Wykład IX Optymalizacja i minimalizacja funkcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład IX Optymalizacja i minimalizacja funkcji"

Transkrypt

1 Wykład IX Optymalzacja mnmalzacja funkcj Postawene zadana podstawowe dee jego rozwązana Proste metody mnmalzacj Metody teracj z wykorzystanem perwszej pochodnej Metody teracj z wykorzystanem drugej pochodnej Metody dla problemów sumy kwadratów Mnmalzacja z ogranczenam Problem mnmalzacj globalnej

2 Postawene zadana Optymalzacja to ulepszane rozwązana (techncznego). Np. optymalzacja kształtu kerowncy samochodu zadane z dzedzny ergonom, optymalzacja sec przesyłu energ dla zmnejszena strat problem technczno-ekonomczny, optymalzacja rozdzału zadań do wykonana (wypełnane grafka zadań) problem logstyczny. Zapsane problemu optymalzacj w postac kryterum jakośc zależnego od parametrów defnuje zadane mnmalzacj lub maksymalzacj kryterum (funkcj) w przestrzen parametrów. Ze względu na łatwość zmany zadana maksymalzacj na zadane mnmalzacj przez zmanę znaku kryterum, w dalszej częśc mowa będze o zadanu mnmalzacj. Standardowe matematyczne sformułowane zadana mnmalzacj brzm: Dla danej funkcj f dla danego obszaru S E k znaleźć punkt x * S tak, że f(x * ) f(x) dla wszystkch x S. E k jest k-wymarową przestrzeną eukldesową, x jest punktem tej przestrzen. Przestrzeń poszukwana wartośc parametrów może być ogranczona. Ogranczena mają charakter przedzałów (a), ogranczeń równoścowych (b) lub nerównoścowych (c). x x x b) g ( x ) = 0 c) g ( x ) 0 a) l u

3 Podstawowe dee rozwązań problemu mnmalzacj Przypadk rozwązywalne analtyczne: problemy LP (Lnear Programmng) - kryterum ogranczena są lnowym funkcjam parametrów problemy QP (Quadratc Programmng) - kwadratowe kryterum lnowe ogranczena Problemy NP (Nonlnear Programmng) wymagają użyca teracyjnych metod poszukwana opartych na nformacj o wartoścach kryterum w wybranych punktach przestrzen parametrów. Mnmalzacja lokalna: poszukwane pojedynczego mnmum funkcj. Najbardzej efektywne metody wykorzystują numeryczne przyblżena pochodnych funkcj. W trudnych przypadkach (np. necągłośc) stosowane są metody, które wykorzystują tylko wartośc funkcj. Mnmalzacja globalna: poszukwane jednego punktu mnmalnego przy welu mnmach lokalnych. Jest to trudne zadane oblczenowe. Pomysły na rozwązane to welokrotne starty metody lokalnej z różnych punktów lub zasada błądzena wokół beżącego oszacowana mnmum w nadze znalezena sąsadującego lepszego rozwązana (np. Smulated Annealng). Dobre wprowadzene do metod mnmalzacj można znaleźć w Buchanan, Turner Numercal Methods and Analyss w dokumentacj do Optmzaton Toolbox Matlaba.

4 Proste metody mnmalzacj jednowymarowej Przez analogę do poszukwana zera metodą połowena (bsekcj) możemy podać sposób poszukwana mnmum metodą jego otoczena sukcesywnego zawężana przedzału. Dysponując trzema kolejnym punktam a, b, c które spełnają warunek f ( a) f ( b) f ( c), tzn. punkt środkowy leży najnżej, możemy wnoskować że mnmum leży gdześ pomędzy a b. Metoda złotego podzału (golden secton) podaje receptę na dobór położena następnego punktu wybór nowej trójk punktów. Najkorzystnejszy dla szybkośc zbeżnośc jest podzał w stosunku Błąd oszacowana położena mnmum maleje lnowo. f(x) a b d c x Jeśl dopuścmy zmenność stosunku podzału, to cąg optymalnych (dla szybkośc zbeżnośc) podzałów jest zwązany z cągem Fbonaccego (Fbonacc search) zdefnowanym jako: Fk+ 1 = Fk + Fk 1, F1 = F0 = 1 Kolejne stosunk podzału są równe: F F, F 3 F 1,, F0 F n n n n

5 Kontynuując analoge do metod poszukwana zera, dysponując klkoma punktam możemy poszukwać mnmum funkcj przyblżającej (nterpolującej) funkcję mnmalzującą. Metoda nterpolacj kwadratowej (quadratc search) bazuje w każdym kroku na trzech punktach buduje na nch weloman nterpolujący p( x) ax bx c = + + o mnmum w punkce xmn w kategorach trzech punktów bazowych x 1, x, x 3 daje rozwązane na nowy punkt: x = x 4 1 ( x x1) f ( x) f ( x3) ( x x3) f ( x) f ( x1) ( x x ) f ( x ) f ( x ) ( x x ) f ( x ) f ( x ) b = co a Metoda nterpolacj sześcennej (cubc search) jest często wykorzystywana wtedy kedy dostępna jest nformacja o pochodnej funkcj. Wtedy współczynnk welomanu nterpolującego p x = ax + bx + cx+ d można wyznaczyć z wartośc funkcj jej pochodnej w dwóch punktach. ( ) 3 Implementacja Matlaba fmnbnd to kombnacja metody złotego podzału nterpolacj kwadratowej Metody mnmalzacj jednowymarowej są powszechne wykorzystywane w algorytmach welowymarowych, które po oszacowanu kerunku poszukwana mnmum stosują metodę jednowymarową wzdłuż kerunku (zob. temat lne search w Optmzaton Toolbox User s Gude).

6 Mnmalzacja welowymarowa bez użyca nformacj różnczkowej Metoda Smplex autorstwa Nelder-Mead (1965) [zob. Numercal Recpes]. Wykorzystuje ona w dzałanu zestaw N+1 punktów w przestrzen N-wymarowej, które tworzą najprostszą fgurę geometryczną w tej przestrzen (nazywaną smpleksem). Krok metody polega na wyznaczenu następnego punktu przyblżena mnmum w kerunku wyznaczonym przez symetryczne odbce punktu najwyżej położonego względem naprzecwległej ścany smpleksu. Może być przy tym wykonane zawężene lub rozszerzene smpleksu. Warunkem zakończena w metodze jest zmnejszene rozmarów smpleksu ponżej wartośc grancznej. odbce odbce+ skurczene odbce+ rozszerzene skurczene Implementacja w Matlabe to fmnsearch.(w starszej wersj fmns)

7 Mnmalzacja z użycem nformacj różnczkowej metody gradentowe Metoda najwększego spadku (steepest descent) Następne przyblżene mnmum jest poszukwane w kerunku przecwnym do gradentu: d= f ( x ) Zamplementowana w fmnunc ale ne polecana, bo w szczególnych przypadkach, jak np. funkcja Rosenbrocka (popularna funkcja testowa, nazywana też funkcją bananową) f ( x ) = 100( x x1 ) + ( 1 x1), metoda jest bardzo wolno zbeżna do rozwązana (wyjaśnć problem na tablcy). Wyznaczene kerunku poszukwana mnmum jest perwszym etapem pojedynczego kroku metody mnmalzacj welowymarowej. Drugm etapem jest jednowymarowe poszukwane mnmum wzdłuż wyznaczonego kerunku, tzn. mnmalzacja względem α zależnośc: x = x + k+ 1 k α d Dokonuje sę tego omówonym poprzedno metodam złotego podzału, cągu Fbonaccego, metodam nterpolacj/ekstrapolacj. Metody kerunków/gradentów sprzężonych Fletchera-Reevesa, Polaka-Rbere a [zobacz szczegóły w ksążce Fletchera 1987]. Są to metody mnej popularne (słabsze rozpowszechnene źródeł gotowych procedur) ale zachowujące sę porównywalne z metodam dalej omawanym.

8 Metody różnczkowe drugego rzędu metody Newtona quas-newtona Metoda gradentowa używała modelu perwszego rzędu (lnowego) zachowana sę funkcj w okolcy beżącego punktu. Dokładnejsze wyznaczene kerunku poszukwana mnmum otrzymuje sę przy uwzględnenu nformacj różnczkowej drugego rzędu. Model otoczena beżącego punktu ma wtedy postać kwadratową, z zastępczym problemem mnmalzacj: 1 T T mn xhx+ bx + c, n x R gdze H jest symetryczną dodatno określoną macerzą hesjanu aproksymowanej funkcj, b wektorem gradentu w beżącym punkce, c stałą. Z przyrównana pochodnej modelu względem x do 0 otrzymuje sę kerunek d poszukwana mnmum (kerunek Newtona): 1 d= H b Metody z bezpośrednm wyznaczanem hesjanu są nazywane metodam Newtona. Wyznaczane macerzy hesjanu jest jednak kosztowne oblczenowo. Z tego względu opracowano metody z teracyjną aktualzacją tej macerzy nazywane metodam quas-newtona (lub metodam zmennej metryk). Najpopularnejsze formuły aktualzacj to BFGS (pokazana dla przykładu): T T T = + qq k k HssH k k k k H + H sk = xk+ 1 x k q = f ( x ) f ( x ) qs shs k 1 k T T k k k k k k k+ 1 k DFP aktualzująca bezpośredno odwrotność macerzy hesjanu. Obydwe są do wyboru w Matlabe w funkcjach fmnunc, fmncon.

9 Mnmalzacja z ogranczenam - wprowadzene Stosowana do nedawna metoda uwzględnana ogranczeń przez stosowane funkcj kary (czyl gwałtownego zwększena wartośc kryterum po przekroczenu ogranczeń) jest przestarzała. Obecne defnuje sę problem mnmalzacj z ogranczenam z użycem mnożnków Lagrange a w postac: (,λ) ( ) λ ( ) = + m L x f x g x = 1 Warunkam konecznym optymalnośc rozwązana zadana z ogranczenam równoścowym nerównoścowym są równana Kuhna-Tuckera, które są warunkam wystarczającym dla problemu wypukłego, tj. przy funkcj celu ogranczenach w postac funkcj wypukłych. ( ) λ ( ) f x + g x = 0 ( ) m = 1 λg x = 0, = 1,, m λ 0, = me + 1,, m Poszukujemy rozwązana w przestrzen x dodatkowo λ. Perwsze równane ma być spełnone z nezerowym współczynnkam λ tylko przy aktywnych ogranczenach (m e to lość ogranczeń równoścowych, pozostałe są nerównoścowe. Take postawene problemu jest podstawą mplementacj w funkcj fmncon.

10 Algorytmy dla problemu nelnowej najmnejszej sumy kwadratów (NLS) Problem najmnejszej sumy kwadratów czynnków nelnowych względem parametrów powstaje przy wszelkch dopasowanach typu least-squares, np. w dentyfkacj obektów dynamcznych metodą dopasowana odpowedz modelu do pomarów. Poneważ jest to problem z określoną strukturą, to możemy sę spodzewać uproszczeń w oblczenach. Kryterum mnmalzacj ma węc postać: f T ( x) = F ( x) = F( x) F( x ) Lcząc gradent G hesjan H kryterum uzyskamy: T G x = J x F x, gdze J jest jakobanem wektora F, ( ) ( ) ( ) T H( x) = J( x) J( x) + Q( x ), gdze ( ) = F ( ) ( ) Q x x H x, H jest hesjanem -tej składowej. Pomjając czynnk Q pozbylśmy sę macerzy drugch pochodnych, korzystamy tylko z jakobanu. Metoda Gaussa-Newtona Stosując kerunek Newtona do powyższego uzyskamy jego wersję dla problemu NLS. Skutkuje to kerunkem będącym rozwązanem problemu lnowego LS: mn J x d+ F x ( ) ( ) d T T czyl układu równań: J( x) J( x) d = J( x) F( x )

11 Metoda Levenberga-Marquardta Jest to ulepszene metody Gaussa-Newtona dla przypadku kedy czynnk Q(x) ne może być pomnęty. Rozsądne wyjśce, to ne korzystać wtedy w ogóle z hesjanu tylko wybrać krok metody najwększego spadku. Take zachowane można zapewnć doberając współczynnk λ w uogólnonej regule wyznaczana kerunku: T J( x) J( x) + λi d= J ( x) F( x ) Dla λ równego zero jest to kerunek Gaussa-Newtona natomast dla dużego λ perwszy czynnk zwązany z hesjanem trac na znaczenu o kerunku decyduje prawa strona zwązana z gradentem. Implementacją tej metody jest funkcja Matlaba lsqnonln (w starszych wersjach leastsq). Jest to metoda polecana np. do dentyfkacj poneważ dobrze zachowuje sę z dala od mnmum (od dobrego dopasowana do pomarów) - wtedy korzysta z modelu lnowego najwększego spadku, jak w okolcy mnmum gdze modeluje kryterum funkcją kwadratową.

12 Przykład Porównane efektywnośc poszczególnych metod na funkcj Rosenbrocka a) steepest descent 1000 teracj a b b) quas-newton BFGS 140 teracj c) Gauss-Newton 48 teracj d) Levenberg-Marquardt 90 teracj c d

13 Rozwązana problemu mnmalzacj globalnej Metoda pokryca satką prostokątną lub nerównomerną Poszukwane mnmum globalnego funkcj jest w tym przypadku zastąpone zadanem poszukwana mnmum dyskretnego skończonego zboru wartośc. Koneczność wyznaczana wartośc kryterum w wykładnczo rosnącej z wymarem problemu lczbe punktów. Proste metody poszukwana losowego Pokryce satką losową. Ulepszane rozwązana przez mnmalzację lokalną z najlepszego z wylosowanych punktów lub mnmalzacja lokalna z każdego z wylosowanych punktów z wyborem najlepszego rozwązana. Zaawansowane metody losowe Wprowadzene czynnka losowego do efektywnych metod mnmalzacj lokalnej (smpleksów, najwększego spadku, quas-newtona) zaburza kerunek poszukwana umożlwając przejśce do sąsednego dołka. Zmenny udzał czynnka losowego w kerunku powoduje, że w początkowej faze optymalzacj przeszukwana jest cała przestrzeń parametrów dla znalezena otoczena punktu mnmum globalnego, a faza końcowa wyznacza z wększą dokładnoścą położene tego punktu. Przykładem takej mplementacj jest metoda Smulated Annealng analoga do procesu chłodzena w termodynamce [zob. Numercal Recpes]. Algorytmy genetyczne poszukwane mnmum wg zasad ewolucj bologcznej, stosowane głowne w problemach optymalzacj dyskretnej.

7. Wykład VII: Warunki Kuhna-Tuckera

7. Wykład VII: Warunki Kuhna-Tuckera Wocech Grega, Metody Optymalzac 7 Wykład VII: Warunk Kuhna-Tuckera 7 Warunk koneczne stnena ekstremum Rozważane est zadane z ogranczenam nerównoścowym w postac: mn F( x ) x X X o F( x ), o { R x : h n

Bardziej szczegółowo

STAN DYNAMICZNY MASZYN

STAN DYNAMICZNY MASZYN ...le zaczte - le s koczy... ROZDZIAŁ II STAN DYNAMICZNY MASZYN 1. WSTP 2. POWSTAWANIE OBCIE DYNAMICZNYCH 3. STUDIUM DYNAMIKI MASZYN 4. IDEALIZACJA UKŁADÓW RZECZYWISTYCH 5. DRGANIA W BUDOWIE MASZYN 1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

TYPOWE OPERATORY KRZYŻOWANIA OBLICZENIA EWOLUCYJNE FUNKCJE TESTOWE F. RASTRIGINA F. ACKLEYA ... 3. ( x) = x i 30 -30. minimum globalne.

TYPOWE OPERATORY KRZYŻOWANIA OBLICZENIA EWOLUCYJNE FUNKCJE TESTOWE F. RASTRIGINA F. ACKLEYA ... 3. ( x) = x i 30 -30. minimum globalne. FUNKCJE TESTOWE OBLICENIA EWOLUCJNE FITNESS F. START COMPUTATION FITNESS F. COMPUTATION INITIAL SUBPOPULATION SENDING CHROM. TO COMPUTERS chromoome EVOLUTIONAR OPERATORS AND RECEIVING FITNESS F. wykład

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

MODEL OŚMIONOŻNEGO ROBOTA SAPERSKIEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5. MODEL OF OCTOPOD SAPPER ROBOT IN CATIA v5 ENVIROMENT

MODEL OŚMIONOŻNEGO ROBOTA SAPERSKIEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5. MODEL OF OCTOPOD SAPPER ROBOT IN CATIA v5 ENVIROMENT Góra Marta, dr nż. emal: mgora@m6.mech.pk.edu.pl Petruszka Krzysztof, nż. emal: krzysztof.petruszka88@gmal.com Trzmel Adam, mgr nż. emal: trzmel.adam@gmal.com Poltechnka Krakowska, Wydzał Mechanczny MODEL

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM).

Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM). Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM). Zagadnene optymalzac zwane problemem plecakowym swą nazwę wzęło z analog do sytuac praktyczne podobne do problemu pakowana plecaka. Chodz o to, by zapakować maksymalne

Bardziej szczegółowo

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RNKÓW W WARUNKACH KRZSU FINANSOWEGO ANTONI WILISKI Zachodnopomorsk Unwersytet Technczny Streszczene W artykule rozwaany jest odweczny problem dokładnoc predykcj na rynkach

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA InŜynera Rolncza 7/2005 Jan Radoń Katedra Budownctwa Weskego Akadema Rolncza w Krakowe PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA Streszczene Opsano nawaŝnesze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii WYTYCZNE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA PLANOWANEGO EFEKTU ENERGETYCZNEGO I EKOLOGICZNEGO PROJEKTU, OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROJEKTU ORAZ OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU WRAZ Z UPROSZCZONYM

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE Agneszka Orwat-Aceańska Unwersytet Ekonomczny w Katowcach WERYFIKAJA ODPORNO-AYESOWSKIEGO MODELU ALOKAJI DLA RÓŻNYH YPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚIE SYMULAYJNE Wprowazene Nowoczesne metoy analzy portfelowej koncentrują

Bardziej szczegółowo

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka

Bardziej szczegółowo

PRS PIONEER REFERENCE SERIES

PRS PIONEER REFERENCE SERIES PRS PIONEER REFERENCE SERIES d ź w ę k o w a p e r f e k c j a z d e f n o w a n a n a n o w o Dźwęk już po prostu ne może być lepszy nż z komponentów ser PRS Poneer Reference Seres. Jeśl chodz o najwyższej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft.

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft. WSTĘP Wspomniane w rozdziale 2.3 generowanie zapisu powierzchni bryły nadwozia na podstawie danych z redukcyjnego lub pełnowymiarowego modelu polega na zdigitalizowaniu (uzyskaniu współrzędnych x,y,z w

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

METODA RÓśNIC SKOŃCZONYCH WYśSZEGO RZĘDU I JEJ ZASTOSOWANIA W JEDNOWYMIAROWYCH PROBLEMACH BRZEGOWYCH MECHANIKI

METODA RÓśNIC SKOŃCZONYCH WYśSZEGO RZĘDU I JEJ ZASTOSOWANIA W JEDNOWYMIAROWYCH PROBLEMACH BRZEGOWYCH MECHANIKI Słaomr Mesk Krakó, dn. -- Mecanka Komputeroa V rok Wydzał InŜyner Lądoe Potecnka Krakoska PRACA DYPLOMOWA METODA RÓśNIC SKOŃCZONYCH WYśSZEGO RZĘDU I J ZASTOSOWANIA W JEDNOWYMIAROWYCH PROBLEMACH BRZEGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

PRS SERIA REFERENCYJNA PIONEERA

PRS SERIA REFERENCYJNA PIONEERA PRS SRI RRNYJN PIONR DOSTRÓJ SIĘ DO PRKJI DŹWIĘKOWJ Zanurz sę w luksuse krystalczne czystego dźwęku dzęk produktom ser PRS Sera Referencyjna Poneera. Jeśl chodz o najwyższej jakośc dźwękowe dośwadczene,

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f.

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f. Budownctwo Archtektura 13(3) (014) 35-4 Oblczane podstaw słupów zgnanych dwukerunkowo Katedra Konstrukcj Budowlanych, Wydzał Budownctwa Inżyner Środowska, Poltechnka Rzeszowska, e mal: mgorsk@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Modele wzrostu gospodarczego

Modele wzrostu gospodarczego Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II Szkoła Główna Handlowa w Warszawie E-mail: mproch@sgh.waw.pl Modele wzrostu gospodarczego Materiał do zajęć z przedmiotu Teoria wzrostu . Wprowadzenie Poniższe opracowanie

Bardziej szczegółowo

Sieci neuronowe w przetwarzaniu strumieni danych

Sieci neuronowe w przetwarzaniu strumieni danych Sieci neuronowe w przetwarzaniu strumieni danych Struktury sieci i algorytmy uczenia Pod redakcją Ewy Skubalskiej-Rafajłowicz Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2011 Recenzenci Danuta

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

PRZEDZIAŁOWE METODY ROZWIĄZYWANIA ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ NIELINIOWYCH MECHANIKI KONSTRUKCJI

PRZEDZIAŁOWE METODY ROZWIĄZYWANIA ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ NIELINIOWYCH MECHANIKI KONSTRUKCJI Adrzej POWNUK *) PRZEDZIAŁOWE METODY ROZWIĄZYWANIA ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ NIELINIOWYCH MECHANIKI KONSTRUKCJI. Wprowadzee Mechaka lowa staow jak dotąd podstawowy obszar zateresowań żyerskch. Isteje jedak

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

Trzy lekcje metody elementów skończonych

Trzy lekcje metody elementów skończonych Wiesław Śródka Trzy lekcje metody elementów skończonych Materiały pomocnicze do przedmiotu wytrzymałość materiałów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzent Marek WITKOWSKI Opracowanie

Bardziej szczegółowo

(M2) Dynamika 1. ŚRODEK MASY. T. Środek ciężkości i środek masy

(M2) Dynamika 1. ŚRODEK MASY. T. Środek ciężkości i środek masy (MD) MECHANIKA - Dynamka T. Środek cężkośc środek masy (M) Dynamka T: Środek cężkośc środek masy robert.szczotka(at)gmal.com Fzyka astronoma, Lceum 01/014 1 (MD) MECHANIKA - Dynamka T. Środek cężkośc środek

Bardziej szczegółowo