(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 U rz ą d P a te n to w y R zeczyposp o litej P o lsk iej (21)Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (51) IntCl5: G06F 13/14 (54) Układ interfejsowy komputerowego systemu pomiarowo-kontrolnego (73) Uprawniony z patentu: Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa, (43) Zgłoszenie ogłoszono: PL B U P 26/88 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: W U P 12/91 (72) Twórcy wynalazku: Hubert Adamkiewicz, Warszawa, PL Bogusław Jackiewicz, Warszawa, PL Jerzy Zając, Warszawa, PL PL B1 Układ interfejsowy komputerowego systemu pomia- (57) rowo-kontrolnego, składający się z modułu interfejsowego komputera i modułów interfejsowych bloków pomiarowych, znamienny tym, że moduł interfejsowy komputera (IK) zawiera dekoder (D), którego wejścia są dołączone do wyjść sygnałów adresowych (ADR) i wyjść sygnałów kontrolnych (MR, MW) komputera (K), a wyjście tego dekodera jest połączone z wejściem nadajnika (NT), z ustawiającym wejściem (CL) przerzutnika (P) i z wyzwalającym wejściem (A) pierwszego m onostabilnego multiwibratora (MA), którego wyjście jest połączone z wyzwalającym wejściem (B) drugiego monostabilnego multiwibratora (MB), a wyjście jego jest połączone z zerującym wejściem (R) przerzutnika (P), którego wyjście jest połączone poprzez linię braku gotowości (NR) z komputerem (K), zaś zerujące wejście (Z) pierwszego monostabilnego multiwibratora (MA) jest połączone z wyjściem odbiornika sygnału potwierdzenia (OP), natomiast moduły interfejsowe (IB1...IBn) bloków pomiarowych zawierają odbiorniki (OT1...OTn), których wejścia są połączone poprzez symetryczną linię żądania transmisji (LT) z wyjściem nadajnika (NT) modułu interfejsowego komputera (IK), a ich wyjścia są połączone z pierwszymi wejściami bramek iloczynu logicznego (BI1...BIn), do których drugich wejść są dołączone wyjścia jednobitowych rejestrów...

2 UKŁAD INTERFEJSOWY KOMPUTEROWEGO SYSTEMU POMIAROWO-KONTROLNEGO Z a s t r z e ż e n i e p a t e n t o w e U kład in te r f e js o w y komputerow ego sy stem u p o m ia ro w o -k o n tro ln e g o, s k ła d a j ą c y s i ę z modułu in te r f e js o w e g o kom putera i modułów in te r fe js o w y c h bloków pom iarow ych, z n a m i e n - n y tym, ż e moduł in te r f e js o w y kom putera /IK / z a w iera d e k o d e r / D/, k tó r e g o w e jś c ia s ą d o łą c z o n e do w y jść sygnałów ad reso w y ch /ADR/ i w yjść sygnałów k o n tr o ln y c h /MR, MW/ kom puter a / K/, a w y jś c ie te g o d ek o d e ra j e s t p o łą c z o n e z w ejściem n a d a jn ik a /N T /, z u sta w ia ją c y m w e jście m / CL/ p r z e r z u tn ik a / P/ i z w yzw alającym w ejściem / A/ p ie rw s z e g o m o n o sta b iln e g o mult i w i b r a t o r a /MA/, k tó r e g o w y jś c ie j e s t p o łą c z o n e z w yzw alającym w e jś c ie m / B/ d ru g ie g o monos ta b iln e g o m u ltiw ib r a to r a /M B/, a w y jś c ie je g o j e s t p o łą c z o n e z z e ru ją c y m w ejście m / R/ p r z e - r z u tn i k a / P /, k tó r e g o w y jś c ie j e s t p o łą c z o n e p o p rzez l i n i ę b ra k u g o to w o śc i /N R / z kom puterem / K/, z a ś z e r u ją c e w e jś c ie / Z/ p ie rw sz e g o m o n o stab iln eg o m u ltiw ib r a to r a /MA/ j e s t p o łą - c z o n e z w yjściem o d b io rn ik a s y g n a łu p o tw ie rd z e n ia / OP /, n a to m ia s t m oduły i n te r f e js o w e /IB 1.. I B n / bloków pom iarow ych z a w ie r a ją o d b io r n ik i /OT1...O T n /, k tó r y c h w e jś c ia s ą p o łą c z o n e pop r z e z sy m e try c z n ą l i n i ę ż ą d a n ia t r a n s m i s j i /L T / z w yjściem n a d a jn ik a /N T / m odułu i n t e r f e j - sow ego kom putera / IK/, a ic h w y jś c ia s ą p o łą c z o n e z pierw szym i w e jś c ia m i bram ek ilo c z y n u l o - g ic z n e g o / B I 1...B I n /, do k tó r y c h d r u g ic h w ejść s ą d o łą czo n e w y jś c ia j ed n o b ito w y ch r e je s tr ó w /R S 1...R S n /, a w y jś c ia bram ek ilo c z y n u lo g ic z n e g o / B I 1... B I n / s ą p o łą c z o n e z w e jścia m i w strzy m u jącym i /WW1...W W n/ p ro c e so ró w lo k a ln y c h /PL1...P L n / i z p ie rw sz y m i w e jś c ia m i bram ek sumy lo g ic z n e j /BS1...B S n /, z a ś d r u g ie w e jś c ia ty c h bram ek s ą d o łą c z o n e do w y jść p o tw ie rd z a - ją c y c h w strzy m an ie /WP1...WPn/ w ym ienionych p ro ceso ró w, p rz y czym w y jś c ia bram ek sumy lo g ic z n e j /B S 1...B S n/ s ą p o łą c z o n e p o p rz e z l i n i e o p ó ź n ia ją c e /L L O n/ z w e jś c ia m i in w erte ró w / I 1... I n /, k tó ry c h p o łą c z o n e razem w y jś c ia s ą d o łą c z o n e do w ejść n a d a jn ik u /N P1...N P n / s y g n a łu p o tw ie rd z e n ia, a w y jś c ie je d n e g o z ty c h n ad ajn ik ó w j e s t p o łą c z o n e p o p rz e z sy m e try c z - n ą l i n i ę p o tw ie rd z e n ia /L P / z w ejście m o d b io rn ik a sygnałów p o tw ie rd z e n ia /O P /. * * * P rzedm iotem w ynalazku j e s t u k ła d in te r f e js o w y komputerowego sy ste m u p o m ia ro w o -k o n tro l- n e g o, u m o ż liw ia ją c y p o łą c z e n ie je g o bloków fu n k c jo n a ln y c h z kom puterem s te ru ją c y m te g o s y ste m u. Ws p ó łc z e s n e sy stem y p o m ia ro w o -k o n tro ln e z re g u ły w sp ó łp ra c u ją z kom puterowym i s te ro w n i- kam i wyposażonym i w o d p o w ied n ie opro g ram o w an ie. W z ra sta ją c a k o m p lik a c ja b ad an y ch o biektów p ow oduje, ż e o p ró cz kom puterów o c o ra z le p s z y c h m o żliw o ściach k o n tr o ln o - s te r u ją c y c h, używan y ch w c h a r a k te r z e głów nych ste ro w n ik ó w, w s k ła d system u s ą w łączo n e d odatkow e m ik ro p ro c e - sorow e s te r o w n ik i lo k a ln e. P o ja w ie n ie s i ę kom puterów o s o b is ty c h w raz z rozbudowanym o p ro - gram owaniem zachęca do w y k o rzy sty w an ia ic h w c h a r a k te rz e głów nych ste ro w n ik ó w sy ste m u. Wymaga to z a p ew n ie n ia spraw nych kanałów t r a n s m i s j i danych pom iędzy kom puterem i blokam i pom iarow ym i wchodzącym i w s k ła d s y ste m u. M ożliw e j e s t sto so w a n ie t r z e c h zn an y ch metod t r a n s - m i s j i : - sz e re g o w e j /n p. wg R S-232C / - ró w n o le g ło -sz e re g o w e j /n p. wg IE C / - r ó w n o le g łe j, za pomocą s p e c ja ln e g o i n t e r f e j s u sta n o w iąceg o p r z e d łu ż e n ie w ew n ętrzn ej m a g i s t r a l i k o m p u te ra.

3 Każda z wymienionych metod posiada właściwe jej ograniczenia i określony zakres zastosowań. I n t e r f e j s szereg o w y RS-232C j e s t s z c z e g ó ln ie p rz y d a tn y w p rz y p a d k a c h, w k tó r y c h n i e ma s p e c ja ln y c h wymagań na szybkość p r z e s ła n i a d an y c h. Do p r z e s y ła n i a w y s ta rc z a ją w z a s a d z ie ty lk o t r z y przew ody, co u ła tw ia z a p e w n ie n ie i z o l a c j i g a lw a n ic z n e j. P ra k ty c z n ie w s z y s tk ie kom putery s ą sta n d ard o w e w yposażone w p o r ty sz e re g o w e, k t ó r e b e z żadnych zm ian mogą być wyk o rzy sty w a n e do d o łą c z a n ia bloków pom iarow ych. O g ra n ic z e n ie m s to s o w a n ia i n t e r f e j s u s z e r e - gowego j e s t p rę d k o ść t r a n s m i s j i, k tó r a z r e g u ły n i e może p rz e k ra c z a ć 10 kbodów t j. ok b a jtó w /s e k. Z a l e t ą i n t e r f e j s u ró w n o le g ło -sz e re g o w e g o w edług s ta n d a r d u IEC -625 j e s t je g o u n iw e r s a l- n o ść p o z w a la ją c a d o łą c z y ć do sy stem u s z e r o k i a s o rty m e n t p rz y rz ą d ó w pom iarow ych. O g ra n ic z e - n ia m i s ą n ie z b y t wysoka szybkość t r a n s m i s j i, n ie p r z e k r a c z a ją c a 250 k b a jtó w /s e k, s to s u n k o - wo z ło ż o n e oprogram ow anie i k o n ie c z n o ść w y p o sażen ia p o s z c z e g ó ln y c h bloków pom iarow ych w d o ść z ło ż o n e m oduły in te r f e js o w e. N ajw ię k sz ą z d o ln o ść p rze p u sto w ą można zapew nić za pomocą s p e c ja ln e g o i n t e r f e j s u rów nole g łe g o, sta n o w ią c e g o p rz e d łu ż e n ie w ew n ętrz n ej m a g i s t r a l i k o m p u te ra. Ze w zględu na sz y b k o ść t r a n s m i s j i i ła tw o ś c i j e j program ow ania i n t e r f e j s te g o ty p u w y d aje s i ę być optym alnym s p o - sobem p o łą c z e n ia kom putera z blokam i pom iarowym i, w chodzącym i na s t a ł e w s k ła d sy ste m u. W y k o rz y sta n ie p e łn e j p rz e p u sto w o śc i i n t e r f e j s u ró w n o le g łe g o j e s t m ożliwe ty lk o w p r z y - padku p r z e s ła n i a d an y ch pom iędzy kom puterem i b lo k am i pom iarowym i za pomocą dwuprzewodowych l i n i i sy m e try czn y ch ste ro w a n y c h s p e c ja ln y m i n a d a jn ik a m i. W łaśc iw o ści ta k ic h l i n i i u n ie m o ż liw ia ją w y k o rz y s ta n ie zn a n y ch układów s te r u j ą c y c h dosto s o w u ją c y c h sz y b k o ść p r z e s y ła n ia d an y ch do w ła ś c iw o ś c i dynam iczn y ch p o sz c z e g ó ln y c h b l o - ków fu n k c jo n a ln y c h w chodzących w s k ła d sy ste m u. U k ład y s t e r u j ą c e sto so w an e w znanych m agis t r a l a c h ró w n o le g ło -sz e re g o w y c h / IE C / o ra z ró w n o le g ły c h /M u ltib u s, AMS, G6 4 /9 6 / n i e mog ą być łą c z o n e ze so b ą za p o średnictw em dwuprzewodowych l i n i i sy m e try c z n y c h. Z te g o w zględu z a s to s o w a n ie m a g i s t r a l i z ło ż o n e j z sy m etry czn y ch l i n i i dwuprzew odowych wymagało s tw o rz e n ia nowego u k ła d u in te r f e js o w e g o będącego p rzedm iotem n in ie js z e g o w y n alazk u. U kład in te r f e js o w y w edług w ynalazku s k ła d a s i ę z m odułu in te r fe js o w e g o kom putera i modułów in te r f e js o w y c h bloków pom iarow ych. U kład c h a r a k te r y z u je s i ę tym, że moduł i n t e r f e j - sowy kom putera z a w iera d e k o d e r, k tó re g o w e jś c ia s ą d o łą c z o n e do w yjść sygnałów adresow ych i w y jść sygnałów k o n tr o ln y c h k o m p u tera. W y jście te g o d e k o d e ra j e s t p o łą c z o n e z w ejściem n a - d a j n i k a, z u sta w ia ją c y m w ejście m p r z e r z u tn ik a i z w yzw alającym w ejście m p ie rw sz eg o m o n o stab iln e g o m u ltiw ib r a to r a, k tó re g o w y jś c ie j e s t p o łą c z o n e z w yzw alającym w ejściem d ru g ie g o mon o s ta b iln e g o m u ltiw ib r a to r a. W y jście te g o m u ltiw ib r a to r a j e s t p o łą c z o n e z ze ru jącym w e jś - ciem p r z e r z u tn ik a, k tó re g o w y jś c ie j e s t p o łą c z o n e p o p rz e z l i n i ę b ra k u g o to w o ści z kom puterem, zaś z e r u ją c e w e jś c ie p ie rw sz eg o m o n o sta b iln e g o m u ltiw ib r a to r a j e s t p o łą c z o n e z w y jściem o d b io r n ik a sygnałów p o tw ie rd z e n ia. M oduły in te r f e js o w e bloków pom iarow ych z a w ie r a ją o d b io r n ik i, k tó r y c h w e jś c ia s ą p o łą c z o n e p o p rz e z sy m e try c z n ą l i n i ę ż ą d a n ia t r a n s m i s j i z w y jśc iem n a d a jn ik a m odułu in te r fe js o w e g o k o m p u te ra, a i c h w y jś c ia s ą p o łą c z o n e z p ie rw sz y - mi w e jś c ia m i bram ek ilo c z y n u lo g ic z n e g o, do k tó r y c h d r u g ic h w e jś ć s ą d o łą c z o n e w y jś c ia j e d - n o b ito w y c h r e j e s t r ó w. W y jścia bram ek ilo c z y n u lo g ic z n e g o s ą p o łą c z o n e z w ejścia m i w strzym u- ją c y m i p ro c e so ró w lo k a ln y c h i z p ierw szym i w e jś c ia m i bram ek sumy lo g ic z n e j, z a ś d r u g ie w e jś - c i a t y c h bram ek s ą d o łą c z o n e do w yjść p o tw ie rd z a ją c y c h w strz y m a n ie w ym ienionych p ro ce so ró w lo k a ln y c h. W y jścia bram ek sumy lo g ic z n e j s ą p o łą c z o n e p o p rz e z l i n i e o p ó ź n ia ją c e z w e jścia m i in w e rte ró w, k tó r y c h p o łą c z o n e razem w y jś c ia s ą d o łą c z o n e do w e jść n ad a jn ik ó w sy g n a łu p o tw ie r - d z e n ia, a w y jś c ie je d n eg o z ty c h n ad a jn ik ó w j e s t p o łą c z o n e p o p rz e z sy m e try czn ą l i n i ę p o tw ie r - d z e n ia z w ejście m o d b io rn ik a sy g n a łu p o tw ie rd z e n ia. U k ład w edług w ynalazku um ożliw ia p o łą c z e n ie c e n tr a ln e g o k o m p u te ra system u w ie lo p ro c e s o r o - wego z blokam i pomiarowym i te g o sy stem u za pomocą m a g i s t r a l i z ło ż o n e j z dwuprzewodowych

4 sy m e try c z n y c h l i n i i, co pozw ala na sz y b k ą tr a n s m is ję danych na zn a c z n ą o d le g ło ś ć. Zapew nia t o s z y b k ie p r z e s ła n i e d użych bloków d an y ch, co j e s t n ie zb ę d n e we w sp ó łc z e sn y c h kom puterowych sy stem a ch p o m ia ro w o -k o n tro ln y c h. W ynalazek z o s ta n ie b l i ż e j o b ja ś n io n y na p r z y k ła d z ie w ykonania p rzed staw io n y m na ry s u n - k u, k tó r y j e s t schem atem blokowym u k ła d u. U kład s k ła d a s i ę z modułu in te r fe js o w e g o kom putera IK d o łą czo n eg o do kom putera K o ra z s z e r e g u modułów in te r f e js o w y c h IB1... I B n um ieszczo n y ch w b lo k a c h pom iarow ych i p o łą c z o n y c h z p ro c e s o ra m i lo k a ln y m i PL1...P L n. M oduł in te r f e js o w y kom putera IK z a w ie ra d e k o d e r D, k tó - r e g o w e jś c ia s ą d o łą c z o n e do w yjść sygnałów ad reso w y ch ADR i w yjść sygnałów k o n tro ln y c h MR i MW kom putera K. W y jście te g o d e k o d e ra j e s t p o łą c z o n e z w ejściem n a d a jn ik a NT, z u s ta w ia - ją cy m w ejściem CL p r z e r z u tn ik a P i z w yzw alającym w ejściem A p ie rw sz e g o m o n o sta b iln e g o mult i w i b r a t o r a MA, k tó re g o w y jś c ie j e s t p o łą c z o n e z w yzwalającym w ejście m B d ru g ie g o m onostab iln e g o m u ltiw ib r a to r a MB. W y jście te g o m u ltiw ib r a to r a j e s t p o łą c z o n e z z e ru ją c y m w ejściem R p r z e r z u tn ik a P, k tó re g o w y jś c ie j e s t p o łą c z o n e p o p rzez l i n i ę b ra k u g o to w o śc i NR z kompute re m K. Z e r u ją c e w e jś c ie Z p ie rw sz e g o m o n o sta b iln e g o m u ltiw ib r a to r a MA j e s t p o łą c z o n e z w e jście m o d b io rn ik a sy g n a łu p o tw ie rd z e n ia OP. M oduły in te r f e js o w e IB1..I B n bloków pom iarow ych z a w ie r a ją o d b io r n ik i OT1... OT n, k tó r y c h w e jś c ia s ą p o łą c z o n e p o p rz e z dwuprzewodową sy m e try c z n ą l i n i ę ż ą d a n ia t r a n s m i s j i LT z w y jściem n a d a jn ik a NT m odułu in te r fe js o w e g o komp u te r a IK, a ic h w y jś c ia s ą p o łą c z o n e z p ierw szym i w ejściam i bram ek ilo c z y n u lo g ic z n e g o B I 1...B I n. D ru g ie w e jś c ia ty c h bram ek s ą d o łą c z o n e do w yjść je d n o b ito w y c h r e je s tr ó w R S 1... RSn, a w y jś c ia s ą p o łą c z o n e z w e jś c ia m i w strzym ującym i WW1...WWn p ro ceso ró w lo k a ln y c h PL1...P L n i z p ierw szy m i w e jś c ia m i bram ek sumy lo g ic z n e j B S 1...B S n. D ru g ie w e jś c ia ty c h b ram ek s ą d o łą c z o n e do w yjść p o tw ie rd z a ją c y c h w strzy m anie WP1...W P n w ym ienionych p ro c e s o - rów lo k a ln y c h, a w y jś c ia s ą p o łą c z o n e p o p rzez l i n i e o p ó ź n ia ją c e L01...LOn z w e jś c ia m i in w e r- te ró w I 1... In p o sia d a ją c y m i w y jś c ia z otw artym obwodem kolektorow ym. P o łą c z o n e razem w y jśc i a ty c h in w erte ró w s ą d o łą c z o n e do w ejść n ad a jn ik ó w NP1...N P n sy g n a łu p o tw ie rd z e n ia, a w y jś c ie je d n eg o z ty c h n ad a jn ik ó w j e s t p o łą c z o n e p o p rzez dwuprzewodową sy m e try c z n ą l i n i ę p o tw ie rd z e n ia LP z w ejściem o d b io rn ik a sy g n a łu p o tw ie rd z e n ia OP. D z ia ła n ie u k ła d u j e s t n a s tę p u ją c e. W ybranie p rz e z kom puter K u s ta lo n e j k o m b in a c ji sy g - nałów adresow ych na w y jś c ia c h sy g n ałó w adresow ych ADR i s te r u ją c y c h MR, MW a k ty w iz u je w y jśc i e d e k o d e ra D pow odując w y sła n ie p rz e z n a d a jn ik NT sy g n a łu św iad cząceg o o z a m ia rz e dokonan ia t r a n s m i s j i danych pom iędzy kom puterem K i jednym z bloków pom iarow ych. S y g n a ł te n odeb r a n y p rz e z o d b io r n ik i OT1... OTn modułów in te r f e js o w y c h IB 1... I3n bloków pom iarow ych j e s t ilo c z y n o w y za pomocą bram ek ilo c z y n u lo g ic z n e g o BI 1...B I n z sy g n ałam i w ejściow ym i je d n o b i- tow ych r e je s tr ó w RS1...R S n. Bramka jed n eg o z modułów in te rfe js o w y c h IB1... I B n, do r e j e s t r u k tó r e g o z o s ta ł a u p rz e d n io w pisana w a rto ś ć lo g ic z n e j je d y n k i np. bramka ilo c z y n u lo g ic z n e g o BI1 s t e r u j e za p o śred n ictw em l i n i i o p ó ź n ia ją c e j LO1 in w erterem I 1 n a d a jn ik NP1 w y sy ła ją c s y g n a ł p o tw ie rd z a ją c y. D obór o p ó ź n ie n ia l i n i i LO1...L O n pozw ala d o b rać c z a s w y s ła n ia sy g n a- łu p o tw ie rd z a ją c e g o do w ła ś c iw o ś c i dynam icznych p am ięci lu b r e je s tr ó w z a w a rty c h w p o s z c z e - g ó ln y c h b lo k a c h pom iarow ych. W wypadku, gdy w s k ła d b lo k u pom iarow ego w chodzi lo k a ln y p ro c e s o r np. PL1 z a jm u ją c y p o d c z a s p ra c y m a g is tr a lę te g o b lo k u, w c e lu w ła ściw e j s y n c h ro n iz a c ji p r z e s y ła n ia sygnałów w ew nątrz b lo k u pom iarowego w ykorzystyw ane j e s t w e jś c ie w strzy m u jące WW1 i w y jś c ie p o tw ie r - d z a ją c e w strzym yw anie WP1 p ro c e s o ra lo k a ln e g o PL1. S ygnał na w e jś c iu w strzym ującym WW1 g e - nerow any za pomocą bram ki BI 1 o z n a c z a ż ą d a n ia z w o ln ie n ia p rz e z p r o c e s o r lo k a ln y PL1 m agis t r a l i lo k a ln e j b lo k u pom iarow ego. Z w o ln ie n ie m a g is tr a l i lo k a ln e j b lo k u pom iarow ego /w p ro - w ad z e n ie j e j w s ta n w ie l k ie j im p e d a n c ji/ j e s t sy g n alizo w an e z w ro tn ie sygnałem na w y jś c iu p o tw ie rd z a ją c y m w strzy m a n ie WP 1, k tó r y za p o śred n ictw em bram ki BS1 s t e r u j e in w e r te r I 1. Suma lo g ic z n a sygnałów s te r u j ą c y c h in w e r te ry I 1... I n o d d ziały w u je na w e jś c ie n a d a jn ik a NP1 s y g n a łu p o tw ie rd z e n ia pow odując w y s ła n ie sy g n a łu p o tw ie rd z a ją c e g o. S y g n ał t e n za p o ś r e d n ic t-

5 wem o d b io rn ik a sy g n a łu p o tw ie rd z e n ia OP z e r u je u k ła d p ie rw sz e g o m o n o sta b iln e g o m u ltiw ib ra - t o r a MA, pow odując w ygenerow anie p rz e z d ru g i m o n o sta b iln y m i l t i w i b r a t o r MB k r ó tk ie g o i mp u l- su z e r u ją c e g o p r z e r z u tn ik P. W yzerow anie p r z e r z u tn ik a P z w a ln ia l i n i ę b ra k u g o to w o śc i NR kom p u tera K u m o ż liw ia ją c d o k o n a n ie t r a n s m i s j i pom iędzy tym kom puterem i wybranym b lo k ie m pomiarowym. Wyboru b lo k u pom iarow ego, do k tó re g o dokonywana b ę d z ie tr a n s m is ja d anych d o k o n u je s i ę za pomocą o d pow iedniego zaprogram ow ania je d n o b ito w y c h r e je s tr ó w RS1...RSn z kom putera Y. / d l a u p ro s z c z e n ia ry su n k u p o łą c z e n ia n ie z b ę d n e do program ow ania n ie z o s t a ł y na nim p r z e d - s ta w io n e /. N a le ż y z a z n a c z y ć, ż e po zaprogram ow aniu, ty lk o je d e n z je d n o b ito w y c h r e je s tr ó w RS1...RSn może znajdow ać s i ę w s t a n i e aktywnym. P rz e p ro w a d z e n ie t r a n s m i s j i d an y c h pom iędzy kom puterem K i wybranym b lo k ie m pomiarowym może n a t r a f i ć na tr u d n o ś c i spowodowane niew łaściw ym d z ia ła n ie m te g o b lo k u. W tym wypadku d z i a ła ln o ś ć kom putera K z o s ta n i e zaw ieszo n a ty lk o na c z a s, o k r e ś lo n y czasem trw a n ia im pulsu generow anego p rz e z p ie rw sz y m u ltiw ib r a to r m o n o sta b iln y MA.. Po u p ły w ie te g o c z a s u u k ła d i n te r f e js o w y kom putera DC z w a ln ia l i n i ę b ra k u g o to w o śc i NR n i e z a l e ż n i e od o b e c n o ś c i potw ie rd z a ją c e g o z b lo k u pom iarow ego. U m ożliw ia to d a ls z e d z i a ł a n i e kom putera K sy stem u.

6 Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 100 egz. Cena 3000 zł

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 172082 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 172082 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 172082 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 300168 (51) IntCl6: G07G 1/12 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 19.08.1993 (54)

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza ", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb.

Jan Prokop Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza , Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza. 1916-1938", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. : [recenzja] Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n BIULETYN M g n liii R o k X IV - 1 9 7 5 - KOLEGIUM REDAKCYJNE R edaktor Naczelny: S ekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: m g r Roman Spraw ski m g r Zofia Bieguszew ska-k ochan m gr Bolesław

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 4, 229-241 2004 Annales Academiae Paedagogicae

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni ", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja]

Strzyżewska, Małgorzata Polski Związek Zachodni , Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni 1944-1950", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 571-576 1987 Recenzje i omówienia 571 d o b ry p a p ie r.

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H.

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H. A N T O N I L I P O W S K I W K ĘT A C H. wyrób kafli i cegieł s z a m o t o w y c h poleca: w najlepszych gatunkach piece kaflowe, pokojowe i kuchenne z gliny szamotowej w różnych kolorach i deseniach

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSK ZAOLZAŃSKI POWRÓCIŁ DO POLSKI ZAW. M A S Z Y N IS T» W KOLEJOW YCH

ŚLĄSK ZAOLZAŃSKI POWRÓCIŁ DO POLSKI ZAW. M A S Z Y N IS T» W KOLEJOW YCH Ma s z y n is t a O R C A N Z W IA Z K Y ZAW. M A S Z Y N IS T» W KOLEJOW YCH PISMO POŚW IĘCONE SPRAWOM MASZYNISTÓW I KOLEJNICTWU Wychodzi raz w miesiącu. Redakcja i Administracja: W arszawa, Chmielna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21,

Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21, Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21, 451-454 2015 H U M A N IS T Y K A I P R Z Y R O D O Z N A W S T W O 2 1 O ls z ty n 2 0 1 5 REWOLUCJA W

Bardziej szczegółowo

Magdalena S a e la (K rak ów )

Magdalena S a e la (K rak ów ) A C T A O N I V f i R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCEHIE POLONISTYCZNE OJDZOZIEHCĆW 2, 19B9 Magdalena S a e la (K rak ów ) TECHNIKI NAUCZANIA OBCOKRAJOWCÓW SŁOWNICTWA JĘZYKA POLSKIEGO i Vocabulary

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY.

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. R ED A K C JA I A D M IN IS T R A C JA. K R A K Ó W, Z I E L O N A 7. T E L.5 1 0. CENA 1 ZŁ TYGODNIK SPORTOWY ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. ROK IV. KRAKÓW, DNIA 10

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę Cena num eru 20 g ro ^ y D Z E N N K D L A D Y S T R Y K T U G A L C Y J S K E G O Nr. 77 Czwartek, 6 listopada 1941 r. Rok N a K r y m i e N i e m c y d o t a r l i d o M o r z a C z a r n e g o 50 łodzi

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

praktyczny poradnik techniki korekcyjne aplikacje mięśniowe

praktyczny poradnik techniki korekcyjne aplikacje mięśniowe praktyczny poradnik techniki korekcyjne aplikacje mięśniowe KI N ESI OT A P ING Andrzej Markowski Wstęp...6 U k ła d m ię ś n io w y i k o s tn y c z ło w ie k a...1 0 S ło w n ik... 1 2 Historia i rozwój

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TECHNICZNO- INFORMACYJNY

BIULETYN TECHNICZNO- INFORMACYJNY BIULETYN TECHNICZNO- INFORMACYJNY W. Św id e r, L. Żych oń J. S m o liń sk i K. F rą c z k o w s k i K. Gwóźdź L. W o la ń sk i P ro g ra m ro zw oju system ó w i u rząd zeń in fo r m a tyk i w' la ta

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4,

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, Chałupczak, Henryk Pomoc rządu polskiego i województw przygranicznych na rzecz działalności oświatowo-szkolnej Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 431-465

Bardziej szczegółowo

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O CENA 25 GR R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O - M IĘ D Z Y S Z K O L N E Z E S P O Ł Y S P O R T O W E W IM B L E D O N Z T R Z E C H S Z L A K Ó W W O D N Y C H N A STRAŻY

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m 977023929440228 7 7 0 2 3 9 " 2 9 4 4 0 2 P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m ZYCIE BYTOMSKIE K ie d y d o M i e c h o w i e p o j e d z i e m y t r a m w a j e m Czytaj str. 3 Ukazuje

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

MERA" BIULETYN PRZEMYSŁU KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW AUTOMATYZACJI I POMIARÓW

MERA BIULETYN PRZEMYSŁU KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW AUTOMATYZACJI I POMIARÓW Redakcja Kolegium w składzie: m gr Z. Bieguszewska-Kochan, m gr W. Borucki (redaktor działu Ekonom ika"), m gr B. Drożak, m gr inż. J. Dziewięcki (redaktor naczelny), J. Esikowski, m g r inż. R. Farfał,

Bardziej szczegółowo

CEGŁA NORMALNA POLSKA

CEGŁA NORMALNA POLSKA CZESŁAW DOMANIEWSKI ARCHITEKT PROFESOR POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ CEGŁA NORMALNA POLSKA WYMIARÓW 27X13X6 CM. v OBOWIĄZUJĄCA Z MOCY POSTANOW IENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 15 LIPCA ROKU

Bardziej szczegółowo

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу l a t o g ó l n o p o l s k i e g o k o n k u r s u f o t o g r a f i c z n e g o гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E 2 0 0 5-2 0 1 0 ' 2 0 0 5-2 0 1 0

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

Królowa Korony Polskiej.

Królowa Korony Polskiej. Należytość pocztowa opłacona ryczałtem. k: Nr. 18. Kraków, 3. maja 1925. Rok I. ILUSTROWANY TYGODNIK KATOLICKI. 1'uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

Bardziej szczegółowo

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z 016-057_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 28 W e n ty la to r y d o k a n a ó w o p rze k ro ju k o o w y m RVK 100-125 O b u d o w a z tw o rz y w a s z tu c z n e g o R e g u lo w a n a p r d k o Ê ç

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek

Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Właściwa struktura biznesplanu Rachunek przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

TEST ^izjologiczne ^^H

TEST ^izjologiczne ^^H TEST ^izjologiczne ^^H Redakcja naukowa Marek Zatoń Agnieszka Jastrzębska OiJPWN Spis treści O d A u t o r ó w... V W y d o ln o ść fizyczna Agnieszka Jastrzębska... 1 1.1. W stęp... 1 Piśmiennictwo...

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832)

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832) 977023929410541 REKLAMA > STRO NA 2 Ścinki powyborcze studio florystyczne stokrotka Nowy prezes BSM: Będę ciął koszty ul. m a te jk i 1 8 b, b y t o m tel. 3 2 / 3 8 6 2 2 2 2 9 77023 9"2941 w w w.sto

Bardziej szczegółowo

Właściwa struktura biznesplanu

Właściwa struktura biznesplanu Plan finansowy prognozy Jerzy T. Skrzypek Właściwa struktura biznesplanu Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Historyczne dane finansowe Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

(21) Numer zgłoszenia:

(21) Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 157892 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 274430 IntC l5: B66B 25/00 Urząd Patentowy R zeczypospolitej Polskiej (22) D ata zgłoszenia: 26.08.1988 (54)

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Minikomputer MOMIK 8b/100

Minikomputer MOMIK 8b/100 syste MERA 300 Minikoputer MOMIK b/100 M i ZAKŁADY WYTWÓRCZE PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH..ERA" S 02-232 WARSZAWA. ŁOPUSZAŃSKA 117/1S3. TELEKS B1-3S-17 J M IN IK O M P U T E R M O M IK b/loo > 1. W S T ę P 3.

Bardziej szczegółowo

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA X» N iech się w e se li p u sty n ia i sp ieczon a ziem ia; n ie ch się rozraduje i z a k

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

' l i i B k P i i Ł...

' l i i B k P i i Ł... ora 1 SPIS ZAW ARTOŚCI TECZKI ' l i i B k P i i Ł...... I/2. Dokumenty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora. I/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora II. Materiały uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI.

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. Poznań, Medziela 27. października 1895 r. Rok II. m u i i m w n u s i TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. P rz eg lą d P oznański14 wychodzi w każdą Setcotę. b rfla k e y a : Poznań, Ul. św. Mareima

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ ... 4 Wychodzi raz w tygodniu. Porto opłacone ryczałtem. ROK IV. K raków, d n ia 16 p a ź d z ie rn ik a 191 N r. 1 PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ C ena

Bardziej szczegółowo

Andrzej Muczyński Podział zasobu nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem drzewa klasyfikacyjnego

Andrzej Muczyński Podział zasobu nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem drzewa klasyfikacyjnego Andrzej Muczyński Podział zasobu nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem drzewa klasyfikacyjnego Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 9/4, 73-84 2010 ACTA Acta Sci. Pol., Administratio

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

MAREK SUTERSKE EDWARD PRZYMUSZAŁA R Z E Ź B IA R Z Z IE M I W O L S Z T Y H S K IE J

MAREK SUTERSKE EDWARD PRZYMUSZAŁA R Z E Ź B IA R Z Z IE M I W O L S Z T Y H S K IE J MAREK SUTERSKE EDWARD PRZYMUSZAŁA R Z E Ź B IA R Z Z IE M I W O L S Z T Y H S K IE J ^Zanieś 'Stalinie/ i tym ui&zystkim/, ktazyza izeźły/ a tłusty/ pa&ud/zily/ do/ zadumy/1 tejleksfa/. O p ra c o w a

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

PL B1 (13) B 1 A61B 10/00 G06F 19/00 A61B 8/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B1 (13) B 1 A61B 10/00 G06F 19/00 A61B 8/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167791 (13) B 1 (21) Numer zgłoszenia: 293602 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 25.02.1992 Rzeczypospolitej Polskiej ( 5 1 ) IntCl6: A61B 8/08

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

MERA" BIULETYN PRZEMYSŁ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓ AUTOMATYZACJI I POMIARÓW ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU AUTOMATYKI I APARATURY POMIAROWEJ MERA"

MERA BIULETYN PRZEMYSŁ KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓ AUTOMATYZACJI I POMIARÓW ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU AUTOMATYKI I APARATURY POMIAROWEJ MERA ' -:V- ;? Redaguje Kolegium w składzie: mgr Z. Bieguszewska-Kochan, mgr B. Drożak, mgr inż. J. Dziewięcki (redaktor naczelny), J. Esikowski, mgr inż. R. Farfał, dr hab. M. reniewski, doc. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie promocj. Planowanie mediów. (c) Maciej Wasiak Razem slajdów: 69

Zarz dzanie promocj. Planowanie mediów. (c) Maciej Wasiak Razem slajdów: 69 Zarz dzanie promocj Planowanie mediów 1 Wymogi kampanii reklamowej: Charakterystyka odbiorców procesu komunikacji Cele komunikacyjne Cechy przekazu Założenia dotyczące zasięgu, częstotliwości oraz ciągłości

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Bursztynowy Szlak Greenways. Przyroda Tradycja Ludzie Bogactwo możliwości zrównoważonej turystyki

Bursztynowy Szlak Greenways. Przyroda Tradycja Ludzie Bogactwo możliwości zrównoważonej turystyki Bursztynowy Szlak Greenways Przyroda Tradycja Ludzie Bogactwo możliwości zrównoważonej turystyki W ie lo fu n k c y jn e z ie lo n e k o r y t a r z e d la n ie z m o t o r y z o w a n y c h u ż y tk o

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Jan Gliściński "Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu", Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1,

Jan Gliściński Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu, Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1, Jan Gliściński "Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu", Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1, 194-197 1992 teo lo giczn e m a u m ieszczen ie J a n a P a w ła

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

PL B1 H04L 17/00. Fig2. Instytut Łączności, Warszawa, PL. Józef Odrobiński, Warszawa, PL Zbigniew Główka, Warszawa, PL

PL B1 H04L 17/00. Fig2. Instytut Łączności, Warszawa, PL. Józef Odrobiński, Warszawa, PL Zbigniew Główka, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 1 2 ) OPIS PATENTOWY ( 1 9 ) PL (11) 187506 ( 1 3 ) B1 (21) Numer zgłoszenia 324539 ( 5 1 ) IntCl7 H04L 17/00 (22) Data zgłoszenia 28.01.1998

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Feasibility Study 1. ANALIZA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNA * Program sprzedaży * Zdolność wytwórcza * Czynniki (technologia, materiały, ludzie)

Bardziej szczegółowo

(57) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl.

(57) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 159713 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 275272 (22) Data zgłoszenia: 12.10.1988 (51) Int.Cl.5: B23K 9/32 Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Janusz Paczocha i. Cena 1,50 Zł (w tym8% VAT) ^ SojuszLewicy 9 770239"2942

Janusz Paczocha i. Cena 1,50 Zł (w tym8% VAT) ^ SojuszLewicy 9 7702392942 977023929420432 REKLAMA Kandydat na Prezydenta Bytomia 9 770239"2942 Z Y C I E B Y T O M S K I E U k a z u je się o d 1 9 5 6 r. w B y to m iu i R a d z io n k o w ie 32 (2875) 6.0 8.2 0 1 2 PL ISSN 0239-2941

Bardziej szczegółowo

B a rty la i B ie d a

B a rty la i B ie d a 977023929420438 Kto zasiądzie w nowej Radzie Miejskiej 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 0 4 ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 38 (2881) 17.09.2012 Cena 1,50 zł (w tym 8 % v a t PL ISSN

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo