ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 83 Budownctwo Inżynera Środowska z. 59 (4/1) 01 Bożena BABIARZ Barbara ZIĘBA Poltechnka Rzeszowska ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH W artykule przedstawono analzę jednostkowych strat cepła w wynku przenkana dla sec cepłownczej prezolowanej. Oblczono jednostkowe straty cepła dla trzech najczęścej stosowanych warantów zolacj systemu pary rur pojedynczych oraz dla systemu TwnPpe. Dokonano porównana welkośc strat dla rozpatrywanych warantów. Słowa kluczowe: prezolowane rury, waranty zolacj systemu oraz analza porównawcza, jednostkowe straty cepła 1. Wprowadzene Duże straty cepła podczas przesyłu, jak równeż awaryjność sec cepłownczych tradycyjnych przyczynły sę w znacznym stopnu do rozwoju technolog rur prezolowanych. Prezolowane sec cepłowncze są stosowane na śwece od początku lat sedemdzesątych ubegłego weku. W Polsce rury prezolowane zaczęto stosować na dużą skalę od 1989 roku [1]. Rury prezolowane przygotowuje sę fabryczne do układana w wykope lub kanale, bez konecznośc wykonywana dodatkowych prac zolacyjnych, z wyjątkem zolowana złączy armatury. Technologa rur prezolowanych posada wele zalet, do których należą m.n. []: wysoka jakość trwałość zolacj; proces zolowana powerzchn rur odbywa sę w ścśle określonych warunkach w zakładach przemysłowych, możlwość układana rur bezpośredno w grunce, mnejsza pracochłonność robót wykonawczych na placu budowy, mnejsze wymary wykopów zemnych, szybsza realzacja nwestycj, mnejsze koszty budowy sec ceplnych, możlwość prowadzena stałego nadzoru stanu nstalacj rurocągów dzęk nstalacj alarmowej [3]. Perwsze rury prezolowane posadały zolację ze sztywnego krzemanu wapna, którą wykonywano technologą stosunkowo drogą skomplkowaną.

2 6 B. Babarz, B. Zęba W latach sedemdzesątych XX weku opracowano technologę rur prezolowanych z zolacją z panobetonu. Metoda ta była skuteczne stosowana przez dwadześca lat. Wykorzystywane wtedy materały zolacyjne charakteryzowały sę dość dużą kruchoścą, co stanowło problem podczas transportu oraz magazynowana rur prezolowanych. Ne mnejsze utrudnena występowały na placu budowy, gdze wele rur zostało uszkodzonych oraz podczas ch eksploatacj. W zwązku z tym prowadzono badana nad nowym materałam zolacyjnym spełnającym wymagana stawane zolacjom ceplnym przecwwlgocowym przewodów, uwzględnając ch trwałość wytrzymałość mechanczną. Przełomem w technolog rur okazało sę zastosowane polmerów jako zolacj. Od lat dzewęćdzesątych stosuje sę rury prezolowane układane bezpośredno w grunce, gdze zolacją jest sztywna panka poluretanowa.. Uwarunkowana strat cepła w rurach prezolowanych Budowę rury prezolowanej obrazuje rys. 1. Rura prezolowana składa sę z takch elementów, jak: rura właścwa, zolacja, rura osłonowa przewody alarmowe umeszczone w warstwe zolacyjnej. Rura właścwa przewodowa Izolacja Rura osłonowa Przewody alarmowe Rys. 1. Konstrukcja rur prezolowanych W secach cepłownczych występują straty: zwązane z wymaną cepła, spowodowane ubytkam (wycekam) wody secowej. Straty zwązane z wymaną cepła stanową główne źródło całkowtych strat cepła. Ubytk wody secowej powodują znaczne mnejsze straty cepła, ch udzał w całkowtych stratach cepła ne przekracza 0% [4].

3 Analza jednostkowych strat cepła 7 Straty wynkające z wymany cepła zależą od welu czynnków znaczne sę różną w poszczególnych systemach cepłownczych. Nowe sec wykonane z rur prezolowanych prawdłowo eksploatowane cechują straty na pozome 6 7% (średnoroczne). W przypadku starszych sec wykonanych w technolog kanałowej zazolowanych wełną mneralną udzał strat cepła osąga klkanaśce procent, a w skrajnych przypadkach (duże zawlgocene zolacj) może wynosć nawet ok. 0% w sezone 50% w lece [4]. Na straty cepła w secach cepłownczych wpływa wele czynnków. Każda technologa charakteryzuje sę projektowym średnorocznym pozomem strat cepła. Istotny wpływ na straty cepła ma zolacja ceplna przewodu. Izolacja ceplna oprócz ochrony przed stratam pownna zapobegać przenkanu wlgoc chronć przed uszkodzenam mechancznym. Dobra zolacja przewodów ceplnych pownna cechować sę: odpornoścą na dzałane wysokej temperatury, małą wartoścą współczynnka przewodzena cepła, odpornoścą na zawlgocene (właścwośc hydrofobowe), odpornoścą na uszkodzena mechanczne, łatwoścą wykonana naprawy, brakem oddzaływana swojej wewnętrznej warstwy na ścankę rury []. Duży wpływ na straty cepła ma jakość elementów sec, dokładność montażu oraz warunk eksploatacyjne. Dobrze wykonane spawy zapobegają neszczelnoścom wycekom wody secowej. Odpowedno zamontowane mufy unemożlwają przedostawane sę wlgoc do warstwy zolacyjnej, co zapobega pogorszenu właścwośc zolacyjnych. Ne wolno zapomnać, że w okrese eksploatacyjnym właścwośc zolacj ceplnej pogarszają sę ze względu na wlgoć wysoką temperaturę. Ważnym aspektem jest jakość wody secowej. Zły stan wody secowej prowadz do szybkej korozj przewodów, będącej przyczyną ubytków czynnka grzewczego awar. 3. Metodyka oblczeń stosowana w programe do oblczana strat cepła w systeme rur prezolowanych 3.1. Oblczena strat cepła pary rur pojedynczych Opór ceplny zolacj dla 1 m długośc układu (rys..): R 1 π D ln d PUR o [mk/w] (1) gdze: D PUR średnca zewnętrzna materału zolacyjnego, DPUR DC g [m], c

4 8 B. Babarz, B. Zęba d o średnca zewnętrzna rury przewodowej [m], współczynnk przewodnośc ceplnej dla zolacj 50 deklarowany przez producenta rur [W/mK]. Opór ceplny gruntu: R s 1 π s 4 Z ln D c c [mk/w] () gdze: D c średnca zewnętrzna płaszcza osłonowego [m], s współczynnk przewodzena cepła gruntu, dla mokrego gruntu można zwykle przyjąć od 1,5 W/mK do W/mK, dla suchego pasku s 1,0 W/mK, Z c skorygowana wartość głębokośc Z w celu uwzględnena przejścowej zdolnośc zolacyjnej powerzchn R o na powerzchn gruntu, Zc Z R o s, przy czym Z odległość od powerzchn do os rury, D c Z H [m], R o można zwykle przyjąć 0,0685 mk/w. Wymana cepła mędzy rurocągem zaslającym a powrotnym: R h 1 4 π s Zc ln(1 ( ) ) C [mk/w] (3) gdze C odległość mędzy osam rurocągów [m]. Współczynnk strat cepła rurocągów zaslającego (1) powrotnego (): U U R R s 1 ( Rs R ) R h R h ( Rs R ) R h [W/mK] (4) [W/mK] (5) gdze: R s jednostkowy opór ceplny przewodzena gruntu [mk/w], R jednostkowy opór ceplny przewodzena zolacj [mk/w], R h opór ceplny od wzajemnego oddzaływana rurocągów zaslającego powrotnego [mk/w]. Jednostkowe straty cepła pary rur prezolowanych w grunce: q ( U U ) ( t t t ) U ( t t t ) [W/m] (6) 1 1sr sr s 1sr sr s

5 Analza jednostkowych strat cepła 9 gdze: t 1sr średna temperatura zaslana w okrese grzewczym / poza okresem [ C], t sr średna temperatura powrotu w okrese grzewczym / poza okresem [ C], t s średna temperatura gruntu [ C]. 3.. Oblczena strat cepła dla rur TwnPpe Oblczane strat cepła dla systemu TwnPpe opera sę na metodze multpolowej wykorzystującej zasadę superpozycj stanów symetrycznego asymetrycznego. Temperatura rury: stan symetryczny tf tr t sm [ C] (7) gdze: t f średna temperatura w przewodze zaslającym w stane symetrycznym [ C], t r średna temperatura w przewodze powrotnym w stane symetrycznym [ C], stan asymetryczny tf tr t a [ C] (8) przy czym oznaczena przyjęto jak we wzorze (7). Składowa strat cepła: stan symetryczny qs ( tsm ts ) π h s [W/m] (9) gdze: t sm temperatura czynnka w przewodze w stane symetrycznym [ C], t s temperatura gruntu [ C], λ współczynnk przewodzena cepła zolacj λ 50 (wg PN-EN 53 [5]) deklarowany przez producenta rur [W/mK], h s współczynnk strat cepła dla stanu symetrycznego, stan asymetryczny qa ta π h a [W/m] (10) gdze h a współczynnk strat cepła dla stanu asymetrycznego.

6 10 B. Babarz, B. Zęba Jednostkowe straty cepła rurocągów: zaslane q1 qs q a [W/m] (11) powrót q qs q a [W/m] (1) gdze: q s składowa strat cepła w stane symetrycznym [W/m], q a składowa strat cepła w stane asymetrycznym [W/m]. Sumaryczne straty cepła rury prezolowanej TwnPpe: q1 q q s [W/m] (13) Dla przyblżena perwszego rzędu Współczynnk strat cepła dla stanu symetrycznego h s : h 1 s 4 Z D ln ln D C d s o ln d d C 3 o o D C D C o C D C D C d d D C (14) gdze: współczynnk przewodzena cepła zolacj 50 (wg PN-EN 53) deklarowany przez producenta rur [W/mK], s współczynnk przewodzena cepła gruntu ( s = 1,0 W/mK grunt suchy, s = 1,6 W/mK grunt średno wlgotny, s =,0 W/mK grunt mokry) [W/mK], d o średnca zewnętrzna rury przewodowej [m], D średnca zewnętrzna zolacj [m], Z odległość od średncy rury przewodowej do powerzchn gruntu D Z H c [m] (15)

7 Analza jednostkowych strat cepła 11 D c średnca zewnętrzna płaszcza osłonowego [m], C odległość pomędzy osam rur przewodowych [m], ζ współczynnk zolacyjnośc. Współczynnk zolacyjnośc można wyznaczyć z zależnośc: s s (16) Współczynnk strat cepła dla stanu asymetrycznego h a : h 1 a ln C D C ln d D C o d C d d D C C Z D C C d d D C 4 Z 1 4 o o o o o do D C Z 4 D 4 C (17) gdze γ współczynnk pomocnczy. Współczynnk pomocnczy wyznacza sę z następującej zależnośc: 1 (1 ) D 4 Z (18) 4. Oblczena strat cepła w systeme rur prezolowanych 4.1. Założena do oblczeń W celu wykonana analzy porównawczej strat cepła w systeme rur prezolowanych rozpatrzono różne waranty grubośc zolacj ceplnej przewodów prezolowanych. Założono, że seć cepłowncza podzemna bezkanałowa jest nowa całkowce szczelna, ne ma węc konecznośc kalkulowana strat cepła powodowanych przez starzejącą sę zolację oraz ubytk nośnka energ ceplnej.

8 1 B. Babarz, B. Zęba Rozpatrzono cztery waranty odcnków sec ceplnej różnące sę gruboścą zolacj: 1) S-S typowe najczęścej stosowane rozwązane, a manowce przewody zaslający powrotny są zazolowane standardową (Standard) zolacją ceplną, ) P-S straty cepła oblczone dla przewodu zaslającego z zolacją pogruboną (Plus) powrotnego z zolacją standardową (Standard), 3) P-P przedstawa straty cepła na przewodach zaslającym powrotnym z zolacją pogruboną (Plus), 4) straty cepła na odcnku sec dla systemu rur TwnPpe. Oblczena wykonano wg PN-EN:15968 dla systemu rur prezolowanych w programe przeznaczonym do oblczeń sec cepłownczych, dostępnym na strone nternetowej [6]. Rura przewodowa jest wykonana ze stal ze szwem wzdłużnym lub ze szwem spralnym. Współczynnk przewodzena cepła zolacj PUR udokumentowany przez producenta systemu rur (badana wg PN-EN 53:006) = 0,057 W/mK. Izolacja jest wykonana z pank poluretanowej zagęszczonej cyklopentanem. Rury są produkowane w sposób tradycyjny, a płaszcz osłonowy jest wykonany z PEHD. W przypadku perwszych trzech warantów oblczena zostały wykonane dla przewodów o średncach nomnalnych DN 3, DN 100, DN 300, natomast dla warantu czwartego wykonano oblczena dla średnc DN 3 DN 100. Dane ogólne przyjęte do oblczeń: czas trwana sezonu grzewczego 55 dn, średna temperatura zaslana w sezone grzewczym t f = 90 C, średna temperatura powrotu w sezone grzewczym t r = 50 C, temperatura gruntu t s = 8 C, współczynnk przewodzena cepła gruntu s = 1,8 W/mK, przykryce rurocągu gruntem H = 1,0 m, odległość pomędzy płaszczam rur A = 0,5 m. 4.. Straty cepła dla pary rur pojedynczych waranty 1-3. Oblczena strat cepła wykonano zgodne z modelem oblczenowym dla pary rur prezolowanych pojedynczych (rys..) oraz według PN-EN:13941 [7]. System pary rur pojedynczych jest najczęścej stosowanym systemem w nowoczesnych secach cepłownczych. Wynk oblczeń strat cepła dla warantu perwszego S-S, gdze przewód zaslający (ndeks 1) przewód powrotny (ndeks ) mają zolację standardową, przedstawono w tab. 1. W tabel. zestawono wynk oblczeń strat cepła dla warantu drugego P-S dla średnc DN 3, DN 100 DN 300, które mają zolację pogruboną na zaslanu, a standardową na powroce.

9 Analza jednostkowych strat cepła 13 Rys.. Model oblczenowy dla pary przewodów pojedynczych sec cepłownczej prezolowanej; d o średnca zewnętrzna rury przewodowej, D c średnca zewnętrzna płaszcza osłonowego, H przykryce rury gruntem, A odległość mędzy płaszczam osłonowym rur, C odległość pomędzy osam przewodu zaslającego powrotnego, g c grubość ścank płaszcza osłonowego PEHD, Z odległość od powerzchn do os rury Tabela 1. Zestawene wynków oblczeń dla warantu perwszego S-S dla średnc nomnalnych DN 3, DN 100, DN 300 Współczynnk Jednostka DN 3 DN 100 DN 300 U 1 [W/mK] 0,1798 0,975 0,1 U [W/mK] 0,0054 0,0134 0,030 q 1 [W/m] 14,505 3,833 39,6789 q [W/m] 7, , ,4530 q [W/m] 1,63 35,3 58,05 Tabela. Zestawene wynków oblczeń dla warantu drugego P-S dla średnc nomnalnych DN 3, DN 100, DN 300 Współczynnk Jednostka DN 3 DN 100 DN 300 Rodzaj zolacj S P S P S P U 1 [W/mK] 0,1789 0,1580 0,975 0,47 0,1 0,3819 U [W/mK] 0,0054 0,0041 0,0134 0,0090 0,030 0,017 q 1 [W/m] 14,505 1,784 3,833 19,898 39, ,597 q [W/m] 7,1106 6,993 11,3988 9, , ,636 q [W/m] 19,89 31,916 49,05

10 14 B. Babarz, B. Zęba Tabela 3. zawera zestawene wynków oblczeń strat cepła dla warantu trzecego P-P, gdze średnce DN 3, DN 100 DN 300 mają pogruboną zolację zarówno na zaslanu, jak na powroce. Tabela 3. Zestawene wynków oblczeń dla warantu trzecego P-P dla średnc DN 3, DN 100, DN 300 Współczynnk Jednostka DN 3 DN 100 DN 300 U 1 [W/mK] 0,1580 0,47 0,3819 U [W/mK] 0,0041 0,0090 0,017 q 1 [W/m] 1,784 19,898 30,597 q [W/m] 6,993 9, ,636 q [W/m] 19,08 9,54 45, Straty cepła dla systemu rur TwnPpe warant 4. System rur prezolowanych TwnPpe to system rur, w którym w jednym płaszczu ochronnym są prowadzone dwa przewody (rys. 3.). Rys. 3. Model oblczenowy systemu rur prezolowanych TwnPpe; 1 płaszcz zewnętrzny, zolacja PUR, 3 rura przewodowa zaslająca (dolna), 4 rura przewodowa powrotna (górna), d o średnca zewnętrzna rury przewodowej, D c średnca zewnętrzna płaszcza osłonowego, H przykryce rury gruntem, C odległość mędzy osam przewodu zaslającego powrotnego (zależne od L p wg [8]), L p odległość mędzy ruram przewodowym (zależne od d o wg [8]), g c grubość ścank płaszcza osłonowego PEHD, Z odległość od powerzchn do os rury

11 Analza jednostkowych strat cepła 15 W norme [8] model oblczenowy jest przedstawony tzw. multpolową metodą przyblżoną perwszego rzędu. W modelu tym pomja sę opór ceplny rury stalowej oraz opór płaszcza osłonowego PEHD, które mają newelk wpływ na wynk oblczeń strat cepła [9]. Wynk oblczeń strat cepła dla sec ceplnej podzemnej bezkanałowej wykonanej w systeme TwnPpe zestawono w tab. 4. Tabela 4. Zestawene wynków oblczeń strat cepła systemu rur prezolowanych TwnPpe w programe do oblczeń sec cepłownczych Współczynnk DN 3 DN 100 Jednostkowa strata cepła q [W/m] Współczynnk strat cepła U [W/mK] 14,4 3,3 0,5 0,350 Jednostkowe straty na przewodach TwnPpe wynoszą odpowedno dla DN 3 14,4 W/m, dla DN 100 3,3 W/m. 5. Analza porównawcza wynków oblczeń strat cepła Dla poszczególnych warantów wyznaczono porównano jednostkowe straty cepła w odnesenu do analzowanych średnc przewodów. System rur prezolowanych pojedynczych z zolacją standardową jest najczęścej stosowanym rozwązanem, ale powol zaczyna być zastępowany systemem przewodów z zolacją pogruboną. Grubość zolacj na przewodach z zolacją standardową (warant perwszy) wynos odpowedno: DN 3 64,8 mm, DN 100 8,5 mm, DN ,9 mm. Następne rozpatrzono straty cepła na przewodach prezolowanych, gdze na zaslanu zastosowano zolację pogruboną (Plus), na powroce pozostawono zaś zolację standardową (Standard). Rozwązane to jest droższe od perwszego warantu S S w faze nwestycyjnej, jednak podczas eksploatacj przynos dużo węcej korzyśc w postac mnejszych strat cepła. Grubość zolacj Plus zastosowanej na zaslanu wynos odpowedno: DN 3 79,8 mm, DN ,3 mm, DN ,5 mm. Kolejny przypadek zolacj przewodów cepłownczych uwzględna zastosowane zolacj pogrubonej zarówno na zaslanu, jak na powroce. Rozwązane take daje najlepsze rezultaty w przypadku strat cepła. Z rysunku 4. zawerającego zestawene strat jednostkowych na przewodach dla trzech rozpatrywanych warantów grubośc zolacj wynka, że najkorzystnejsze wydaje sę być rozwązane z pogruboną zolacją na powroce zasla-

12 Jednostkowe straty cepła q [W/m] 16 B. Babarz, B. Zęba nu. Najmnejsza różnca w stratach cepła jest wdoczna przy małych średncach. Zastosowane zolacj pogrubonej (warant drug P-S) na przewodze zaslającym DN 3 powoduje zmnejszene strat jednostkowych o 8,7%. Pogrubene zolacj na przewodze zaslającym DN 100 (warant drug P-S) powoduje zmnejszene jednostkowych strat cepła o 1,6% w stosunku do warantu perwszego. Na przewodze prezolowanym zaslającym DN 300 zolacja została pogrubona (warant drug P-S), co spowodowało zmnejszene strat przez przenkane o 18,3% w stosunku do zolacj standardowej (warant perwszy S-S) ,05 49,05 45, ,3 31,9 9, ,63 S-S 19,89 19,08 DN300 DN100 DN3 P-S P-P Rys. 4. Zestawene jednostkowych strat cepła na przewodach prezolowanych z różnym gruboścam zolacj ceplnej waranty: 1) S-S, ) P- S, 3) P-P Stosując pogruboną zolację na przewodze DN 3 powrotnym zaslającym (warant trzec P-P), otrzyma sę jednostkowe straty cepła mnejsze o 4,% nż w warance drugm P-S. Pogrubene zolacj na przewodze powrotnym DN 100 zmnejszy jednostkowe straty cepła o 5,9% w stosunku do warantu drugego P-S. Po zastosowanu na przewodze powrotnym DN 300 zolacj pogrubonej (warant trzec P-P) zamast standardowej (warant drug P-S) jednostkowe straty cepła będą mnejsze o 8,4%. Zastosowane zolacj pogrubonej (warant trzec P-P) zamast standardowej (warant perwszy S-S) na powroce zaslanu dla średncy DN 3 zmnejsza straty o 13,4%. Stosując przewody zaslające powrotne DN 100 z pogruboną zolacją (warant trzec P-P), uzyskuje sę jednostkowe straty cepła mnejsze o 19,3% nż gdyby zastosowano przewody z zolacją standardową (warant perwszy S-S). Dla przewodów DN 300 różnca w stratach cepła dla zolacj S-S (warant perwszy) P-P (warant drug) wynos 8,3%. Średne jednostkowe

13 Jednostkowe straty cepła q [W/m] Analza jednostkowych strat cepła 17 straty cepła na przewodach z zolacją P-S są o 6% wększe nż na przewodach z zolacją P-P. Na przewodach z zolacją S-S straty są dużo wększe. Różnca wynos 0% w stosunku do zolacj P-P 13% do zolacj P-S. Jednostkowe straty cepła na przewodach sec cepłownczych w zależnośc od zastosowanego systemu grubośc zolacj ceplnej obrazuje rys. 5. Najefektywnejszy w ogranczanu strat cepła jest system rur prezolowanych TwnPpe (warant czwarty). Z systemu dwóch rur pojedynczych najlepsze efekty daje zastosowane zolacj pogrubonej na zaslanu na powroce (warant trzec). W przypadku przewodu DN 3 system TwnPpe daje lepsze wynk jednostkowych strat cepła o 3,5% w porównanu z najkorzystnejszym systemem dwóch rur pojedynczych z zolacją P-P, 38% z warantem drugm P-S 50% z warantem perwszym S-S. W przypadku przewodu DN 100 sytuacja jest podobna jak dla przewodu DN 3. Izolacja S-S przewodów DN 100 generuje jednostkowe straty cepła wększe aż o 51% nż system TwnPpe z zolacją standardową. Najkorzystnejszy z systemów dwóch pojedynczych rur prezolowanych (warant trzec P-P) charakteryzuje sę jednostkowym stratam cepła wększym o 30% nż w systeme rur TwnPpe. Straty na przewodach prezolowanych z zolacją P-S są o 37% wększe nż na rurach TwnPpe, a na przewodach z zolacją S-S utrata cepła jest o 50% wększa ,63 35,3 31,9 19,89 19,08 9,54 14,40 3,30 0 DN100 S-S P-S P-P TwnPpe DN3 Rys. 5. Zestawene wynków jednostkowych strat cepła na przewodach prezolowanych pojedynczych z różnym gruboścam zolacj ceplnej TwnPpe (warant czwarty) waranty: 1) S-S, ) P-S, 3) P-P 6. Podsumowane Tradycyjne systemy rur cepłownczych prowadzonych w kanałach zostały wyparte przez nowe systemy rur prezolowanych. System prezolowanych rur cepłownczych posada wele zalet, m.n.: wytrzymałą zolację odporną na wy-

14 18 B. Babarz, B. Zęba soke temperatury wnkane wlgoc. System podzemny ne wymaga kanałów. Systemy rur prezolowanych charakteryzują sę małym współczynnkem przewodzena cepła zolacj ceplnej. Najbardzej rozpowszechnone najekonomcznejsze w faze nwestycyjnej jest zastosowane standardowej zolacj na przewodach zaslających powrotnych sec ceplnych prezolowanych. Pod względem eksploatacyjnym ne jest to jednak najlepsze rozwązane. Standardowa zolacja słabo zabezpecza przed stratam cepła, które są o 0% wększe w stosunku do przewodów z pogruboną zolacją na zaslanu powroce. Najlepsze rezultaty w ogranczanu strat cepła w systeme pary rur pojedynczych osąga sę z zastosowanem pogrubonej zolacj na przewodach powrotnych zaslających (warant trzec). Gorsze o 6% efekty w porównanu z warantem trzecm daje zastosowane zolacj pogrubonej na zaslanu standardowej na powroce. Stosując pogruboną zolację na zaslanu, a standardową na powroce (warant drug), otrzyma sę różncę strat mnejszą o 13% w stosunku do warantu perwszego. Analza wykazała, że najlepszym rozwązanem pod względem strat cepła jest system TwnPpe. Stosując ten system, osąga sę efekty lepsze o 50% w porównanu z systemem pary rur pojedynczych z zolacją standardową o 37% lepsze w porównanu z zolacją P-S. Mmo welu zalet, system TwnPpe jest mało popularny w Polsce ze względu na ogranczony zakres średnc od DN 0 do DN 150 trudnośc z podłączenem do stosowanego systemu pary rur pojedynczych. Jego przyjęce wymaga jednak przeprowadzena szczegółowej analzy ekonomcznej zasadnośc stosowana. Lteratura [1] Iwko I.: Sposoby ogranczana strat cepła w secach cepłownczych w aspekce stosowana rur prezolowanych o różnych rodzajach zolacj. Instal, nr 9/007, s [] Szkarowsk A., Łatowsk L.: Cepłownctwo. Wydawnctwo Naukowo-Technczne, Warszawa 006. [3] Szulc W., Uznańsk P.: Sec cepłowncze prezolowane spokój do emerytury czy bomba zegarowa? Instal, nr /009, s [4] Falba Ł., Petrzyk Z., Smyk A.: Wykorzystane MES do oblczana strat cepła w mejskej sec cepłownczej. Cepłownctwo, Ogrzewnctwo, Wentylacja, nr 3/009, s [5] PN-EN 53: 009. Sec cepłowncze System prezolowanych rur do wodnych sec cepłownczych układanych bezpośredno w grunce Zespół ze stalowej rury przewodowej, zolacj ceplnej z poluretanu płaszcza osłonowego z poletylenu. [6] [7] PN-EN 13941: 009. Projektowane budowa sec cepłownczych z systemu prezolowanych rur zespolonych. [8] PN-EN : 009. Sec cepłowncze System prezolowanych rur zespolonych do wodnych sec cepłownczych układanych bezpośredno w grunce

15 Analza jednostkowych strat cepła 19 Część 1: Zespół dwururowy ze stalowej rury przewodowej, zolacj ceplnej z poluretanu płaszcza osłonowego z poletylenu. [9] Iwko I.: Oblczena strat cepła podzemnych prezolowanych sec cepłownczych. Instal, nr 11/009, s HEAT LOSSES IN THE PREINSULATED DISTRICT HEATING SYSTEMS S u m m a r y The artcle presents the analyss of unt heat losses through the penetraton of the prensulated dstrct heatng systems. The unt heat losses have been calculated for the three most commonly used varants of the solaton system of the par of sngle ppes and TwnPpe system. Comparson has been made of the total losses n the consdered optons. Keywords: varants of the solaton system and comparatve analyss, heat loss unt, prensulated ppes DOI: /rb.01.1

Straty przenikania ciepła w wodnych rurociągach ciepłowniczych część I

Straty przenikania ciepła w wodnych rurociągach ciepłowniczych część I C iepłownictwo Straty przenikania ciepła w wodnych rurociągach ciepłowniczych część I Heat transfer losses in the district heating pipelines part I EWA KRĘCIELEWSKA Wstęp W latach 2013 2016 prowadzony

Bardziej szczegółowo

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00 Współczynnk przenkana cepła U v. 4.00 1 WYMAGANIA Maksymalne wartośc współczynnków przenkana cepła U dla ścan, stropów, stropodachów, oken drzw balkonowych podano w załącznku do Rozporządzena Mnstra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz dr nż. Robert Geryło Jakość ceplna obudowy budynków - dośwadczena z ekspertyz Wdocznym efektem występowana znaczących mostków ceplnych w obudowe budynku, występującym na ogół przy nedostosowanu ntensywnośc

Bardziej szczegółowo

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ],

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ], STATECZNOŚĆ SKARP W przypadku obektu wykonanego z gruntów nespostych zaprojektowane bezpecznego nachylena skarp sprowadza sę do przekształcena wzoru na współczynnk statecznośc do postac: tgφ tgα = n gdze:

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz emisji CO 2 o ponad 50%

Zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz emisji CO 2 o ponad 50% Zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz emisji CO 2 o ponad 50% System rur - naszym celem jest ukierunkowanie na wzrost sprawności energetycznej Maksymalna redukcja strat ciepła Wzrost wskaźnika zwrotu

Bardziej szczegółowo

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ Ćwczene nr 1 cz.3 Dyfuzja pary wodnej zachodz w kerunku od środowska o wyższej temperaturze do środowska chłodnejszego. Para wodna dyfundująca przez przegrody budowlane w okrese zmowym napotyka na coraz

Bardziej szczegółowo

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 88/2010 13 Potr Bogusz Marusz Korkosz Jan Prokop POLITECHNIKA RZESZOWSKA Wydzał Elektrotechnk Informatyk BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie zależności między twardością Brinella a wytrzymałością stali konstrukcyjnych

Praktyczne wykorzystanie zależności między twardością Brinella a wytrzymałością stali konstrukcyjnych Wydzał Budownctwa Lądowego Wodnego Katedra Konstrukcj Metalowych Praktyczne wykorzystane zależnośc mędzy twardoścą Brnella a wytrzymałoścą stal konstrukcyjnych - korzyśc realzacj projektu GRANT PLUS -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC 2007-2013. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC 2007-2013. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC Sp. z o.o dla zespołów rurowych i kształtek preizolowanych z rur stalowych czarnych stosowanych do realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych w ramach: Projektu

Bardziej szczegółowo

Wyroby preizolowane IZOPUR POLSKA projektowane i produkowane są zgodnie z normami:

Wyroby preizolowane IZOPUR POLSKA projektowane i produkowane są zgodnie z normami: ROZDZIAŁ. Wstęp / informacje ogólne I. WSTĘP / INFORMACJE OGÓLNE. Informacje podstawowe. System rur preizolowanych IZOPUR POLSKA przeznaczony jest do ciepłownictwa jak również chłodnictwa i klimatyzacji.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH

ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH Grzegorz PRZEKOTA ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH Zarys treśc: W pracy podjęto problem dentyfkacj cykl gełdowych.

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYCINKA RURY ZE STALI G355 Z GAZOCIĄGU PO 15 LETNIEJ EKSPLOATACJI Część II.: Badania metodami niszczącymi

BADANIA WYCINKA RURY ZE STALI G355 Z GAZOCIĄGU PO 15 LETNIEJ EKSPLOATACJI Część II.: Badania metodami niszczącymi PL467 BADANIA WYCINKA RURY ZE STALI G355 Z GAZOCIĄGU PO 15 LETNIEJ EKSPLOATACJI Część II.: Badana metodam nszczącym Wtold Szteke, Waldemar Błous, Jan Wasak, Ewa Hajewska, Martyna Przyborska, Tadeusz Wagner

Bardziej szczegółowo

Badania elementów preizolowanych. Zakopane, 06 maja 2010

Badania elementów preizolowanych. Zakopane, 06 maja 2010 Badania elementów preizolowanych Zakopane, 06 maja 2010 W Europie na szeroką skalę prowadzone są badania laboratoryjne surowców i materiałów stosowanych przy produkcji oraz gotowych rur i elementów preizolowanych.

Bardziej szczegółowo

1. OKREŚLENIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

1. OKREŚLENIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH Projekt z fundamentowana: MUR OPOROWY (tuda mgr) POSADOWIENIE NA PALACH WG PN-83/B-02482. OKREŚLENIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH grunt G π P d T/Nm P / P r grunt zayp. Tabl.II.. Zetawene parametrów geotechncznych.

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości zmniejszenia kosztów przesyłania i strat ciepła przez integrację rurociągów preizolowanych tradycyjnych, podwójnych i giętkich

Analiza możliwości zmniejszenia kosztów przesyłania i strat ciepła przez integrację rurociągów preizolowanych tradycyjnych, podwójnych i giętkich Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 42/7-8 (2) 275 285 www.cieplowent.pl SSN 37-3676 Analiza możliwości zmniejszenia kosztów przesyłania i strat ciepła przez integrację rurociągów preizolowanych ch,

Bardziej szczegółowo

Technologia LOGSTOR to znacznie więcej niż może dostrzec ludzkie oko. Systemy rur preizolowanych LOGSTOR

Technologia LOGSTOR to znacznie więcej niż może dostrzec ludzkie oko. Systemy rur preizolowanych LOGSTOR Technologia LOGSTOR to znacznie więcej niż może dostrzec ludzkie oko Systemy rur preizolowanych LOGSTOR Więcej zalet niż może dostrzec ludzkie oko Płaszcz zewnętrzny z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD)

Bardziej szczegółowo

Wstęp do fizyki budowli

Wstęp do fizyki budowli Wstęp do fzyk budowl Xella Polska sp. z o.o. 0.06.200 Plan prezentacj Izolacyjność termczna Przenkane pary wodnej Podcągane kaplarne Wentylacja budynków Xella Polska sp. z o.o. 0.06.200 2 Współczynnk przewodzena

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki Dr nż. Robert Smusz Poltechnka Rzeszowska m. I. Łukasewcza Wydzał Budowy Maszyn Lotnctwa Katedra Termodynamk Projekt jest współfnansowany w ramach programu polskej pomocy zagrancznej Mnsterstwa Spraw Zagrancznych

Bardziej szczegółowo

Michal Strzeszewski Piotr Wereszczynski. poradnik. Norma PN-EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego. obciazenia cieplnego

Michal Strzeszewski Piotr Wereszczynski. poradnik. Norma PN-EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego. obciazenia cieplnego Mchal Strzeszewsk Potr Wereszczynsk Norma PN-EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego. obcazena ceplnego poradnk Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 1 Statystyka opsowa ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 W statystyce opsowej mamy pełne nformacje

Bardziej szczegółowo

VEOLIA Research and Innovation Heat-Tech Center Warsaw

VEOLIA Research and Innovation Heat-Tech Center Warsaw VEOLIA Research and Innovation Heat-Tech Center Warsaw Zmiana współczynnika przewodzenia ciepła izolacji z pianki PUR w rurach preizolowanych po naturalnym i przyspieszonym starzeniu Laboratorium Badawcze

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Ewa Szymank Katedra Teor Ekonom Akadema Ekonomczna w Krakowe ul. Rakowcka 27, 31-510 Kraków STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Abstrakt Artykuł przedstawa wynk badań konkurencyjnośc

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskego 8, 04-703 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4. Modele weloczynnkowe Analza Zarządzane Portfelem cz. 4 Ogólne model weloczynnkowy można zapsać jako: (,...,,..., ) P f F F F = n Dr Katarzyna Kuzak lub (,...,,..., ) f F F F = n Modele weloczynnkowe Można

Bardziej szczegółowo

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA GIĘTKICH RUR PREIZOLOWANYCH PRZEZNACZONYCH DO BUDOWY PODZIEMNYCH WODNYCH RUROCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO 3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STŁEGO I PRZEMIENNEGO 3.1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane sę z podstawowym właścwoścam łuku elektrycznego palącego sę swobodne, w powetrzu o cśnentmosferycznym.

Bardziej szczegółowo

dr inż. ADAM HEYDUK dr inż. JAROSŁAW JOOSTBERENS Politechnika Śląska, Gliwice

dr inż. ADAM HEYDUK dr inż. JAROSŁAW JOOSTBERENS Politechnika Śląska, Gliwice dr nż. ADA HEYDUK dr nż. JAOSŁAW JOOSBEENS Poltechna Śląsa, Glwce etody oblczana prądów zwarcowych masymalnych nezbędnych do doboru aparatury łączenowej w oddzałowych secach opalnanych według norm europejsej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 ZESZYTY NAUKOWE NSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 Hubert Sar, Potr Fundowcz 1 WYZNACZANE MASOWEGO MOMENTU BEZWŁADNOŚC WZGLĘDEM OS PODŁUŻNEJ DLA SAMOCHODU TYPU VAN NA PODSTAWE WZORÓW DOŚWADCZALNYCH 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Natalia Nehrebecka. Wykład 2

Natalia Nehrebecka. Wykład 2 Natala Nehrebecka Wykład . Model lnowy Postad modelu lnowego Zaps macerzowy modelu lnowego. Estymacja modelu Wartośd teoretyczna (dopasowana) Reszty 3. MNK przypadek jednej zmennej . Model lnowy Postad

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Adranna Mastalerz-Kodzs Unwersytet Ekonomczny w Katowcach KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Wprowadzene W dzałalnośc nstytucj fnansowych, takch

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Załącznik nr 13 a do Regulaminu Konkursu nr 1/POIiŚ/9.2/2010 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego obcążena ceplnego Poradnk Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulatora ChemCad do modelowania złożonych układów reakcyjnych procesów petrochemicznych

Zastosowanie symulatora ChemCad do modelowania złożonych układów reakcyjnych procesów petrochemicznych NAFTA-GAZ styczeń 2011 ROK LXVII Anna Rembesa-Śmszek Instytut Nafty Gazu, Kraków Andrzej Wyczesany Poltechnka Krakowska, Kraków Zastosowane symulatora ChemCad do modelowana złożonych układów reakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch Za: Stansław Latoś, Nwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwczena z geodezj II [red.] J. eluch 6.1. Ogólne zasady nwelacj trygonometrycznej. Wprowadzene Nwelacja trygonometryczna, zwana równeż trygonometrycznym

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne ś POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA PROWADZĄCY: mgr nż. Łukasz Amanowcz Systemy Ochrony Powetrza Ćwczena Laboratoryjne 2 TEMAT ĆWICZENIA: Oznaczane lczbowego rozkładu lnowych projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wejskego w Warszawe PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 4 Wydawnctwo SGGW Warszawa 2012 Elżbeta Kacperska 1 Katedra Ekonomk Rolnctwa Mędzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Oddzia³ywanie indukcyjne linii elektroenergetycznych wysokiego napiêcia na gazoci¹gi czêœæ I

Oddzia³ywanie indukcyjne linii elektroenergetycznych wysokiego napiêcia na gazoci¹gi czêœæ I WOJCIECH MACHCYÑSKI Instytut Elektrotechnk Przemys³owej, Poltechnka Poznañska, Poznañ WOJCIECH SOKÓLSKI SPP Corrpol, Gdañsk Oddza³ywane ndukcyjne ln elektroeneretycznych wysokeo napêca na azoc¹ czêœæ I

Bardziej szczegółowo

**** $&MJĄ, Jednostka Projektowa:

**** $&MJĄ, Jednostka Projektowa: I IMĄ^mfk f,/ f dq 4ec zj dna J&aM^r **** $&MJĄ, Jednostka Projektowa: Adres: Adres budowy: Dzałka: Inwestor: Temat: PRACOWNIA STAROSTWO POWIATOWE w GÓRZE Wydzał Budownctwa 56-200 Góra, ul. Mckewcza PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA

Bardziej szczegółowo

WADY W PROCEDURZE OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA DEFECT IN PROCEDURE OF CALCULATION OF COEFFICIENT OF PENETRATION OF WARMTH

WADY W PROCEDURZE OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA DEFECT IN PROCEDURE OF CALCULATION OF COEFFICIENT OF PENETRATION OF WARMTH ANDRZEJ DYLLA, KRZYSZTOF PAWŁOWSKI WADY W PROCEDURZE OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA DEFECT IN PROCEDURE OF CALCULATION OF COEFFICIENT OF PENETRATION OF WARMTH Streszczene Głównym celem nnejszego

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ

SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ Jan JANKOWSKI *), Maran BOGDANIUK *),**) SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ W referace przedstawono równana ruchu statku w warunkach falowana morza oraz

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI CIECZY METODĄ STOKESA

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI CIECZY METODĄ STOKESA WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI CIECZY METODĄ STOKESA. Ops teoretyczny do ćwczena zameszczony jest na strone www.wtc.wat.edu.pl w dzale DYDAKTYKA FIZYKA ĆWICZENIA LABORATORYJNE.. Ops układu pomarowego

Bardziej szczegółowo

ul. Orzechowa 34 21-500 Biała Podlaska tel./fax 0-83 344-14-30 tel. 0-83 344-45-34 biuro@proinwest.com.pl www.proinwest.com.pl

ul. Orzechowa 34 21-500 Biała Podlaska tel./fax 0-83 344-14-30 tel. 0-83 344-45-34 biuro@proinwest.com.pl www.proinwest.com.pl B i u r o P rojektów i N a d z or u ROINWES Spółka z o.o. ul. Orzechowa 34 21-500 Biała Podlaska tel./fax 0-83 344-14-30 tel. 0-83 344-45-34 biuro@proinwest.com.pl www.proinwest.com.pl Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja KATEDRA KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCHYCH GERIATRII ALERGOLOGU Unwersytet Medyczny m. Pastów Śląskch we Wrocławu 50-367 Wrocław, ul. Cure-Skłodowskej 66 Tel. 71/7842521 Fax 71/7842529 E-mal: bernard.panaszek@umed.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie zadań optymalizacji w środowisku programu MATLAB

Rozwiązywanie zadań optymalizacji w środowisku programu MATLAB Rozwązywane zadań optymalzacj w środowsku programu MATLAB Zagadnene optymalzacj polega na znajdowanu najlepszego, względem ustalonego kryterum, rozwązana należącego do zboru rozwązań dopuszczalnych. Standardowe

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wymiany sieci cieplnej tradycyjnej zabudowanej w kanale na preizolowaną niskich parametrów DN 2 x 200 mm w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STAR PIPE Polska S.A. ul. Gdyńska Czerwonak tel. (61) fax (61)

STAR PIPE Polska S.A. ul. Gdyńska Czerwonak tel. (61) fax (61) STRATY CIEPŁA Rury STAR PIPE są produkowane w trzech wersjach różniących się między sobą grubością izolacji termicznej: Standard / Plus / Plus-Plus. Strata ciepła dla rurociągu zasilającego: Strata ciepła

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA IZOLACJI W RURACH PREIZOLOWANYCH PO NATURALNYM I SZTUCZNYM STARZENIU. Ewa Kręcielewska Damien Menard

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA IZOLACJI W RURACH PREIZOLOWANYCH PO NATURALNYM I SZTUCZNYM STARZENIU. Ewa Kręcielewska Damien Menard WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA IZOLACJI W RURACH PREIZOLOWANYCH PO NATURALNYM I SZTUCZNYM STARZENIU Ewa Kręcielewska Damien Menard TRWAŁOŚĆ RUROCIGÓW PREIZOLOWANYCH Okres szacowanej przewidywanej trwałości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XVI/3, 2015, str. 248 257 ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ Sławomr

Bardziej szczegółowo

VIII Konferencja Techniczna IGCP Warszawa 6-7 listopad 2013 r.

VIII Konferencja Techniczna IGCP Warszawa 6-7 listopad 2013 r. Warunki techniczne projektowania i budowy sieci cieplnych preizolowanych układanych w gruncie. VIII Konferencja Techniczna IGCP Warszawa 6-7 listopad 2013 r. mgr inż. Ireneusz Iwko iri@logstor.com VIII

Bardziej szczegółowo

Materiały z II Konferencji Naukowo-Technicznej "Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych", Płock, 2001, str.3-10.

Materiały z II Konferencji Naukowo-Technicznej Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych, Płock, 2001, str.3-10. Materały z II Konferencj Naukowo-Techncznej "Dagnostyka w secach elektroenergetycznych zakładów przemysłoch", Płock, 001, str.3-10. Andrzej OLENCKI Poltechnka Zelonogórska, 65-46 Zelona Góra, ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA REGIONALNA

STATYSTYKA REGIONALNA ЕЗЮМЕ В,. Т (,,.),. В, 2010. щ,. В -,. STATYSTYKA REGIONALNA Paweł DYKAS Zróżncowane rozwoju powatów w woj. małopolskm W artykule podjęto próbę analzy rozwoju ekonomcznego powatów w woj. małopolskm, wykorzystując

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010 EKONOMETRIA I Spotkane, dn. 5..2 Dr Katarzyna Beń Program ramowy: http://www.sgh.waw.pl/nstytuty/e/oferta_dydaktyczna/ekonometra_stacjonarne_nest acjonarne/ Zadana, dane do zadań, ważne nformacje: http://www.e-sgh.pl/ben/ekonometra

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

KANALIZACJA CIŚNIENIOWA

KANALIZACJA CIŚNIENIOWA KANALIZACJA CIŚNIENIOWA W systemach kanalzacj cśnenowej ścek z pojedynczego obektu lub grupy obektów są grawtacyjne prowadzone przykanalkam do studn zborczej, z której są pompowane do przewodu tłocznego

Bardziej szczegółowo

Evaluation of estimation accuracy of correlation functions with use of virtual correlator model

Evaluation of estimation accuracy of correlation functions with use of virtual correlator model Jadwga LAL-JADZIAK Unwersytet Zelonogórsk Instytut etrolog Elektrycznej Elżbeta KAWECKA Unwersytet Zelonogórsk Instytut Informatyk Elektronk Ocena dokładnośc estymacj funkcj korelacyjnych z użycem modelu

Bardziej szczegółowo

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka Zestaw przezbrojenowy na nne rodzaje gazu 8 719 002 262 0 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka PL (06.04) SM Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Ustawena nstalacj gazowej

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

Straty przenikania ciepła w wodnych rurociągach ciepłowniczych część II

Straty przenikania ciepła w wodnych rurociągach ciepłowniczych część II C iepłownictwo Straty przenikania ciepła w wodnych rurociągach ciepłowniczych część II Heat transfer losses in the district heating pipelines part II EWA KRĘCIELEWSKA Wstęp W pierwszej części artykułu

Bardziej szczegółowo

Twierdzenie Bezouta i liczby zespolone Javier de Lucas. Rozwi azanie 2. Z twierdzenia dzielenia wielomianów, mamy, że

Twierdzenie Bezouta i liczby zespolone Javier de Lucas. Rozwi azanie 2. Z twierdzenia dzielenia wielomianów, mamy, że Twerdzene Bezouta lczby zespolone Javer de Lucas Ćwczene 1 Ustal dla których a, b R można podzelć f 1 X) = X 4 3X 2 + ax b przez f 2 X) = X 2 3X+2 Oblcz a b Z 5 jeżel zak ladamy, że f 1 f 2 s a welomanam

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA. Obliczenia wydłużeń termicznych i kompensacji projektowanych sieci i przyłączy cieplnych: 1. Dane wyjściowe:

OBLICZENIA. Obliczenia wydłużeń termicznych i kompensacji projektowanych sieci i przyłączy cieplnych: 1. Dane wyjściowe: III OBLICZENIA Obliczenia wydłużeń termicznych i kompensacji projektowanych sieci i przyłączy cieplnych: 1. Dane wyjściowe: - średnia głębokość ułożenia rurociągu H = 0,7 m - temperatura eksploatacji T

Bardziej szczegółowo

Laboratorium ochrony danych

Laboratorium ochrony danych Laboratorum ochrony danych Ćwczene nr Temat ćwczena: Cała skończone rozszerzone Cel dydaktyczny: Opanowane programowej metody konstruowana cał skończonych rozszerzonych GF(pm), poznane ch własnośc oraz

Bardziej szczegółowo

Proste modele ze złożonym zachowaniem czyli o chaosie

Proste modele ze złożonym zachowaniem czyli o chaosie Proste modele ze złożonym zachowanem czyl o chaose 29 kwetna 2014 Komputer jest narzędzem coraz częścej stosowanym przez naukowców do ukazywana skrzętne ukrywanych przez naturę tajemnc. Symulacja, obok

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

Prima Pipes polski producent systemów preizolowanych

Prima Pipes polski producent systemów preizolowanych www.primapipes.eu GRUPA ATAGOR A Edycja 1.2/2016 Prima Pipes polski producent systemów preizolowanych Prima Pipes Sp. z o.o. należąca do grupy Atagor produkuje wysokiej jakości kompletne systemy rur preizolowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja)

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja) Analza danych Dane trenngowe testowe. Algorytm k najblższych sąsadów. Jakub Wróblewsk jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajeca.jakubw.pl/ OGÓLNY SCHEMAT Mamy dany zbór danych podzelony na klasy decyzyjne, oraz

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE STRAT CIEPŁA W SIECI CIEPŁOWNICZEJ DLA POTRZEB AUDYTU ENERGETYCZNEGO

WYZNACZANIE STRAT CIEPŁA W SIECI CIEPŁOWNICZEJ DLA POTRZEB AUDYTU ENERGETYCZNEGO Artur Łebek SPEC S.A. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Cepłownctwa Adam Smyk SPEC S.A. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Cepłownctwa, Instytut Technk Ceplnej Poltechnk Warszawskej WYZNACZANIE STRAT CIEPŁA W SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak Ocena jakoścowo-cenowych strateg konkurowana w polskm handlu produktam rolno-spożywczym dr Iwona Szczepanak Ekonomczne, społeczne nstytucjonalne czynnk wzrostu w sektorze rolno-spożywczym w Europe Cechocnek,

Bardziej szczegółowo

Stateczność skarp. Parametry gruntu: Φ c γ

Stateczność skarp. Parametry gruntu: Φ c γ Stateczność skarp N α Parametry gruntu: Φ c γ Analza statecznośc skarpy w grunce nespostym I. Brak przepływu wody (brak fltracj) Równane równowag: Współczynnk statecznośc: S = T T tgφ n = = S tgα G N S

Bardziej szczegółowo

(M2) Dynamika 1. ŚRODEK MASY. T. Środek ciężkości i środek masy

(M2) Dynamika 1. ŚRODEK MASY. T. Środek ciężkości i środek masy (MD) MECHANIKA - Dynamka T. Środek cężkośc środek masy (M) Dynamka T: Środek cężkośc środek masy robert.szczotka(at)gmal.com Fzyka astronoma, Lceum 01/014 1 (MD) MECHANIKA - Dynamka T. Środek cężkośc środek

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU:

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU: Otuliny z pianki PUR na estakady bez płaszcza osłonowego. Oferujemy łubki ze sztywnej pianki poliuretanowej do izolacji cieplnej rur. Wyroby nasze spełniają wymagania zawarte w polskiej normie PN-B-02421

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW DLA ZADANIA NR 1 I NR 2.

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW DLA ZADANIA NR 1 I NR 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC S.A. dla zespołów rurowych i kształtek preizolowanych z rur stalowych czarnych w izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu dla zadania nr 1, nr 2

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wejścia-wyjścia

Urządzenia wejścia-wyjścia Urządzena wejśca-wyjśca Klasyfkacja urządzeń wejśca-wyjśca. Struktura mechanzmu wejśca-wyjśca (sprzętu oprogramowana). Interakcja jednostk centralnej z urządzenam wejśca-wyjśca: odpytywane, sterowane przerwanam,

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Wojciech Artichowicz MODELOWANIE PRZEPŁYWU USTALONEGO NIEJEDNOSTAJNEGO W KANAŁACH OTWARTYCH

mgr inż. Wojciech Artichowicz MODELOWANIE PRZEPŁYWU USTALONEGO NIEJEDNOSTAJNEGO W KANAŁACH OTWARTYCH Poltechnka Gdańska Wydzał Inżyner Lądowej Środowska Katedra ydrotechnk mgr nż. Wojcech Artchowcz MODELOWANIE PRZEPŁYWU USTALONEGO NIEJEDNOSTAJNEGO W KANAŁAC OTWARTYC PRACA DOKTORSKA Promotor: prof. dr

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009

Analiza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009 Mara Konopka Katedra Ekonomk Organzacj Przedsęborstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wejskego w Warszawe Analza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009 Wstęp Polska prywatyzacja

Bardziej szczegółowo

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA . OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA Defncja grafu Pod pojęcem grafu G rozumemy następującą dwójkę uporządkowaną (defncja grafu Berge a): (.) G W,U gdze: W zbór werzchołków grafu, U zbór łuków grafu, U W W,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA WYMIENNIKÓW CIEPŁA Z UWIARYGODNIENIEM WYNIKÓW POMIARÓW EKPLOATACYJNYCH

DIAGNOSTYKA WYMIENNIKÓW CIEPŁA Z UWIARYGODNIENIEM WYNIKÓW POMIARÓW EKPLOATACYJNYCH RYNEK CIEŁA 03 DIANOSYKA YMIENNIKÓ CIEŁA Z UIARYODNIENIEM YNIKÓ OMIARÓ EKLOAACYJNYCH Autorzy: rof. dr hab. nż. Henryk Rusnowsk Dr nż. Adam Mlejsk Mgr nż. Marcn ls Nałęczów, 6-8 paźdzernka 03 SĘ Elementam

Bardziej szczegółowo

Dźwigniki samochodowe dwukolumnowe symetryczne i asymetryczne SPO o napędzie elektrohydraulicznym i udźwigu 3500-6500 kg

Dźwigniki samochodowe dwukolumnowe symetryczne i asymetryczne SPO o napędzie elektrohydraulicznym i udźwigu 3500-6500 kg WIMAD Wyposażane serwsów samochodowych Dźwgnk samochodowe dwukolumnowe symetryczne asymetryczne SPO o napędze elektrohydraulcznym udźwgu 35006500 kg WIMAD Wyposażane serwsów samochodowych SPOA3TM/S5 Dźwgnk

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analza zagadneń różnczkowych 1. Układy równań lnowych P. F. Góra http://th-www.f.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letn 2006/07 Podstawowe fakty Równane Ax = b, x,

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna rynku energii elektrycznej w latach 2007-2008 1)

Analiza ekonomiczna rynku energii elektrycznej w latach 2007-2008 1) Analza ekonomczna rynku energ elektrycznej w latach 2007-2008 1) Autor: Marek Detl 2) (Buletyn Urzędu Regulacj Energetyk - nr 6/2009) Elektroenergetyka jest jedną z kluczowych branŝ w Polsce. Jej dzałane

Bardziej szczegółowo

Wstępne przyjęcie wymiarów i głębokości posadowienia

Wstępne przyjęcie wymiarów i głębokości posadowienia MARCIN BRAS POSADOWIENIE SŁUPA 1 Dane do projektu: INSTYTUT GEOTECHNIKI Poltechnka Krakowska m. T. Koścuszk w Krakowe Wydzał Inżyner Środowska MECHANIKA GRUNTÓW I FUNDAMENTOWANIE P :=.0MN H := 10kN M :=

Bardziej szczegółowo

Niskokobaltowe stopy Fe-Cr-Co na magnesy trwałe

Niskokobaltowe stopy Fe-Cr-Co na magnesy trwałe Krystyna C H R Ó S T, Oan KŁODAS INSTYTUT INŻYNIERII M A T E R I A Ł O W E J POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ul. N a r b u t t a 8 5, 02-524 W a r s a w a Nskokobaltowe stopy Fe-Cr-Co na magnesy trwałe. W P

Bardziej szczegółowo

Problem nośności granicznej płyt żelbetowych w ujęciu aktualnych przepisów normowych. Prof. dr hab. inż. Piotr Konderla, Politechnika Wrocławska

Problem nośności granicznej płyt żelbetowych w ujęciu aktualnych przepisów normowych. Prof. dr hab. inż. Piotr Konderla, Politechnika Wrocławska Proble nośnośc grancznej płt żelbetowch w ujęcu aktualnch przepsów norowch Prof. dr hab. nż. Potr Konderla Poltechnka Wrocławska 1. Wprowadzene Przedote analz jest płta żelbetowa zbrojona ortogonalne paraetrzowana

Bardziej szczegółowo

kosztów ogrzewania lokali w budynku wielolokalowym.

kosztów ogrzewania lokali w budynku wielolokalowym. OGRZEWNICTWO Cepłownctwo, Ogrzewnctwo, Wentylacja 42/9 (2011) 346 350 www.ceplowent.pl Optymalna metoda wyznaczana współczynnków wyrównawczych do ndywdualnego rozlczana kosztów ogrzewana w budynku welolokalowym

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 6 Regresja lne regresj ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 Funkcja regresj I rodzaju cechy Y zależnej

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PROCESU PRZESIEWANIA W PRZESIEWACZACH WIELOPOKŁADOWYCH

OPTYMALIZACJA PROCESU PRZESIEWANIA W PRZESIEWACZACH WIELOPOKŁADOWYCH Prace Naukowe Instytutu Górnctwa Nr 136 Poltechnk Wrocławskej Nr 136 Studa Materały Nr 43 2013 Jerzy MALEWSKI* Marta BASZCZYŃSKA** przesewane, jakość produktów, optymalzacja OPTYMALIZACJA PROCESU PRZESIEWANIA

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW (88)/01 Hubert Sar, Potr Fundowcz 1 WYZNACZANIE ASOWEGO OENTU BEZWŁADNOŚCI WZGLĘDE OSI PIONOWEJ DLA SAOCHODU TYPU VAN NA PODSTAWIE WZORU EPIRYCZNEGO 1. Wstęp asowy moment

Bardziej szczegółowo

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Autor: Joanna Wójcik

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych SPRAWOZDANIE Z BADAŃ   Autor: Joanna Wójcik Opracowane w ramach projektu System Przecwdzałana Powstawanu Bezroboca na Terenach Słabo Zurbanzowanych ze środków Europejskego Funduszu Społecznego w ramach Incjatywy Wspólnotowej EQUAL PARTNERSTWO NA

Bardziej szczegółowo

Ciepła, Jagienki Opis wymagań i parametry równoważności dla elementów i urządzeń opisanych w dokumentacji technicznej nazwą własną lub normami

Ciepła, Jagienki Opis wymagań i parametry równoważności dla elementów i urządzeń opisanych w dokumentacji technicznej nazwą własną lub normami Ciepła, Jagienki Opis wymagań i parametry równoważności dla elementów i urządzeń opisanych w dokumentacji technicznej nazwą własną lub normami LP NAZWA 1. Rurociągi i kształtki preizolowane 2. Złącze mufowe

Bardziej szczegółowo

IC695CHS gniazdowa kaseta montażowa podstawowa. IC694CHS398 5-gniazdowa kaseta montażowa rozszerzająca

IC695CHS gniazdowa kaseta montażowa podstawowa. IC694CHS398 5-gniazdowa kaseta montażowa rozszerzająca 4.3 KASETY MONTAŻOWE IC695CHS007 7 gnazdowa kaseta montażowa podstawowa IC695CHS012 12 gnazdowa kaseta montażowa podstawowa IC695CHS016 16 gnazdowa kaseta montażowa podstawowa IC694CHS392 10-gnazdowa kaseta

Bardziej szczegółowo

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20 Darusz Letkowsk Unwersytet Łódzk BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG0 Wprowadzene Teora wyboru efektywnego portfela nwestycyjnego zaproponowana przez H. Markowtza oraz jej rozwnęca

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne: temperatura włączenia termostatu +3 C;

Parametry techniczne: temperatura włączenia termostatu +3 C; E ELEKTRA FreezeTec Przewody grzejne z wbudowanym termostatem Zastosowanie System ELEKTRA FreezeTec przeznaczony jest do ochrony rur i zaworów podatnych na uszkodzenia powstałe w wyniku oddziaływania niskiej

Bardziej szczegółowo