ZASTOSOWANIE SZEREGOWYCH ENERGETYCZNYCH FILTRÄW AKTYWNYCH DO POPRAWY JAKOÅCI DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE SZEREGOWYCH ENERGETYCZNYCH FILTRÄW AKTYWNYCH DO POPRAWY JAKOÅCI DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ"

Transkrypt

1 Auorefera rozprawy dokorskiej ZASTOSOWANIE SZEREGOWYCH ENERGETYCZNYCH FILTRÄW AKTYWNYCH DO POPRAWY JAKOÅCI DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ mgr inä. Krzyszof PiÅek PROMOTOR: dr hab. inç. Zbigniew Hanzelka, prof. AGH É Akademia GÑrniczo-Hunicza, WEAIiE RECENZENCI: dr hab. inç. Irena Wasiak, prof. PÖ É Poliechnika ÖÑdzka dr hab. inç. Andrzej Senderski, prof. AGH É Akademia GÑrniczo-Hunicza, WEAIiE W rozprawie dokorskiej auor zaprezenowa koncepcjá i badania szeregowego filru akywnego kompensujàcego rñwnoczeânie kilka zaburzeä napiácia zasilajàcego. Porzeba sosowania akiego ukadu wynika z koniecznoâci ochrony odbiornikñw wraçliwych na zaburzenia napiácia. Ukad dedykowany jes do insalacji w sieci rñjfazowej rñjprzewodowej, lub czeroprzewodowej na poziomie niskiego, lub âredniego napiácia. RozwaÇany w pracy ukad zbudowany jes w oparciu o 3 jednofazowe falowniki napiácia poàczone wspñlnà sronà pràdu saego, naomias sprzáçenie z siecià realizowane jes przez 3 jednofazowe ransformaory dodawcze. W rozprawie przedsawiono wyniki symulacji kompuerowych wykonanych w pakiecie Malab/Simulink oraz wyniki eksperymenalne pracy modelu laboraoryjnego. Badania symulacyjne doyczyy sprawdzenia koncepcji serowania ukadem szeregowym w oparciu o sraegiá krokowà w wyprzedzeniem fazy (ang. phase advance sraegy, PAS) umoçliwiajàcà konrolá wymiany energii miádzy ukadem szeregowym a siecià i odbiornikiem i jej minimalizacjá. Wyprzedzenie fazy (rozsuniácie wskazñw napiácia zasilania i odbiornika) wyznaczane jes na podsawie pomiaru napiácia DC. Jako regulaor napiácia falownika zasosowano regulaory proporcjonalne wykorzysujàce rzy wielkoâci wejâciowe: napiácie zasilania i odbiornika, oraz pràd kondensaora filru czásoliwoâci àczeniowej. Dodakowo w celu zmniejszenia liczby przewornikñw pomiarowych wykorzysano esymaor pràdu kondensaora, co umoçliwio zbudowanie ukadu regulacji wykorzysujàcego 7 przewornikñw napiáciowych. Model laboraoryjny zbudowano przy wykorzysaniu sysemu szybkiego prooypowania dspace, wywarzajàcego impulsy serujàce dla ranzysorñw zawarych w ineligennych moduach mocy. Model laboraoryjny przysosowano do pracy z rñjfazowym odbiornikiem o mocy 3 kva i napiáciu znamionowym 23/4 V. Cel i zakres pracy Celem rozprawy dokorskiej byo zaproponowanie srukury i serowania szeregowym ukadem akywnym kompensujàcym rñwnoczeânie kilka zaburzeä napiácia zasilajàcego. Porzeba sosowania ego rodzaju ukadñw wynika z koniecznoâci dosarczenia napiácia o odpowiednich paramerach w celu zasilania urzàdzeä wraçliwych na jakoâã dosarczanej energii elekrycznej. Jakoâã dosawy energii elekrycznej rozumiana jako zachowanie paramerñw napiácia zasilajàcego saa siá waçnym emaem prac w dziedzinie elekroechniki. Przyczynio siá do ego rozpowszechnienie urzàdzeä wprowadzajàcych zaburzenia napiácia i rosnàce koszy niedorzymania jakoâci napiácia zasilajàcego. Wpyw zaburzeä napiácia na procesy przemysowe jes omawiany w rñçnych publikacjach, gdzie badane sà rñwnieç progi odpornoâci konkrenych urzàdzeä. Efek ych badaä pozwala swierdziã, Çe isnieje bardzo duça grupa urzàdzeä, kñrych olerancja na zmiany waroâci skuecznej napiácia zasilajàcego jes bardzo maa np. napády elekryczne zasilane z poârednich przemiennikñw czásoliwoâci. Jednà ze sraegii posápowania jes ochrona wraçliwego odbiornika, lub grupy odbiornikñw ukadem zapewniajàcym wymaganà jakoâã zasilania. Jednym z rozwiàzaä echnicznych jes zasosowanie w ym celu ukadu szeregowego, wàczonego pomiádzy sieã zasilajàca i chroniony odbiornik, akywnie kszaujàcego wyjâciowy przebieg napiácia, zbudowanego w oparciu o falownik napiácia. Z poârñd ukadñw akywnych ukady àczone szeregowo charakeryzujà siá mniejszà mocà w sosunku do innych rozwiàzaä, gdyç falownik moçe byã wymiarowany jedynie na czáâã mocy odbiornika. Szeregowe ukady akywne sà rñwnieç najbardziej ekonomicznym rozwiàzaniem jeçeli chodzi o kompensacjá zapadñw napiácia. Wadà poàczenia szeregowego jes fak przewodzenia caego pràdu odbiornika, co powoduje koniecznoâã zabezpieczenia akiego ukadu przed zwarciami w odbiorniku i przerwami w zasilaniu. Doychczasowe prakyczne zasosowania ukadñw szeregowych koncenroway siá na kompensacji zapadñw napiácia. Fak en mia swoje ekonomiczne uzasadnienie É 1

2 zapady napiácia sà jednym z gñwnych czynnikñw powodujàcych wymierne sray finansowe np. wynikajàce z zarzymania produkcji bàdå zniszczenia pñprodukñw. Ukad szeregowy, zwany w ym zasosowaniu dynamicznym sabilizaorem napiácia (ang. dynamic volage resorer, DVR) wykrywa wysàpienie zapadu przez deekcjá obniçenia waroâci skuecznej poniçej waroâci progowej, a nasápnie wywarza napiácie dodawcze ak, aby suma napiáã: dodawczego i sieci zasilajàcej mieâcia siá w granicy olerancji chronionych odbiornikñw. W pracy opisano wyniki badaä szeregowego ukadu akywnego kompensujàcego rñwnoczeânie kilka zaburzeä jak: zapady i wzrosy, odkszacenie, asymeria, oraz wahania waroâci skuecznej napiácia. Topologia ukadu szeregowego opara na szeregowym årñdle napiácia predysponuje go do kompensacji wymienionych zaburzeä. W pracy posawiono nasápujàcà ezá: W oparciu o opologiç akywnego ukéadu szeregowego isnieje moäliwoñö zbudowania dynamicznego sabilizaora napiçcia przeznaczonego do rwnoczesnej kompensacji kilku zaburzeá napiçcia. Ukad jes przeznaczony do poprawy jakoâci dosawy energii elekrycznej w sieciach âredniego i niskiego napiácia o maej mocy zwarciowej. Podsawowym celem jego dziaania jes zagwaranowanie poprawnych paramerñw napiáciowych dosarczanej energii elekrycznej, w szczegñlnoâci: 1. kompensacja zapadñw i wzrosñw napiácia, 2. sabilizacja i symeryzacja napiácia, 3. kompensacja wyçszych harmonicznych napiácia. Ukad nie zapewnia bezprzerwowego zasilania, czyli nie ma funkcjonalnoâci UPS. Elemenem ezy jes rñwnieç znalezienie korzysnej srukury ukadu serowania zapewniajàcej realizacjá wymienionych funkcji i cechujàcej siá maà liczbà koniecznych sygnañw pomiarowych. Badania przebiegay w dwñch eapach: 1. badania symulacyjne z wykorzysaniem pakieu Malab/Simulink É koncenroway siá na analizie wasnoâci ukadu serowania, 2. badania eksperymenalne É implemenacja regulaora za pomocà ukadu dspace i badanie fizycznego modelu laboraoryjnego. Budowa ukäadu szeregowego Do realizacji prakycznej wybrano srukurá zawierajàcà: 1. rzy jednofazowe falowniki napiácia É wywarzanie napiácia dodawczego niezaleçnie w kaçdej fazie, 2. filry bierne LC dla kaçdego falownika É filracja czásoliwoâci àczeniowej, 3. wspñlnà sroná pràdu saego falownikñw É uawia zarzàdzanie wymianà energii, 4. rzy jednofazowe ransformaory dodawcze É separacja galwaniczna, umoçliwia sosowanie wspñlnej srony pràdu saego. Schema blokowy rozwaçanego ukadu przedsawiony jes na rysunku 1. Taka srukura ukadu jes najbardziej korzysna gdyç umoçliwia: Magazynowanie energii Transformaory dodawcze Filry sköadowych ÖÑczeniowych 1. wyworzenie napiáã rñjfazowych o skadowej symerycznej zerowej kolejnoâci wirowania, co z kolei umoçliwia kompensacjá ej skadowej powsaej w wyniku asymerii saycznej i zapadñw asymerycznych w sieci czeroprzewodowej, 2. podzia ukadu serowania na rzy ukady z kñrych kaçdy wyznacza napiácie wzorcowe i wywarza wzorzec àczeniowy dla àcznikñw falownika w danej fazie niezaleçnie od pozosaych, 3. zwiákszenie moçliwoâci zarzàdzania wymianà energii miádzy ukadem szeregowym, siecià zasilajàcà i odbiornikiem, co daje moçliwoâã m. in. wiákszego poboru energii z fazy o najmniej zaburzonym napiáciu zasilajàcym wyduçajàc w en sposñb maksymalny czas kompensacji zapadñw asymerycznych Przedsawione zaley znalazy powierdzenie w rakcie badaä symulacyjnych. Innà korzysnà cechà ukadu jes zdolnoâã do samoadowania, czyli naadowania kondensaorñw srony DC bez pomocy dodakowych ukadñw prosownikowych. Przyjáa srukura ukadu serowania skada siá z rzech blokñw É rysunek 2: NapiÄcie odbiornika u o NapiÄcie zasilania u s NapiÄcie DC PLL Generaor napiäcia wzorcowego Falowniki napiäcia Rys. 1: Schema ukadu szeregowego. WaroÉÅ wzorcowa napiäcia falownika u f PWM Regulaory napiäå falownikçw 1-f PWM PWM Impulsy serujñce Modulacja PWM Rys. 2: Schema serowania ukadem szeregowym. 1. Generaor napiácia wzorcowego É wywarza wzorcowe napiácie odbiornika realizujàc sraegiá dodawania napiácia z wyprzedzeniem fazy (ang. phase advance sraegy, PAS) É rysunek 3a. Idea ej sraegii polega na akim rozsuniáciu wskazñw napiáã zasilania i odbiornika, aby moc czynna ukadu szeregowego bya minimalna, lub rñwna zero. Dodakowo generaor realizuje sraegiá PAS krokowo j. sopniowo zmieniajàc kà rozsuniácia, w celu unikniácia gwaownej zmiany kàa fazowego napiácia odbiornika. Zmiana ego kàa zaleçy od waroâci Falowniki 1-f 2

3 U predip Wywarzanie przebiegu czasowego U o U d ÄÅÇÉÑ U s Ö I o u dc LPF U ref 2 u dc, ref u 2 - U ref sin K dc Regulaor kña rozsuniäcia PI u ref, L1 u ref, L2 u ref, L3 NapiÄcia wzorcowe odbiornika Rys. 3: Schema serowania ukadem szeregowym: sraegia dodawania napiácia z wyprzedzeniem fazy ; schema blokowy generaora napiáã wzorcowych. U d É napiácie dodawcze, U o É napiácie odbiornika, U s É napiácie zasilania, I o É pràd odbiornika, Ä É kà wyprzedzenia, U predip É napiácie zasilania z chwili przed wysàpieniem zaburzenia (zapadu), É kà rozsuniácia, Ö É zmiana kàa fazowego napiácia zasilania w wyniku zaburzenia (zapadu), u dc () É napiácie DC, u dc,ref É napiácie wzorcowe DC, U ref É ampliuda wzorcowa napiácia odbiornika. napiácia DC ak, aby redukcja energii kondensaorñw spowodowaa rozsuniácie wskazñw napiáã: dodawczego i odbiornika. W konsekwencji falowniki wywarzajà napiácie dodawcze o przesuniáciu fazowym wzgládem pràdu odbiornika skukujàcym mniejszà mocà czynnà. Generaor wykorzysuje blok PI i sabilizuje napiácie DC. Schema generaora przedsawiono na rysunku 3b. 2. Regulaor napiácia falownika É osobne ukady dla kaçdego falownika wywarzajàce wzorce napiácia z uwzgládnieniem dynamiki wprowadzanej przez filry czásoliwoâci àczeniowej LC. Zaimplemenowano regulaory posiadajàce rzy pále sprzáçeä: od napiáã odbiornika i zasilania, oraz od pràdu kondensaora filru LC. W celu zmniejszenia liczby koniecznych przekadnikñw pomiarowych en osani sygna orzymywany jes z esymaora. Schema regulaora napiácia dla jednej fazy przedsawiony jes na rysunku 4. u s u o u ref Es. i c i c K c Rys. 4: Schema regulaora napiácia falownika. 3. Wyworzenie impulsñw serujàcych àczniki falownikñw É zaimplemenowano modulacjá szerokoâci impulsñw (PWM) z piokszanym przebiegiem noânym. Ukad serowania wymaga pomiaru 7 sygnañw napiáciowych (dla ukadu rñjfazowego). Dziaanie ukadu szeregowego sprowadza siá do wyworzenia akiej waroâci napiáci dodawczego, aby jego suma z napiáciem odbiornika âledzia zadany przebieg wzorcowy w kaçdej fazie. K f K v u f Wyniki badaå symulacyjnych Przedsawionà srukurá czáâci energoelekronicznej i ukadu serowania poddano badaniom symulacyjnym. Wykorzysano pakie Malab/Simulink (wersja 27b) oraz biblioeká SimPowerSysem, zawierajàcà modele elemenñw elekrycznych i energoelekronicznych. Modele symulacyjne budowane byy pod kàem sprawdzenia zaproponowanego serowania ukadu szeregowego w rñçnych sanach pracy sieci. Na rysunku zaprezenowano przykadowe wyniki badaä symulacyjnych rñwnoczesnej kompensacji zapadu i odkszacenia napiácia w wspñlnym punkcie przyàczenia (PWP). Odkszacenie napiácia w PWP jes wynikiem przepywu odkszaconego pràdu przez prosownik nieserowany, naomias zapad napiácia wywoany jes rozruchem silnika indukcyjnego. Przebiegi napiáã w momencie wysàpienia zapadu (poczàek rozruchu silnika) przedsawione sà na rysunku a i b. Napiácie zasilania jes odkszacone w wyniku pracy prosownika, dodakowo w chwili =1 ms przeprowadzony zosaje rozruch silnika, powodujàcy rñjfazowy spadek waroâci skuecznej napiácia do ok. 198 V (86% U N ) rwajàcy ok. 1 ms. Napiácie odbiornika ma urzymanà waroâã skuecznà na poziomie znamionowym oraz wykazuje znacznie mniejsze odkszacenie. Analiza harmonicznych obu napiáã przedsawiona jes na rysunku 6a. Na rysunku 6b przedsawiono napiácie srony poâredniej DC oraz przebieg zmiany kàa rozsuniácia przez cay okres rwania kompensacji zapadu. Wyniki badaå laboraoryjnych W celu przeprowadzenia esñw w warunkach laboraoryjnych zbudowano model fizyczny ukadu szeregowego o opisanej wyçej srukurze. Model laboraoryjny przysosowany by do pracy z odbiornikiem rñjfazowym o mocy 3 kva. Falowniki napiácia zosay wykonane w oparciu o ineligenne moduy mocy IPM o maksymalnym pràdzie przewodzenia 2 A i maksymalnym napiáciu blokowania 6 V. Jako magazyn energii wykorzysano baeriá kondensaorñw o pojemnoâci mf. 3

4 NapiÄcie zasilania [V] 1-1 NapiÄcie zasilania [V] Rys.. Przebiegi waroâci chwilowej napiácia podczas zapadu É momen rozruchu silnika indukcyjnego i napiácie zasilania. NapiÄcie [V] Zasilanie H1: 282.3V, Odbiornik H1: 32.78V NapiÄcie DC [V] Ampliuda [V] 1 1 Zasilanie TTHD:.39%, Odbiornik TTHD: 1.62% N. zasilania N. odbiornika CzÄsoliwoÉÅ f n /f (1) Pojedynczy modu jes ukadem scalonym zawierajàcym ranzysory IGBT wraz z diodami i ukadami serowania w opologii rñjgaáziowego falownika napiácia. Ze wzgládu na badawczy charaker sanowiska ukad zasilono z dodakowego ransformaora wielouzwojeniowego ak, aby pracowa przy napiáciu obniçonym do 1 V. Zasosowano symeryczny odbiornik liniowy o R=33 á i L= mh. Sanowisko laboraoryjne umoçliwia wywarzanie zapadñw napiácia przez bezprzerwowe przeàczenie zasilania modelu laboraoryjnego na zaczep ransformaora pomocniczego o niçszym napiáciu znamionowym. Ukad serowania zaimplemenowano wykorzysujàc sysem szybkiego prooypowania dspace, model DS113. Jes o urzàdzenie zawierajàce procesor Power PC 7GX, oraz m.in. 2 analogowych 16. biowych wejâã i 32 wyjâcia binarne. Ukad dspace wspñpracuje bezpoârednio z pakieem Malab umoçliwiajàc auomaycznà kompilacjá i uruchomienie modeli zbudowanych w Simulinku. Dodakowo dosápne oprogramowanie umoçliwia sworzenie graficznego inerfejsu uçykownika umoçliwiajàcego inicjalizacjá, obsugá i podglàd wynikñw dziaania ukadu dspace. KÑrozsuniÄcia [deg] Rys. 6. PorÑwnanie odkszacenia napiáã zasilania i odbiornika ; napiácie DC É przebieg gñrny i kà rozsuniácia É przebieg dolny. Na kolejnych rysunkach zaprezenowano wyniki kompensacji jednofazowego zapadu napiácia. Na rysunku 7a przedsawiono przebiegi napiácia zasilania i odbiornika w fazie L1. Zapad napiácia zaznaczono pionowymi liniami. Ukad szeregowy urzymuje ampliudá napiácia odbiornika na poziomie 127 V przy zadanej waroâci wzorcowej 131 V. Rysunek 7b pokazuje zdolnoâã do kompensacji odkszacenia napiácia. W napiáciu zasilania dominuje 3. i. harmoniczna (wynika z warunkñw zasilania w laboraorium) É w widmie napiácia odbiornika waroâã ampliudy ych harmonicznych jes mniejsza. Na rysunku 8a przedsawiono przebiegi napiácia DC i mocy czynnej ukadu szeregowego. Ujemna waroâã mocy É37.79W odpowiada zasilaniu odbiornika, co ma miejsce podczas rwania zapadu napiácia É napiácie DC maleje z poziomu 1V do ok. 87V. Dodania waroâã mocy maks. 29.9W oznacza adowanie kondensaorñw DC do waroâci wzorcowej 1V. Waroâã usalona ok. 2W odpowiada sraom mocy w modelu laboraoryjnym ukadu szeregowego. Na rysunku 8b przedsawiono przebieg kàa rozsuniácia i kày fazowe napiáã odbiornika i zasilania zmierzone z inerwaem 2 ms É rñçnica kàñw zmierzonych odpowiada waroâci kàa rozsuniácia, co powierdza realizacjá sraegii krokowej PAS. 4

5 NapiÄcie zasilania [V] NapiÄcie [V] Zasilanie H1: V, Odbiornik H1: 129.7V NapiÄcie odbiornika [V] Ampliuda [V] Zasilanie TTHD:4.9%, Odbiornik TTHD: 3.21% N. zasilania N. odbiornika CzÄsoliwoÉÅ f n /f (1) Rys. 7. Kompensacja zapadu napiácia w modelu laboraoryjnym: przebiegi napiáã fazy L1: zasilania É rys. gñrny oraz odbiornika É rys. dolny ; porñwnanie zawaroâci harmonicznych i odkszacenia napiáã zasilania i odbiornika. Napiecie DC [V] U DC,min =87. V U DC,max =1.44 V KÑrozsuniÄcia [deg] 2 1 =11.7à 1 - min =-.67à Moc czynna [W] P min = W P max =26.9 W KÑfazowy napiäcia [deg] P seady =16.81 [W] N. zasilania N. odbiornika Rys. 8. Kompensacja zapadu napiácia w modelu laboraoryjnym: przebieg napiácia DC É rys. gñrny, oraz mocy czynnej ukadu szeregowego É rys. dolny ; przebieg zmian kàa rozsuniácia (waroâã zarejesrowana przez dspace) É rys. gñrny, oraz zmierzone waroâci kàñw przesuniácia fazowego napiáã zasilania i odbiornika É rys. dolny. Podsumowanie Przedsawionà w pracy dokorskiej ezá udao siá udowodniã. W szczegñlnoâci opracowano model i zaimplemenowano regulaor zapewniajàcy realizacjá wymienionych funkcji kompensacyjnych charakeryzujàcy siá: zasosowaniem sraegii PAS realizowanej krokowo, sabilizacjà napiácia DC falownika (w ym adowanie poczàkowe), wykorzysaniem pomiaru napiáã: zasilania i odbiornika, oraz napiácia DC falownika (àcznie 7 przewornikñw pomiarowych dla ukadu rñjfazowego), zasosowaniem esymaora do obliczenia waroâci pràdu kondensaora filru LC. Opracowane modele: symulacyjny i laboraoryjny kompensoway rñwnoczeânie kilka zaburzeä napiácia w szczegñlnoâci symeryczne i asymeryczne zapady napiácia, sabilizoway waroâã skuecznà, symeryzoway i kompensoway odkszacenie napiácia zasilania. Realizacja przedsawionej wyçej ezy wymagaa przeprowadzenia nasápujàcych prac: 1. opracowania regulaora napiácia falownika z rzema pálami sprzáçeä z wykorzysaniem esymaora pràdu kondensaora filru LC w celu zmniejszenia liczby pomiarñw w obwodzie rzeczywisym, 2. opracowania i implemenacji generaora wzorcowego napiácia odbiornika w oparciu o sraegiá PAS realizowanà krokowo, w kñrym kà rozsuniácia wskazñw napiáã: zasilania i odbiornika jes funkcjà poziomu energii kondensaorñw DC (napiácia DC), 3. wykonania modelu symulacyjnego i laboraoryjnego ukadu szeregowego kompensujàcego rñwnoczeânie zapad, asymeriá i odkszacenie napiácia zasilania. Publikacje dokorana [1] Krzyszof Piàek: Dynamic Volage Resorer Based On A Three-Phase Inverer Wih Hyseresis Curren Conroller Proc. of Compaibiliy in Power Elecronics CPE Gdansk 28-3 May 23. [2] Krzyszof Piàek: Sliding mode conrol of DVR wih minimised energy injecion, Proc. of 11h European Conference on Power Elecronics and Applicaions, 11 É 14 Sepember 2, Dresden, Germany. [3] Z. Hanzelka, W. Öoziak, M. MrÑz, K. Piàek, e al.: Paramery jakoâciowe napiácia zasilajàcego 1kV po przyàczeniu farm wiarowych É analiza przypadku; Maeriay 3. Konferencji Jakoâã Energii Elekrycznej w

6 Sieciach Elekroenergeycznych w Polsce; 8-9 lisopada 2, Wisa. [4] Krzyszof Piàek: A hree phase DVR wih progressive phase advance injecion sraegy, Proc. of 12h Inernaional Conference on Harmonics and Qualiy of Power ICHQP26 1- Oc. 26, Cascais, Porugal. [] Zbigniew Hanzelka, Maciej MrÑz, Ryszard Paweek, Krzyszof Piàek: Qualiy parameers of 1 kv supply volage afer connecion of wind farms É case sudy, Proc. of 12h Inernaional Conference on Harmonics and Qualiy of Power ICHQP26 1- Oc. 26, Cascais, Porugal. [6] Krzyszof Piàek: A new approach of DVR conrol wih minimised energy injecion, Proc. of 12h Inernaional Power Elecronics and Moion Conrol Conference, EPE-PEMC26 3 Aug. - 1 Sep. 26, Pororoz, Slovenia. [7] Krzyszof Piàek: Series volage resoraion under disored supply condiion Proc. of IX Conference- Seminar; Inernaional School on Nonsinusoidal Currens and Compensaion ISNCC 28, 1-13 June 28, ÖagÑw, Poland. [8] Krzyszof Piàek: Series volage resoraion under disored supply condiion Przeglàd Elekroechniczny, nr 1, rok 29. [9] Krzyszof Piàek: Laboraory Tess of a Dynamic Volage Resorer Model Using Esimaion of he Filer Capacior Curren, Proc. of 1h Jubilee Inernaional Conference Elecrical Power Qualiy and Uilisaion, 1-17 Sepember, Lodz, Poland. [1] Kowal, K. Piàek, e al.: Koszy zej jakoâci energii elekrycznej É analiza przypadku, Maeriay Miádzynarodowego Kongresu GÑrnicwa Rud Miedzi, wrzeânia 29, Lubin. 6

1.1. Bezpośrednie transformowanie napięć przemiennych

1.1. Bezpośrednie transformowanie napięć przemiennych Rozdział Wprowadzenie.. Bezpośrednie ransformowanie napięć przemiennych Bezpośrednie ransformowanie napięć przemiennych jes formą zmiany paramerów wielkości fizycznych charakeryzujących energię elekryczną

Bardziej szczegółowo

Jednofazowe przekształtniki DC AC i AC DC z eliminacją składowej podwójnej częstotliwości po stronie DC

Jednofazowe przekształtniki DC AC i AC DC z eliminacją składowej podwójnej częstotliwości po stronie DC Akademia Górniczo-Hunicza im. Sanisława Saszica w Krakowie Wydział Elekroechniki, Auomayki, Informayki i Inżynierii Biomedycznej Kaedra Energoelekroniki i Auomayki Sysemów Przewarzania Energii Auorefera

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Sterowanie pracą układu napędowego z silnikiem prądu stałego i przekształtnikiem tranzystorowym typu H

Ćwiczenie 2 Sterowanie pracą układu napędowego z silnikiem prądu stałego i przekształtnikiem tranzystorowym typu H Ćwiczenie 2 Serowanie pracą układu napędowego z silnikiem prądu sałego i przekszałnikiem ranzysorowym ypu H Cel ćwiczenia W ramach ćwiczenia suden zapozna się z działaniem ranzysorowego moska ypu H. Zbuduje

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z PODSTAW AUTOMATYKI, cz.1 EAP, Lab nr 3

Laboratorium z PODSTAW AUTOMATYKI, cz.1 EAP, Lab nr 3 I. ema ćwiczenia: Dynamiczne badanie przerzuników II. Cel/cele ćwiczenia III. Wykaz użyych przyrządów IV. Przebieg ćwiczenia Eap 1: Przerzunik asabilny Przerzuniki asabilne służą jako generaory przebiegów

Bardziej szczegółowo

Implementacja trójfazowego transformatora hybrydowego ze sterownikiem matrycowym

Implementacja trójfazowego transformatora hybrydowego ze sterownikiem matrycowym Jacek KANIEWKI, Zbigniew FEDYCZAK, Mirosław ŁUKIEWKI Uniwersye Zielonogórski, Insyu Inżynierii Elekrycznej (), ELHAND Transformaory () Implemenacja rójfazowego ransformaora hybrydowego ze serownikiem marycowym

Bardziej szczegółowo

Analityczny opis łączeniowych strat energii w wysokonapięciowych tranzystorach MOSFET pracujących w mostku

Analityczny opis łączeniowych strat energii w wysokonapięciowych tranzystorach MOSFET pracujących w mostku Pior GRZEJSZCZK, Roman BRLIK Wydział Elekryczny, Poliechnika Warszawska doi:1.15199/48.215.9.12 naliyczny opis łączeniowych sra energii w wysokonapięciowych ranzysorach MOSFET pracujących w mosku Sreszczenie.

Bardziej szczegółowo

Od autora... 13. Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15

Od autora... 13. Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15 Tytu³ rozdzia³u Spis treœci Od autora... 13 Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15 1. Wprowadzenie... 21 1.1. Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna... 21 1.1.1. Dyrektywa europejska... 24 1.2. Jakoœæ dostawy

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAPADY NAPIĘCIA

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAPADY NAPIĘCIA JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAPADY NAPIĘCIA Zbigniew HANZELKA Wykład nr 10 Podwyższenie odporności regulowanego napędu na zapady napięcia INVERTOR Sieć zasilająca Prostownik U dc Schemat ideowy regulowanego

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE. Przełącznikowy tranzystor mocy MOSFET

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE. Przełącznikowy tranzystor mocy MOSFET Wydział Elekroniki Mikrosysemów i Fooniki Poliechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Ćwiczenie nr 5 Przełącznikowy ranzysor mocy MOSFET Wykonując pomiary PRZESTRZEGAJ

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroniki dla Elektrotechniki

Podstawy Elektroniki dla Elektrotechniki AGH Kaedra Elekroniki Podsawy Elekroniki dla Elekroechniki Klucze Insrukcja do ćwiczeń symulacyjnych (5a) Insrukcja do ćwiczeń sprzęowych (5b) Ćwiczenie 5a, 5b 2015 r. 1 1. Wsęp. Celem ćwiczenia jes ugrunowanie

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 4 Badanie stanów nieustalonych w obwodach RL, RC i RLC przy wymuszeniu stałym

ĆWICZENIE 4 Badanie stanów nieustalonych w obwodach RL, RC i RLC przy wymuszeniu stałym ĆWIZENIE 4 Badanie sanów nieusalonych w obwodach, i przy wymuszeniu sałym. el ćwiczenia Zapoznanie się z rozpływem prądów, rozkładem w sanach nieusalonych w obwodach szeregowych, i Zapoznanie się ze sposobami

Bardziej szczegółowo

1 Uk ady sterowania elektrycznego

1 Uk ady sterowania elektrycznego 1 Uk ady serowania elekrycznego; 1.1. Zasilanie elekryczne urzàdzeƒ i sysemów mecharonicznych 9 1 Uk ady serowania elekrycznego 1.1 Zasilanie elekryczne urzàdzeƒ i sysemów mecharonicznych 1.1.1 Transformaory

Bardziej szczegółowo

Stanowisko laboratoryjne do badań przesuwników fazowych

Stanowisko laboratoryjne do badań przesuwników fazowych Polichnika Śląska Wydział Elkryczny Insyu Mrologii i Auomayki Elkrochniczn Tma pracy: Sanowisko laboraoryn do badań przsuwników fazowych Promoor: Dr inż. Adam Cichy Dyploman: Adam Duna Srukura rfrau. Wsęp.

Bardziej szczegółowo

POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI I PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO SYGNAŁÓW OKRESOWYCH. Cel ćwiczenia. Program ćwiczenia

POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI I PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO SYGNAŁÓW OKRESOWYCH. Cel ćwiczenia. Program ćwiczenia Pomiary częsoliwości i przesunięcia fazowego sygnałów okresowych POMIARY CZĘSOLIWOŚCI I PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO SYGNAŁÓW OKRESOWYCH Cel ćwiczenia Poznanie podsawowych meod pomiaru częsoliwości i przesunięcia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI

LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI LABORAORIM Z ELEKRONIKI PROSOWNIKI Józef Boksa WA 01 1. PROSOWANIKI...3 1.1. CEL ĆWICZENIA...3 1.. WPROWADZENIE...3 1..1. Prosowanie...3 1.3. PROSOWNIKI NAPIĘCIA...3 1.4. SCHEMAY BLOKOWE KŁADÓW POMIAROWYCH...5

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Laboratorium Elektroniki. Badanie zasilaczy ze stabilizacją napięcia

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Laboratorium Elektroniki. Badanie zasilaczy ze stabilizacją napięcia Wydział Mechaniczno-Energeyczny Laboraorium Elekroniki Badanie zasilaczy ze sabilizacją napięcia 1. Wsęp eoreyczny Prawie wszyskie układy elekroniczne (zarówno analogowe, jak i cyfrowe) do poprawnej pracy

Bardziej szczegółowo

BEZCZUJNIKOWA PRACA SILNIKA Z MAGNESAMI O POLU OSIOWYM W ZAKRESIE NISKICH PRĘDKOŚCI WIROWANIA

BEZCZUJNIKOWA PRACA SILNIKA Z MAGNESAMI O POLU OSIOWYM W ZAKRESIE NISKICH PRĘDKOŚCI WIROWANIA Zeszyy Problemowe Maszyny Elekryczne Nr 82/2009 27 Janusz Wiśniewski, Włodzimierz Koczara Poliechnika Warszawska, Warszawa BEZCZUJNIKOWA PRACA SILNIKA Z MAGNESAMI O POLU OSIOWYM W ZAKRESIE NISKICH PRĘDKOŚCI

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Odkształcenie napięć i pradów. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Odkształcenie napięć i pradów. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Odkształcenie napięć i pradów Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KONDENSATORY W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM sieć zasilająca X S X C I N XS +X T

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁTNIK PRĄDU JAKO STEROWNIK W UKŁADACH NAPĘDOWYCH Z SILNIKAMI INDUKCYJNYMI

PRZEKSZTAŁTNIK PRĄDU JAKO STEROWNIK W UKŁADACH NAPĘDOWYCH Z SILNIKAMI INDUKCYJNYMI Zeszyy Problemowe Maszyny Elekryczne Nr 79/2008 127 Marcin Morawiec Arkadiusz Lewicki Zbigniew Krzemiński Poliechnika Gdańska Gdańsk PRZEKSZTAŁTNIK PRĄDU JAKO STEROWNIK W UKŁADACH NAPĘDOWYCH Z SILNIKAMI

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW OPTOELEKTRONIKI WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH TRANSOPTORA PC817

LABORATORIUM PODSTAW OPTOELEKTRONIKI WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH TRANSOPTORA PC817 LABORATORIUM PODSTAW OPTOELEKTRONIKI WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH TRANSOPTORA PC87 Ceem badań jes ocena właściwości saycznych i dynamicznych ransopora PC 87. Badany ransopor o

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych

Wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych Wyznaczanie charakerysyk częsoliwościowych Ćwiczenie ma na celu przedsawienie prakycznych meod wyznaczania charakerysyk częsoliwościowych elemenów dynamicznych. 1. Wprowadzenie Jedną z podsawowych meod

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Sdia Podyplomowe EFEKTYWNE ŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYZNEJ w ramach projek Śląsko-Małopolskie enrm Kompeencji Zarządzania Energią Falowniki dla silników wysokoobroowych Prof. dr hab. inż. Sanisław Piróg

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI PROSTOWNIKI

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI PROSTOWNIKI ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 5 PROSTOWNIKI DO UŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora 3-fazowego

Badanie transformatora 3-fazowego adanie ransormaora 3-azowego ) Próba sanu jałowego ransormaora przy = N = cons adania przeprowadza się w układzie połączeń pokazanych na Rys.. Rys.. Schema połączeń do próby sanu jałowego ransormaora.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki Poliechnika Gdańska Wydział Elekroechniki i Auomayki Kaedra Inżynierii Sysemów Serowania Podsawy Auomayki Repeyorium z Podsaw auomayki Zadania do ćwiczeń ermin T15 Opracowanie: Kazimierz Duzinkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych Wydział Elekryczny, Kaedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elekrycznych Laboraorium Przewarzania i Analizy Sygnałów Elekrycznych (bud A5, sala 310) Insrukcja dla sudenów kierunku Auomayka i Roboyka do zajęć

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE UKŁADÓW REZONANSOWYCH W URZĄDZENIU SPAWALNICZYM

ZASTOSOWANIE UKŁADÓW REZONANSOWYCH W URZĄDZENIU SPAWALNICZYM Zeszyy Problemowe Maszyny Elekryczne Nr 2/24 (2) 43 Wiesław Sopczyk, Zdzisław Nawrocki Poliechnika Wrocławska, Wrocław ZASTOSOWANIE UKŁADÓW REZONANSOWYCH W URZĄDZENIU SPAWALNICZYM APPLICATION OF RESONANT

Bardziej szczegółowo

Badanie funktorów logicznych TTL - ćwiczenie 1

Badanie funktorów logicznych TTL - ćwiczenie 1 adanie funkorów logicznych TTL - ćwiczenie 1 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z podsawowymi srukurami funkorów logicznych realizowanych w echnice TTL (Transisor Transisor Logic), ich podsawowymi paramerami

Bardziej szczegółowo

Dobór przekroju żyły powrotnej w kablach elektroenergetycznych

Dobór przekroju żyły powrotnej w kablach elektroenergetycznych Dobór przekroju żyły powronej w kablach elekroenergeycznych Franciszek pyra, ZPBE Energopomiar Elekryka, Gliwice Marian Urbańczyk, Insyu Fizyki Poliechnika Śląska, Gliwice. Wsęp Zagadnienie poprawnego

Bardziej szczegółowo

Nowość! Wyłączniki różnicowoprądowe Typ B i B+ (typ wyzwalania - B)

Nowość! Wyłączniki różnicowoprądowe Typ B i B+ (typ wyzwalania - B) Wyłączniki różnicowoprądowe B i B+ (yp wyzwalania - B) owość! ETI Polam Sp. z o.o. Ul. Jana Pawła II 18 06-100 Pułusk Tel. + 48 (23) 691 93 00 Faks + 48 (23) 691 93 60 Infolinia echniczna 801 501 571 eipolam@eipolam.com.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY MODULATORA WEKTOROWEGO Z TRAJEKTORIAMI OGRANICZAJĄCYMI

ANALIZA PRACY MODULATORA WEKTOROWEGO Z TRAJEKTORIAMI OGRANICZAJĄCYMI Prace Naukowe Insyuu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elekrycznych Nr 64 Poliechniki Wrocławskiej Nr 64 Sudia i Maeriały Nr 30 2010 Maeusz DYBKOWSKI*, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA*, Kamil STERNA* silnik indukcyjny,

Bardziej szczegółowo

Przegląd topologii i strategii sterowania układów do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC

Przegląd topologii i strategii sterowania układów do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC rzegląd topologii i strategii sterowania układów do poprawy jakości energii elektrycznej UQC dr inż. iotr L. Fabijański E IV Konferencja ytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej Skawina 25-27 września

Bardziej szczegółowo

POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI I PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO SYGNAŁÓW OKRESOWYCH

POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI I PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO SYGNAŁÓW OKRESOWYCH Program ćwiczeń: Pomiary częsoliwości i przesunięcia fazowego sygnałów okresowych POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI I PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO SYGNAŁÓW OKRESOWYCH Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jes poznanie: podsawowych

Bardziej szczegółowo

POMIAR PARAMETRÓW SYGNAŁOW NAPIĘCIOWYCH METODĄ PRÓKOWANIA I CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁU

POMIAR PARAMETRÓW SYGNAŁOW NAPIĘCIOWYCH METODĄ PRÓKOWANIA I CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁU Pomiar paramerów sygnałów napięciowych. POMIAR PARAMERÓW SYGNAŁOW NAPIĘCIOWYCH MEODĄ PRÓKOWANIA I CYFROWEGO PRZEWARZANIA SYGNAŁU Cel ćwiczenia Poznanie warunków prawidłowego wyznaczania elemenarnych paramerów

Bardziej szczegółowo

Układy i Systemy Zasilania

Układy i Systemy Zasilania Układy i Sysemy Zasilania ieraura Keih H. Billings - HANDBOOK OF SWITCHMODE POWER SUPPIES, McGraw-Hill Publishing Company, 1989 Abraham I.Pressman Power Supply Design, Second Ediion, McGraw-Hill Publishing

Bardziej szczegółowo

Część 5. Mieszane analogowo-cyfrowe układy sterowania

Część 5. Mieszane analogowo-cyfrowe układy sterowania Część 5 Mieszane analogowo-cyfrowe układy sterowania Korzyści z cyfrowego sterowania przekształtników Zmniejszenie liczby elementów i wymiarów układu obwody sterowania, zabezpieczeń, pomiaru, kompensacji

Bardziej szczegółowo

9. Napęd elektryczny test

9. Napęd elektryczny test 9. Napęd elekryczny es 9. omen silnika prądu sałego opisany jes związkiem: a. b. I c. I d. I 9.. omen obciążenia mechanicznego silnika o charakerze czynnym: a. działa zawsze przeciwnie do kierunku prędkości

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WZMACNIACZY OPERACYJNYCH DO LINIOWEGO PRZEKSZTAŁCANIA SYGNAŁÓW. Politechnika Wrocławska

ZASTOSOWANIE WZMACNIACZY OPERACYJNYCH DO LINIOWEGO PRZEKSZTAŁCANIA SYGNAŁÓW. Politechnika Wrocławska Poliechnika Wrocławska Insyu elekomunikacji, eleinformayki i Akusyki Zakład kładów Elekronicznych Insrukcja do ćwiczenia laboraoryjnego ZASOSOWANIE WZMACNIACZY OPEACYJNYCH DO LINIOWEGO PZEKSZAŁCANIA SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KASKADOWEGO REGULATORA ROZMYTEGO W UKŁADZIE STEROWANIA MASZYNĄ PRĄDU STAŁEGO

ZASTOSOWANIE KASKADOWEGO REGULATORA ROZMYTEGO W UKŁADZIE STEROWANIA MASZYNĄ PRĄDU STAŁEGO Prace Naukowe Insyu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elekrycznych Nr 64 Polechniki Wrocławskiej Nr 64 Sudia i Maeriały Nr 30 200 Rober ŁUKOWSKI* maszyna prądu sałego, serowanie kaskadowe, regulaor PI, regulaor

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTACJA WYBRANYCH METOD ANALIZY STANÓW NIEUSTALONYCH W ŚRODOWISKU MATHCAD

IMPLEMENTACJA WYBRANYCH METOD ANALIZY STANÓW NIEUSTALONYCH W ŚRODOWISKU MATHCAD Pior Jankowski Akademia Morska w Gdyni IMPLEMENTACJA WYBRANYCH METOD ANALIZY STANÓW NIEUSTALONYCH W ŚRODOWISKU MATHCAD W arykule przedsawiono możliwości (oraz ograniczenia) środowiska Mahcad do analizy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 WŁASNOŚCI DYNAMICZNE DIOD

Ćwiczenie 6 WŁASNOŚCI DYNAMICZNE DIOD 1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 6 WŁASNOŚCI DYNAMICZNE DIOD Celem ćwiczenia jes poznanie własności dynamicznych diod półprzewodnikowych. Obejmuje ono zbadanie sanów przejściowych podczas procesu przełączania

Bardziej szczegółowo

Maciej Tondos PODSTAWY ENERGOELEKTRONIKI

Maciej Tondos PODSTAWY ENERGOELEKTRONIKI Maciej Tondos PODSTAWY ENERGOELEKTRONIKI 1. Co o jes energoelekronika? Sr. 1.1. DEFINICJA ENERGOELEKTRONIKI...2 1.2. HISTORIA ENERGOELEKTRONIKI...2 1.3.ZASTOSOWANIA ENERGOELEKTRONIKI...3 2.Podsawowe problemy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie predykcji sygnału odchylenia regulacyjnego do centralnej regulacji mocy czynnej i częstotliwości w systemie elektroenergetycznym

Zastosowanie predykcji sygnału odchylenia regulacyjnego do centralnej regulacji mocy czynnej i częstotliwości w systemie elektroenergetycznym INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH Zasosowanie predykcji sygnału odchylenia regulacyjnego do cenralnej regulacji mocy czynnej i częsoliwości w sysemie elekroenergeycznym Prof. dr hab. inż. Tadeusz

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO ELEKTRONIKI

WSTĘP DO ELEKTRONIKI WSTĘP DO ELEKTRONIKI Część I Napięcie, naężenie i moc prądu elekrycznego Sygnały elekryczne i ich klasyfikacja Rodzaje układów elekronicznych Janusz Brzychczyk IF UJ Elekronika Dziedzina nauki i echniki

Bardziej szczegółowo

Widok z przodu. Power Bus

Widok z przodu. Power Bus Separaor sygnałów binarnych Charakerysyka Konsrukcja 1-kanałowy separaor sygnału Zasilanie 2 V DC Wejście dla czujników 2- lub -przewodowych lub źródeł napięcia AC/DC wyjście syku przekaźnika Funkcja czasowa

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Definicje wielkości elektrycznych mierzonych przy przesyłaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI. 2 z 30

PLAN PREZENTACJI. 2 z 30 P O L I T E C H N I K A Ś L Ą S K A WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI, NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO I ROBOTYKI Energoelektroniczne przekształtniki wielopoziomowe właściwości i zastosowanie dr inż.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 43 U R I (1)

ĆWICZENIE NR 43 U R I (1) ĆWCZENE N 43 POMY OPO METODĄ TECHNCZNĄ Cel ćwiczenia: wyznaczenie warości oporu oporników poprzez pomiary naężania prądu płynącego przez opornik oraz napięcia na oporniku Wsęp W celu wyznaczenia warości

Bardziej szczegółowo

Nowość! Wyłączniki różnicowoprądowe typ B i B+ ETI Polam Sp. z o.o.

Nowość! Wyłączniki różnicowoprądowe typ B i B+ ETI Polam Sp. z o.o. Wyłączniki różnicowoprądowe yp B i B+ owość! ETI Polam Sp. z o.o. Ul. Jana Pawła II 18 06-100 Pułusk Tel. + 48 (23) 691 93 00 Faks + 48 (23) 691 93 60 Infolinia echniczna 801 501 571 eipolam@eipolam.com.pl

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru mocy w obwodach prądu przemiennego.. Wprowadzenie: Wykonując pomiary z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Składowe Fizyczne Prądu i Moce w Obwodach z Impulsowym Przepływem Energii

Składowe Fizyczne Prądu i Moce w Obwodach z Impulsowym Przepływem Energii Składowe Fizyczne Prądu i Moce w Obwodach z Impulsowym Przepływem Energii Leszek S Czarnecki Fellow IEEE Elecrical and Compuer Engineering Dep Louisiana Sae Universiy Sreszczenie Przedmioem arykułu są

Bardziej szczegółowo

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA dr inż. Andrzej Firlit andrzej.firlit@keiaspe.agh.edu.pl LABORATORIUM JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ jakość napięcia PWP jakość prądu W sieciach

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie sterowanie momentem silnika indukcyjnego zasilanego z 3-poziomowego. przekształtnika MSI z kondensatorami o zmiennym potencjale

Bezpośrednie sterowanie momentem silnika indukcyjnego zasilanego z 3-poziomowego. przekształtnika MSI z kondensatorami o zmiennym potencjale Bezpośrednie sterowanie momentem silnika indukcyjnego zasilanego z 3-poziomowego przekształtnika MSI z kondensatorami o zmiennym potencjale przekształtnika MSI z kondensatorami o zmiennym potencjale 1

Bardziej szczegółowo

Detekcja synchroniczna i PLL. Układ mnoŝący -detektor fazy!

Detekcja synchroniczna i PLL. Układ mnoŝący -detektor fazy! Deekcja synchroniczna i PLL Układ mnoŝący -deekor azy! VCC VCC U wy, średnie Deekcja synchroniczna Gdy na wejścia podamy przebiegi o różnych częsoliwościach U cosω i U cosω +φ oraz U ma dużą ampliudę o:

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K

POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 97-104, Gliwice 2009 POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K MARIUSZ GIERGIEL, PIOTR MAŁKA Kaedra Roboyki i Mecharoniki, Akademia Górniczo-Hunicza

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Sudia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projeku Śląsko-Małopolskie Cenrum Kompeencji Zarządzania Energią 1 Wysokoobroowe układy napędowe dla AGD i elekronarzędzi Sanisław

Bardziej szczegółowo

ANALIZA HARMONICZNA RZECZYWISTYCH PRZEBIEGÓW DRGAŃ

ANALIZA HARMONICZNA RZECZYWISTYCH PRZEBIEGÓW DRGAŃ Ćwiczenie 8 ANALIZA HARMONICZNA RZECZYWISTYCH PRZEBIEGÓW DRGAŃ. Cel ćwiczenia Analiza złożonego przebiegu drgań maszyny i wyznaczenie częsoliwości składowych harmonicznych ego przebiegu.. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny b+ d6w zintegrowanych uk+ad6w kursowych

Metoda oceny b+ d6w zintegrowanych uk+ad6w kursowych Pomiary Auomayka Roboyka, R. 19, Nr 2/2015, 31-36, D01: 10.14313/PAR 216/31 Meoda oceny b+ d6w zinegrowanych uk+ad6w owych Wiold Dqbrowski, Sanisaw Popowski Insyu Lonicwa, al Krakowska 110/114, 02-256

Bardziej szczegółowo

TEORIA PRZEKSZTAŁTNIKÓW. Kurs elementarny Zakres przedmiotu: ( 7 dwugodzinnych wykładów :) W4. Złożone i specjalne układy przekształtników sieciowych

TEORIA PRZEKSZTAŁTNIKÓW. Kurs elementarny Zakres przedmiotu: ( 7 dwugodzinnych wykładów :) W4. Złożone i specjalne układy przekształtników sieciowych EORA PRZEKSZAŁNKÓW W1. Wiadomości wsępne W. Przekszałniki sieciowe 1 W3. Przekszałniki sieciowe Kurs elemenarny Zakres przedmiou: ( 7 dwugodzinnych wykładów :) W4. Złożone i specjalne układy przekszałników

Bardziej szczegółowo

Spis treści ZASTOSOWANIE PAKIETU MATLAB W OBLICZENIACH ZAGADNIEŃ ELEKTRYCZNYCH I41

Spis treści ZASTOSOWANIE PAKIETU MATLAB W OBLICZENIACH ZAGADNIEŃ ELEKTRYCZNYCH I41 Ćwiczenie I4 Poliechnika Białosocka Wydział Elekryczny Kaedra Elekroechniki Teoreycznej i Merologii Spis reści Insrukcja do pracowni specjalisycznej INFORMTYK Kod zajęć ESC 9 Tyuł ćwiczenia ZSTOSOWNIE

Bardziej szczegółowo

METODA OCENY BEZPIECZE STWA EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH U YTKOWANYCH W TRANSPORCIE

METODA OCENY BEZPIECZE STWA EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH U YTKOWANYCH W TRANSPORCIE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSAWSKIEJ z. 77 Transpor 0 Jacek Pa, Tadeusz Dbrowski Wojskowa Akademia Techniczna, Wydzia Elekroniki, Insyu Sysemów Elekronicznych Janusz Dyduch Poliechnika Radomska, Wydzia

Bardziej szczegółowo

Rozkład i Wymagania KLASA III

Rozkład i Wymagania KLASA III Rozkład i Wymagania KLASA III 10. Prąd Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 87 Prąd w mealach. Napięcie elekryczne opisuje przepływ w przewodnikach, jako ruch elekronów swobodnych posługuje się inuicyjnie

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTOROWO-REZYSTANCYJNY UKŁAD KOMPENSACJI WPŁYWU TEMPERATURY WOLNYCH KOŃCÓW TERMOPARY

TRANZYSTOROWO-REZYSTANCYJNY UKŁAD KOMPENSACJI WPŁYWU TEMPERATURY WOLNYCH KOŃCÓW TERMOPARY Oleksandra HOTRA Oksana BOYKO TRANZYSTOROWO-REZYSTANCYJNY UKŁAD KOMPENSACJI WPŁYWU TEMPERATURY WOLNYCH KOŃCÓW TERMOPARY STRESZCZENIE Przedsawiono układ kompensacji emperaury wolnych końców ermopary z wykorzysaniem

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA OPTYMALIZACJA WŁAŚCIWOŚCI ENERGETYCZNYCH

AKTYWNA OPTYMALIZACJA WŁAŚCIWOŚCI ENERGETYCZNYCH AKTYWNA OPTYMALIZACJA WŁAŚCIWOŚCI ENERGETYCZNYCH 1. WPROWADZENIE Rozwój techniki, szczególnie ostatnich lat, jest przyczyną znacznego wzrostu liczby odbiorników nieliniowych, powodujących pogorszenie parametrów

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czyszczenia z osadów sieci wymienników ciepła w trakcie eksploatacji instalacji na przykładzie destylacji rurowo-wieżowej

Harmonogram czyszczenia z osadów sieci wymienników ciepła w trakcie eksploatacji instalacji na przykładzie destylacji rurowo-wieżowej Mariusz Markowski, Marian Trafczyński Poliechnika Warszawska Zakład Aparaury Przemysłowe ul. Jachowicza 2/4, 09-402 Płock Harmonogram czyszczenia z osadów sieci wymienników ciepła w rakcie eksploaaci insalaci

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA Rys.1. Podział metod sterowania częstotliwościowego silników indukcyjnych klatkowych Instrukcja 1. Układ pomiarowy. Dane maszyn: Silnik asynchroniczny:

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

Maszyny prądu stałego - charakterystyki

Maszyny prądu stałego - charakterystyki Maszyny prądu sałego - charakerysyki Dwa podsawowe uzwojenia w maszynach prądu sałego, wornika i wzbudzenia, mogą być łączone ze sobą w różny sposób (Rys. 1). W zależności od ich wzajemnego połączenia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki, Katedra K-4. Klucze analogowe. Wrocław 2017

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki, Katedra K-4. Klucze analogowe. Wrocław 2017 Poliechnika Wrocławska Klucze analogowe Wrocław 2017 Poliechnika Wrocławska Pojęcia podsawowe Podsawą realizacji układów impulsowych oraz cyfrowych jes wykorzysanie wielkosygnałowej pacy elemenów akywnych,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ PPT I-21 LABORATORIUM Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 2 Ćwiczenie nr 8. Generatory przebiegów elektrycznych

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ PPT I-21 LABORATORIUM Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 2 Ćwiczenie nr 8. Generatory przebiegów elektrycznych Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jes zapoznanie sudenów z podsawowymi właściwościami ów przebiegów elekrycznych o jes źródeł małej mocy generujących przebiegi elekryczne. Przewidywane jes również (w miarę

Bardziej szczegółowo

Elektronika przemysłowa

Elektronika przemysłowa Elektronika przemysłowa Kondycjonery energii elektrycznej Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Wydział Elektryczny, ul. Krzywoustego 2 PAN WYKŁADU Definicja kondycjonera energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Kontroler ruchu i kierunku obrotów KFD2-SR2-2.W.SM. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze

Kontroler ruchu i kierunku obrotów KFD2-SR2-2.W.SM. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze Konroler ruchu i kierunku obroów Charakerysyka Konsrukcja -kanałowy separaor galwaniczny Zasilanie 4 V DC Wejścia ypu PNP/push-pull, syk lub Programowane częsoliwości graniczne wyjścia syku przekaźnika

Bardziej szczegółowo

II PRACOWNIA FIZYCZNA część: Pracownia Jądrowa

II PRACOWNIA FIZYCZNA część: Pracownia Jądrowa II PRCOWI FIZYCZ część: Pracownia Jądrowa Ćwiczenie nr 2 Pomiar skażeń promieniowórczych ypu wody lub ierza Cel ćwiczenia, opis: Wyznaczenie akywności pierwiasków -promieniowórczych w środowisku nauralnym

Bardziej szczegółowo

Analiza jakości i zużycia energii elektrycznej w instalacjach obiektów o charakterze przemysłowym, komunalnym i usługowym

Analiza jakości i zużycia energii elektrycznej w instalacjach obiektów o charakterze przemysłowym, komunalnym i usługowym Marcin WARDACH 1, Andrzej KIRYLUK 2, Piotr CIERZNiEWSKI 1, Tomasz ZARĘBSKI 1 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych, Oddział Szczeciński

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZABEZPIECZEŃ CYFROWYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEKAŹNIKA KIERUNKOWEGO MiCOM P Przeznaczenie i zastosowanie przekaźników kierunkowych

BADANIE ZABEZPIECZEŃ CYFROWYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEKAŹNIKA KIERUNKOWEGO MiCOM P Przeznaczenie i zastosowanie przekaźników kierunkowych Ćwiczenie 6 BADANIE ZABEZPIECZEŃ CYFROWYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEKAŹNIKA KIERNKOWEGO MiCOM P127 1. Przeznaczenie i zasosowanie przekaźników kierunkowych Przekaźniki kierunkowe, zwane eż kąowymi, przeznaczone

Bardziej szczegółowo

NAPĘD I STEROWANIE PNEUMATYCZNE

NAPĘD I STEROWANIE PNEUMATYCZNE NPĘD I STEROWNIE PNEUMTYCZNE Ćwiczenie laboraoryjne nr 2 Syneza pneumaycznych układów serowania siłownikiem dwusronnego działania na podsawie cyklogramów pracy. - - Opracował: Dariusz Grzybek Cele:. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA dr inż. Andrzej Firlit andrzej.firlit@keiaspe.agh.edu.pl Laboratorium RSM-SM jakość napięcia zasilającego zmiany (wolne

Bardziej szczegółowo

Obwody liniowe. Sprawdzanie praw Kirchhoffa

Obwody liniowe. Sprawdzanie praw Kirchhoffa POLTECHNK ŚLĄSK WYDZŁ NŻYNER ŚRODOWSK ENERGETYK NSTYTT MSZYN RZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LBORTORM ELEKTRYCZNE Obwody liniowe. Sprawdzanie praw Kirchhoffa (E 2) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGLEWCZ 3 1. Cel

Bardziej szczegółowo

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ Jerzy Niebrzydowski, Grzegorz Hołdyński Politechnika Białostocka Streszczenie W referacie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Regulatory. Zadania regulatorów. Regulator

Regulatory. Zadania regulatorów. Regulator Regulaory Regulaor Urządzenie, kórego podsawowym zadaniem jes na podsawie sygnału uchybu (odchyłki regulacji) ukszałowanie sygnału serującego umożliwiającego uzyskanie pożądanego przebiegu wielkości regulowanej

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 8 WOLTOMIERZ CYFROWY. Celem ćwiczenia jest poznanie zasady działania i właściwości metrologicznych

ĆWICZENIE 8 WOLTOMIERZ CYFROWY. Celem ćwiczenia jest poznanie zasady działania i właściwości metrologicznych ĆWICZENIE 8 WOLTOMIERZ CYFROWY 16.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jes poznanie zasady działania i właściwości merologicznych wolomierzy cyfrowych. 16.2 Wprowadzenie 16.2.1 Wiadomości wsępne Wolomierze

Bardziej szczegółowo

ZŁA JAKOŚĆ DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAGROŻENIEM DLA POPRAWNEJ PRACY ODBIORNIKÓW PRZEMYSŁOWYCH

ZŁA JAKOŚĆ DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAGROŻENIEM DLA POPRAWNEJ PRACY ODBIORNIKÓW PRZEMYSŁOWYCH ZŁA JAKOŚĆ DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAGROŻENIEM DLA POPRAWNEJ PRACY ODBIORNIKÓW PRZEMYSŁOWYCH prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka dr inż. Andrzej Firlit IV KONFERENCJA WYTWÓRCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU NAPIĘCIA

ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU NAPIĘCIA Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 89 Zygfryd Głowacz, Henryk Krawiec AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU

Bardziej szczegółowo

PSPower.pl. PSPower MULTIFAL (Basic ; PV)

PSPower.pl. PSPower MULTIFAL (Basic ; PV) PSPower.pl PSPower (Basic ; PV) Seria zasilaczy to innowacyjne urządzenia zasilające przeznaczone do wielu aplikacji. Typowe aplikacje to: Zasilanie bezprzerwowe typowa aplikacja UPS; Zasilanie bezprzerwowe

Bardziej szczegółowo

TEORIA PRZEKSZTAŁTNIKÓW. Kurs elementarny Zakres przedmiotu: ( 7 dwugodzinnych wykładów :)

TEORIA PRZEKSZTAŁTNIKÓW. Kurs elementarny Zakres przedmiotu: ( 7 dwugodzinnych wykładów :) W1. Wiadomości wsępne EORA PRZEKSZAŁNKÓW W. Przekszałniki sieciowe 1 W3. Przekszałniki sieciowe Kurs elemenarny Zakres przedmiou: ( 7 dwugodzinnych wykładów :) W4. Złożone i specjalne układy przekszałników

Bardziej szczegółowo

19. Zasilacze impulsowe

19. Zasilacze impulsowe 19. Zasilacze impulsowe 19.1. Wsęp Sieć energeyczna (np. 230V, 50 Hz Prosownik sieciowy Rys. 19.1.1. Zasilacz o działaniu ciągłym Sabilizaor napięcia Napięcie sałe R 0 Napięcie sałe E A Zasilacz impulsowy

Bardziej szczegółowo

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl)

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl) Opublikowane na Sonel S.A. Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne PQM701 Indeks: WMPLPQM701 Analizator jakości zasilania Opis Analizator adresowany do osób kontrolujących jakość energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI Insyu Technik Innowacyjnych EMAG Wykorzysanie opycznej meody pomiaru sężenia pyłu do wspomagania oceny paramerów wpływających na możliwość zaisnienia wybuchu osiadłego pyłu węglowego

Bardziej szczegółowo

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów Wymagania edukacyjne dla uczniów Technikum Elektrycznego ZS Nr 1 w Olkuszu przedmiotu : Pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK

Bardziej szczegółowo

Metody rachunku kosztów Metoda rachunku kosztu działań Podstawowe pojęcia metody ABC Kalkulacja obiektów kosztowych metodą ABC Zasobowy rachunek

Metody rachunku kosztów Metoda rachunku kosztu działań Podstawowe pojęcia metody ABC Kalkulacja obiektów kosztowych metodą ABC Zasobowy rachunek Meody rachunku koszów Meoda rachunku koszu Podsawowe pojęcia meody ABC Kalkulacja obieków koszowych meodą ABC Zasobowy rachunek koszów Kalkulacja koszów meodą ABC podsawową informacja dla rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Systemy Przetwarzania Energii

Elektroniczne Systemy Przetwarzania Energii Elektroniczne Systemy Przetwarzania Energii Zagadnienia ogólne Przedmiot dotyczy zagadnień Energoelektroniki - dyscypliny na pograniczu Elektrotechniki i Elektroniki. Elektrotechnika zajmuje się: przetwarzaniem

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE mgr Żanea Pruska Ćwiczenia 2 Zadanie 1 Firma Alfa jes jednym z głównych dosawców firmy Bea. Ilość produku X, wyrażona w ysiącach wyprodukowanych i dosarczonych szuk firmie Bea,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 72/

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 72/ Zeszyy Problemowe Maszyny Elekryczne Nr 72/25 155 Arkadiusz Domoracki, Krzyszof Krykowski Poliechnika Śląska, Gliwice SILNIKI BLDC KLASYCZNE METODY STEROWANIA BLDC DRIVES THLASSICAONTROL STRATEGIES Absrac:

Bardziej szczegółowo

Efektywność środków ograniczających oddziaływanie napędów przekształtnikowych na sieć zasilającą

Efektywność środków ograniczających oddziaływanie napędów przekształtnikowych na sieć zasilającą mgr inż. JULIAN WOSIK dr inż. MARIAN KALUS dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Efektywność środków ograniczających oddziaływanie napędów przekształtnikowych na sieć zasilającą W

Bardziej szczegółowo

METODA DOBORU ŚCIEŻEK TRANSMISYJNYCH DLA POPRAWY JAKOŚCI POŁĄCZEŃ GŁOSOWYCH IP

METODA DOBORU ŚCIEŻEK TRANSMISYJNYCH DLA POPRAWY JAKOŚCI POŁĄCZEŃ GŁOSOWYCH IP Krysian Ryłko Zakład Sieci Kompuerowych Wydział Informayki Poliechnika Szczecińska krysian@ps.pl 2005 Poznańskie Warszay Telekomunikacyjne Poznań 8-9 grudnia 2005 METODA DOBORU ŚCIEŻEK TRANSMISYJNYCH DLA

Bardziej szczegółowo

Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:2002)

Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:2002) Andrzej Purczyński Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:00) W 10 krokach wyznaczane są: prąd początkowy zwarciowy I k, prąd udarowy (szczytowy)

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe przetwarzanie sygnału przetwornika obrotowo-impulsowego

Cyfrowe przetwarzanie sygnału przetwornika obrotowo-impulsowego Cyfrowe przewarzanie sygnału przewornika obroowo-impulsowego Eligiusz PAWŁOWSKI Poliechnika Lubelska, Kaedra Auomayki i Merologii ul. Nadbysrzycka 38 A, 20-68 Lublin, email: elekp@elekron.pol.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ - PROCES ŁĄCZENIA BATERII KONDENSATORÓW

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ - PROCES ŁĄCZENIA BATERII KONDENSATORÓW Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ PROCES ŁĄCZENIA BATERII KONDENSATORÓW

Bardziej szczegółowo