NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO POTRANSAKCYJNE ELEMENTY LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO POTRANSAKCYJNE ELEMENTY LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA"

Transkrypt

1 Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO POTRANSAKCYJNE ELEMENTY LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA Sławomir Juściński Kaedra Energeyki i Pojazdów Uniwersye Przyrodniczy w Lublinie Małgorzaa Szczepanik Kaedra Zasosowań Maemayki i Informayki, Uniwersye Przyrodniczy w Lublinie Sreszczenie. Zaprezenowano zadania logisyki w poransakcyjnej obsłudze kliena oraz określono płaszczyzny, na kórych podlega ona realizacji. Przedsawiono zarządzanie relacjami z klienem w aspekcie budowania lojalności nabywców. Omówiono charakerysyki napraw gwarancyjnych (NG) i napraw pogwarancyjnych (NP). Analiza obejmowała rozkłady ilości usług w laach zrealizowanych przez Dział Serwisu. Wykonano analizę saysyczną badanych usług serwisowych poprzez wyznaczenie warości indeksów sezonowych dla badanego okresu. Usługi serwisowe (NG) i (NP) analizowano w aspekcie kalendarza zabiegów agroechnicznych. Słowa kluczowe: logisyka, sysemy logisyczne, usługi serwisowe, naprawa ciągników rolniczych Wprowadzenie Specyfika produkcji rolniczej realizowanej coraz częściej na dużych areałach spowodowała, że głównymi źródłami mocy napędowej i energii rakcyjnej uciągu są obecnie nowoczesne ciągniki i maszyny samobieżne. W rolnicwie większość zabiegów powinna być wykonywana w ściśle określonych, na ogół krókich przedziałach czasu, zwanych okresami agroechnicznymi. Niedorzymanie erminów podsawowych zabiegów w rolnicwie powoduje wyraźnie negaywne skuki dla produkcji roślinnej, prowadząc do obniżenia uzyskanych plonów i ich jakości [Banasiak 1999; Karczmarczyk 2005]. Problem badawczy Zabezpieczenie realizacji zabiegów agroechnicznych wymaga szerokich działań gwaranujących sprawność funkcjonalną i czasową logisycznej obsługi kliena. Miarą niezawodności sysemów eksploaacji maszyn jes czas wykorzysywany na usuwanie userek echnicznych lub echnologicznych, zaisniałych podczas ich użykowania [Piekarski 1997; Skrobacki i in. 2006]. Obiekem przeprowadzonych badań był auoryzowany serwis dysrybuora pojazdów i maszyn rolniczych, realizujący naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne. Celem przepro- 67

2 Sławomir Juściński, Małgorzaa Szczepanik wadzonej analizy było poznanie rozkładu ilościowego świadczonych usług naprawczych, na przesrzeni kolejnych rzech la, w aspekcie kalendarza zabiegów agroechnicznych. Elemeny poransakcyjnej obsługi kliena Zarządzanie relacjami z klienem (CRM) jes sraegią biznesową dążącą do zbudowania lojalności wśród nabywców. Działania CRM przekładają się w dłuższym horyzoncie czasowym na wzros dochodów firmy i redukcję ponoszonych koszów. Obecnie cena i jakość, jako elemeny konkurencji na rynku zbyu przesają być najważniejszymi czynnikami, kóre rozsrzygają o sukcesie firmy [Sock i in. 2001]. Poziom saysfakcji nabywców można symulować w szerokim zakresie poprzez zarządzanie konakami z użykownikami wyrobów. Efekywność działań zależy od wiedzy na ema profilu klienów i ich akualnych oraz przyszłych porzeb [Rukowski 2005]. Opieka serwisowa nad ciągnikami i maszynami rolniczymi sanowi ważny elemen w poransakcyjnej obsłudze kliena i obejmuje [Dwiliński 2005]: przeglądy echniczne w ramach gwarancji, naprawy gwarancyjne, przeglądy i naprawy po okresie gwarancji, modernizację wyrobów i insalację dodakowego wyposażenia, kursy i szkolenia dla użykowników wyrobów. Obowiązki gwarancyjne producena powodują, że przez określony czas (np. 12 miesięcy) świadczy bezpłane naprawy swoich produków. Warunki gwarancji obejmują wady maeriałowe lub błędy w procesie produkcji, naomias nie są sosowane do awarii będących nasępswem eksploaacji wyrobów niezgodnej z insrukcją obsługi. Zadaniem Działu Serwisu w począkowym okresie obsługi poransakcyjnej są szkolenia mające na celu wdrożenie sandardów użykowania wśród nabywców. Realizacja zadań w akim obszarze ma decydujący wpływ na poziom awarii eksploaacyjnych wynikających z winy użykownika. Kluczowym obszarem przy korzysaniu z usług serwisowych są naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne. Doyczą one w dużej mierze zdarzeń wysępujących przy inensywnej eksploaacji ciągników i maszyn rolniczych w okresie zabiegów agroechnicznych. Analiza napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych ciągników rolniczych w laach Przeprowadzone badania obejmowały usługi zrealizowane przez Dział Serwisu przedsiębiorswa będącego auoryzowanym dysrybuorem ciągników i maszyn rolniczych m.in. JOHN DEERE i ZETOR na erenie wojewódzwa lubelskiego. Firma handlowo-usługowa będąca miejscem badań działa w sekorze obsługi rolnicwa od końca la 80-ych XX wieku. Charakerysyka napraw gwarancyjnych (NG) w laach Srukurę ilości usług napraw gwarancyjnych ciągników rolniczych w analizowanym okresie, przedsawia hisogram zamieszczony na rys. 1. Realizacja napraw gwarancyjnych wykazała dla badanego okresu rwałą endencję wzrosową w miarę przebiegu eksploaacji ciągników rolniczych. W kolejnych laach ilość wykonanych zleceń była wyższa w porównaniu do roku poprzedniego. Wzros dla przedziału wyniósł 62,6%, a dla okresu był równy 27,9%. 68

3 Naprawy gwarancyjne Ilość [sz.] Miesią ce Źródło: opracowanie własne Rys. 1. Rozkład ilości usług napraw gwarancyjnych (NG) ciągników rolniczych w laach Fig. 1. Disribuion of he number of warrany services (NG) o farm racors in he years W pierwszym kwarale wykonana ilość usług zamknęła się na poziomie: 28,1%, 17,3% i 33,2% odpowiednio dla badanych la. Wysokie zaporzebowanie urzymywało się również w drugim kwarale i wyniosło w kolejnych laach: 31,7%, 22,1% i 36,0% rocznej liczby zleceń. Pierwsze półrocze dominowało pod względem ilości wykonanych usług w laach 2003 i Okres rzeciego i czwarego kwarału, o zauważalny niższy popy na naprawy gwarancyjne. Dla badanych la 2003 i 2005 spadły one do poziomu 12,9% i 14,2%, naomias rok 2004 charakeryzował się warością równą 32,3%, co było podykowane bardzo wysoką sprzedażą ciągników przed akcesją Polski do Unii Europejskiej. W czwarym kwarale zaporzebowanie na naprawy gwarancyjne osiągnęło w kolejnych laach warość: 27,3%, 28,3% i 16,6% rocznej liczby zleceń. Lokalne maksimum popyu wysąpiło w grudniu. Realizacja napraw gwarancyjnych przez nabywców w sacji serwisowej powodowała, że w koszach zlecenia parycypował producen. Charakerysyka napraw pogwarancyjnych (NP) w laach Srukurę ilości napraw pogwarancyjnych ciągników rolniczych w badanym okresie prezenuje hisogram (rys. 2). Analiza ych napraw wykazała wyrównany poziom usług w laach 2003 i 2004 oraz ich znaczny wzros rzędu 90% na przesrzeni 2005 roku. Niski popy na naprawy wysąpił w dwóch pierwszych miesiącach 2004 i 2005 roku. W pierwszym kwarale wykonano: 29,4%, 17,2% i 16,1% rocznej liczby zleceń w kolejnych laach. Dynamiczny wzros napraw pogwarancyjnych odnoowany zosał na przełomie pierwszego i drugiego kwarału, a lokalne maksimum przypadło w miesiącu kwieniu w czasie wiosennych zabiegów agroechnicznych. Poziom zleceń dla drugiego kwarału był równy w poszczególnych laach odpowiednio: 23,5%, 37,5% i 24,2%. Kolejne maksimum dla badanego okresu przypadło na czas zbioru plonów, czyli miesiące sierpień i wrzesień. Okres rzeciego kwarału o realizacja napraw pogwarancyjnych rzędu: 25,0%, 23,4% 69

4 Sławomir Juściński, Małgorzaa Szczepanik i 33,1%. Koniec roku powodował redukcję popyu i zlecenia zamknęły się na poziomie: 22,0%, 21,9% i 26,6% Ilość [sz.] Miesiące Źródło: opracowanie własne Rys. 2. Fig. 2. Rozkład ilości usług napraw pogwarancyjnych (NP) ciągników rolniczych w laach Disribuion of he number of pos-warrany services (NP) o farm racors in he years Analiza saysyczna napraw ciągników rolniczych Przeprowadzone badania pozwoliły na wyznaczenie szeregów czasowych, czyli zbiorów obserwacji zmiennych uporządkowanych w funkcji czasu. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne zrealizowane przez Dział Serwisu dealera, na przesrzeni rzech la posiadały srukurę periodyczną. Analizę badanych zjawisk przeprowadzono w oparciu o model muliplikaywny składowych szeregu czasowego. Model muliplikaywny można przedsawić w posaci równania [Aczel 2000; Pułaska-Turyna 2005]: Y = T S C I (1) gdzie: Y T S C I warość szeregu, rend szeregu, wahania sezonowe, wahania cykliczne, wahania przypadkowe. 70

5 Naprawy gwarancyjne... Indeksy sezonowe obliczono w oparciu o średnią ruchomą dla 12 obserwacji miesięcznych. Sandaryzacja współczynników miesięcznych pozwoliła na obliczenie indeksów sezonowych: gdzie: S i w i d wi d S i = 100% (2) d w i= 1 i indeks sezonowy dla i-ego podokresu (miesiąca), średnia arymeyczna warości współczynnika w kolejnych miesiącach, liczba miesięcy w roku. Obliczone indeksy sezonowe obrazują ilościowo efeky sezonowe w szeregu czasowym dla ilości wykonanych usług. W przypadku analizy graficznej wpływu wahań sezonowych na rozkład zbioru zmiennych, posługiwano się pojęciem poziomu odniesienia nazywanego również poziomem przecięnym, kóry dla indeksów sezonowych w kolejnych miesiącach roku jes równy 100%. Analiza saysyczna napraw gwarancyjnych (NG) Przebieg i warość indeksów sezonowych dla napraw gwarancyjnych (NG) ciągników rolniczych zrealizowanych w przedziale, przedsawia wykres (rys. 3) Warość [%] Miesiące Źródło: opracowanie własne Rys. 3. Indeksy sezonowe dla napraw gwarancyjnych (NG) ciągników rolniczych w laach Fig. 3. Seasonal indices for warrany services (NG) o farm racors in he years 71

6 Sławomir Juściński, Małgorzaa Szczepanik Pierwszy kwarał posiadał dynamiczny przyros popyu na naprawy. W marcu osiągnęły one maksimum dla badanego okresu, przy warości o 37,1% przekraczającej poziom odniesienia. W kolejnym analizowanym kwarale miesiące kwiecień i maj posiadały wyrównany i nadal wysoki poziom zrealizowanych zleceń obsługi serwisowej o warości 34,6% i 32,7% ponad poziom przecięny. Drugie półrocze charakeryzowało się obniżoną warością indeksów. Lokalne minima przypadły na wrzesień i lisopad, gdy indeksy były niższe o 28,0% i 27,0% od poziomu przecięnego. Koniec roku o ponowny wzros indeksów o 18,4% ponad poziom odniesienia z uwagi na realizację napraw po zakończeniu sezonu agroechnicznego. Analiza saysyczna napraw pogwarancyjnych (NP) Przebieg zmian warości indeksów sezonowych dla napraw pogwarancyjnych (NP) ciągników rolniczych wykonanych w laach, przedsawia wykres (rys. 4). Warość [%] Miesiące Źródło: opracowanie własne Rys. 4. Indeksy sezonowe dla napraw pogwarancyjnych (NP) ciągników rolniczych w laach Fig. 4. Seasonal indices for pos-warrany services (NP) o farm racors in he years Pierwsze dwa miesiące roku charakeryzowały się obniżoną warością indeksów sezonowych. W luym wysąpiło minimum roczne, kóre uzyskało warość o 55,4% poniżej poziomu odniesienia. Realizacja wiosennych zabiegów agroechnicznych, spowodowała osiągnięcie przez indeks maksimum w kwieniu z warością wyższą o 85,4% od poziomu przecięnego. Miejscowe maksimum odnoowane zosało w sierpniu, gdy indeks o 54,4% przekroczył poziom odniesienia. Dla pozosałych miesięcy, oprócz grudnia, indeks posiadał warości niższe od poziomu przecięnego o ponad 20%. 72

7 Naprawy gwarancyjne... Podsumowanie Negaywne zdarzenia związane z wysępowaniem awarii wyrobów firma handlowousługowa winna wykorzysać do wzmocnienia lojalności użykowników poprzez fachową i szybką pomoc. Poliyka realizacji obsługi poransakcyjnej odgrywa ważną rolę w budowie wizerunku rynkowego marki i przedsiębiorswa. Zabezpieczenie wysokich wymagań nabywców jes możliwe w przypadku szczegółowego poznania srukury i poziomu zaporzebowania na naprawy w poszczególnych miesiącach roku. Pozwala o racjonalnie planować wykorzysanie posiadanych sił i środków obsługi serwisowej. Przeprowadzone badania pozwalają sformułować nasępujące wnioski: 1. Srukura zleceń napraw ciągników rolniczych wykonanych przez Dział Serwisu w laach dowiodła, że najwyższy poziom napraw gwarancyjnych (NG) miał miejsce w pierwszym oraz drugim kwarale i był spowodowany planowanym procesem przygoowania ciągników rolniczych do bieżącego sezonu zabiegów agroechnicznych. 2. Swierdzono niższy poziom napraw pogwarancyjnych (NP) w sosunku do zleceń realizowanych w ramach gwarancji producena. Zachodziło również wyraźne przyporządkowanie maksymalnego popyu na naprawy pogwarancyjne do spięrzenia prac polowych w sezonie agroechnicznym, czyli wiosennych prac polowych, zbioru zbóż i realizacji zespołu uprawek pożniwnych. Syuacja aka podykowana była warunkami ekonomicznymi w rolnicwie. Usługi napraw pogwarancyjnych są w pełni płane i z ego powodu doyczyły w większości przypadków usuwania awarii, kóre miały charaker losowy. Właściciele ciągników z mniejszą deerminacją podchodzili do planowych remonów przygoowujących pojazdy do sezonu zabiegów agroechnicznych, korzysając z pomocy serwisowej przede wszyskim w okresie realizacji zabiegów agroechnicznych. 3. Wyznaczona warość indeksów sezonowych w okresie powierdziła, że poziomu popyu na naprawy gwarancyjne (NG) wzrasał podczas wiosennych prac polowych oraz po zakończeniu sezonu agroechnicznego. Indeksy sezonowe dla napraw pogwarancyjnych (NP) pokazały wzros zaporzebowania w okresie naężenia prac polowych, realizowanych zgodnie z kalendarzem zabiegów agroechnicznych. Bibliografia Aczel A.D Complee Business Saisics, 4h ed., Richard D. Irwin/McGraw-Hill, Boson. ISBN X. Dwiliński L Zarys logisyki przedsiębiorswa, Oficyna Wydawnicza Poliechniki Warszawskiej, Warszawa. Piekarski W Analiza oddziaływania agregaów ciągnikowych na środowisko przyrodnicze, Rozprawa habiliacyjna, Wyd. Akademia Rolnicza, Lublin. ISSN Pułaska-Turyna B Saysyka dla ekonomisów, Wyd. Difin, Warszawa. ISBN Sock J.R., Lamber D.M Sraegic Logisic Managemen, Mc Graw Hill/Irwin, New York. Skrobacki A., Ekielski A Pojazdy i ciągniki rolnicze, Wyd. Wieś Jura, Warszawa. Agroechnika roślin uprawnych Praca zbiorowa pod redakcją S. Karczmarczyka, Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie. Szczecin. Agroechnologia Praca zbiorowa pod redakcją J. Banasiaka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Wrocław. ISBN Logisyka dysrybucji Specyfika, Tendencje rozwojowe, Dobre prakyki (2005). Praca zbiorowa pod redakcją K. Rukowskiego, Wyd. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa. ISBN

8 Sławomir Juściński, Małgorzaa Szczepanik WARRANTY AND POST-WARRANTY SERVICE TO FARM TRACTORS AS THE POST-TRANSACTION ELE- MENTS OF THE LOGISTIC CUSTOMER SERVICE Absrac. The logisic asks in he pos-ransacion cusomer service are presened and he areas in which his service is o be realized are defined. The ways of managing he relaions wih cusomers, in he aspec of shaping buyers loyaly, are presened. Characerisics of warrany service (NG) and pos-warrany service (NP) are discussed. The analysis includes he disribuion of he number of services in he years rendered by he Service Deparmen. Saisical analysis of he services has been done by seing he values of seasonal indices for he invesigaed period. Warrany services and pos-warrany services have been analyzed according o he schedule of agroechnical pracices. Key words: logisics, logisic sysems, servicing, farm racor repair Adres do korespondencji: Sławomir Juściński; Uniwersye Przyrodniczy w Lublinie Kaedra Energeyki i Pojazdów ul. Głęboka Lublin 74

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych nr 89 2013 Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Sanisław Sańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych Meody ilościowe

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary Anna Górska 1 Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków Gospodarczych Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego Warszawa Zasosowanie narzędzi analizy echnicznej w bezpośrednim i pośrednim inwesowaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego TRANSFORM ADVICE PROGRAMME Invesmen in Environmenal Infrasrucure in Poland Analiza efekywności koszowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego koszu jednoskowego dr Jana Rączkę Warszawa, 13.06.2002 2 Spis reści

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2 2006 Bogusław GUZIK* SZACOWANIE MODELU RNKOWEGO CKLU ŻCIA PRODUKTU Przedsawiono zasadnicze podejścia do saysycznego szacowania modelu rynkowego cyklu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 58 Podaność polskich rynków finansowych na niesabilności wewnęrzne i zewnęrzne Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski Warszawa, 0 r. Wojciech Bieńkowski

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

Sławomir JUŚCIŃSKI Wiesław PIEKARSKI. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction

Sławomir JUŚCIŃSKI Wiesław PIEKARSKI. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction Sławomir JUŚCIŃSKI Wiesław PIEKARSKI ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE AUTORYZOWANYM SERWISEM CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH LOGISTIC MANAGEMENT OF AN AUTHORIZED SERVICE FOR AGRICULTURAL TRACTORS AND MACHINES W artykule

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 013 ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego w Warszawie BADANIE EFEKTYWNOŚCI INFORMACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych Bank i Kredy 455, 04, 467 490 Ocena wpływu zmian poziomu rezerw waluowych na premię za ryzyko kredyowe Polski wykorzysanie meody roszczeń warunkowych Michał Konopczak* Nadesłany: 5 kwienia 04 r. Zaakcepowany:

Bardziej szczegółowo

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2004 Aleksandra MAUSZEWSKA Doroa WIKOWSKA PREDKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WKORZSANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WBRANE MODELE EKONOMERCZNE I PERCEPRON WIELOWARSWOW

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE

JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Rafał Cieślik Uniwersye Warszawski JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Wprowadzenie Noblisa Joseph E. Sigliz za jedną z pięciu głównych przyczyn obecnego kryzysu gospodarczego uważa

Bardziej szczegółowo

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki Maszynopis arykułu: Marzec J. 011, Nierównowaga na rynku kredyowym w Polsce: założenia i wyniki, w: Meody maemayczne, ekonomeryczne i kompuerowe w finansach i ubezpieczeniach, (red. A. Barczak i S. Barczak),

Bardziej szczegółowo

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK: Meody Ilościowe i Sysemy Informacyjne Michał Rubaszek Nr alb. 5346 Arbiraż cenowy na przykładzie Giełdy Papierów Warościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

O EFEKTACH ZASTOSOWANIA PEWNEJ METODY WYZNACZANIA PROGNOZ JAKOŚCIOWYCH ZMIAN CEN AKCJI W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO 2008 ROKU

O EFEKTACH ZASTOSOWANIA PEWNEJ METODY WYZNACZANIA PROGNOZ JAKOŚCIOWYCH ZMIAN CEN AKCJI W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO 2008 ROKU Arykuł opublikowany w: Rynki kapiałowe a koniunkura gospodarcza, red. A. Szablewski, R. Wójcikowski, Wydawnicwo Poliechniki Łódzkiej, Łódź 009, s. 95-07 Doroa Wiśniewska Uniwersye Ekonomiczny w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH Krzyszof Jajuga Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W osanich kilkunasu laach na świecie obserwuje się dynamiczny

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013 MAŁGORZATA BOŁTUĆ Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY RYNKIEM SWAPÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Kolejne centrum IC str. 6 n Kalendarz ProfiAuto str. 7. Twój doradca w warsztacie. Obecne regulacje prawne zwalniają właścicieli

Kolejne centrum IC str. 6 n Kalendarz ProfiAuto str. 7. Twój doradca w warsztacie. Obecne regulacje prawne zwalniają właścicieli Świa Kolejne cenrum IC sr. 6 n Kalendarz ProfiAuo sr. 7 mooryzacji Twój doradca w warszacie NR INDEKSU 382981 ISSN 1731-5468 www.swiamooryzacji.com.pl 11/2014 lisopad Technologie n Wyposażenie n Części

Bardziej szczegółowo

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE Paweł Kobus, Rober Pierzykowski Kaedra Ekonomerii i Informayki SGGW e-mail: pawel.kobus@saysyka.info EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE Sreszczenie: Do modelowania asymerycznego wpływu dobrych i złych informacji

Bardziej szczegółowo

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych**

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych** Ekonomia Menedżerska 2009, nr 6, s. 119 128 Marek Łukasz Michalski* Analiza meod oceny efekywności inwesycji rzeczowych** 1. Wsęp Podsawowymi celami przedsiębiorswa w długim okresie jes rozwój i osiąganie

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH dr inż. Rober Sachniewicz METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Jednymi z licznych celów i zadań przedsiębiorswa są: - wzros warości przedsiębiorswa

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGI TECHNICZNE W PROCESIE ODNOWY I UTRZYMANIA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

OBSŁUGI TECHNICZNE W PROCESIE ODNOWY I UTRZYMANIA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Inżynieria Rolnicza 6(115)/2009 OBSŁUGI TECHNICZNE W PROCESIE ODNOWY I UTRZYMANIA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Wiesław Tomczyk Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Modelowanie premii za ryzyko na polskim rynku pieniężnym z wykorzystaniem instrumentów SWAP na POLONIĘ

Modelowanie premii za ryzyko na polskim rynku pieniężnym z wykorzystaniem instrumentów SWAP na POLONIĘ Agaa Kliber * Pior Płuciennik ** Modelowanie premii za ryzyko na polskim rynku pieniężnym z wykorzysaniem insrumenów SWAP na POLONIĘ Wsęp Problemem polskiej bankowości jes duża nadpłynność. Banki niechęnie

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE MEODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH om XIII/3, 01, sr 43 5 O EWNYCH KRYERIACH INWESOWANIA W OCJE NA AKCJE omasz Warowny Kaedra Meod Ilościowych w Zarządzaniu oliechnika Lubelska e-mail: warowny@pollubpl

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1 GRZEGORZ MICHALSKI EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1 1. Wsęp Organizacje, mogą działać jako opodakowane przedsiębiorswa działające na zasadach komercyjnych

Bardziej szczegółowo

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek Nauka Zezwala się na korzysanie z arykułu na warunkach licencji Creaive Commons Uznanie auorswa 3.0 Równoległy algorym analizy sygnału na podsawie niewielkiej liczby próbek Pior Kardasz Wydział Elekryczny,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI W LATACH 2007 2012

ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI W LATACH 2007 2012 STUDIA I PRACE WYDZIAU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA NR 31 Józef Hozer Uniwersye Szczeciski Anna Gdakowicz Uniwersye Szczeciski ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM W WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie Maeriał dla sudenów Niesacjonarne zmienne czasowe własności i esowanie (sudium przypadku) Nazwa przedmiou: ekonomeria finansowa I (22204), analiza szeregów czasowych i prognozowanie (13201); Kierunek sudiów:

Bardziej szczegółowo

PROCESY LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE USŁUGOWYM MSP W BRANŻY USŁUG MOTORYZACYJNYCH

PROCESY LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE USŁUGOWYM MSP W BRANŻY USŁUG MOTORYZACYJNYCH dr inż. Jerzy Janczewski Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi PROCESY LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE USŁUGOWYM MSP W BRANŻY USŁUG MOTORYZACYJNYCH Streszczenie: Usługi serwisowe samochodów wykonywane

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie ROLA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ W OSIĄGANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ Joanna Szwacka-Mokrzycka, Adam Miara Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo