ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI W LATACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI W LATACH 2007 2012"

Transkrypt

1 STUDIA I PRACE WYDZIAU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA NR 31 Józef Hozer Uniwersye Szczeciski Anna Gdakowicz Uniwersye Szczeciski ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI W LATACH Sreszczenie W arykule poddano analizie ceny ransakcyjne 1 m 2 mieszka noowane na rynkach pierwonym i wórnym w wybranych miasach Polski. Badanie przeprowadzono w laach w odspach kwaralnych. Do analizy auorzy wybrali due miasa Polski o dobrze rozwiniych rynkach nieruchomoci mieszkaniowych. Byy o: Warszawa, Kraków, ód, Gdask, Wrocaw, Pozna oraz Szczecin. Zmiany cen w badanym okresie przedsawiono na le syuacji mieszkaniowej w poszczególnych miasach. ródem zgromadzonych danych by Bank Danych Lokalnych Gównego Urzdu Saysycznego oraz Narodowy Bank Polski. rynek mieszka, ceny mieszka, modele rendu ze zmiennymi sezo- Sowa kluczowe: nowymi Adres Adres

2 188 METODY ILOCIOWE W EKONOMII Wprowadzenie W 2012 roku polska gospodarka znajdowaa si w sanie spowolnienia. Malao empo wzrosu PKB, roso bezrobocie i inflacja. Niekorzysne zmiany w caej gospodarce odczuwalne byy na rynku nieruchomoci mieszkaniowych. Za kondycja ekonomiczna nie sprzyjaa nowym inwesycjom. Z drugiej srony niskie wynagrodzenia i brak sysemów wspomagajcych finasowanie budownicwa spowodoway ograniczenie popyu na mieszkania. W konsekwencji na lokalnych rynkach obserwowano korek cen mieszka. W arykule przeanalizowano syuacj na rynku mieszka w wybranych miasach Polski w laach Kryerium wyboru mias byy sopie rozwinicia i dynamika rozwoju rynku nieruchomoci mieszkalnych. Obszar badawczy sanowiy zaem miasa o najwikszej liczbie mieszka i najwikszej liczbie rozpoczych inwesycji: Gdask, Kraków, ód, Pozna, Szczecin, Warszawa oraz Wrocaw. Ekonomeryczn analiz cen ransakcyjnych mieszka przedsawiono na le syuacji mieszkaniowej wybranych mias. Okrelono wielko zasobu mieszkaniowego i jego dynamik oraz opisano srukur i dynamik mieszka nowo oddawanych. Do opisu kszaowania cen 1 m 2 lokali mieszkalnych zaproponowano dziewi posaci analiycznych modeli rendu z wahaniami sezonowymi (lub bez waha) o saej lub zmiennej ampliudzie waha. 1. Analiza syuacji mieszkaniowej wybranych mias W Polsce w 2011 roku byo ,4 ys. mieszka. Blisko 18% z nich znajdowao si na erenie mias: Gdaska, Krakowa, odzi, Poznania, Szczecina, Warszawy oraz Wrocawia. W 2011 roku w porównaniu do 2007 roku w Polsce zasób mieszkaniowy zwikszy si o 3,9% (rysunek 1). W badanych miasach najwikszy przyros mieszka zaobserwowano w Warszawie (ponad 9%), Krakowie (ponad 8%) oraz we Wrocawiu (7,5%). Najmniej mieszka przybyo w odzi 2,8%. Od 2009 roku przez dwa kolejne laa w Polsce malaa liczba mieszka nowo oddawanych do uyku. Dopiero 2012 rok przyniós niewielki wzros wskanika w Polsce oddano do uyku 152,5 ys. mieszka.

3 JÓZEF HOZER,ANNA GDAKOWICZ ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM 189 Rysunek 1. Dynamika liczby mieszka w wybranych miasach na le Polski w 2011 roku w porównaniu do 2007 roku (%) Polska ródo: opracowanie wasne na podsawie danych Banku Danych Lokalnych, Gówny Urzd Saysyczny, ( ). W badanych miasach zlokalizowanych byo 25% wszyskich nowych inwesycji oddanych do uyku w 2012 roku. Najwicej mieszka wybudowano w Warszawie (ponad 13 ys.), najmniej w Szczecinie (niecae 2 ys.). W laach na lokalnych rynkach obserwowano analogiczne zmiany liczby mieszka oddawanych do uykowania jak w caej Polsce (rysunek 2). Rysunek 2. Liczba mieszka oddanych do uyku w wybranych miasach Polski w laach ródo: opracowanie wasne na podsawie danych Banku Danych Lokalnych, Gówny Urzd Saysyczny, ( ).

4 190 METODY ILOCIOWE W EKONOMII W Polsce w 2012 roku najwikszym inwesorem nowych mieszka oddanych do uyku byy osoby indywidualne (53% mieszka). Na drugim miejscu byy mieszkania budowane na sprzeda lub wynajem przez deweloperów (rysunek 3). Dominujca rola inwesora indywidualnego obserwowana bya na erenach wiejskich, bowiem w badanych miasach najczciej oddawane do uykowania byy mieszkania na sprzeda lub wynajem. Udzia ego ypu mieszka waha si od 76% w Poznaniu, do 87% we Wrocawiu. Zmarginalizowana zosaa, jako inwesora budowlanego, rola spódzielni mieszkaniowych. W laach 70. XX wieku spódzielnie byy niemal jedynym inwesorem na rynku 1, a w 2012 roku byy miasa, w kórych spódzielnie mieszkaniowe nie wybudoway adnego mieszkania (Kraków, Pozna). Równie mieszka budowanych przez owarzyswa budownicwa spoecznego byo niewiele (mieszkania spo- eczno-czynszowe), ale o zwizane byo ze zmianami (a waciwie z kocem) finasowania preferencyjnych kredyów dla budownicwa spoeczno-czynszowego. Budownicwo indywidualne sanowio od 6% (Warszawa) do 18% (Pozna) nowo wybudowanych mieszka w 2012 roku. Rysunek 3. Srukura mieszka oddanych do uyku wedug inwesorów w wybranych miasach i Polsce w 2012 roku ródo: opracowanie wasne na podsawie danych Banku Danych Lokalnych, Gówny Urzd Saysyczny, ( ). 1 I. Fory, A. Gdakowicz, Spódzielcze zasoby mieszkaniowe w dobie zmian usrojowych, w: Wybrane problemy gospodarowania nieruchomociami, red. J. Hozer, Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Insyu Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin 2001; A. Gdakowicz, Badanie koniunkury na rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie w laach , rozprawa dokorska, maszynopis, Szczecin 2008.

5 JÓZEF HOZER,ANNA GDAKOWICZ ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM 191 Przez osanie kilka la liczba mieszka, kórych budow rozpoczo, wzrasaa (rysunek 4). W 2012 roku zanoowano zmniejszenie liczby rozpoczych inwesycji zarówno w Polsce, jak i w wybranych miasach (z wyjkiem Poznania). Takie zachowania deweloperów mog wiadczy o ich niepewnoci, czy wybudowane mieszkania znajd nabywców. Rysunek 4. Liczba mieszka, kórych budow rozpoczo w wybranych miasach Polski w laach ródo: opracowanie wasne na podsawie danych Banku Danych Lokalnych, Gówny Urzd Saysyczny, ( ). Rysunek 5. Liczba mieszka, na kórych budow wydano pozwolenie w wybranych miasach Polski w laach ródo: opracowanie wasne na podsawie danych Banku Danych Lokalnych, Gówny Urzd Saysyczny, ( ).

6 192 METODY ILOCIOWE W EKONOMII Analizujc liczb przyszych inwesycji, naley uwzgldni równie liczb wydanych pozwole na budow. W wybranych miasach (oraz w Polsce) w 2012 roku w porównaniu do roku poprzedniego zanoowano spadek ego wskanika (rysunek 5). Syuacja a powierdza wczeniejsze sposrzeenie, e deweloperzy z uwag przyparywali si rynkowi i osronie planowali kolejne inwesycje. 2. Ceny ransakcyjne 1 m 2 mieszka w wybranych miasach Zesawiono przecine ceny ransakcyjne 1 m 2 lokali mieszkalnych noowanych na rynkach pierwonym i wórnym w wybranych miasach Polski. Badanie przeprowadzono w laach w odspach kwaralnych. Obró pierwony doyczy wszyskich nieruchomoci, kóre w wyniku czynnoci prawnych uzyskay saus nieruchomoci mogcej by przedmioem obrou. Obró wórny rozpoczyna si wedy, kiedy pierwony nabywca zaoferuje nieruchomo do sprzeday na rynku 2. Cena ransakcyjna 1 m 2 mieszkania na rynku pierwonym w analizowanym okresie malaa (rysunek 6). W wikszoci mias w laach 2007 i 2008 obserwowano niewielki wzros cen 1 m 2, naomias w kolejne okresach odnoowywano ich sysemayczny spadek. Odmiennie kszaowaa si cena jedynie w Poznaniu w pierwszych laach analizy cena 1 m 2 spadaa, a jej wzros zanoowano w roku 2011, jednak w roku 2012 cena ponownie ulega zmniejszeniu. Do najdroszych mias w badanym okresie naleay Warszawa i Kraków. Przecinie za 1 m 2 nowego mieszkania w Warszawie rzeba byo zapaci od 8,6 ys. z w pierwszym i drugim kwarale 2008 roku do 6,5 ys. z w czwarym kwarale 2012 roku. W Krakowie ceny byy niewiele nisze i wynosiy od 6,2 ys. z na poczku 2008 roku do 8 ys. z na koniec 2012 roku. Do najaszych mias ze wzgldu na cen 1 m 2 mieszkania na rynku pierwonym zaliczono Szczecin oraz ód. W obu miasach ceny w badanym okresie kszaoway si na podobnym poziomie od okoo 4 ys. z w na poczku 2007 roku, do okoo 5,5 ys. z w czwarym kwarale 2008 roku. W badanym okresie zmniejszya si rozpio pomidzy minimaln a maksymaln cen 1 m 2 w wybranych miasach. W pierwszym kwarale A. Pawlikowska-Piechoka, Gospodarka nieruchomociami, PCB, Warszawa 1999.

7 JÓZEF HOZER,ANNA GDAKOWICZ ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM 193 roku rónica sigaa 3,5 ys. z, naomias w czwarym kwarale 2012 roku zmniejszya si do 1,9 ys. z. Rysunek 6. Ceny ransakcyjne 1 m 2 mieszkania na rynku pierwonym w wybranych miasach w laach ródo: opracowanie wasne na podsawie: Informacja o cenach mieszka i syuacji na rynku nieruchomoci mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce, NBP, Warszawa Przecine ceny ransakcyjne 1 m 2 mieszkania na rynku wórnym byy nisze ni przecine ceny 1 m 2 mieszka nowo oddawanych do uyku. Wyjkiem byy Warszawa i Wrocaw, w kórych drosze byy mieszkania na rynku wórnym. Tendencja zmiany cen 1 m 2 na rynku wórnym we wszyskich analizowanych miasach bya podobna w poczkowym okresie ceny rosy, osigajc maksimum na przeomie 2007 i 2008 roku, a naspnie z kwarau na kwara noowano spadek przecinych cen. Na rynku wórnym w badanym okresie najwysze ceny osigay mieszkania w Warszawie. Najaniej mona byo kupi mieszkanie w odzi oraz Szczecinie. Rozpio pomidzy najdroszym a najaszym miasem wynosia od 5,1 ys. z za 1 m 2 w rzecim kwarale 2007 roku, do 3,8 ys. z na koniec 2012 roku.

8 194 METODY ILOCIOWE W EKONOMII Rysunek 7. Ceny ransakcyjne 1 m 2 mieszkania na rynku wórnym w wybranych miasach w laach ródo: opracowanie wasne na podsawie: Informacja o cenach mieszka i syuacji na rynku nieruchomoci mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce, NBP, Warszawa Analiza endencji rozwojowej oraz sezonowoci cen ransakcyjnych 1 m 2 mieszkania w wybranych miasach Do analizy dynamiki cen 1 m 2 mieszka noowanych na rynku pierwonym oraz wórnym w wybranych miasach Polski (14 zmiennych) zaprezenowanych na rysunkach 6 i 7 zaproponowano dziewi modeli rendu uwzgldniajcych (bd nie) wahania sezonowe Model rendu liniowego: y u 0 1 (1) gdzie: y 0, 1 zmienna objaniana, paramery srukuralne, 3 Przegld meod sosowanych w arykule, zawieraj na przykad prace: B. Baóg, I. Fory, Prognozowanie zuycia ciepej i zimnej wody w spódzielczych zasobach mieszkaniowych, w: Meody ilociowe w ekonomii, Sudia i Prace Wydziau Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania Uniwersyeu Szczeciskiego 2009, nr 2; Prognozowanie gospodarcze. Meody i zasosowania, red. M. Cielak, Wydawnicwo Naukowe PWN, Warszawa 2002; S. Gna, Prognozowanie dochodów ze sprzeday ygodników lokalnych wybrane podejcia, w: Meody ilociowe w ekonomii, Sudia i Prace Wydziau Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania Uniwersyeu Szczeciskiego 2008, nr 2; Ekonomeria, red. J. Hozer, Kaedra Ekonomerii i Saysyki Sowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin 1997; A. Zelia, Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1997.

9 JÓZEF HOZER,ANNA GDAKOWICZ ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM 195 zmienna czasowa, skadnik losowy. u 2. Model rendu liniowego z wahaniami sezonowymi o saej ampliudzie: m k k k 1 y d Q u (2) gdzie: d 0k (k = 1, 2,, m 1) paramery srukuralne, m liczba podokresów (kwaraów), zmienne zero-jedynkowe. Q k m 0 Model (2) jes szacowany przy zaoeniu, e d k 0, czyli k 1 d m 1 d. Paramery przy zmiennych sezonowych Q k informuj o ym, 0m k 1 0k o ile poziom zjawiska róni si w danym kwarale od poziomu rendu. 3. Model rendu liniowego z wahaniami sezonowymi o liniowo zmieniajcej si ampliudzie: m1 m1 y d Q d Q u 0 1 0k k 1k k k1 k1 (3) m 1 1m k 1 1k Model (3) jes szacowany przy dodakowym zaoeniu, e d k 0, czyli k 1 m analogicznie: d 1 d. W modelach z liniowo zmieniajc si sezonowoci ampliuda waha nie jes saa (jej zmiany w czasie s liniowe). Modele e czso cechuj si lepszymi warociami kryeriów dopasowania do waroci empirycznych, ale ich wad jes o, e paramery przy zmiennych sezonowych nie poddaj si prosej inerpreacji. 4. Model rendu w posaci funkcji kwadraowej: y u (4) gdzie: 2 2 kwadra zmiennej czasowej, paramer srukuralny.

10 196 METODY ILOCIOWE W EKONOMII 5. Model rendu w posaci funkcji kwadraowej z wahaniami sezonowymi o saej ampliudzie: m k k k 1 y d Q u (5) 6. Model rendu w posaci funkcji kwadraowej z wahaniami sezonowymi o liniowo zmieniajcej si ampliudzie: m1 m k k 1k k k1 k1 y d Q d Q u (6) 7. Model rendu logarymicznego: y 0 1 lnu (7) 8. Model rendu logarymicznego z wahaniami sezonowymi o saej ampliudzie: m k k k 1 y ln d Q u (8) 9. Model rendu logarymicznego z wahaniami sezonowymi o liniowo zmieniajcej si ampliudzie: m1 m1 y ln d Q d Q u 0 1 0k k 1k k k1 k1 (9) W badaniu empirycznym oszacowano modele (1) (9) dla cen ransakcyjnych 1 m 2 lokalu mieszkalnego noowanych w wybranych siedmiu miasach Polski na rynkach pierwonym i wórnym (126 modeli). Szeregi czasowe obejmoway okres od pierwszego kwarau 2007 roku do czwarego kwarau 2012 roku (dane kwaralne). Wyboru najlepszej posaci analiycznej modelu dla zmiennych objanianych dokonano ze wzgldu na wspóczynnik deerminacji R 2. W abelach 1 i 2 przedsawiono waroci wspóczynnika deerminacji wyznaczone dla modeli cen 1 m 2 mieszka noowanych na rynkach pierwonym i wórnym badanych mias.

11 JÓZEF HOZER,ANNA GDAKOWICZ ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM 197 * Tabela 1. Waroci wspóczynnika deerminacji (%) wyznaczone dla modeli rendu ceny 1 m 2 mieszkania na rynku pierwonym Miaso Model Gdask 42,07 55,24 69,89 44,52 57,94 75,17 32,36 46,72 70,06 Kraków 75,08 76,93 79,69 75,10 76,96 80,30 55,28 57,74 80,40 ód 18,11 32,11 55,55 40,11 53,83 66,80 2,96 15,32 69,88 Pozna 9,07 21,48 24,57 9,07 21,48 24,73 6,82 19,36 24,79 Szczecin 4,42 13,89 26,26 30,18 39,17 44,74 0,86 8,45 69,60 Warszawa 42,15 42,17 54,98 64,32 64,35 68,67 15,11 16,22 71,10 Wrocaw 0,52 3,71 21,16 10,77 14,43 29,86 5,17 8,01 54,81 Boldem oznaczono maksymalne waroci dla badanych mias. ródo: obliczenia wasne. Tabela 2. Waroci wspóczynnika deerminacji (%) wyznaczone dla modeli rendu ceny 1 m 2 mieszkania na rynku wórnym Miaso Model Gdask 32,53 33,57 51,19 54,33 55,22 62,97 7,82 8,64 79,17 Kraków 31,75 32,69 45,99 45,61 43,68 63,09 35,42 36,95 57,25 ód 15,96 17,96 28,97 43,73 45,86 48,28 1,76 3,25 57,99 Pozna 15,17 18,53 33,77 21,24 24,39 35,53 2,63 6,09 49,64 Szczecin 28,25 33,40 49,00 65,81 70,74 74,32 4,20 7,80 88,71 Warszawa 54,16 57,33 67,22 69,45 72,58 76,13 25,40 28,24 79,62 Wrocaw 30,67 47,30 63,40 33,64 50,02 64,37 21,12 38,62 63,42 * Boldem oznaczono maksymalne waroci dla badanych mias. ródo: obliczenia wasne. Funkcj rendu najlepiej opisujc kszaowanie ceny ransakcyjnej 1 m 2 lokalu mieszkalnego bya funkcja rendu logarymicznego z wahaniami sezonowymi o liniowo zmieniajcej si ampliudzie. Tylko w rzech przypadkach lepsza bya funkcja rendu kwadraowego z wahaniami sezonowymi o liniowo zmieniajcej si ampliudzie. Tak byo w przypadku rynku pierwonego w Gdasku i na rynku wórnym w Krakowie i we Wrocawiu. Wszyskie badane zmienne najlepiej byy opisywane przez modele rendu z wahaniami sezonowymi o liniowo zmieniajcej si ampliudzie. Wskazuje o na zmieniajc si (malejc) ampliud waha cen ransakcyjnych. Najwysze dopasowanie funkcji rendu zanoowano w Szczecinie na rynku wórnym (88,71%), Krakowie na rynku pierwonym (80,40%) oraz Gdasku i Warszawie na rynku wórnym

12 198 METODY ILOCIOWE W EKONOMII (79,17% i 79,62%). Najsabiej dopasowane byy funkcje rendu dla cen ransakcyjnych na rynkach pierwonym i wórnym w Poznaniu (24,79% i 49,64%). W abeli 3 zesawiono isone paramery w oszacowanych funkcjach rendu najlepiej aproksymujcych badane zmienne. Tabela 3. Isone paramery funkcji rendu najlepiej opisujce cen ransakcyjn 1 m 2 na rynkach pierwonym i wórnym w wybranych miasach Miaso Rynek pierwony Rynek wórny Gdask 0, 1, 2 0, 1, d 11, d 12, d 13, d 14 Kraków 0, d 11, d 12, d 13, d 14 0, 1, 2, d 01, d 11 ód 0, 1, d 11, d 12, d 13, d 14 0, 1, d 11, d 12, d 13, d 14 Pozna 0 0, 1, d 12, d 13, d 14 Szczecin 0, 1, d 11, d 12, d 13, d 14 0, 1, d 11, d 12, d 13, d 14 Warszawa 0, 1, d 11, d 12, d 13, d 14 0, 1, d 11, d 12, d 13, d 14 Wrocaw 0, 1, d 11, d 12, d 13, d 14 0, d 03 ródo: obliczenia wasne. W modelach rendu uznanych za najlepiej opisujce kszaowanie si ceny ransakcyjnej 1 m 2 lokalu mieszkalnego w wybranych miasach najczciej paramerami isonymi byy paramer wolny, paramer kierunkowy oraz zmienne d 1k sojce przy zmiennych zero-jedynkowych Q k. Inaczej byo w rzech przypadkach: w Gdasku na rynku pierwonym oraz w Krakowie i Wrocawiu na rynku wórnym (Pozna pominio ze wzgldu na niskie dopasowanie oszacowanych funkcji rendu). Tylko dla ceny 1 m 2 na rynku wórnym w Krakowie paramery zmiennych zero-jedynkowych z ego samego okresu byy isone. wiadczy o o isonym odchyleniu ceny od funkcji rendu w pierwszych kwaraach badanych la. Podsumowanie W 2012 roku rynek mieszka, podobnie jak caa gospodarka, znajdowa si w sanie sagnacji. Rosnce bezrobocie oraz brak bezpieczeswa finansowego gospodarsw domowych spowodoway spadek zdolnoci kredyowej poencjalnych nabywców lokali mieszkalnych. Dodakowo, niekorzysny wpyw

13 JÓZEF HOZER,ANNA GDAKOWICZ ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM 199 na moliwo zakupu mieszkania miay wygasajce programy rzdowe, jak na przykad Rodzina na swoim. Równie banki byy bardzo osrone w udzielaniu nowych kredyów mieszkaniowych dla osób indywidualnych. Brak róde finansowania na lokalnych rynkach nieruchomoci mieszkaniowych doprowadzi do koreky cen 1 m 2 mieszka. Obniano ceny nowych mieszka na rynku pierwonym, ale ake spaday ceny mieszka na rynku wórnym. Tendencja spadkowa cen oraz obserwowane due ich zrónicowanie w poszczególnych okresach znalazy powierdzenie w oszacowanych modelach rendu. Najlepszym dopasowaniem charakeryzoway si modele rendu logarymicznego z wahaniami sezonowymi o liniowo zmieniajcej si ampliudzie oraz modele rendu w posaci funkcji kwadraowej z wahaniami sezonowymi o liniowo zmieniajcej si ampliudzie. Trudnoci ze sprzeda ju wybudowanych mieszka oraz niepewno co do przyszych moliwoci nabywczych gospodarsw domowych skoniy deweloperów do osroniejszego planowania inwesycji (malejca liczba wydanych pozwole na budow). Spadek cen mieszka wynika równie z obnienia opymizmu na rynku nieruchomoci mieszkaniowych ceny nieruchomoci grunowych nie malay. Lieraura Bank Danych Lokalnych, Gówny Urzd Saysyczny, ( ). Baóg B., Fory I., Prognozowanie zuycia ciepej i zimnej wody w spódzielczych zasobach mieszkaniowych, w: Meody ilociowe w ekonomii, Sudia i Prace Wydziau Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania Uniwersyeu Szczeciskiego 2009, nr 2. Ekonomeria, red. J. Hozer, Kaedra Ekonomerii i Saysyki Sowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin Fory I., Gdakowicz A., Spódzielcze zasoby mieszkaniowe w dobie zmian usrojowych, w: Wybrane problemy gospodarowania nieruchomociami, red. J. Hozer, Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Insyu Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin Gdakowicz A., Badanie koniunkury na rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie w laach , rozprawa dokorska, maszynopis, Szczecin Gna S., Prognozowanie dochodów ze sprzeday ygodników lokalnych wybrane podejcia, w: Meody ilociowe w ekonomii, Sudia i Prace Wydziau Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania Uniwersyeu Szczeciskiego 2008, nr 2.

14 200 METODY ILOCIOWE W EKONOMII Informacja o cenach mieszka i syuacji na rynku nieruchomoci mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce, NBP, Warszawa Pawlikowska-Piechoka A., Gospodarka nieruchomociami, PCB, Warszawa Prognozowanie gospodarcze. Meody i zasosowania, red. M. Cielak, Wydawnicwo Naukowe PWN, Warszawa Zelia A., Teoria prognozy, PWE, Warszawa THE ANALYSIS OF PRIMARY AND RE-SALE MARKET PRICES OF FLATS IN SEVERAL POLISH CITIES Absrac In he aricle he auhors analyse he primary and secondary marke price of 1 m 2 of flas in seleced Polish ciies. The analysis covers he offered and ransacion prices as well. The survey was conduced on a quarerly basis in he span of For heir analysis he auhors have chosen large Polish ciies wih well esablished real esae markes, such as Warsaw, Krakow, ód, Gdask, Wrocaw, Pozna and Szczecin. The price changes are presened in he conex of a housing siuaion in hose ciies. The daa come from he Local Daa Bank of he Cenral Saisical Office (GUS) and from he Polish Naional Bank (Narodowy Bank Polski). Keywords: real esae marke, prices of flas, rend models wih seasonal dummy variables Kody JEL: C29, E31 Translaed by Ania Lichosik-Zdrojewska

JERZY CZ. OSSOWSKI Politechnika Gdaska Katedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorstwem

JERZY CZ. OSSOWSKI Politechnika Gdaska Katedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorstwem JERZY CZ. OSSOWSKI Poliechnika Gdaska Kaedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorswem IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe n. Dynamiczne Modele Ekonomeryczne, Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 58 Podaność polskich rynków finansowych na niesabilności wewnęrzne i zewnęrzne Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski Warszawa, 0 r. Wojciech Bieńkowski

Bardziej szczegółowo

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2004 Aleksandra MAUSZEWSKA Doroa WIKOWSKA PREDKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WKORZSANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WBRANE MODELE EKONOMERCZNE I PERCEPRON WIELOWARSWOW

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piontek Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpiecze Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Krzysztof Piontek Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpiecze Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Krzyszof Pionek Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpiecze Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Zasosowanie modeli klasy ARCH do opisu własnoci szeregu sóp zwrou indeksu WIG Wsp Sporód rónych rodzajów ryzyka

Bardziej szczegółowo

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki Maszynopis arykułu: Marzec J. 011, Nierównowaga na rynku kredyowym w Polsce: założenia i wyniki, w: Meody maemayczne, ekonomeryczne i kompuerowe w finansach i ubezpieczeniach, (red. A. Barczak i S. Barczak),

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych nr 89 2013 Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Sanisław Sańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych Meody ilościowe

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary Anna Górska 1 Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków Gospodarczych Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego Warszawa Zasosowanie narzędzi analizy echnicznej w bezpośrednim i pośrednim inwesowaniu

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX Krzyszof Ćwikliński Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informayki i Finansów Kaedra Ekonomerii krzyszof.cwiklinski@ue.wroc.pl Daniel Papla Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział

Bardziej szczegółowo

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK: Meody Ilościowe i Sysemy Informacyjne Michał Rubaszek Nr alb. 5346 Arbiraż cenowy na przykładzie Giełdy Papierów Warościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W 1994 roku insyucja finansowa JP Morgan opublikowała

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Milena Karwowska Mgr, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, kierunku Finanse i Rachunkowo CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Streszczenie

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE

JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Rafał Cieślik Uniwersye Warszawski JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Wprowadzenie Noblisa Joseph E. Sigliz za jedną z pięciu głównych przyczyn obecnego kryzysu gospodarczego uważa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PODAŻY NA RYNKU WTÓRNYM LOKALI MIESZKALNYCH W SZCZECINIE

ANALIZA PODAŻY NA RYNKU WTÓRNYM LOKALI MIESZKALNYCH W SZCZECINIE Analiza podaży na rynku wtórnym lokali mieszkalnych w Szczecinie STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 2 87 ANNA GDAKOWICZ Uniwersytet Szczeciński ANALIZA PODAŻY NA RYNKU WTÓRNYM

Bardziej szczegółowo

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE Paweł Kobus, Rober Pierzykowski Kaedra Ekonomerii i Informayki SGGW e-mail: pawel.kobus@saysyka.info EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE Sreszczenie: Do modelowania asymerycznego wpływu dobrych i złych informacji

Bardziej szczegółowo

port I Rap cze 2007 I Pó ó roc IPO Rapo rt przyg otowany y przez Pod p em: patronat IPO.pl Doradca ul. Brani 53 680 W e mail: in Tel.

port I Rap cze 2007 I Pó ó roc IPO Rapo rt przyg otowany y przez Pod p em: patronat IPO.pl Doradca ul. Brani 53 680 W e mail: in Tel. Rap Rapo Pod p porti rt przyg patronat IPO otowany em: IPó y przez óroc : cze2007 IPO.pl Doradca ul.brani 53680W email:in Tel.+487 dlabiznes iborska2/10 Wrocaw nfo@ipo.pl 717255714 su 0 l Wstp Zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit

Tytuł oryginału: The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit Tytuł oryginału: The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-3874-1 Copyright 2011 by Aswath Damodaran. All Rights Reserved.

Bardziej szczegółowo

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce DODATEK KWARTALNY Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce Tomasz Uryszek Dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- -Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Finansów Publicznych Spowolnienie

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE MEODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH om XIII/3, 01, sr 43 5 O EWNYCH KRYERIACH INWESOWANIA W OCJE NA AKCJE omasz Warowny Kaedra Meod Ilościowych w Zarządzaniu oliechnika Lubelska e-mail: warowny@pollubpl

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r.

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r. Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w r. Departament Stabilności Finansowej we współpracy z Oddziałami Okręgowymi Warszawa, wrzesień 214 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Przedsibiorczoci ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI Warszawa, maj 2005 SPIS TRECI strona Wprowadzenie 3 Rozdział I. Usługi okołobiznesowe

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego TRANSFORM ADVICE PROGRAMME Invesmen in Environmenal Infrasrucure in Poland Analiza efekywności koszowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego koszu jednoskowego dr Jana Rączkę Warszawa, 13.06.2002 2 Spis reści

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMO CI MIESZKANIOWYCH A POLITYKA BANKU ANGLII

RYNEK NIERUCHOMO CI MIESZKANIOWYCH A POLITYKA BANKU ANGLII Tomasz Lechowicz * RYNEK NIERUCHOMO CI MIESZKANIOWYCH A POLITYKA BANKU ANGLII WST P Ostatnie 10 lat to dla polityki Banku Anglii czas wyzwa i wielu istotnych zmian. Sektor finansów uleg w 2007 r. jednemu

Bardziej szczegółowo

Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 11, data publikacji: 24 maja 2012

Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 11, data publikacji: 24 maja 2012 Raport AMRON SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 1/212maj 212 WERSJA SKRÓCONA Raport nr 11, data publikacji: 24 maja 212 Spis treści Raport w liczbach

Bardziej szczegółowo

Analiza zbie noœci funkcji przynale noœci w rozmytym szeregu czasowym

Analiza zbie noœci funkcji przynale noœci w rozmytym szeregu czasowym WIT URBAN Analiza zbie noœci funkcji przynale noœci w rozmyym szeregu czasowym 1. Wsêp Wa nym aspekem badania zjawisk ekonomicznych jes modelowanie ich dynamiki. Zarówno w saysyce, jak i ekonomerii wykorzysuje

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów

Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów Spo!eczna Wy"sza Szko!a Przedsi#biorczo$ci i Zarz%dzania kierunek: Zarz%dzanie Podstawy marketingu Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów 2 Pozycjonowanie i ró%nicowanie

Bardziej szczegółowo

3. NOWE BUDOWNICTWO WIELORODZINNE W STREFIE WIELKICH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH NA PRZYKŁADZIE NOWEJ HUTY

3. NOWE BUDOWNICTWO WIELORODZINNE W STREFIE WIELKICH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH NA PRZYKŁADZIE NOWEJ HUTY Tomasz Chaberko, Paweł Kretowicz 3. NOWE BUDOWNICTWO WIELORODZINNE W STREFIE WIELKICH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH NA PRZYKŁADZIE NOWEJ HUTY 3.1. Wprowadzenie Strefa wielkich osiedli nie jest wbrew pozorom obszarem,

Bardziej szczegółowo