BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM"

Transkrypt

1 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 88/ Potr Bogusz Marusz Korkosz Jan Prokop POLITECHNIKA RZESZOWSKA Wydzał Elektrotechnk Informatyk BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM FREE VIBRATION INVESTIGATION OF SRM FOOD PROCESSOR DRIVE Abstract: The paper presents free vbraton analyss of swtched reluctance motor (SRM) electrc drve. The 6/4 SRM motor of the food processor drve s presented. In the artcle 3D models of each element constructon of projected SRM drve as well as the 3D assemblage model are presented. Modal analyss descrpton and fnte element method (FEM) model of SRM projected drve are presented. Free vbraton calculatons results for the frequency examples are descrbed. Expermental test results for the proposed prototype SRM motor and conclusons are ncluded. 1. Wstęp Napędy elektryczne z slnkem SRM zapewnają szerok zakres regulacj prędkośc, duŝą wartość momentu rozruchowego, duŝą nezawodność oraz zadowalającą sprawność, ale ch ogólną wadą są pulsacje momentu elektromagnetycznego będące mędzy nnym źródłem drgań slnka. W trakce projektowana slnka moŝna prowadzć badana symulacyjne, ne tylko dotyczące, np. oblczeń elektromagnetycznych bezpośredno zwązanych z parametram eksploatacyjnym napędu, ale równeŝ równolegle prowadzć oblczena zwązane, np. z wbroakustyką projektowanego napędu. Take podejśce jest oczywśce duŝo bardzej złoŝone czasochłonne, wymaga zastosowana nowoczesnych narzędz wspomagających proces projektowana, ale daje wymerne korzyśc praktyczne. Celem nnejszej pracy jest przedstawene wynków badań drgań własnych zaprojektowanego przez autorów układu napędowego z slnkem reluktancyjnym przełączalnym (SRM) 1. Obektem analzy jest slnk SRM o konstrukcj 6/4 przeznaczony do napędu robota kuchennego, którego projekt w zakrese oblczeń elektromagnetycznych przedstawono w [1]. W nnejszej pracy zameszczono wynk badań symulacyjnych laboratoryjnych oraz podano wnosk 1 Oblczena wykonano w oparcu o grant MNSW/SGI3700/PRzesz./023/2009. wskazujące na koneczność prowadzena oblczeń drgań własnych w procese projektowana nowoczesnych zntegrowanych napędów elektrycznych. 2. Podstawy analzy modalnej Analza modalna jest technką badana właścwośc dynamk obektów mechancznych za pomocą drgań własnych (tzw. modów). W wynku tej analzy otrzymuje sę, tzw. model modalny w postac zboru charakterystycznych częstotlwośc drgań własnych oraz kształtu postac tych drgań. Znajomość tych parametrów pozwala na przewdywane zachowana sę obektu na skutek dowolnych zaburzeń równowag. Analza częstotlwośc drgań własnych umoŝlwa unknęce juŝ na etape projektowana nebezpecznych wartośc drgań projektowanego obektu. Analza modalna jest stosowana dla celów modyfkacj konstrukcj obektu, a takŝe do dagnostyk stanu konstrukcj badanego obektu. Postać macerzową równań róŝnczkowych dynamk dla danego obektu, w metodze elementów skończonych (FEM), moŝna zapsać w forme [5]: M & x + Cx& + K x( = F( (1) gdze M, C, K są odpowedno macerzam mas, tłumena sztywnośc układu, x( jest wektorem przemeszczeń węzłów poszczególnych elementów w funkcj czasu t,

2 14 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 88/2010 & x&( wektorem przyśpeszeń, x& ( wektorem prędkośc oraz F ( wektorem sł. W przypadku analzy drgań własnych, gdy ne uwzględna sę tłumena w konstrukcj ne poddaje sę jej wymuszenom zewnętrznym, macerz C=0 wektor F(=0, wówczas równane (1) upraszcza sę do postac: Pełny model złoŝenowy napędu SRM Pełny model złoŝenowy napędu z slnkem SRM przedstawono na rysunku 1. Model ten wykonano w programe Autodesk Inventor [2]. M & x + K x( = 0 (2) Drgana swobodne w postac harmoncznej moŝna zdefnować w forme: x = Φ sn( ω t ) (3) gdze Φ jest wektorem wartośc własnych reprezentującym postać modalną -tej częstotlwośc własnej, ω jest -tą własną pulsacją kątową. Po podstawenu równana (3) do równana (2) otrzymuje sę problem standardowych wartośc własnych, który w ujęcu FEM przyjmuje postać: 2 ( K ω M Φ = 0 (4) ) Zagadnene określana ω nazywa sę wyznaczanem wartośc własnych wąŝe sę z rozwązanem równana o postac: 2 det[ K ω M ] = 0 (5) KaŜda wartość własna, zwązana z częstotlwoścą: ω f = (6) 2π spełnająca równane (5) określa, tzw. postać drgań układu. 3. Model 3D napędu z slnkem SRM Projekt pełnego modelu 3D napędu z slnkem SRM, składającego sę z poszczególnych komponentów takch, jak stojan z uzwojenam, wrnk z wentylatorem, tarcze łoŝyskowe, opracowano w programach typu CAD, tj. w programach Autodesk Inventor oraz Pro/Engneer [2-3]. Rys.1. Wdok pełnego modelu złoŝenowego projektowanego napędu z slnkem SRM Model FEM 3D napędu SRM Do przeprowadzena analzy modalnej dla model dyskretnych typu 3D autorzy zastosowal program ANSYS [4]. Analzę modalną przeprowadzono oddzelne dla poszczególnych częśc składowych projektowanego modelu (stojan z uzwojenam, wrnk z wentylatorem, tarcze łoŝyskowe) oraz dla kompletnego modelu złoŝenowego całego układu napędowego (rys.1). W analze zostały zastosowane trzy rodzaje materałów: stal (tarcze łoŝyskowe, wałek, perścene zabezpeczające, śruby oraz paket blach stojana wrnka), medź (uzwojena) oraz tworzywo sztuczne (wentylator). Cały model złoŝenowy slnka zawerał około 65 tysęcy węzłów. Wdok satk elementów skończonych modelu złoŝenowego 3D projektowanego napędu przedstawono na rysunku 2. Rys.2. Satka elementów skończonych modelu złoŝenowego 3D napędu SRM

3 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 88/ Wynk oblczeń symulacyjnych Na rysunkach 3-6 przedstawono wynk oblczeń drgań własnych modelu złoŝenowego badanego napędu SRM dla czterech wybranych częstotlwośc rezonansowych, manowce: f=313 Hz, f=417 Hz, f=494 Hz, f=846 Hz. Rys.3. Postać drgań własnych napędu SRM o częstotlwośc f=313 Hz Rys.6. Postać drgań własnych napędu SRM o częstotlwośc f=846 Hz W tabel 1 przedstawono wynk oblczeń perwszych 10 częstotlwośc drgań własnych modelu złoŝenowego napędu SRM. Tabela 1. Częstotlwośc drgań własnych w Hz modelu złoŝenowego napędu SRM z rysunku 1 Rys.4. Postać drgań własnych napędu SRM o częstotlwośc f=417 Hz Rys.5. Postać drgań własnych napędu SRM o częstotlwośc f=494 Hz Nr Hz Na podstawe przeprowadzonych badań symulacyjnych stwerdzono, Ŝe częstotlwośc drgań własnych modelu złoŝenowego jego poszczególnych komponentów są róŝne. Trudno teŝ jednoznaczne na podstawe analzy wybranych komponentów określć potencjalne częstotlwośc całego modelu złoŝenowego. 5. Wynk badań laboratoryjnych Obektem badań był opracowany przez autorów prototypowy slnk SRM do napędu robota kuchennego [1]. Dla róŝnych prędkośc obrotowych z przedzału, od 2000 obr/mn do obr/mn, rejestrowano wartość skuteczną przyspeszena a w jednym z punktów na powerzchn zewnętrznej stojana. Na rysunku 7

4 16 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 88/2010 przedstawono zaleŝność wartośc skutecznej przyśpeszena a w funkcj prędkośc obrotowej n. Analzując zaleŝność przyspeszena w funkcj podstawowej częstotlwośc przełączeń f s moŝna zauwaŝyć, Ŝe uzyskane na podstawe analzy modalnej częstotlwośc drgań własnych modelu złoŝenowego jego poszczególnych komponentów występują w badanach laboratoryjnych. Rys.8. Wdok dwóch wersj tarcz łoŝyskowych Rys.7. ZaleŜność wartośc skutecznej przyspeszena w funkcj prędkośc obrotowej Perwszy wyraźne zauwaŝalny rezonans układu napędowego występował przy prędkośc n=4000 obr/mn. Odpowada to częstotlwośc przełączeń stojana f s =267 Hz. W modelu złoŝenowym (Mz) częstotlwość rezonansowa wynos 270 Hz (tabela 1). Najwększą wartość skuteczną przyspeszena a zarejestrowano przy prędkośc n=6440 obr/mn, co odpowada częstotlwośc f s =429 Hz. W modelu złoŝenowym w tabel 1 występuje częstotlwość drgań własnych o wartośc f=417 Hz. W badanym przypadku w poblŝu tej prędkośc obrotowej znacząco wzrastały drgana układu napędowego. TakŜe znaczny wzrost wartośc skutecznej przyspeszena a zarejestrowano przy prędkośc n=9900 obr/mn. W modelu złoŝenowym występuje częstotlwość rezonansowa f=1000 Hz. Jest ona zwązana z perwszą częstotlwoścą rezonansową układu wrnka, która powoduje powstawane drgań przy stosunkowo duŝej prędkośc obrotowej. W warunkach laboratoryjnych w prototypowym slnku SRM wymenono jedną z tarcz łoŝyskowych, na taką, która ne posada wycęć (rys.8). Na rysunku 9 przedstawono wdok badanego slnka ze zmenoną tarczą łoŝyskową. Rys.9. Wdok slnka ze zmenoną tarczą łoŝyskową Wynk pomarów wartośc skutecznej przyspeszena w funkcj prędkośc obrotowej dla slnka z wymenoną tarczą łoŝyskową zameszczono na rysunku 10. Rys.10. ZaleŜność wartośc skutecznej przyspeszena w funkcj prędkośc obrotowej dla slnka z wymenoną tarczą łoŝyskową Po zamane tarczy łoŝyskowej uzyskano zmnejszene maksymalnej wartośc skutecznej przyspeszena z 8.2 m/s 2 (rys.7) do wartośc 6.3 m/s 2 (rys.10). Dalsza redukcja wartośc skutecznej przyspeszena slnka, w którym zastosowano standardowe tarcze łoŝyskowe, ne była juŝ moŝlwa. Prowadzone przez autorów kolejne prace konstrukcyjne mają na celu wyelmnowane nepoŝądanych zjawsk

5 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 88/ zwązanych z drganam projektowanego układu napędowego robota z napędem SRM. Jednym z etapów tych prac jest wykonane projektu całkowce nowych tarcz łoŝyskowych dostosowanych do wykonanego obwodu magnetycznego stojana, wrnka oraz zastosowanego wentylatora. Nowe tarcze łoŝyskowe posadają zmenone wymary geometryczne, szczególne zmnejszono długość tarczy od strony napędowej. Na rysunku 11 przedstawono wdok modelu złoŝenowego slnka 3D z zaprojektowanym nowym tarczam łoŝyskowym. Rys.11. Wdok modelu złoŝenowego slnka z nowym tarczam łoŝyskowym Wynk badań symulacyjnych laboratoryjnych slnka SRM z nowym tarczam łoŝyskowym będą tematem dalszych publkacj autorów. 6. Wnosk Wyznaczone częstotlwośc drgań własnych uzyskane na podstawe badań symulacyjnych są zblŝone do tych uzyskanych na podstawe weryfkacj pomarowej. Dobra zbeŝność pomędzy wynkam symulacj, a weryfkacją pomarową pozwala wnoskować o konecznośc stosowana tego typu oblczeń w procese projektowana napędu. W analzowanym przypadku zastosowane orygnalne tarcze łoŝyskowe z produkowanego slnka komutatorowego okazały sę neodpowedne dla zaprojektowanego slnka SRM. Wymana jednej z tarcz łoŝyskowych na tarczę bez wycęć pozwolła ogranczyć wartość maksymalną przyspeszena do pozomu 6.3 m/s 2. Ne wyelmnowało to problemu małej sztywnośc zastosowanych tarcz. W chwl obecnej autorzy opracowal juŝ konstrukcje nowych tarcz łoŝyskowych, których wymary kształt jest dostosowany do potrzeb projektowanego napędu z slnkem SRM. Lteratura [1] Bogusz P., Korkosz M., Prokop J.: Badana symulacyjne maszyny reluktancyjnej przełączalnej przeznaczonej do napędu robota kuchennego, Maszyny elektryczne, BOBRME, KOMEL, Zeszyty problemowe Nr 82/2009, str [2] Autodesk Inventor Professonal Documentaton, Autodesk, Inc. [3] Pro/Engneer Documentaton, Parametrc Technology Corporaton. [4] Ansys Documentaton, ANSYS, Inc. [5] Lu G.R. and Quek S.S., The Fnte Element Method: A practcal course, Butterworth Henemann, [6] Bogusz P., Korkosz M., Prokop J.: Analza właścwośc slnka reluktancyjnego przełączalnego z nesymetrycznym obwodem wrnka, Maszyny elektryczne, BOBRME, KOMEL, Zeszyty problemowe Nr 84/2009, str [7] Bogusz P., Korkosz M., Prokop J.: Wpływ danych nawojowych na właścwośc eksploatacyjne slnka reluktancyjnego przełączalnego o budowe nesymetrycznej, Maszyny elektryczne, BOBRME, KOMEL, Zeszyty problemowe Nr 84/2009, str Autorzy dr nŝ. Potr Bogusz, dr nŝ. Marusz Korkosz, dr nŝ. Jan Prokop, Poltechnka Rzeszowska Wydzał Elektrotechnk Informatyk ul. W. Pola 2, Rzeszów Recenzent Prof. dr hab. nŝ. Krystyna Macek-Kamńska

MODEL OŚMIONOŻNEGO ROBOTA SAPERSKIEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5. MODEL OF OCTOPOD SAPPER ROBOT IN CATIA v5 ENVIROMENT

MODEL OŚMIONOŻNEGO ROBOTA SAPERSKIEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5. MODEL OF OCTOPOD SAPPER ROBOT IN CATIA v5 ENVIROMENT Góra Marta, dr nż. emal: mgora@m6.mech.pk.edu.pl Petruszka Krzysztof, nż. emal: krzysztof.petruszka88@gmal.com Trzmel Adam, mgr nż. emal: trzmel.adam@gmal.com Poltechnka Krakowska, Wydzał Mechanczny MODEL

Bardziej szczegółowo

STAN DYNAMICZNY MASZYN

STAN DYNAMICZNY MASZYN ...le zaczte - le s koczy... ROZDZIAŁ II STAN DYNAMICZNY MASZYN 1. WSTP 2. POWSTAWANIE OBCIE DYNAMICZNYCH 3. STUDIUM DYNAMIKI MASZYN 4. IDEALIZACJA UKŁADÓW RZECZYWISTYCH 5. DRGANIA W BUDOWIE MASZYN 1.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA 27. Rada programowa

DIAGNOSTYKA 27. Rada programowa DIAGNOSTYKA 7 Rada rogramowa Przewodnczący: rof. dr hab. Czesław Cemel Poltechnka Poznańska Redaktor Naczelny: rof. dr hab. nż. Ryszard Mchalsk UWM w Olsztyne rof. dr hab. nż. Jan Adamczyk AGH w Krakowe

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA InŜynera Rolncza 7/2005 Jan Radoń Katedra Budownctwa Weskego Akadema Rolncza w Krakowe PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA Streszczene Opsano nawaŝnesze

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Mateusz Ppeń Unwersytet Ekonomczny w Krakowe MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Wprowadzene W analzach emprycznych przeprowadzonych z wykorzystanem welorównanowych

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f.

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f. Budownctwo Archtektura 13(3) (014) 35-4 Oblczane podstaw słupów zgnanych dwukerunkowo Katedra Konstrukcj Budowlanych, Wydzał Budownctwa Inżyner Środowska, Poltechnka Rzeszowska, e mal: mgorsk@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Dagnostów Laboratoryjnych Dagnosta Laboratoryjny Rok 6, numer 1 (16) kweceñ / maj 008 GAZETA GAZETA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH BEZP ATNA BEZP ATNA Na trakce do samorz¹du

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Wykład IX Optymalizacja i minimalizacja funkcji

Wykład IX Optymalizacja i minimalizacja funkcji Wykład IX Optymalzacja mnmalzacja funkcj Postawene zadana podstawowe dee jego rozwązana Proste metody mnmalzacj Metody teracj z wykorzystanem perwszej pochodnej Metody teracj z wykorzystanem drugej pochodnej

Bardziej szczegółowo

Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4.

Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. POLITECHNIKA POZNAŃSKA Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Paweł Berlak Norek Adrian Wydział: Budowa Maszyn i Zarządzania Kierunek:

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RNKÓW W WARUNKACH KRZSU FINANSOWEGO ANTONI WILISKI Zachodnopomorsk Unwersytet Technczny Streszczene W artykule rozwaany jest odweczny problem dokładnoc predykcj na rynkach

Bardziej szczegółowo

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Silniki wykonawcze prądu stałego i prądu przemiennego 4.1.1. Materiał nauczania Maszyna elektryczna Maszyną elektryczną nazywamy urządzenie elektromechaniczne słuŝące do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii WYTYCZNE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA PLANOWANEGO EFEKTU ENERGETYCZNEGO I EKOLOGICZNEGO PROJEKTU, OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROJEKTU ORAZ OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU WRAZ Z UPROSZCZONYM

Bardziej szczegółowo

MASZYNA ELEKTRYCZNA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI JAKO WŁASNY CZUJNIK DRGAŃ

MASZYNA ELEKTRYCZNA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI JAKO WŁASNY CZUJNIK DRGAŃ 15 Marcin Barański Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Katowice MASZYNA ELEKTRYCZNA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI JAKO WŁASNY CZUJNIK DRGAŃ PERMANENT MAGNET ELECTRICAL MACHINE AS A OWN VIBRATION SENSOR

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka Mgr inż. Krzysztof MAZUREK Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Dr hab.inż. Stanisław SZWEDA Politechnika Śląska Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY OBLICZEŃ NAPRĘśEŃ I ODKSZTAŁCEŃ NA PRZYKŁADZIE ANALIZY KORPUSU SILNIKA ELEKTRYCZNEGO DO KOMBAJNU ŚCIANOWEGO KA200

ZAAWANSOWANE METODY OBLICZEŃ NAPRĘśEŃ I ODKSZTAŁCEŃ NA PRZYKŁADZIE ANALIZY KORPUSU SILNIKA ELEKTRYCZNEGO DO KOMBAJNU ŚCIANOWEGO KA200 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 82/2009 87 Mariusz Śladowski BOBRME Komel, Katowice ZAAWANSOWANE METODY OBLICZEŃ NAPRĘśEŃ I ODKSZTAŁCEŃ NA PRZYKŁADZIE ANALIZY KORPUSU SILNIKA ELEKTRYCZNEGO DO

Bardziej szczegółowo

PRS PIONEER REFERENCE SERIES

PRS PIONEER REFERENCE SERIES PRS PIONEER REFERENCE SERIES d ź w ę k o w a p e r f e k c j a z d e f n o w a n a n a n o w o Dźwęk już po prostu ne może być lepszy nż z komponentów ser PRS Poneer Reference Seres. Jeśl chodz o najwyższej

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 74/2006 19

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 74/2006 19 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 74/2006 19 Aleksander Bodora, Tomasz Biskup, Arkadiusz Domoracki, Politechnika Śląska, Gliwice Henryk Kołodziej, Enel, Gliwice MIKROPROCESOROWY SYSTEM STEROWANIA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA, REALIZACJA I ANALIZA NOWEGO TYPU SILNIKA PIEZOELEKTRYCZNEGO O STRUKTURZE WIELOKOMÓRKOWEJ

KONCEPCJA, REALIZACJA I ANALIZA NOWEGO TYPU SILNIKA PIEZOELEKTRYCZNEGO O STRUKTURZE WIELOKOMÓRKOWEJ Zeszyty problemowe Maszyny Elektryczne Nr 100/2013 cz. II 77 *Roland Ryndzionek, **Jean-Francois Rouchon, *Mieczysław Ronkowski *Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska, **INP-LAPLACE, Toulouse, France KONCEPCJA,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA METODYKA PROJEKTOWANIA I WERYFIKACJI KONSTRUKCJI MASZYN ROLNICZYCH

WSPÓŁCZESNA METODYKA PROJEKTOWANIA I WERYFIKACJI KONSTRUKCJI MASZYN ROLNICZYCH InŜynieria Rolnicza 14/2005 Tadeusz Pawłowski, Jan Szczepaniak Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu WSPÓŁCZESNA METODYKA PROJEKTOWANIA I WERYFIKACJI KONSTRUKCJI MASZYN ROLNICZYCH Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wirtualne prototypowanie w budowie maszyn

Wirtualne prototypowanie w budowie maszyn Wirtualne prototypowanie w budowie maszyn Zbigniew Pater *,**, Arkadiusz Tofil ** * Politechnika Lubelska w Lublinie ** Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Streszczenie. W opracowaniu omówiono problematykę

Bardziej szczegółowo