METODA OCENY BEZPIECZE STWA EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH U YTKOWANYCH W TRANSPORCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODA OCENY BEZPIECZE STWA EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH U YTKOWANYCH W TRANSPORCIE"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSAWSKIEJ z. 77 Transpor 0 Jacek Pa, Tadeusz Dbrowski Wojskowa Akademia Techniczna, Wydzia Elekroniki, Insyu Sysemów Elekronicznych Janusz Dyduch Poliechnika Radomska, Wydzia Transporu i Elekroechniki, Insyu Sysemów Transporowych i Elekroechniki METODA OCENY EPIECESTWA EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICNYCH UYTKOWANYCH W TRANSPORCIE Rkopis dosarczono, wrzesie 00 Sreszczenie: Eksploaacja sysemów elekronicznych na rozlegym obszarze kolejowym naraona jes na oddziaywanie zakóce elekromagneycznych. aburzenia elekromagneyczne generowane s przez róda zakóce zamierzone lub niezamierzone, sacjonarne lub ruchome. Poziom generowanych zaburze elekromagneycznych wpywa na bezpieczeswo eksploaacji sysemów np. sysemów serowania ruchem kolejowym, sysemów elekronicznych. Generowane zakócenia mog by przyczyn wyspienia sanu alarmu w sysemie elekronicznym. Niniejszy aryku przedsawia ocen bezpieczeswa eksploaacji sysemów elekronicznych, na kóre oddziaywaj zakócenia elekromagneyczne. Sowa kluczowe: sysem ochrony, sysem elekroniczny, zakócenia. RODOWISKO ELEKTROMAGNETYCNE W wieku, w wyniku dziaalnoci czowieka wprowadzone zosay szuczne czynniki kszaujce elekroklima. Na skuek powsania niezliczonych róde promieniowania naspio powane zniekszacenie rodowiska elekromagneycznego. Szerokie zaineresowanie si niekorzysnym oddziaywaniem pól elekromagneycznych, z rónych zakresów czsoliwoci, na organizm ludzki i prac urzdze elekronicznych naspio z chwil wprowadzenia przez Uni Europejsk dyrekywy doyczcej kompaybilnoci elekromagneycznej [5. W celu oszacowania wielkoci zakóce elekromagneycznych wyspujcych na obszarze kolejowym naley okreli paramery naspujcych obwodów:

2 08 Jacek Pa, Tadeusz Dbrowski, Janusz Dyduch obwodów, w kórych pynie prd o duej waroci podsacje rakcyjne, sie rakcyjna, sie powrona, pojazdy rakcyjne, elekroenergeyczna sie zasilajca; obwodów, w kórych pynie prd o maych warociach SRK - sysemy serowania ruchem kolejowym, sysemy cznoci przewodowej, radiowej i rozgoszeniowej, sysemy elekroniczne [3,4,5,6. RODOWISKO ELEKTROMAGNETYCNE Pola zakócajce szuczne Pola zakócajce nauralne akócenia promieniowane akócenia przewodzone Wyadowania amosferyczne Wyadowania elekrosayczne zewewnrzna Kompaybilno wewnrzna G G G 3... G 4 Konsrukcja wsporcza... G n sysem bezpieczeswa G,...,G n urzdzenia sysemu bezpieczeswa Rys.. rodowisko elekromagneyczne na rozlegym obszarze kolejowym Na sysem elekroniczny zainsalowany na rozlegym obszarze kolejowym oddziaywuj zakócenia elekromagneyczne, kórych ródem s wymuszenia zewnrzne oraz wewnrzne. akócenia e zamierzone lub niezamierzone powoduj znaczne zniekszacenie nauralnego pola elekromagneycznego. Wyspowanie zaburze elekromagneycznych na obszarze kolejowym, gdzie s uykowane sysemy elekroniczne moe spowodowa zadziaanie sysemu elekronicznego [7,8. Sysem en moe si akywowa - przej w san alarmu. Efekem wyspienia akiego sanu pracy

3 Meoda oceny bezpieczeswa eksploaacji sysemów elekronicznych 09 sysemu elekronicznego mog by due sray ekonomiczne np. zarzymanie ruchu pocigów, ogoszenie ewakuacji i wezwanie sub porzdkowych na eren dworca. Sysemy elekroniczne rozparywane w ym arykule s o sysemy, kórych celem jes wykrywanie zagroe wyspujcych w procesie ransporowym zarówno dla obieków sacjonarnych jak i ruchomych. Sysemy e s coraz czciej sosowane w procesie ransporowym, gdzie zapewniaj bezpieczeswo:. ludziom np. sysemy zainsalowane w obiekach saych lonisk, dworców kolejowych, porów, id.;. przewoonym owarom w obiekach saych np. bazy logisyczne, erminale przeadunkowe ldowe i morskie, ip.; 3. przewoonym owarom w obiekach ruchomych ranspor kolejowy, drogowy i morski a w poczeniu z sysemem GPS mog moniorowa san adunku i rasy przejazdu danego rodka lokomocji. Na rozlegych obszarach kolejowych najczciej wykorzysuje si naspujce sysemy elekroniczne: sysem sygnalizacji wamania i napadu SSWiN; sysem elewizji przemysowej CCTV; sysem konroli dospu SKD; sysem sygnalizacji poarowej SSP.. MODEL NIEAWODNOCIOWY SYSTEMU ELEKTRONICNEGO, NA KTÓRY ODDIAYWUJ AKÓCENIA Dokonujc analizy niezawodnociowej sysemów elekronicznych, kóre s eksploaowane na rozlegym obszarze kolejowym mona swierdzi, e ich srukura niezawodnociowa jes najczciej srukur mieszan ypu szeregowo-równolegego [0,. Rys. ilusruje relacje zachodzce w sysemie nadzoru w aspekcie bezpieczeswa. Uszkodzenie kórego z elemenów znajdujcych si w gazi szeregowej srukury powoduje przejcie sysemu ze sanu penej zdanoci R 0 do sanu zawodnoci bezpieczeswa Q. Uszkodzenie kórego z elemenów znajdujcych si w gazi równolegej srukury powoduje przejcie ze sanu penej zdanoci R 0 do sanu zagroenia bezpieczeswa Q [. Sosujc odpowiednie przekszacenia maemayczne orzymujemy zalenoci pozwalajce wyznaczy waroci prawdopodobiesw przebywania sysemu w wyrónionych sanach R 0, Q, Q.

4 0 Jacek Pa, Tadeusz Dbrowski, Janusz Dyduch R 0 Q Q + akócenia + Rys.. Relacje zachodzce w sysemie gdzie: R 0 san zdanoci sysemu, Q san zawodnoci bezpieczeswa sysemu, Q san zagroenia bezpieczeswa; inensywno przejcia sysemu ze sanu R 0 do sanu Q, ; inensywno przejcia sysemu ze sanu danego do sanu naspnego, inensywno przejcia sysemu ze sanu R 0 do sanu Q pod wpywem zakóce, inensywno przejcia sysemu ze sanu Q do sanu Q pod wpywem zakóce. R O funkcja prawdopodobieswa przebywania sysemu w sanie penej zdanoci e R 0 Q funkcja prawdopodobieswa przebywania sysemu w sanie zagroenia bezpieczeswa Q Q funkcja prawdopodobieswa przebywania sysemu w sanie zawodnoci bezpieczeswa Q 3

5 Meoda oceny bezpieczeswa eksploaacji sysemów elekronicznych 3. WYNACANIE WSKANIKA ODDIAYWANIA AKÓCE NA SYSTEM ELEKTRONICNY W przypadku oddziaywania zakóce na sysemy elekroniczne mona wyróni naspujce przejcia pomidzy sanami sysemu:. sysem elekroniczny nie reaguje na zakócenie zewnrzne i wewnrzne;. urzdzenia wchodzce w skad sysemu elekronicznego samoczynnie likwiduj zakócenia poprzez zasosowane np. filry pasywne lub akywne; 3. wyspienie zakócenia powoduje przejcie sysemu elekronicznego ze sanu zdanoci do sanu niezdanoci czciowej sysemu np. uszkodzenie jednej z wielu magisralcenral, moduów, id. ransmisyjnych sygnaów alarmowych sysem realizuje zadanie z mniejsz efekywnoci cz obszaru kolejowego pozbawiona jes ochrony elekronicznej; 4. wyspienie zakócenia w sysemie elekronicznym powoduje uszkodzenie sysemu sysem jes cakowicie niezdany. Sysem elekroniczny zainsalowany na erenie kolejowym pracuje w zrónicowanym rodowisku elekromagneycznym. W zakresie maych czsoliwoci, na ym erenie, wyspuje dosy powane zniekszacenie rodowiska elekromagneycznego. akóceniem, kóre wyspuje pamie czsoliwoci 0-00 khz o kaasroficznych czso skukach jes wyadowanie amosferyczne. Waroci indukcji pola magneycznego i naenia E pola elekrycznego wyspujce przy wyadowaniu amosferycznym osigaj bardzo due waroci, kóre prowadz do uszkodzenia sysemu rys. 3. Skadowa H[A/m Skadowa E[V/m rzdu m kilku ka/m Kilku kilkunasu m kilkuse kv/m rzdu kilkudziesiciu kilkudziesiciu kv/m rzdu kilkudziesiciu kilkuse kilkuse A/m rzdu kilkuse rzdu kilkunasu km kilka kv/m 00 V/m Odlego r[m od gównego kanau wyadowania Odlego r[m od gównego kanau wyadowania Rys. 3. Waroci skadowych pola elekromagneycznego H[A/m, E[V/m indukowanych podczas wyadowania amosferycznego w funkcji odlegoci od gównego kanau wyadowania

6 Jacek Pa, Tadeusz Dbrowski, Janusz Dyduch Przebiegi prdów wyadowa amosferycznych bywaj zrónicowane i zmieniaj si w funkcji wysokoci. Podczas wielolenich bada do opisu prdu pioruna byy sosowane róne formuy maemayczne. Wiele zalenoci opisujcych przebiegi prdu wyadowa amosferycznych worzonych jes na podsawie ogólnego wzoru Heidlera [,. W normach IEC oraz KTA sosuje si naspujce wzory, dla N=0 [3. N Im / Im / i exp / exp / N N 4 / / N N N Widmo prdu wyadowania mona przedsawi za pomoc równania kiim I ki Im 5 j j j j gdzie: N 0, I m waro maksymalna prdu, - wspóczynnik korekcyjny, - wspóczynnik czasu rwania czoa, wspóczynnik czas opadania;, - wspóczynniki okrelajce czas rwania czoa i czas do pószczyu. Dokonujc analizy widmowej przebiegu wyadowania amosferycznego mona swierdzi, e w pamie do 00 khz zgromadzona jes znaczca wikszo energii wyadowania okoo 99,6% cakowiej energii. Wskanik oddziaywania zakóce na sysem elekroniczny osiga waroci z zakresu od zera do jeden. Przy uwzgldnieniu oddziaywa wyadowania amosferycznego oraz zakóce sacjonarnych i ruchomych generowanych w sposób zamierzony lub niezamierzony na obszarze kolejowym waro graniczna wspóczynnika zosaa okrelona jako: = < 0, > 6 gdzie: = 0 na sysem nie oddziaywuj zakócenia sysem ekranowany klaka Faradaya; = sysem naraony na wyadowanie amosferyczne peron dworca kolejowego. 4. WYNACENIE FUNKCJI EPIECESTWA PRACY SYSTEMU ELEKTRONICNEGO Sysemy elekroniczne nale do klasy sysemów zoonych. Prakycznie niemoliwe jes sworzenie sysemu elekronicznego o zw. uniwersalnym zasosowaniu. Dlaego w prakyce ransporowe sysemy elekroniczne budowane s dla efekywnej pracy w okrelonych warunkach najbardziej ypowych dla sysemów danej klasy klasy sysemu elekronicznego I-IV. Warunki e mona nazwa warunkami normalnymi, a proces

7 Meoda oceny bezpieczeswa eksploaacji sysemów elekronicznych 3 funkcjonowania sysemu w warunkach normalnych procesem niezakóconym funkcjonowania sysemu nadzoru. Funkcja poziomu bezpieczeswa pracy sysemu elekronicznego o charakerysyka liczbowa, kóra okrela sopie przysosowania sysemu do wykonywania posawionych zada w danym rodowisku elekromagneycznym isniejcym na rozlegym obszarze kolejowym rys. 4. Waro funkcji poziomu bezpieczeswa pracy sysemu elekronicznego powinna by jak najwiksza ze wzgldu na oddziaywujce zakócenia elekromagneyczne sysem posiada wiksz odporno na zakócenia. Sposób okrelenia funkcji bezpieczeswa zosa przedsawiony na rys. 4 im wskanik posiada wiksz waro ym sysem elekroniczny jes bardziej odporny na oddziaywanie zakóce. Funkcja poziomu bezpieczeswa pracy sysemu elekronicznego zaley od wielu paramerów, wród kórych podsawow rol odgrywaj paramery,,..., n sysemu np. impedancja/rezysancja/ wejciowa/wyjciowa, wzmocnienia napiciowe, prdowe, mocy,..., paramery elemenów elekronicznych biernych i akywnych id. elemenów skadowych /urzdze/ sysemu elekronicznego oraz paramery charakeryzujce wpyw ooczenia,,..., m np. emperaury, wilgonoci lub zakóce elekromagneycznych. aem funkcj bezpieczeswa sysemu elekronicznego mona zapisa w posaci: =,,..., n ;,,..., m 7 Wpyw zakóce na waroci wspóczynników * i paramerów i mona przedsawi w posaci: * i = 0 i i 8 gdzie: 0 i oznaczaj waroci paramerów sysemu w normalnych warunkach; a i zmiany paramerów pod wpywem zakóce. akócenia powoduj zmian waroci * paramerów,,..., m. akócone waroci j paramerów j mona przedsawi w posaci: * i = 0 i i 9 0 gdzie: i oznaczaj waroci paramerów charakeryzujcych wpyw ooczenia w normalnych warunkach, a i zmiany paramerów wywoane zakóceniami. Waro 0 norm funkcji bezpieczeswa dla normalnych warunków funkcjonowania sysemu elekronicznego mona okreli jako: 0 norm = 0, 0,..., 0 n; 0, 0,..., 0 m 0 Waro * zakóce funkcji bezpieczeswa pod warunkiem dziaania na sysem zakóce zewnrznych i wewnrznych z okrelonymi charakerysykami jako: * zakóce = *, *,..., * n; *, *,..., * m

8 4 Jacek Pa, Tadeusz Dbrowski, Janusz Dyduch Rys. 4. Okrelenie poziomu bezpieczeswa E i E dziaania ransporowego sysemu elekronicznego w przypadku oddziaywania zakóce elekromagneycznych dla zakresu czsoliwoci ELF i VLF naenie E pola elekrycznego Objanienia do rys. 4: a{d} wyznaczony poziom E i E bezpieczeswa w przypadku oddziaywania naenie E pola elekrycznego dla zakresu czsoliwoci ELF {VLF} dla kabli elekroenergeycznych bez ekranów, b{e} wyznaczony poziom E i, E bezpieczeswa w przypadku oddziaywania naenie E pola elekrycznego dla zakresu czsoliwoci ELF {VLF} dla kabli elekroenergeycznych z ekranami, c{f} wyznaczony poziom Eu i Eu bezpieczeswa w przypadku oddziaywania naenie E pola elekrycznego dla zakresu czsoliwoci ELF {VLF} dla wybranych elekrycznych urzdze sanowicych ródo zakóce dla sysemu nadzoru. Waro rónicy 0 zakóce = 0 norm - * zakóce moe by przyja jako waro funkcji okrelajca sopnie odpornoci sysemu na zakócenia rys. 5. Inensywno uszkodze sysemu elekronicznego mona zapisa jako: F F C E m k C C k E E k M M k F F F F gdzie: F funkcja zawodnoci sysemu elekronicznego, zapas wyrzymaoci elemenów z kórych zbudowany jes ransporowy sysem nadzoru; - wyrzymao: zakóceniowa ; mechaniczna M ; elekryczna E ; cieplna C. 3

9 Meoda oceny bezpieczeswa eksploaacji sysemów elekronicznych 5 Rys. 5. Wyznaczenie wskaników E, E i okrelenie poziomu bezpieczeswa E, E dla sysemu elekronicznego przy oddziaywaniu naenia E pola elekrycznego dla zakresów czsoliwoci ELF i VLF

10 6 Jacek Pa, Tadeusz Dbrowski, Janusz Dyduch 5. ODDIAYWANIE AKÓCE NA SYSTEM ELEKTRONICNY O STRUKTURE NIEAWODNOCIOWEJ SEREGOWO-RÓWNOLEGEJ Symulacj zachowania si sysemu elekronicznego przeprowadzono dla zakóce, kóre s wywarzane na rozlegym obszarze kolejowym od waroci pola elekromagneycznego, kóre isnieje w pomieszczeniu uykowym przez waroci pola generowane na erenie peronu kolejowego do wyadowania amosferycznego zakres zmian waroci - rys. 4. Dla w/w waroci wyznaczono wskaniki R 0, Q oraz Q bezpieczeswa eksploaacji sysemu nadzoru rys. 6, 7. Analizujc rys. 6, 7 mona swierdzi e dla maych waroci wskaników zakóce sysem prakycznie urzymuje sa waro parameru R 0 b sysem elekroniczny jes niewraliwy na zakócenia o maych ampliudach do = Jeeli sysem elekroniczny zainsalowany jes na erenie budynków dworca kolejowego o naley uwzgldni ekranujcy wpyw insalacji odgromowej o rónych wymiarach oka insalacji odgromowej. Wymiary oka insalacji odgromowej wpywaj na przebieg funkcji sanu penej zdanoci R 0 b rys. 7. mniejszanie wymiarów oka insalacji odgromowej 0x0 m na 5x5 m powoduje, e sysem elekroniczny jes mniej wraliwy na zakócenia - funkcja poziomu bezpieczeswa równa jes = R 0 b Q Q R 0 b 5x5 Q 5x5 Q 5x5 R 0 b Q Q R 0 b 5x5 Q 5x5 Q 5x Rys.6. Przebieg prawdopodobieswa przebywania sysemu o srukurze szeregowo-równolegej w rónych sanach w funkcji wskanika zakóce

11 Meoda oceny bezpieczeswa eksploaacji sysemów elekronicznych 7 Objanienia do rysunku 6: Sysem w sanach: R 0, Q, Q - zainsalowany na erenie peronów kolejowych; R 0 b 5x5, Q 5x5, Q 5x5 sysem zainsalowany w budynku dworca kolejowego wyposaonego w insalacj odgromow o wymiarach oka 5x5 m; R O b funkcja prawdopodobieswa przebywania sysemu w sanie penej zdanoci; Q b funkcja prawdopodobieswa przebywania sysemu w sanie zagroenia bezpieczeswa; Q b funkcja prawdopodobieswa przebywania sysemu w sanie zawodnoci bezpieczeswa. Na waro funkcji poziomu bezpieczeswa sysemu elekronicznego maj wpyw ekranujce waciwoci budynków, kóre s wyposaone w insalacj odgromow. Take przegrody budowlane ciany, sropy, pokrycia mealowe dachów powoduj zmniejszenie skadowych E, H pola elekromagneycznego szczególnie z zakresu wyszych czsoliwoci np. zakres czsoliwoci wykorzysywany w elefonii komórkowej. Skadowa E pola elekromagneycznego z zakresu maych czsoliwoci do 00 khz jes wydanie umiona przez przegrody budowlane, naomias skadowa H nie podlega osabieniu [8. Wpyw wymiarów oka insalacji odgromowej na przebieg prawdopodobieswa przebywania sysemu elekronicznego o srukurze szeregoworównolegej w sanie penej zdanoci R 0 b w funkcji wskanika zakóce zosa przedsawiony na rys. 7. mniejszanie wymiarów oka insalacji odgromowej wzros umienia sygnau zakócajcego powoduje zwikszenie waroci funkcji poziomu bezpieczeswa. R 0 b 0,8 R 0 b 0x0 R 0 b 0x0 0,7 R 0 b 5x5 R 0 b R 0 b 0x0 R 0 b 0x R 0 b 5x5 0,6 0,5 0,4 0,3 0, 0, 0 S S0x0 S0x0 S5x Rys. 7. Przebieg prawdopodobieswa przebywania sysemu o srukurze szeregowo-równolegej w sanie penej zdanoci R 0 b w funkcji wskanika zakóce Objanienia do rysunku 7: R 0 b san penej zdanoci, sysem zainsalowany na erenie peronu; R 0 b 00, R 0 b 00, R 0 b 55 sysem zainsalowany w pomieszczeniach budynku dworca kolejowego wyposaonego w insalacj odgromow o rónych wymiarach oka np. 0x0 0 m x 0m

12 8 Jacek Pa, Tadeusz Dbrowski, Janusz Dyduch 5. AKOCENIE W arykule przedsawiono meod oceny bezpieczeswa eksploaacji sysemów elekronicznych uykowanych w ransporcie. Sysemy elekroniczne coraz czciej wykorzysywane s w procesie ransporowym, gdzie zapewniaj bezpieczeswo - ludziom s o sysemy insalowane w obiekach saych loniska, dworce, id. oraz przewoonym owarom w obiekach saych np. bazy logisyczne lub ruchomych np. ranspor kolejowy, morski, id.. Sysemy elekroniczne uykowane s w zrónicowanych warunkach klimaycznych oraz rodowisku elekromagneycznym. Wprowadzenie szucznych róde promieniowania elekromagneycznego zamierzonego sacje radiowe, elewizyjne, id. i niezamierzonego np. elekroenergeyczne linie zasilajce spowodowao zniekszacenie elekroklimau wyworzenie smogu elekromagneycznego. Wybrane róda zakóce isniejce na obszarze kolejowym, kóre zniekszacaj nauralne pole elekryczne isniejce na ym obszarze przedsawiono na rys. 5. Wyspowanie zakóce elekromagneycznych moe by przyczyn akywowania sysemu wyspienie sanu alarmowania w sysemie elekronicznym co jes zwizane z powsaniem wymiernych sra ekonomicznych np. zarzymanie ruchu pocigów. Prawidowe funkcjonowanie sysemów elekronicznych uykowanych w ransporcie uzalenione jes od: niezawodnoci poszczególnych czci skadowych worzcych sysem; wewnrznej srukury niezawodnociowej sysemu elekronicznego; przyjych do realizacji sraegii eksploaacji sysemu elekronicznego; zakóce elekromagneycznych oddziaywujcych na proces eksploaacji sysemu elekronicznego uykowanego na rozlegym obszarze. Analizujc prac sysemów elekronicznych o srukurze szeregowo-równolegej mona swierdzi, e funkcja bezpieczeswa pracy sysemu elekronicznego zaley od miejsca zainsalowania eren owary np. peron kolejowy czy eren zamkniy np. budynki, magazyny znajdujce si na rozlegym obszarze kolejowym rys. 7. W przypadku gdy sysemy elekroniczne s uykowane w budynkach lub magazynach wyposaonych w insalacj odgromow waro funkcji poziomu bezpieczeswa pracy zaley od wymiarów oka insalacji odgromowej. Poprzez wymiary oka insalacji mona kszaowa przebieg prawdopodobieswa przebywania sysemu o srukurze szeregowo-równolegej w sanie penej zdanoci R 0 b rys. 7. Waroci poszczególnych prawdopodobiesw przebywania sysemu elekronicznego w wyrónionych sanach zale od waciwoci zakócajcego pola elekromagneycznego czy dominuje wekor pola magneycznego czy elekrycznego. mniejszanie wymiarów oka insalacji odgromowej 0x0 m na 5x5 m powoduje, e sysem elekroniczny jes mniej wraliwy na zakócenia. Funkcja poziomu bezpieczeswa jes odpowiednio wiksza co zosao przedsawione na rys. 6 wzros funkcji poziomu bezpieczeswa do waroci = dla insalacji odgromowej o wymiarach 5x5 m. Najwikszy wpyw na prawdopodobieswa przebywania sysemu elekronicznego w wyrónionych sanach ma indukcja pola magneycznego z zakresu czsoliwoci ELF

13 Meoda oceny bezpieczeswa eksploaacji sysemów elekronicznych 9 j. czsoliwoci zawarych w pamie od 0 Hz do khz. umienie indukcji pola magneycznego przez insalacj odgromow dla ego zakresu czsoliwoci jes najmniejsze. Najmniejszy wpyw na prawdopodobieswa przebywania sysemu w wyrónionych sanach ma naenie E pola elekrycznego z zakresu czsoliwoci VLF, j. czsoliwoci zawarych w pamie od khz do 00 khz. Wybrane róda zakóce elekromagneycznych w pamie czsoliwoci od 0 do 00 khz dla skadowej elekrycznej pola zosay przedsawione na rys. 5. Podsumowujc, funkcja bezpieczeswa dziaania sysemu elekronicznego zaley od: - waciwoci pola elekromagneycznego skadowe pól E, H; - czci skadowych sysemu elekronicznego, kóre maj waciwoci ekranujce zakócenia elekromagneyczne np. kable koncenryczne z oploem ekranujcym; zamknie w mealowej obudowie cenrale alarmowe, kamery, moduy rozszerze lub mocy, czujki sysemu posiadajce mealow podsaw obudowy; - miejsca zainsalowania elemenów sysemu nadzoru eren owary lub zamkniy obieku kolejowego umienie zakóce przez przegrody budowlane j. ciany, sropy, mealowe dachy, id.; - sposobu uoenia - budowy wewnrznej kabli magisral ransmisyjnych np. kable koncenryczne z oploem ekranujcym, - sposobu prowadzenia insalacji /magisral/ sysemu elekronicznego np. z wykorzysaniem ekranujcych waciwoci mealowych ekranów /mealowe podwieszane koryka/; - sosowanie oddzielnych kanaów budowlanych dla prowadzenia magisral ransmisyjnych sysemów elekronicznych w przypadku wyspowania linii energeycznych w kórych przepywaj prdy o znacznych warociach zasilanie rakcji kolejowej; - zachowanie minimalnej odlegoci magisrala ransmisyjna kabel energeyczny dla zachowania wymaga braku wzajemnego oddziaywania elekromagneycznego pojcie kompaybilnoci elekromagneycznej. Do zwikszenia funkcji bezpieczeswa sysemu elekronicznego wymagane jes: - zasosowanie elemenów opoelekronicznych, np. kabli wiaowodowych jako magisral ransmisyjnych; - zasosowanie bezprzewodowego poczenia elemenów sysemu elekronicznego, kóry wykorzysuje wysokie czsoliwoci rzdu GHz i modulacj cyfrow odporn na zakócenia isniejce na obszarze kolejowym; - w miejscach o wysokim poziomie zaburze elekromagneycznych sosowanie urzdze wykonawczych np. sygnalizaorów lub czujek o duym poziomie sygnau uyecznego poziom napi zakócajcych zby may nieprzekroczony dopuszczalny poziom zakóce wasnych sysemu; - sosowanie elemenów elekronicznych wykonawczych odpornych na zakócenia np. wczanie/wyczanie alarmu elemeny ypu przekanik; - zwikszenie poziomu sygnaów uyecznych w elekronicznych sysemach alarmowych;

14 0 Jacek Pa, Tadeusz Dbrowski, Janusz Dyduch - sosowanie odpowiednich filrów akywnych lub pasywnych w celu umienia zakóce elekromagneycznych; - wykorzysanie ekranowania róde zakóce i elemenów sysemu elekronicznego. ibliografia. Aniserowicz K.: Analiza zagadnie kompaybilnoci elekromagneycznej w rozlegych obiekach naraonych na wyadowania amosferyczne. Poliechnika iaosocka dkowski L., Dbrowski T.: Podsawy eksploaacji, cz. Wydawnicwo WAT, Warszawa Dyduch J., Moczarski J.: Podsawy eksploaacji sysemów serowania ruchem kolejowym. Wydawnicwo Poliechniki Radomskiej, Radom Dyduch J., Pa J.: Opymalizacja procesu eksploaacji w ransporowych sysemach nadzoru, II Midzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp 008 akopane. 5. Dyduch J., Pa J.: Eksploaacja ransporowych sysemów nadzoru na rozlegym obszarze kolejowym VII Krajowa Konferencja Diagnosyka Techniczna Urzdze i Sysemów Diag 009 Usro. 6. Dyduch J., Pa J.: rodowisko elekromagneyczne na kolei i jego wpyw na sysemy bezpieczeswa. Transpor i Komunikacja nr / Mikulik J. praca pod red. E. Niezabiowskiej: udynek ineligenny. T., Podsawowe sysemy bezpieczeswa w budynkach ineligennych. Wydawnicwo Poliechniki lskiej, Gliwice Pa J., Dyduch J.: Oddziaywanie zakóce elekromagneycznych na ransporowe sysemy bezpieczeswa. Pomiary Auomayka Roboyka nr 0/ Pa J., Dyduch J.: rodowisko elekromagneyczne na rozlegym obszarze kolejowym III Midzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona ludnoci przed skukami nadzwyczajnych zagroe Ekomiliaris 009, akopane. 0. Pa J.: Wpyw rozrzuu waciwoci elemenów linii dozorowej na niezawodno funkcjonaln sysemów bezpieczeswa. Warszawa, iuleyn WAT nr 650 /008. Pa J., Dbrowski T.: Mehodology of eaching of diagnosing echnical securiy sysem wih examples of sysem of signalizaion of burglary and fire 4TH Inernaional Congress on Technical Diagnosic Olszyn r. sr Wójcik A. red.: Mechaniczne i elekroniczne sysemy zabezpiecze. Verlag Dashofer, Warszawa Normy: PN-IEC 63 seria norm: Ochrona przed piorunowym impulsem elekromagneycznym. 4. KTA 06 Auslegung von Kernkrafwerken gegen lizeinwirkungen norma niemiecka. 5. Inernaional Sandard IEC 50 6: Inernaional Elecroechnical Vocabulary, Chaper 6: Elecromagneic Compaibiliy; Firs ediion Geneva 990. METHOD OF SECURITY OF UTILIATION OF SECURITY ELECTRONIC SYSTEMS USED ON A RAILWAY AREA Absrac: Uilizaion of elecronic sysems on a vas railway area is exposed o he impac of elecronic disurbances. Elecromagneic disurbances are generaed by deliberae or in deliberae sources, saionary or mobile. The level of generaed elecromagneic disurbances has impac on he process of securiy of uilizaion of sysems e.g. sysems of railway ravel conrol, securiy elecronic ranspor sysems. Generaed disurbances can be he cense of alarm in securiy elecronic sysems. This paper presens he evaluaion of securiy of uilizaion of securiy elecronic sysems, on which elecromagneic disurbances have impac. Keywords: echnical securiy sysem, elecronic sysems, disurbances Recenzen: Wojciech Wawrzyski

Jednofazowe przekształtniki DC AC i AC DC z eliminacją składowej podwójnej częstotliwości po stronie DC

Jednofazowe przekształtniki DC AC i AC DC z eliminacją składowej podwójnej częstotliwości po stronie DC Akademia Górniczo-Hunicza im. Sanisława Saszica w Krakowie Wydział Elekroechniki, Auomayki, Informayki i Inżynierii Biomedycznej Kaedra Energoelekroniki i Auomayki Sysemów Przewarzania Energii Auorefera

Bardziej szczegółowo

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT TELESTEROWANIE I MONITORING UKŁADÓW NAPĘDOWYCH

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT TELESTEROWANIE I MONITORING UKŁADÓW NAPĘDOWYCH TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT Leszek SZYCHTA 1 Andrzej SZAFRANIEC 2 Telemeria, serowanie układów napędowych, bezprzewodowy przesył danych,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie predykcji sygnału odchylenia regulacyjnego do centralnej regulacji mocy czynnej i częstotliwości w systemie elektroenergetycznym

Zastosowanie predykcji sygnału odchylenia regulacyjnego do centralnej regulacji mocy czynnej i częstotliwości w systemie elektroenergetycznym INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH Zasosowanie predykcji sygnału odchylenia regulacyjnego do cenralnej regulacji mocy czynnej i częsoliwości w sysemie elekroenergeycznym Prof. dr hab. inż. Tadeusz

Bardziej szczegółowo

dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI Insyu Technik Innowacyjnych EMAG Wykorzysanie opycznej meody pomiaru sężenia pyłu do wspomagania oceny paramerów wpływających na możliwość zaisnienia wybuchu osiadłego pyłu węglowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI W LATACH 2007 2012

ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI W LATACH 2007 2012 STUDIA I PRACE WYDZIAU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA NR 31 Józef Hozer Uniwersye Szczeciski Anna Gdakowicz Uniwersye Szczeciski ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM W WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SZEREGOWYCH ENERGETYCZNYCH FILTRÄW AKTYWNYCH DO POPRAWY JAKOÅCI DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZASTOSOWANIE SZEREGOWYCH ENERGETYCZNYCH FILTRÄW AKTYWNYCH DO POPRAWY JAKOÅCI DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Auorefera rozprawy dokorskiej ZASTOSOWANIE SZEREGOWYCH ENERGETYCZNYCH FILTRÄW AKTYWNYCH DO POPRAWY JAKOÅCI DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ mgr inä. Krzyszof PiÅek PROMOTOR: dr hab. inç. Zbigniew Hanzelka,

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K

POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 97-104, Gliwice 2009 POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K MARIUSZ GIERGIEL, PIOTR MAŁKA Kaedra Roboyki i Mecharoniki, Akademia Górniczo-Hunicza

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny b+ d6w zintegrowanych uk+ad6w kursowych

Metoda oceny b+ d6w zintegrowanych uk+ad6w kursowych Pomiary Auomayka Roboyka, R. 19, Nr 2/2015, 31-36, D01: 10.14313/PAR 216/31 Meoda oceny b+ d6w zinegrowanych uk+ad6w owych Wiold Dqbrowski, Sanisaw Popowski Insyu Lonicwa, al Krakowska 110/114, 02-256

Bardziej szczegółowo

z graniczną technologią

z graniczną technologią STUDIA OECOOMICA POSAIESIA 23, vol., no. (25) Uniwersye Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informayki i Gospodarki Elekronicznej, Kaedra Ekonomii Maemaycznej emil.panek@ue.poznan.pl iesacjonarny model von

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI

LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI LABORAORIM Z ELEKRONIKI PROSOWNIKI Józef Boksa WA 01 1. PROSOWANIKI...3 1.1. CEL ĆWICZENIA...3 1.. WPROWADZENIE...3 1..1. Prosowanie...3 1.3. PROSOWNIKI NAPIĘCIA...3 1.4. SCHEMAY BLOKOWE KŁADÓW POMIAROWYCH...5

Bardziej szczegółowo

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/3, 202, sr. 253 26 ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI Adam Waszkowski Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie technologii SDF do lokalizowania źródeł emisji BPSK i QPSK

Zastosowanie technologii SDF do lokalizowania źródeł emisji BPSK i QPSK Jan M. KELNER, Cezary ZIÓŁKOWSKI Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elekroniki, Insyu Telekomunikacji doi:1.15199/48.15.3.14 Zasosowanie echnologii SDF do lokalizowania źródeł emisji BPSK i QPSK Sreszczenie.

Bardziej szczegółowo

LINIA DŁUGA Konspekt do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu TECHNIKA CYFROWA

LINIA DŁUGA Konspekt do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu TECHNIKA CYFROWA LINIA DŁUGA Z Z, τ e u u Z L l Konspek do ćwiczeń laboraoryjnych z przedmiou TECHNIKA CYFOWA SPIS TEŚCI. Definicja linii dłuiej... 3. Schema zasępczy linii dłuiej przedsawiony za pomocą elemenów o sałych

Bardziej szczegółowo

MODELE AUTOREGRESYJNE JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA ZAPASAMI NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI CIEPLNEJ

MODELE AUTOREGRESYJNE JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA ZAPASAMI NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI CIEPLNEJ Agaa MESJASZ-LECH * MODELE AUTOREGRESYJNE JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA ZAPASAMI NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI CIEPLNEJ Sreszczenie W arykule przedsawiono wyniki analizy ekonomerycznej miesięcznych warości w

Bardziej szczegółowo

Analityczny opis łączeniowych strat energii w wysokonapięciowych tranzystorach MOSFET pracujących w mostku

Analityczny opis łączeniowych strat energii w wysokonapięciowych tranzystorach MOSFET pracujących w mostku Pior GRZEJSZCZK, Roman BRLIK Wydział Elekryczny, Poliechnika Warszawska doi:1.15199/48.215.9.12 naliyczny opis łączeniowych sra energii w wysokonapięciowych ranzysorach MOSFET pracujących w mosku Sreszczenie.

Bardziej szczegółowo

Analiza zbie noœci funkcji przynale noœci w rozmytym szeregu czasowym

Analiza zbie noœci funkcji przynale noœci w rozmytym szeregu czasowym WIT URBAN Analiza zbie noœci funkcji przynale noœci w rozmyym szeregu czasowym 1. Wsêp Wa nym aspekem badania zjawisk ekonomicznych jes modelowanie ich dynamiki. Zarówno w saysyce, jak i ekonomerii wykorzysuje

Bardziej szczegółowo

Kontroler ruchu i kierunku obrotów KFD2-SR2-2.W.SM. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze

Kontroler ruchu i kierunku obrotów KFD2-SR2-2.W.SM. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze Konroler ruchu i kierunku obroów Charakerysyka Konsrukcja -kanałowy separaor galwaniczny Zasilanie 4 V DC Wejścia ypu PNP/push-pull, syk lub Programowane częsoliwości graniczne wyjścia syku przekaźnika

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTACJA WYBRANYCH METOD ANALIZY STANÓW NIEUSTALONYCH W ŚRODOWISKU MATHCAD

IMPLEMENTACJA WYBRANYCH METOD ANALIZY STANÓW NIEUSTALONYCH W ŚRODOWISKU MATHCAD Pior Jankowski Akademia Morska w Gdyni IMPLEMENTACJA WYBRANYCH METOD ANALIZY STANÓW NIEUSTALONYCH W ŚRODOWISKU MATHCAD W arykule przedsawiono możliwości (oraz ograniczenia) środowiska Mahcad do analizy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Sterowanie pracą układu napędowego z silnikiem prądu stałego i przekształtnikiem tranzystorowym typu H

Ćwiczenie 2 Sterowanie pracą układu napędowego z silnikiem prądu stałego i przekształtnikiem tranzystorowym typu H Ćwiczenie 2 Serowanie pracą układu napędowego z silnikiem prądu sałego i przekszałnikiem ranzysorowym ypu H Cel ćwiczenia W ramach ćwiczenia suden zapozna się z działaniem ranzysorowego moska ypu H. Zbuduje

Bardziej szczegółowo

4. MATERIA NAUCZANIA. 4.1. Kierowanie ruchu w sieciach telekomunikacyjnych. 4.1.1. Materia nauczania

4. MATERIA NAUCZANIA. 4.1. Kierowanie ruchu w sieciach telekomunikacyjnych. 4.1.1. Materia nauczania 4. MTERI NUCZNI 4.1. Kierowanie ruchu w sieciach elekomunikacyjnych 4.1.1. Maeria nauczania Poj cia i erminy sosowane w in ynierii ruchu Poj cia ogólne: obs uga ruchu zdolno obieku do obs ugi ruchu o okre

Bardziej szczegółowo

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2004 Aleksandra MAUSZEWSKA Doroa WIKOWSKA PREDKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WKORZSANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WBRANE MODELE EKONOMERCZNE I PERCEPRON WIELOWARSWOW

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NOWEJ METODY OKREŚLANIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

PROPOZYCJA NOWEJ METODY OKREŚLANIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW Udosępnione na prawach rękopisu, 8.04.014r. Publikacja: Knyziak P., "Propozycja nowej meody określania zuzycia echnicznego budynków" (Proposal Of New Mehod For Calculaing he echnical Deerioraion Of Buildings),

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla Efektywności energetycznej. Technologia dla efektywności energetycznej

Rozwiązania dla Efektywności energetycznej. Technologia dla efektywności energetycznej Rozwiązania dla Efekywności energeycznej Technologia dla efekywności energeycznej Sysem zarządzania energią Oprogramowanie do zarządzania energią udyy energeyczne Energeyczna i echniczna diagnoza insalacji

Bardziej szczegółowo

Maciej Tondos PODSTAWY ENERGOELEKTRONIKI

Maciej Tondos PODSTAWY ENERGOELEKTRONIKI Maciej Tondos PODSTAWY ENERGOELEKTRONIKI 1. Co o jes energoelekronika? Sr. 1.1. DEFINICJA ENERGOELEKTRONIKI...2 1.2. HISTORIA ENERGOELEKTRONIKI...2 1.3.ZASTOSOWANIA ENERGOELEKTRONIKI...3 2.Podsawowe problemy

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6 8 września 005 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Pior Fiszeder Uniwersye Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek Nauka Zezwala się na korzysanie z arykułu na warunkach licencji Creaive Commons Uznanie auorswa 3.0 Równoległy algorym analizy sygnału na podsawie niewielkiej liczby próbek Pior Kardasz Wydział Elekryczny,

Bardziej szczegółowo

BADANIA NIEZAWODNOŚCIOWE SILNIKÓW NAPĘDOWYCH MASZYN GÓRNICZYCH

BADANIA NIEZAWODNOŚCIOWE SILNIKÓW NAPĘDOWYCH MASZYN GÓRNICZYCH Zeszyy Problemowe Maszyny Elekryczne Nr 78/27 115 Zygmun Szymański Poliechnika Śląska, Gliwice BADANIA NIEZAWODNOŚCIOWE SILNIKÓW NAPĘDOWYCH MASZYN GÓRNICZYCH RELIABILITY INVESTIGATION OF MINES MACHINE

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SaSof Polska, el. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@sasof.pl, www.sasof.pl WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Joanna Maych, Krajowy Depozy Papierów

Bardziej szczegółowo

nr 145 Wybrane zastosowania modelowania ekonomicznego w analizie przesłanek konkurencyjnego rozwoju sektora rolno-żywnościowego

nr 145 Wybrane zastosowania modelowania ekonomicznego w analizie przesłanek konkurencyjnego rozwoju sektora rolno-żywnościowego nr 145 2014 Wybrane zasosowania modelowania ekonomicznego w analizie przesłanek konkurencyjnego rozwoju sekora rolno-żywnościowego Szczepan Figiel Mariusz Hamulczuk Włodzimierz Rembisz Wybrane zasosowania

Bardziej szczegółowo

Dobór przekroju żyły powrotnej w kablach elektroenergetycznych

Dobór przekroju żyły powrotnej w kablach elektroenergetycznych Dobór przekroju żyły powronej w kablach elekroenergeycznych Franciszek pyra, ZPBE Energopomiar Elekryka, Gliwice Marian Urbańczyk, Insyu Fizyki Poliechnika Śląska, Gliwice. Wsęp Zagadnienie poprawnego

Bardziej szczegółowo

1.1. Bezpośrednie transformowanie napięć przemiennych

1.1. Bezpośrednie transformowanie napięć przemiennych Rozdział Wprowadzenie.. Bezpośrednie ransformowanie napięć przemiennych Bezpośrednie ransformowanie napięć przemiennych jes formą zmiany paramerów wielkości fizycznych charakeryzujących energię elekryczną

Bardziej szczegółowo

METODY OCENY JAKOŚCI CYFROWYCH UKŁADÓW REGULACJI

METODY OCENY JAKOŚCI CYFROWYCH UKŁADÓW REGULACJI POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI AUTOREFERAT PRACY DOKTORSKIEJ MGR INŻ. GRZEGORZ BIALIC METODY OCENY JAKOŚCI CYFROWYCH UKŁADÓW REGULACJI PRACUJĄCYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE. Przełącznikowy tranzystor mocy MOSFET

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE. Przełącznikowy tranzystor mocy MOSFET Wydział Elekroniki Mikrosysemów i Fooniki Poliechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Ćwiczenie nr 5 Przełącznikowy ranzysor mocy MOSFET Wykonując pomiary PRZESTRZEGAJ

Bardziej szczegółowo

NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO POTRANSAKCYJNE ELEMENTY LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA

NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO POTRANSAKCYJNE ELEMENTY LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO POTRANSAKCYJNE ELEMENTY LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA Sławomir Juściński Kaedra Energeyki i Pojazdów Uniwersye

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W TECHNOLOGII MORSKIEGO TRANSPORTU ADUNKU

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W TECHNOLOGII MORSKIEGO TRANSPORTU ADUNKU 1 IOURI SEMENOV ZARZDZANIE RYZYKIEM W TECHNOLOGII MORSKIEGO TRANSPORTU ADUNKU 1. Wstp W ostatnim wierwieczu w Europie notowano cigy wzrost wydajnoci transportowej, której ilociow ocen przedstawiono w tabeli

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne. Antoni Klajn

Instalacje elektryczne. Antoni Klajn Anoni Klajn ZABEZPECZENA NADPRĄDOWE W NSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNENEM SELEKTYWNOŚC 1. nformacje wsępne Jednym z podsawowych warunków poprawnej pracy insalacji elekrycznych jes prawidłowe

Bardziej szczegółowo

1. TEORETYCZNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MIESZKANIOWEGO ZAGADNIENIA WYBRANE

1. TEORETYCZNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MIESZKANIOWEGO ZAGADNIENIA WYBRANE Pior Lis 1 1. TEORETYCZNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MIESZKANIOWEGO ZAGADNIENIA WYBRANE 1.1. Wprowadzenie Kryzys finansowy, kóry rozpoczł si w pierwszym półroczu 2007 r. w Sanach Zjednoczonych, a

Bardziej szczegółowo

ANALIZA HARMONICZNA RZECZYWISTYCH PRZEBIEGÓW DRGAŃ

ANALIZA HARMONICZNA RZECZYWISTYCH PRZEBIEGÓW DRGAŃ Ćwiczenie 8 ANALIZA HARMONICZNA RZECZYWISTYCH PRZEBIEGÓW DRGAŃ. Cel ćwiczenia Analiza złożonego przebiegu drgań maszyny i wyznaczenie częsoliwości składowych harmonicznych ego przebiegu.. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE

SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE Janusz Sowiński, Rober Tomaszewski, Arur Wacharczyk Insyu Elekroenergeyki Poliechnika Częsochowska Aky prawne

Bardziej szczegółowo

Wyzwania praktyczne w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH

Wyzwania praktyczne w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH Krzyszof Pionek Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wyzwania prakyczne w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH Wsęp Od zaproponowania przez Engla w 1982 roku jednowymiarowego modelu klasy ARCH, modele

Bardziej szczegółowo

METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI KONTRAKTÓW NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI KONTRAKTÓW NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 3 2009 Barbara GŁADYSZ* METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI KONTRAKTÓW NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W arykule zaproponowano meodę określania wielkości konraków na

Bardziej szczegółowo

Model logistycznego wsparcia systemu eksploatacji środków transportu

Model logistycznego wsparcia systemu eksploatacji środków transportu Poliechnika Wrocławska Insyu Konsrukcji i Eksploaacji Maszyn Zakład Logisyki i Sysemów Transporowych Rozprawa dokorska Model logisycznego wsparcia sysemu eksploaacji środków ransporu Rapor serii: PRE nr

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTALACJI CHŁODNICZEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA DO POPRAWY WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH W WYROBISKACH GÓRNICZYCH KWK WUJEK

WYKORZYSTANIE INSTALACJI CHŁODNICZEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA DO POPRAWY WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH W WYROBISKACH GÓRNICZYCH KWK WUJEK GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2013 Tom 8 Zeszy 3 Bernard NOWAK, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Pior ŻYCZKOWSKI Akademia Górniczo-Hunicza, Kraków WYKORZYSTANIE INSTALACJI CHŁODNICZEJ Z ODZYSKIEM

Bardziej szczegółowo

O WYBRANYCH SPOSOBACH OPISU DYNAMIKI EKONOMICZNYCH STRUKTUR PRZESTRZENNYCH

O WYBRANYCH SPOSOBACH OPISU DYNAMIKI EKONOMICZNYCH STRUKTUR PRZESTRZENNYCH STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 26 Krzyszof Heberlein Uniwersye Szczeciński O WYBRANYCH SPOSOBACH OPISU DYNAMIKI EKONOMICZNYCH STRUKTUR PRZESTRZENNYCH STRESZCZENIE W arykule

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 43 U R I (1)

ĆWICZENIE NR 43 U R I (1) ĆWCZENE N 43 POMY OPO METODĄ TECHNCZNĄ Cel ćwiczenia: wyznaczenie warości oporu oporników poprzez pomiary naężania prądu płynącego przez opornik oraz napięcia na oporniku Wsęp W celu wyznaczenia warości

Bardziej szczegółowo

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme)

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) PROGRAM PRIORYTETOWY Tyuł programu: Sysem zielonych inwesycji (GIS Green Invesmen Scheme) Część 6) SOWA Energooszczędne oświelenie uliczne. 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwulenku węgla

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA i KLIMATYZACJA 2. Ćwiczenia nr 1

WENTYLACJA i KLIMATYZACJA 2. Ćwiczenia nr 1 Insyu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powierza Poliechniki Krakowskiej Zakład Wenylacji Klimayzacji i Chłodnicwa WENTYLACJA i KLIMATYZACJA 2 Ćwiczenia nr 1 Urządzenia do uzdania powierza w klimayzacji Dr

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA POMIĘDZY KRÓTKOOKRESOWYMI I DŁUGOOKRESOWYMI STOPAMI PROCENTOWYMI W POLSCE

POWIĄZANIA POMIĘDZY KRÓTKOOKRESOWYMI I DŁUGOOKRESOWYMI STOPAMI PROCENTOWYMI W POLSCE Anea Kłodzińska, Poliechnika Koszalińska, Zakład Ekonomerii POWIĄZANIA POMIĘDZY KRÓTKOOKRESOWYMI I DŁUGOOKRESOWYMI STOPAMI PROCENTOWYMI W POLSCE Sopy procenowe w analizach ekonomicznych Sopy procenowe

Bardziej szczegółowo

Sieć ad-hoc wi-fi z mechanizmem samoorganizacji i kolejkowaniem przydziału kanału radiowego dla VoIP do zastosowań w służbach publicznych

Sieć ad-hoc wi-fi z mechanizmem samoorganizacji i kolejkowaniem przydziału kanału radiowego dla VoIP do zastosowań w służbach publicznych Janusz Romanik Wojskowy Insyu Łączności 05-30 Zegrze, ul. Warszawska 22A j.romanik@wil.waw.pl Pior Gajewski, Jacek Jarmakiewicz Insyu Telekomunikacji Wojskowa Akademia Techniczna {pgajewski, jjarmakiewicz}@wel.wa.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE EKONOMICZNE ELEKTROWNI GAZOWO - PAROWYCH BEZ I Z WYCHWYTEM CO 2

PORÓWNANIE EKONOMICZNE ELEKTROWNI GAZOWO - PAROWYCH BEZ I Z WYCHWYTEM CO 2 Sr. 88 Rynek nergii Nr 3(112) - 2014 PORÓWNANI KONOMIZN LKTROWNI GAZOWO - PAROWYH BZ I Z WYHWYTM O 2 Maeusz Brzęczek, Marcin Job Słowa kluczowe: ekrownie gazowo parowe, insalacja wychwyu O 2, spalanie

Bardziej szczegółowo

POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI I PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO SYGNAŁÓW OKRESOWYCH. Cel ćwiczenia. Program ćwiczenia

POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI I PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO SYGNAŁÓW OKRESOWYCH. Cel ćwiczenia. Program ćwiczenia Pomiary częsoliwości i przesunięcia fazowego sygnałów okresowych POMIARY CZĘSOLIWOŚCI I PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO SYGNAŁÓW OKRESOWYCH Cel ćwiczenia Poznanie podsawowych meod pomiaru częsoliwości i przesunięcia

Bardziej szczegółowo

W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER

W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOAROWEJ DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SAL SPORTOW Z ZAPLECZEM I BIBLIOTEK Lubosz, ul. Powstaców Wlkp. 1, działki nr 121/4, 122 1. Dane

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY REGULATORÓW ELEKTRYCZNYCH (A 4)

ELEMENTY REGULATORÓW ELEKTRYCZNYCH (A 4) ELEMENTY REGULATORÓW ELEKTRYCZNYCH (A 4) 1. Cel wiczenia. Celem wiczenia jest poznanie budowy i działania elementów regulatorów elektrycznych. W trakcie wiczenia zdejmowane s charakterystyki statyczne

Bardziej szczegółowo

Ruch płaski. Bryła w ruchu płaskim. (płaszczyzna kierująca) Punkty bryły o jednakowych prędkościach i przyspieszeniach. Prof.

Ruch płaski. Bryła w ruchu płaskim. (płaszczyzna kierująca) Punkty bryły o jednakowych prędkościach i przyspieszeniach. Prof. Ruch płaski Ruchem płaskim nazywamy ruch, podczas kórego wszyskie punky ciała poruszają się w płaszczyznach równoległych do pewnej nieruchomej płaszczyzny, zwanej płaszczyzną kierującą. Punky bryły o jednakowych

Bardziej szczegółowo

Akumulatory kolejowe Saft. Rozwiązania dla ruchomego świata

Akumulatory kolejowe Saft. Rozwiązania dla ruchomego świata Akumulaory kolejowe Saf Rozwiązania dla ruchomego świaa Wydajność i niezawodność udoskonalona dla zasosowań kolejowych Sawiamy czoła wyzwaniom nowoczesnej branży kolejowej Saf posiada ponad 60 la doświadczenia

Bardziej szczegółowo

METROLOGICZNE WŁASNOŚCI SYSTEMU BADAWCZEGO

METROLOGICZNE WŁASNOŚCI SYSTEMU BADAWCZEGO PROBLEY NIEONWENCJONALNYCH ŁADÓW ŁOŻYSOWYCH Łódź, 4 maja 999 r. Jadwiga Janowska, Waldemar Oleksiuk Insyu ikromechaniki i Fooniki, Poliechnika Warszawska ETROLOGICZNE WŁASNOŚCI SYSTE BADAWCZEGO SŁOWA LCZOWE:

Bardziej szczegółowo

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych nr 89 2013 Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Sanisław Sańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych Meody ilościowe

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy prognozowania

Wybrane problemy prognozowania Wybrane problemy prognozowania nr 114 2014 dealicznych cen żywności Wybrane problemy prognozowania dealicznych cen żywności Wybrane problemy prognozowania dealicznych cen żywności Auorzy: dr inż. Mariusz

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY Bogdan ółtowski Henryk Tylicki OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH Bydgoszcz 1999 SPIS TRECI WSTP 1. DIAGNOZOWANIE OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY OBLICZEŃ UPROSZCZONYCH DO WYZNACZANIA CZASU JAZDY POCIĄGU NA SZLAKU

ZASTOSOWANIE METODY OBLICZEŃ UPROSZCZONYCH DO WYZNACZANIA CZASU JAZDY POCIĄGU NA SZLAKU PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 87 Transpor 01 Jarosław Poznański Danua Żebrak Poliechnika Warszawska, Wydział Transporu ZASTOSOWANIE METODY OBLICZEŃ UPROSZCZONYCH DO WYZNACZANIA CZASU JAZDY

Bardziej szczegółowo

Obszary zainteresowań (ang. area of interest - AOI) jako metoda analizy wyników badania eye tracking

Obszary zainteresowań (ang. area of interest - AOI) jako metoda analizy wyników badania eye tracking Inerfejs użykownika - Kansei w prakyce 2009 107 Obszary zaineresowań (ang. area of ineres - AOI) jako meoda analizy wyników badania eye racking Pior Jardanowski, Agencja e-biznes Symeria Ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

ZMĘCZENIE MATERIAŁÓW PODSTAWY, KIERUNKI BADAŃ, OCENA STANU USZKODZENIA

ZMĘCZENIE MATERIAŁÓW PODSTAWY, KIERUNKI BADAŃ, OCENA STANU USZKODZENIA ------------------------------------------------------------------------------------------------ Siedemnase Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane, 8-11 marca 211 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE Paweł Kobus, Rober Pierzykowski Kaedra Ekonomerii i Informayki SGGW e-mail: pawel.kobus@saysyka.info EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE Sreszczenie: Do modelowania asymerycznego wpływu dobrych i złych informacji

Bardziej szczegółowo

DOBÓR PRZEKROJU ŻYŁY POWROTNEJ W KABLACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

DOBÓR PRZEKROJU ŻYŁY POWROTNEJ W KABLACH ELEKTROENERGETYCZNYCH Franciszek SPYRA ZPBE Energopomiar Elekryka, Gliwice Marian URBAŃCZYK Insyu Fizyki Poliechnika Śląska, Gliwice DOBÓR PRZEKROJU ŻYŁY POWROTNEJ W KABLACH ELEKTROENERGETYCZNYCH. Wsęp Zagadnienie poprawnego

Bardziej szczegółowo

1 Uk ady sterowania elektrycznego

1 Uk ady sterowania elektrycznego 1 Uk ady serowania elekrycznego; 1.1. Zasilanie elekryczne urzàdzeƒ i sysemów mecharonicznych 9 1 Uk ady serowania elekrycznego 1.1 Zasilanie elekryczne urzàdzeƒ i sysemów mecharonicznych 1.1.1 Transformaory

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 WŁASNOŚCI DYNAMICZNE DIOD

Ćwiczenie 6 WŁASNOŚCI DYNAMICZNE DIOD 1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 6 WŁASNOŚCI DYNAMICZNE DIOD Celem ćwiczenia jes poznanie własności dynamicznych diod półprzewodnikowych. Obejmuje ono zbadanie sanów przejściowych podczas procesu przełączania

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR.4 Wybrane zagadnienia teoretyczne POMIARY OSCYLOSKOPOWE OSCYLOSKOPY ANALOGOWE

ĆWICZENIE NR.4 Wybrane zagadnienia teoretyczne POMIARY OSCYLOSKOPOWE OSCYLOSKOPY ANALOGOWE 1 ĆWICZENIE NR.4 Wybrane zagadnienia eoreyczne POMIARY OSCYLOSKOPOWE OSCYLOSKOPY ANALOGOWE 1. Wsęp Oscyloskopy elekroniczne są o elekroniczne przyrządy pomiarowe służące do wizualnej obserwacji zależności

Bardziej szczegółowo

Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak

Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak Ocena wyników zarządzania porelem Analiza i Zarządzanie Porelem cz. 6 Dr Kaarzyna Kuziak Eapy oceny wyników zarządzania porelem: - (porolio perormance measuremen) - Przypisanie wyników zarządzania porelem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE Wnioskowanie saysyczne w ekonomerycznej analizie procesu produkcyjnego / WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE W EKONOMETRYCZNEJ ANAIZIE PROCESU PRODUKCYJNEGO Maeriał pomocniczy: proszę przejrzeć srony www.cyf-kr.edu.pl/~eomazur/zadl4.hml

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności procedury Congruent Specyfication dla małych prób

Ocena efektywności procedury Congruent Specyfication dla małych prób 243 Zeszyy Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 20/2011 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Ocena efekywności procedury Congruen Specyficaion dla małych prób Sreszczenie. Procedura specyfikacji

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK OŚRODKA SZKOLENIA W WARSZAWIE KW PSP w WARSZAWIE i JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ NR 8 KM PSP w WASZAWIE ul. Majdańskia 38/40, 04-110 Warszawa

BUDYNEK OŚRODKA SZKOLENIA W WARSZAWIE KW PSP w WARSZAWIE i JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ NR 8 KM PSP w WASZAWIE ul. Majdańskia 38/40, 04-110 Warszawa DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA SCENARIUSZ ODNIESIENIA (baseline) oraz OSZACOWANIE EMISJI I REDUKCJI, OGRANICZENIA LUB UNIKNIĘCIA EMISJI BUDYNEK OŚRODKA SZKOLENIA W WARSZAWIE KW PSP w WARSZAWIE i JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006. dr in. Marek Dwiarek. Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy

Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006. dr in. Marek Dwiarek. Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006 dr in. Marek Dwiarek Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy Tematyka dyskusji Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006 Wymagania dotyczce bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

OCENA ZMIENNOŚCI ODPŁYWU W MAŁYCH ZLEWNIACH GÓRSKICH

OCENA ZMIENNOŚCI ODPŁYWU W MAŁYCH ZLEWNIACH GÓRSKICH Marek Madzia 1, Ewa Suchanek 1, Beniamin Więzik 2 OCENA ZMIENNOŚCI ODPŁYWU W MAŁYCH ZLEWNIACH GÓRSKICH Sreszczenie. W arykule przedsawiono srukurę maemaycznego modelu odpływu ze zlewni o paramerach skupionych,

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 MAŁGORZATA WASILEWSKA PORÓWNANIE METODY NPV, DRZEW DECYZYJNYCH I METODY OPCJI REALNYCH W WYCENIE PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piontek Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpiecze Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Krzysztof Piontek Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpiecze Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Krzyszof Pionek Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpiecze Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Zasosowanie modeli klasy ARCH do opisu własnoci szeregu sóp zwrou indeksu WIG Wsp Sporód rónych rodzajów ryzyka

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTORY POLOWE JFET I MOSFET

TRANZYSTORY POLOWE JFET I MOSFET POLTECHNKA RZEZOWKA Kaedra Podsaw Elekroiki srukcja Nr5 F 00/003 sem. lei TRANZYTORY POLOWE JFET MOFET Cel ćwiczeia: Pomiar podsawowych charakerysyk i wyzaczeie paramerów określających właściwości razysora

Bardziej szczegółowo

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH Krzyszof Jajuga Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W osanich kilkunasu laach na świecie obserwuje się dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Kluczowe wnioski ze Światowego Badania Bezpieczeństwa Informacji 2012. 4 grudnia 2012

Kluczowe wnioski ze Światowego Badania Bezpieczeństwa Informacji 2012. 4 grudnia 2012 Kluczowe wnioski ze Świaowego Badania Bezpieczeńswa Informacji 2012 4 grudnia 2012 Erns & Young 2012 Świaowe Badanie Bezpieczeńswa Informacji Świaowe Badanie Bezpieczeńswa Informacji Erns & Young 2012

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wahań koniunkturalnych gospodarki polskiej

Identyfikacja wahań koniunkturalnych gospodarki polskiej Rozdział i Idenyfikacja wahań koniunkuralnych gospodarki polskiej dr Rafał Kasperowicz Uniwersye Ekonomiczny w Poznaniu Kaedra Mikroekonomii Sreszczenie Celem niniejszego opracowania jes idenyfikacja wahao

Bardziej szczegółowo

Układy i Systemy Zasilania

Układy i Systemy Zasilania Układy i Sysemy Zasilania ieraura Keih H. Billings - HANDBOOK OF SWITCHMODE POWER SUPPIES, McGraw-Hill Publishing Company, 1989 Abraham I.Pressman Power Supply Design, Second Ediion, McGraw-Hill Publishing

Bardziej szczegółowo

Komputerowa analiza przepływów turbulentnych i indeksu Dow Jones

Komputerowa analiza przepływów turbulentnych i indeksu Dow Jones Kompuerowa analiza przepływów urbulennych i indeksu Dow Jones Rafał Ogrodowczyk Pańswowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Wiesław A. Kamiński Uniwersye Marii Curie-Skłodowskie w Lublinie W badaniach porównano

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TESTU PERRONA DO BADANIA PUNKTÓW ZWROTNYCH INDEKSÓW GIEŁDOWYCH: WIG, WIG20, MIDWIG I TECHWIG

ZASTOSOWANIE TESTU PERRONA DO BADANIA PUNKTÓW ZWROTNYCH INDEKSÓW GIEŁDOWYCH: WIG, WIG20, MIDWIG I TECHWIG Doroa Wikowska, Anna Gasek Kaedra Ekonomerii i Informayki SGGW dwikowska@mors.sggw.waw.pl ZASTOSOWANIE TESTU PERRONA DO BADANIA PUNKTÓW ZWROTNYC INDEKSÓW GIEŁDOWYC: WIG, WIG2, MIDWIG I TECWIG Sreszczenie:

Bardziej szczegółowo

Demonstrator radaru szumowego bliskiego zasięgu z korelatorem analogowym w paśmie X

Demonstrator radaru szumowego bliskiego zasięgu z korelatorem analogowym w paśmie X Waldemar SUSEK Wojskowa Akademia Techniczna, nsyu Radioelekroniki Demonsraor radaru szumowego bliskiego zasięgu z korelaorem analogowym w paśmie X Sreszczenie. W arykule przedsawiono zasadę kwadraurowej

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach systemowych

Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach systemowych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 10 Zeszy specjalny 2 2007 PL ISSN 1429-6675 Janusz SOWIÑSKI* Analiza koszów wywarzania energii elekrycznej w elekrowniach sysemowych STRESZCZENIE. Zaporzebowanie na energiê elekryczn¹

Bardziej szczegółowo

1.2.1 Ogólny algorytm podejmowania decyzji... 18. 1.2.2 Algorytm postępowania diagnostycznego... 23. 1.2.3 Analiza decyzyjna... 27

1.2.1 Ogólny algorytm podejmowania decyzji... 18. 1.2.2 Algorytm postępowania diagnostycznego... 23. 1.2.3 Analiza decyzyjna... 27 3 Spis reści Spis reści... 3 Użye oznaczenia... 7 Wsęp i założenia pracy... 9 1. Akualny san wiedzy medycznej i echnicznej związanej zagadnieniami analizy decyzyjnej w chorobach górnego odcinka przewodu

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2013 dr Adam Marcysiak prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Zrozumieć fizykę

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Zrozumieć fizykę Klasa III 10. Prąd elekryczny Tema według 10.1. Prąd elekryczny w mealach. Napięcie elekryczne 10.. Źródła prądu. Obwód elekryczny Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Zrozumieć

Bardziej szczegółowo

JERZY CZ. OSSOWSKI Politechnika Gdaska Katedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorstwem

JERZY CZ. OSSOWSKI Politechnika Gdaska Katedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorstwem JERZY CZ. OSSOWSKI Poliechnika Gdaska Kaedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorswem IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe n. Dynamiczne Modele Ekonomeryczne, Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III edukacyjne z fizyki dla klasy III edukacyjne z fizyki dla klasy III gimnazjum opare na programie nauczania Świa fizyki, auorswa B. Sagnowskiej (wersja 2), wydawnicwa Zamkor, 10. Prąd Tema według 10.1.

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE STRUKTURY TERMINOWEJ STÓP PROCENTOWYCH WYZWANIE DLA EKONOMETRII

MODELOWANIE STRUKTURY TERMINOWEJ STÓP PROCENTOWYCH WYZWANIE DLA EKONOMETRII KRZYSZTOF JAJUGA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu MODELOWANIE STRUKTURY TERMINOWEJ STÓP PROCENTOWYCH WYZWANIE DLA EKONOMETRII. Modele makroekonomiczne a modele sóp procenowych wprowadzenie Nie do podważenia

Bardziej szczegółowo

Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro

Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro Rozdział i. Srukura sekorowa finansowania wydaków na B+R w krajach srefy euro Rober W. Włodarczyk 1 Sreszczenie W arykule podjęo próbę oceny srukury sekorowej (sekor przedsiębiorsw, sekor rządowy, sekor

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FLUKTUACJI REALNEGO EFEKTYWNEGO KURSU EUR/ PLN

ŹRÓDŁA FLUKTUACJI REALNEGO EFEKTYWNEGO KURSU EUR/ PLN METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XII/, 0, sr. 389 398 ŹRÓDŁA FLUKTUACJI REALNEGO EFEKTYWNEGO KURSU EUR/ PLN Adam Waszkowski Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Jerzy Czesław Ossowski Katedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorstwem Wydział Zarzdzania i Ekonomii Politechnika Gdaska

Jerzy Czesław Ossowski Katedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorstwem Wydział Zarzdzania i Ekonomii Politechnika Gdaska A.07.3 Jerzy Czesław Ossowski Kaedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorswem Wydział Zarzdzania i Ekonomii Poliechnika Gdaska XII Seminarium Naukowe Kaedry Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorswem Poliechniki

Bardziej szczegółowo

Podstawy. Elektronika dla Wszystkich

Podstawy. Elektronika dla Wszystkich Problemy z głośnością, czyli od VU-meru do LUFS Jeszcze niedawno doświadczaliśmy nieprzyjemnie dużych różnic głośności podczas oglądania elewizji. Wprawdzie nadal poziom głośności fonii poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo - Elastyczność - Efektywność. safetydrive: Bezpieczeństwo funkcjonalne

Bezpieczeństwo - Elastyczność - Efektywność. safetydrive: Bezpieczeństwo funkcjonalne Technika napędowa \ Auomayzacja napędów \ Inegracja sysemowa \ Usługi 1 Bezpieczeńswo - Elasyczność - Efekywność safeydrive: Bezpieczeńswo funkcjonalne 2 safeydrive: Bezpieczeńswo funkcjonalne : Bezpieczeńswo

Bardziej szczegółowo