3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO"

Transkrypt

1 3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STŁEGO I PRZEMIENNEGO 3.1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane sę z podstawowym właścwoścam łuku elektrycznego palącego sę swobodne, w powetrzu o cśnentmosferycznym. Ćwczene obejmuje: badane łuku w obwodze prądu stałego pomar charakterystyk statycznej łuku, badane łuku w obwodze prądu przemennego, obserwacja przebegów napęca prądu oraz charakterystyk dynamcznej łuku w obwodze o rezystancyjnym ndukcyjnym charakterze obcążena. Znajomość zjawsk zaobserwowanych podczas realzacj ćwczena jest pomocna w zrozumenu procesu gaszena łuku w łącznkach prądu stałego przemennego Informacje wstępne 3.2. Wadomośc podstawowe Łuk elektryczny jest jedną z form wyładowana elektrycznego w środowsku zjonzowanej plazmy. Jonzacja ta może zachodzć w trzech typowych środowskach: w gaze, np. w powetrzu, sześcofluorku sark, w produktach rozkładu ceczy, np. oleju mneralnego, wody, w parach metalu emtowanego z powerzchn elektrod, które przykładowo stanową nośnk prądu w łuku próżnowym. W wększośc aparatów łączenowych nskego napęca łuk pal sę w powetrzu, zwykle w powetrzu o cśnentmosferycznym. Łuk tak, nazywany łukem powetrznym, jest przedmotem badań w opsanym ćwczenu laboratoryjnym. Łuk elektryczny jest złożonym zjawskem fzycznym, na które składają sę zasadnczo trzy rodzaje procesów: termodynamczne, elektryczne, jonzacyjne. Wszystke te zjawska są ze sobą ścśle powązane. Badane w ćwczenu własnośc elektryczne to jedyne stosunkowo wąsk fragment wedzy o łuku elektrycznym.

2 Pozwalają one jednak w znacznej merze wyjaśnć zasady gaszena łuku w łącznkach elektrycznych Warunk palena sę gaszena łuku elektrycznego prądu stałego nalzę przebegów prądu napęca łuku elektrycznego prądu stałego prowadz sę w elementarnym obwodze, którego schemat przedstawono na rys. 3.1a. Zgodne z drugm prawem Krchhoffa można zapsać następującą zależność: d E + dt = R + L, (3.1) (oznaczena wyjaśnono w podpse pod rysunkem 3.1). Parametry elektryczne łuku to jego prąd napęce, których zmany analzuje sę w oparcu o tzw. charakterystykę łuku, czyl zależnośc = f(). W przypadku łuku prądu stałego, czyl przy newelkch zmanach prądu w czase (d/dt ) charakterystyka ta nos nazwę statycznej charakterystyk łuku. Iloraz napęca prądu daje nformację o zmanach rezystancj łuku, natomast ch loczyn nformację o mocy łuku. Przebeg charakterystyk statycznej łuku przedstawono na rys. 3.1b. Rysunek ten jest równeż grafczną lustracją równana (3.1). a) + E R R L L d/dt Ł b) u g u E =f() zakres L d/dt > zakres L d/dt < E - R L d/dt E - R B k Rys Łuk elektryczny w obwodze prądu stałego; a) schemat obwodu, b) charakterystyka statyczna łuku = f(), wraz z grafczną nterpretacją rozwązana równana (3.1); E napęce źródła, R, L rezystancja ndukcyjność obwodu, Ł układ styków (elektrod) na których pal sę łuk, napęce łuku, prąd łuku, u g napęce przy którym gaśne łuk o charakterystyce = f(),, B punkty równowag, odpowedno: chwejnej stablnej, k prąd zwarca w rozpatrywanym obwodze. Charakterystyka łuku = f() posada dwa punkty przecęca sę z charakterystyką obwodu (prosta E R), przy czym punkt nazywany jest punktem równowag chwejnej, natomast punkt B punktem równowag stablnej. Punkty te dzelą obszar wykresu na dodatn zakres napęca występującego na ndukcyjnośc obwodu L d/dt oraz zakres ujemny, jak to lustruje rys Ujemny bądź dodatn zakres L d/dt

3 oznacza odpowedno ujemny bądź dodatn znak pochodnej prądu d/dt. Warunkem zgaszena łuku prądu stałego jest przesunęce punktu pracy w ujemny zakres pochodnej prądu (d/dt < ), dzęk czemu prąd będze sę systematyczne zmnejszał, aż osągne wartość zbyt małą do podtrzymana wyładowana łuk gaśne. Przesunęce punktu pracy w ujemny zakres pochodnej prądu d/dt oznacza take wzajemne ułożene charakterystyk: łuku ( = f()) obwodu (E R), aby ne mały one punktów wspólnych. Istneją dwa podstawowe sposoby realzacj tego zadana: a) wydłużene łuku, a tym samym przesunęce jego charakterystyk w zakres wyższych wartośc napęca (krzywe 1 2, rys. 3.2), b) zwększene rezystancj obwodu obnżene charakterystyk E R, (prosta 3, rys. 3.2). u g3 u u g2 u g1 E (2) (1) =f(), l 3 >l 2 =f(), l 2 >l 1 E-R 1 E-R 2, (R 2 >R 1 ) (3) B =f(), l 1 K2 K1 Rys Ilustracja wzajemnego przesunęca statycznej charakterystyk łuku = f() względem charakterystyk obwodu E R w celu uzyskana ujemnej wartośc pochodnej prądu d/dt; l 1, l 2, l 3 długośc łuku, pozostałe oznaczena jak na rys 3.1; charakterystyka = f() dla najmnejszej długośc łuku l 1 jest charakterystyką wyjścową. Znaczne łatwejszym do praktycznej realzacj jest perwszy z wymenonych sposobów. Zwększene długośc łuku l w łącznkach realzuje sę na klka różnych sposobów, z których najczęścej spotykane to: a) rozwarce styków na odpowedną odległość, b) odpowedne ukształtowane styków (np. rożkowy kształt styków), c) wydmuch łuku.

4 Należy jednak zwrócć uwagę na to, że wraz ze wzrostem długośc łuku l rośne wartość napęca u g (rys. 3.2), przy którym łuk gaśne, a tym samym rośne przepęce łączenowe zwązane z procesem wyłączana prądu. Przepęce to charakteryzowane jest współczynnkem przepęca k p zgodne z zależnoścą (3.2): ug k p = E. (3.2) Istneje szereg różnych sposobów ogranczana przepęć łączenowych w łącznkach prądu stałego. Nektóre z nch opsano w lteraturze [3.1] Łuk elektryczny w obwodach prądu przemennego W gaszenu łuku prądu przemennego wykorzystuje sę naturalne przejśce prądu przez wartość zerową. Zapłon łuku w danym półokrese po przejścu prądu przez zero następuje wówczas, gdy napęce pomędzy elektrodam osąga wartość napęca zapłonu u z (rys. 3.3) gaśne, gdy napęce łuku zmnejsza sę ponżej napęca gaszena u g podczas zblżana sę prądu do kolejnego przejśca przez zero. Odcnek czasu t b (rys. 3.3) upływający od chwl zgaszena łuku t g do chwl jego ponownego zapłonu t z nos nazwę przerwy bezprądowej. u z u g 4 4 t b t g t z 5 ms Rys Oscylogramy napęca prądu łuku prądu przemennego w obwodze o charakterze rezystancyjnym; u z, u g napęca odpowedno: zapłonu gaszena łuku w danym półokrese prądu, t b czas trwana przerwy bezprądowej, t g, t z początek konec przerwy bezprądowej.

5 Charakterystyka łuku = f() w obwodze prądu przemennego nos nazwę charakterystyk dynamcznej. Jest ona wykreślona dla dodatnej ujemnej częśc okresu napęca prądu, czyl meśc sę w I III ćwartce na płaszczyźne u- (rys. 3.4). Cechą charakterystyk dynamcznej jest to, że jej część w faze narostu prądu (d/dt >) odpowada wyższym bezwzględnym wartoścom napęca nż część w faze zmnejszana sę prądu do zera (d/dt <). Wynka stąd, że zarówno rezystancja łuku jak jego energa jest wyższa w faze narostu prądu nż w faze jego zmnejszana sę. Zjawsko to jest zwązane z procesam energetycznym jonzacyjnym zachodzącym w plazme łuku prądu przemennego [3.1, 3.2]. W zależnośc od tego, czy obwód ma charakter rezystancyjny (rys. 3.3, 3.4) czy ndukcyjny (rys. 3.5) różny jest czas trwana przerw bezprądowych t b. W obwodze o charakterze rezystancyjnym napęce źródła zaslana jest w faze z napęcem łuku w chwl wystąpena przerwy bezprądowej wartość napęca źródła jest w poblżu zera. Stromość narostu napęca powrotnego jest węc stosunkowo neduża zgodna z snusodalnym przebegem napęca zaslana. W obwodze o charakterze ndukcyjnym w chwl przejśca prądu przez zero wartość sły elektromotorycznej źródła jest blska jej ampltudy. Napęce powrotne na stykach cechuje węc znaczne wększa stromość narostu, gdyż po dojścu prądu do zera (chwla t g, rys. 3.5) zmerza ono natychmast do wartośc blskej ampltudze napęca zaslającego. Na przykładowym oscylograme przebegu prądu w obwodze ndukcyjnym z rys. 3.5 przerwa bezprądowa jest tak krótka, że jest praktyczne newdoczna. Gaszene łuku w łącznkach prądu przemennego polega na nedopuszczenu do ponownego zapłonu łuku po kolejnym przejścu prądu przez zero (rys.3.6). Łuk gaśne, jeśl krzywa wzrostu napęca powrotnego u p, (rys 3.6) pojawającego sę na rozchodzących sę stykach, ne przetne sę z krzywą wzrostu wytrzymałośc połukowej u w (rys. 3.6b). Jeśl natomast dojdze do przecęca sę tych krzywych, łuk zapala sę ponowne następuje kontynuacja wyładowana w cągu następnego półokresu (rys. 3.6a). Na przebeg wytrzymałośc połukowej u w = f(t) ma wpływ czas trwana przerwy bezprądowej t g. Proces gaszena łuku jest węc łatwejszy w obwodach o charakterze rezystancyjnym (rys. 3.3, 3.4), gdze przerwa ta jest dłuższa nż w obwodach o charakterze ndukcyjnym (rys. 3.5).

6 d/dt> a) u z1 u g1 4 max1 u z2 4 u g2 t b1 t b2 b) max2 2 ms u z1 u g1 4 d/dt< max1 d/dt< max2 u g2 d/dt> u z2 4 Rys Przykładowy oscylogram jednego okresu prądu napęca łuku w obwodze prądu przemennego o charakterze rezystancyjnym (a) odpowadająca mu charakterystyka dynamczna (b); max1, max2 - ampltuda prądu łuku, pozostałe oznaczena jak na rys. 3.3.

7 a) u z1 u g1 4 max1 4 u g2 t b1 t b2 u z2 max2 b) 2 ms u z1 4 u g1 d/dt< d/dt> d/dt< max1 max2 u g2 d/dt> u z2 4 Rys Przykładowy oscylogram jednego okresu prądu napęca łuku w obwodze prądu przemennego o charakterze ndukcyjnym (a) odpowadająca mu charakterystyka dynamczna (b); oznaczena jak na rys

8 a) b) e, e e, u z u w e u w u p u p t b t t u g u g Rys Przebeg prądu napęca podczas gaszena łuku prądu przemennego: a) przy ponownym zapłone łuku, b) przy skutecznym wyłączenu obwodu; e przebeg sły elektromotorycznej źródła, u w przebeg wzrostu wytrzymałośc przerwy połukowej, u p przebeg napęca powrotnego na stykach; pozostałe oznaczena jak na rys Nezbędne przygotowane studenta Studentów obowązuje znajomość materału z zakresu łuku elektrycznego zawarta w [3.1], rozdzały Ops stanowska laboratoryjnego Stanowsko laboratoryjne składa sę z dwóch częśc, pozwalających na badane odpowedno łuku prądu stałego łuku prądu przemennego Stanowsko do badana łuku prądu stałego Łuk prądu stałego jest badany w układze, którego schemat przedstawono na rys Komora łukowa wyposażona jest w układ dwóch płaskch styków medzanych poruszanych napędem elektromagnetycznym, które w stane wyjścowym są zwarte. Zanstalowana w dolnej częśc komory śruba mkrometryczna umożlwa nastawane

9 odległośc na którą rozwerane są styk. Zakres nastaw tej odległośc to,5 5 mm. Zadanem układu sterującego ST jest załączene prądu (chwla t 1, rys. 3.8), który wyprostowany w układze prostującym płyne w obwodze B-KŁ-L-R. Bezpośredno po załączenu prądu układ ST rozwera styk komory łukowej (chwla t 2, rys. 3.8), ncjując zapłon łuku. Styk rozwerają sę na nastawoną wcześnej odległość. ST Sterowane napędem styków KŁ Osc L Tr Tr W L1 B DN KŁ N L2 R L Rys Schemat układu pomarowego do badana łuku prądu stałego; Tr autotransformator, Tr transformator separacyjny, W łącznk, ST sterownk, B bocznk prądowy, DN dzelnk napęcowy, KŁ komora łukowa, Osc oscyloskop, R, L rezystor dławk. śr 2 śr 1 t 1 t 2 5 ms Rys Przykładowy oscylogram przebegów napęca prądu łuku w obwodze prądu stałego (rys. 3.7);, śr przebeg napęca łuku jego uśrednona wartość,, śr przebeg prądu łuku jego uśrednona wartość, t 1 chwla załączena prądu przez sterownk ST (rys. 3.7), t 2 chwla rozwarca styków zapłon łuku.

10 Czas palena sę łuku jest nastawany na sterownku ST w zakrese od 1 do 1 sekund. Po wyłączenu prądu łuku przez sterownk ST styk nadal pozostają rozwarte w celu ostygnęca. Czas rozwarca styków jest nastawany równeż na sterownku ST w zakrese od 1 do 12 sekund. Czas palena sę łuku, nastawony zwykle na ok. 1 s jest wystarczający do zarejestrowana przebegu prądu napęca łuku na oscyloskope (rys. 3.8). Znając rezystancję bocznka prądowego B =,1 Ω przekładnę dzelnka napęcowego ϑ = 1:1, można określć uśrednone wartośc prądu ( śr ) napęca (śr ), jak to zlustrowano na rys Tętnący przebeg prądu jest wynkem zaslana układu poprzez prostownk. Tak odczytane napęce prąd to jeden punkt na charakterystyce statycznej dla danej odległośc styków. Zmenając prąd obwodu poprzez zmanę nastaw rezystora R można odczytać nne punkty charakterystyk powtarzając opsany cykl pomarowy Stanowsko do badana łuku prądu przemennego Łuk prądu przemennego jest badany w układze, którego schemat przedstawono na rys Po załączenu obwodu łącznkem W nastawenu odpowednej wartośc napęca zaslającego przy pomocy autotransformatora tr, kręcąc pokrętłem komory łukowej KŁ należy zewrzeć jej elektrody węglowe. Z chwlą gdy amperomerz wskaże wartość płynącego prądu należy powol rozsunąć elektrody węglowe, ncjując zapłon łuku. Na oscyloskope Osc można prowadzć obserwację przebegów prądu napęca łuku oraz jego charakterystyk dynamcznych jak to zlustrowano na rys. 3.3, Rezystancyjny bądź ndukcyjny charakter obcążena ustala sę nastawając odpowedne wartośc rezystancj R ndukcyjnośc L. L Tr Tr W L1 R Osc L DN KŁ N L2 B Rys Schemat układu do badana łuku prądu przemennego; KŁ komora łukowa wyposażona w elektrody węglowe; pozostałe oznaczena jak na rys. 3.7.

11 3.5. Program ćwczena Badane łuku prądu stałego Badane łuku prądu stałego prowadz sę w układze z rys W trakce ćwczena należy zmerzyć porównać charakterystyk statyczne łuku dla różnych jego długośc, zmenanych poprzez odpowedne nastawene końcowej odległośc styków komory łukowej KŁ. Dla podanych przez prowadzącego trzech różnych odległośc mędzystykowych w zakrese od,5 do 5 mm, należy dokonać pomaru charakterystyk, powtarzając klkakrotne cykle pomarowe opsane w punkce Po załączenu łącznka W (rys. 3.7) należy nastawć napęce zaslające układ, około 15. Wartość prądu łuku, a tym samym jego napęce, dla danej odległośc mędzystykowej zmena sę nastawając odpowedne wartośc rezystancj na rezystorze R. Prąd łuku należy nastawać wstępne na sterownku ST (rys. 3.7) w zakrese od 1 do 1. Po załączenu danego cyklu pomarowego przy pomocy sterownka ST, na oscyloskope zostaną zarejestrowane przebeg napęca prądu łuku (rys. 3.8). Przebeg te pozwalają na odczytane uśrednonych wartośc prądu śr oraz napęca śr (rys. 3.8), które są współrzędnym jednego punktu charakterystyk statycznej. Pomary należy powtórzyć dla klku wartośc prądu przy danej odległośc mędzystykowej tak, aby uzyskać ok. 6-7 punktów charakterystyk statycznej = f(), co pozwala na jej wykreślene. Podobne pomary należy wykonać dla pozostałych zadanych przez prowadzącego odległośc mędzystykowych Badane łuku prądu przemennego Badane to polega na obserwacj przebegów prądu napęca oraz charakterystyk dynamcznej łuku w układze przedstawonym na rys. 3.9, dla dwóch różnych charakterów obcążena: rezystancyjnego oraz ndukcyjnego. Po załączenu łącznka W należy nastawć napęce zaslające przy pomocy autotransformatora Tr na około 2. Następne dla określonego charakteru obcążena (rezystancyjne bądź ndukcyjne) należy dokonać zapłonu łuku jak to opsano w punkce zarejestrować na oscyloskope przebeg: = f(t) oraz = f(t), zblżone do przedstawonych na rysunkach 3.3, Podobne należy dokonać obserwacj charakterystyk dynamcznej łuku = f() Opracowane wynków badań Wynk pomarów charakterystyk statycznych łuku należy zestawć w tabel dla wszystkch trzech odległośc mędzystykowych. Na tej podstawe należy wykreślć

12 charakterystyk = f() na wspólnej płaszczyźne porównać ch wzajemne położene. Należy krótko opsać zaobserwowane prawdłowośc. Na podstawe zarejestrowanych oscylogramów przebegów = f(t), = f(t) oraz = f() dla łuku prądu przemennego należy dokonać analzy krótkego opsu zaobserwowanych zjawsk, ze szczególnym uwzględnenem czasów trwana przerw bezprądowych t b (rys. 3.3, ) oraz wzajemnego położena ramon charakterystyk dynamcznej w zależnośc od wartośc pochodnej d/dt. Zależne od wskazań prowadzącego, oscylogramy należy naszkcować w oparcu o obraz zapamętany na ekrane oscyloskopu lub wydrukować. Sprawozdane pownno zawerać wnosk końcowe stanowące podsumowane przeprowadzonych badań Lteratura [3.1] Markewcz H.: Urządzena elektroenergetyczne, WNT, Warszawa 21. [3.2] Cok Z. Procesy łączenowe w układach elektroenergetycznych, WNT, Warszawa 1976.

Ćwiczenie 8. BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia

Ćwiczenie 8. BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia Ćwczene 8 BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane studentów z dzałanem modelu pompown zaslanej przez ną sec wodocągowej. Podczas ćwczena przeprowadzane jest

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kutyłowski. Optymalizacja topologii kontinuum materialnego

Ryszard Kutyłowski. Optymalizacja topologii kontinuum materialnego Ryszard Kutyłowsk Optymalzacja topolog kontnuum materalnego Ofcyna Wydawncza Poltechnk Wrocławskej Wrocław 2004 Recenzje Leszek MIKULSKI Paweł ŚNIADY Opracowane redakcyjne korekta Mara IZBICKA Copyrght

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Drukarki Fiskalnej POSNET

Instrukcja Obsługi Drukarki Fiskalnej POSNET Instrukcja Obsług Drukark Fskalnej POSNET Posnet Polska SA ul. Muncypalna 33 02281 Warszawa tel: +48 22 8686888 www.posnet.com Ostrzeżena Zaslane 1. Drukarka system komputerowy pownny być zaslane z tej

Bardziej szczegółowo

BEZCZUJNIKOWE STEROWANIE TRAKCYJNYM SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZAGŁĘBIONYMI W WIRNIKU

BEZCZUJNIKOWE STEROWANIE TRAKCYJNYM SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZAGŁĘBIONYMI W WIRNIKU POLITECHNIKA GDAŃSKA LESZEK JARZĘBOWICZ BEZCZUJNIKOWE STEROWANIE TRAKCYJNYM SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZAGŁĘBIONYMI W WIRNIKU GDAŃSK 2012 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki Metody Planowana Eksperymentów Rozdzał 1. Strona 1 z 14 METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW dr hab. nż. Marusz B. Bogack Marusz.Bogack@put.poznan.pl www.fct.put.poznan.pl/cv23.htm Marusz B. Bogack 1 Metody

Bardziej szczegółowo

Biomechanika sportu. Modelowanie matematyczne w biomechanice sportu. Maria S. Zakynthinaki, James R. Stirling

Biomechanika sportu. Modelowanie matematyczne w biomechanice sportu. Maria S. Zakynthinaki, James R. Stirling Bomechanka sportu 59 Istneje ścsła zależność pomędzy zmęczenem a ampltudą częstotlwoścą drżena fzjologcznego męśn. Badane wysokoczęstotlwoścowych składowych drżena może posłużyć do przewdywana momentu

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Informatyk ROZPRAWA DOKTORSKA Agneszka Olejnk-Krugły Model systemu nformatycznego montorowana jakośc produktu polgrafcznego na pozome operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Problematyka walidacji metod badań w przemyśle naftowym na przykładzie benzyn silnikowych

Problematyka walidacji metod badań w przemyśle naftowym na przykładzie benzyn silnikowych NAFTA-GAZ luty 013 ROK LXIX Zygmunt Burnus Instytut Nafty Gazu, Kraków Problematyka waldacj metod badań w przemyśle naftowym na przykładze benzyn slnkowych Wprowadzene Waldacja metody badawczej to szereg

Bardziej szczegółowo

MEMBRANY SELEKTYWNE I PROCESY MEMBRANOWE

MEMBRANY SELEKTYWNE I PROCESY MEMBRANOWE Membrany teora praktyka MEMBRANY SELEKTYWNE I PROCESY MEMBRANOWE Józef CEYNOWA Wydzał Chem, Unwersytet M. Kopernka, Toruń ul, Gagarna 7, 87-100 Toruń e-mal: ceynowa@chem.un.torun.pl 1. WPROWADZENIE Procesy

Bardziej szczegółowo

POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1

POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1 Donata Kopańska-Bródka Tomasz Wachowcz Unwersytet Ekonomczny w Katowcach POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1 Wprowadzene Począwszy od lat 80. ubegłego stuleca, kedy to narodzła sę

Bardziej szczegółowo

1 Metody optymalizacji wielokryterialnej... 1 1.1 Ogólna charakterystyka problemu... 1 1.2 Tradycyjne metody optymalizacji wielokryterialnej...

1 Metody optymalizacji wielokryterialnej... 1 1.1 Ogólna charakterystyka problemu... 1 1.2 Tradycyjne metody optymalizacji wielokryterialnej... 1 Metody optymalzacj welokryteralnej.... 1 1.1 Ogólna charakterystyka problemu.... 1 1.2 Tradycyjne metody optymalzacj welokryteralnej.... 3 1.2.1 Metoda ważonych kryterów.... 3 1.2.2 Metoda optymalzacj

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOKŁADNOŚCI WYBRANYCH TECHNIK CAŁKOWO-BRZEGOWYCH W KONTEKŚCIE MODELOWANIA ZAGADNIEŃ EMC NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI *)

ANALIZA DOKŁADNOŚCI WYBRANYCH TECHNIK CAŁKOWO-BRZEGOWYCH W KONTEKŚCIE MODELOWANIA ZAGADNIEŃ EMC NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI *) Wojcech KRAJEWSKI ANALIZA DOKŁADNOŚCI WYBRANYCH TECHNIK CAŁKOWO-BRZEGOWYCH W KONTEKŚCIE MODELOWANIA ZAGADNIEŃ EMC NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI *) STRESZCZENIE W artykule przeprowadzono analzę dokładnośc metod:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV REALIZACJA BADA

ROZDZIAŁ IV REALIZACJA BADA ...ne tra ngdy czasu na ogldane s za sebe, kto moe c włane dogana... ROZDZIAŁ IV REALIZACJA BADA 4. Wstp Poprawne przygotowane bada oparte o przedstawone zasady realzacj, omówone w poprzednm rozdzale dotycz

Bardziej szczegółowo

Andrzej Borowiecki. Open Office. Calc arkusz kalkulacyjny. Przykłady zadań dla geodetów

Andrzej Borowiecki. Open Office. Calc arkusz kalkulacyjny. Przykłady zadań dla geodetów Andrzej Boroweck Open Offce Calc arkusz kalkulacyjny Przykłady zadań dla geodetów Kraków 2004 . Podstawowe nformacje. Wstęp OpenOffce.0 jest funkcjonalne równowaŝny paketow StarOffce 6.0, obejmując najwaŝnejsze

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ANALIZATOR DIAGNOSTYCZNY DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ STOJANA I WIRNIKA W SILNIKACH INDUKCYJNYCH

PRZENOŚNY ANALIZATOR DIAGNOSTYCZNY DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ STOJANA I WIRNIKA W SILNIKACH INDUKCYJNYCH Zeszyty problemowe Maszyny Elektryczne Nr 00/03 cz. I 77 Marcn Pawlak Poltechnka Wrocławska PRZENOŚNY ANALIZATOR DIAGNOSTYCZNY DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ STOJANA I WIRNIKA W SILNIKACH INDUKCYJNYCH PORTABLE

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego obcążena ceplnego Poradnk Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego

Bardziej szczegółowo

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pegasys, 135 mkrogramów, roztwór do wstrzykwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda folka zawera 135 mkrogramów pegnterferonu

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE AGENTOWE

PRZETWARZANIE AGENTOWE POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT INFORMATYKI LABORATORIUM HURTOWNI DANYCH PRZETWARZANIE AGENTOWE TEORIA Marcn Gorawsk Sławomr Bańkowsk Glwce 2005 Laboratorum HDSED - Przetwarzane Agentowe 2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych dr nż. Zbgnew Tarapata: Optymalzacja decyzj nwestycyjnych, cz.ii 8. Optymalzacja decyzj nwestycyjnych W rozdzale 8, część I przedstawono elementarne nformacje dotyczące metod oceny decyzj nwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIW

TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIW TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIW Odpowedź na uwag Komsj Europejskej do wnosku o przydzał bezpłatnych uprawneń do emsj gazów ceplarnanych na lata 2013-2020 na modernzację wytwarzana energ elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Borysiewicz*, Wanda Kacprzyk*

Mieczysław Borysiewicz*, Wanda Kacprzyk* Ochrona Środowska Zasobów Naturalnych nr 54, 01 r. Meczysław Borysewcz*, Wanda Kacprzyk* Oceny ryzyka w transporce kolejowym materałów nebezpecznych, Cz. II modele oblczenowe 1 Rsk Assessment of Ral Transportaton

Bardziej szczegółowo

MODEL OŚMIONOŻNEGO ROBOTA SAPERSKIEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5. MODEL OF OCTOPOD SAPPER ROBOT IN CATIA v5 ENVIROMENT

MODEL OŚMIONOŻNEGO ROBOTA SAPERSKIEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5. MODEL OF OCTOPOD SAPPER ROBOT IN CATIA v5 ENVIROMENT Góra Marta, dr nż. emal: mgora@m6.mech.pk.edu.pl Petruszka Krzysztof, nż. emal: krzysztof.petruszka88@gmal.com Trzmel Adam, mgr nż. emal: trzmel.adam@gmal.com Poltechnka Krakowska, Wydzał Mechanczny MODEL

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A.

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A. KOLEGUM REDAKCYJNE: prof. dr hab. Tadeusz Walczak (redaktor naczelny, tel. 22 608-32-89, t.walczak@stat.gov.pl), dr Stansław aradysz (zastępca red. nacz.), prof. dr hab. Józef Zegar (zastępca red. nacz.,

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Zbigniew Kamiński

Dr hab. inż. Zbigniew Kamiński Dr hab. nż. Zbgnew Kamńsk Katedra Budowy Eksploatacj Maszyn Poltechnka Bałostocka Ul. Wejska nr 5C, 5-35 Bałystok, Polska E-mal: z.kamnsk@pb.edu.pl Modelowane matematyczne zaworu sterującego hamulcam przyczepy

Bardziej szczegółowo