POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K"

Transkrypt

1 MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN X 37, s , Gliwice 2009 POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K MARIUSZ GIERGIEL, PIOTR MAŁKA Kaedra Roboyki i Mecharoniki, Akademia Górniczo-Hunicza Sreszczenie. W arykule przedsawiono zagadnienia związane z pozycjonowaniem i ruchem nadążnym kołowych miniroboów mobilnych oraz weryfikację eksperymenalną z wykorzysaniem zbudowanego w Kaedrze Roboyki i Mecharoniki AGH miniroboa kołowego. Przedsawiono sposób pozycjonowania miniroboa meodami analiycznymi jak również meodami szucznej ineligencji. Dokonano analizy meod nadążnych wraz z weryfikacja online. Rezulaem przeprowadzonych badań było opracowanie najlepszej i najszybszej meody serowania w czasie rzeczywisym (on-line) miniroboa w nieznanej przesrzeni roboczej. W ramach przeprowadzonych badań powsał akże sysem wizualizacyjno-serujący zasosowany do serowania i pozycjonowania miniroboa. Ciągła analiza i weryfikacja oru jazdy roboa umożliwiła precyzyjne i dokładne osiąganie zadanych rajekorii i celów. 1. WSTĘP Roboyka, a w szczególności roboyka mobilna, sanowi współcześnie wielkie wyzwanie dla wielu naukowców, projekanów i użykowników, sąd eż w Kaedrze Roboyki i Mecharoniki AGH sała się przedmioem rozważań i prac badawczych. Od paru już la poszerzany jes zakres wiedzy na en ema, co zaowocowało wieloma publikacjami [1,3,6,8] jak również zrealizowanymi projekami badawczymi. Prace kaedry koncenrują się w szczególności na mecharonicznym podejściu do projekowania ego ypu konsrukcji oraz na wykorzysaniu przy budowie roboów meod szucznej ineligencji. Isoą niniejszej pracy jes wykorzysanie nowoczesnych meod analizy maemaycznej do modelowania układów nieliniowych [1,2,3] oraz wykorzysanie meod szucznej ineligencji (sieci neuronowych oraz algorymów rozmyych) do realizacji zagadnienia pozycjonowania i nadążania m.r.k. Do osiągnięcia założonych celów wykorzysany zosał minirobo kołowy zbudowany według auorskiej konsrukcji [3,4,5,6,7,8] w ramach projeku 4T07A00830 Pozycjonowanie i nadążanie miniroboa kołowego. W rakcie ej pracy powsał akże sysem wizualizacyjno-serujący, kóry pozwolił na ławe i efekywne serowanie roboem.

2 98 M. GIERGIEL, P. MAŁKA 2. MECHATRONICZNY PROJEKT I BUDOWA M.R.K W celu przeprowadzenia pełnej analizy omawianych zagadnień oraz przedsawienia ich nie ylko poprzez badania symulacyjne wykonane na modelach maemaycznych, ale również przeprowadzenie badań na układach rzeczywisych zbudowano konsrukcję miniroboa kołowego m.r.k. Jes konsrukcja mecharoniczna, przeznaczona do celów laboraoryjnobadawczych [3,4,5,6]. Analizując własności jezdne oraz auonomiczność programowania, możliwe będzie bliższe poznanie zachowania się mobilnych miniroboów w przesrzeni roboczej, a dzięki zamonowanym sensorom również poznanie zachowania w erenie nieznanym, np. peneracja nieznanych pomieszczeń, lokalizacja uszkodzeń w węzłach wodnościekowych ip. Zbudowany model jes jednym z wielu przykładów konsrukcji miniroboów mobilnych. Założenia przyjęe przy mecharonicznym projekowaniu i konsruowaniu m.r.k były akie, aby powsała konsrukcja była elasyczna oraz modułowa, umożliwiająca szybką zmianę konfiguracji, liczby sensorów oraz dodawania nowych podzespołów wykonawczych. W konsrukcji wykorzysano serownik PLC firmy GE Fanuc serii UAL004. Dodakowo do serowania zasosowano sysem wizualizacji odwzorowujący wszyskie paramery ruchu w rybie on-line oraz zachowania się miniroboa w nieznanej przesrzeni roboczej. Do wizualizacji wykorzysano program ypu SCADA - InTouch firmy Wonderware z dodakowymi modułami komunikacji. Sysem serowania wykorzysuje jednoskę cenralną firmy GE Fanuc, naomias komunikacja odbywa się poprzez sieć bezprzewodową radiomodemy firmy SATEL Konsrukcja oraz przeznaczenie m.r.k M.r.k przeznaczony jes przede wszyskim do celów badawczych i dydakycznych. Do jego budowy wykorzysano elemeny pozwalające zapewnić uniwersalność modelu, jak również dające możliwości rozbudowy i zmiany konfiguracji. Minirobo kołowy wzorowany był na isniejących rozwiązaniach roboów, co przedsawia rys. 1 a) c) b) Rys 1. Minirobo mobilny m.r.k. a) mobilny robo PIONIEER 2DX, b) mobilny robo PATROLBOT, c) mobilny minirobo m.r.k Budowa, układy serujące oraz zasada działania Minirobo kołowy zbudowany jes z rzech zależnych od siebie elemenów, akich jak część mechaniczna (3 koła modelarskie oraz korpus z worzywa szucznego), serująca (serownik PLC firmy GE Fanuc UAL004 [3,5,6,10], dwa silniki prądu sałego 12V firmy MAXON A- max 16 z zabudowanym enkoderem o rozdzielczości 500 imp/obr) oraz sensoryczna (podczerwienny czujnik odległości firmy WENGLOR SENSORIC UF55MG3, kamera wraz z bezprzewodowym nadajnikiem i odbiornikiem wizji i fonii AV-Video Receiver, ulradźwiękowe czujniki zbliżeniowe, 4 czujniki zderzakowe). Wszyskie wykorzysane moduły m.r.k przesawione zosały na rys. 2.

3 POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K 99 Ulradźwiękowy czujnik zbliżeniowy Podczerwienny czujnik odległości firmy WENGLOR SENSORIC UF55MG3 Radiomodem SATEL 1870 Silniki MAXON z zabudowanym enkoderem 500 imp/obr kamera wraz z bezprzewodowym nadajnikiem i odbiornikiem wizji i fonii AV-Video Receiver Rys 2. Sensory wykorzysane do budowy m.r.k Jednym z ważniejszych elemenów zasosowanych do budowy roboa oraz sysemu serującego jes plaforma pośrednicząca w procesie komunikacji. W ym wypadku do realizacji bezprzewodowego sysemu zasosowano radiomodemy programowalne SATELLINE-1870 firmy SATEL. Radiomodemy e przeznaczone są do ransmisji danych w rybie half-duplex (przesyłanie danych z szybkim przełączaniem kierunku). Dodakowo są w pełni przezroczyse dla sosowanego prookołu ransmisji, dzięki czemu można je zasosować do połączenia wszelkich urządzeń komunikujących się za pośrednicwem łączy szeregowych akich jak zasosowany serownik oraz sysem wizualizacji. Sposób połączenia m.r.k z wykorzysaniem radiomodemów przedsawia rys. 3. Rys 3. Schema połączenia roboa z PC za pośrednicwem radiomodemów 2.3. Zasięg oraz możliwości jezdne miniroboa Robo kołowy jes urządzeniem laboraoryjnym. Jednym z zadań badawczych z nim związanych były prace prowadzone nad maksymalizacją zasięgu jezdnego. Akualnie jedynym ograniczeniem jes zasięg radiomodemu oraz sysemu do ransmisji audiowizualnej (do 100 merów - obszar owary, 30 merów obszar zamknięy) [3,5,10]. Zamiarem konsrukorów jes zasosowanie sysemów GPS, UMTS pozwalających na znaczne zwiększenie możliwości nawigacji, lokalizacji i serowania ego ypu urządzeniami. Zasosowane napędy (silniki firmy MAXON) umożliwiają podjazd na wzniesienie o kącie nachylenia do 40. Rys. 4. Przesrzeń robocza m.r.k

4 100 M. GIERGIEL, P. MAŁKA Na rys. 4 zilusrowano zakres ruchu (przesrzeń robocza) podczas jazdy po łuku w pełnym zakresie, zn. z uwzględnieniem kąa nachylenia zjazdu i podjazdu na wzniesienie. 3. WERYFIKACJA METODY POZYCJONOWANIA WZGLĘDNEGO Z WYKORZYSTANIEM M.R.K Meoda pozycjonowania wykorzysująca przyrosy przemieszczenia i prędkości (odomeria) zosała przeanalizowana z wykorzysaniem miniroboa kołowego. Obliczenia wykonano, wykorzysując dane uzyskane w procesie weryfikacji m.r.k. Wykonana do celów weryfikacji meody odomerii symulacja numeryczna polegała na zarejesrowaniu danych pomiarowych z przeworników impulsowo-kodowych zabudowanych w silnikach napędzających pojazd. W ym celu sworzono algorym pozwalający na rejesrację akiego przejazdu w pamięci mikrokonrolera, aby uzyskać największą rozdzielczość sygnału pomiarowego, a co za ym idzie - dokładność [1,2,3,7]. Głównym paramerem badanym dla pozycjonowania meodą odomerii był błąd, jaki powsaje w sosunku do założonej rajekorii oraz problem narasania ego błędu. Symulacje miały również prowadzić do minimalizacji ego błędu między innymi poprzez wykorzysanie meody szucznej ineligencji. Wyniki weryfikacji dla różnych rodzajów rajekorii przedsawiono na poniższych rysunkach. Przemieszczenie m.r.k po orze prosoliniowym & β Rys. 5. Przebiegi czasowe: przemieszczenie oraz prędkości i β m.r.k w ruchu po orze prosoliniowym Rys. 6. Trajekorie ruchu m.r.k orzymane w procesie weryfikacji meod pozycjonowania

5 POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K 101 Przemieszczenie m.r.k po orze łukowym β Rys. 7. Przebiegi czasowe: przemieszczenia i β m.r.k w ruchu po orze łukowym & β & Rys. 8. Przebiegi czasowe: prędkości i β Rys. 9. Trajekorie ruchu m.r.k orzymane w procesie weryfikacji meod pozycjonowania Przemieszczenie m.r.k po orze kwadrau β Rys. 10. Przebiegi czasowe: przemieszczenia i β m.r.k w ruchu po orze kwadrau & β & Rys. 11. Przebiegi czasowe: prędkości i β Rys. 12. Trajekorie ruchu m.r.k orzymane w procesie weryfikacji meod pozycjonowania

6 102 M. GIERGIEL, P. MAŁKA Rysunki 5-12 przedsawiają paramery ruchu uzyskane w procesie weryfikacji meod pozycjonowania miniroboa mobilnego. Przeprowadzone esy doyczą rzech rajekorii, zn. jazda m.r.k po orze prosoliniowym, krzywoliniowym (łukowym) oraz po orze kwadraowym. Trajekorie ruchu zosały ak dobrane, by w miarę możliwości jezdnych m.r.k powierdzono, iż przyjęa meoda jes poprawna. Na rys. 6, 9 i 12 przedsawiono porównanie rajekorii zadanej (wzorcowej) w sosunku do rzeczywisej, po jakiej poruszał się pojazd. Wynika z nich, że odwzorowanie przebiega prawidłowo, a błędy w sosunku do wzorca nie przekraczają warości 5%. 4. STEROWANIE ADAPTACYJNE ON-LINE M.R.K Z WYKORZYSTANIEM METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI Kolejnym eapem weryfikacji układu serowania m.r.k. było zasosowanie meod szucznej ineligencji, j. sieci neuronowych oraz algorymów rozmyych do serowania adapacyjnego [1,3,8,9]. Rys. 13 przedsawia klasyczny model serowania adapacyjnego z modelem odniesienia kóry posłużył do budowy układ serowania miniroboa mobilnego. Rys. 13. Adapacyjny układ serowania z modelem odniesienia z zasosowaną szuczną ineligencją AI W przypadku weryfikacji on-line serowania adapacyjnego miniroboa kołowego przyjęo odpowiednie rajekorie wzorcowe. Głównym kryerium klasyfikacji poprawności układu było prawidłowe odwzorowanie zadanej rajekorii oraz czas reakcji nadążnego układu serowania. Orzymane wyniki badań przedsawiono na rys ruch po rajekorii krzywoliniowej (jazda po łuku) Rys. 14. Przebieg czasowy momenów napędowych w ruchu m.r.k po rajekorii krzywoliniowej (jazda po łuku)

7 POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K 103 Rys. 15. Przebiegi czasowe rzeczywisej prędkości kąowej β & oraz prędkości kąowej & w ruchu m.r.k po rajekorii krzywoliniowej Rys. 16. Przebiegi czasowe rzeczywisej prędkości kąowej β & w ruchu m.r.k po rajekorii krzywoliniowej Rys. 17. Przebieg błędu odwzorowania przemieszczenia kąowego oraz prędkości kąowej & w ruchu m.r.k po rajekorii krzywoliniowej Rys. 18. Trajekoria m.r.k układu serowania adapacyjnego Charakerysyki przedsawione na rys pokazują, że zasosowany układ serowania spełnił założone kryeria. Błędy powsałe w rakcie weryfikacji on-line mieszczą się w zakładanym przedziale. Serowanie m.r.k przy wykorzysaniu meod szucznej ineligencji znacznie przyspieszyło proces samego projekowania, a sam układ serowania szybciej i poprawniej reagował na zmiany zachodzące w rakcie ruchu. 5. PODSUMOWANIE Przeprowadzone rozważania analiyczne oraz wyniki eksperymenów numerycznych świadczą o poprawności proponowanych rozwiązań. Weryfikacja sysemu pozycjonowania m.r.k powierdziła, że zasosowane sensory oraz układ prawidłowo reagowały ak, aby zminimalizować błąd odwzorowania zdanej rajekorii. W przypadku serowania

8 104 M. GIERGIEL, P. MAŁKA adapacyjnego przeprowadzone esy numeryczne powierdziły poprawność wybranej meody. Zasosowanie algorymów rozmyych oraz sieci neuronowych do serowania adapacyjnego znacznie przyspieszyły i uprościły en proces. Synergia sensorów określających przemieszczenie, pozycję i kierunek umożliwia dokładne i efekywne serowanie roboów mobilnych. LITERATURA 1. Giergiel M., Hendzel Z, Żylski W.: Modelowanie i serowanie mobilnych roboów kołowych. Warszawa : Wyd. Nauk. PWN, Dulęba I.: Meody i algorymy planowania ruchu roboów mobilnych i manipulacyjnych. Warszawa : Akad. Oficyna Wyd. EXIT, Małka P.: Pozycjonowanie i nadążanie miniroboa kołowego. Praca dokorska Giergiel J., Giergiel M., Małka P.: Idenificaion m.r.k. Mechanics and Mechanical Engineering. Łódź Giergiel M., Małka P.: Algorymy rozmye w serowaniu miniroboa kołowego. Teoria maszyn i mechanizmów 2004, s Rukowska D., Piliński M., Rukowski L.: Sieci neuronowe, algorymy geneyczne i sysemy rozmye. Warszawa : PWN, Giergiel M., Małka P.: Wybrane zagadnienia pozycjonowania kołowego miniroboa mobilnego. Pomiary, auomayka, konrola 2005, nr 5, s Giergiel M., Małka P.: Zasosowanie sysemów SCADA oraz bazy danych w serowaniu miniroboa kłowego. Zeszyy Naukowe Pol. Rzesz. 2005, Mechanika, z.65, s Giergiel M., Małka P.: Mecharoniczne projekowanie mobilnego miniroboa kołowego : projekowanie mecharoniczne zagadnienia wybrane. Kraków 2005, s Giergiel J., Giergiel M., Małka P.: Mecharonics of wheel minirobo m.r.k, Mechanics and Mechanical Engineering Łódz POSITIONING AND FOLLOW-UP OF MOBILE MINIROBOT Summary. This aricle presens resuls of some researches relaed o posiioning and raffic follow-up of wheeled mobile minirobos m.r.k and i s experimenal verificaion. A manner of he posiioning of he minirobo was presened wih usage of analyical mehods as well as mehods of he arificial inelligence. In addiion verificaion of follow-up wih on-line mehods was made. The resul carried ou of he sudy was o develop he opimal mehod of conrol in real-ime (on-line) of minirobo m.r.k in he unknown working space as well as analysis of parameers of he move wih usage of he arificial inelligence mehods. As par of he research sysem visualized-conrol used for seering and posiioning of he minirobo was also conduced. Consan analysis and verificaion of he pah of he ride of he vehicle enabled precise and accurae achieving se rajecories and purposes.

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek Nauka Zezwala się na korzysanie z arykułu na warunkach licencji Creaive Commons Uznanie auorswa 3.0 Równoległy algorym analizy sygnału na podsawie niewielkiej liczby próbek Pior Kardasz Wydział Elekryczny,

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII Seria Monograficzna nr 10 WIESŁAW KOSEK MACIEJ KALARUS Cenrum Badań Kosmicznych PAN Warszawa WALDEMAR POPIŃSKI Główny Urząd Saysyczny Warszawa PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH

Bardziej szczegółowo

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2004 Aleksandra MAUSZEWSKA Doroa WIKOWSKA PREDKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WKORZSANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WBRANE MODELE EKONOMERCZNE I PERCEPRON WIELOWARSWOW

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

System ekspertowy do diagnostyki wycieków w sieci wodociągowej

System ekspertowy do diagnostyki wycieków w sieci wodociągowej POLITECHNIKA OPOLSKA Sysem esperowy do diagnosyi wycieów w sieci wodociągowej AUTOREFERAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Marcin Zmarzły Opole, 2014 r. Promoor: dr hab. inż. Włodzimierz Sanisławsi Prof. PO SPIS

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 58 Podaność polskich rynków finansowych na niesabilności wewnęrzne i zewnęrzne Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski Warszawa, 0 r. Wojciech Bieńkowski

Bardziej szczegółowo

Analiza zbie noœci funkcji przynale noœci w rozmytym szeregu czasowym

Analiza zbie noœci funkcji przynale noœci w rozmytym szeregu czasowym WIT URBAN Analiza zbie noœci funkcji przynale noœci w rozmyym szeregu czasowym 1. Wsêp Wa nym aspekem badania zjawisk ekonomicznych jes modelowanie ich dynamiki. Zarówno w saysyce, jak i ekonomerii wykorzysuje

Bardziej szczegółowo

Mionowy system wyzwalania. w eksperymencie CMS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów

Mionowy system wyzwalania. w eksperymencie CMS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów Uniwersye Warszawski Wydział Fizyki Konrad Paweł Neseruk Nr albumu: 76977 Mionowy sysem wyzwalania woparciuokomoryrpc w eksperymencie CMS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów Praca licencjacka na kierunku FIZYKA

Bardziej szczegółowo

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu Dariusz Zawisza Opymalne sraegie inwesycyjne wobec ryzyka modelu Praca dokorska Insyu Maemayki Wydział Maemayki i Informayki Uniwersye Jagielloński Promoor: dr hab. Armen Edigarian KRAKÓW 1 Spis reści

Bardziej szczegółowo

SYNCHRONIZACJA PRACY SERWONAPĘDÓW AC W REALIZACJI ZŁOŻONYCH RUCHÓW ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH ROBOTÓW I MASZYN

SYNCHRONIZACJA PRACY SERWONAPĘDÓW AC W REALIZACJI ZŁOŻONYCH RUCHÓW ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH ROBOTÓW I MASZYN SYNCHRONIZACJA PRACY SERWONAPĘDÓW AC W REALIZACJI ZŁOŻONYCH RUCHÓW ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH ROBOTÓW I MASZYN Mateusz MUSIAŁ, Krzysztof CHRAPEK, Mateusz GŁÓWKA Streszczenie: W artykule opisano przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK: Meody Ilościowe i Sysemy Informacyjne Michał Rubaszek Nr alb. 5346 Arbiraż cenowy na przykładzie Giełdy Papierów Warościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE

JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Rafał Cieślik Uniwersye Warszawski JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Wprowadzenie Noblisa Joseph E. Sigliz za jedną z pięciu głównych przyczyn obecnego kryzysu gospodarczego uważa

Bardziej szczegółowo

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE Paweł Kobus, Rober Pierzykowski Kaedra Ekonomerii i Informayki SGGW e-mail: pawel.kobus@saysyka.info EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE Sreszczenie: Do modelowania asymerycznego wpływu dobrych i złych informacji

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014 Projekt robota-ryby Q-Fish robot mgr inż. A. Cichosz Celem projektu jest stworzenie pływającego robota małych rozmiarów (10-20 cm).

Bardziej szczegółowo

Kolejne centrum IC str. 6 n Kalendarz ProfiAuto str. 7. Twój doradca w warsztacie. Obecne regulacje prawne zwalniają właścicieli

Kolejne centrum IC str. 6 n Kalendarz ProfiAuto str. 7. Twój doradca w warsztacie. Obecne regulacje prawne zwalniają właścicieli Świa Kolejne cenrum IC sr. 6 n Kalendarz ProfiAuo sr. 7 mooryzacji Twój doradca w warszacie NR INDEKSU 382981 ISSN 1731-5468 www.swiamooryzacji.com.pl 11/2014 lisopad Technologie n Wyposażenie n Części

Bardziej szczegółowo

ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice POLSKA

ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice POLSKA ul. Konsanynowska /, -00 Pabianice POSKA Firma > powsała w roku na bazie spółki handlowo-usługowej działającej w branży elekronicznej. Jej wcześniejsze doświadczenie markeingowe, jak i echniczne

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH Grzegorz ĆWIKŁA Streszczenie: Artykuł przedstawia zagadnienia związane z integracją systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W 1994 roku insyucja finansowa JP Morgan opublikowała

Bardziej szczegółowo

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki Maszynopis arykułu: Marzec J. 011, Nierównowaga na rynku kredyowym w Polsce: założenia i wyniki, w: Meody maemayczne, ekonomeryczne i kompuerowe w finansach i ubezpieczeniach, (red. A. Barczak i S. Barczak),

Bardziej szczegółowo

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza Alkohol i podsawowa opieka zdrowona Program reningu w zakresie rozpoznawania i krókiej inerwencji Cele i zadania Plany sesji Noaki w le Dokumeny robocze Przeźrocza Tłumaczenie: Krzyszof Pacholik Redakcja

Bardziej szczegółowo

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN Biuletyn automatyki 44 (2/2005) wydawca ASTOR Sp. z o.o. ISSN 1507-3890 Protokół EGD Rozmowa z Markiem T. Hoske Temat numeru: łączność bezprzewodowa 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESÓW TRIBOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

ANALIZA PROCESÓW TRIBOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH Dr hab. inż. Henryk CZARNECKI, prof. PCz Instytut Marketingu Politechnika Częstochowska DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.223 ANALIZA PROCESÓW TRIBOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

Bardziej szczegółowo

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2011 Gliwice, maj 2011 r. Katedra

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA W LOTNICTWIE

MECHANIKA W LOTNICTWIE POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ MECHANIKA W LOTNICTWIE ML-XV 2012 TOMII pod redakcją Krzysztofa Sibilskiego Warszawa 2012 Organizatorzy Konferencja pod patronatem Polskich Linii

Bardziej szczegółowo

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1 Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM MECHATRONIKA 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE - Podstawowe pojęcia mechatroniki - Przykłady urządzeń mechatronicznych - Analiza procesowa systemów mechatronicznych

Bardziej szczegółowo

MICROMASTER 430. Lista Parametrów Wydanie 07/05. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5AF00-0AP0_PL

MICROMASTER 430. Lista Parametrów Wydanie 07/05. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5AF00-0AP0_PL MICROMASTER 40 Lisa Paramerów Wydanie 07/05 Dokumenacja Użykownika 6SE6400-5AF00-0AP0_PL Dokumenacja do MICROMASTER 40 Insrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy pomocy panela SDP i BOP-2.

Bardziej szczegółowo

PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION OF THE SELECTED DEVICES RECORDING VEHICLES MOVEMENT PARAMETERS

PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION OF THE SELECTED DEVICES RECORDING VEHICLES MOVEMENT PARAMETERS Krzysztof KĘDZIORA, Piotr KRZEMIEŃ, Wojciech WACH Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie ul. Westerplatte 9, 31-33 Kraków e-mail: kkedziora@ies.krakow.pl PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNA INTELIGENCJA: ROZWÓJ, SZANSE I ZAGROŻENIA

SZTUCZNA INTELIGENCJA: ROZWÓJ, SZANSE I ZAGROŻENIA ZESZYTY NAUKOWE 109-135 Krzysztof RÓŻANOWSKI 1 SZTUCZNA INTELIGENCJA: ROZWÓJ, SZANSE I ZAGROŻENIA Streszczenie Pojęcie sztucznej inteligencji, mimo powszechności używania tego terminu, nie jest łatwe do

Bardziej szczegółowo