MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ"

Transkrypt

1

2

3 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN /BSZI13 Warszawa, Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/ /2013/MP), dotyczące m.n. wprowadzena zman w zakrese obowązujących przepsów prawa mających na celu wzmocnene standardów ochrony praw dzecka, ponżej przedstawam wyjaśnena w sprawe. Obowązujące przepsy prawa ośwatowego przewdują ochronę ucznów przed pozostawanem w zawodze nauczycela osób, które zagrażają bezpeczeństwu dzec. Dyrektor szkoły/organ prowadzący obowązany jest zawesć w czynnoścach nauczycela/dyrektora szkoły, wobec którego zaszło podejrzene o popełnenu przestępstwa przecwko dzecom lub nnym małoletnm, o czym mowa w art. 83 ust. 1 ustawy z dna 26 styczna 1982 r , z późn. zm.). Ponadto, zgodne z art. 26 ust. Nauczycela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 1 pkt 3 ww. ustawy w przypadku, gdy doszło do prawomocnego skazana za przestępstwo popełnone umyślne, stosunek pracy nauczycela wygasa z mocy prawa. Należy także zauważyć, że w przypadku potwerdzena zarzutu uchybena godnośc zawodu lub/ naruszena obowązków nauczycela określonych w art. 6 ustawy Nauczycela, nauczycelow zostaje wymerzona jedna z kar dyscyplnarnych, adekwatna do stopna przewneń zarzucanych obwnonemu nauczycelow, określonych w art. 76 ust. 1 ustawy Nauczycela tj. nagana z ostrzeżenem, zwolnene z pracy, zwolnene z pracy z zakazem przyjmowana ukaranego do pracy w zawodze nauczycelskm w okrese 3 lat od ukarana nauczycelskego. wydalene z zawodu

4 W Projekce założeń projektu ustawy o zmane ustawy Nauczycela nnych ustaw, przesłanym w dnu 12 lpca br. pod obrady Rady Mnstrów przewduje sę m.n. zmany mające na celu dostosowane regulacj dotyczących postępowań dyscyplnarnych nauczycel do standardów konstytucyjnych obowązujących rozwązań ustrojowych, a także wprowadzene rozwązań służących zapewnenu sprawnego przebegu postępowana dyscyplnarnego wyelmnowanu przewlekłośc tych postępowań. Mając na uwadze dobro dzecka, przewdzano także wprowadzene jednoznacznej barery unemożlwającej osobom skazanym za przestępstwo popełnone umyślne lub przecwko którym toczy sę postępowane karne lub dyscyplnarne lub postępowane o ubezwłasnowolnene, podjęce pracy w zawodze nauczycela. W obowązującym stane prawnym przepsy te ne mają bowem zastosowana do nauczycel zatrudnonych w publcznych przedszkolach, szkołach placówkach prowadzonych przez osoby fzyczne oraz osoby prawne nebędące jednostkam samorządu terytoralnego, przedszkolach nepublcznych, nepublcznych placówkach oraz szkołach nepublcznych o uprawnenach szkół publcznych, co zostało podnesone w Pana wystąpenu. Może zatem zastneć sytuacja, że w ww. szkołach placówkach pracę w zawodze nauczycela podejme osoba skazana za przestępstwo popełnone umyślne, w tym za przestępstwo, w którym pokrzywdzonym było dzecko. Spełnane warunku nekaralnośc za przestępstwo popełnone umyślne będze potwerdzane zgodne z art. 10 ust. 8a ustawy Nauczycela,tj. nauczycel, przed nawązanem stosunku pracy, będze obowązany przedstawć dyrektorow szkoły nformację z Krajowego Rejestru Karnego. Ponadto, w przypadku publcznych przedszkol, szkół placówek prowadzonych przez osoby fzyczne oraz osoby prawne nebędące jednostkam samorządu terytoralnego, przedszkol nepublcznych, nepublcznych placówek ośwatowych oraz szkół nepublcznych o uprawnenach szkół publcznych - przepsy art. 26 ustawy Nauczycela dotyczące wygaśnęca stosunku pracy oraz art tej ustawy dotyczące odpowedzalnośc dyscyplnarnej mają obecne zastosowane wyłączne do nauczycel zatrudnonych w wymarze co najmnej % obowązkowego wymaru zajęć. Innym słowy, nauczycele zatrudnen w nższym wymarze ne podlegają odpowedzalnośc dyscyplnarnej, a węc ne można orzec w stosunku 2

5 do nch m.n. zakazu przyjmowana do pracy w zawodze nauczycelskm przez pewen okres an też wydalć takego nauczycela z zawodu. Nauczycel, z którym zostane rozwązany stosunek pracy z uwag na popełnene przewnena unemożlwającego dalszą pracę w szkole, może węc podjąć pracę w nnej szkole. W celu wyelmnowana takch zjawsk zakłada sę rozcągnęce przepsów art. 26 na wszystkch nauczycel ww. publcznych bez względu na wymar zatrudnena. zapewnena odpowednej ochrony ucznom art ustawy nepublcznych szkół Nauczycela placówek, Odnosząc sę jeszcze do kwest odpowedzalnośc dyscyplnarnej nauczycel, w projekce założeń projektu ustawy o zmane ustawy Nauczycela oraz nektórych nnych ustaw przewduje sę m.n. wprowadzene centralnego rejestru orzeczeń dyscyplnarnych Obowązujące przepsy ustawy Nauczycela ne zawerają skutecznych mechanzmów gwarantujących, ż osoba, która była ukarana karą dyscyplnarną wydalena z zawodu nauczycelskego lub zwolnena z pracy z zakazem przyjmowana ukaranego do pracy w zawodze nauczycelskm w okrese 3 lat od ukarana, ne zostane następne zatrudnona na stanowsku nauczycela. Obecne brak jest bowem podstaw do prowadzena centralnego rejestru wydanych orzeczeń dyscyplnarnych, a dyrektor szkoły przed nawązanem stosunku pracy z nauczycelem ne ma obowązku zasęgana takch nformacj. Z uwag na fakt, ż sytuacja ta stanow zagrożene naruszena praw dobra dzecka ze strony zatrudnonego z naruszenem obowązujących przepsów prawa nauczycela ukaranego jedną z ww. kar dyscyplnarnych, przewduje sę stworzene w ustawe skutecznej barery unemożlwającej zatrudnene takego nauczycela. Należy także zauważyć, że wyelmnowanu przemocy stosowanej przez nauczycela względem uczna służy także kontrola prawdłowośc procesu dydaktyczno wychowawczo opekuńczego dyrektora szkoły, która jest możlwa przede wszystkm przez sprawowane nadzoru pedagogcznego, realzowanego poprzez wykonywane zadań czynnośc określonych wart. 33 ustawy z dna 7 wrześna 1991 r. o systeme ośwaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Szczegółowe zasady sprawowana nadzoru pedagogcznego określa rozporządzene Mnstra Edukacj Narodowej z dna 7 paźdzernka 2009 r. w sprawe nadzoru pedagogcznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, z późn. zm.). Z powyższych przepsów 3

6 wynka, że do zadań dyrektora szkoły w zakrese sprawowanego nadzoru pedagogcznego w stosunkudo nauczycel należy w szczególnośc: m.n. przeprowadzane ewaluacj wewnętrznej przez nauczycel. kontrolowane przestrzegana prawa Powyższe rozwązana (zarówno obowązujące, jak proponowane) służyć mają ochrone ucznów przed przemocą ze strony nauczycel, utrudnając dostęp do zawodu osobom nepożądanym, jak też pozwalają na rozwązane stosunku pracy z tym nauczycelam, którzy zostal skazan za przestępstwa popełnone umyślne lub została m wymerzona kara dyscyplnarna zwolnena z pracy lub zwolnena z pracy z zakazem przyjmowana ukaranego do pracy w zawodze nauczycelskm w okrese 3 lat od ukarana. Natomast wymerzene kary dyscyplnarnej - wydalena z zawodu jest uzasadnone w przypadku popełnena przez nauczycela cężkch przewneń braku gwarancj pozytywnej prognozy, ż jego występk godzące bezpośredno w nteresy młodzeży oraz całego systemu szkolnego - ne będą w przyszłośc popełnone przez tego nauczycela. Jednakże, koneczną wydaje sę także zmana przepsów karnych dotyczących przestępstw przecwko życu zdrowu, popełnonych wobec małoletnch. Resort edukacj podjął w tej sprawe rozmowy z Mnstrem Sprawedlwośc, występując z postulatem zmany przepsów karnych dotyczących przestępstw popełnonych wobec małoletnch. Wydaje sę węc, że zarówno obowązujące procedury, jak też propozycje dzałań resortu edukacj w konsekwencj ogranczą dostęp do zawodu nauczycelskego osobom, mogącym stanowć zagrożene dla życa zdrowa ucznów wychowanków. Przekazując powyższe wyjaśnena, uprzejme proszę o ch przyjęce. Z poważanem ( 4

EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?

EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze? EMERYTURY POMOSTOWE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Od 1 styczna 2009 r. osoby urodzone po 1948 r., które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Za1cznIk do Uchwaly Zarządu Spółk Operator Gazodągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. 2 dna 2010 r. nr... L9T/2(2010 Operator Gazocągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. INSTRUKCJA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Służebność przesyłu i roszczenia dotyczące

Służebność przesyłu i roszczenia dotyczące Służebność przesyłu roszczena dotyczące nfrastruktury przesyłowej Adam Szalc Elżanowsk, Cherka & Wspólncy Kancelara Prawna Sp.k. W ostatnch latach znaczne wzrosło zanteresowane nstytucją służebnośc przesyłu.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa qr Warszawa, dnaqo5.202 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA Nr yii/..l../2 202-05- 2 5 r. OO-909 Warszawa Do wszystkch zanteresowanych Dotyczy: postępowana fu/62!vii-5 I/ZO/PN/AE/DOS/K/202 Nawązując do ogłoszena

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIW

TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIW TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIW Odpowedź na uwag Komsj Europejskej do wnosku o przydzał bezpłatnych uprawneń do emsj gazów ceplarnanych na lata 2013-2020 na modernzację wytwarzana energ elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Informatyk ROZPRAWA DOKTORSKA Agneszka Olejnk-Krugły Model systemu nformatycznego montorowana jakośc produktu polgrafcznego na pozome operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego obcążena ceplnego Poradnk Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A.

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A. KOLEGUM REDAKCYJNE: prof. dr hab. Tadeusz Walczak (redaktor naczelny, tel. 22 608-32-89, t.walczak@stat.gov.pl), dr Stansław aradysz (zastępca red. nacz.), prof. dr hab. Józef Zegar (zastępca red. nacz.,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych

Bardziej szczegółowo

HACCP. Publikacja sfinansowana ze ħrodków budijetowych Urzēdu Komitetu Integracji Europejskiej

HACCP. Publikacja sfinansowana ze ħrodków budijetowych Urzēdu Komitetu Integracji Europejskiej HACCP Publkacja sfnansowana ze ħrodków budijetowych Urzēdu Komtetu Integracj Europejskej UrzĎd Komtetu Integracj Europejskej 2005 HACPP URZD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Autor tekstu dr Halna Turlejska

Bardziej szczegółowo

korekcyjno-edukacyjne.

korekcyjno-edukacyjne. Dz.U.05.180.1493 zm. Dz.U.09.206.1589 Dz.U.10.28.146 Dz.U.10.125.842 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Uznając, że przemoc w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Drukarki Fiskalnej POSNET

Instrukcja Obsługi Drukarki Fiskalnej POSNET Instrukcja Obsług Drukark Fskalnej POSNET Posnet Polska SA ul. Muncypalna 33 02281 Warszawa tel: +48 22 8686888 www.posnet.com Ostrzeżena Zaslane 1. Drukarka system komputerowy pownny być zaslane z tej

Bardziej szczegółowo

3. Sprawy z zakresu edukacji

3. Sprawy z zakresu edukacji 3. Sprawy z zakresu edukacji W zakresie tego zagadnienia dużą część spraw rozpatrywanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stanowiły skargi na prawidłowość wydania negatywnej opinii kuratora

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie zmian klimatycznych. Ochrona. Poprawa lokalnej jakości powietrza. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu poprzez. Ochrona i zrównoważone

Ograniczanie zmian klimatycznych. Ochrona. Poprawa lokalnej jakości powietrza. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu poprzez. Ochrona i zrównoważone Załącznk nr Tabela. Identyfkacja celów ochrony środowska ustanowonych na szczeblu mędzynarodowym, wspólnotowym krajowym stotnych z punktu wdzena realzacj projektu Regonalnego Programu Operacyjnego dla

Bardziej szczegółowo

POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1

POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1 Donata Kopańska-Bródka Tomasz Wachowcz Unwersytet Ekonomczny w Katowcach POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1 Wprowadzene Począwszy od lat 80. ubegłego stuleca, kedy to narodzła sę

Bardziej szczegółowo

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: Art. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 12 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

PROCEDURA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PROCEDURA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3 IM. JANA BRZECHWY W SOCHACZEWIE Dokument został opracowany w oparciu o: 1) Ustawę z dn. 29.08.1997

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1),2)

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1),2) U S T A W A Projekt z dnia o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. r 88, poz. 553, z późn. zm. 3) ) wprowadza się

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 10 października 2014 r. Druk nr 739 KOMISJA USTAWODAWCZA Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

jako innowacja pedagogiczna

jako innowacja pedagogiczna dr nz. Agata Waszek E-Iearnng jako nnowacja pedagogczna (Radosc Gaudum n ltters est w nauce; nauka daje zadowolene) przyjmuje ksztalcene na odleglosc I, które w szczególnosc E-1eamng zwazane jako bylo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010 Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka w latach 1999-2010 Warszawa, maj 2012 r. SPIS TREŚCI Tytuł Punkt Strona Wstęp..... 4 Rozdział I Ogólne sposoby

Bardziej szczegółowo

W ostatnim czasie środki masowego przekazu donoszą o licznych inicjatywach

W ostatnim czasie środki masowego przekazu donoszą o licznych inicjatywach W ostatnim czasie środki masowego przekazu donoszą o licznych inicjatywach legislacyjnych członków Rady Ministrów w zakresie regulacji poszczególnych aspektów aktywności obywateli w przestrzeni Internetu.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) Sygn. akt III PK 128/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 czerwca 2014 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

kalendarzowym dokonali eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy tych opakowań bez produktów lub wraz z produktami, 2) w zakresie uzyskania

kalendarzowym dokonali eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy tych opakowań bez produktów lub wraz z produktami, 2) w zakresie uzyskania UZASADNIENIE Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zwany dalej projektem ustawy, został przygotowany na podstawie przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 16 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTA WY

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTA WY Projekt z dnia 29 października 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTA WY o świadczeniach odszkodowawczych z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku z właściwościami lub warunkami służby Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE Biuletyn Prawny Nr 27 W a r s z a w a 2 0 0 6 1 BIULETYN PRAWNY NR 27 K O L E G I U M R E D A K C Y J N E Bronisław KACHNIKIEWICZ, Hanna KARASZEWSKA,

Bardziej szczegółowo