Modelowanie niezawodności zasilaczy buforowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modelowanie niezawodności zasilaczy buforowych"

Transkrypt

1 Dr inż. Adam Rosiński Poliechnika Warszawska Wydział Transporu Zakład Telekomunikacji w Transporcie ul. Koszykowa 75, Warszawa, Polska Dr hab. inż. Tadeusz Dąbrowski Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Elekroniki ul. gen. S. Kaliskiego, Warszawa, Polska Modelowanie niezawodności zasilaczy buforowych Słowa kluczowe: niezawodność, zasilacz, proces eksploaacji Sreszczenie: W arykule przedsawiono zagadnienia związane z niezawodnością zasilaczy buforowych wyposażonych w auomayczne zabezpieczenia (przeciwzwarciowe - SCP, przeciążeniowe - OLP, nadnapięciowe - OVP). Wyznaczono zależności pozwalające określić prawdopodobieńswa przebywania sysemu w sanach: pełnej zdaności, niepełnej zdaności i niezdaności. Dokonano również analizy wpływu czasu przywrócenia sanu pełnej zdaności na warości prawdopodobieńsw przebywania zasilacza w wyróżnionych sanach echnicznych. 1. Wprowadzenie Podczas eksploaacji zasilaczy buforowych wysępują różnego rodzaju czynniki zewnęrzne, kóre powodują, że każdy z nich po pewnym czasie od chwili uruchomienia może przejść ze sanu zdaności do sanu niezdaności. W celu zwiększenia warości prawdopodobieńswa przebywania w sanie zdaności sosuje się bardzo częso nasępujące zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe. iniejszy arykuł przedsawia analizę niezawodności zasilaczy buforowych z akimi zabezpieczeniami. Teoria niezawodności zawiera w zakresie rozważań ogólnych ugrunowaną od la podbudowę lieraurową [5,9,19]. Zaprezenowane w ych publikacjach podejścia do analizy niezawodnościowej sysemów pozwalają na uwzględnienie ich srukury: szeregowej, równoległej i szeregowo-równoległej. Umożliwia o opracowanie grafów przejść pomiędzy wyróżnionymi sanami echnicznymi. Sosując określony apara maemayczny (np. równania Kołmogorowa-Chapmana) można orzymać zależności pozwalające na wyznaczenie warości prawdopodobieńsw przebywania sysemu w określonych sanach [11,1]. Tego ypu meodyka może zosać zasosowana do analizy niezawodnościowej zasilaczy buforowych. Z zakresu ogólnego przedsawienia funkcjonowania i projekowania sysemów zasilania można podać nasępujące publikacje [6,18,3]. iekóre odnoszą się w szczególności do określonych obszarów związanych z ransporem kolejowym [10]. W pozycji [1] przedsawiono analizę niezawodnościową sysemów zasilających. Szczególną uwagę poświęcono sysemom zasilania awaryjnego (zarówno ypu saycznego

2 jak i dynamicznego). Zasosowanie ego ypu rozwiązań zwiększa warość wskaźnika goowości całego sysemu. Kwesie związane z niezawodnością w sysemach zasilania przedsawiane są w pozycjach lieraurowych już od wielu la. Wśród nich do najbardziej znaczących można zaliczyć pozycje [3,16,17]. W pozycji [3] przedsawiono zagadnienia związane z niezawodnością sysemów energeycznych. Ukazano związek pomiędzy niezawodnością, a nakładami finansowymi przeznaczonymi na jej wzros. Ukazano akże modele niezawodnościowe sysemów z uwzględnieniem inensywności uszkodzeń i inensywności napraw. Podano również rozkłady prawdopodobieńsw wskaźników niezawodnościowych. Przedsawiono akże graf niezawodnościowy zawierający san zdaności i niezdaności oraz graf zawierający dodakowo san wykluczenia urządzenia z pracy całego sysemu. W pozycjach [16,17] zawaro rozważania z zakresu niezawodności i jakości sysemów zasilania elekroenergeycznego. Podano przykłady różnych ypów sieci energeycznych i dokonano dla nich obliczeń niezawodnościowo-eksploaacyjnych. Podano akże warości określonych wskaźników niezawodnościowych, kóre mogą być przyjęe do rozważań w ego ypu sysemach zasilania energią elekryczną. Zagadnienia opymalizacyjne sysemów zasilania opisano w pracy [15]. Podano podsawy eoreyczne opymalizacji. Pozwoliło o na zaproponowanie procedur opymalizacyjnych analizowanych sysemów z uwzględnieniem czynników ekonomicznych. iekóre publikacje zawierają zasosowanie ego ypu rozwiązań [4]. Zasosowanie rezerwowych źródeł zasilania przedsawiono w publikacjach [8,4,5]. Zwrócono przy ym szczególną uwagę na sysemy zasilania awaryjnego, akiego jak: zasilacze bezprzerwowe UPS, zespoły prądowórcze, a akże ekologiczne rozwiązania w posaci paneli solarnych czy generaorów prądu napędzanych siłą wiaru. Przeprowadzona analiza ego ypu rozwiązań pozwala jednoznacznie swierdzić, iż zasosowanie ich pozwala na zwiększenie warości wskaźników niezawodnościowo-eksploaacyjnych. Oczywiście niezbędne są odpowiednie układy serujące przełączaniem pomiędzy zasosowanymi źródłami energii elekrycznej oraz sysemy zarządzania siecią elekroenergeyczną [0]. W pozycji [8] przedsawiono akże niezawodność układów zasilania, jednakże w skali kraju, jakim są Sany Zjednoczone Ameryki Północnej. Scharakeryzowano organizację, kóra zajmuje się ymi zagadnieniami: orh American Elecric Reliabiliy Corporaion (ERC). Swierdzono, iż zasosowanie siłowni wiarowych, paneli słonecznych, generaorów prądowórczych zwiększa niezawodność i efekywność funkcjonowania sysemu energeycznego w przypadku aaków errorysycznych i kaaklizmów nauralnych (np. huragany, rąby powierzne). Pomimo przeprowadzonych analiz z zakresu niezawodności sysemów zasilania, wydaje się konieczne przeprowadzenie rozważań z zakresu analizy funkcjonalnej zasilaczy i zasosowanych zabezpieczeń. Tego ypu podejście zosało zaprezenowane w kolejnych rozdziałach arykułu.. Układy zasilania Zasilacze prądu sałego i prądu przemiennego są powszechnie zasosowanie m. in. akże w urządzeniach kompuerowych. ajdogodniejsze jes zasilanie wpros z sieci elekroenergeycznej, bezpośrednio lub za pośrednicwem ransformaora. Znaczna część urządzeń wymaga jednak zasilania napięciem sałym, dlaego sosuje się zasilacze napięcia (prądu) sałego. Zasilacz aki przewarza napięcie przemienne sieci zasilającej na napięcie sałe o usabilizowanej warości.

3 a rysunku 1 przedsawiono podsawowe układy zasilaczy napięcia sałego. Są one na ogół wyposażone w filr F 1 (rys. 1a) lub w wersji nieco bardziej rozbudowanej dodakowo w sabilizaor napięcia (rys. 1b). Obciążenie symbolizowane na rysunku jako R 0 może mieć zmienną warość. Rys. 1. Schemay funkcjonalne zasilaczy napięcia sałego W celu zabezpieczenia zasilacza przed uszkodzeniem sosuje się nasępujące rodzaje auomaycznych zabezpieczeń: - przeciwzwarciowe (SCP ang. Shor Circui Proecion), - przeciążeniowe (OLP ang. Over Load Proecion), - nadnapięciowe (OVP ang. Over Volage Proecion). Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe chroni wyjście lub wyjścia zasilacza przed skukami zwarcia po sronie dołączonego obciążenia. Zabezpieczenie nadnapięciowe chroni przed uszkodzeniem inne urządzenia zasilane przez zasilacz przed nadmiernym napięciem w sosunku do maksymalnego napięcia wyjściowego. Jeśli wyjścia w zasilaczu są niezależne, o zwarcie, przeciążenie czy nadmierne napięcie na dowolnym z nich, nie powinno zmniejszać funkcjonalności jakiegokolwiek innego. Usunięcie zwarcia, przeciążenia czy eż przyczyny pojawienia się nadmiernego napięcia na wyjściu i zreseowanie zabezpieczenia (ręcznie lub auomaycznie) powinno spowodować przywrócenie sanu zdaności na ym wyjściu. Zasilacze z zasady współdziałają z szeroko rozumianym ooczeniem [14]. ie ulega zaem wąpliwości, że wskaźniki niezawodnościowo-eksploaacyjne, charakeryzujące e układy, powinny mieć odpowiednie warości. Dlaego ważne znaczenie ma zagadnienie analizy wpływu zabezpieczeń sosowanych w zasilaczach na wybrane wskaźniki niezawodnościowo-eksploaacyjne [,7,1,]. 3. Analiza niezawodnościowa zasilaczy Przeprowadzając analizę funkcjonowania zasilacza z zabezpieczeniami (np. przeciwzwarciowym, przeciążeniowym, nadnapięciowym), w kórym są dwa niezależne wyjścia, i z kórych każde jes chronione auomaycznymi zabezpieczeniami, można zilusrować relacje zachodzące w ej srukurze, w aspekcie niezawodnościowym, ak jak przedsawia o rysunek ) [13]. Relacje e nie obejmują wszyskich przypadków możliwych zmian sanu echnicznego układu zasilania (np. pominięo możliwość przejścia ze sanu pełnej zdaności S do sanu pełnej niezdaności S oraz przypadku przeciwnego, j. przejścia ze sanu S do sanu S ). W rozparywanym modelu założono ponado niezależność uszkodzeń każdego z wyjść.

4 Rys.. Relacje w układzie zasilacza buforowego z zabezpieczeniami Oznaczenia na rys.: R O () funkcja prawdopodobieńswa przebywania urządzenia w sanie pełnej zdaności, Q Z () funkcja prawdopodobieńswa przebywania urządzenia w sanie niepełnej zdaności, Q () funkcja prawdopodobieńswa przebywania urządzenia w sanie niezdaności, Z inensywność przejść ze sanu pełnej zdaności do sanu niepełnej zdaności, inensywność przejść ze sanu niepełnej zdaności do sanu pełnej zdaności, inensywność przejść ze sanu niepełnej zdaności do sanu niezdaności Uszkodzenie jednego z wyjść zasilacza powoduje przejście ze sanu pełnej zdaności S do san niepełnej zdaności S Z. Usąpienie przyczyny zakłócenia pracy ego wyjścia skukuje powroem do sanu pełnej zdaności. W przypadku, gdy isnieje san S Z (polegający na niezdaności jednego z wyjść) uszkodzenie drugiego wyjścia doychczas zdanego oznacza przejście zasilacza do sanu pełnej niezdaności S. Przeprowadzając analizę maemayczną (m.in. wykorzysując równania Kołmogorowa-Chapmana) orzymuje się zależności pozwalające na wyznaczenie prawdopodobieńsw przebywania zasilacza buforowego w sanach pełnej zdaności R O (1), niepełnej zdaności Q Z () i niezdaności Q (3). cos Z R 0 ( ) Z sin Z exp Q Z sin ( ) exp Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z (1) ()

5 Q cos ( ) 1 Z sin exp Z Z 4 4 Z 4 Z Z Z Z Z Z Z (3) 4. Modelowanie niezawodności zasilaczy Meody i badania symulacyjno-kompuerowe dają możliwość sosunkowo szybkiego określenia wpływu zmian wskaźników niezawodnościowych poszczególnych elemenów na niezawodność całego sysemu. Oczywiście wcześniej musi być znana srukura niezawodnościowa sysemu oraz charakerysyki niezawodnościowe poszczególnych elemenów i układów. Sosując wspomaganie kompuerowe można prowadzić m. in. analizę wpływu czasu przywrócenia sanu pełnej zdaności na warości prawdopodobieńsw przebywania zasilacza w sanach pełnej zdaności R O, niepełnej zdaności Q Z i pełnej niezdaności Q. Posępowanie akie przedsawia poniższy przykład. Przykład Przyjmijmy nasępujące warości opisujące analizowany układ: - czas badań 1 rok (warość ego czasu oraz nasępnych podano w jednoskach, jako godz. [h]): nieuszkadzalność oru obwodu pierwszego wyjścia zasilacza (wraz z odbiornikiem): R Z 0, 99 - nieuszkadzalność oru obwodu drugiego wyjścia zasilacza (wraz z odbiornikiem): R 0, h 999 Znając warość nieuszkadzalności R Z, można oszacować inensywność przejść ze sanu pełnej zdaności do sanu niepełnej zdaności. Zakładając najprosszy, wykładniczy model rozkładu czasu zdaności, możemy wykorzysać nasępującą zależność: λ Z R Z e dla 0 więc lnr Z λ Z Dla 8760 h i R Z 0, 99 orzymujemy: λ Z ln R Z ln 0,99 1, Znając warość nieuszkadzalności R, można oszacować inensywność przejść ze sanu niepełnej zdaności do sanu pełnej niezdaności. Dla rozkładu wykładniczego mamy nasępującą zależność: 6 1 h

6 więc Dla 8760 h R λ e dla 0 lnr λ R 0, orzymujemy: i 999 λ ln R ln 0,999 1, Inensywność przejść ze sanu niepełnej zdaności do sanu pełnej zdaności jes jak wiadomo (w przypadku wykładniczego rozkładu) odwronością czasu : 1 w przedziale 7 1 h Jeśli przyjmiemy, że czas przywrócenia sanu pełnej zdaności może zawierać się h (czyli po przeliczeniu na dni 0,5 ; 7 doba 1; 168 prawdopodobieńswa przebywania analizowanego zasilacza w poszczególnych sanach ilusrują wykresy przedsawione na rysunkach 3, 4 i 5. Warości czasu przyjęo na podsawie obserwacji rzeczywisych sysemów. ), o Rys. 3. Zależność prawdopodobieńswa przebywania zasilacza w sanie pełnej zdaności R O w funkcji czasu przywrócenia sanu pełnej zdaności

7 Rys. 4. Zależność prawdopodobieńswa przebywania zasilacza w sanie niepełnej zdaności Q Z w funkcji czasu przywrócenia sanu pełnej zdaności Rys. 5. Zależność prawdopodobieńswa przebywania zasilacza w sanie niezdaności Q w funkcji czasu przywrócenia sanu pełnej zdaności a rys. 6 przedsawiono zależność prawdopodobieńswa przebywania zasilacza w sanie pełnej zdaności R O w funkcji czasu przywrócenia sanu pełnej zdaności przy założeniu, że zawiera się w przedziale 1; 8500 h (czyli po przeliczeniu na dni 0,5 ; 354, 17 doba ).

8 Rys. 6. Zależność prawdopodobieńswa przebywania zasilacza w sanie pełnej zdaności R O w funkcji czasu przywrócenia sanu pełnej zdaności 1; 8500 h a wykresach przedsawionych na rys. 3, 4, 5, 6 i 7, widoczne po lewej sronie rysunków oznaczenia w posaci linii poziomej koloru czerwonego oznaczają kolor linii określonej analizowanej warości. Są o oryginalne oznaczenia i kolory, kóre orzymano w wyniku zasosowania kompuerowego programu wspomagającego obliczenia maemayczne. Analizując zależności pokazane na rysunkach 3, 4, 5 i 6 można swierdzić, że: - warość prawdopodobieńswa przebywania zasilacza w sanie pełnej zdaności R O w funkcji czasu przywrócenia sanu pełnej zdaności ma warość maksymalną dla minimalnej warości czasu, - warość prawdopodobieńswa przebywania zasilacza w sanie niepełnej zdaności Q Z w funkcji czasu przywrócenia sanu pełnej zdaności ma warość maksymalną dla maksymalnej warości czasu, - warość prawdopodobieńswa przebywania zasilacza w sanie niezdaności Q w funkcji czasu przywrócenia sanu pełnej zdaności ma warość maksymalną dla maksymalnej warości czasu, - wszyskie rzy funkcje R0 f, QZ f, Q f mają charaker nieliniowy (zgodnie z zależnościami 1, i 3; przypominają one linię prosą, z uwagi na przyjęy zakres ), - funkcja R0 f jes funkcją malejącą, f Q f są funkcjami rosnącymi. - funkcje Q i Z Posawmy pyanie: jak zmienia się prawdopodobieńswo pozosawania zasilacza w sanie pełnej lub niepełnej zdaności w zależności od czasu przywrócenia sanu pełnej zdaności, czyli jaki przebieg ma funkcja Q f. Wykonane odnośne obliczenia dają wyniki przedsawione w abeli 1 oraz na wykresie rys. 7.

9 Tablica 1. Warości funkcji Q f h Q f Rys. 7. Zależność prawdopodobieńswa przebywania zasilacza w sanie pełnej lub niepełnej zdaności Q w funkcji czasu przywrócenia sanu pełnej zdaności (oznaczenie na rysunku nq odpowiada warości Q ) Jak widać funkcja Q f ma przebieg podobny do funkcji R f 0, ale dla ych samych warości czasu przywrócenia sanu pełnej zdaności warości funkcji Q są większe niż warości funkcji R 0. Przedsawione na rys. 3, 4, 5 i 7 wykresy sugerują, iż są liniami prosymi, a zaem że isnieje liniowa zależność pomiędzy określonymi analizowanymi warościami przebywania sysemu w wyróżnionych sanach w funkcji czas przywrócenia sanu pełnej zdaności. Jes o spowodowane ym, że warość zosała przyjęa w zakresie 1; 168 h.

10 Analizując wykres przedsawiony na rys. 6 i przyjmując do analizy ylko warość 1; 168 h, orzymamy prawie linie prose. W rzeczywisości są o krzywe, kóre są opisane zależnościami nieliniowymi (wzory (1), () i (3)). 5. Wnioski W opracowaniu zaprezenowano analizę niezawodności zasilaczy ze szczególnym uwzględnieniem wpływu czasu przywrócenia sanu pełnej zdaności na warości prawdopodobieńsw przebywania zasilacza w sanach pełnej zdaności R O, niepełnej zdaności Q Z i niezdaności Q. Analiza orzymanych wyników pozwala na swierdzenie, iż R f f f Q f mają wszyskie czery funkcje 0, QZ, Q, charaker nieliniowy, przy czym funkcje R0 f oraz f malejącymi, zaś funkcje Q f i f Z Q są funkcjami Q są funkcjami rosnącymi. Wynika z ego, że poprawa niezawodności użykowej zasilacza może odbywać się poprzez zmniejszanie czasu przywracania sanu zdaności czyli czasu obsługi. Oczywiście powoduje o wzros koszów zapewnienia akiej obsługi. W dalszych badaniach ego zagadnienia należy dążyć do określenia zależności między nakładami finansowymi, związanymi z czasem przywrócenia sanu pełnej zdaności, a prawdopodobieńswem przebywania sysemu w wyróżnionych sanach echnicznych. Bibliografia 1. Baggini A. (edior) Handbook of power qualiy. John Wiley & Sons, Będkowski L., Dąbrowski T. Podsawy eksploaacji, cz. II Podsawy niezawodności eksploaacyjnej. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, Billinon R., Allan R.. Reliabiliy evaluaion of power sysems. ew York: Plenum Press, Borlase S. (edior). Smar Grids: Infrasrucure, Technology, and Soluions. Taylor & Francis Group, Epsein B., Weissman I. Mahemaical models for sysems reliabiliy. CRC Press / Taylor & Francis Group, Glover J. D., Sarma M.S., Overbye T. Power sysem analysis and design. Thomson, Jaźwiński J., Ważyńska-Fiok K. Bezpieczeńswo sysemów. Warszawa: PW, Keyhani A., Marwali M. Smar power grids. Springer-Verlag, Kołowrocki K., Soszyńska-Budny J. Reliabiliy and safey of complex echnical sysems and processes. London: Springer, 011.

11 10. Pilo E. (edior) Power supply, energy managemen and caenary problems. WIT Press Rosiński A. Design of he elecronic proecion sysems wih uilizaion of he mehod of analysis of reliabiliy srucures. Proceedings of he ineeenh Inernaional Conference On Sysems Engineering ICSEng 008, Las Vegas, USA 008: Rosiński A. Reliabiliy analysis of he elecronic proecion sysems wih mixed m branches reliabiliy srucure. Proceedings of he Inernaional Conference European Safey and Reliabiliy ESREL 011, Troyes, France 011: Rosiński A. Wybrane zagadnienia diagnosyki zasilaczy buforowych. IX Szkoła Konferencja Merologia Wspomagana Kompuerowo MWK 011, Waplewo Siergiejczyk M. Efekywność eksploaacyjna sysemów elemayki ransporu. Prace aukowe Poliechniki Warszawskiej - Transpor 009; Soliman S. A., Manawy A. H. Modern opimizaion echniques wih applicaions in elecric power sysems. Springer Science+Business Media, Sozański J. iezawodność zasilania energią elekryczną. Warszawa: WT, Sozański J. iezawodność i jakość pracy sysemu elekroenergeycznego. Warszawa: WT, Sumper A., Baggini A. Elecrical Energy Efficiency: Technologies and Applicaions. John Wiley & Sons Ld, Verma A.K., Aji S., Karanki D.R. Reliabiliy and safey engineering. London: Springer, Wang L. (Ed.). Modeling and Conrol of Susainable Power Sysems. Springer-Verlag, Ważyńska-Fiok K., Jaźwiński J. iezawodność sysemów echnicznych. Warszawa: PW, Ważyńska-Fiok K. Podsawy eorii eksploaacji i niezawodności sysemów ransporowych. Warszawa: WPW, Wiar J., Boczkowski A., Orzechowski M. Ochrona przeciwporażeniowa oraz dobór przewodów i ich zabezpieczeń w insalacjach elekrycznych niskiego napięcia. Warszawa: Dom Wydawniczy MEDIUM, Wiar J., Miegoń M. Zasilacze UPS oraz baerie akumulaorów w układach zasilania gwaranowanego. Warszawa: Dom Wydawniczy MEDIUM, Wiar J. Zespoły prądowórcze w układach awaryjnego zasilania obieków budowlanych. Warszawa: Dom Wydawniczy MEDIUM, 009.

Analiza niezawodności zasilaczy buforowych

Analiza niezawodności zasilaczy buforowych Bi u l e t y n WAT Vo l. LXI, Nr, 01 Analiza niezawodności zasilaczy buforowych Adam Rosiński Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, 00-66 Warszawa, ul. Koszykowa 75, adro@it.pw.edu.pl Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Badanie funktorów logicznych TTL - ćwiczenie 1

Badanie funktorów logicznych TTL - ćwiczenie 1 adanie funkorów logicznych TTL - ćwiczenie 1 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z podsawowymi srukurami funkorów logicznych realizowanych w echnice TTL (Transisor Transisor Logic), ich podsawowymi paramerami

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Podstawowa klasyfikacja sygnałów

Rys.1. Podstawowa klasyfikacja sygnałów Kaedra Podsaw Sysemów echnicznych - Podsawy merologii - Ćwiczenie 1. Podsawowe rodzaje i ocena sygnałów Srona: 1 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jes zapoznanie się z podsawowymi rodzajami sygnałów, ich

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI PROSTOWNIKI

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI PROSTOWNIKI ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 5 PROSTOWNIKI DO UŻYTKU

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 4 Badanie stanów nieustalonych w obwodach RL, RC i RLC przy wymuszeniu stałym

ĆWICZENIE 4 Badanie stanów nieustalonych w obwodach RL, RC i RLC przy wymuszeniu stałym ĆWIZENIE 4 Badanie sanów nieusalonych w obwodach, i przy wymuszeniu sałym. el ćwiczenia Zapoznanie się z rozpływem prądów, rozkładem w sanach nieusalonych w obwodach szeregowych, i Zapoznanie się ze sposobami

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PROCESU OBSŁUGI STATKÓW POWIETRZNYCH

MODELOWANIE PROCESU OBSŁUGI STATKÓW POWIETRZNYCH LOGITRANS - VII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE Arur KIERZKOWSKI 1 Saek powierzny, proces obsługi, modelownie procesów ransporowych MODELOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TEORII MASOWEJ OBSŁUGI DO MODELOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

ZASTOSOWANIE TEORII MASOWEJ OBSŁUGI DO MODELOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH Pior KISIELEWSKI, Łukasz SOBOTA ZASTOSOWANIE TEORII MASOWEJ OBSŁUGI DO MODELOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W arykule przedsawiono zasosowanie eorii masowej obsługi do analizy i modelowania wybranych sysemów

Bardziej szczegółowo

Niezawodność układów zasilania stosowanych w systemach monitoringu wizyjnego w transporcie kolejowym

Niezawodność układów zasilania stosowanych w systemach monitoringu wizyjnego w transporcie kolejowym Problemy Kolejnictwa Zeszyt 163 (214) 79 Niezawodność układów zasilania stosowanych w systemach monitoringu wizyjnego w transporcie kolejowym Mirosław SIERGIEJCZYK 1, Adam ROSIŃSKI 2 Streszczenie W artykule

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki Poliechnika Gdańska Wydział Elekroechniki i Auomayki Kaedra Inżynierii Sysemów Serowania Podsawy Auomayki Repeyorium z Podsaw auomayki Zadania do ćwiczeń ermin T15 Opracowanie: Kazimierz Duzinkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Analityczny opis łączeniowych strat energii w wysokonapięciowych tranzystorach MOSFET pracujących w mostku

Analityczny opis łączeniowych strat energii w wysokonapięciowych tranzystorach MOSFET pracujących w mostku Pior GRZEJSZCZK, Roman BRLIK Wydział Elekryczny, Poliechnika Warszawska doi:1.15199/48.215.9.12 naliyczny opis łączeniowych sra energii w wysokonapięciowych ranzysorach MOSFET pracujących w mosku Sreszczenie.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 43 U R I (1)

ĆWICZENIE NR 43 U R I (1) ĆWCZENE N 43 POMY OPO METODĄ TECHNCZNĄ Cel ćwiczenia: wyznaczenie warości oporu oporników poprzez pomiary naężania prądu płynącego przez opornik oraz napięcia na oporniku Wsęp W celu wyznaczenia warości

Bardziej szczegółowo

TEORIA PRZEKSZTAŁTNIKÓW. Kurs elementarny Zakres przedmiotu: ( 7 dwugodzinnych wykładów :) W4. Złożone i specjalne układy przekształtników sieciowych

TEORIA PRZEKSZTAŁTNIKÓW. Kurs elementarny Zakres przedmiotu: ( 7 dwugodzinnych wykładów :) W4. Złożone i specjalne układy przekształtników sieciowych EORA PRZEKSZAŁNKÓW W1. Wiadomości wsępne W. Przekszałniki sieciowe 1 W3. Przekszałniki sieciowe Kurs elemenarny Zakres przedmiou: ( 7 dwugodzinnych wykładów :) W4. Złożone i specjalne układy przekszałników

Bardziej szczegółowo

Równania różniczkowe. Lista nr 2. Literatura: N.M. Matwiejew, Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych.

Równania różniczkowe. Lista nr 2. Literatura: N.M. Matwiejew, Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych. Równania różniczkowe. Lisa nr 2. Lieraura: N.M. Mawiejew, Meody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza Maemayczna w Zadaniach, część II 1. Znaleźć ogólną posać

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Elementy teorii układów liniowych stacjonarnych odpowiedź na dowolne wymuszenie

Wykład 5 Elementy teorii układów liniowych stacjonarnych odpowiedź na dowolne wymuszenie Wykład 5 Elemeny eorii układów liniowych sacjonarnych odpowiedź na dowolne wymuszenie Prowadzący: dr inż. Tomasz Sikorski Insyu Podsaw Elekroechniki i Elekroechnologii Wydział Elekryczny Poliechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA ZMIENNOŚCI OBCIĄŻENIA W MIKROSIECI ZAWIERAJĄCEJ ELEKTROWNIE ZASILANE ENERGIĄ ODNAWIALNĄ

SYMULACJA ZMIENNOŚCI OBCIĄŻENIA W MIKROSIECI ZAWIERAJĄCEJ ELEKTROWNIE ZASILANE ENERGIĄ ODNAWIALNĄ Eugeniusz SROCZAN Poliechnika Poznańska, Insyu Elekroenergeyki SYMULACJA ZMIENNOŚCI OBCIĄŻENIA W MIKROSIECI ZAWIERAJĄCEJ ELEKTROWNIE ZASILANE ENERGIĄ ODNAWIALNĄ Sreszczenie: W arykule przedsawiono zagadnienie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BIPOLARNEGO DYNAMICZNEGO MODELU DIAGNOSTYCZNEGO MONITOROWANIA WYPOSAśENIA ELEKTRYCZNEGO SAMOCHODU

ANALIZA BIPOLARNEGO DYNAMICZNEGO MODELU DIAGNOSTYCZNEGO MONITOROWANIA WYPOSAśENIA ELEKTRYCZNEGO SAMOCHODU LOGITRANS - VII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE Radosław GAD 1 Moniorowanie diagnosyczne, model dynamiczny, diagnosyka pojazdowa ANALIZA BIPOLARNEGO

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA KONSTRUKCJI

DYNAMIKA KONSTRUKCJI 10. DYNAMIKA KONSTRUKCJI 1 10. 10. DYNAMIKA KONSTRUKCJI 10.1. Wprowadzenie Ogólne równanie dynamiki zapisujemy w posaci: M d C d Kd =P (10.1) Zapis powyższy oznacza, że równanie musi być spełnione w każdej

Bardziej szczegółowo

TEORIA PRZEKSZTAŁTNIKÓW. Kurs elementarny Zakres przedmiotu: ( 7 dwugodzinnych wykładów :)

TEORIA PRZEKSZTAŁTNIKÓW. Kurs elementarny Zakres przedmiotu: ( 7 dwugodzinnych wykładów :) W1. Wiadomości wsępne EORA PRZEKSZAŁNKÓW W. Przekszałniki sieciowe 1 W3. Przekszałniki sieciowe Kurs elemenarny Zakres przedmiou: ( 7 dwugodzinnych wykładów :) W4. Złożone i specjalne układy przekszałników

Bardziej szczegółowo

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1 ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1 mgr inż. Żanea Pruska Maeriał opracowany na podsawie lieraury przedmiou. Zadanie 1 Firma Alfa jes jednym z głównych dosawców firmy Bea. Ilość produku X,

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTACJA WYBRANYCH METOD ANALIZY STANÓW NIEUSTALONYCH W ŚRODOWISKU MATHCAD

IMPLEMENTACJA WYBRANYCH METOD ANALIZY STANÓW NIEUSTALONYCH W ŚRODOWISKU MATHCAD Pior Jankowski Akademia Morska w Gdyni IMPLEMENTACJA WYBRANYCH METOD ANALIZY STANÓW NIEUSTALONYCH W ŚRODOWISKU MATHCAD W arykule przedsawiono możliwości (oraz ograniczenia) środowiska Mahcad do analizy

Bardziej szczegółowo

dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI Insyu Technik Innowacyjnych EMAG Wykorzysanie opycznej meody pomiaru sężenia pyłu do wspomagania oceny paramerów wpływających na możliwość zaisnienia wybuchu osiadłego pyłu węglowego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Sprawozdanie #2 z przedmiotu: Prognozowanie w systemach multimedialnych

Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Sprawozdanie #2 z przedmiotu: Prognozowanie w systemach multimedialnych Poliechnika Częsochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informayki Sprawozdanie #2 z przedmiou: Prognozowanie w sysemach mulimedialnych Andrzej Siwczyński Andrzej Rezler Informayka Rok V, Grupa IO II

Bardziej szczegółowo

Maszyny prądu stałego - charakterystyki

Maszyny prądu stałego - charakterystyki Maszyny prądu sałego - charakerysyki Dwa podsawowe uzwojenia w maszynach prądu sałego, wornika i wzbudzenia, mogą być łączone ze sobą w różny sposób (Rys. 1). W zależności od ich wzajemnego połączenia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI

LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI LABORAORIM Z ELEKRONIKI PROSOWNIKI Józef Boksa WA 01 1. PROSOWANIKI...3 1.1. CEL ĆWICZENIA...3 1.. WPROWADZENIE...3 1..1. Prosowanie...3 1.3. PROSOWNIKI NAPIĘCIA...3 1.4. SCHEMAY BLOKOWE KŁADÓW POMIAROWYCH...5

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne formy pełzania i relaksacji (odprężenia) górotworu

Dynamiczne formy pełzania i relaksacji (odprężenia) górotworu Henryk FILCEK Akademia Górniczo-Hunicza, Kraków Dynamiczne formy pełzania i relaksacji (odprężenia) góroworu Sreszczenie W pracy podano rozważania na ema możliwości wzbogacenia reologicznego równania konsyuywnego

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6 8 września 005 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Pior Fiszeder Uniwersye Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej systemów oświetleniowych w wybranym gabinecie lekarskim przy wykorzystaniu światła dziennego

Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej systemów oświetleniowych w wybranym gabinecie lekarskim przy wykorzystaniu światła dziennego Magdalena SIELCHWSK, Maciej ZJKWSKI Poliechnika Białosocka, Kaedra Elekroenergeyki, Fooniki i Techniki Świelnej doi:10.15199/48.2017.09.17 naliza możliwości poprawy efekywności energeycznej sysemów oświeleniowych

Bardziej szczegółowo

Różnica bilansowa dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na lata (którzy dokonali z dniem 1 lipca 2007 r. rozdzielenia działalności)

Różnica bilansowa dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na lata (którzy dokonali z dniem 1 lipca 2007 r. rozdzielenia działalności) Różnica bilansowa dla Operaorów Sysemów Dysrybucyjnych na laa 2016-2020 (kórzy dokonali z dniem 1 lipca 2007 r. rozdzielenia działalności) Deparamen Rynków Energii Elekrycznej i Ciepła Warszawa 201 Spis

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NOWEJ METODY OKREŚLANIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

PROPOZYCJA NOWEJ METODY OKREŚLANIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW Udosępnione na prawach rękopisu, 8.04.014r. Publikacja: Knyziak P., "Propozycja nowej meody określania zuzycia echnicznego budynków" (Proposal Of New Mehod For Calculaing he echnical Deerioraion Of Buildings),

Bardziej szczegółowo

ψ przedstawia zależność

ψ przedstawia zależność Ruch falowy 4-4 Ruch falowy Ruch falowy polega na rozchodzeniu się zaburzenia (odkszałcenia) w ośrodku sprężysym Wielkość zaburzenia jes, podobnie jak w przypadku drgań, funkcją czasu () Zaburzenie rozchodzi

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe przetwarzanie sygnału przetwornika obrotowo-impulsowego

Cyfrowe przetwarzanie sygnału przetwornika obrotowo-impulsowego Cyfrowe przewarzanie sygnału przewornika obroowo-impulsowego Eligiusz PAWŁOWSKI Poliechnika Lubelska, Kaedra Auomayki i Merologii ul. Nadbysrzycka 38 A, 20-68 Lublin, email: elekp@elekron.pol.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S N I C O L A I C O P E R N I C I EKONOMIA XLIII nr 2 (2012)

A C T A U N I V E R S I T A T I S N I C O L A I C O P E R N I C I EKONOMIA XLIII nr 2 (2012) A C T A U N I V E R S I T A T I S N I C O L A I C O P E R N I C I EKONOMIA XLIII nr 2 (2012) 211 220 Pierwsza wersja złożona 25 października 2011 ISSN Końcowa wersja zaakcepowana 3 grudnia 2012 2080-0339

Bardziej szczegółowo

19. Zasilacze impulsowe

19. Zasilacze impulsowe 19. Zasilacze impulsowe 19.1. Wsęp Sieć energeyczna (np. 230V, 50 Hz Prosownik sieciowy Rys. 19.1.1. Zasilacz o działaniu ciągłym Sabilizaor napięcia Napięcie sałe R 0 Napięcie sałe E A Zasilacz impulsowy

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTOROWO-REZYSTANCYJNY UKŁAD KOMPENSACJI WPŁYWU TEMPERATURY WOLNYCH KOŃCÓW TERMOPARY

TRANZYSTOROWO-REZYSTANCYJNY UKŁAD KOMPENSACJI WPŁYWU TEMPERATURY WOLNYCH KOŃCÓW TERMOPARY Oleksandra HOTRA Oksana BOYKO TRANZYSTOROWO-REZYSTANCYJNY UKŁAD KOMPENSACJI WPŁYWU TEMPERATURY WOLNYCH KOŃCÓW TERMOPARY STRESZCZENIE Przedsawiono układ kompensacji emperaury wolnych końców ermopary z wykorzysaniem

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWY GENERATOR PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH LEVY EGO

PROGRAMOWY GENERATOR PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH LEVY EGO POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 69 Elecrical Engineering 0 Janusz WALCZAK* Seweryn MAZURKIEWICZ* PROGRAMOWY GENERATOR PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH LEVY EGO W arykule opisano meodę generacji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe charakterystyki niezawodności. sem. 8. Niezawodność elementów i systemów, Komputerowe systemy pomiarowe 1

Podstawowe charakterystyki niezawodności. sem. 8. Niezawodność elementów i systemów, Komputerowe systemy pomiarowe 1 Podsawowe charakerysyki niezawodności sem. 8. Niezawodność elemenów i sysemów, Kompuerowe sysemy pomiarowe 1 Wsęp Niezawodność o prawdopodobieńswo pewnych zdarzeń Inensywność uszkodzeń λ wyraŝa prawdopodobieńswo

Bardziej szczegółowo

1.1. Bezpośrednie transformowanie napięć przemiennych

1.1. Bezpośrednie transformowanie napięć przemiennych Rozdział Wprowadzenie.. Bezpośrednie ransformowanie napięć przemiennych Bezpośrednie ransformowanie napięć przemiennych jes formą zmiany paramerów wielkości fizycznych charakeryzujących energię elekryczną

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH

PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 15 Barbara Baóg Iwona Foryś PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH Wsęp Koszy dosarczenia wody

Bardziej szczegółowo

Analiza niezawodności lokomotywy spalinowej serii SM48

Analiza niezawodności lokomotywy spalinowej serii SM48 SZKODA Maciej 1 Analiza niezawodności lokomoywy spalinowej serii SM48 Analiza niezawodności, Wskaźniki niezawodnościowe, Lokomoywa SM48 Sreszczenie W arykule przedsawiono wyniki analizy niezawodności lokomoywy

Bardziej szczegółowo

Porównanie jakości nieliniowych modeli ekonometrycznych na podstawie testów trafności prognoz

Porównanie jakości nieliniowych modeli ekonometrycznych na podstawie testów trafności prognoz 233 Zeszyy Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 20/2011 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Porównanie jakości nieliniowych modeli ekonomerycznych na podsawie esów rafności prognoz Sreszczenie.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PODATNOŚCI GŁÓWKI SZYNY NA ROZKŁAD PRZEMIESZCZEŃ WZDŁUŻNYCH PRZY HAMOWANIU POCIĄGU 1

WPŁYW PODATNOŚCI GŁÓWKI SZYNY NA ROZKŁAD PRZEMIESZCZEŃ WZDŁUŻNYCH PRZY HAMOWANIU POCIĄGU 1 A R C H I W U M I N S T Y T U T U I N Ż Y N I E R I I L Ą D O W E J Nr 5 ARCHIVES OF INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERING 017 WPŁYW PODATNOŚCI GŁÓWKI SZYNY NA ROZKŁAD PRZEMIESZCZEŃ WZDŁUŻNYCH PRZY HAMOWANIU

Bardziej szczegółowo

DOBÓR PRZEKROJU ŻYŁY POWROTNEJ W KABLACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

DOBÓR PRZEKROJU ŻYŁY POWROTNEJ W KABLACH ELEKTROENERGETYCZNYCH Franciszek SPYRA ZPBE Energopomiar Elekryka, Gliwice Marian URBAŃCZYK Insyu Fizyki Poliechnika Śląska, Gliwice DOBÓR PRZEKROJU ŻYŁY POWROTNEJ W KABLACH ELEKTROENERGETYCZNYCH. Wsęp Zagadnienie poprawnego

Bardziej szczegółowo

Ruch płaski. Bryła w ruchu płaskim. (płaszczyzna kierująca) Punkty bryły o jednakowych prędkościach i przyspieszeniach. Prof.

Ruch płaski. Bryła w ruchu płaskim. (płaszczyzna kierująca) Punkty bryły o jednakowych prędkościach i przyspieszeniach. Prof. Ruch płaski Ruchem płaskim nazywamy ruch, podczas kórego wszyskie punky ciała poruszają się w płaszczyznach równoległych do pewnej nieruchomej płaszczyzny, zwanej płaszczyzną kierującą. Punky bryły o jednakowych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SaSof Polska, el. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@sasof.pl, www.sasof.pl WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Joanna Maych, Krajowy Depozy Papierów

Bardziej szczegółowo

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE Wnioskowanie saysyczne w ekonomerycznej analizie procesu produkcyjnego / WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE W EKONOMETRYCZNEJ ANAIZIE PROCESU PRODUKCYJNEGO Maeriał pomocniczy: proszę przejrzeć srony www.cyf-kr.edu.pl/~eomazur/zadl4.hml

Bardziej szczegółowo

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/3, 202, sr. 253 26 ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI Adam Waszkowski Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków

Bardziej szczegółowo

Sprawność pompy ciepła w funkcji temperatury górnego źródła ciepła

Sprawność pompy ciepła w funkcji temperatury górnego źródła ciepła POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Wydział Budownicwa i Inżynierii Środowiska Kaedra Ciepłownicwa, Ogrzewnicwa i Wenylacji Insrukcja do zajęć laboraoryjnych Ćwiczenie nr 6 Laboraorium z przedmiou Alernaywne źródła

Bardziej szczegółowo

Pobieranie próby. Rozkład χ 2

Pobieranie próby. Rozkład χ 2 Graficzne przedsawianie próby Hisogram Esymaory przykład Próby z rozkładów cząskowych Próby ze skończonej populacji Próby z rozkładu normalnego Rozkład χ Pobieranie próby. Rozkład χ Posać i własności Znaczenie

Bardziej szczegółowo

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny E k o n o m e r i a S r o n a Nieliniowy model ekonomeryczny Jednorównaniowy model ekonomeryczny ma posać = f( X, X,, X k, ε ) gdzie: zmienna objaśniana, X, X,, X k zmienne objaśniające, ε - składnik losowy,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE mgr Żanea Pruska Ćwiczenia 2 Zadanie 1 Firma Alfa jes jednym z głównych dosawców firmy Bea. Ilość produku X, wyrażona w ysiącach wyprodukowanych i dosarczonych szuk firmie Bea,

Bardziej szczegółowo

Metody badania wpływu zmian kursu walutowego na wskaźnik inflacji

Metody badania wpływu zmian kursu walutowego na wskaźnik inflacji Agnieszka Przybylska-Mazur * Meody badania wpływu zmian kursu waluowego na wskaźnik inflacji Wsęp Do oceny łącznego efeku przenoszenia zmian czynników zewnęrznych, akich jak zmiany cen zewnęrznych (szoki

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 20.03.2006 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

Matematyka finansowa 20.03.2006 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r. Komisja Egzaminacyjna dla Akuariuszy XXXVIII Egzamin dla Akuariuszy z 20 marca 2006 r. Część I Maemayka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minu 1 1. Ile

Bardziej szczegółowo

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme)

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) PROGRAM PRIORYTETOWY Tyuł programu: Sysem zielonych inwesycji (GIS Green Invesmen Scheme) Część 6) SOWA Energooszczędne oświelenie uliczne. 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwulenku węgla

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 4(20), 2015

Management Systems in Production Engineering No 4(20), 2015 EKONOMICZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI NOWEGO WYROBU Janusz WÓJCIK Fabryka Druu Gliwice Sp. z o.o. Jolana BIJAŃSKA, Krzyszof WODARSKI Poliechnika Śląska Sreszczenie: Realizacja prac z zakresu przygoowania

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Laboratorium Elektroniki. Badanie zasilaczy ze stabilizacją napięcia

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Laboratorium Elektroniki. Badanie zasilaczy ze stabilizacją napięcia Wydział Mechaniczno-Energeyczny Laboraorium Elekroniki Badanie zasilaczy ze sabilizacją napięcia 1. Wsęp eoreyczny Prawie wszyskie układy elekroniczne (zarówno analogowe, jak i cyfrowe) do poprawnej pracy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI Badanie Bramki X-OR

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI Badanie Bramki X-OR LORTORIUM PODSTWY ELEKTRONIKI adanie ramki X-OR 1.1 Wsęp eoreyczny. ramka XOR ramka a realizuje funkcję logiczną zwaną po angielsku EXLUSIVE-OR (WYŁĄZNIE LU). Polska nazwa brzmi LO. Funkcję EX-OR zapisuje

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE UKŁADÓW REZONANSOWYCH W URZĄDZENIU SPAWALNICZYM

ZASTOSOWANIE UKŁADÓW REZONANSOWYCH W URZĄDZENIU SPAWALNICZYM Zeszyy Problemowe Maszyny Elekryczne Nr 2/24 (2) 43 Wiesław Sopczyk, Zdzisław Nawrocki Poliechnika Wrocławska, Wrocław ZASTOSOWANIE UKŁADÓW REZONANSOWYCH W URZĄDZENIU SPAWALNICZYM APPLICATION OF RESONANT

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 9 DIAGNOZOWANIE UKŁADU SYGNALIZACJI POŻARU

ĆWICZENIE 9 DIAGNOZOWANIE UKŁADU SYGNALIZACJI POŻARU ĆWICZENIE 9 DIAGNOZOWANIE UKŁADU SYGNALIZACJI POŻARU Cel ćwiczenia: - zapoznanie z przykładowym procesem diagnozowania układu sygnalizacji pożaru Przedmio ćwiczenia: - obiek diagnozowania: laboraoryjny

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie temperatury i wysokości podstawy chmur

Wyznaczanie temperatury i wysokości podstawy chmur Wyznaczanie emperaury i wysokości podsawy chmur Czas rwania: 10 minu Czas obserwacji: dowolny Wymagane warunki meeorologiczne: pochmurnie lub umiarkowane zachmurzenie Częsoliwość wykonania: 1 raz w ciągu

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZABEZPIECZEŃ CYFROWYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEKAŹNIKA KIERUNKOWEGO MiCOM P Przeznaczenie i zastosowanie przekaźników kierunkowych

BADANIE ZABEZPIECZEŃ CYFROWYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEKAŹNIKA KIERUNKOWEGO MiCOM P Przeznaczenie i zastosowanie przekaźników kierunkowych Ćwiczenie 6 BADANIE ZABEZPIECZEŃ CYFROWYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEKAŹNIKA KIERNKOWEGO MiCOM P127 1. Przeznaczenie i zasosowanie przekaźników kierunkowych Przekaźniki kierunkowe, zwane eż kąowymi, przeznaczone

Bardziej szczegółowo

AMD. Wykład Elektrotechnika z elektroniką

AMD. Wykład Elektrotechnika z elektroniką Andrzej M. Dąbrowski AGH Universiy of Science and Technology Kaedra Elekroechniki i Elekroenergeyki e-mail: amd@agh.edu.pl Wykład Elekroechnika z elekroniką Wykład. Informacje wsępne i organizacyjne, zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Komputerowa analiza przepływów turbulentnych i indeksu Dow Jones

Komputerowa analiza przepływów turbulentnych i indeksu Dow Jones Kompuerowa analiza przepływów urbulennych i indeksu Dow Jones Rafał Ogrodowczyk Pańswowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Wiesław A. Kamiński Uniwersye Marii Curie-Skłodowskie w Lublinie W badaniach porównano

Bardziej szczegółowo

Model logistycznego wsparcia systemu eksploatacji środków transportu

Model logistycznego wsparcia systemu eksploatacji środków transportu Poliechnika Wrocławska Insyu Konsrukcji i Eksploaacji Maszyn Zakład Logisyki i Sysemów Transporowych Rozprawa dokorska Model logisycznego wsparcia sysemu eksploaacji środków ransporu Rapor serii: PRE nr

Bardziej szczegółowo

E5. KONDENSATOR W OBWODZIE PRĄDU STAŁEGO

E5. KONDENSATOR W OBWODZIE PRĄDU STAŁEGO E5. KONDENSATOR W OBWODZIE PRĄDU STAŁEGO Marek Pękała i Jadwiga Szydłowska Procesy rozładowania kondensaora i drgania relaksacyjne w obwodach RC należą do szerokiej klasy procesów relaksacyjnych. Procesy

Bardziej szczegółowo

Teoria kolejek w zastosowaniu do opisu procesu transportowego

Teoria kolejek w zastosowaniu do opisu procesu transportowego Jolana śak 1 Wydział Transporu Poliechniki Warszawskiej Teoria kolejek w zasosowaniu do opisu procesu ransporowego WPROWADZENIE Opisując rzeczywisy proces ransporowy rudno wyobrazić sobie sieć ransporową

Bardziej szczegółowo

METROLOGICZNE WŁASNOŚCI SYSTEMU BADAWCZEGO

METROLOGICZNE WŁASNOŚCI SYSTEMU BADAWCZEGO PROBLEY NIEONWENCJONALNYCH ŁADÓW ŁOŻYSOWYCH Łódź, 4 maja 999 r. Jadwiga Janowska, Waldemar Oleksiuk Insyu ikromechaniki i Fooniki, Poliechnika Warszawska ETROLOGICZNE WŁASNOŚCI SYSTE BADAWCZEGO SŁOWA LCZOWE:

Bardziej szczegółowo

( 3 ) Kondensator o pojemności C naładowany do różnicy potencjałów U posiada ładunek: q = C U. ( 4 ) Eliminując U z równania (3) i (4) otrzymamy: =

( 3 ) Kondensator o pojemności C naładowany do różnicy potencjałów U posiada ładunek: q = C U. ( 4 ) Eliminując U z równania (3) i (4) otrzymamy: = ROZŁADOWANIE KONDENSATORA I. el ćwiczenia: wyznaczenie zależności napięcia (i/lub prądu I ) rozładowania kondensaora w funkcji czasu : = (), wyznaczanie sałej czasowej τ =. II. Przyrządy: III. Lieraura:

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE TERMINU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH METODĄ CCPM NA PODSTAWIE MULTIPLIKATYWNEGO MODELU CZASU TRWANIA CZYNNOŚCI

OBLICZANIE TERMINU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH METODĄ CCPM NA PODSTAWIE MULTIPLIKATYWNEGO MODELU CZASU TRWANIA CZYNNOŚCI Dane bibliograficzne o arykule: hp://mieczyslaw_polonski.users.sggw.pl/mppublikacje Mieczysław POŁOŃSKI 1 OBLICZANIE TERMIN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BDOWLANYCH METODĄ CCPM NA PODSTAWIE MLTIPLIKATYWNEGO

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroniki dla Elektrotechniki

Podstawy Elektroniki dla Elektrotechniki AGH Kaedra Elekroniki Podsawy Elekroniki dla Elekroechniki Klucze Insrukcja do ćwiczeń symulacyjnych (5a) Insrukcja do ćwiczeń sprzęowych (5b) Ćwiczenie 5a, 5b 2015 r. 1 1. Wsęp. Celem ćwiczenia jes ugrunowanie

Bardziej szczegółowo

Niezawodność w punktach struktury nośnej statków powietrznych

Niezawodność w punktach struktury nośnej statków powietrznych Mgr inż. Mara Woch Mgr inż. Marcin Kurdelski Zakład Zdaności do Lou Saków Powierznych Insyu Techniczny Wojsk Loniczych ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa, Polska E-mail: mara.woch@iwl.pl marcin.kurdelski@iwl.pl

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie technologii SDF do lokalizowania źródeł emisji BPSK i QPSK

Zastosowanie technologii SDF do lokalizowania źródeł emisji BPSK i QPSK Jan M. KELNER, Cezary ZIÓŁKOWSKI Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elekroniki, Insyu Telekomunikacji doi:1.15199/48.15.3.14 Zasosowanie echnologii SDF do lokalizowania źródeł emisji BPSK i QPSK Sreszczenie.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie E-5 UKŁADY PROSTUJĄCE

Ćwiczenie E-5 UKŁADY PROSTUJĄCE KŁADY PROSJĄCE I. Cel ćwiczenia: pomiar podsawowych paramerów prosownika jedno- i dwupołówkowego oraz najprosszych filrów. II. Przyrządy: płyka monaŝowa, wolomierz magneoelekryczny, wolomierz elekrodynamiczny

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki, Katedra K-4. Klucze analogowe. Wrocław 2017

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki, Katedra K-4. Klucze analogowe. Wrocław 2017 Poliechnika Wrocławska Klucze analogowe Wrocław 2017 Poliechnika Wrocławska Pojęcia podsawowe Podsawą realizacji układów impulsowych oraz cyfrowych jes wykorzysanie wielkosygnałowej pacy elemenów akywnych,

Bardziej szczegółowo

Silniki cieplne i rekurencje

Silniki cieplne i rekurencje 6 FOTO 33, Lao 6 Silniki cieplne i rekurencje Jakub Mielczarek Insyu Fizyki UJ Chciałbym Pańswu zaprezenować zagadnienie, kóre pozwala, rozważając emaykę sprawności układu silników cieplnych, zapoznać

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY OBLICZEŃ UPROSZCZONYCH DO WYZNACZANIA CZASU JAZDY POCIĄGU NA SZLAKU

ZASTOSOWANIE METODY OBLICZEŃ UPROSZCZONYCH DO WYZNACZANIA CZASU JAZDY POCIĄGU NA SZLAKU PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 87 Transpor 01 Jarosław Poznański Danua Żebrak Poliechnika Warszawska, Wydział Transporu ZASTOSOWANIE METODY OBLICZEŃ UPROSZCZONYCH DO WYZNACZANIA CZASU JAZDY

Bardziej szczegółowo

zestaw laboratoryjny (generator przebiegu prostokątnego + zasilacz + częstościomierz), oscyloskop 2-kanałowy z pamięcią, komputer z drukarką,

zestaw laboratoryjny (generator przebiegu prostokątnego + zasilacz + częstościomierz), oscyloskop 2-kanałowy z pamięcią, komputer z drukarką, - Ćwiczenie 4. el ćwiczenia Zapoznanie się z budową i działaniem przerzunika asabilnego (muliwibraora) wykonanego w echnice dyskrenej oraz TTL a akże zapoznanie się z działaniem przerzunika T (zwanego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: Jan Machowski Regulacja i stabilność

Podręcznik: Jan Machowski Regulacja i stabilność dr hab. Désiré D. Rasolomampionona, pro. PW GM pok.111 STANY NEUSTALONE SYSTEMÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH Wykład dla sem. sudiów sopnia Auomayka Elekroenergeyczna Podręcznik: Jan Machowski Regulacja i sabilność

Bardziej szczegółowo

9. Napęd elektryczny test

9. Napęd elektryczny test 9. Napęd elekryczny es 9. omen silnika prądu sałego opisany jes związkiem: a. b. I c. I d. I 9.. omen obciążenia mechanicznego silnika o charakerze czynnym: a. działa zawsze przeciwnie do kierunku prędkości

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego TRANSFORM ADVICE PROGRAMME Invesmen in Environmenal Infrasrucure in Poland Analiza efekywności koszowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego koszu jednoskowego dr Jana Rączkę Warszawa, 13.06.2002 2 Spis reści

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL AUTOR: ŻANETA PRUSKA

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL AUTOR: ŻANETA PRUSKA 1 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: mgr inż. ŻANETA PRUSKA DODATEK SOLVER 2 Sprawdzić czy w zakładce Dane znajduję się Solver 1. Kliknij przycisk Microsof Office, a nasępnie kliknij przycisk Opcje

Bardziej szczegółowo

1.2.1 Ogólny algorytm podejmowania decyzji... 18. 1.2.2 Algorytm postępowania diagnostycznego... 23. 1.2.3 Analiza decyzyjna... 27

1.2.1 Ogólny algorytm podejmowania decyzji... 18. 1.2.2 Algorytm postępowania diagnostycznego... 23. 1.2.3 Analiza decyzyjna... 27 3 Spis reści Spis reści... 3 Użye oznaczenia... 7 Wsęp i założenia pracy... 9 1. Akualny san wiedzy medycznej i echnicznej związanej zagadnieniami analizy decyzyjnej w chorobach górnego odcinka przewodu

Bardziej szczegółowo

Dobór przekroju żyły powrotnej w kablach elektroenergetycznych

Dobór przekroju żyły powrotnej w kablach elektroenergetycznych Dobór przekroju żyły powronej w kablach elekroenergeycznych Franciszek pyra, ZPBE Energopomiar Elekryka, Gliwice Marian Urbańczyk, Insyu Fizyki Poliechnika Śląska, Gliwice. Wsęp Zagadnienie poprawnego

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie predykcji sygnału odchylenia regulacyjnego do centralnej regulacji mocy czynnej i częstotliwości w systemie elektroenergetycznym

Zastosowanie predykcji sygnału odchylenia regulacyjnego do centralnej regulacji mocy czynnej i częstotliwości w systemie elektroenergetycznym INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH Zasosowanie predykcji sygnału odchylenia regulacyjnego do cenralnej regulacji mocy czynnej i częsoliwości w sysemie elekroenergeycznym Prof. dr hab. inż. Tadeusz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI UTRZYMANIA GOTÓWKI W ODDZIAŁACH BANKU KOMERCYJNEGO

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI UTRZYMANIA GOTÓWKI W ODDZIAŁACH BANKU KOMERCYJNEGO ZARZĄDZANIE KOSZTAMI UTRZYMANIA GOTÓWKI W ODDZIAŁACH BANKU KOMERCYJNEGO Sreszczenie Michał Barnicki Poliechnika Śląska, Wydział Oranizacji i Zarządzania Monika Odlanicka-Poczobu Poliechnika Śląska, Wydział

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE EKONOMICZNE ELEKTROWNI GAZOWO - PAROWYCH BEZ I Z WYCHWYTEM CO 2

PORÓWNANIE EKONOMICZNE ELEKTROWNI GAZOWO - PAROWYCH BEZ I Z WYCHWYTEM CO 2 Sr. 88 Rynek nergii Nr 3(112) - 2014 PORÓWNANI KONOMIZN LKTROWNI GAZOWO - PAROWYH BZ I Z WYHWYTM O 2 Maeusz Brzęczek, Marcin Job Słowa kluczowe: ekrownie gazowo parowe, insalacja wychwyu O 2, spalanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 WŁASNOŚCI DYNAMICZNE DIOD

Ćwiczenie 6 WŁASNOŚCI DYNAMICZNE DIOD 1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 6 WŁASNOŚCI DYNAMICZNE DIOD Celem ćwiczenia jes poznanie własności dynamicznych diod półprzewodnikowych. Obejmuje ono zbadanie sanów przejściowych podczas procesu przełączania

Bardziej szczegółowo

BEZRYZYKOWNE BONY I LOKATY BANKOWE ALTERNATYWĄ DLA PRZYSZŁYCH EMERYTÓW. W tym krótkim i matematycznie bardzo prostym artykule pragnę osiągnąc 3 cele:

BEZRYZYKOWNE BONY I LOKATY BANKOWE ALTERNATYWĄ DLA PRZYSZŁYCH EMERYTÓW. W tym krótkim i matematycznie bardzo prostym artykule pragnę osiągnąc 3 cele: 1 BEZRYZYKOWNE BONY I LOKATY BANKOWE ALTERNATYWĄ DLA PRZYSZŁYCH EMERYTÓW Leszek S. Zaremba (Polish Open Universiy) W ym krókim i maemaycznie bardzo prosym arykule pragnę osiągnąc cele: (a) pokazac że kupowanie

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMECHANICZNY MODEL LOKOMOTYWY EU07

ELEKTROMECHANICZNY MODEL LOKOMOTYWY EU07 MODELOWANE NŻYNERSKE SSN 896-77X, s. 7-5, Gliwice 2 ELEKTROMECHANCZNY MODEL LOKOMOTYWY EU7 SŁAWOMR DUDA Kaedra Mechaniki Sosowanej, Poliechnika Śląska e-mail: sduda@polsl.pl Sreszczenie. W pracy opisano

Bardziej szczegółowo

Gr.A, Zad.1. Gr.A, Zad.2 U CC R C1 R C2. U wy T 1 T 2. U we T 3 T 4 U EE

Gr.A, Zad.1. Gr.A, Zad.2 U CC R C1 R C2. U wy T 1 T 2. U we T 3 T 4 U EE Niekóre z zadań dają się rozwiązać niemal w pamięci, pamięaj jednak, że warunkiem uzyskania różnej od zera liczby punków za każde zadanie, jes przedsawienie, oprócz samego wyniku, akże rozwiązania, wyjaśniającego

Bardziej szczegółowo

Eksploracja danych. KLASYFIKACJA I REGRESJA cz. 1. Wojciech Waloszek. Teresa Zawadzka.

Eksploracja danych. KLASYFIKACJA I REGRESJA cz. 1. Wojciech Waloszek. Teresa Zawadzka. Eksploracja danych KLASYFIKACJA I REGRESJA cz. 1 Wojciech Waloszek wowal@ei.pg.gda.pl Teresa Zawadzka egra@ei.pg.gda.pl Kaedra Inżyrii Oprogramowania Wydział Elekroniki, Telekomunikacji i Informayki Poliechnika

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA WARUNKÓW EKSPLOATACJI POJAZDÓW Z WYKORZYSTANIEM UDZIAŁU CZASU PRACY SILNIKA NA BIEGU JAŁOWYM

KLASYFIKACJA WARUNKÓW EKSPLOATACJI POJAZDÓW Z WYKORZYSTANIEM UDZIAŁU CZASU PRACY SILNIKA NA BIEGU JAŁOWYM Jacek KROPIWNICKI KLASYFIKACJA WARUNKÓW EKSPLOATACJI POJAZDÓW Z WYKORZYSTANIEM UDZIAŁU CZASU PRACY SILNIKA NA BIEGU JAŁOWYM Sreszczenie W pracy przedsawiono przykłady idenyfikacji warunków eksploaacji

Bardziej szczegółowo

Ćw. S-II.2 CHARAKTERYSTYKI SKOKOWE ELEMENTÓW AUTOMATYKI

Ćw. S-II.2 CHARAKTERYSTYKI SKOKOWE ELEMENTÓW AUTOMATYKI Dr inż. Michał Chłędowski PODSAWY AUOMAYKI I ROBOYKI LABORAORIUM Ćw. S-II. CHARAKERYSYKI SKOKOWE ELEMENÓW AUOMAYKI Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jes zapoznanie się z pojęciem charakerysyki skokowej h(),

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czyszczenia z osadów sieci wymienników ciepła w trakcie eksploatacji instalacji na przykładzie destylacji rurowo-wieżowej

Harmonogram czyszczenia z osadów sieci wymienników ciepła w trakcie eksploatacji instalacji na przykładzie destylacji rurowo-wieżowej Mariusz Markowski, Marian Trafczyński Poliechnika Warszawska Zakład Aparaury Przemysłowe ul. Jachowicza 2/4, 09-402 Płock Harmonogram czyszczenia z osadów sieci wymienników ciepła w rakcie eksploaaci insalaci

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE

SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE Janusz Sowiński, Rober Tomaszewski, Arur Wacharczyk Insyu Elekroenergeyki Poliechnika Częsochowska Aky prawne

Bardziej szczegółowo

Regulatory. Zadania regulatorów. Regulator

Regulatory. Zadania regulatorów. Regulator Regulaory Regulaor Urządzenie, kórego podsawowym zadaniem jes na podsawie sygnału uchybu (odchyłki regulacji) ukszałowanie sygnału serującego umożliwiającego uzyskanie pożądanego przebiegu wielkości regulowanej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 MAŁGORZATA WASILEWSKA PORÓWNANIE METODY NPV, DRZEW DECYZYJNYCH I METODY OPCJI REALNYCH W WYCENIE PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Zasilacz serii HPSB Zasilacz buforowy, impulsowy 13,8V DC

Zasilacz serii HPSB Zasilacz buforowy, impulsowy 13,8V DC Zasilacz buforowy, impulsowy 13,8V KOD: TYP: HPSB 11A12D v.1.0/v HPSB 13,8V/10A/ Zasilacz buforowy, impulsowy PL Cechy zasilacza: bezprzerwowe zasilanie 13,8V/10A* miejsce na akumulator / szeroki zakres

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK 1 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE 2 hp://www.oucome-seo.pl/excel2.xls DODATEK SOLVER WERSJE EXCELA 5.0, 95, 97, 2000, 2002/XP i 2003. 3 Dodaek Solver jes dosępny w menu Narzędzia. Jeżeli Solver nie jes dosępny

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PORTFELA INWESTYCYJNEGO ZE WZGLĘDU NA MINIMALNY POZIOM TOLERANCJI DLA USTALONEGO VaR

OPTYMALIZACJA PORTFELA INWESTYCYJNEGO ZE WZGLĘDU NA MINIMALNY POZIOM TOLERANCJI DLA USTALONEGO VaR Daniel Iskra Uniwersye Ekonomiczny w Kaowicach OPTYMALIZACJA PORTFELA IWESTYCYJEGO ZE WZGLĘDU A MIIMALY POZIOM TOLERACJI DLA USTALOEGO VaR Wprowadzenie W osanich laach bardzo popularną miarą ryzyka sała

Bardziej szczegółowo