KURIER CZĘSTOCHOWSKI. Płoną państwowe stocznie w Anglii. Minister Smiloff o decyzji Bułgarii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURIER CZĘSTOCHOWSKI. Płoną państwowe stocznie w Anglii. Minister Smiloff o decyzji Bułgarii"

Transkrypt

1 C * * m = m * f o 2 0 gro#*y KURIER CZĘSTOCHOWSKI»noego w ydaw nictw a w zam ian za niedostarczone. RED A K CJA I A D M IN IS T R A C JA : CZĘSTO CHOWA, I I I A L E JA N r 52 T E L E FO N 2 2 *. * 2 1 C A 4 J L Ä W w g k g i k»» r p w v n r s i n «7 F lo. w cdłn g ccn h ik a N r 1: Za w iersz m ilim etro w y w cz«?ś'ci ogłoszeniow ej 14 g r. V C r s l U U L. U J z. L l l. 7o ogłoszenia dla poszu k u jący ch p ra c y o raz ogłoszenia rodzinne, ceny zniżone. D robna ogłoszenia: za słow o 24 g r. W y razy ponad 15 lite r liczą sie podw ójnie. K agłókw i (tłu sty m drakiem. n ajw yżej dw a) 40 g r. za w yraz. - O p łaty dodatkow e: O głoszenia, am ieszczone w m iejsca spec jaln ie w skazanym - 25 pro cent d ro żej. O gło szenia.k tó ry ch w ykonanie p rzed staw ia szczególne te c h n ic s, ne trudności. 25 proc. d ro żej. P rz y ogłoszeniach k ilk a k ro tn y c h ra b a t. T erm in p rz y jm o w ania ogłoszeń do najbliższego w ydania: godz. 18-ta po p o łu d n ia. K o n ta ban k o w e: Pocztow e K o n to C zek.: W arszaw a N r 656, E m issio n sb an k. O ddział w Częstochow ie, K. K. O. w Częstochowie. K r W Ciyhnlim w i, bwm 12 mmrw 1M1 r. m#k n i ( x x x v i ) Płoną państwowe stocznie w Anglii Ożywiona działalność lotnictwa ńiomięcmiego Nieprzerwany szereg nalotów na Londyn Bombardowano lotniska i porty w Anglii oraz wyspę Maltę Berlin, 11 marca. Naczelna Komenda Armii Niemieckiej komunikowała w-poniedziałek 10 marca: Lotnictwo niemieckie w ciągu dnia oraz ubiegłej nocy kontynuowało skutecznie swoje operacje wojenne przeciwko obiektom wojskowym w Wielkiej Brytanii oraz łia obszarze morskim dookoła wyspy brytyjskiej. Silniejsza eskadra samolotów bojowych, pomimo ciężkich' w arunków atmosferycznych i gwałtownej obrony atakowała w nieprzerwanym szeregu nalotów z bardzo dobrym skutkiem ważne obiekty wojenne w Londynie. Dalszy atak-dokonany w ciągu ubiegłej nocy skierowany był na obiekty państwowych warsztatów okrętowych w Portsmouth. Celnie zrzucone bomby średniego i ^ciężkiego kalibru spowodowały znaczne pożary. Samoloty wywiadowcze zaatakowały koło wschodniego wybrzeża Szkocji transport konwojowany i uszkodziły ciężko dwa okręty. Na południe od Plymouth obrzucono bombami okręt handlowy dużego kalibru. W czasie ataków na lotniska w południowej Anglii zniszczono hangary i schrony. Ponadto bombardowano skutecznie urządzenia portowe w kilku miastach Anglii południowej i Szkocji. Eskadry lekkich, niemieckich samolotów bojowych w czasie ataku na jedno z lotnisk na wyspie Malcie zniszczyły na ziemi 3 brytyjąkię samóloty-'myśliwskie i spowodowały bombami pożar jednego hangaru.' łlówniez obrzucono celnymi bombami obiekty portowe w La Valetta. Dalękonośna artyleria bojowa wzięła pocł ogień nieprzyjacielski transport konwojowany płynący w cieśninie koło Dover. Baterie artylerii lądowej zmusiły do odwrotu kilka brytyjskich okrętów, usiłujących zbliżyć się w ciągu ostatniej nocy do wybrzeża Atlantyku. Nieprzyjaciel ani w ciągu dnia ani w pófze nocnej nie dokonyn ateren y Rzeszy lub tersny-okupowahe.^ y ".. Minister Smiloff o decyzji Bułgarii obecnych brzemiennych w wypadki czasach nikt nie może sobie pozwolić na wyłamanie się od zajęcia jasnego i zdecydowanego stanowiska politycznego i światopoglądowego. Bułgaria wpuściła wojska niemieckie do swego kraju, ponieważ związajest z Niemcami zarówno koleżeństwem broni z r. 1914, jak i wspólnymi interesami o żywotnym znaczeniu. Bułgspa przystąpiła do Paktu Trzech zupinie dobrowolnie, pragnąc w ten spopb poprzeć swoje interesy polityczne 1gospodarcze..Na decyzmbułgarii wpłynęło jednak, broni ^ e rr a i^ i/' kiedy Anjeszcze w szerszych 1 pkrutniej&ych formach celem odnowienia systemu wersalskiego, to Nienif walc7.ą w imię zupełnego zniszczenia potwornego aktu. y oxń ne MW#ze«L. r uiw i tih «g«mwlitrn *#a#dy Wo ż o W tfzy n lim liimhi laraazl. II marca. W ramach da^ audycji niemiecku - mmuńdla żołnierzy, nadanej przez radiu *skje minimier propagandy prüfe* fajnie wyginali przemówienie du transport %y misji niemlcckicli mil zbroj-? Rumunii. Mter oświadczył na wstępie, fe aa cykl odczytów zwróconych do.lum m y związani z Nlzmeaml Inah n łw m k w il I wapflmom g lawna*#" Sofia, 11 marca. Wojska niemieckie żołnierza niemieckiego' jako powitanie i wkroczyły do Bułgarii, ponieważ podziękowanie, celetn. udzielenia mu Niemcy są sprzymierzeńcem Bułgarii pewnych wiadomości ó Rumunii. Niemiecka misja i t ponieważ B ułgaria jako uczciwy wojskowa przybyła na sprzymierzeniec "pragnie gorąco przyczynić się ze swej strony do zbudowania nowego porządku. zaproszenie do Rumunii. Rumunia otoczona niebezpieczeństwami była zmuszona oglądnąć się za pomocą i w tej W takich słowach wypowiedział #ię ciężkiej sytuacji zwróciła Gsegdaj na łam ach dziennika Utro się do Nie b. minister Bojan Smiloff, dodając ponadto, że rzeczy należy dzisiaj nazywać.ich właściwym mianem, gdyż w miec, które z nadwyżek swoich potężnych sił zbrojnych wydelegowały specjalną misję, i spełniły prośbę Rumunii. Następnie minister rumuński wspomniał o geście kanclerza Hitlera, który wyciągnął swą rękę do Rumunii. W dalszym ciągu mówca podkreślił przyjazne stosunki między Niemcami i Rumunią, które od tej chwili muszą łączyć na zawsze oba narody. Rumuni bowiem zwrócili się do Niemiec nie pod wpływem chwilowego i okolicznościowego niebezpieczeństwa, ale nadto żołnierze S k o ta w, z ta r -a n k : T b w i, I I.N a tonrnt ałokł^a na nłepr^yjgcrelskle transporty konwojpwape aa Mórpr Śródziemnym, o których dbnłeslono-wc włoskim kom unlkadf wojennym z 7 marca przynosi.specjalny sprawozdawca agencji -Stern ń f następujące szczegóły:. Samoloty wywiadowcze zameldowały, iż na morzu płynie transport nleprzy jaciclski. składający *le z 10 darowców pod bardzo silnym konwojem. Komenda włoskich sił zbrojnych na Morzu Ćgcjsklm wydala rozkaz natychmiastowego ataku samolotom bojowymi którym pomimo bardzo gwałtownego ognia artylerii przeciwlotniczej, kierowanego głównie z krążowników konwojujących morski I wyposażonych w bardzo s. lelka Hu» dział przeciwlotniczych. wdało sie trahć niezmiernie celnie jeden z tvch krążowników dwiema bombami ciężkiego kalibru, a nadto 3 «m m m «a m a * m m m m B8 W Z tych kleszczy Anglia się nie wyhwie Krótkie spojrzenie na tę mapkę wystarczy, by poznać, ja k ie jest położenie Anglii. Przestrzeń tysięcy kilometrów od Stavanger po Brest usiana jest lotniskami Niemców. Skąd wyruszy armia niemiecka do Anglii I jak tego dokona oto aktualne pytanie. niemieccy bawiący tu dzisiaj stanowią łącznflc, który musi przetrwać w przyszłości cale stulecia. W końca' minister poświęcił ustęp swej mowy żołnierzom rumuńskim, określając ich jako niezwykle chętnych do przyjmowania nauki I odnoszących się ze szczególnym entuzjazmem do wy szkolenia jakie otrzymują od swych kolegów niemieckich. Rumunia w jap a'jest słowom swojego gen. Antonescu. szefa^. państwowego ^ ga traaiparly konwojowana. parowce płynące w zbrojnym transporcil. Równocześnie patrol samolotów bo- q*ych wyśledził Inny transport morski.: płynący również pod silnym konwóiem w przeciwnym kierunku. Zrzucono bomby, które na jednym parowcu wznieciły pożar, a jeden kpntrlorpcdowlec ciężko uszkodziły. ' WYCIECZKA HISZPANÓW U OJCA ÓW, Życzenia dla bohaterskiego narodu B zym, 11 m arca. - - O jciec św ięty przy ją ł w nb. p iąa k przed południem grupę szląchly hłwpuńwkiej p rzybyłą de Rzymu z okozji zgonu króln Alfooma X I I I go. W ewym przem ów ieniu, w yglo«zorsym w ją. syk u bi*zpań*kim Papież w y ra ził ^woje m ocne przekoniiiłi*; iz H iw p a n la zm ariw ycb wat a a le do now ej potorl nrzy rzym w y p o w W z la ł»«we naj*erdoczuiejwzm żyesomim dla naród i hiwzpańakwgn. hioepańskieg o ludu oraz znakom itego szefa państw a.»umławo lombardowe* B erlin, w m arcu. J e s t fak tem zdum iew ającym, a le nie m n iej p raw dziw ym, źe przyjęcie ustaw y o pom ocy dia A ngłii, czyli t zw. u staw y lom bardow ej gtyrzez s e n a t a m ery k ań sk i, ktore.-rrifc'w yw ariö w B erlin ie n a jm n ie j szego w rażenia, poza dziennikam i i ra diem, o g ran iczający m i się do p o d an ia rze ezówyeh inform acyj na tem at decyzji sen a tu am ery k ań sk ieg o, p o d ając ją w te n sposób do w iadom ości niem ieck iej opinii publicznej, w kołach narodu niem ieckiego n ie zostało u zn a n e ja k o godne choć by jednego słow a w zm ianki. S zerokie rzesze niem ieckiej opinii publicznej z góry w iedziały, źe u s ta w a lom bardow a przejdzie ta k ą czy in n ą drogą, a p y ta n ie, jak ą większość uzyska przy tym Roosevelt, nie budziło większego zainteresow a- R ozw aźając ew en tu aln y w pływ u staw y lom bardow ej na niem iecką opinię publiczną, zrozum iałe je st, iż w pierw szym rzędzie należy się zaznajom ić z poszczególnym i punktam i tej ustaw y. S ą one n astę p u jące: ł) Prezydentów : Stanów Zjednoczon ych zezw olono n a produkow anie lub nabywanie w fabrykach albo warsztatach okrętowych amerykańskich, wszelkich m a teriałó w obronnych, przeznaczonych dla kraju, którego obronę prezydent Stanów Zjednoczonych uzna za sprawę istotnej wagl, 2) Wymienione artykuły obronne mogą byó przekazywane zainteresowanym stro nom w drodze sprzedaży, przeniesienia własności, wymiany, potyczki ltd. 3) Prace nad tapraw ą materiałów o- broonyeh mogą byó wykonywane na ra

2 c! u nek zagra n icznych rządów, j cżeli p re d e n t uzna tego ro d zaju czynności ja k o 1 iz y stn e d la interesów S tanów Zjednoi. m ych. 1) R zą d y o trz y m u ją ce pom oc od S ta-.v Z jednoczonych w ra m a c h te j u staw y '{a. otrzym yw ać w szelkie w y jaśn ie n ia lem at dostarczanych m ateriałów. ") U pow ażnienia udzielone prezydentona m ocy w ym ienionej u sta w y w ygaą z dniem 30 czerwca 1943 r. 'i) O gólna w arto ść m a teriałó w, ja k ie. >gą być udzielone z am ery k a ń sk ic h zainlów w ojskow ych, może w ynosić naj-,vźcj 1,3 m ilia rd a dolarów. 7) P re z y d e n t je s t zobow iązany zasię- : > ra d y szefów sił o b ronnych k ra ju zed odstępow aniem m a teriałó w obron-. eh, stanow iących w łasność rz ą d ira m e - kańskiego. S) P re z y d e n t'je s t zobow iązany w regu- '; n ty c h okresach 90 d n i sk ład a ć K ongre-.wi spraw o zd an ia, n a te m a t sposobów w zy stan ia z pełnom ocnictw udzielo-. - eh m u tą ustaw ą. Na tem at ustaw y lom bardow ej" toczyły się, jak wiadomo, przez długie m iesiące k am p an ie w ew nętrzne, oraz ciąg n ęły ; '<) przez całe ty g id n ie d eb a ty w senacie. B e rlin obserw ow ał z zupełnym spokojem i rzebieg w ypadków w W aszy n g to n ie i I udaw ał do w iadom ości publiczn ej zaró- ' no m ow y, ja k i opinie ta k zw olenników v staw y lom bardow ej, ja k i je j przeciw - i ków. N iem ieckie k o m e n tarze prasow e b y n ajm n ie j n ie kw estionow ały, źe w k o ń cow ym efekcie u s ta w a lom bardow a zo- ( la n ie p rz y ję ta p rzez sen at, poniew aż Htany Zjednoczone nie czyniły żadnej ta jem nicy ze swego filoangielskiego stanow iska, a w rogie w obec osi standw isko prezydenta Roosevelta, zw łaszcza zaś jego otoczenia," je st tu rzeczą znaną od daw na. Ile k ro ć p o trą c a się tu o te n te m a t, p rz y tacza się oświadczenie K anclerza H itlera, złożone w jego o s ta tn ie j m ow ie, a stw ierd zające, że niem ieccy p o lity c y i dyplom aci w zięli w rach u b ę w szelkie ew entualności i że pom oc a m e ry k a ń sk a w ja k iejk o lw iek fo rm ie m usi p rz y jść zapóźno. W obec tego spokojnie p rz y g lą d a si< B e rlin p ro p ag an d z ie a n g ielsk ie j, oraz dyskusji ja k a jeszcze teraz po przyjęcia u staw y lom bardow ej przez sen at rozw ija się w S ta n a c h Z jed n o czo n ych i w której opozycja zapow iedziała, iż zdecydow ana jest poczynić najw iększe w ysiłki celem zw alczan ia pom ocy d la A nglii. W ięcej z a in tere so w an ia z n a jd u ją ju ż w kolach dziennikarskich rozw ażania p rasy am e ry k a ń sk ie j o raz n e u tra ln y c h obserw atorów n a tem at, ile w ogóle m ateriałów w ojennych oddanych już do dyspozycji i m a ją c y c h być o d anym i przez S ta n y Zjednoczone A nglikom, może dojść do ic h k ra ju. P ra s a am e ry k a ń sk a p o d k reśla z coraz w iększym naciskiem, źe operacje niem ieckich łodzi podwodnych stanow ią dla A nglii poważne niebezpieczeństw o. I ta k n a p rzy k ład W a shington P ost" pisze, źe atak i niem ieckiej floty podwodnej stanow ią d la A n g lii jeszcze w iększe niebezpieczeństw o, niż groźba niem ieckiej inw azji, i że wed łu g n ad e szły ch d otychczas info rm acy j. s tr a ty flo ty an g ielsk ie j są ta k znaczne, że w sk u tek tego p rz e tra n sp o rto w a n ie & m e ry k a ń sk ic h m a te ria łó w w o jennych m u si s ta n ą ć pod znakiem zapyta n ia. D ziennik C hristian Science M onitor" po Nadchodzi»bkwa ma Adanfykw* Anglia poszukuje robotników okrętowych Berlin, 11 m arca. A ngielski m inister pracy Be via w ygłosił w ciąga ab. niedzieli kilk a przem ów ień a a terenie A nglii północnej.,w przem ów ieniach swych zw rócił on m in. uw agę n a fak t, źe A nglia cierpi n a brak pracow ników w stoczniach okrętowych. T erm in Bitw y n a A tlantyku" zbliża się z d nia n a dzień tym i słow y rozpoczął oo swe przem ów ienia w m iejscow ości Aahington, natom iast w Newcastle of Tyne pow iedział. ## angteh &ie stocznie okrętów potrzebują eona jurniej robotników okrętowych. Odpowl-dzlałn# sfery angtelskfo zdają sobie dokładnie sprawy z tego, ie wazelkie opieranie się na zapowiedz1anej pomocy amerykańskiej wpływa na naród aagieiski jniezem słodycz miodu w przeciwieństw ie do innych w ieści w rodzaju zatopianla w ciągu 3 tygodni g^tatkdw - chłodni, skutkiem czego ludność została na prze d aje in teresu jąc e szczegóły m. in., że z pow odu b ra k u okrętów n ie m oże odejść do A nglii transp ort 50 samolotów m y śliw skich i 50 bom bow ców, i źe zd aniem czołow ych osobistości a m e ry k a ń sk ic h jeszcze przed p rzy jęcie m u s ta w y łom bardow ej, w ciągu ostatnich m iesięcy n a grom adziły się w A m eryce większe ilości m ateriałów w ojennych, przeznaczon ych d la A n g lii, k tó re n ie b ędą m ogły być przew iezione. J a k stw ie rd z a ją d alsze d o n ie sien ia ze Stanów Z jednoczonych w obecnej chw ili przedm iotem częstych d y s k u sy j są ta m dw ie in te re s u ją c e sp raw y, p o zo sta jące w łączności z ustaw ą Land Lease": 1) Czy pom oc S tan ó w Z jednoczonych będzie m ia ro d a jn ą d la W ielk iej B ry ta n ii co do O statecznego w yniku w ojny! i 2) czy niedostarczenie pom ocy ze stro ny S tan ó w Z jednoczonych um ożliw i Niem com w ygranie w ojny! Z n a tu ry rzeczy w ynika, że w tej dziedzinie w ięcej z a u fa n ia m a się do o p in ii generałów i oficerów, niż polityków. W iadom o zaś, że g en e ra ło w ie i ad m irało w ie zaliczają się do najw iększych przeciw ników u s ta w y lom b ard o w ej, ja k k o lw ie k O-; statecznie s ą przecież zobow iązani do posłu szeń stw a w obec n aczelnego dow ódcy arm ii am erykańskiej p rezydenta Roosevelta. D opiero niedaw no opow iadali lu dzie, którzy pow rócili z A nglii do A m e ry k i, że A n g lic y są zdecydow ani w alczyć do o s ta tk a, ja k k o lw iek p o s ia d a ją b ardzo n ie w ielk ą n a d z ie ję w sw oje zw ym ę- stwo. Do tego doliczyć jeszcze należy zastrzeże n ia n a tu r y w ew nętrzn o -p o lity czn ej, a to w o d n ie sien iu do u d z ie le n ia p re z y d e n tow i R ooseveltow i p ełnom ocnictw,-co do których»mówi się, że rów n ają się one zakreso w i w ład zy, ja k i R oosev elt n ie u s ta n nie k ry ty k u je u w odzów p a ń s tw to talistycznych. Z ro z u m iały m je s t p o n ad to, źe w ielk ie su k cesy n ie m ie ck iej m a ry n a r k i i n ie m ieckiego lotnictw a, oraz cy fry zatopień an gielskiego to n a żu m orsk iego w y w o łu ją w S tanach Zjednoczonych bardzo silne zainteresow anie, -które znajduje swój w y ra z w ta k ic h opiniach, ja k ą n a p rz y k ła d w y ra z ił a d m ira ł S tirlin g : G dyby A nglii się nie udało skutecznie «i* «W j ü m H itler zagroził z nastaniem w iosny ^.wówczas strac i ona w szystkie korzyści uzysk an e doty chczas p rz y p o m o cy b lo k ądy i s a m a n a ra z i się n a niebezpieczeństw o w ygłodzenia". S tirlin g, k tó r y zresztą, je s t n a s tro jo n y w y b itn ie p r z y ja ź n ie ;; d la A nglii, zw rócił p rzy ty m uw agę n i olbrzym ie s tra ty poniesione przez angiels k ą flotę w o sta tn ic h ty g o d n iach, to je s t w okresie, k ie d y jeszcze n ie m a się do czynienia z zaostrzoną w ojną podwodną. W ty c h w a ru n k a c h N iem cy n ie z a d a ją sobie tru d u p ro w ad zen ia "dyskusji i s n u c ia p ro ro ctw n a te m a t w a rto ś c i i ^znaczenia ustaw y lom bardow ej dla A nglików i A m erykanów. W ierzą o n i w głow a K a n c le rz a H itle ra i są p rzek o n a n i, zbliżające się w ypadki w ojenne udowodn ią najlepiej ja k ą w artość należy przyp isać pom ocy a m e ry k a ń sk ie j, k tó re j zre sz tą b y n a jm n ie j się n ie b a g a te liz u je. D ecy d u jący m p y ta n ie m je d n a k, n a k tó re w szyscy otrzym am y odpowiedź po rozpoczęciu się w a lk i o w y sp ę b r y ty js k ą je s t kw estia : ile samolotów, arm at lub k arabinów zo sta ło załadow anych w S ta n a c h Zjednoczonych i ile z tego faktycznie n a deszło do A nglii! Odparto Anglików pod Giarabub Rzym, U öxarca. W io sk i k o rn iin ik a t«w o je n n y z p o n ie d z ia łk u brzm i.stępująoo: N a fro n c ie g re c k im d z ia ła ln o ś ć p ie c h o ty i a r ty le r ii n a różnych odcinkach 11-ej a rm ii. N a odcinku 9-ej arm ii w to k u w alk o znaczeniu lokaln ym w zięliśm y do niew oli jeńców oraz zdobyliśm y broń. Liczne eskadry naszego lotnictw a obrzuciły g ru n to w n ie bom bam i i ostrzelały ogniem karabinów m a sz y n o w y ch p o z y c je a r ty le r ii n ie p rz y ja c ie ls k ie j, ro w y strz e le c k i;, auta ciężaro w e,o b o zow isk a n a m io to w e i o d d ziały w o jsk. T ra fio n o je d n ą w ażną n ie p rz y ja c ie ls k ą b azę o p e ra c y jn ą. W to k u w a lk p o w ie trz n y c h zestrzelono 4 nieprzyjacielskie sam oloty m yśliw skie ty p u G loucester. Sam oloty niemieckiego k o rp u s u p o w ie trz n e g o z a a ta k o w a ły lo tn is k o L a V a le tta n a M aicie i zn isz czy ły p rz y ty m 3 s a m o lo ty n a ziem i o ra z ciężko u szk o d ziły jeden hangar lotniczy. W A fry ce P ółnocnej ogniem a rty le rii zm usiliśm y do ucieczki.nieprzyjacielsk ie oddziały- tank ó w, usiłu jące zbliżyć się do G iarabub. Nasze samolo ty b o m b a rd o w a ły n ie p rz y ja c ie ls k ie b a z y m o rs k ie i p o w ie trz n e w Cyrenaące. W d n iu 8 m a rc a o ddziały, n ie m ie ck ieg o k o rp u s u p o w ie trz n e g o w zię ły pod ogień k a ra b in ó w m a sz y n o w y c h s k o n c e n tro w a n e b r y ty js k ie s a m o c h o d y ciężarowe- S a m o lo ty n ie p rz y ja c ie ls k ie b o m b a rd o w a ły T ry p o lis i Z u a ra. 3 osoby zostały zabite, 2 ra n n e, n a d to w y rz ą d z o n o n ie zn acz n e sz k o d y m a te ria ln e. W Afryce W s c h o d n ie j o ż y w io n a d z ia ła ln o ś ć p a tr o li n a f ro n c ie p ó łn o c n y m. N ieprzyjaciel d o k o n a ł n a lo tó w n s H a r ra f - i D ire d a u a, n ie w y rz ą d z a ją c szkód. W D iredaua n asza obrona przeciw lotnicza zestrzeliła jeden sam o lot nieprzyjacielski. t. ' * * * Rzym, 11 marca. W związku z akcją włoskich samolotów przeciwko nieprzyjacielskim1 jednostkom morskim, o czym pisaliśmy we włoskim komunikacie wojennym z ub. piątku dowiadujemy sie następujących szczegółów. Sztafeta wywiadowcza włoskiego lotnictwa zauwaś żyła w czasie swego lotu patrolowego o godz w rejonie Morza Egejskiego nieprzyjacielski konwój,, eskortowany przez statki wojenne. Zarówno ten konwój jak i następnie wyśledzony dragi konwój będący w drodze z Aleksandrii na wyspę Kretę były ustawicznie atakowane masowymi nalotami sześciu eskadr lotniczych, przy czym ataki te trwały od godz. 11,45 do godz 17,35. W wyniku tych akcyj obrzucono celnymi pociskami bombowymi cztery parowce, jeden krążownik oraz jeden kontrtorpedowiec. Ponadto stwierdzono pożar na pokładzie jednego z parowców, który nie porusza! się i prawdopodobnie stal się nieużyteczny. ITA LIA N IE TWORZY.LEG IO N U CUDZOZIEM SKIEGO" Ok*kM ]*w«y n i, «M ą *»rmll M#j O S p w M i włwkl#j «M W r y ąw R zym, 11 m a rca. P opolo di R o m a inform uje z M adrytu o fakcie zg łaszan ia się w chw ili p rz y s tą p ie n ia W io ch do w o jn y, w c h a ra k te rz e o ch o tn ik ó w do arm ii w łoskiej. A m b asad a w io sk a w M ad ry c ie w z w ią z k u z ty m donosi, że p rz y jm o w a n ie o b co k ra jo w c ó w j a to o c h o tn ik ó w do arm ii w łoskiej je st niedopuszczalne, w o b e c czego te g o ro d z a ju p ro ś b y nie b ę d ą m ogły być uw zględnione. Przed dwoma tygodniami-żydzi w Waszyngtonie 'żadewńiair, jakoby żydów w- Pale- Otynie zaciągnęło się ochotniczo w- szeregi angielskie. Obecnie informują z Londynu, źe do służby na terenach Środkowego Wschodu zgłosiło się zaledwo, Około" żydów. USA K OM PROM ITUJĄ S IĘ ' W OBEC EUROPY W skrajnej sprzeczności z doktrypą Monroego stel mieszanie się do spraw gsaim skidi H zym, 11 m a rca. D y p lo m a ty czn y w spółpracow nik agencji S tefan! pisze w zw iązku z opublikow anym i przez w ęgierską prasę rewelacjami na tem at interw enc ji rządu S taró w Zjednoczonych, podjętej w Belgradzie, iż je st to now y pow ażny fa k t m ieszania się A m eryki P ółnocnej «lo spraw europejskich, sto ją cy w diam tra l- n ej sprzeczności z d o k try n ą M onroego. Z tego wyzy /ającego stanow iska Roosev e lta n a r Sd am erykański m a możność na ocznie przekonać się dokąd dąży jogo p re zydent, którego osobiste sym patie i idee p osiadają zupełnie odm ienne oblicze dla narodu am erykańskiego i wszystkich narodów Euro* i Wschodu. Pośpiech, z ja M oskwa, 11 m arca. W jednym z kom unikatów i K abu lu Tass donosi o no kim zdrowy am eryk ank i rozsądek wycofa ł się bezpośrednio po zakończeniu działa ń w ojennych w roku 1918, od spraw eu d ia e h - b ry ty jsk ic h. W edłu g d o n ie ś^ w ej fa li m asow ych areszto w a ń w ropejskich i odmowa u działu w pakcie genew skim naocznie udow odniły, że podsta B om bay C h ro n icie w dw óch o k rę g w p ro w in c ji M a d ra s areszto w ano przesm wowe in te re sy n aro d u pó?nocno - am sryciąg dekady pozbaw iona ra c ji m ięsnych. kąóskiego. w ' znikomym* tylko stopniu 1300 osób. O prócz k a r w ięzienia nsmamo Przem ówienia Bevins m iały -zatem, n s mein w erbunek robotników do stoczni okrę D om u i w ja k im stopniu skom prom itow ał p rz y k ła d w o k ręg u D ź a h a lp u r 98 zgadzają ślę z obecną p o lity k ą B iałego n a aresz to w a n y c h g rzy w n y. I ta k tts towych, aby ty m sam ym uzupełnić luki on ' przyszłe, stosunki Stgnów Zjednoczonych z innym i narodam sk a z a n y c h zo sta ło z a nieposłuszeństwo w stale m alejącym tonażu okrętowym. i. Ponowne obrady w Izbie niższej Gana* U#A pm yw nsśnsaę # pnmazy Mm AngWl W aszyngton, U marca. W ohm- m ateriałów prezydent _ upoważniony gią sobotę wieczorem senat przyjął 80 jest do ' natychmiaatbwego odstąpienia glosami przeciw 91 ustawę o pomocy zapasów, przedstaw iających wartość dla Anglii, po ozy* jeazcze raz wejdzie W miliarda dolarów. Niezależnie od tego otrzym uje prezydent pełnomocnic ona pod obrady Izby niższej, celem ostatecznego przyjęcia «mian w taj n- two przyjmowania do napraw y w sm a stawie, dokonanym w senacie. ry kańskich stoczniach i fabrykach o- M. in. natawa przew iduje pełnomocnictwa dla rządu, który może dyspono sarmdożów, względnie innych części i krątó* wojennych państw wodujących, wać zamówieniami we własnych lub m ąterlalów wojennych. Prezydent popryw atnych przedsiębiorstwach przemyciu zbrojeniowego, oraz odstępować m acyj w sprawie uzbrojenia innych siądą również praw o zasięgania iniorm ateriał A rojeniow? tym kra jom, które zdaniem prezydenta nebodną za Ustaw a powyższa posiada ważność ważne dla obrony w łasnej Stanów do dnia 1 lipce 1943 roku, o ile większością głosów obydwu Izb nie Zjednoczonych". Z posiadanego zapasu zoatanid o k re ś lo n e w c z e śn ie jsze wygaśnięcie, w z g lę d n ie p rz e s u n ię c ie te rm in u jej w ażności. Ż adne z postanow ień ustawy 0 p o m o c y d la A n g lii n ie m oże być po m y ś li d o d a tk o w e g o w n io s k u w te n sposób in terp reto w an e, iż prezydent pos ia d a p e łn o m o c n ic tw a co do oddawania d o d y s p o z y c ji o c h ro n y tra n sp o rtó w mate ria łu w ojennego d la p ań stw prowad z ą c y c h w o jn ę. W ŁADZE USA PR ZEC IW STRAJKUJĄCYM S trajki powodują olbrzymie straty czasu Nowy Jork, 11 marca. Agencja Transocean donosi, że wskutek 34 strajków jakie wybuchły w miesiącu styczniu br. zakłady przemysłowe Stanów Zjednoczonych utraciły w styczna dńi ' roboczych, zaś w luty# wskutek 63 strajków dni roboczych. Strajki te odbiły się dotkliwe na przemyśle zbrojeniowym, pracującym dla zaopatrzenia armii Stanów Zjed noczonych. Czynniki rządowe zastosowały. drastyczne formy zarządzeń mające działać odstraszająco na fachowców oraz związki zawodowe. Amerykański Czerwony jcrzyż nabył nio parowiec Exjnovth, na którego pofriadae prześle transport żywności, odzieży i afty ** lów leczniczych, przeznaczonych- dla akdw% waęej części Francji. Jest to już dn i Wam* amerykański, któremu nie czyni się fradsmci 1 który będzie mógł przebyć blokadę sagm*#- Statek ten ma odpłynąć z Ameryki w dmj_s marca, a w Marsylii oczekiwany będzie w mim 22 marca br. W»WOLNYCH" INDIACH Nawy MW * * *** * Rekwizycja własności I ostre I w obec w ład z n a g rzy w n ę w wysokości Ił ty się c y ru p ii. W prowincji Bengal n* podstaw ie p arag ra fu praw nego o obron ie In d ii w połow ie lu te g o aresztów* ** 938 osoby. M a ją te k aresztow anych os# zo stał za re k w iro w a n y. R ekw izycji inwentarz g o s p o d a rn y, odzież, żywność, a n aw et łó żec zk a dziecinne. p r z e e p n w g «Mm od utarty ayslem zerwania stosunków =yą typzmyek. T o tak, fakgdyby kto* dm ew e piec zoatal wyrzucony zą w rote«powródf I w głębokim wkk*u& ta k e kapelwzem podłogę Powm*2 **" oowoem aookowe aam odew." #a", Rzym! ^ Sytuacfa aa Bałkanach #eat * * * * * * / & lem dzwooka. po którym ma m a ^ y * P " ^ d e kurtyny oatatnlego akta walk* mxkdnvj rym i nowym światem. (»Gardist». Pvc dz 1 b d lici 6 5«Oj W n< w % f? oy 61 &aa ue»i ka ma 4 I X# a* & *i

3 l CZĘSTOCHOWY i OKOLICY Marzec 7 PNIA N A D ZIEŃ: Dziś: Grzegorza W. Ju tro : K rystyny, N icefora W schód słońca o godz. 7,23 Zachód 18,58 Sa święto Grzegorza płyną rzeki do morza a świnią nie dba ju ż o gospodarza z małym odtąd Itłopotem, "znajdzie karm ę pod płotem. Wiosenny przydział cukru dla pszczelarzy. Do wszystkich Zarządów Gmin i Miast zostały wysiane listy zamówień na cukier do wiosennego podkarm iania pszczół. Cukier otrzym ają rzy bedą umieszczeni na listach zamówień, gdyż tylko z list zamówień w ynikająca ilość cukru zostanie na każdy powiat przyznana. Dlatego każdy pszczelarz we w łasnym interesie pow inien przypilnow ać, by umieszczono go n a liście zamówień. Cena cukru wynosić będzie około 1 zł. za 1 kg. a zamawiać można tylko po 2 kg. cukru na ul. M iejsce sprzedaży cukru i i p. szczegóły podane jeszcze będą we w łaściwym czasie. P rzesyłanie podań o przydział cukrn do Zw iązku Pszczelarzy przy Izbie Rolniczej je s t bezcelowe. Przykre sk u tk i złeg o adresow ania przesyłek pocztowych. Chociaż w ordynacji pocztowej G eneralnego G ubernatorstw a wyraźnie podano, by nadaw ca na każdym kufrze umieścił dw ie chorągiew ki adresowe, na adresach pomocniczych uw agę (kufer) i tę czerwono podkreślił, to jednak coraz częścm zdarzają się w ypadki nieprzestrzegania tych przepisów. Tysiące niedoręczonych ju ż kufrów leży w placówkach zgłoszeń paczek w Rzeszy Niemieckiej. Podobnie zalegają przedm ioty w paczkach w naszytych w orkach lnianych. Na workach nie trzym a się nalepiony adres, a zatem tego rodzaju paczki muszą posiadać także dwie chorągiew ki adresowe. Chorągiewki pączkowe m ożna nabyć na poczcie. Przez dokładne zastosowanie się do tego, ułatw im y robotę urzędnikom i sami nie narazimy się na związane z zaginięciem lub niedoręczeniem paczki pod wskazanym adresem nieprzyjem ności. Kapelusze z zajęcy. N a pódstawio.żarżą* dzeiiia U rzędu G ospodarow ania skóram i i futrami, wszystkie skórki zajęcze i królicze z obszaru Generalnego G ubernatorstwa przydzielane będą nowo założonej fabryce m ateriałów kapeluszowych w R a domiu. Z otrzymanej sierści wyrabiać się będzie material na kapelusze, który następnie będzie eksportow any do fabryk kapęluszniczyeh w Rzeszy. Również i same skóry, Łz w. błamy będą zużytkowane. Poczyniono już wiele obiecujące przygotowania, zmierzające do tego, aby z błamów tych wyrabiać skórę, co będzie nader pożądanym zwiększeniem zasobów skóry. Do tej pory oddano dla produkcji filcu w Radomia skórek zajęczych i króliczych. Zapotrzebowanie papieru w Generalnym Gubernatorstwie. Roczne zapotrzebowanie papieru dla G eneralnego G ubernatorstw a oblicza się na okrągłe ton. Z tej ilości *ema Częstochowska F abryka Papieru, włączona obecnie do Zakładów Generalnego G ubernatorstw a, S. A., zdolna jest wyprodukować okrągło ton. Tartaki w Generalnym G ubernatorstw ie. X# obszarze G eneralnego G u b e r n a to r s tw a ' zyaayeh jest obecnie 700 tartaków. Świadczy to dobitnie o bogactwie kraju w dziedzinie drzewnej. T a rtak i są w korzystniejszym położeniu od innych przedsiębiorstw o tyle, źe częściowo przystosow a ne są do opalania drzewem, do czego zu-^ W ane być mogą trociny, odpadki %4yk**. # # # *? * M *» W yroby walcowane vs uzntcze czsk reeh największych w ytw órni żelaza i stali w Generalnym G ubernatorstw ie, a miafiwicie: w O strowcu. Starachowicach. C**w&owie Stalow ej W oli %o*toły w ostatnim czasie zsyndykalizow ane w wy- setitoj organizacji sprzedaży pod firm ą " W k a g a t Żelaznych Wschodu", która J* swą siedzibę w K rakow ie, ul. G ertru- ««Ud ««k«f *««d M * * 5* podstawie zarządzenia W ydziału Wyżyi Rolnictwa w Urzędzie Generalness Gubernatora, zorganizow ana zostanie t a n k z W ydziałem W eterynarii w nad m ku w alka : zaraźliwym i cho- *%mlpezc%6ł. % przw zkotenia kontrolerów zdrowmt- Pasiek odbędą *ię w połowie marca f' ** Krakow ie i Puław ach specjalne kil- Wniowe kursy, w których ma wziąć udział k ^ h zaaw ansow anych pszczelarzy z powiatu dystry k tu radomskiego, związku z powyższym po le^ sto w łato ld ^e większych pasiek. posiadający teoretyczną i praktyczną znajomość tej dziedziny, natychm iast złożyli do. Izby Rolniczej wniosek o wydelegowanie ich na wyżej wspomniane kursy. Wszystkie wydatki, związane z wyjazdem i uczestnictwem na tych kursach, pokryw a Izba Rolnicza, Kłusownictwo w naszym mieście. Na otaczających miasto polach, w pobliskich la* sacł^ a naw et w sa ly m mieście na tereoachogródków i plantacyj zauważyć można łekiedy druciane pętlice n a zające, porozstawiane tam celom schw ytania zabłąkanej zwierzyny. Są to najprostsze sidła, używano przez kłusowników, a um ieszczone na szlakach, którym i przeciągają I ^ąć _ Częstochowy w kierunku Rędzin, 26-letni woźnica K onstanty K raw czyk jazająćę, jako że tych u nas tej chw 1,: ili kopnięty został przy zaprzęganiu konia tylko ci pszczelarze, któ jest najw ięcej. Należy zwrócić uwagę, że postępowanie takie jest niedopuszczalne i będzie karane całą surowością na mocy ustaw y o walce z kłusownictwem. N aw et na własnym terenie ie wolno zastaw iać sideł, szczególnie tferaz, kiedy rozpoczął się okres o- chronny. Przewrócony wóz zatarasował jezdnię. XV nb. sobotę w godzinach przedpołudniowych źle załadow ana furm anka, należąca do W iktora Rybaka, przewróciła się na zakręcie nl. P iastow skiej, a wiezione deski tartaczne zatarasow ały jezdnię. Nadjeżdżający z przeciwnej strony samochód ciężarow y omal, że nie w padł na stojące przy obalonym wozie konie. Szczęściem szofer zdążył w ostatniej chw ili zaham ow ać i w ten sposób obeszło się bez nieszczęścia. Dzięki sam orzutnej pom ocy przechodniów wóz został dźw ignięty, a zapora w postaci rozsypanych desek usunięta. Zraniony prze* konia. W dniu 10 b. m. ta k silnio w praw o udo, że chwilowo s tra cił przytomność. Jad ący z nim jego krew ny przyw iózł go w stanie groźnym do domu. Ulepszona sprawność w dziedzinie transportu Rejestracja przedsiębiorstw transportowych Ustanowienie taryfy przewozowej Jednym z najtrudniejszych problemów gospodarki w ojennej było i jest pokonanie zwiększonych przeważnie zadań w dziedzinie transportu, stawianych przez ważny dla życia ruch towarowy. Trudności tego problemu polegają m. in. na znacznie zm niejszonej ilości taboru samochodów ciężarowych, platform przewozowych itp. W Rzeszy, dzięki ustanow ieniu kierowników pogotow ia jazdy stworzono placówki, których troską jest planowe użycie istniejącego taboru przewozowego i które odpowiedzialne są przede wszystkim za sprawny dowóz surowców dla zakładów gospodarki wojennej, ja k również środków żywnościowych, niezbędnych dla aprow izacji ludności. Zagadnienia transportow e przedstaw iały się w G eneralnym G ubernatorstw ie jeszcze znacznie uciążliwiej, ponieważ z. jednej strony sieć kolejow a rozporządza tylko nielicznymi i tak już mocno obciążonymi liniam i kolejowymi, z drugiej strony zaś na skutek działań wojennych zm niejszył się znacznie stan ilościowy samochodów ciężarowych, wozów i koni. A nalogicznie do n o rn t obowiązujących na"' terenie R zeszy,astanow róhti1óbechi W arszaw ie pełnomocnika gospodarczego dla spraw transp o rtu. Z adania jegp są jednak znacznie obszerniejsze, niż zadania kierow nika pogotow ia jazdy. O kazała się bowiem początkowo konieczność zarejestro- cyjnej. Poszukujemy celem kupna p c ** e m w nowego lub używanego lecz w bardzo dobym stanie. Szczegółowe oferty pod 302" do Administracji JCurter#". ZNACZKI pocztowe, sp ecjalnie polskie i G u b ern ato rstw a, każ PO SZU K U JEM Y pom ocnicy do kuchni z poleceniami od zaraz. R e sta u ra c ja B ristol" godz de ilości kupuje F ito telia A. Maca k, 8kißd Materiałów P iśm iennych K raków FIL A TELISTO M D ługa 2, Telefon polecam y Cennika. "j* K atalog 19U zna czków polskich 2 złote. P rzy b o ry fl latelisty czn e. Wielki wybór zna ä/am ablow Q tjy "(Iß Polski P o m ^ m g u w ynajęcia* 614- telisly czny. w a r ska 2 7. jbmwa. M arsza! sprzedem z piskowskn II« ; PO K O JU rera p r iy ul. Olsztyńskiej 153. z ciek ręp u jący m NASIONA F ran ciszek Ow-, w ejściem w śródm ieściu, poszuku w ane nadeszły w świeże g w aranto (jparek. Ło5s ję od zaraz. Wia- różnych ffaton domośó do Adm l- kach al. Śląska 1/5. B ronisław nłb'ry K^R". O lejniczak. 3F2 DO WYNAJĘCIA MŁTNBKie m aszyny, kam ie s i s i przybory g o łf d o starcza F eb ry CZELADNIK k r a w ie c k i potrze key. Adres * md tu in i s tr a c ji K u w ig. W arszaw * P raga. - Szare km II 0.1» BŁWan Ł g a rk l kl W y tw ó rn ia I eudskiego 37. f f» C ZN E a rty k u ły tao io do sta rc z a na zam ó w ien ia kupcom pro w in cji E. Szoberowa, W arszaw a. Sm olna U. S ta ra n n e wyko- aoie zleceń. Żądajcie o fert ZGUBIONO legitymację Ubez p ieczałcl Społeczn ej er- 424M35 na nazw isko D om ańsk a A nna. M8 MUBMWO dowód esoblslg. p rzepustkę fabry w mmnrbk" E w e D orobi**. trie ra mlmś ta n io oraz ZGUBIONO POTRZEBNA wszelkie przybo Ulewc-zynka 1st ry zegarm istrzów de*6d oeoweły 15~-J0 do dzieci- k ie w ysyłam o# tmk Abmm I I A leja 35, J* Kraków, PieGa Imcbtrr OoKL 8 * błoński. 351 wm. PBZY NADSYŁANIU OGŁOSZEŃ DBA JCIE» W * * "«RĘKGPISYI w ania licznych, organizacyjnie nie ujętych przedsiębiorstw transportow ych, uporządkow ania chaosu, panującego w taryfie przewozowej i w ogóle stw orzenia n ajp ry m ityw niejszych kardynalnych w arunków dla unormowanego przewozu. Tak na przykład, jako jedno z najpilniejszych zadań, trzeba było zapewnić paszę dla koni spedytorów warszawskich, którzy przeważnie przy w ykonywaniu spedycji posługują się pojazdam i konnymi. N a publiczne wezwanie do rejestracji zgłosiło się na terenie w ielkiej W arszaw y ponad 200 przedsiębiorców transportow ych, których przedsiębiorstw a poddano dokładnej kontroli. U stanow ienie nadzoru nad opłatam i za przewóz oraz w ydanie w iążących podstaw dla obliczania staw ek przewozowych, doprow adziły w krótkim czasie do korzystnego uporządkow ania rynku przewozowego. Przede wszystkim adm inistrac ja je st obecnie w możności, w razie w ystępujących niespodziewanie konieczności w ielkich transportów, dysponow ania znacznym tonażem ładunkowym, dającym Się eżybko.zmobilizować. Wreszcie i przedsiębiorcy transportow i wychodzą o wiele lepiej na zdyscyplinowanej i celowej organizacji ich zawodu, aniżeli na odbijającej się niekorzystnie dzikiej walce konkuren- Opryszek zrabował kobiecie torebkę z pieniędzmi, W dniu 7 b. m. do. przechodzącej ul. M irow ską 2fi-letniej Zofii P. podszedł jakiś młody osobnik i nagłym ruchem w yrwał jej z ręki torebkę, po czym w padł do jednej z bram i znikł bez śladu. Mimo n a tychm iastowego pościgu, wszczętego przez kilka przechodniów, spraw ca nie został ujęty. W skradzionej torebce znajdow ały się różne drobiazgi oraz 22 zł gotówką. P rzyw łaszczył sobie cudzą m ąkę. W uh. tygodniu z furm anki należącej do Agnieszki R. na szosie sabinowskiej spadł woreczek pszennej mąki, wagi około 12 kg. Idący tuż za wozem do pracy w kopalni, górnik Teofil M. podniósł ze szosy mąkę i korzystając z tego, iż w łaścicielka w m roku wieczornym nic zauważyła zaraz zguby, zaw rócił z pow rotem i mąkę zaniósł do domu. N astępnego jednak dnia wydało się wszystko, czyn ten bowiem w i dział przechodzący tamże inny górnik i w łaścicielka mąki zw róciła się do znalazcy z prośbą o zw rot tejże. G órnik jednak odmówił stanowczo i wówczas spraw a o- parła się o policję. Teofil M. nie tylko źe m usiał zwrócić 12 kg. m ąki, ale jeszcze u- k aran y został grzyw ną za usiłowanie przyw łaszczenia sobie cudzej własności. Dziecko spadło ze schodów. W dniu oneg- dajszym w domu Antoniego Gzika przy ul. M atejki w ydarzył się nieszczęśliwy w ypadek. Oto 6-letnia córeczka jednego z lokatorów tego domu, m ianow icie n iejakiego B anasiaka, spadła ze schodów, doznając zwichnięcia nogi i lekkiego rozbicia głowy. Do dziewczynki zawezwano pomocy lekarskiej. P rzyczyną w ypadku było nieośw iellenie wieczorem klatki schodowej. N ieudana kradzież. Do kom órki B ronisław a Strzelczyka zam. przy ul. Kościelnej w nocy z niedzieli n a poniedziałek u- siłow ali dostać się jacyś złodzieje, którzy za cel swej w ypraw y obrali sobie kury. N a szczęście właściciel na odgłos podejrzanych szmerów dochodzących z podwórza, przebudził się, płosząc złodziei swym pojaw ieniem się około komórek. Złodzieje skorzystaw szy z ciemności nocy, zbiegli w niewiadom ym kierunku. Z T O M / I S Z Ó W M A M Z. W ystrzegać się oszustki O statnio w omaszowie do rodzin, których członkowie przebyw ają w więzieniu w Piotrkow ie zgłaszała się jakaś nieznana bliżej kobieta, która opow iadając, że zień uciekł z więzienie i znajduje" s ią lu, n ie j na V si, ukryw ając się, w yłudzała m r rodzin różne datki, przeważnie w garderobie, rzekomo dla przebrania zbiega konieczne. Oszustka nabrała w ten sposób kilka rodzin więźniów. Przypominamy, że termin przyjmowania ogłoszeń de najbliższego wydania mija o godzinie 18-tej po południu poprzedniego dnia. Po tym terminie ogłoszeń przyjmować, nie będziemy. Administracja Kuriera Częstochowskiego" Ileż mi wygody dala Kieszonkow a lampka maia, G dzie się tylko człowiek ruszy O gnia nigdzie nie zaprószy. j O dj-go jtagtietnię 1941, v ^fićibtmzie będzie"wydawnictwo urzędowe D Z IE N N IK U R Z Ę D O W Y Zmam# WWW K ä _ m [» K? R < 3 l3 V M Zakłady fin e n fd u Metalowego Elektrodyn, C&ęstoShoTfB, ul Słasriea Mr. 2, telefon Nr J l a G eoe^alm ego G m k ern ało r» łw a dwa.razy tygodniowo we w torki i piątki i może być dostarczane odtąd równteź pod opaską w prost z wydawnictwa w prenumeracie kwartalnej. Cena "prenumeraty wynosi od 1-go kwietnia 1941: przy prenum eracie przez V czt<j zł 10. plus oplata m anipulacyjna, pod opaską zl łącznie z kosztami przesyłki i płatna jest na pocztowe konto czekowe: Dziennik Urzędowy dla Generalnego Guberna* terstwa, W arszawa D Z K W M UBZHMM9Y d la S e m r a b e g o G u b e m a ło r s b a a ukazuje sio w dwóce jeżykach i zaw iera nie tylko wszystkie urzędowe i nie urzędowe obwieszczenia, lecz rów nież kom entarze do najw ażniejszych zarzą dzeń gospodarczych. Z tego wzglądu prenum erata konieczna jest dla każdego urzędu, każdego urzędnika, każdego kupca. Zamówienia należy kierować; przy prenum eracie przez pocztę do właściwego U rzędu Pocztowego, przy prenumeracie pod opaaką do Dziennika Urzędowego dla Genc ralnego G ubernatorstw a. K raków, P osts!ras» Nr 1 (W ielopole N r 1), Przyjm ow anie ogłoszeń dla Dziennika Urzędowego dla Generalnego Gaber* netorstwa znajduje się w K rakow ie, ul. Wielopole N r!. O statni term in przyjm ow ania ogłoszeń od 1 kw ietnia 1941: dla wtorkowego w ydania w piątek, a dla piątkow ego w ydania w poprzedni wtorek.

4 W fen sposób Anglia dziękuje Francji Ciężko rannego żołnierza francuskiego Paryż, 11 marna. Trzej Francuzi uczestnicy wojny, którzy obecnie powrócili do kraju po dłuższej bytności v. Anglii, opowiadali onegclaj w jednym z paryskich teatrów swe przeżycia w kraju dawnego sprzymierzeńca. Jeden z nich, nazwiskiem Lebeaupin, przybył do Anglii chory i ciężko ranny. Zaprowiantowanie Francuzów stawało się z dnia na dzień coraz gorsze, zaś o- pieka lekarska była zupełnie nie wystarczająca. Przez 9 dni był on zamknięty w brudnej i ciasnej celi w Liverpools gdzie dwa razy dziennie podawano mu dwie male kromeczki chicha oraz po cztery ziemniaki. W tych warunkach musiał on przeżyć aż cztery miesiące. Inny Francuz, towarzysz niedoli pierwszego, był niegdyś żołnierzem francuskiej m arynarki wojennej. Jego nazwisko brzmi Brabant. Opowiedział on, że Anglicy skazali go na 80 dni aresztu, który spędził na pokładzie o- krętu a następnie 14 dni przebywał w jednvm z więzień londyńskich. Traktowanie z jakim się spotkał było fatalne i niegodne człowieka. W jednym z obozów koncentracyjnych w pobliżu. Londynu przetrzymywano francuskich żołnierzy a w chwili obecnej przebywać ma w więzieniach angielskich ponad francuskich więźniów cywilnych. Są to obywatele francuscy, którzy w m aju i czerwcu 1940 r. schronili się na terenie Anglii. Trzeci Francuz, nazwiskiem de Vasse, przybył do Londynu z transportem rannych żołnierzy i został umieszczony w jednym z więzień. Posiadaną gotówkę odebrano mu, pozbawiając go zarazem m unduru wojskowego. Zarówno pieniędzy jak i munduru nie zwrócono mu. Kiedy zapytał, dlaczego właściwie jest więziony, oświadczono mu, że wydana została ustawa zakazująca pobytu na ziemi angielskiej obcokrajowcom bez specjalnego zezwolenia. Pewnego dnia spadła na mach więzienny niemiecka bomba, która jednakże na szczęiśoie nie eksplodowała. Mimo. to jednak.szkoda, jaką wyrządziła ta bomba, była stosunkowo poważna. Wśród więźniów wybuchła nieopisana panika a zboksowano do utraty przytomności wszystkie cele więzienne przepełnione były pyłem wapiennym tak, iż trudno było oddychać. Dwaj strażnicy więzienni otworzyli celę, w której przebywał" ciężko ranny żołnierz francuski. Gdy ten zamierzał wyjść na korytarz więzienny dozorcy poczęstowali go kilkoma ciosami pięści, pod którymi osunął się na ziemię. Człowiek ten powrócił do Francji, ale nie może poruszać się swobodnie, używając pomocy lasek. W końcu de Tasse oświadczył, iż może wymienić nazwiska tysięcy Francuzów, którzy potwierdzą prawdziwość jego słów, Francuzów, którzy mieli nieszczęście przebywap w więzieniach angielskich. ANGLICY OBRABOWALI FRANCUZÓW W GIBRALTARZE Konfiskata witamin dla dzieci francuskich R zym, 11 m a rca. J a k donosi ag e n cja Stefani, z G ibraltaru przewieziono drogą na Tanger do M arc';a francuskiego grupę obywateli, francuskich pow racających z A m eryki południowej. Są to F rancuzi zatrzym ani przed około 2 tygodniam i przez A nglików na wyspach K anary jsk ich i odprow adzeni następnie do G ibraltaru. Na protesty tych obyw ateli francuskich, oficerowie okrętów angielskich, które dokonały zajęcia statków francuskich odpowiedzieli groźbą zatopienia okrętów fra n cuskich w razie gdyby F rancuzi ci nie podporządkow ali się zarządzeniom kontro Ii bry ty jsk iej w G ibraltarze. W porcie tym żołnierze angiobcy oraz w ładze b ry tyjskie dopuściły sie grabieży na F rancuzach, nic w ahając sic w czasie rewizyj kabin przyw łaszczać sobie wszelkich przedm iotów w artościow ych ja k aparatów fotograficznych, podróżnych maszyn do p i sania, fotografii rodzinnych, złoty ch -p ió r wiecznych, przedm iotów toaletow ych itp. A nglicy skonfiskow ali i przew ieźli na ląd nietylko ładunki okrętowe składające się z artykułów żywności i w itam in przeznaczonych dla dzieci francuskich, ale rów nież rezerwowe zapasy przechowywane na statkach. Sam e okręty pozostały w Gibraltarze. R epatriantów francuskich przewieziono do T angaru n a..obcych -okrętącu. W śród tych repatriantów znajdowali-, się. rów nież członkowie załóg francuskich lot niskowców B earn i.a viso. Czy bankrut Benesz pragnie ruiny Jugosławii? W imieniu Anglii żąda on od Serbii mięsa armatniego dla Afryki Berlin, 11 marca. Ja k donosi w telefonie własnym z Belgradu Völkischer Beobachter, ostatnio sensację dnia dla politycznych kól Belgradu stanowi wygłoszona ouegdaj mowa emigranta Benesza przez radio londyńskie, a skierowana pod adresem Serbii. Pan Benesz mianowicie stwierdził, że Bałkan już dziś jest stracony. Sama jednak Jugosławia jest winna swej klęs Aby uratować swój honor" Serbia musi wziąć bardzo aktywny udział w dalszej walce przeciwko mocarstwom _osi. Ponieważ zaś walka na własnej ziemi jugosłowiańskiej w tych warunkach prowadzona nie ma w ogóle widoków powodzenia, tedy żołnierze serbscy winni się ja k najszybciej przeprawić przez Saloniki do A fryki na plac boju, gdzie obecnie toczy się walka o utrzymanie kultury europejskiej. Benesz wymienia cyfrę żołnierzy mających stać się mięsem arm atnim na do Te żądania dały się już we znaki samym Serbom. Pewien dzielny oficer serbski z wojny światowej, odznaczony najwyższymi orderami jugosłowianskimi rzuca Beneszowi w twarz n ajostrzejszym przekleństwem na jakie stać naród serbski. Żaden głos eprzeciwu nie odezwa! sig aby obronić stanowisko Benesza. Dziennikarze natom iast oświadczyli, że tego rodzaju zniewaga narodu serbskiego i honoru serbskiego oddaje znów Niemcom prawo duszności, którzy walczą w unię porządku świata, a dla Anglii jest potwierdzeniem, że plutokracja każe walczyć innym narodom dla swych własnych korzyści. W kołach politycznych Belgradu mówi się o usiłowaniu Anglików chcących narody bałkańskie wciągnąć w nieszczęście i masę ludzi wysłań do A fryki na mięso armatnie. Przy czym w związku z tym przypomina się o propagandowej akcji angielskiej w Jugosławii, w następstwie które] premier Cwctkowlcz zmuszony został wydać do narodu o- świadczenic, w którym stwierdza, że państwo jugosłowiańskie nie m a powodu do wzniecania niepokojów, przeciwnie rząd stoi na straży całości i bezpieczeństwa państwa. Jak zglnq# Igo Sym? Werder««w ieki elę de pretaksłu pru p rewsdzsol* leemmey Warszawa, 11 marca. Ja k nas informują czynniki miarodajne w sprawie morderstwa, dokonanego na osobie Igo Syma, okoliczności, towarzyszące zbrodni, były następujące:,w dniu 7 m arca 1941 r., około godziny 7-ej m. 15, nieznany osobnik, pragnąc pomówić z dyr. Symem, przybył do jego mieszkania prywatnego przy ul. Mazowieckiej 10. Osobnik ów mówił po polsko. Gzwagierka Syma, która otworzyła drzwi, przywołała Byma, który wyszedł na korytarz i zamknął za sobą drzwi. Po kilku sekundach rozlegl ełę huk wystrzału. Podazae gdy Bym śmiertelnie trafiony opadł na ziemię, spraw ca zbiegł. Jako broń ełuśył ma, według zw iezionej loeki pociaku, polski pistolet wojskowy F IŚ8", ka. libra 9 mm. Dochodzenia w tej sprawie prowadzone we wszystkich kierunkach i biorąc«pod uwagę w szy stk ą możliwości wykazały, że mordercą Syma był niewątpliwie Polak. Motyw osobistego aktu zemsty jest wykluczony, jak również jakiekolwiek pobudki pryw atną) natury. W związku z tym cytowane egy* niki wskazują na to, że władze niemieckie uznały za konieczne ostre narządzenia, które w wypadku powtórzenia się podobnych przestępstw, będą jeszcze bardziej zaostrzone. K to zabije Niemca oświadczono nom - zabija tym samym własnych rodaków. On His Majesty's Service P r z y g o t o w a n e d o d r u k u p r z e z S t a n i s ł a w a VI poczęliśmy gryźć czerstwe ogryski clileba, zbierane widocznie dla koni Kolo południa zjawi! się z kotłem jakiś Hindus i pokazał na migi. że chce nam czegoś nalać. Odmigaliśmy mu, że nic maimv żadnych naczyń. W tedy on namyśliwszy się chwilę, postawił kocioł na ziemi obok wartownika, oddalił się i po_chwili przyniósł nam leżące na podwórzu dwie próżne puszki od konserw, w które nam nalał jakiejś tłustej cieczy. Był to bulion z koźlego mięsa bez Śladu jakichkolwiek jarzyn. Pływała po nim jedynie gruba warstw a żółtego tłuszczu i co było najważniejsze, bulion ten był bardzo słabo osolony. Nalawszy tej cieczy w zaimprowizowane naczynia Hindus wyjął dużą łyżką ze spodu kotła jakieś porąbane kawałki, w których było więcej kości niż mięsa i w y ciągnął je w naszą stronę. Głód zmusił nas do tego, że parząc się, braliśmy rękami te gorące kawały i umieszczaliśmy je -na tapczanach, aby ostygły. Organizm wymagał gorącego pokarmu. Zebrawszy, ile się dało jakimś wiórem tłuszcz z wierzchu, wypiłem prawie duszkiem bulion i wziąłem się do ogryzania koźlich kości, zupełnie po psiemu, co również uczynił Stump. Obaj ci towarzysze niedoli wciąż jednak łudzili się, że przecież pozwolono będzie im wytłumaczyć się, że się wyjaśni fatalna omyłka i że oficerowie angielskiego sztabu na pewno okażą się ludźmi, z którymi przynajmniej można będzie się rozmówić. Stump miał wciąż jeszcze wysokie pojęcie o dżentelmeństwie Anglików, a o dotychczas podczas tej drogi poznanych oficerach wyrażał się, że to jakaś wyjątkowa hołota, która wypadkowo podczas wojny nosi uniform oficerski. Nie wyobrażał sobie on, aby mu teraz nie pozwolono nareszcie porozumieć się z bratem w Teheranie.,,Brata jego i ja znałem osobiście opo WiaiJa Schmidt na str. 106 swej książki. Był tó bardzo energiczny człowiek, mający szerokie stosunki w dyplomatycznych, sferach w Teheranie i posiadający duże środki. Nie ulegało wątpliwości, że dowiedziawszy się o naszym uwięzieniu, natychmiast przybyłby on do Meszhedu. Pod wpływem Stumpa mnie również począł opuszczać sceptycyzm. Przecież w przeciągu jednego dnia można było,p mnie zasięgnąć informacji w Baku.'od tamtejszego konsula, który znał mnie od kilkunastu lat". Po zachodzie słońca przyniesiono nam w kotle ugotowaną cegiełkową her bate i nalano w te same puszki, w których piliśmy bulion. Więzień nie powinien być wybredny. Zanim ułożyliśmy się, o zmroku zjawił się jakiś instruktor i przywiązawszy skute nasze ręce do powrozu, końce ich odda! do trzymania stojącemu na straży u wejścia sipąjowi. To już oczywiście zakrawało na jakąś scenę ze średniowiecznych opowieści. Leżących pośród obozu, otoczonego mitrami, zakutych w kajdany i na wpół żywych ludzi trzym ać podczas snu na.powrozie może tylko oprawca.- Rozporządzenie takie wydal kapitan angielskiego sztabu generalnego Üloth. A o * o# stronicy 108 opis plerwsze- #n z e M s e ta «I«tych nieszczęśliwców z angmskhn generałem: Koło godziny 10 zbużyll ale do nas trzej wojskowi, stary generał, którego nazwiska niestety nie mogę podać I dwóch młodszych ołłcerów. jeden niewielkiego wzrostu, h ańbo ruchliwy I raicający na wszysb k k słsoąy PgzamL w czapce geoerak*. goszłm m, drogi wysoki o drewnianej, bez wyrazu tw arzy, ^ c h llw y oficerek trzym ał w reku ołówek, coś notował I dawał objaśnienia generałowi Zatrzymawszy sie kolo nas, zapytał o nasze nazwiska. Stump począł do ułeb przemawiać. ale trójka ta udała, ś* ule słyszy I minęła mas, tylko ruchliwy oficerek powtórzył kdka razy *ol rajt. ol rajt". Miałem możność zaobserwowania Ich lepiej dopiero wtedy, kiedy weszh na balkon I khka chwil stall na nim, jak gdyby coś osądzając. Stary generał, który stał teraz bez czapki, miał formę czaszki typowego degenerata, ze ściętym ukośnie tyłem głowy, połyskującą lvslną. okoloną rzadkimi włosami Mały, jak na sprężynach oficerek, który jak r o c h w i c z i, się później dowiedziałem nazywał się Gordon, z twarzy, typu i zachowania się niepodobny byt do rodowitego Anglika i zdradzał semickie pochodzenie. Ostatni z trójki, Uloth. był wysoki, tęi gi, dobrze zbudowany, o tępym, nieinteligentnym wyrazie twarzy. Są typy, które od razu wzbudzają brak zawiania i odrazę i te właśnie należały do takich. Przyjrzaw szy się tej trójce, pomyślałem sobie, że jeżeli los nasz będzie w ich ręku, nie możemy spodziewać się niczego dobiego i nie omyliłem się....na obiad znów koźli bulion bez soli i jarzyn i znów koźlina i znów koźle kości, które trzeba było ogryzać po psiemu. Ciekawym był stosunek Indusów war towników, do strzeżonych przez nich więźniów. Pozornie zachowywali się oni obojętnie, a nawet nieżyczliwie, ale działo się tak jedynie wtedy, gdy obawiali się trzciny angielskiego oficera. Natomiast gdy byli pewni, że ich nikt nie zdradzi, ci dzicy synowie Anglii objawiali swe współczucie i sympatię,kie dy wszystko już ucichło, żołnierz, który trzymał sznury od naszych rąk, przykucnął u wejścia do namiotu przy naszych'głowach i począł z nami rozmawiać łamanym angielskim językiem, pomagając sobie gestami. Wzruszył nas ten dowód widocznej życzliwości i współczucia. Żołnierz wskazywał na kajdany, na sznur i powtarzał: No gut, no gut. W końcu po pewnym czasie zdecydował się powiedzieć: inglisch szajan. Naturalnie od tego momentu staliśmy się przyjaciółmi i poczęliśmy się do niego odnosić z zaufaniem. Na stronie 110 opisuje Schmidt scenę, jak Gordon rabuje szwedzkiemu obywatelowi Turmurenowi fotograficzny aparat, Również porucznik Latin zmuszał Stumpa do sprzedania mu za niebywale niską cenę jego złotego zegarka., Schmidt przy tej okazji naraził się na poważne niebezpieczeństwo bo wręcz oświadczył, że wstyd powinno być angielskiemu oficerowi przy pomocy szanfażu zabierać cenne rzeczy biednemu więźniowi (strona 113). Uloth codziennie obchodził namioty i swoim tępym wzrokiem niemal nas obezwładniał. Robił on na mnie wrażenie poskromiciela dzikich zwierząt. Zdawał się nigdy nie słyszeć co do niego mówił Stump, wymawiając przez zęby z jakimś złośliwym wyrazem twarzy stereotypowe,,ol rajt. Uloth wyrafinowanie znęcał się nad nami i oo dzień po jego odwiedzinach stosowano jakieś nowe ograniczenia i moralne upokorzenia, które miały na celu zniszczenie w nas wszelkiego poczucia ludzkiej godności. Trudno opisać dziś wszystkie szczegóły tego znęcania się, z którego ten wygolony,i szczycący -się skrojonym bez zarzutu uniformem dżentelmen czynił sobie sport Obrzydło mi brać w ręce tłuste ka; wałki koźliny, więc kiedy na trzeci dzień przyniesiono nam obiad, rzuciłem mięso na piasek powiedziawszy: oddaj to psu! Przyniósł mi spod ściany dziurawy, poczerniały talerz emaliowany. na którym jadał foks Forsajts. Była to usługa, za którą byłem temu poczciwcowi wdzięczny. Umyłem talerz I jadałem z niego, chowając go pod tapczan. Uloth zauważył widocznie, źe jadam z komfortem (z psiego talerza-) I pod pretekstem, śe pod tapczanem led nieporządek, wszedłszy do namiotą, kopnął talerz nogą t wyrzucił go. Podejrzewając, że podczas naszego son żołnierze może trzymają sznury od naszych rąk nie dość silnie naciągnięta, zjawiał słe często w nocy podchmielony, widocznie wracając z kasyna I budził mnie. szarpiąc za sznur. Aby podziałać na nerw y I podziałać we śnie. szarpiąc, trzymał rewolwer gotowy» strzału... Barbarzyństwo angielskie n* ogranicza się jednak do zadawania tortor fizycznych Anglik jest zbyt wyrafinowany. aby mlal tylko do fizycznej przemocy ograniczyć się. Icśll używa fizycznej przemocy, to przede ws#" stklm w tym celu, by załamać psychicznie swą ofiar*. l a *

5 ist z Juakauta P o lih y m n ia i M e l p o m e n a Kraków, w m arcu. Muzy zaczynają siq coraz lepiej czuć w K rak o w ie. Po p ierw szy ch im p rezach z k ró le stw a..m uzy dźw ięków " P olihym nii, której n ajw sp anialszym i am b asad o ram i na k r a k o w s k i ił b ru k u je st zespół F ilh a r m onii G eneralnego G u b ern ato rstw a, o raz szereg koncertujących znakom itości a r ty s ty c z n y c h w ró żn y ch lo k a la c h pnbliczh, mamy obecnie do zanotow ania r a dosny fakt, iż..muza żywego słowa" M elpomena zagościła rów nież w skrom nych p ro g a ch podw aw elskiego grodu. W obecnych ciężkich, w o jen n y ch czasach obie te boginie p iękna w noszą ja s n y p ro m ili radości życia w szarzy z n ę codziennych kłopotów m ieszkańców naszego m iasta, dając oprócz podnio sły ch w rażeń z boga- g i świata sztuki także chw ile w ytchnienia i oderw ania od p rzy ziem n y c h trosk, g ro ż ący c h w y p ełn ien iem całego naszego życia. Prym w duecie obu m uz należy się Polihymnii. K ażdy k o n c e rt F ilh a rm o n ii, to nowa rew elacja. M ieliśm y ju ż sposobność niejednokrotnie podkreślać w ysokie w a lory tego zespołu sym fonicznego, którego każdy now y w y stęp d o rzu ca św ieży liść laurowy do w ieńca słusznie należnego temu wzorowemu zespołowi. Ostatni IV K o n c e rt F ilh a rm o n ic zn y dostarczył ja k zw y k le pierw szorzędnych wzruszeń estetycznych licznie zgrom a dzonej publiczności, a dobór i sposób w y konania całego p ro g ra m u b y ł ponad wszelkie pochw ały. W pierw szym p unkcie program u u sły szeliśm y I V Sym fonię romantyczną R. S ch u m a n n a. Z arów no tematy sym bolizujące walkę, ja k i in termezza liryczne o r a z tan eczn e w ykonane zostały nie ty lk o z bezbłędną te chniką, ale również z p ełn y m, m odulow anym w mistrzowski sposób w czuciem się w żywiołową ro m a n ty k ę w ielkiego tw órcy. Jako solistka w y stą p iła w d ru g im punkprogram u z n a n a rów nież za g ran icą krakowska p ia n is tk a H a lin a S e m b ra t, która w m istrzo w sk i sposób o d eg rała koncert E s-d u r L iszta. Im p o n u ją c a siła uderzenia, p o ry w a ją c a d y n a m ik a i n ie zmiernie inteligentna in terp retacja zdobyła sobie z m ie jsca n ie ty lk o znawców, ale i w szystkich słuchaczów w rażliw y ch na piękno dźw ięku. To też n ic dziwnego, te artystka s p o tk a ła się z żyw iołow ym i owacjami i żąd a n ia m i bisów. T rz y odegrane n astępnie u tw o ry S z o p en a: w alc F-moll, E tiu d a C-moII i n o k tu rn Cis-m oll oddane zostały w sposób subtelny# i n iezapomniany. w p o «w a w # l* k lm g r o d z i * W drugie.! części k o n ce rtu o rk ie stra o- riegrała lżejsze u tw o ry O. E. W ebera..zaproszenie do w alca", R y szard a S traussa walki z K aw alera srebrnej róży" i P. C zajkow skiego C apriccio Ita lia - no. Pod energiczną pałeczk ą d y ry g e n ta p. R udolfa E rb a o rk ie stra w y d o b y ła z siebie pełnię oparu i fa n ta z ji, zaklęty ch w ty c h u jm tu ą c ^ ih u tw o rach. R odzajowość ich c h a r c i teru, o raz podkreślenie ludowości.tem atów przeprow adzone zostało z pełnych) zrozum ieniem i bajecznym rozm achem. Ze w zględu h a o lbrzym ie pow odzenie koncertów sym fonicznych powyższy konc e rt w raz z w ystępem H a lin y S e m b ra t pow tórzohy został jako poranek sym foniczny w ubiegłą niedzielę 9 m arca, ciesząc się niezm niejszonym powodzeniem. P ubliczne lo k ale w K rak o w ie id ą c za w zorem W arszaw y, urządzają coraz częściej u siebie im prezy arty sty czn e, k tó re trz eb a p rzyznać pod żadnym w zględem n ie u s tę p u ją tego. ro d zaju w ystępom w arszaw skim. S zczególną zasłu g ę pod tym względem m a Dom Plastyków, który n a d a je to-' te j dziedzinie. P ią tk o w y konce rt b ył popisem fen o m en aln ej p a ry a rty stó w H. H rabi-s załkiew iczow ej (alt) oraz w iolonczelisty E dw ard a Sienkiew i cza. P. Szałkiew iczowa nie zaw iodła m i mo skrom nych la m lokalu produkcyjnego sw ej u stalo n ej sław y. A rty s tk a zaprodukow ała n iepraw dopodobnie szeroką sk alę swego głosu, in te rp re tu ją c p ie śn i cygańskie, włoskie, hiszpańskie i rosy j skie z p raw dziw ym m istrzow stw em. C a łość w rażen ia d o p ełn iała w n ajd o d a tn ie j- szy sposób osobista uroda i wdzięk a rty stki. P. E d w ard S ienkiew icz w głęboki, in d y w id u a ln y sposób z a in te rp re to w a ł C zajkow skiego N octurno, a w utw orze S ara ssa tie g o S icilienne i S cherzo Goczsa pokazał swój lw i pazur. W ariacje n a te m a ty g ó ralsk ie" isk rzą ce się p ry m ity w n y m bogactw em in s tru m e n ta c ji góralskiej w yw ołały h u rag an oklasków. W tym sam ym lokalu w ystąpił rów n ie ż zn a k o m ity te n o r S ta n isla w -- D rab ik a zy sk u ją c sobie u publiczności zasłużony aplau z. W środę 12 m a rc a a r ty s ta te n w ykona po raz pierw szy sw oją kompozycję p. t. M oja C an zonetta do słów W. Z ech en tera, p rz y akom p an iam en cie kapelm istrza Stefana B arańskiego. A te ra z przejd źm y do M elp.m en y. Od p aździern ik a 1939 r. u sły szeliśm y po raz pierw szy z desek scenicznych słowa polskie w sali S tarego T eatru dzięki inicjaty w ie d y r. L udw ik a S tefańskiego, k tó ry, ze swoim krakow skim zespołem w ystawił komedię K arola Laufsa Dom W aria-» G o s p o d a rk a k ro ju I ś w i a ła «Ile świat wyprodukował,.płynnego złota w 1940 r.? Interesujące dane niemieckie O rgan N iemieckiego Tow arzystw a dla B adania Olejów M ineralnych Oel und K ohle opublikow ał niedaw no b ilan l światow ej produkcji ropy w 1940 roku. Na wstępie zw raca a u to r uwagę, że żaden okręg naftow y nie by! bezpośrednio terenem działań wojennych. A lzacja weszła w posiadanie w ojsk niem ieckich praw ie że bez walki, w ten sam sposób n astąpiło przejęcie galicyjskich złóż ropnych. Toteż s ta ty styka światowej w ydajności ropy nie przyniosła w r sensacyjnych zmian. P ro dukcję całego św iata można ocenić na około ton. Zdobyła ona rekord wszystkich czasów, ponieważ przew yższyła o okrągłe ton, a więc o 4 proc., n a j w yższą dotąd cyfrę produkcji, przez r W zrost produkcji zaznaczył się głów nie w Stanach Zjednoczonych A m eryki K o lum bii, K anadzie i w W ielkich Niśmczech, dalej n a niektórych m niejszych terenach produkcji, jak w Egipcie, A rabii i na W ę grzech. W reszcie pozostałych krajów można zauważyć raczej pew ną stagnację produkcji. Duży spadek w ydajności zanotowano w W enezueli i Ira k u. O bydw a te k raje w skutek rozw oju p rodukcji europejskiej straciły swój rynek zbytu. Zm niejszenie się rum uńskiej produkcji ro p y m a częściowo podobne przyczyny, częściowo w płynęło «na nie spostrzeżone, szczególnie w ostatnich latach, w yczerpanie się dotąd w ydajnych źródeł. W ub. roku nie odkryto now ych złóż ro py o w iększym znaczeniu, prócz szeregu, zawsze zresztą godnych podkreślenia, pojedynczych w ytrysków. Liczba p ro d u k u jących krajów, w stosunku do la t ubiegłych nie zmieniła się. N ajbardziej godne zwrócenia uwagi momenty rozwoju m iały m iejsce w Europie, gdzie, mianowicie w W ielkich Niemczech i na W ęgrzech uzyskano, w skutek licznych now ych w ierceń, silny wzrost produkcji. D la następnych la t m o że mieć duże znaczenie podwyższenie się stan u produkcji ropy w T urcji. W ydajność ropy Związku Sowieckiego w ynosiła w r. Niewielkie zmiany mimo wojny Nowe źródła ,5 milionów ton, a więc była mniejsza od 30,5 milionów ton w Wenezueli. W pierw szej połowic 1940 r. k arta się je d nak odw róciła. R osyjska produkcja sini znowu na drugim miejscu w świńcie. W y nosi ona 14,9 milionów ton. podczas kiedy W enezuela dostarczyła w tym samym czasie tylko 14,3 miliony ton. W drugiej połowie 194 Or. stosunek ten przesunął się dalej na korzyść Związku Sowieckiego. D ostarczanie ropy przez R osję zrobiło duży krok naprzód, przeciw nie u tra ta rynków zbytu europejskiego ^zgniotła wydajność przemysłu naftow ego południowej A meryki. Nowy bank w W arszaw ie Z o sta ł u tw o rz o n y w W a rsz a w ie n o w y bank P o lsk i B ank K o m ercy jn y, S półka A k c y jn a. Kapitał zakładow y wynosi złotych. Zakłady Packarda zam knięte ' W edług doniesień z D etroit fabryka samochodów P a c k a rd -M o to r-c a r-c o m p a n y z o stała zam knięta ro b otników zn alazło się b ez p ra cy. Od d łu ższe g o czasu z a k ład y b y ły nieczynne z pow o d u stra jk u. Nowe banknoty rum uńskie R um uński B ank N a ro d o w y w y p u śc ił z data 1 m a rc a 1941 r. now e banknoty o p iew ające na 500 lei, 1000 lei i 5000 lei. Fabryka sztucznej kawy w Słow acji W Słowacji została uruchomiona. fabrj ka sztucznej kawy pod nazwą Vita. Meksyk reguluje wydobywanie oleju ziemnego M eksykański minister przem ysłu Miguel Alem an re fe ro w a ł p rz e d p rz ed staw ic ie la m i p ra sy z a ry s n o w ej u sta w y, re g u lu ją cej w y d o b y w a n ie oleju ziem nego. U staw a je st w tra k c ie o p ra co wań i zm ierza w kierunku ograniczenia dotychcz aso w e g o chaosu ek sp lo atacji. Rozbudowa przemysłu papierowego 5 w Norwegii M ożliw ości ek sp o rto w e p ap ie ru i m ateria łó w piśm iennych sk ło n iły koła g o sp o d arcze do d alszej rozbudowy przem ysłu norweskiego. Istn ieje ten d e n cja do u zy sk a n ia podw yżki o 1000 ton, na którą nabyw cy złożyli już oferty. I a publiczność z całych sił poprze ton p ie r w szy sy m p aty czn y w ysiłek. Z odtw ur- I ców.-m ających, szerojde., pole. do, popisu w rolach c h a ra k tery sty c zn y ch w y b ija li się na pierwsze miejsce dyr. S tefania Stefań sk a w roli w łaścicielki: p ensjonatu, o- raz Leonia K rajew ska, jako kapitalna literatk a Józefina Bzik,z artystów żywiołowe o klaski zbierali Jó z e f D anek-d w or- tów. O m aw ianie treści te j przedw ojenn ej w esołej kom edii an g ielsk ie j byłoby niepotrzebnym pozbaw ieniem publiczności szeregu em ocjonujących chw il śledzenia toku te j n ie sły ch an ie zabaw nej, a zręcznie skonstruow anej sztuki. N ie można je d n ak pom inąć podkreślenia rzetelnego w ysiłku włożonego przez cały zespół w jak najw eselsze i najżyw sze odtworzenie tej niefrasobliw e' komedii pom y j nicki i B ronisław M aciejew ski, u charakłek. Oczywiście trudno w ym agać w dzisiejszych w ojennych czasach nadzw yczaj 1 na typow ych Anglików. j teryzow ani w sposób niezm iernie tra fn y ny ch efektów technicznych, zw łaszcza J a k w idać życie a rty sty c z n e K rakow a na prow izorycznej scenie oraz zbyt w ielkiego bogactw a rek w izy cyjn eg o. U fam y I w szystkich je st, ab y rozw ijało się ono i weszło w p om yślną fazę. P rag n ie n iem je d n ak, że p ię k n a i n i c jr y w a n ie zam rze, I kw itło coraz pom yślniej. Rek więzienia za kradzież dobytku sąsiadów Sąd Okręgowy w K rakow ie skazał 48- letniego rolnika Jan a Surówkę, pochodzącego z Kkobiclnej B iałej, w powiecie nowo jarskim, na rok w te^tenia i ponoszenie kosztów postępow ania karnego, za k ra dzież przedmiotów w artości powyżej tysiąca złotych. Oskarżony, w racając pod koniec września 1939 r. z ucieczki, przybył do swojej wsi Skobielnej Białej i zorientowawszy się, że sąsiadzi jego, K w iatkow ski i Obrębski, jeszcze nie wrócili do dowłamał się do ich m ieszkań i skradł znajdującą się w m ieszkanach garderobę, oiehznę, zastaw y stołow e i inne wartościowo przedmioty Łup swój Surówka wyrzucał oknem, a dzieci czekające pod domem n io sły następnie skradzione rzeczy do Mieszkania złodzieja. Gdy spraw a zaczęła *ycnodzió na jaw. Surów ka w obawie Pfzed rewizją, w ywiózł skradzione rzeczy 0 bmp Znaleziono jedn tk u niego w dokilka przedm iotów pochodzących z Wzieży, co d o stateczn e potw ierdziło je-? a ponadto zeznania służącej o- arzoiiego obciążyły go znacznie. Tragiczny wypadek samochodowy Krakowie, na ul, K alw aryjskiej wy- P y* Rię pow ażniejszy wypadek sarao- _mlowy. M ianowicie samochód osobowy jechał 7, Gena.nlonyeh dotąd przyczyn na chodnik, zatrzym ując się dopiek? przejechaniu na chodniku około 50 trów. W skutek wyp. ku doznał czte- ^ osoby powaintojefyeh obratoń, p n? ^ajniebezpieczniej poraniony został ' Wiśniowicz, *at 46. który doznał zla- * ła podstawy czaszki. Przewieziono go tanie groźnym do Rzpitela św. r a zorza- w szy pozo stale ofiary prze do koznie. Dochodzenia wdrożone przez policję u-1 stalą niew ątpliw ie, kto w w ypadku ponosi winę. i po sporząi sporząozehlti protokółu w ysłano słam> do domu wychow ał "czego -im. ks. Bo<fuena przy ul. Nowogrodzkiej. Dwa napady rabunkowe U wylotu ul. Żelaznej i P ańskiej dwóch opryszków napadło na M ariana skiego w yrwawszy mu walizę zaw ierająca bieliznę w artości 350 zł. obaj rzucili się do ucieczki. N p wszczęty przez ograbionego alarm, nadbiegi policjant, który ujął obydwu rabusiów. W alizkę wraz z zawartością odebrano. W czasie napadu D om ańskiego pobito i porw ano n a nim palto. Podobny wypadek m iał miejsce u zbiegu ulic W aszyngtona i M ęezyńskiej. Na Z I F j R S Z j f? przechodzącą tam tędy W ałerię Górecką Nowa linia tramwajowa w Warszawie napadło dwóch opryszków, którzy zrabowawszy je j dw ie obrączki i woreczek za D yrekcja tram w ajów m iejskich w W a r szawie uruchom iła nowa Śnię hnm w aju w ierający 36 zł zbiegli w niewiadom ym wą, oznaczoną literą,e. Wozy tej linii kierunku. kursują na trasie od ul. M łynarskiej, narożnik f.ór zkiej, przez ul. ł ódzką 2 Żelazną, P lac M how ski aż cli. P lacu Żelaznej Z K I E L C Bram y. L inia ta czynna je st tylko w dni Surowe ukaranie stedsfei powszednie jedrzejowskiełt Podrzuciła niemowlę Wyrokiem Sądu G rodzkiego W Jędrzejow Na sali ogólnej dw orca ie-zostali skazani: Staniśraw Dy nok t głów nego w W arszawie, nięzn.na kobieta podrzuciła niemowlę ptol żeńskiej, m ające około dwóch tygogąm ubranę w kaftanik wełniany, i e e b r dreyniśnęyo ogolndj w artości 25 szary ^w ej# i skromną bieliznę. Dziec ko p rz e n ^ lo ä o nh p u n k t san itarn y PC K złotych, na łączną k a rę po pół roku więzienia każdy. Kradzież kom W M żurowie, w powiecie jędrzejow skim, nieznani złodzieje skradli z chlewu S tan i sław ow i i:-tom niowflriaoz'"w artości ty siąca złotych. ' Domań W vzar~cy gm. Secem in, tego samego pow iatu, skradziono Stefanow i Żołnierczykowi dw a konie w artości dwóch tysięcy złotych. W obydwu w ypadkach policja prowadzi dochodzenia. Krwawa bijatyka na weselu w miechowskim W czasie odbyw ającego się wesela Wla dyslaw a N ogeia we wsi N aram a, w powiecie miechowskim, przybyło bez zaproszenia dziewięciu młokosów z sąsiednich wiosek W ilezkowice i M ichałowice. P o d c z a s t a ń c a w y n i k ł a m ię d z y i n tr u z a m i i g o ś ć m i w e s e ln y m i s p r z e c z k a, k t ó r a r y c h ło z a m ie n iło s ię w k r w a w ą b ó jk ę. N a p a s tn ic y uzbrojeni w kłonice, sztach ety, o rczyki i inne przedm ioty, pobili do krw i kilk an aście osób spośród gości weselnych i sam ego pana młodego, przy czym dw aj z nich, Łukasz i Jak ó b G llklikow ie doznali ciężkich uszkodzeń ciała i odw ieziono ich do szpitala. Policja przytrzym ała dziewięciu spraw ców bijatyki z W ilczkow ie i M ichałowic, przekazując ich władzom sądowym. Z L U B L H V 4 W trosce o czystość miasta N a zarządzenie starosty powiatowego w Puław ach, ustanow iono w miasteczku 1* pole kom isję san itarn ą, której zadiur m je st w ykonyw anie stałej kontroli nad sta hem higienicznym w szystkich Sklepów, tm kładów gastronom icznych i hoteli, znajdujących się na terenie m iasteczka. K om isja udziel wskazówek i pouczeń, odnośnie utrzym ania w czystości w szystkich urzą dzedr w «danych przedsiębiorstw ach, a w w ypadkach - szczególnie jaskraw ych wy krógkeń -przeciwko czystości, nakłada" na.g^m nych grzyw ny. Czynności kom isji m a ją na celji podniesienie stan u sanitarnego tej miejscowości, zam ieszkanej przew ażnie przez ludność żydowską i zabezpieczenie przed szerzeniem się chorób zakaźnych. PCW «2 dwoma głowami W zagrodzi J a n a K opra, mieszkańca wsi Rybczewice, pow. K rasnystaw, przyszło na św iat cielę, posiadające dwie głowy wychodzące z jednego - tułow ia. Cielęcia >pexy życiu nie udało się utrzymać. W ypadek ten spotkał sie z dużym zaciekaw ieniem sąsiadów -gospodarzy. kom entujących z zainteresow aniem ten wybryk natury. Doliniarze gramie ma dworcu lubelsftlm Pew nem u podróżnem u r K raśnika, w o- kręgu lubelskim, skradziono w tłoku na dw orcu w L ublinie w czasir oczekiwania na pociąg portfel, zaw ierający 500 zł. w gotówce oraz wszystkie drkum enty osobiste. J e s t to ju ż d rugi w krótkirr czasie wypadek kradmlety Memaoukowej dokonanej 'prawdopodobnie przez członków grasującej tam szajki t zw...doliniarzy. Polieto prowadm* dochodzenie I Ścisła obser- bezczel wecją. w -cłu unieszkodliw ienia nych złodziei.

6 Co w iem y o Jugosław ii? S w ło t p o ł r z y n a # ła n * «z m y kra n a d A d H a ł y k l e m O e k a w o m łk l g e o p o li ły tz M # S t o s u n k i h a n d l o w e jw g o # ła w ll z z a g r a m le g N i e w i e l k a f i o ł a O d w r ó f m y mig o d m e r z a -. J a k m llna em ł a r m i a k r d le m łw a J u g o m ła w ll? E m lg r a n e l p o w o j e n n i I k o l o n i a p o lm k a n ie kaw ałek C horw acji, S ław onia, Bacz- m ysł je st słabo ro zw in ięty i dzieli się n a k a i część B an a tu są n iz in a m i i tam też drzew ny, m łynarski, brow arniczy i gorzelniany, głównie kw itnie rolnictw o dzięki specjaln k tó re o d g ry w a ją g łów ną rolę, ym w arunkom. D oskonałe naw odnienie, a następnie dopiero ceram iczny.tekstylny, g a rb a rs k i.a rty sty c z n y, chem iczny i Częstochowa, w m arcu. D oniosłe w 'ydarzenia, k tó re rozegrały się w ostatnich dniach na półw yspie B ałkańskim. p o b u d zają zarówmo polityków, jak i zw ykłych śm iertelników do domysłów n a te m a t sy tu acji. J a k się w ypadki rozw iną, ja k ą postać przy b ierze ogólna s y tu a c ja n a B a łk an ach i n a B liskim W schodzie, trudno jest przewidzieć. Jed no jest pewnym, a m ianowicie, że N iem cy w y sy łają c swe w o js k a 5 do B u łg a rii, zapew nili sobie decydujący głos w sp raw ach rozstrzygających się na B ałkanach. K ra ja m i, n a k tó re zw rócone są o- czy w szystkich, pilnie śledzących prze m iany w Europie są obecnie Ju gosław ia j naszych Korskich hal zajm ują 18,3 proc.,! szynach i aparatach, urządzeniach _ elek- i T a rc ia. P olsk iem u C zytelnikow i o J u - obszaru, a la sy 30,5 proc. P om iędzy łą k a- ; try c zn y ch itp za k tó re J u g o sła w ia w y eosław ii na ogół niew iele wiadom o. ; a lasem toczy sie w Jugosław ii podob-, m ienia swoje drzewo, nabiał, zboze. by- ' n ie ja k w n aszy ch T a tra c h ciek aw a w a l-. dło, b a n k s y t rzadko sp o ty k a n y w E uro- K aj ten, który słońce m a w sw ojej nazw ie, od ćw ierć w ieku w y p róbow any ka. Otóż las ustępuje m iejsca łąkom, i to pie oraz owoce. d zięki rab u n k o w em u w y p a sa n iu ty c h ż e., M im o, że k ra j p o siad a d łu g i p as wyprzyjaciel W łoch, budzi dziś ogólne zain tereso w an ie i d latego też za jm u jem y P odczas, g dy w T a tra c h bezm yślne w y -j brzeża m orskiego, m im o że dzięki ożyp asa n ie h a l obecnie zostało u reg u lo w an e, i c lo n y m stosunkom z W ło ch am i potrzesię jego opisem. P od w zględem p o lity cznym składa się z szeregu m ałych okrę a la sy przez zasad zen ie now ych k u l t u r, je s t m u flota, J u g o sła w ia n ie posiakosodrzew iny zo sta ją u rato w an e, to w gów, zam ieszkiw anych przez plem iona, Jugosław ii spraw y te tak samo się przedstaw ia ją, ja k się p rz e d s ta w ia ły 100 ła t m ówiące w praw dzie zbliżonym i do siebie tego też pow odu g o sp o d ark a da zbyt wiele statków. O gólna cy fra zam y k a się w liczbie 70 parow ców, w ty m k ilk a now oczesnych m otorow ców. G łów n y m i p o rta m i są: S p lit, G ravosa, Sebenico, Suszak. B rak też Jugosław ii sprężyste j o rg an izacji w h a n d lu m orskim, stąd 3,6 bia, C zarnogóra, K ary n tia, S tyria, Dal i n., ' Proc. obszaru, k tó ry w ynosi ogólnie zd a rz a się,że pod fla g ą ju g o sło w ia ń sk ą m a cja, C horw acja. S ław onia, B a n k a. &*". O bok : b * i naaio n o le isty ch pływ a "ą nieraz statk i należące do różnych aw anturników. W obecnej w ojnie n at oraz Bosnia i H ercegow ina, ugos a- gw,ju gog}aw ^ głów nie upraw ia sic kuku- % i u l A d! K. % p ó i Z r «r S l N a a k p n ie ziem n iak i, b u ra k i en- U to n ę ło k iik a tego ro d z a ju o kr^tdw. ja k, W łocham i i N iom cąm i. a m d m M. ' W ęgram i, R u m u n ią i B u łg a rią, a n a P n je w [eic cen n y ch dew iz zagranicznych, łudniu z G, recją - : i A lbanią... Dzięki,. T tem w u ty to ń.k tó ry sły n ie szeroko ze sw ej do- j w łaśn ie południow e m iejscow ości jn g o - skonalości podobnie ja k b u łg a rsk i. W reslaw ii zwykle opustoszałe w okiesie zi- SZC-IC w ielką rolę w gospodarce k raju! m ow ym, kiedy n ie p rz y b y w a ją o n ic, o d g ry w a rów nież b ardzo ro zw in ięta z tu ry ści z W łoch, Niem iec i W ęgier, s a - ; p0 W0 (ju ciepłego klim atu upraw a ły się siedzibam i korespondentów w ojen- ; ców, ja k śliw ek, jabłek, g ru szek i olinych 7. c a ł e g o ś w i a t a, którzy pilnie ob- j we^ tak charakterystycznych dla wszy se rw u ją rozw ój w ypadków. Z d arza się od czasu do czasu, że sam oloty R A F ' w pom yłce w y rz u c a ją sw ój niebezpieczny ładunek w postaci bomb na terenie Ju go sław ii, co b y n a jm n ie j się n ie p rzy czynia do polepszenia i tak już mocno nadw erężonych stosunków Z agrzeb ia z L ondynem. P o te j m alej d y g re sji z a jm ijm y się o- pisem g eograficznym. J u g o sła w ia to k ra j g órzysty, niezw ykle m alow niczy, ale pod KRZYSZTOF CABAN Córka kłusownika Cicho, smarkata! Dyć muszę ślady zatrzeć... No i tam w boru jeszcze w żelazkach jedna szuka siedzi, dyć jej nie osławię... Przyjdę, na świtaniu... tylko mi. piwnicę masz dobrze zakryć... 1 poszedł, znikając szybko w mrokach nocy. W chacie błysnęło światełko, lecz na zewnątrz nie przedostawał się najmniejszy promyczek, gdyż okna były już uprzednio szczelnie zasłonięte. Jagusia, jak jej kazał ojciec, zakryła szczel nie głęboką piwnicę, do której wrzucony był niedźwiedź i usiadłszy na brzeżku ław y zadumała się nad swym losem. Piękna jej tw arz w yrażała smutek, tak jak i smutne były wspomnienia, które mimo jej woli cisnęły się do mózgu. Trzy lata upłynęły od śmierci matki, pomiatanej i prześladowanej przez okrutnego ojca. Przed oczyma młodej dziewczyny zarysowała się postać kochającej matki. Widzi przed sobą obraz kobiety o ładnych, lecz straszliwie wychudłych rysach, steraną i niemal zgarbioną. katowaną przez ojca. Widzi jej oczy płonące bezmiernym żalem i troską o swoją córkę, jedyne dziecko. Widzi w tych oczach ból ogromny, rozpacz, że musi zostawić ją tutaj, gdy odejdzie na w zględem rolniczym ubogi (ubożązy od G eneralnego G u b ern ato rstw a). P ółnocna K ra in a i część K a ry n iii n ależą jeszcze do k om plek su -alp ejsk ieg o. R eszta K ra in y i południow a część C horw acji je st w yży n ą 'krasow ą. D alm acji, Bośnia, H ercegow i n a i C zarn o g ó ra n ależą do sy stem u gór dyńarskich, zaś S erbia i M acedonia n a leżą do obszaru m asyw u trackiego. Jedystk ic h k rajó w śródziem nom orskich, Słynna jest jugosłow iańska śliwowica. R jb o łó stw e m m orskim sto ją cym n a dość prym ityw nym poziomie, a zajm u jącym się głów nie połowem korali za j m u je się im p o n u jąca c y fra (im p o n u jąca dla nas Polaków ) ludzi. R ybacy ju gosłow iańscy są ludźm i bardzo m iły m i i sy m p aty czn y m i, a ich c h a ra k te r ludzi m orza zaciera wszelkie plem ienne różnice. Pód względem geologicznym Ju g osław ia p rz e d sta w ia się nieciekaw ie. R ocznie dobyw a się 4,7 m ilionów ton w ęgla k a m iennego i b ru n atn eg o, że laza 336 tys. ton o raz tro chę m iedzi, ołow iu, chrom u, bauksytu niezbędnego, do budow y sam o liczącą około d w u m ilionów lotów o raz soli. To też w iele surow ców Jugosław ia sprow adza z zagranicy. P rzęśl a wi i w ynosi 1571 km. O dw róćm y się te ra z od m o rza w głąb k ra ju. J e s t on n a ogół b ie d n y i pod w zglę dem kom unikacyjnym upośledzony. D ługość sieci kolejow ej n ie p rz e k ra c z a km. D zięki lin io m lo tn iczym B e lg ra d je st połączony z Budapesztem, Sofią i Zagrzebiem. K ra j dzieli się n a 22 o k ręg i (obłasti), łącząca się n a s k u te k k o n se ty tu c ji ze sty c z n ia 1929 r. w dziew ięć b a n a tó w : D rin a (stolica: S arajew o ), D ra w a (L u b ian a), D unav (D unaj, stoi. N ovi S ad j, M oraw a (N isz), P rim o rie (S plit), S a v a (Z agrzeb), V a rd e r (Skoplie) i W e rb a sz (V rbas, stoi. B an ialu k a ), zaś sto lica p a ń stw a B elg rad tw orzy osobny okręg. A rm ia jugosłow iańska posiada uzbrojenie dość p rzestarzał. ; nie jest zbyt siln a a n i liczna. S łu żb a w ojskow a trw a 18 m iesięcy. K r a j je st podzielony n a pięć okręgów wojskowych. N aczelnym wodzem siły zbrojnej jest regent, a najw yższą w ładzą m in is te r w ojny. W ra z ie zbrój nego k o n flik tu J u g o sła w ia licząca ty s. m ieszkańców m oże w y staw ić a rm ię drugą, nieznaną stronę, gdzie trw a zimna śmierć i wieczna noc grobu. Wspomina z lubą rozkoszą obejmujące ją mimo osłabienia kochające ramiona matczyne. Aż przyszły ostatnie chwile. Chwile okropnej ciszy przerywanej jedynie duszeniem i rzężeniem umierającej. Ojca nie było: poszedł sobie precz, nie chcąc patrzeć na konającą żonę. Była sama, nie miał nawet kto do wsi dolecieć, zawołać znajomych. A zresztą, może i tak nie przyszedłby żaden... Wiedziała, że ich nikt nie lubił, a już od jej ojca stroniono jak od zapowietrzonego. Kuba ze złym ma do czynienia powiadano we wsi... Byli nawet tacy, którzy spotkawszy starego Kubę żegnali się nabożnie i spluwali poza siebie po trzykroć na odpędzenie uroku i czarów. Śmierć matki zrodziła w jej duszy pragnienie śmierci dla siebie. Wspomnienia bolesnych chwil szły za nią, czepiały się mózgu jak mnóstwo cuchnących gadów. Nie mogła ani jeść, ani spać. W reszcie czas, ten najlepszy lekarz, przywrócił jej równowagę umysłu, ukoił stargane nerwy. Ojciec, nazyw ały przez wszystkich starym Kubą. gnębił ją podobnie, jak niegdyś jej matkę. Był kłusownikiem, złodziejem leśnym i niesłychanym skąpcem. Upolowaną w lesie zwierzynę dostawiał żydom do miasteczka, a pieniądze chował gdzieś, w sobie tylko wiadomej kryjówce. żołnierzy. F lo ta w o jen n a Ju g o sła w ii o b ejm u je 12 stary ch torpedowców i jeden tego sam e Jedyną jej pociechą jest Janek, młody, dziarski parobczak, który ją kocha wielką, szczerą miłością, i ona bardzo miłuje swego Janka-Pobiorą się za rok, jak tylko będzie pełnoletnią. To nic, że tatulo nie pozwala. Ucieknie z domu, zostanie żoną Janka i będą szczęśliwi aż do śmierci. 1 tak by w domu nie była... Dość ma już tego piekła... Z zadumy wyrwał ją głośny bek zająca, mordowanego gdzieś w pobliżu chaty. To pewnie głodny lis rozpoczynał swoją biesiadę... Dziewczyna wstała, zgasiła lampę i poszła do łóżka. Nie mogła usnąć. W kominie wiatr wył i gwizdał jakąś niesamowitą melodię, o szyby dzwoniły lodowe igiełki śniegu pędzonego wichrem. Stary Kuba powrócił dopiero nad ranem. Zamknąwszy się w piwnicy przystąpił do zdejmowania skóry z niedźwiedzia. Rozdział III Już od potowy grudnia przewalała się nad Zagajami jedna z najcięższych kurniaw, trwająca bez ustanku przez cale dni i noce. Śnieg padał i padał, biały pokład rósł w oczach z godziny na godzinę, aż na Boże Narodzenie grubość jego przekroczyła miejscami 2 metry. Wiejskie chaty zanurzały się w lotnym, śnieżnym morzu coraz głębiej, płoty niknęły... a dalej, nad knieją przewalało się k tóre spow odow ało, że tem u obszarow i popularnie nadaje się nazw ę chorw ac żelazny. B ilans handlow y Jugosław ii z j _? 11 U.1/,1 kiej M ezopotam ii um ożliw ia u p raw ę reg u ły je st u je m n y z ra c ji b ard zo w ielw szelkich zbóż, a przede w szystk im psze- ; kiego przy ozu z z a g ra n ic y tow arów nicy, ja k rów nież w ysokow artościow ych I niezbędnych d la ży c ia i rozw o ju pańnasio n o leistych. 80 p ro c e n t ludności J u -! stw a. N ajżyw sze sto su n k i h an d lo w e u- gosław ii tru d n i się g o sp o d ark ą ro ln ą, je- - trz y m u je J u g o sła w ia z W łocham i i N iem dnakźe ty lk o 24,6 proc. obszaru k ra ju n a -, cam i. Dużo sp ro w adza z p ro te k to ra tu d aje się do u p raw y. Z a m k n ię ty je st on ; Czech i M oraw. Z apotrzebow anie Ju g o - w łaśnie w g ra n ic a c h chorw ac k iej M ezo -; sław ił za m y k a się głów nie w m a te ria ła c h potam ii. Łąki i pastw iska podobne do tekstylnych, przyborach kolejow ych, mago rodzaju k rążow nik oraz trzy podw odne. % tego je d n a nowoczesna. zflfiie p o koju a rm ia jugosłowiańska ii m t n n / i /.,. 1-. n r u in _ e- *** czy żołnierzy oficerów, w ra to rzesza dzieli się n a 58 pułków pj* ehoty. 10 pułków kaw alerii, 33 pil^ j tylo rii polnej, sześć a rty le rii ciężkiej, to den p u łk kolejow y. 15 batalionów rów, 21 k om panii łączności, jeden czołgów i sześć pułków lotniczych, & któ ry c h w czasie pokoju przydzielonych je st 320 sam olotów. W dziedzinie lotuietw a w y b itn y m sp ecjalistą jest pułków, nik N a v ra til, k tó ry niejednokrotnie b ię ra ł głos n a łam ach czołowego pisma jugosło w iańsk ieg o V rem e w dziedzinie lo tnictw a. A czkolw iek Jugosławia nie posiad a z b y t siln e j floty powietrznej,, jednak że s ta ra się o wyszkolenie narybka lotniczego. J a k w idać z powyższego, siły zbrojne Jugosław ii nie są ani zbyt liczne ani zbyt silne. Pokryw a się to całkowicie z pokojow ą na przestrzeni ćwierćwiecza istnienia k raju polityką jego kierow ników. trz y m a ją c y c h się zasady nie zaczepiania czyichkolw iek interesów. Zas a d a ta z resztą dom in u je od szeregu lat n a p ó łw y sp ie B ałk ań sk im, przez który przew aliło się już wiele wojen i to bardzo krw aw ych. P od w zględem relig ijn y m Jugosławia je st krajem dość ujednostajnionym, posiad a sw ój w łasn y kościół narodowy, two rżąc y osobną o rg an izację kościelne, praw osław ną i obejm u je blisko 3(4 lud. ości Głową tego kościoła jest patriarcha Belgradu. W S ty rii i K ary n tii napotkać można protestantów. K atolicy nie odgrywają w Ju g o sła w ii ta k w ielkiej roli, jak to można by wnioskować pobieżnie z powodu bliskości S to licy Apostolskiej. T a k w ięc p rzed staw ia się kraj, który stoi obecnie przed decydującym w jego historii w yborem. Pod względem narodow ościow ym, ja k to n a wstępie podkreślono, je s t n aogół niejednolity. To też nie pow inniśm y nigdy uw ażać Jugosłowian in a ja k o członka p lem ienia czy szczep jugosłow iańskiego. Je s t on tylko obywatelem sw ojego pań stw a. Kolonia polska w Jugosław ii jesb dość niewielka i zam ieszkuje ta m od daw na. W czasie obeęnej w ojny przebyw ało w Jugosławii kilk u set polskich em igrantów, starających się ta m żyć n a koszt zasiedziałych ków, je d n ak że obecnie wobec doniośłyćb przem ian na B ałkanach, panowie ci, którzy u w ażają, że n ie m a d la nich mięjscs w odbudow ującym się po wojnie kraju, w ybrali się,w dalszą'podróż razem z kliką podżegaczy em ig ran tó w, w której wis domość o przystąpieniu Bułgarii do Paktu T rzech i w kroczeniu do niej oddziałów niem ieckich spowodow ała popłoch. R ządy Ju g o sła w ii spoczyw ające w x* kaeh regenta, księcia Paw ła, zastępującego n ie letn ieg o k ró la P io tra II, opierają się na w ypróbow anych i roztropnych mężach s ta n u M ark o w icza i Cwetkowiczu. K ierow nicy polityki jugosłowiańskiej rozum ieją dobro swego k raju i niewątpliwie też powezm ą w łaściw ą decyzję. istne piekło atmosferyczne. Wiatr szalał z sykiem po czubach drzew, stękały głucho leśne olbrzymy, łamały się pod ciężarem śniegu gałęzie. Wysłoneczmło się potem wreszcie, przyszła odwilż nagła, niespodziewana. Zima przycichła naraz, jakby coiając się z powrotem na północ, mów«o swej niemocy i prędkim końcu, susa się jak ów słabnący gejzer, wybuchający jeszcze z rzadka białym pióropuszem. Popłynął śnieg strumieniami wody, w ciągu jednej niemal nocy pokazały się pasy ornej ziemi, a w borze nim płaty miękkiego mchu. Stare drzewa zaszumiały radosną pieśnią zwycititwa.. Przez ciemny bór przerzynały siej hukiem spienione nurty rzeki. Z zagrm ludzkich, rozłożonych oo obu jej brzegach, rozlegały się ostatnie, przedwt czome odgłosy zamierającego zyj dziennego. Tam pies zaszczekał dzie skrzypnęły zamykane wrota. Z gestwiny lasu, odzywały się nieśmiałe... M-, szcze wołania puchaczy, gotujących do nocnych łowów., Z chaty, dojącej samotnic na wsi. wysunęła się późnym wieczór jakaś kobieta. Przebiegła ponuęim opłotkami, zagród, dążąc w stronę P bliskiego lasu. Na polanę dzielącą * od gęstwy świerków wysunął się soki cień, rzucając się ku spieszącej Woda, d - c WydnwnMwn»Kncłcc CcąctacliowcM" Caąałaaiiaąaa, III Alajn B, tal 2M# Za tai minowy drak wydawnictw* nic cdpawk* I CM# * I CENA F BE gadeslane. Nr M Genev szą: Ma: lana i ] wienia. sneryb Na w chard pi tek nast' możliwo trzenie starczaj; wił ten i portowa w p( czeństw! Po p< zabrał g gfciej. P< tanie pi n^ch str jej upoz W tyi P6t wywodó Francuz miliony rowane. Sekre związka pier przez N wynosili W da Darłan < swy H m ü J M y m i nr k Kadr M b ło l mmi, W ń b Francji. Giiciaii WfrtjrkaióTs y Hoovf osiowani Nętą hui Szgrol Paryj dawno 2 % eh Francji k t a r a ubndoi ctaieb, *adzen *y ark *y ma Tnneji a r, prze *ych. 1 ndomo dąbjl *ńe p

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr / j /2014. Dyrektora Generalnego Służby W ięziennej

Zarządzenie Nr / j /2014. Dyrektora Generalnego Służby W ięziennej Zarządzenie Nr / j /2014 Dyrektora Generalnego Służby W ięziennej z dnia 3? marca 2014 r. w sprawie postępowania w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej z dokumentacją zdarzeń mogących wystąpić w Służbie

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni ", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja]

Strzyżewska, Małgorzata Polski Związek Zachodni , Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni 1944-1950", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 571-576 1987 Recenzje i omówienia 571 d o b ry p a p ie r.

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

Bitwa o Anglię. 10 lipca października 1940

Bitwa o Anglię. 10 lipca października 1940 Bitwa o Anglię 10 lipca 1940 31 października 1940 Historia Bitwa o Anglię kampania powietrzna głównie nad południową i centralną Anglią, toczona między niemieckim lotnictwem Luftwaffe a brytyjskim RAF,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 (13) B1 U rz ą d P a te n to w y R zeczyposp o litej P o lsk iej (21)Numer zgłoszenia: 272665 (22) Data zgłoszenia: 24.05.1988 (51) IntCl5:

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n BIULETYN M g n liii R o k X IV - 1 9 7 5 - KOLEGIUM REDAKCYJNE R edaktor Naczelny: S ekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: m g r Roman Spraw ski m g r Zofia Bieguszew ska-k ochan m gr Bolesław

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie I W ydział Cywilny ul. Terespolska 15A 03-813 W arszawa Sygn. akt I Ns 1301/15 (w o d p o w ie d zi n a le ży p

Bardziej szczegółowo

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H.

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H. A N T O N I L I P O W S K I W K ĘT A C H. wyrób kafli i cegieł s z a m o t o w y c h poleca: w najlepszych gatunkach piece kaflowe, pokojowe i kuchenne z gliny szamotowej w różnych kolorach i deseniach

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT PUNKTOWANIA T E S T U D O JR Z A Ł O Ś C I S Z K O L N E J U M IE M W IE L E

KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT PUNKTOWANIA T E S T U D O JR Z A Ł O Ś C I S Z K O L N E J U M IE M W IE L E KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT PUNKTOWANIA T E S T U D O JR Z A Ł O Ś C I S Z K O L N E J U M IE M W IE L E BADANE OBSZARY ZAKRES BADANEJ U M IE JĘ T N O Ś C I NR ZADANIA TEMATYKA Z A D A Ń CO OCENIANO W ZADANIACH

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie.

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. 1912. STATUT STOW. OGNISKO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE" w

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę Cena num eru 20 g ro ^ y D Z E N N K D L A D Y S T R Y K T U G A L C Y J S K E G O Nr. 77 Czwartek, 6 listopada 1941 r. Rok N a K r y m i e N i e m c y d o t a r l i d o M o r z a C z a r n e g o 50 łodzi

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

n. Data: 2014-01-30 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Krajowy Mechanizm Prewencji9 Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

n. Data: 2014-01-30 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Krajowy Mechanizm Prewencji9 Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa 8 ł U R G R Z E C Z N I K A R A W O S Y W A T i L S K I C H ' Areszt Śledczy 15-377 B łystul. Kopernika 21 tel. 742-70-21 do 23; skr. Poczt. 4 as_bialystok@sw.gov.p D kw 072/04/14/2211 W P l. 2 0 K ' O

Bardziej szczegółowo

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie.

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie zorganizow ana została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. O rganizatoram i P oczty Szybow cow ej byli R egionalny

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O DZIAŁANIACH WOJENNYCH W AFGANISTANIE I LISTACH ZAWIERAJĄCYCH RZEKOME BAKTERIE WĄGLIKA BS/172/2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O DZIAŁANIACH WOJENNYCH W AFGANISTANIE I LISTACH ZAWIERAJĄCYCH RZEKOME BAKTERIE WĄGLIKA BS/172/2001 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 4, 229-241 2004 Annales Academiae Paedagogicae

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ ... 4 Wychodzi raz w tygodniu. Porto opłacone ryczałtem. ROK IV. K raków, d n ia 16 p a ź d z ie rn ik a 191 N r. 1 PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ C ena

Bardziej szczegółowo

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O CENA 25 GR R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O - M IĘ D Z Y S Z K O L N E Z E S P O Ł Y S P O R T O W E W IM B L E D O N Z T R Z E C H S Z L A K Ó W W O D N Y C H N A STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Nalot bombowy na Wieluń 1 września

Nalot bombowy na Wieluń 1 września Nr 7/2016 30 08 16 Nalot bombowy na Wieluń 1 września 1939 r. Autor: Bogumił Rudawski (IZ) We wczesnych godzinach porannych 1 września 1939 r. lotnictwo niemieckie przeprowadziło atak bombowy na Wieluń

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza ", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb.

Jan Prokop Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza , Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza. 1916-1938", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. : [recenzja] Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY.

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. R ED A K C JA I A D M IN IS T R A C JA. K R A K Ó W, Z I E L O N A 7. T E L.5 1 0. CENA 1 ZŁ TYGODNIK SPORTOWY ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. ROK IV. KRAKÓW, DNIA 10

Bardziej szczegółowo

Historisch-technisches Informationszentrum.

Historisch-technisches Informationszentrum. 1 Historisch-technisches Informationszentrum. Wojskowy Ośrodek Badawczy w Peenemünde był w latach 1936-1945 jednym z najbardziej nowoczesnych ośrodków technologii na świecie. W październiku 1942 roku udało

Bardziej szczegółowo

'Jedz../.4 /EMW/Tjn/42. Dnia Xf wrze śnia 1942r. 4,- >11. ą cl25- TAJNE 4 PAN NACZELNY WÓDZ i MINISTER SPRAW WOJSKOWY.Z w miejscu Melduję Panu Generał

'Jedz../.4 /EMW/Tjn/42. Dnia Xf wrze śnia 1942r. 4,- >11. ą cl25- TAJNE 4 PAN NACZELNY WÓDZ i MINISTER SPRAW WOJSKOWY.Z w miejscu Melduję Panu Generał A. )(11.114)3 'Jedz../.4 /EMW/Tjn/42. Dnia Xf wrze śnia 1942r. 4,- >11. ą cl25- TAJNE 4 PAN NACZELNY WÓDZ i MINISTER SPRAW WOJSKOWY.Z w miejscu Melduję Panu Generałowi,że w nocy z dnia 23/24 sierpnia br.ścigacz

Bardziej szczegółowo

Złożono osobiście, Przesiano pocztą, Nadesłano faxem, Przesłano pocztą elektroniczną FAKTURA VAT

Złożono osobiście, Przesiano pocztą, Nadesłano faxem, Przesłano pocztą elektroniczną FAKTURA VAT PCE PGE D ystrybucja S.A. 44 ęgowano Z a p ia ć ono. r z e le w e m po#, A l S o J i a i. WB. E D A V p A :... PGE Dystrybucja S.A lo / O ul. Garbarska 21A, 20-340 KW») 5TAWCA: Biuro Obsługi Interesami'

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Palestra 4/2(26), 47-50

Palestra 4/2(26), 47-50 Stanisław Cichosz I. Zniesienie współwłasności, dział spadku i ustanowienie odrębnej własności lokali, gdy współwłaścicielem nieruchomości jest cudzoziemiec lub cudzoziemiec dewizowy ; II. Stosowanie przepisów

Bardziej szczegółowo

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna 1939-1945 była konfliktem globalnym prowadzonym na terytoriach: Europy, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/galeria/402834,5,niemcy-atakuja-polske-ii-wojna-swiatowa-na-zdjeciach-koszmar-ii-wojny-swiatowej-zobacz-zdjecia.html

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki ZARZĄDZENIE Nr 270/2013 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Londyn, Krążownik HMS Belfast - największy okręt muzeum w Europie.

Londyn, Krążownik HMS Belfast - największy okręt muzeum w Europie. A gdzież to człowieka poniesie czasem. Ano do Londynu na przykład. A Londyn ma do zaoferowania wiele, oj wiele... Z tego też powodu skłonny jestem założyć się, że odwiedzający to miasto turyści, albo nawet

Bardziej szczegółowo

Właściwa struktura biznesplanu

Właściwa struktura biznesplanu Plan finansowy prognozy Jerzy T. Skrzypek Właściwa struktura biznesplanu Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Historyczne dane finansowe Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

ERASMUS COVILHA, PORTUGALIA

ERASMUS COVILHA, PORTUGALIA ERASMUS COVILHA, PORTUGALIA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 JOANNA ADAMSKA WSTĘP Cześć! Mam na imię Asia. Miałam przyjemność wziąć udział w programie Erasmus. Spędziłam 6 cudownych

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m 977023929440228 7 7 0 2 3 9 " 2 9 4 4 0 2 P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m ZYCIE BYTOMSKIE K ie d y d o M i e c h o w i e p o j e d z i e m y t r a m w a j e m Czytaj str. 3 Ukazuje

Bardziej szczegółowo