SYSTEM DIAGNOSTYKI MA YCH SILNIKÓW PR DU STA EGO Z WYKORZYSTANIEM METODY IDENTYFIKACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM DIAGNOSTYKI MA YCH SILNIKÓW PR DU STA EGO Z WYKORZYSTANIEM METODY IDENTYFIKACJI"

Transkrypt

1 DIAGNOSTYKA 1 (41)/2007 HANZL, OCZLSKI, Sysem diagnosyki maych silników prdu saego z wykorzysaniem SYST DIAGNOSTYKI AYCH SILNIKÓW PRD STAGO Z WYKORZYSTANI TODY IDNTYFIKACJI icha HANZL, Wojciech OCZLSKI Poliechnika lska, Kaedra Podsaw Konsrukcji aszyn Konarskiego 18A, Gliwice, Sreszczenie W referacie opisano sysem diagnosyki maych silników prdu saego, sosowanych w samochodach osobowych. Zaprojekowanie, skonsruowanie sanowiska pomiarowego, opracowanie meody i oprogramowania, a ake weryfikacja akiego sysemu byy przedmioem pracy dyplomowej magiserskiej pierwszego z auorów. Zasosowane podejcie bazuje na modelu analiycznym silnika, opisujcym cz elekryczn i mechaniczn. Do deekcji i lokalizacji uszkodze wykorzysuje si dwie sae: elekromechaniczn sa czasow oraz elekromagneyczn sa czasow obwodu wornika. symacja waroci ych saych naspuje na podsawie zmierzonych wielkoci: prdkoci obroowej i paramerów elekrycznych. zyskane wyniki porównywane s z warociami wzorcowymi orzymanymi z modelu. Orzymane residua s klasyfikowane z wykorzysaniem prosego algorymu progowego, a ake przez rozmy sie neuronow. Wspne badania weryfikacyjne, przeprowadzone dla kilku obieków ego samego ypu, powierdziy poprawne dziaanie sysemu. Sowa kluczowe: diagnosyka z wykorzysaniem modelu, diagnosyka przez idenyfikacj, silnik elekryczny maej mocy, deekcja uszkodze, klasyfikacja residuów, logika rozmya. SYST OF DIAGNOSTICS OF SALL DC OTORS WITH TH SAG OF IDNTIFICATION THOD Summary The paper deals wih a sysem of diagnosics of small DC moors ha are applied in personal cars. Design and developmen of a measuring sand, developmen of a mehod and respecive sofware, and verificaion of his sysem were he subjec of Sc hesis of he firs auhor. The approach o he problem is based on analyical model of he moor, which describes boh he elecrical and mechanical pars of he objec. Two ime consans are applied in order o deec and isolae fauls: elecromechanical one and elecro-magneic ime consan of he roor circui. These consans are esimaed basing on such measured quaniies as roaing speed and elecric parameers. The obained resuls are compared wih paern values calculaed from he model. Received residuals are classified by using simple hreshold algorihm, and by fuzzy neural nework. The iniial verificaion carried ou for several moors of he same ype confirmed correc operaion of he diagnosic sysem. Keywords: model-based diagnosics, diagnosics hrough idenificaion, small-power DC moor, faul deecion, classificaion of residuals, fuzzy logic. WSTP Silniki elekryczne prdu saego maej mocy s wywarzane masowo, znajdujc zasosowanie w wielu gaziach przemysu, np. w mooryzacji. Wzros niezawodnoci dziaania podzespoów samochodu, a ake odpowiednia jako oczekiwana przez klienów, powoduj rozwój echnik diagnosyki konrolnej akich silników. Sporód rónych podej na szczególn uwag zasuguje diagnosyka wspara modelowo. eody i echniki diagnozowania silników elekrycznych byy przedmioem wielu prac badawczych. Drugi z auorów uczesniczy w projekcie badawczym realizowanym w laach pod kierunkiem D. Barschdorffa na niwersyecie Paderborn (RFN), w kórym sosowano podejcie bazujce na modelu [2], [9]. Prace doyczce diagnosyki silników maej mocy byy równie realizowane w zespole D. Filbera (niwersye Techniczny w Berlinie) [4]. Auorzy podjli prób wykorzysania wsparych modelowo meod diagnosyki echnicznej w celu zbudowania sanowiska badawczego pozwalajcego na deekcj wybranych uszkodze silników elekrycznych maej mocy w sposób bezdemonaowy. Przebieg i wyniki ego projeku, bdcego jednoczenie prac magisersk pierwszego z auorów, omówione zosay w niniejszym arykule. 1. DTKCJA I LOKALIZACJA SZKODZ Z WYKORZYSTANI ODLI W diagnosyce echnicznej modele wykorzysywane s zarówno do deekcji jak i lokalizacji uszkodze.

2 68 DIAGNOSTYKA 1 (41)/2007 HANZL, OCZLSKI, Sysem diagnosyki maych silników prdu saego z wykorzysaniem... Deekcja uszkodze polega na okreleniu czy badany obiek jes niesprawny/niezdany. odele sosowane w ej grupie opisuj zalenoci pomidzy sygnaami wejciowymi i wyjciowymi obieku Y oraz umoliwiaj wykrycie zmian, kórych wyspowanie spowodowane jes ymi uszkodzeniami [6]. Celem lokalizacji uszkodze jes wyznaczenie rodzaju, miejsca i czasu wyspienia uszkodzenia oraz jego idenyfikacja, kóra doyczy okrelenia rozmiaru uszkodzenia i charakeru jego zmiennoci w czasie, a nawe przyczyny uszkodzenia [10]. W przypadku deekcji uszkodze modele na ogó opisuj dziaanie obieku w sanie zdanoci (brak uszkodze). Zwykle s o modele analiyczne, neuronowe oraz rozmye. Dziki ym modelom wyznacza si residua, a wic rónice midzy sygnaami wyjciowymi obieku (zmierzonymi), a sygnaami orzymanymi na podsawie modelu. Jeeli waro residuum odbiega znaczco od zera, jes o sympomem uszkodzenia. Waroci residuów s podsaw w deekcji uszkodze badanego obieku, naomias w celu lokalizacji uszkodze sosuje si zwykle binarn lub wielowarociow ocen ych residuów (kwanyzacja) i dopiero na podsawie ak przeworzonych sygnaów diagnosycznych prowadzone jes wnioskowanie o uszkodzeniach [7]. oliwe jes o dziki zasosowaniu klasyfikaora, przekszacajcego orzymane residuum na jakociowy sygna diagnosyczny. Do deekcji uszkodze w diagnosyce najczciej wykorzysuje si modele analiyczne, kóre pozwalaj uzyska zw. redundancj analiyczn oru pomiarowego. Osigane jes o poprzez wprowadzenie do sysemu diagnosycznego modelu maemaycznego badanego obieku, a naspnie porównanie waroci zmierzonego sygnau rzeczywisego z waroci ego sygnau wyliczon na podsawie modelu (residuum). W grupie modeli maemaycznych sosowanych do deekcji uszkodze wyróni mona [7]: modele fizyczne (równania ruchu, bilansowe, ip.), modele liniowe ypu wejcie wyjcie (ransmiancje cige lub dyskrene), liniowe równania sanu, obserwaory sanu i filry Kalmana. W ym przypadku mówi si o redundancji informacyjnej, kórej szczególnym przypadkiem jes redundancja analiyczna [7]. 2. SILNIK LKTRYCZNY DC AJ OCY JAKO OBIKT DIAGNOZOWANIA Poniewa celem bada byo opracowanie sysemu deekcji uszkodze, kóry awo mona byoby zweryfikowa, a naspnie mógby znale zasosowanie prakyczne, posanowiono jako obiek bada wybra moliwie awo dospny silnik wywarzany masowo. Do silników akich zaliczy mona silniki prdu saego maej mocy, sosowane w przemyle samochodowym Opis obieku diagnozowania Przyjymi w pracy obiekami bada s silniki elekryczne prdu saego maej mocy ze wzbudzeniem od magnesów rwaych, wykorzysywane jako dodakowy osprz (napd mechanizmu wycieraczek) w samochodzie osobowym Fia 126p (rys. 2). Rys. 2. Badany silnik Jak kada wirujca maszyna elekryczna badany silnik skada si ze sojana i wirnika. Sojan pokazany jes na rys. 3. Do jarzma sojana przymocowana jes para biegunów gównych w posaci magnesów rwaych wywarzajcych pole magneyczne. Wewnrz korpusu znajduje si równie arcza oyskowa, w kórej obraca si wa wirnika i kóra zapewnia jego cenryczne usawienie w sosunku do biegunów gównych oraz sojana. Rys. 3. Sojan (magnenica) silnika: 1 jarzmo, 2 magnesy rwae, 3 arcza oyskowa Rys. 1. Schema generacji residuów z wykorzysaniem redundancji analiycznej [8] Poza równaniami maemaycznymi modele worzy si równie jako neuronowe czy rozmye. Rys. 4 przedsawia wirnik (wornik) badanego silnika. ona w nim wyróni pakie blach wraz z izolacj (4), uzwojenie (3) oraz walcowy komuaor (2). Ponado wa wirnika (1) zakoczony jes limakiem, dziki czemu poprzez przekadni

3 DIAGNOSTYKA 1 (41)/2007 HANZL, OCZLSKI, Sysem diagnosyki maych silników prdu saego z wykorzysaniem limakow momen obroowy przekazywany jes do waka wyjciowego redukora. Rys. 4. Wirnik (wornik) silnika Apara szczokowy pokazany na rys. 5 dziki sprynom (2) i odpowiedniemu zamocowaniu szczoek (1) zapewnia ich prawidowy docisk do powierzchni komuaora. Jednoczenie gwaranuje on izolacj wza szczokowego wzgldem korpusu silnika. W pokrywie znajduje si równie niewielkie oysko lizgowe, kóre zapewnia odpowiednie usawienie wirnika wzgldem sojana i przyrzdu szczokowego. Rys. 6. Wyznaczanie residuum Prac badanego silnika (przedsawionego w posaci schemau na rys. 7) mona opisa na podsawie dwóch równa, równania opisujcego cz mechaniczn oraz równania opisujcego cz elekryczn silnika. Rys. 7. Schema ideowy silnika prdu saego Rys. 5. Apara szczokowy 2.2. Budowa modelu analiycznego silnika Podsawowym zaoeniem przyjym w pracy bya moliwo oceny sanu echnicznego badanych obieków w sposób bezdemonaowy. moliwiaj o szeroko rozwijajce si meody diagnosyczne wspare na modelach, kóre ponado pozwalaj na wczesne rozpoznanie nieprawidowego zachowania maszyny, a ake na auomayzacj procesu deekcji uszkodze i dlaego en wanie sposób zosa wykorzysany w realizowanym projekcie. W pracy do deekcji uszkodze silników wykorzysana zosaa zw. redundancja analiyczna oru pomiarowego (rys. 6), uzyskana dziki wprowadzeniu do sysemu diagnosycznego modelu badanego obieku w posaci równa fizycznych. Poprzez porównanie waroci zmierzonego sygnau rzeczywisego z waroci ego sygnau wyliczon na podsawie modelu orzymuje si residuum, kórego odpowiednie przekszacenie pozwala na okrelenie sanu echnicznego badanego silnika. Wykorzysanie równa fizycznych do budowy modelu pozwala na najpeniejsze opisanie zwizków zachodzcych midzy zmiennymi w obiekcie jednak nie zawsze jes moliwo ich wyznaczenia. Równanie elekryczne silnika prdu saego mona wyznaczy na podsawie II prawa Kirchoffa, zwanego równie bilansem napi w oczku. Prawo o mówi, e w kadym zamkniym obwodzie elekrycznym, zwanym oczkiem, suma algebraiczna napi ródowych równa si sumie algebraicznej napi odbiornikowych, j. spadków napi na rezysancjach [11]: i i u e (1) k k Na podsawie (1) orzymujemy dla silnika prdu saego zaleno (2). R L (2) Napicie elemenu rezysancyjnego zgodnie z prawem Ohma jes przedsawione za pomoc równania (3) [1]. i R (3) R gdzie i jes prdem wornika. Zaleno (4) okrela napicie cewki (elemenu indukcyjnego), kóre jes proporcjonalne do zmian prdu przepywajcego przez uzwojenie [1]. d L L i (4) d gdzie:

4 70 DIAGNOSTYKA 1 (41)/2007 HANZL, OCZLSKI, Sysem diagnosyki maych silników prdu saego z wykorzysaniem... L oznacza indukcyjno obwodu wornika. Waro napicia indukowanego w worniku jes opisana równaniem (5). c (5) gdzie: c wspóczynnik say dla danego silnika, zaleny od jego paramerów konsrukcyjnych, - srumie magneyczny, prdko kowa wornika. Podsawiajc (3)-(5) do (2) orzymujemy równanie róniczkowe opisujce cz elekryczn silnika prdu saego (6) [12]. d Ri L i c (6) d Twornik badanego silnika porusza si ruchem obroowym, moemy wic w oparciu o zasad d Alembera zapisa równanie mechaniczne silnika (7) [12]. d J e z (7) d gdzie: J momen bezwadnoci wirnika, prdko kowa wirnika, e momen elekromagneyczny, z zewnrzny momen obroowy dziaajcy na wa silnika. omen elekromagneyczny e wywarzany jes w wyniku wzajemnego oddziaywania srumienia magneycznego oraz prdu i pyncego w uzwojeniu wornika, a jego waro opisuje zaleno (8) [5]. e c i (8) c wspóczynnik say dla danego silnika, zaleny od jego paramerów konsrukcyjnych Sae c i c wyspujce w powyszych równaniach s sobie równe, a wic moemy zapisa [12]: c c c (9) Wspóczynnik c mona okreli biorc pod uwag fak, e prdko kowa silnika jes wpros proporcjonalna do rónicy napicia zasilajcego i spadków na obwodzie wornika oraz odwronie proporcjonalna do srumienia magneycznego, co opisane jes równaniem (10) [3]. Ri (10) c sd po przekszaceniu orzymujemy wzór na wspóczynnik c (11). c R i (11) wzgldniajc powysze wzory mona wyprowadzi ukad równa opisujcy dynamik silnika prdu saego, kóry przedsawiony jes za pomoc zalenoci (12) [12]. di R i d L d c i d J c L L 1 J Z (12) W rozwaaniach doyczcych silników prdu saego dogodnie jes posugiwa si elekromechaniczn sa czasow T oraz elekromagneyczn sa czasow T obwodu wornika. Po uwzgldnieniu zalenoci na sae czasowe T oraz T ukad równa opisujcy dynamik silnika przedsawiaj równania (13) [12]. di 1 J 1 i d T TT c T R (13) d R 1 i Z d T c J 2.3. Koncepcja sysemu deekcji uszkodze Sysem deekcji uszkodze, zbudowany w ramach omawianej pracy przedsawiony zosa w posaci schemau blokowego na rys. 8. Rys. 8. Sysem deekcji uszkodze silników elekrycznych Pierwszym elemenem sysemu jes sanowisko monaowe, na kórym mocowany jes badany silnik. Naspnie przy wykorzysaniu ukadu pomiarowego oraz okrelonych przyrzdów okrelane s waroci podsawowych paramerów silnika. Orzymane dane wprowadzane s do kompuera wyposaonego w odpowiednie oprogramowanie. Algorym programu porównuje zmierzone waroci z warociami orzymanymi z modelu badanego silnika i na ej podsawie generuje residua. Ocena waroci residuów pozwala na okrelenie akualnego sanu echnicznego badanego silnika. W przypadku wyspienia uszkodzenia program okrela jego rodzaj i prezenuje wyniki na ekranie moniora.

5 DIAGNOSTYKA 1 (41)/2007 HANZL, OCZLSKI, Sysem diagnosyki maych silników prdu saego z wykorzysaniem IPLNTACJA SYST DIAGNOSTYKI SILNIKÓW Weryfikacja sysemu i opracowanych algorymów wymagaa budowy odpowiedniego sanowiska pomiarowego oraz oprogramowania nadzorujcego pomiar, przewarzanie wielkoci mierzonych, wyliczanie residuów i wnioskowanie diagnosyczne Sanowisko monaowe Sanowisko monaowe zosao wykonane w sposób umoliwiajcy zamocowanie silnika analogicznie do ego jak monowany jes on w samochodzie (rys. 9), dziki czemu silnik pracuje swobodnie i zachowuje si ak samo jak w rakcie normalnej eksploaacji. Ponado aki sposób monau umoliwia pomiar sygnaów pochodzcych od procesów owarzyszcych jego dziaaniu, jak na przykad pomiar drga. Rys. 9. Sanowisko monaowe wraz z zamocowanym badanym silnikiem Rys. 10. rzdzenie do pomiaru prdkoci obroowej oraz wielkoci elekrycznych 3.3. Oprogramowanie Po dokonaniu pomiarów naenia prdu, napicia, rezysancji oraz prdkoci obroowej badanego silnika orzymane waroci wprowadzane zosaj do kompuera PC wyposaonego w odpowiednie oprogramowanie. Program bdcy czci budowanego sanowiska zosa napisany w rodowisku alab ver 6.5, przy czym kompaybilny jes równie z wersjami nowszymi. Zasad dziaania programu obrazuje algorym na rys Pomiar prdkoci obroowej i wielkoci elekrycznych Wyznaczenie wielkoci elekrycznych badanego silnika oraz pomiar jego prdkoci obroowej przeprowadzany jes przy wykorzysaniu ukadu pomiarowego bdcego czci zbudowanego sysemu, kóre przedsawione jes na rys. 10. W obudowie wykonanego podzespou umieszczony jes ukad elekroniczny do pomiaru prdkoci obroowej opary na mikrokonrolerze oraz odpowiednio poczone obwody elekryczne pozwalajce na wyznaczenie paramerów elekrycznych silnika. Przedni panel obudowy suy do podczenia badanego silnika, zasilania oraz enkodera opycznego sucego do pomiaru prdkoci obroowej. Rys. 11. Zasada dziaania programu do deekcji uszkodze Na podsawie wprowadzonych przez uykownika waroci zmierzonych sygnaów

6 72 DIAGNOSTYKA 1 (41)/2007 HANZL, OCZLSKI, Sysem diagnosyki maych silników prdu saego z wykorzysaniem... wyznaczane s sae czasowe silnika (elekromechaniczna i elekromagneyczna). Algorym programu porównuje naspnie uzyskane wyniki z warociami wzorcowymi orzymanymi z modelu i na ej podsawie wyznacza residua. Ocena waroci residuów pozwala na przypisanie ich do usalonych przedziaów, dziki czemu w kolejnym kroku na podsawie odpowiednich regu wnioskowania okrelane s uszkodzenia silnika oraz jego san. 4. WRYFIKACJA ODL I SYST DTKCJI SZKODZ Wykrywanie uszkodze na wykonanym sanowisku opiera si na bezporednim wykorzysaniu równa fizycznych do generacji residuów, co daje najbardziej odporn na zakócenia pewn meod deekcji. Po odpowiednim przekszaceniu ukadu równa opisujcego prac badanego silnika w sanie zdanoci i bez obcienia dodakowym momenem zewnrznym orzymujemy zalenoci (14) oraz (15). L i T (14) L i c T R i c (15) Na podsawie (14) i (15) mona wyznaczy naspujce residua: L i r T (16) L i c r R i T (17) c Residua wyznaczone jako rónice midzy warociami wzorcowymi, a warociami zmierzonymi s w kolejnym eapie oceniane. W wyniku ej oceny naspuje ich przypisanie do odpowiednio okrelonych przedziaów. W rakcie realizacji pracy do oceny residuów zosay wykorzysane dwie meody. Pierwsza polega na ocenie ich waroci w sposób progowy. Na podsawie przeprowadzonych bada dla orzymanych residuów okrelone zosay granice przedziaów (rys. 12), reguy wnioskowania oraz odpowiadajca im macierz diagnosyczna. Przeprowadzone esy wykazay jednak, e sysem opary na progowej ocenie orzymanych wyników jes wraliwy nie ylko na uszkodzenia, ale równie na zakócenia pomiarowe. Poniewa w prakyce okrelenie sopnia wpywu ych zakóce na sygnay wyjciowe czso jes niemoliwe do osignicia, zachodzi prawdopodobieswo wyspienia faszywych alarmów generowanych przez akie sysemy. W celu zmniejszenia ryzyka powsania ego ypu syuacji sosowane s specjalne meody przekszacania orzymanych residuów w sygnay jakociowe okrelajce san obieku, jak np. logika rozmya. Rys. 12. Granice przedziaów dla progowej oceny residuów W realizowanym sysemie paramery zbiorów rozmyych dobrane zosay na podsawie danych uczcych dziki zasosowaniu neuronoworozmyych adapacyjnych echnik wnioskowania (ANFIS ang. Adapive Neuro-Fuzzy Inference Sysems). Wykorzysanie zgromadzonych danych pomiarowych pozwolio w meodzie ANFIS na wygenerowanie wielu regu ypu IF-THN, oraz na wyznaczenie funkcji przynalenoci do okrelonych zbiorów rozmyych dla wprowadzonych danych wejciowych oraz obliczenie waroci wyjciowych sysemu. Rys. 13 przedsawia srukur orzymanej sieci neuronowo rozmyej. Poszczególne warswy sieci odpowiadaj kolejnym operacjom jakie s wykonywane w celu zamiany waroci wejciowych w wyjcie. W pierwszym kroku wprowadzane zosaj do sysemu waroci orzymanych residuów. Waroci e s naspnie rozmywane, a wic naspuje zw. Fuzyfikacja wej, czyli okrelenie sopnia przynalenoci danej waroci do odpowiednich zbiorów rozmyych. Wyniki esowania uworzonej sieci neuronowo rozmyej pokazay, e najmniejszy bd wyspuje przy zasosowaniu dla kadego z wej 4 zbiorów rozmyych o gaussowskich funkcjach przynalenoci. Kolejny eap wnioskowania polega na okreleniu sopnia z jakim spenione s przesanki kadej z regu. W przypadku przesanek zoonych, majcych charaker koniunkcyjny, do wyznaczenia sopnia zaponu danej reguy sosowane s operaory -normy. W pracy wykorzysany zosa operaor prod bdcy iloczynem wspóczynników spenienia wszyskich przesanek prosych wyspujcych w regule. Wynikiem s waroci okrelajce sopie spenienia danej reguy.

7 DIAGNOSTYKA 1 (41)/2007 HANZL, OCZLSKI, Sysem diagnosyki maych silników prdu saego z wykorzysaniem zyskane wyniki s naspnie poddane agregacji, kóra polega na poczeniu orzymanych waroci w jeden zbiór. Osanim krokiem jes wyznaczenie osrej waroci wyjcia na podsawie zbioru orzymanego po agregacji. W opracowanym sysemie do ego celu zasosowana zosaa meoda Sugeno, w kórej osr waro wyjcia wyznacza si w oparciu o wyliczenie redniej waonej orzymanych po agregacji wyników (rys. 14). 5. PODSOWANI Temayka przedsawiona w pracy doyczy nowoczesnego podejcia do diagnosyki echnicznej maszyn pozwalajcego na deekcj uszkodze badanych obieków na podsawie maemaycznego opisu ich dziaania. Wykorzysanie równa fizycznych do budowy modelu jes czso powizane z rudnociami przy okreleniu zwizków zachodzcych midzy zmiennymi w obiekcie oraz na precyzyjne usalenie danych wejciowych do modelu. Jeeli uworzenie modelu maemaycznego danego urzdzenia (procesu) jes moliwe, o jes ono zwykle bardzo czasochonne. eoda a jes jednak opacalna poniewa sysemy diagnosyczne bazujce na wsparciu modelowym pozwalaj na wykrywanie nawe niewielkich uszkodze. Rys. 13. Srukura sieci neuronowo rozmyej do oceny residuów Rys. 14. Dziaanie regu i wyznaczanie wyjcia ukadu

8 74 DIAGNOSTYKA 1 (41)/2007 HANZL, OCZLSKI, Sysem diagnosyki maych silników prdu saego z wykorzysaniem... Opracowany sysem deekcji uszkodze dziki wsparciu modelowemu pozwala na wczesne rozpoznawanie nieprawidowej pracy badanego obieku, co umoliwia niezwoczne podjcie dziaa naprawczych czy zabezpieczajcych. Wykorzysanie ukadów elekronicznych z okrelonymi czujnikami oraz odpowiedniego oprogramowania pozwala na zauomayzowanie diagnozowania w akim sysemie. Sysem mona ak zmodyfikowa, aby peni rol sysemu doradczego, kóry w przypadku wyspienia uszkodzenia w badanym czy moniorowanym obiekcie mógby przedsawia uykownikowi zalecenia doyczce dalszego pospowania. Ponado wykorzysanie wiedzy eksperów z danej dziedziny lub zgromadzonych danych saysycznych pozwala na opracowanie odpowiednich algorymów umoliwiajcych poza ocen akualnego sanu echnicznego równie prognozowanie ego sanu w okrelonym horyzoncie czasowym. zyskane doychczas wyniki pozwalaj na zarysowanie kierunków dalszych bada w zakresie diagnosyki silników elekrycznych. Przedsawiona implemenacja meody doyczy zadania saycznego, ypowego dla diagnosyki konrolnej. Jednak nie ma wikszych przeszkód na o, aby mona byo zasosowa opracowane rozwizanie w diagnosyce eksploaacyjnej silników elekrycznych. eoda a odpowiadaaby wówczas wymaganiom idenyfikacji on-line [7], [8]. Powierdzenie ej hipoezy wymaga przeprowadzenia dalszych bada. 6. LITRATRA [1] Bajorek Z. aszyny elekryczne. WNT, Warszawa [2] Barschdorff D., oczulski W., Pfläging G. oordiagnose uner Anlaufbedingungen mi Hilfe von usererkennungsverfahren. usererkennung 1986, 8. DAG-Symposium, s Informaik-Fachberiche, Vol. 125, Springer Verlag, London [3] Bielawski S. Teoria napdu elekrycznego. WNT, Warszawa [4] Bradasch T., Gühmann C., Röpke K., Schneider Ch., Filber D. Analyical Redundancy ehods for Diagnosing lecric oors. Applied ahemaics and Compuer Science 3(3), 1993: s [5] Drozdowski P. Wprowadzenie do napdów elekrycznych. Poliechnika Krakowska, Kraków [6] Hanzel. Sysem deekcji uszkodze silników elekrycznych maej mocy. Praca dyplomowa magiserska, Kaedra Podsaw Konsrukcji aszyn, Poliechnika lska, Gliwice [7] Korbicz J., Kocielny J.., Kowalczuk Z., Cholewa W. Diagnosyka procesów. odele. eody szucznej ineligencji. Zasosowania WNT, Warszawa [8] Kocielny J.. Diagnosyka zauomayzowanych procesów przemysowych. Akademicka Oficyna Wydawnicza XIT, Warszawa [9] oczulski W. Sposób oceny sanu silników elekrycznych maej mocy obserwowanych w warunkach rozruchu. XIII Sympozjon PK. Pol. Szczeciska. winoujcie aeriay konferencyjne (sreszczenia) s [10] oczulski W. Diagnosyka echniczna. eody pozyskiwania wiedzy. Wydawnicwo Poliechniki lskiej, Gliwice [11] Praca zbiorowa pod redakcj B. Reymer Poradnik mechanika. Warszawa [12] Peczewski W., Krynke. eoda zmiennych sanu w analizie dynamiki ukadów napdowych. WNT, Warszawa mgr in. icha HANZL jes absolwenem Wydziau echanicznego Technologicznego Poliechniki lskiej w 2006r., gdzie sudiowa na kierunku Auomayka i Roboyka na specjalnoci Projekowanie i eksploaacja maszyn. Prac dyplomow magisersk wykona pod kierunkiem prof. Wojciecha oczulskiego, uzyskujc ocen bardzo dobry z wyrónieniem. prof. dr hab. Wojciech OCZLSKI, prof. zw. w Kaedrze Podsaw Konsrukcji aszyn Poliechniki lskiej oraz kierownik Zakadu Diagnosyki Technicznej. Jes auorem ponad 130 publikacji. Redaguje dzia Diagnosyka w czasopimie Zagadnienia ksploaacji aszyn Jes czonkiem komieu redakcyjnego czasopisma ngineering Applicaions of Arificial Inelligence.

ANALIZA BIPOLARNEGO DYNAMICZNEGO MODELU DIAGNOSTYCZNEGO MONITOROWANIA WYPOSAśENIA ELEKTRYCZNEGO SAMOCHODU

ANALIZA BIPOLARNEGO DYNAMICZNEGO MODELU DIAGNOSTYCZNEGO MONITOROWANIA WYPOSAśENIA ELEKTRYCZNEGO SAMOCHODU LOGITRANS - VII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE Radosław GAD 1 Moniorowanie diagnosyczne, model dynamiczny, diagnosyka pojazdowa ANALIZA BIPOLARNEGO

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K

POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 97-104, Gliwice 2009 POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K MARIUSZ GIERGIEL, PIOTR MAŁKA Kaedra Roboyki i Mecharoniki, Akademia Górniczo-Hunicza

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki Poliechnika Gdańska Wydział Elekroechniki i Auomayki Kaedra Inżynierii Sysemów Serowania Podsawy Auomayki Repeyorium z Podsaw auomayki Zadania do ćwiczeń ermin T15 Opracowanie: Kazimierz Duzinkiewicz,

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA KONSTRUKCJI

DYNAMIKA KONSTRUKCJI 10. DYNAMIKA KONSTRUKCJI 1 10. 10. DYNAMIKA KONSTRUKCJI 10.1. Wprowadzenie Ogólne równanie dynamiki zapisujemy w posaci: M d C d Kd =P (10.1) Zapis powyższy oznacza, że równanie musi być spełnione w każdej

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TEORII MASOWEJ OBSŁUGI DO MODELOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

ZASTOSOWANIE TEORII MASOWEJ OBSŁUGI DO MODELOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH Pior KISIELEWSKI, Łukasz SOBOTA ZASTOSOWANIE TEORII MASOWEJ OBSŁUGI DO MODELOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W arykule przedsawiono zasosowanie eorii masowej obsługi do analizy i modelowania wybranych sysemów

Bardziej szczegółowo

BADANIA BEZSZCZOTKOWEGO SILNIKA PRĄDU STAŁEGO

BADANIA BEZSZCZOTKOWEGO SILNIKA PRĄDU STAŁEGO Zeszyy Problemowe Maszyny Elekryczne Nr 83/29 183 Marek Ciurys, Ignacy Dudzikowski Poliechnika Wrocławska, Wrocław BADANIA BEZSZCZOTKOWEGO SILNIKA PRĄDU STAŁEGO BRUSHLESS DIRECT CURRENT MOTOR TESTS Absrac:

Bardziej szczegółowo

Maszyny prądu stałego reakcja twornika

Maszyny prądu stałego reakcja twornika Maszyny prądu sałego reakcja wornika W maszynach prądu sałego niezbędne jes uwzględnienie zjawisk wynikających z krzywej magnesowania oraz z rzeczywisego rozkładu pola magneycznego w szczelinie powierznej

Bardziej szczegółowo

METODA OCENY BEZPIECZE STWA EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH U YTKOWANYCH W TRANSPORCIE

METODA OCENY BEZPIECZE STWA EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH U YTKOWANYCH W TRANSPORCIE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSAWSKIEJ z. 77 Transpor 0 Jacek Pa, Tadeusz Dbrowski Wojskowa Akademia Techniczna, Wydzia Elekroniki, Insyu Sysemów Elekronicznych Janusz Dyduch Poliechnika Radomska, Wydzia

Bardziej szczegółowo

Maszyny prądu stałego - charakterystyki

Maszyny prądu stałego - charakterystyki Maszyny prądu sałego - charakerysyki Dwa podsawowe uzwojenia w maszynach prądu sałego, wornika i wzbudzenia, mogą być łączone ze sobą w różny sposób (Rys. 1). W zależności od ich wzajemnego połączenia

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTACJA WYBRANYCH METOD ANALIZY STANÓW NIEUSTALONYCH W ŚRODOWISKU MATHCAD

IMPLEMENTACJA WYBRANYCH METOD ANALIZY STANÓW NIEUSTALONYCH W ŚRODOWISKU MATHCAD Pior Jankowski Akademia Morska w Gdyni IMPLEMENTACJA WYBRANYCH METOD ANALIZY STANÓW NIEUSTALONYCH W ŚRODOWISKU MATHCAD W arykule przedsawiono możliwości (oraz ograniczenia) środowiska Mahcad do analizy

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NOWEJ METODY OKREŚLANIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

PROPOZYCJA NOWEJ METODY OKREŚLANIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW Udosępnione na prawach rękopisu, 8.04.014r. Publikacja: Knyziak P., "Propozycja nowej meody określania zuzycia echnicznego budynków" (Proposal Of New Mehod For Calculaing he echnical Deerioraion Of Buildings),

Bardziej szczegółowo

Ocena płynności wybranymi metodami szacowania osadu 1

Ocena płynności wybranymi metodami szacowania osadu 1 Bogdan Ludwiczak Wprowadzenie Ocena płynności wybranymi meodami szacowania osadu W ubiegłym roku zaszły znaczące zmiany doyczące pomiaru i zarządzania ryzykiem bankowym. Są one konsekwencją nowowprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv]

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv] Wstp Po zapoznaniu si z wynikami bada czujnika piezoelektrycznego, ramach projektu zaprojektowano i zasymulowano nastpujce ukady: - ródo prdowe stabilizowane o wydajnoci prdowej ma (do zasilania czujnika);

Bardziej szczegółowo

METODA OSZACOWANIA NIEPEWNOŚCI ADDYTYWNEGO MODELU REGRESJI NA POTRZEBY UKŁADU DETEKCJI INSTALACJI GAZOCIĄGOWEJ

METODA OSZACOWANIA NIEPEWNOŚCI ADDYTYWNEGO MODELU REGRESJI NA POTRZEBY UKŁADU DETEKCJI INSTALACJI GAZOCIĄGOWEJ METODA OSZACOWANIA NIEPEWNOŚCI ADDYTYWNEGO MODELU REGRESJI NA POTRZEBY UKŁADU DETEKCJI INSTALACJI GAZOCIĄGOWEJ Zofia Magdalena ŁABĘDA-GRUDZIAK Sreszczenie: W arykule przedsawiono meodę oszacowania niepewności

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Podstawowa klasyfikacja sygnałów

Rys.1. Podstawowa klasyfikacja sygnałów Kaedra Podsaw Sysemów echnicznych - Podsawy merologii - Ćwiczenie 1. Podsawowe rodzaje i ocena sygnałów Srona: 1 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jes zapoznanie się z podsawowymi rodzajami sygnałów, ich

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMECHANICZNY MODEL LOKOMOTYWY EU07

ELEKTROMECHANICZNY MODEL LOKOMOTYWY EU07 MODELOWANE NŻYNERSKE SSN 896-77X, s. 7-5, Gliwice 2 ELEKTROMECHANCZNY MODEL LOKOMOTYWY EU7 SŁAWOMR DUDA Kaedra Mechaniki Sosowanej, Poliechnika Śląska e-mail: sduda@polsl.pl Sreszczenie. W pracy opisano

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM AUTOMATYKI REGULATORY ELEKTRYCZNE (A-8)

LABORATORIUM AUTOMATYKI REGULATORY ELEKTRYCZNE (A-8) LABORATORIUM AUTOMATYKI REGULATORY ELEKTRYCZNE (A-8) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in. Jan Około-Kułak Sprawdził: Dr in.jerzy Widenka Zawierdził: Dr hab. in. Janusz Koowicz 1. Cel wiczenia.

Bardziej szczegółowo

Metody rachunku kosztów Metoda rachunku kosztu działań Podstawowe pojęcia metody ABC Kalkulacja obiektów kosztowych metodą ABC Zasobowy rachunek

Metody rachunku kosztów Metoda rachunku kosztu działań Podstawowe pojęcia metody ABC Kalkulacja obiektów kosztowych metodą ABC Zasobowy rachunek Meody rachunku koszów Meoda rachunku koszu Podsawowe pojęcia meody ABC Kalkulacja obieków koszowych meodą ABC Zasobowy rachunek koszów Kalkulacja koszów meodą ABC podsawową informacja dla rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 43 U R I (1)

ĆWICZENIE NR 43 U R I (1) ĆWCZENE N 43 POMY OPO METODĄ TECHNCZNĄ Cel ćwiczenia: wyznaczenie warości oporu oporników poprzez pomiary naężania prądu płynącego przez opornik oraz napięcia na oporniku Wsęp W celu wyznaczenia warości

Bardziej szczegółowo

9. Napęd elektryczny test

9. Napęd elektryczny test 9. Napęd elekryczny es 9. omen silnika prądu sałego opisany jes związkiem: a. b. I c. I d. I 9.. omen obciążenia mechanicznego silnika o charakerze czynnym: a. działa zawsze przeciwnie do kierunku prędkości

Bardziej szczegółowo

Badanie funktorów logicznych TTL - ćwiczenie 1

Badanie funktorów logicznych TTL - ćwiczenie 1 adanie funkorów logicznych TTL - ćwiczenie 1 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z podsawowymi srukurami funkorów logicznych realizowanych w echnice TTL (Transisor Transisor Logic), ich podsawowymi paramerami

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/3, 202, sr. 253 26 ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI Adam Waszkowski Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków

Bardziej szczegółowo

METROLOGICZNE WŁASNOŚCI SYSTEMU BADAWCZEGO

METROLOGICZNE WŁASNOŚCI SYSTEMU BADAWCZEGO PROBLEY NIEONWENCJONALNYCH ŁADÓW ŁOŻYSOWYCH Łódź, 4 maja 999 r. Jadwiga Janowska, Waldemar Oleksiuk Insyu ikromechaniki i Fooniki, Poliechnika Warszawska ETROLOGICZNE WŁASNOŚCI SYSTE BADAWCZEGO SŁOWA LCZOWE:

Bardziej szczegółowo

Rys.1 Schemat blokowy uk adu miliwatomierza.

Rys.1 Schemat blokowy uk adu miliwatomierza. Wstp Tematem projektu jest zaproponowanie ukadu do pomiaru mocy czynnej speniajcego nastpujce warunki: - moc znamionowa pomiaru P n = 00mW; - czstotliwo znamionowa pomiaru f n = khz; - znamionowa impedancja

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie wska ników jako ciowych i ilo ciowych dla gospodarki polskiej z wykorzystaniem wybranych metod statystycznych

Prognozowanie wska ników jako ciowych i ilo ciowych dla gospodarki polskiej z wykorzystaniem wybranych metod statystycznych dr Anna Koz owska-grzybek mgr Marcin Kowalski Kaedra Mikroekonomii Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Prognozowanie wska ników jako ciowych i ilo ciowych dla gospodarki polskiej z wykorzysaniem wybranych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie technologii SDF do lokalizowania źródeł emisji BPSK i QPSK

Zastosowanie technologii SDF do lokalizowania źródeł emisji BPSK i QPSK Jan M. KELNER, Cezary ZIÓŁKOWSKI Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elekroniki, Insyu Telekomunikacji doi:1.15199/48.15.3.14 Zasosowanie echnologii SDF do lokalizowania źródeł emisji BPSK i QPSK Sreszczenie.

Bardziej szczegółowo

Teoria i technika systemów.

Teoria i technika systemów. Teoria i technika systemów. Slide 0 Dr in. Krzysztof Arent Instytut Cybernetyki Technicznej Politechnika Wroc%awska pokój 103 budynek C3 e-mail: aroent@stud.ict.pwr.wroc.pl Slide 1 Program kursu 1. Systemy

Bardziej szczegółowo

BEZCZUJNIKOWA PRACA SILNIKA Z MAGNESAMI O POLU OSIOWYM W ZAKRESIE NISKICH PRĘDKOŚCI WIROWANIA

BEZCZUJNIKOWA PRACA SILNIKA Z MAGNESAMI O POLU OSIOWYM W ZAKRESIE NISKICH PRĘDKOŚCI WIROWANIA Zeszyy Problemowe Maszyny Elekryczne Nr 82/2009 27 Janusz Wiśniewski, Włodzimierz Koczara Poliechnika Warszawska, Warszawa BEZCZUJNIKOWA PRACA SILNIKA Z MAGNESAMI O POLU OSIOWYM W ZAKRESIE NISKICH PRĘDKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Sterowanie pracą układu napędowego z silnikiem prądu stałego i przekształtnikiem tranzystorowym typu H

Ćwiczenie 2 Sterowanie pracą układu napędowego z silnikiem prądu stałego i przekształtnikiem tranzystorowym typu H Ćwiczenie 2 Serowanie pracą układu napędowego z silnikiem prądu sałego i przekszałnikiem ranzysorowym ypu H Cel ćwiczenia W ramach ćwiczenia suden zapozna się z działaniem ranzysorowego moska ypu H. Zbuduje

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 4 Badanie stanów nieustalonych w obwodach RL, RC i RLC przy wymuszeniu stałym

ĆWICZENIE 4 Badanie stanów nieustalonych w obwodach RL, RC i RLC przy wymuszeniu stałym ĆWIZENIE 4 Badanie sanów nieusalonych w obwodach, i przy wymuszeniu sałym. el ćwiczenia Zapoznanie się z rozpływem prądów, rozkładem w sanach nieusalonych w obwodach szeregowych, i Zapoznanie się ze sposobami

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z PODSTAW AUTOMATYKI, cz.1 EAP, Lab nr 3

Laboratorium z PODSTAW AUTOMATYKI, cz.1 EAP, Lab nr 3 I. ema ćwiczenia: Dynamiczne badanie przerzuników II. Cel/cele ćwiczenia III. Wykaz użyych przyrządów IV. Przebieg ćwiczenia Eap 1: Przerzunik asabilny Przerzuniki asabilne służą jako generaory przebiegów

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PODATNOŚCI GŁÓWKI SZYNY NA ROZKŁAD PRZEMIESZCZEŃ WZDŁUŻNYCH PRZY HAMOWANIU POCIĄGU 1

WPŁYW PODATNOŚCI GŁÓWKI SZYNY NA ROZKŁAD PRZEMIESZCZEŃ WZDŁUŻNYCH PRZY HAMOWANIU POCIĄGU 1 A R C H I W U M I N S T Y T U T U I N Ż Y N I E R I I L Ą D O W E J Nr 5 ARCHIVES OF INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERING 017 WPŁYW PODATNOŚCI GŁÓWKI SZYNY NA ROZKŁAD PRZEMIESZCZEŃ WZDŁUŻNYCH PRZY HAMOWANIU

Bardziej szczegółowo

O JESZCZE JEDNEJ METODZIE BADANIA RENTOWNO CI SPRZEDA Y

O JESZCZE JEDNEJ METODZIE BADANIA RENTOWNO CI SPRZEDA Y A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 27, 202 Aleksandra Wikowska Marek Wikowski ** O JESZCZE JEDNEJ METODZIE BADANIA RENTOWNOCI SPRZEDAY Sreszczenie. Renowno sprzeday

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODPOWIEDZI UKŁADÓW KONSTRUKCYJNYCH NA WYMUSZENIE W POSTACI SIŁY O DOWOLNYM PRZEBIEGU CZASOWYM

ANALIZA ODPOWIEDZI UKŁADÓW KONSTRUKCYJNYCH NA WYMUSZENIE W POSTACI SIŁY O DOWOLNYM PRZEBIEGU CZASOWYM Budownicwo Mariusz Poński ANALIZA ODPOWIEDZI UKŁADÓW KONSTRUKCYJNYCH NA WYMUSZENIE W POSTACI SIŁY O DOWOLNYM PRZEBIEGU CZASOWYM Wprowadzenie Coraz większe ograniczenia czasowe podczas wykonywania projeków

Bardziej szczegółowo

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE Wnioskowanie saysyczne w ekonomerycznej analizie procesu produkcyjnego / WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE W EKONOMETRYCZNEJ ANAIZIE PROCESU PRODUKCYJNEGO Maeriał pomocniczy: proszę przejrzeć srony www.cyf-kr.edu.pl/~eomazur/zadl4.hml

Bardziej szczegółowo

Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Sprawozdanie #2 z przedmiotu: Prognozowanie w systemach multimedialnych

Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Sprawozdanie #2 z przedmiotu: Prognozowanie w systemach multimedialnych Poliechnika Częsochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informayki Sprawozdanie #2 z przedmiou: Prognozowanie w sysemach mulimedialnych Andrzej Siwczyński Andrzej Rezler Informayka Rok V, Grupa IO II

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI PROSTOWNIKI

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI PROSTOWNIKI ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 5 PROSTOWNIKI DO UŻYTKU

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTOROWO-REZYSTANCYJNY UKŁAD KOMPENSACJI WPŁYWU TEMPERATURY WOLNYCH KOŃCÓW TERMOPARY

TRANZYSTOROWO-REZYSTANCYJNY UKŁAD KOMPENSACJI WPŁYWU TEMPERATURY WOLNYCH KOŃCÓW TERMOPARY Oleksandra HOTRA Oksana BOYKO TRANZYSTOROWO-REZYSTANCYJNY UKŁAD KOMPENSACJI WPŁYWU TEMPERATURY WOLNYCH KOŃCÓW TERMOPARY STRESZCZENIE Przedsawiono układ kompensacji emperaury wolnych końców ermopary z wykorzysaniem

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KASKADOWEGO REGULATORA ROZMYTEGO W UKŁADZIE STEROWANIA MASZYNĄ PRĄDU STAŁEGO

ZASTOSOWANIE KASKADOWEGO REGULATORA ROZMYTEGO W UKŁADZIE STEROWANIA MASZYNĄ PRĄDU STAŁEGO Prace Naukowe Insyu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elekrycznych Nr 64 Polechniki Wrocławskiej Nr 64 Sudia i Maeriały Nr 30 200 Rober ŁUKOWSKI* maszyna prądu sałego, serowanie kaskadowe, regulaor PI, regulaor

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

Jednofazowe przekształtniki DC AC i AC DC z eliminacją składowej podwójnej częstotliwości po stronie DC

Jednofazowe przekształtniki DC AC i AC DC z eliminacją składowej podwójnej częstotliwości po stronie DC Akademia Górniczo-Hunicza im. Sanisława Saszica w Krakowie Wydział Elekroechniki, Auomayki, Informayki i Inżynierii Biomedycznej Kaedra Energoelekroniki i Auomayki Sysemów Przewarzania Energii Auorefera

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA WARUNKÓW EKSPLOATACJI POJAZDÓW Z WYKORZYSTANIEM UDZIAŁU CZASU PRACY SILNIKA NA BIEGU JAŁOWYM

KLASYFIKACJA WARUNKÓW EKSPLOATACJI POJAZDÓW Z WYKORZYSTANIEM UDZIAŁU CZASU PRACY SILNIKA NA BIEGU JAŁOWYM Jacek KROPIWNICKI KLASYFIKACJA WARUNKÓW EKSPLOATACJI POJAZDÓW Z WYKORZYSTANIEM UDZIAŁU CZASU PRACY SILNIKA NA BIEGU JAŁOWYM Sreszczenie W pracy przedsawiono przykłady idenyfikacji warunków eksploaacji

Bardziej szczegółowo

Obwody sprzone magnetycznie.

Obwody sprzone magnetycznie. POITECHNIKA SKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH ABORATORIUM EEKTRYCZNE Obwody sprzone magnetycznie. (E 5) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in.

Bardziej szczegółowo

Metody badania wpływu zmian kursu walutowego na wskaźnik inflacji

Metody badania wpływu zmian kursu walutowego na wskaźnik inflacji Agnieszka Przybylska-Mazur * Meody badania wpływu zmian kursu waluowego na wskaźnik inflacji Wsęp Do oceny łącznego efeku przenoszenia zmian czynników zewnęrznych, akich jak zmiany cen zewnęrznych (szoki

Bardziej szczegółowo

Kombinowanie prognoz. - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz. - podstawowe metody kombinowania prognoz

Kombinowanie prognoz. - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz. - podstawowe metody kombinowania prognoz Noaki do wykładu 005 Kombinowanie prognoz - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz - podsawowe meody kombinowania prognoz - przykłady kombinowania prognoz gospodarki polskiej - zalecenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWY GENERATOR PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH LEVY EGO

PROGRAMOWY GENERATOR PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH LEVY EGO POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 69 Elecrical Engineering 0 Janusz WALCZAK* Seweryn MAZURKIEWICZ* PROGRAMOWY GENERATOR PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH LEVY EGO W arykule opisano meodę generacji

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku projekt

Analiza rynku projekt Analiza rynku projek A. Układ projeku 1. Srona yułowa Tema Auor 2. Spis reści 3. Treść projeku 1 B. Treść projeku 1. Wsęp Po co? Na co? Dlaczego? Dlaczego robię badania? Jakimi meodami? Dla Kogo o jes

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 72/

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 72/ Zeszyy Problemowe Maszyny Elekryczne Nr 72/25 155 Arkadiusz Domoracki, Krzyszof Krykowski Poliechnika Śląska, Gliwice SILNIKI BLDC KLASYCZNE METODY STEROWANIA BLDC DRIVES THLASSICAONTROL STRATEGIES Absrac:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czyszczenia z osadów sieci wymienników ciepła w trakcie eksploatacji instalacji na przykładzie destylacji rurowo-wieżowej

Harmonogram czyszczenia z osadów sieci wymienników ciepła w trakcie eksploatacji instalacji na przykładzie destylacji rurowo-wieżowej Mariusz Markowski, Marian Trafczyński Poliechnika Warszawska Zakład Aparaury Przemysłowe ul. Jachowicza 2/4, 09-402 Płock Harmonogram czyszczenia z osadów sieci wymienników ciepła w rakcie eksploaaci insalaci

Bardziej szczegółowo

Prdnica prdu zmiennego.

Prdnica prdu zmiennego. POLITECHNIK LSK YDZIŁ INYNIERII RODOISK I ENERGETYKI INSTYTT MSZYN I RZDZE ENERGETYCZNYCH LBORTORIM ELEKTRYCZNE Prdnica prdu zmiennego. (E 16) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in. łodzimierz

Bardziej szczegółowo

POMIAR INDUKCJI MAGNETYCZNEJ ZA POMOCĄ FLUKSOMETRU

POMIAR INDUKCJI MAGNETYCZNEJ ZA POMOCĄ FLUKSOMETRU Ćwiczenie 56 E. Dudziak POMIAR INDUKCJI MAGNETYCZNEJ ZA POMOCĄ FLUKSOMETRU Cel ćwiczenia: pomiar fluksomerem indukcji maneycznej sałeo pola maneyczneo między nabieunnikami elekromanesu. Zaadnienia: indukcja

Bardziej szczegółowo

Modelowanie niezawodności zasilaczy buforowych

Modelowanie niezawodności zasilaczy buforowych Dr inż. Adam Rosiński Poliechnika Warszawska Wydział Transporu Zakład Telekomunikacji w Transporcie ul. Koszykowa 75, 00-66 Warszawa, Polska E-mail: adro@w.pw.edu.pl Dr hab. inż. Tadeusz Dąbrowski Wojskowa

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 5(77) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Stabilizacja kursu statku w oparciu o uproszczony komputerowy model dynamiki

ZESZYTY NAUKOWE NR 5(77) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Stabilizacja kursu statku w oparciu o uproszczony komputerowy model dynamiki ISSN 7-867 ZESZYTY NAUKOWE NR 5(77 AKADEII ORSKIEJ W SZCZECINIE OBSŁUGIWANIE ASZYN I URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH OiUO 25 Pior Borkowski, Zenon Zwierzewicz Sabilizacja kursu saku w oparciu o uproszczony kompuerowy

Bardziej szczegółowo

dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI Insyu Technik Innowacyjnych EMAG Wykorzysanie opycznej meody pomiaru sężenia pyłu do wspomagania oceny paramerów wpływających na możliwość zaisnienia wybuchu osiadłego pyłu węglowego

Bardziej szczegółowo

Analiza zbie noœci funkcji przynale noœci w rozmytym szeregu czasowym

Analiza zbie noœci funkcji przynale noœci w rozmytym szeregu czasowym WIT URBAN Analiza zbie noœci funkcji przynale noœci w rozmyym szeregu czasowym 1. Wsêp Wa nym aspekem badania zjawisk ekonomicznych jes modelowanie ich dynamiki. Zarówno w saysyce, jak i ekonomerii wykorzysuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świa fizyki Klasa 3 I semesr 10. Prąd elekryczny Tema według 10.1. Prąd elekryczny w mealach. Napięcie elekryczne podaje jednoskę napięcia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO ELEKTRONIKI

WSTĘP DO ELEKTRONIKI WSTĘP DO ELEKTRONIKI Część I Napięcie, naężenie i moc prądu elekrycznego Sygnały elekryczne i ich klasyfikacja Rodzaje układów elekronicznych Janusz Brzychczyk IF UJ Elekronika Dziedzina nauki i echniki

Bardziej szczegółowo

AMD. Wykład Elektrotechnika z elektroniką

AMD. Wykład Elektrotechnika z elektroniką Andrzej M. Dąbrowski AGH Universiy of Science and Technology Kaedra Elekroechniki i Elekroenergeyki e-mail: amd@agh.edu.pl Wykład Elekroechnika z elekroniką Wykład. Informacje wsępne i organizacyjne, zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja silnika synchronicznego prądem wzbudzenia

Synchronizacja silnika synchronicznego prądem wzbudzenia Marian HYLA Poliechnika Śląska, Kaedra Energoelekroniki, Napędu Elekrycznego i Roboyki doi:.599/48.7.9.5 Synchronizacja silnika synchronicznego prądem wzbudzenia Sreszczenie. W arykule przedsawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek Nauka Zezwala się na korzysanie z arykułu na warunkach licencji Creaive Commons Uznanie auorswa 3.0 Równoległy algorym analizy sygnału na podsawie niewielkiej liczby próbek Pior Kardasz Wydział Elekryczny,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe przetwarzanie sygnału przetwornika obrotowo-impulsowego

Cyfrowe przetwarzanie sygnału przetwornika obrotowo-impulsowego Cyfrowe przewarzanie sygnału przewornika obroowo-impulsowego Eligiusz PAWŁOWSKI Poliechnika Lubelska, Kaedra Auomayki i Merologii ul. Nadbysrzycka 38 A, 20-68 Lublin, email: elekp@elekron.pol.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE STANÓW ZDOLNO CI JAKO CIOWEJ PROCESU PRODUKCYJNEGO

DIAGNOZOWANIE STANÓW ZDOLNO CI JAKO CIOWEJ PROCESU PRODUKCYJNEGO DIAGNOSTYKA 27 ARTYKUY GÓWNE SZKODA, Diagnozowanie stanów zdolnoci jakociowej 89 DIAGNOZOWANIE STANÓW ZDOLNOCI JAKOCIOWEJ PROCESU PRODUKCYJNEGO Jerzy SZKODA Katedra Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZABEZPIECZEŃ CYFROWYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEKAŹNIKA KIERUNKOWEGO MiCOM P Przeznaczenie i zastosowanie przekaźników kierunkowych

BADANIE ZABEZPIECZEŃ CYFROWYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEKAŹNIKA KIERUNKOWEGO MiCOM P Przeznaczenie i zastosowanie przekaźników kierunkowych Ćwiczenie 6 BADANIE ZABEZPIECZEŃ CYFROWYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEKAŹNIKA KIERNKOWEGO MiCOM P127 1. Przeznaczenie i zasosowanie przekaźników kierunkowych Przekaźniki kierunkowe, zwane eż kąowymi, przeznaczone

Bardziej szczegółowo

ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI W LATACH 2007 2012

ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI W LATACH 2007 2012 STUDIA I PRACE WYDZIAU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA NR 31 Józef Hozer Uniwersye Szczeciski Anna Gdakowicz Uniwersye Szczeciski ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM W WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Rozkład i Wymagania KLASA III

Rozkład i Wymagania KLASA III Rozkład i Wymagania KLASA III 10. Prąd Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 87 Prąd w mealach. Napięcie elekryczne opisuje przepływ w przewodnikach, jako ruch elekronów swobodnych posługuje się inuicyjnie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK 1 ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA 2 POBRAĆ Z INTERNETU Plaforma WSL on-line Nazwisko prowadzącego Maryna Kupczyk Folder z nazwą przedmiou - Analiza, prognozowanie i symulacja Plik o nazwie Baza do ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

1.1. Bezpośrednie transformowanie napięć przemiennych

1.1. Bezpośrednie transformowanie napięć przemiennych Rozdział Wprowadzenie.. Bezpośrednie ransformowanie napięć przemiennych Bezpośrednie ransformowanie napięć przemiennych jes formą zmiany paramerów wielkości fizycznych charakeryzujących energię elekryczną

Bardziej szczegółowo

1.2.1 Ogólny algorytm podejmowania decyzji... 18. 1.2.2 Algorytm postępowania diagnostycznego... 23. 1.2.3 Analiza decyzyjna... 27

1.2.1 Ogólny algorytm podejmowania decyzji... 18. 1.2.2 Algorytm postępowania diagnostycznego... 23. 1.2.3 Analiza decyzyjna... 27 3 Spis reści Spis reści... 3 Użye oznaczenia... 7 Wsęp i założenia pracy... 9 1. Akualny san wiedzy medycznej i echnicznej związanej zagadnieniami analizy decyzyjnej w chorobach górnego odcinka przewodu

Bardziej szczegółowo

ψ przedstawia zależność

ψ przedstawia zależność Ruch falowy 4-4 Ruch falowy Ruch falowy polega na rozchodzeniu się zaburzenia (odkszałcenia) w ośrodku sprężysym Wielkość zaburzenia jes, podobnie jak w przypadku drgań, funkcją czasu () Zaburzenie rozchodzi

Bardziej szczegółowo

METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI KONTRAKTÓW NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI KONTRAKTÓW NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 3 2009 Barbara GŁADYSZ* METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI KONTRAKTÓW NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W arykule zaproponowano meodę określania wielkości konraków na

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ROZMYTYCH AUTOMATÓW KOMÓRKOWYCH DO MODELOWANIA RUCHU DROGOWEGO

ZASTOSOWANIE ROZMYTYCH AUTOMATÓW KOMÓRKOWYCH DO MODELOWANIA RUCHU DROGOWEGO PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 87 Transpor 2012 Barłomiej Płaczek Poliechnika Śląska, Wydział Transporu ZASTOSOWANIE ROZMYTYCH AUTOMATÓW KOMÓRKOWYCH DO MODELOWANIA RUCHU DROGOWEGO Rękopis dosarczono,

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny b+ d6w zintegrowanych uk+ad6w kursowych

Metoda oceny b+ d6w zintegrowanych uk+ad6w kursowych Pomiary Auomayka Roboyka, R. 19, Nr 2/2015, 31-36, D01: 10.14313/PAR 216/31 Meoda oceny b+ d6w zinegrowanych uk+ad6w owych Wiold Dqbrowski, Sanisaw Popowski Insyu Lonicwa, al Krakowska 110/114, 02-256

Bardziej szczegółowo

POMIAR PARAMETRÓW SYGNAŁOW NAPIĘCIOWYCH METODĄ PRÓKOWANIA I CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁU

POMIAR PARAMETRÓW SYGNAŁOW NAPIĘCIOWYCH METODĄ PRÓKOWANIA I CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁU Pomiar paramerów sygnałów napięciowych. POMIAR PARAMERÓW SYGNAŁOW NAPIĘCIOWYCH MEODĄ PRÓKOWANIA I CYFROWEGO PRZEWARZANIA SYGNAŁU Cel ćwiczenia Poznanie warunków prawidłowego wyznaczania elemenarnych paramerów

Bardziej szczegółowo

BADANIE DYNAMICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH

BADANIE DYNAMICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH BADANIE DYNAMICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jes poznanie właściwości przyrządów i przeworników pomiarowych związanych ze sanami przejściowymi powsającymi po

Bardziej szczegółowo

ODR-2WA PRZEKAŹNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY Z AUTONOMICZNYM ZASILANIEM KARTA KATALOGOWA

ODR-2WA PRZEKAŹNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY Z AUTONOMICZNYM ZASILANIEM KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY Z AUTONOMICZNYM ZASILANIEM CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekanik nadmiarowo - prdowy typu, z zasobnikami energii zasilanymi prdem zwarcia, przeznaczony jest do sterowania

Bardziej szczegółowo

Analityczny opis łączeniowych strat energii w wysokonapięciowych tranzystorach MOSFET pracujących w mostku

Analityczny opis łączeniowych strat energii w wysokonapięciowych tranzystorach MOSFET pracujących w mostku Pior GRZEJSZCZK, Roman BRLIK Wydział Elekryczny, Poliechnika Warszawska doi:1.15199/48.215.9.12 naliyczny opis łączeniowych sra energii w wysokonapięciowych ranzysorach MOSFET pracujących w mosku Sreszczenie.

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne formy pełzania i relaksacji (odprężenia) górotworu

Dynamiczne formy pełzania i relaksacji (odprężenia) górotworu Henryk FILCEK Akademia Górniczo-Hunicza, Kraków Dynamiczne formy pełzania i relaksacji (odprężenia) góroworu Sreszczenie W pracy podano rozważania na ema możliwości wzbogacenia reologicznego równania konsyuywnego

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY OBLICZEŃ UPROSZCZONYCH DO WYZNACZANIA CZASU JAZDY POCIĄGU NA SZLAKU

ZASTOSOWANIE METODY OBLICZEŃ UPROSZCZONYCH DO WYZNACZANIA CZASU JAZDY POCIĄGU NA SZLAKU PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 87 Transpor 01 Jarosław Poznański Danua Żebrak Poliechnika Warszawska, Wydział Transporu ZASTOSOWANIE METODY OBLICZEŃ UPROSZCZONYCH DO WYZNACZANIA CZASU JAZDY

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Zrozumieć fizykę

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Zrozumieć fizykę Klasa III 10. Prąd elekryczny Tema według 10.1. Prąd elekryczny w mealach. Napięcie elekryczne 10.. Źródła prądu. Obwód elekryczny Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Zrozumieć

Bardziej szczegółowo

ZMĘCZENIE MATERIAŁÓW PODSTAWY, KIERUNKI BADAŃ, OCENA STANU USZKODZENIA

ZMĘCZENIE MATERIAŁÓW PODSTAWY, KIERUNKI BADAŃ, OCENA STANU USZKODZENIA ------------------------------------------------------------------------------------------------ Siedemnase Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane, 8-11 marca 211 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Elementy teorii układów liniowych stacjonarnych odpowiedź na dowolne wymuszenie

Wykład 5 Elementy teorii układów liniowych stacjonarnych odpowiedź na dowolne wymuszenie Wykład 5 Elemeny eorii układów liniowych sacjonarnych odpowiedź na dowolne wymuszenie Prowadzący: dr inż. Tomasz Sikorski Insyu Podsaw Elekroechniki i Elekroechnologii Wydział Elekryczny Poliechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2004 Aleksandra MAUSZEWSKA Doroa WIKOWSKA PREDKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WKORZSANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WBRANE MODELE EKONOMERCZNE I PERCEPRON WIELOWARSWOW

Bardziej szczegółowo

ACTIVE METOD OF THREE WAY CATALYST MONITORING BY USE OF WIDEBAND COMBUSTION MIXTURE COMPOSITION SENSOR

ACTIVE METOD OF THREE WAY CATALYST MONITORING BY USE OF WIDEBAND COMBUSTION MIXTURE COMPOSITION SENSOR Journal of KONES Powerrain and Transpor, Vol.14, No. 3 27 ACTIVE METOD OF THREE WAY CATALYST MONITORING BY USE OF WIDEBAND COMBUSTION MIXTURE COMPOSITION SENSOR Sanis aw Kruczy ski, Dariusz Tomaszewski,

Bardziej szczegółowo

Transakcje insiderów a ceny akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Transakcje insiderów a ceny akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Agaa Srzelczyk Transakcje insiderów a ceny akcji spółek noowanych na Giełdzie Papierów Warościowych w Warszawie S.A. Wsęp Inwesorzy oczekują od każdej noowanej na Giełdzie Papierów Warościowych spółki

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SaSof Polska, el. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@sasof.pl, www.sasof.pl WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Joanna Maych, Krajowy Depozy Papierów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: Jan Machowski Regulacja i stabilność

Podręcznik: Jan Machowski Regulacja i stabilność dr hab. Désiré D. Rasolomampionona, pro. PW GM pok.111 STANY NEUSTALONE SYSTEMÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH Wykład dla sem. sudiów sopnia Auomayka Elekroenergeyczna Podręcznik: Jan Machowski Regulacja i sabilność

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Klasa III

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Klasa III 9. O elekryczności saycznej Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świa fizyki Klasa III Tema według 9.1. Elekryzowanie przez arcie i zeknięcie z ciałem naelekryzowanym opisuje budowę

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁTNIK PRĄDU JAKO STEROWNIK W UKŁADACH NAPĘDOWYCH Z SILNIKAMI INDUKCYJNYMI

PRZEKSZTAŁTNIK PRĄDU JAKO STEROWNIK W UKŁADACH NAPĘDOWYCH Z SILNIKAMI INDUKCYJNYMI Zeszyy Problemowe Maszyny Elekryczne Nr 79/2008 127 Marcin Morawiec Arkadiusz Lewicki Zbigniew Krzemiński Poliechnika Gdańska Gdańsk PRZEKSZTAŁTNIK PRĄDU JAKO STEROWNIK W UKŁADACH NAPĘDOWYCH Z SILNIKAMI

Bardziej szczegółowo

ENERGIA WYDZIELONA W UZWOJENIACH SILNIKA INDUKCYJNEGO PODCZAS ROZRUCHU W UKŁADZIE ŁAGODNEGO ROZRUCHU

ENERGIA WYDZIELONA W UZWOJENIACH SILNIKA INDUKCYJNEGO PODCZAS ROZRUCHU W UKŁADZIE ŁAGODNEGO ROZRUCHU 11 Zeszyy Problemowe Maszyny Elekryczne Nr 84/9 Jan Mróz Poliechnika Rzeszowska, Rzeszów ENERGIA WYDZIELONA W UZWOJENIACH SILNIKA INDUKCYJNEGO PODCZAS ROZRUCHU W UKŁADZIE ŁAGODNEGO ROZRUCHU ENERGY EMITTED

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności procedury Congruent Specyfication dla małych prób

Ocena efektywności procedury Congruent Specyfication dla małych prób 243 Zeszyy Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 20/2011 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Ocena efekywności procedury Congruen Specyficaion dla małych prób Sreszczenie. Procedura specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Statyczny test Osterberga zastosowany dla pali o dużej nośności

Statyczny test Osterberga zastosowany dla pali o dużej nośności ayczny es Oserberga zasosowany dla pali o dużej nośności Prof. dr hab. inż. Zygmun Meyer Zachodniopomorski Uniwersye echnologiczny w zczecinie, Kaedra Geoechniki r inż. Mariusz Kowalów Geoechnical onsuling

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki klasa III GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki klasa III GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki klasa III GIMNAZJUM 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów - oceniane formy

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WYBRANYCH PARAMETRÓW STANOWISKA LABORATORYJNEGO DO BADANIA OPTOELEKTRONICZNYCH GŁOWIC ŚLEDZĄCYCH

WYZNACZANIE WYBRANYCH PARAMETRÓW STANOWISKA LABORATORYJNEGO DO BADANIA OPTOELEKTRONICZNYCH GŁOWIC ŚLEDZĄCYCH MECHANIK 73 XVII Międzynarodowa zkoła Kompuerowego Wspomagania Projekowania Wywarzania i Eksploaacji r inż. Włodzimierz BOROWCZYK r inż. Wojciech KACZMAREK Wojskowa Akademia Techniczna WYZNACZANIE WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC

PODSTAWY PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC PODSTAWY PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC SPIS TREŚCI WSTĘP JĘZYK SCHEMATÓW DRABINKOWYCH JĘZYK SCHEMATÓW BLOKÓW FUNKCYJNYCH JĘZYK INSTRUKCJI JĘZYK STRUKTURALNY SEKWENCYJNY SCHEMAT FUNKCYJNY PRZYKŁADY PROGRAMÓW

Bardziej szczegółowo

Efekty agregacji czasowej szeregów finansowych a modele klasy Sign RCA

Efekty agregacji czasowej szeregów finansowych a modele klasy Sign RCA Joanna Górka * Efeky agregacji czasowej szeregów finansowych a modele klasy Sign RCA Wsęp Wprowadzenie losowego parameru do modelu auoregresyjnego zwiększa możliwości aplikacyjne ego modelu, gdyż pozwala

Bardziej szczegółowo

Ćw. S-II.2 CHARAKTERYSTYKI SKOKOWE ELEMENTÓW AUTOMATYKI

Ćw. S-II.2 CHARAKTERYSTYKI SKOKOWE ELEMENTÓW AUTOMATYKI Dr inż. Michał Chłędowski PODSAWY AUOMAYKI I ROBOYKI LABORAORIUM Ćw. S-II. CHARAKERYSYKI SKOKOWE ELEMENÓW AUOMAYKI Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jes zapoznanie się z pojęciem charakerysyki skokowej h(),

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie silnika niskiego napi cia RAP-1, RAP-1A

Zabezpieczenie silnika niskiego napi cia RAP-1, RAP-1A KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE SILNIKA NISKIEGO NAPIĘCIA Zabezpieczenie silnika niskiego napi cia RAP-1, RAP-1A RAP-1, RAP-1A EE428088.02 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenia RAP-1 i RAP-1A

Bardziej szczegółowo

Regulatory. Zadania regulatorów. Regulator

Regulatory. Zadania regulatorów. Regulator Regulaory Regulaor Urządzenie, kórego podsawowym zadaniem jes na podsawie sygnału uchybu (odchyłki regulacji) ukszałowanie sygnału serującego umożliwiającego uzyskanie pożądanego przebiegu wielkości regulowanej

Bardziej szczegółowo