ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI W LATACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI W LATACH 2007 2012"

Transkrypt

1 STUDIA I PRACE WYDZIAU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA NR 31 Józef Hozer Uniwersye Szczeciski Anna Gdakowicz Uniwersye Szczeciski ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI W LATACH Sreszczenie W arykule poddano analizie ceny ransakcyjne 1 m 2 mieszka noowane na rynkach pierwonym i wórnym w wybranych miasach Polski. Badanie przeprowadzono w laach w odspach kwaralnych. Do analizy auorzy wybrali due miasa Polski o dobrze rozwiniych rynkach nieruchomoci mieszkaniowych. Byy o: Warszawa, Kraków, ód, Gdask, Wrocaw, Pozna oraz Szczecin. Zmiany cen w badanym okresie przedsawiono na le syuacji mieszkaniowej w poszczególnych miasach. ródem zgromadzonych danych by Bank Danych Lokalnych Gównego Urzdu Saysycznego oraz Narodowy Bank Polski. rynek mieszka, ceny mieszka, modele rendu ze zmiennymi sezo- Sowa kluczowe: nowymi Adres Adres

2 188 METODY ILOCIOWE W EKONOMII Wprowadzenie W 2012 roku polska gospodarka znajdowaa si w sanie spowolnienia. Malao empo wzrosu PKB, roso bezrobocie i inflacja. Niekorzysne zmiany w caej gospodarce odczuwalne byy na rynku nieruchomoci mieszkaniowych. Za kondycja ekonomiczna nie sprzyjaa nowym inwesycjom. Z drugiej srony niskie wynagrodzenia i brak sysemów wspomagajcych finasowanie budownicwa spowodoway ograniczenie popyu na mieszkania. W konsekwencji na lokalnych rynkach obserwowano korek cen mieszka. W arykule przeanalizowano syuacj na rynku mieszka w wybranych miasach Polski w laach Kryerium wyboru mias byy sopie rozwinicia i dynamika rozwoju rynku nieruchomoci mieszkalnych. Obszar badawczy sanowiy zaem miasa o najwikszej liczbie mieszka i najwikszej liczbie rozpoczych inwesycji: Gdask, Kraków, ód, Pozna, Szczecin, Warszawa oraz Wrocaw. Ekonomeryczn analiz cen ransakcyjnych mieszka przedsawiono na le syuacji mieszkaniowej wybranych mias. Okrelono wielko zasobu mieszkaniowego i jego dynamik oraz opisano srukur i dynamik mieszka nowo oddawanych. Do opisu kszaowania cen 1 m 2 lokali mieszkalnych zaproponowano dziewi posaci analiycznych modeli rendu z wahaniami sezonowymi (lub bez waha) o saej lub zmiennej ampliudzie waha. 1. Analiza syuacji mieszkaniowej wybranych mias W Polsce w 2011 roku byo ,4 ys. mieszka. Blisko 18% z nich znajdowao si na erenie mias: Gdaska, Krakowa, odzi, Poznania, Szczecina, Warszawy oraz Wrocawia. W 2011 roku w porównaniu do 2007 roku w Polsce zasób mieszkaniowy zwikszy si o 3,9% (rysunek 1). W badanych miasach najwikszy przyros mieszka zaobserwowano w Warszawie (ponad 9%), Krakowie (ponad 8%) oraz we Wrocawiu (7,5%). Najmniej mieszka przybyo w odzi 2,8%. Od 2009 roku przez dwa kolejne laa w Polsce malaa liczba mieszka nowo oddawanych do uyku. Dopiero 2012 rok przyniós niewielki wzros wskanika w Polsce oddano do uyku 152,5 ys. mieszka.

3 JÓZEF HOZER,ANNA GDAKOWICZ ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM 189 Rysunek 1. Dynamika liczby mieszka w wybranych miasach na le Polski w 2011 roku w porównaniu do 2007 roku (%) Polska ródo: opracowanie wasne na podsawie danych Banku Danych Lokalnych, Gówny Urzd Saysyczny, ( ). W badanych miasach zlokalizowanych byo 25% wszyskich nowych inwesycji oddanych do uyku w 2012 roku. Najwicej mieszka wybudowano w Warszawie (ponad 13 ys.), najmniej w Szczecinie (niecae 2 ys.). W laach na lokalnych rynkach obserwowano analogiczne zmiany liczby mieszka oddawanych do uykowania jak w caej Polsce (rysunek 2). Rysunek 2. Liczba mieszka oddanych do uyku w wybranych miasach Polski w laach ródo: opracowanie wasne na podsawie danych Banku Danych Lokalnych, Gówny Urzd Saysyczny, ( ).

4 190 METODY ILOCIOWE W EKONOMII W Polsce w 2012 roku najwikszym inwesorem nowych mieszka oddanych do uyku byy osoby indywidualne (53% mieszka). Na drugim miejscu byy mieszkania budowane na sprzeda lub wynajem przez deweloperów (rysunek 3). Dominujca rola inwesora indywidualnego obserwowana bya na erenach wiejskich, bowiem w badanych miasach najczciej oddawane do uykowania byy mieszkania na sprzeda lub wynajem. Udzia ego ypu mieszka waha si od 76% w Poznaniu, do 87% we Wrocawiu. Zmarginalizowana zosaa, jako inwesora budowlanego, rola spódzielni mieszkaniowych. W laach 70. XX wieku spódzielnie byy niemal jedynym inwesorem na rynku 1, a w 2012 roku byy miasa, w kórych spódzielnie mieszkaniowe nie wybudoway adnego mieszkania (Kraków, Pozna). Równie mieszka budowanych przez owarzyswa budownicwa spoecznego byo niewiele (mieszkania spo- eczno-czynszowe), ale o zwizane byo ze zmianami (a waciwie z kocem) finasowania preferencyjnych kredyów dla budownicwa spoeczno-czynszowego. Budownicwo indywidualne sanowio od 6% (Warszawa) do 18% (Pozna) nowo wybudowanych mieszka w 2012 roku. Rysunek 3. Srukura mieszka oddanych do uyku wedug inwesorów w wybranych miasach i Polsce w 2012 roku ródo: opracowanie wasne na podsawie danych Banku Danych Lokalnych, Gówny Urzd Saysyczny, ( ). 1 I. Fory, A. Gdakowicz, Spódzielcze zasoby mieszkaniowe w dobie zmian usrojowych, w: Wybrane problemy gospodarowania nieruchomociami, red. J. Hozer, Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Insyu Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin 2001; A. Gdakowicz, Badanie koniunkury na rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie w laach , rozprawa dokorska, maszynopis, Szczecin 2008.

5 JÓZEF HOZER,ANNA GDAKOWICZ ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM 191 Przez osanie kilka la liczba mieszka, kórych budow rozpoczo, wzrasaa (rysunek 4). W 2012 roku zanoowano zmniejszenie liczby rozpoczych inwesycji zarówno w Polsce, jak i w wybranych miasach (z wyjkiem Poznania). Takie zachowania deweloperów mog wiadczy o ich niepewnoci, czy wybudowane mieszkania znajd nabywców. Rysunek 4. Liczba mieszka, kórych budow rozpoczo w wybranych miasach Polski w laach ródo: opracowanie wasne na podsawie danych Banku Danych Lokalnych, Gówny Urzd Saysyczny, ( ). Rysunek 5. Liczba mieszka, na kórych budow wydano pozwolenie w wybranych miasach Polski w laach ródo: opracowanie wasne na podsawie danych Banku Danych Lokalnych, Gówny Urzd Saysyczny, ( ).

6 192 METODY ILOCIOWE W EKONOMII Analizujc liczb przyszych inwesycji, naley uwzgldni równie liczb wydanych pozwole na budow. W wybranych miasach (oraz w Polsce) w 2012 roku w porównaniu do roku poprzedniego zanoowano spadek ego wskanika (rysunek 5). Syuacja a powierdza wczeniejsze sposrzeenie, e deweloperzy z uwag przyparywali si rynkowi i osronie planowali kolejne inwesycje. 2. Ceny ransakcyjne 1 m 2 mieszka w wybranych miasach Zesawiono przecine ceny ransakcyjne 1 m 2 lokali mieszkalnych noowanych na rynkach pierwonym i wórnym w wybranych miasach Polski. Badanie przeprowadzono w laach w odspach kwaralnych. Obró pierwony doyczy wszyskich nieruchomoci, kóre w wyniku czynnoci prawnych uzyskay saus nieruchomoci mogcej by przedmioem obrou. Obró wórny rozpoczyna si wedy, kiedy pierwony nabywca zaoferuje nieruchomo do sprzeday na rynku 2. Cena ransakcyjna 1 m 2 mieszkania na rynku pierwonym w analizowanym okresie malaa (rysunek 6). W wikszoci mias w laach 2007 i 2008 obserwowano niewielki wzros cen 1 m 2, naomias w kolejne okresach odnoowywano ich sysemayczny spadek. Odmiennie kszaowaa si cena jedynie w Poznaniu w pierwszych laach analizy cena 1 m 2 spadaa, a jej wzros zanoowano w roku 2011, jednak w roku 2012 cena ponownie ulega zmniejszeniu. Do najdroszych mias w badanym okresie naleay Warszawa i Kraków. Przecinie za 1 m 2 nowego mieszkania w Warszawie rzeba byo zapaci od 8,6 ys. z w pierwszym i drugim kwarale 2008 roku do 6,5 ys. z w czwarym kwarale 2012 roku. W Krakowie ceny byy niewiele nisze i wynosiy od 6,2 ys. z na poczku 2008 roku do 8 ys. z na koniec 2012 roku. Do najaszych mias ze wzgldu na cen 1 m 2 mieszkania na rynku pierwonym zaliczono Szczecin oraz ód. W obu miasach ceny w badanym okresie kszaoway si na podobnym poziomie od okoo 4 ys. z w na poczku 2007 roku, do okoo 5,5 ys. z w czwarym kwarale 2008 roku. W badanym okresie zmniejszya si rozpio pomidzy minimaln a maksymaln cen 1 m 2 w wybranych miasach. W pierwszym kwarale A. Pawlikowska-Piechoka, Gospodarka nieruchomociami, PCB, Warszawa 1999.

7 JÓZEF HOZER,ANNA GDAKOWICZ ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM 193 roku rónica sigaa 3,5 ys. z, naomias w czwarym kwarale 2012 roku zmniejszya si do 1,9 ys. z. Rysunek 6. Ceny ransakcyjne 1 m 2 mieszkania na rynku pierwonym w wybranych miasach w laach ródo: opracowanie wasne na podsawie: Informacja o cenach mieszka i syuacji na rynku nieruchomoci mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce, NBP, Warszawa Przecine ceny ransakcyjne 1 m 2 mieszkania na rynku wórnym byy nisze ni przecine ceny 1 m 2 mieszka nowo oddawanych do uyku. Wyjkiem byy Warszawa i Wrocaw, w kórych drosze byy mieszkania na rynku wórnym. Tendencja zmiany cen 1 m 2 na rynku wórnym we wszyskich analizowanych miasach bya podobna w poczkowym okresie ceny rosy, osigajc maksimum na przeomie 2007 i 2008 roku, a naspnie z kwarau na kwara noowano spadek przecinych cen. Na rynku wórnym w badanym okresie najwysze ceny osigay mieszkania w Warszawie. Najaniej mona byo kupi mieszkanie w odzi oraz Szczecinie. Rozpio pomidzy najdroszym a najaszym miasem wynosia od 5,1 ys. z za 1 m 2 w rzecim kwarale 2007 roku, do 3,8 ys. z na koniec 2012 roku.

8 194 METODY ILOCIOWE W EKONOMII Rysunek 7. Ceny ransakcyjne 1 m 2 mieszkania na rynku wórnym w wybranych miasach w laach ródo: opracowanie wasne na podsawie: Informacja o cenach mieszka i syuacji na rynku nieruchomoci mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce, NBP, Warszawa Analiza endencji rozwojowej oraz sezonowoci cen ransakcyjnych 1 m 2 mieszkania w wybranych miasach Do analizy dynamiki cen 1 m 2 mieszka noowanych na rynku pierwonym oraz wórnym w wybranych miasach Polski (14 zmiennych) zaprezenowanych na rysunkach 6 i 7 zaproponowano dziewi modeli rendu uwzgldniajcych (bd nie) wahania sezonowe Model rendu liniowego: y u 0 1 (1) gdzie: y 0, 1 zmienna objaniana, paramery srukuralne, 3 Przegld meod sosowanych w arykule, zawieraj na przykad prace: B. Baóg, I. Fory, Prognozowanie zuycia ciepej i zimnej wody w spódzielczych zasobach mieszkaniowych, w: Meody ilociowe w ekonomii, Sudia i Prace Wydziau Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania Uniwersyeu Szczeciskiego 2009, nr 2; Prognozowanie gospodarcze. Meody i zasosowania, red. M. Cielak, Wydawnicwo Naukowe PWN, Warszawa 2002; S. Gna, Prognozowanie dochodów ze sprzeday ygodników lokalnych wybrane podejcia, w: Meody ilociowe w ekonomii, Sudia i Prace Wydziau Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania Uniwersyeu Szczeciskiego 2008, nr 2; Ekonomeria, red. J. Hozer, Kaedra Ekonomerii i Saysyki Sowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin 1997; A. Zelia, Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1997.

9 JÓZEF HOZER,ANNA GDAKOWICZ ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM 195 zmienna czasowa, skadnik losowy. u 2. Model rendu liniowego z wahaniami sezonowymi o saej ampliudzie: m k k k 1 y d Q u (2) gdzie: d 0k (k = 1, 2,, m 1) paramery srukuralne, m liczba podokresów (kwaraów), zmienne zero-jedynkowe. Q k m 0 Model (2) jes szacowany przy zaoeniu, e d k 0, czyli k 1 d m 1 d. Paramery przy zmiennych sezonowych Q k informuj o ym, 0m k 1 0k o ile poziom zjawiska róni si w danym kwarale od poziomu rendu. 3. Model rendu liniowego z wahaniami sezonowymi o liniowo zmieniajcej si ampliudzie: m1 m1 y d Q d Q u 0 1 0k k 1k k k1 k1 (3) m 1 1m k 1 1k Model (3) jes szacowany przy dodakowym zaoeniu, e d k 0, czyli k 1 m analogicznie: d 1 d. W modelach z liniowo zmieniajc si sezonowoci ampliuda waha nie jes saa (jej zmiany w czasie s liniowe). Modele e czso cechuj si lepszymi warociami kryeriów dopasowania do waroci empirycznych, ale ich wad jes o, e paramery przy zmiennych sezonowych nie poddaj si prosej inerpreacji. 4. Model rendu w posaci funkcji kwadraowej: y u (4) gdzie: 2 2 kwadra zmiennej czasowej, paramer srukuralny.

10 196 METODY ILOCIOWE W EKONOMII 5. Model rendu w posaci funkcji kwadraowej z wahaniami sezonowymi o saej ampliudzie: m k k k 1 y d Q u (5) 6. Model rendu w posaci funkcji kwadraowej z wahaniami sezonowymi o liniowo zmieniajcej si ampliudzie: m1 m k k 1k k k1 k1 y d Q d Q u (6) 7. Model rendu logarymicznego: y 0 1 lnu (7) 8. Model rendu logarymicznego z wahaniami sezonowymi o saej ampliudzie: m k k k 1 y ln d Q u (8) 9. Model rendu logarymicznego z wahaniami sezonowymi o liniowo zmieniajcej si ampliudzie: m1 m1 y ln d Q d Q u 0 1 0k k 1k k k1 k1 (9) W badaniu empirycznym oszacowano modele (1) (9) dla cen ransakcyjnych 1 m 2 lokalu mieszkalnego noowanych w wybranych siedmiu miasach Polski na rynkach pierwonym i wórnym (126 modeli). Szeregi czasowe obejmoway okres od pierwszego kwarau 2007 roku do czwarego kwarau 2012 roku (dane kwaralne). Wyboru najlepszej posaci analiycznej modelu dla zmiennych objanianych dokonano ze wzgldu na wspóczynnik deerminacji R 2. W abelach 1 i 2 przedsawiono waroci wspóczynnika deerminacji wyznaczone dla modeli cen 1 m 2 mieszka noowanych na rynkach pierwonym i wórnym badanych mias.

11 JÓZEF HOZER,ANNA GDAKOWICZ ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM 197 * Tabela 1. Waroci wspóczynnika deerminacji (%) wyznaczone dla modeli rendu ceny 1 m 2 mieszkania na rynku pierwonym Miaso Model Gdask 42,07 55,24 69,89 44,52 57,94 75,17 32,36 46,72 70,06 Kraków 75,08 76,93 79,69 75,10 76,96 80,30 55,28 57,74 80,40 ód 18,11 32,11 55,55 40,11 53,83 66,80 2,96 15,32 69,88 Pozna 9,07 21,48 24,57 9,07 21,48 24,73 6,82 19,36 24,79 Szczecin 4,42 13,89 26,26 30,18 39,17 44,74 0,86 8,45 69,60 Warszawa 42,15 42,17 54,98 64,32 64,35 68,67 15,11 16,22 71,10 Wrocaw 0,52 3,71 21,16 10,77 14,43 29,86 5,17 8,01 54,81 Boldem oznaczono maksymalne waroci dla badanych mias. ródo: obliczenia wasne. Tabela 2. Waroci wspóczynnika deerminacji (%) wyznaczone dla modeli rendu ceny 1 m 2 mieszkania na rynku wórnym Miaso Model Gdask 32,53 33,57 51,19 54,33 55,22 62,97 7,82 8,64 79,17 Kraków 31,75 32,69 45,99 45,61 43,68 63,09 35,42 36,95 57,25 ód 15,96 17,96 28,97 43,73 45,86 48,28 1,76 3,25 57,99 Pozna 15,17 18,53 33,77 21,24 24,39 35,53 2,63 6,09 49,64 Szczecin 28,25 33,40 49,00 65,81 70,74 74,32 4,20 7,80 88,71 Warszawa 54,16 57,33 67,22 69,45 72,58 76,13 25,40 28,24 79,62 Wrocaw 30,67 47,30 63,40 33,64 50,02 64,37 21,12 38,62 63,42 * Boldem oznaczono maksymalne waroci dla badanych mias. ródo: obliczenia wasne. Funkcj rendu najlepiej opisujc kszaowanie ceny ransakcyjnej 1 m 2 lokalu mieszkalnego bya funkcja rendu logarymicznego z wahaniami sezonowymi o liniowo zmieniajcej si ampliudzie. Tylko w rzech przypadkach lepsza bya funkcja rendu kwadraowego z wahaniami sezonowymi o liniowo zmieniajcej si ampliudzie. Tak byo w przypadku rynku pierwonego w Gdasku i na rynku wórnym w Krakowie i we Wrocawiu. Wszyskie badane zmienne najlepiej byy opisywane przez modele rendu z wahaniami sezonowymi o liniowo zmieniajcej si ampliudzie. Wskazuje o na zmieniajc si (malejc) ampliud waha cen ransakcyjnych. Najwysze dopasowanie funkcji rendu zanoowano w Szczecinie na rynku wórnym (88,71%), Krakowie na rynku pierwonym (80,40%) oraz Gdasku i Warszawie na rynku wórnym

12 198 METODY ILOCIOWE W EKONOMII (79,17% i 79,62%). Najsabiej dopasowane byy funkcje rendu dla cen ransakcyjnych na rynkach pierwonym i wórnym w Poznaniu (24,79% i 49,64%). W abeli 3 zesawiono isone paramery w oszacowanych funkcjach rendu najlepiej aproksymujcych badane zmienne. Tabela 3. Isone paramery funkcji rendu najlepiej opisujce cen ransakcyjn 1 m 2 na rynkach pierwonym i wórnym w wybranych miasach Miaso Rynek pierwony Rynek wórny Gdask 0, 1, 2 0, 1, d 11, d 12, d 13, d 14 Kraków 0, d 11, d 12, d 13, d 14 0, 1, 2, d 01, d 11 ód 0, 1, d 11, d 12, d 13, d 14 0, 1, d 11, d 12, d 13, d 14 Pozna 0 0, 1, d 12, d 13, d 14 Szczecin 0, 1, d 11, d 12, d 13, d 14 0, 1, d 11, d 12, d 13, d 14 Warszawa 0, 1, d 11, d 12, d 13, d 14 0, 1, d 11, d 12, d 13, d 14 Wrocaw 0, 1, d 11, d 12, d 13, d 14 0, d 03 ródo: obliczenia wasne. W modelach rendu uznanych za najlepiej opisujce kszaowanie si ceny ransakcyjnej 1 m 2 lokalu mieszkalnego w wybranych miasach najczciej paramerami isonymi byy paramer wolny, paramer kierunkowy oraz zmienne d 1k sojce przy zmiennych zero-jedynkowych Q k. Inaczej byo w rzech przypadkach: w Gdasku na rynku pierwonym oraz w Krakowie i Wrocawiu na rynku wórnym (Pozna pominio ze wzgldu na niskie dopasowanie oszacowanych funkcji rendu). Tylko dla ceny 1 m 2 na rynku wórnym w Krakowie paramery zmiennych zero-jedynkowych z ego samego okresu byy isone. wiadczy o o isonym odchyleniu ceny od funkcji rendu w pierwszych kwaraach badanych la. Podsumowanie W 2012 roku rynek mieszka, podobnie jak caa gospodarka, znajdowa si w sanie sagnacji. Rosnce bezrobocie oraz brak bezpieczeswa finansowego gospodarsw domowych spowodoway spadek zdolnoci kredyowej poencjalnych nabywców lokali mieszkalnych. Dodakowo, niekorzysny wpyw

13 JÓZEF HOZER,ANNA GDAKOWICZ ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM 199 na moliwo zakupu mieszkania miay wygasajce programy rzdowe, jak na przykad Rodzina na swoim. Równie banki byy bardzo osrone w udzielaniu nowych kredyów mieszkaniowych dla osób indywidualnych. Brak róde finansowania na lokalnych rynkach nieruchomoci mieszkaniowych doprowadzi do koreky cen 1 m 2 mieszka. Obniano ceny nowych mieszka na rynku pierwonym, ale ake spaday ceny mieszka na rynku wórnym. Tendencja spadkowa cen oraz obserwowane due ich zrónicowanie w poszczególnych okresach znalazy powierdzenie w oszacowanych modelach rendu. Najlepszym dopasowaniem charakeryzoway si modele rendu logarymicznego z wahaniami sezonowymi o liniowo zmieniajcej si ampliudzie oraz modele rendu w posaci funkcji kwadraowej z wahaniami sezonowymi o liniowo zmieniajcej si ampliudzie. Trudnoci ze sprzeda ju wybudowanych mieszka oraz niepewno co do przyszych moliwoci nabywczych gospodarsw domowych skoniy deweloperów do osroniejszego planowania inwesycji (malejca liczba wydanych pozwole na budow). Spadek cen mieszka wynika równie z obnienia opymizmu na rynku nieruchomoci mieszkaniowych ceny nieruchomoci grunowych nie malay. Lieraura Bank Danych Lokalnych, Gówny Urzd Saysyczny, ( ). Baóg B., Fory I., Prognozowanie zuycia ciepej i zimnej wody w spódzielczych zasobach mieszkaniowych, w: Meody ilociowe w ekonomii, Sudia i Prace Wydziau Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania Uniwersyeu Szczeciskiego 2009, nr 2. Ekonomeria, red. J. Hozer, Kaedra Ekonomerii i Saysyki Sowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin Fory I., Gdakowicz A., Spódzielcze zasoby mieszkaniowe w dobie zmian usrojowych, w: Wybrane problemy gospodarowania nieruchomociami, red. J. Hozer, Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Insyu Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin Gdakowicz A., Badanie koniunkury na rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie w laach , rozprawa dokorska, maszynopis, Szczecin Gna S., Prognozowanie dochodów ze sprzeday ygodników lokalnych wybrane podejcia, w: Meody ilociowe w ekonomii, Sudia i Prace Wydziau Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania Uniwersyeu Szczeciskiego 2008, nr 2.

14 200 METODY ILOCIOWE W EKONOMII Informacja o cenach mieszka i syuacji na rynku nieruchomoci mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce, NBP, Warszawa Pawlikowska-Piechoka A., Gospodarka nieruchomociami, PCB, Warszawa Prognozowanie gospodarcze. Meody i zasosowania, red. M. Cielak, Wydawnicwo Naukowe PWN, Warszawa Zelia A., Teoria prognozy, PWE, Warszawa THE ANALYSIS OF PRIMARY AND RE-SALE MARKET PRICES OF FLATS IN SEVERAL POLISH CITIES Absrac In he aricle he auhors analyse he primary and secondary marke price of 1 m 2 of flas in seleced Polish ciies. The analysis covers he offered and ransacion prices as well. The survey was conduced on a quarerly basis in he span of For heir analysis he auhors have chosen large Polish ciies wih well esablished real esae markes, such as Warsaw, Krakow, ód, Gdask, Wrocaw, Pozna and Szczecin. The price changes are presened in he conex of a housing siuaion in hose ciies. The daa come from he Local Daa Bank of he Cenral Saisical Office (GUS) and from he Polish Naional Bank (Narodowy Bank Polski). Keywords: real esae marke, prices of flas, rend models wih seasonal dummy variables Kody JEL: C29, E31 Translaed by Ania Lichosik-Zdrojewska

Analiza rynku projekt

Analiza rynku projekt Analiza rynku projek A. Układ projeku 1. Srona yułowa Tema Auor 2. Spis reści 3. Treść projeku 1 B. Treść projeku 1. Wsęp Po co? Na co? Dlaczego? Dlaczego robię badania? Jakimi meodami? Dla Kogo o jes

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWA I PRZEDZIAŁOWA PREDYKCJA PRZEWOZÓW PASAŻERÓW W ŻEGLUDZE PROMOWEJ NA BAŁTYKU W LATACH 2008 2010

PUNKTOWA I PRZEDZIAŁOWA PREDYKCJA PRZEWOZÓW PASAŻERÓW W ŻEGLUDZE PROMOWEJ NA BAŁTYKU W LATACH 2008 2010 STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 15 Chrisian Lis PUNKTOWA I PRZEDZIAŁOWA PREDYKCJA PRZEWOZÓW PASAŻERÓW W ŻEGLUDZE PROMOWEJ NA BAŁTYKU W LATACH 2008 2010 Wprowadzenie Przedmioem

Bardziej szczegółowo

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk Wykład 6 Badanie dynamiki zjawisk TREND WYODRĘBNIANIE SKŁADNIKÓW SZEREGU CZASOWEGO 1. FUNKCJA TRENDU METODA ANALITYCZNA 2. ŚREDNIE RUCHOME METODA WYRÓWNYWANIA MECHANICZNEGO średnie ruchome zwykłe średnie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK 1 ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA 2 POBRAĆ Z INTERNETU Plaforma WSL on-line Nazwisko prowadzącego Maryna Kupczyk Folder z nazwą przedmiou - Analiza, prognozowanie i symulacja Plik o nazwie Baza do ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH

PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 15 Barbara Baóg Iwona Foryś PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH Wsęp Koszy dosarczenia wody

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE

SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE Janusz Sowiński, Rober Tomaszewski, Arur Wacharczyk Insyu Elekroenergeyki Poliechnika Częsochowska Aky prawne

Bardziej szczegółowo

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/3, 202, sr. 253 26 ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI Adam Waszkowski Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków

Bardziej szczegółowo

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 219 2015

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 219 2015 Sudia Ekonomiczne. Zeszyy Naukowe Uniwersyeu Ekonomicznego w Kaowicach ISSN 2083-86 Nr 29 205 Alicja Ganczarek-Gamro Uniwersye Ekonomiczny w Kaowicach Wydział Informayki i Komunikacji Kaedra Demografii

Bardziej szczegółowo

NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO POTRANSAKCYJNE ELEMENTY LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA

NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO POTRANSAKCYJNE ELEMENTY LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO POTRANSAKCYJNE ELEMENTY LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA Sławomir Juściński Kaedra Energeyki i Pojazdów Uniwersye

Bardziej szczegółowo

LINIA OPORU A CENY MIESZKAŃ NA RYNKU PIERWOTNYM W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

LINIA OPORU A CENY MIESZKAŃ NA RYNKU PIERWOTNYM W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Anna Gdakowicz * Uniwersytet Szczeciński LINIA OPORU A CENY MIESZKAŃ NA RYNKU PIERWOTNYM W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI STRESZCZENIE Ceny nowych

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach systemowych

Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach systemowych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 10 Zeszy specjalny 2 2007 PL ISSN 1429-6675 Janusz SOWIÑSKI* Analiza koszów wywarzania energii elekrycznej w elekrowniach sysemowych STRESZCZENIE. Zaporzebowanie na energiê elekryczn¹

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE DYNAMICZNE MODEE EKONOMETRYCZNE X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4 6 września 007 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Joanna Małgorzaa andmesser Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Kobiety w przedsiębiorstwach usługowych prognozy nieliniowe

Kobiety w przedsiębiorstwach usługowych prognozy nieliniowe Pior Srożek * Kobiey w przedsiębiorswach usługowych prognozy nieliniowe Wsęp W dzisiejszym świecie procesy społeczno-gospodarcze zachodzą bardzo dynamicznie. W związku z ym bardzo zmienił się sereoypowy

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010 STUDA PRACE WYDZAŁU NAUK EKONOMCZNYCH ZARZĄDZANA NR 26 Ewa Putek-Szeląg Uniwersytet Szczeciński ANALZA SZCZECŃSKEGO RYNKU NERUCHOMOŚC W LATACH 27 21 STRESZCZENE Niniejszy artykuł dotyczy analizy rynku

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6 8 września 005 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Pior Fiszeder Uniwersye Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 2012 r. Mieszkań III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: spadek podaży ofert utrzymanie się popytu ustabilizowanie się

Bardziej szczegółowo

Jerzy Czesław Ossowski Katedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorstwem Wydział Zarzdzania i Ekonomii Politechnika Gdaska

Jerzy Czesław Ossowski Katedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorstwem Wydział Zarzdzania i Ekonomii Politechnika Gdaska Jerzy Czesław Ossowski Kaedra konomii i Zarzdzania Przedsibiorswem Wydział Zarzdzania i konomii Poliechnika Gdaska V Seminarium Naukowe Kaedry konomii i Zarzdzania Przedsibiorswem Poliechniki Gdaskiej

Bardziej szczegółowo

1. TEORETYCZNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MIESZKANIOWEGO ZAGADNIENIA WYBRANE

1. TEORETYCZNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MIESZKANIOWEGO ZAGADNIENIA WYBRANE Pior Lis 1 1. TEORETYCZNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MIESZKANIOWEGO ZAGADNIENIA WYBRANE 1.1. Wprowadzenie Kryzys finansowy, kóry rozpoczł si w pierwszym półroczu 2007 r. w Sanach Zjednoczonych, a

Bardziej szczegółowo

Jerzy Czesław Ossowski Katedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorstwem Wydział Zarzdzania i Ekonomii Politechnika Gdaska

Jerzy Czesław Ossowski Katedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorstwem Wydział Zarzdzania i Ekonomii Politechnika Gdaska A.02.2 Jerzy Czesław Ossowski Kaedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorswem Wydział Zarzdzania i Ekonomii Poliechnika Gdaska Marcin Judycki Dresdner Kleinwor Wassersein - London VII Seminarium Naukowe Kaedry

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński Ćwiczenia 2 mgr Dawid Doliński Modele szeregów czasowych sały poziom rend sezonowość Y Y Y Czas Czas Czas Modele naiwny Modele średniej arymeycznej Model Browna Modele ARMA Model Hola Modele analiyczne

Bardziej szczegółowo

nr 145 Wybrane zastosowania modelowania ekonomicznego w analizie przesłanek konkurencyjnego rozwoju sektora rolno-żywnościowego

nr 145 Wybrane zastosowania modelowania ekonomicznego w analizie przesłanek konkurencyjnego rozwoju sektora rolno-żywnościowego nr 145 2014 Wybrane zasosowania modelowania ekonomicznego w analizie przesłanek konkurencyjnego rozwoju sekora rolno-żywnościowego Szczepan Figiel Mariusz Hamulczuk Włodzimierz Rembisz Wybrane zasosowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STATYSTYCZNA OBSŁUGI SERWISOWEJ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W ASPEKCIE ODLEGŁOŚCI OD SIEDZIBY FIRMY

ANALIZA STATYSTYCZNA OBSŁUGI SERWISOWEJ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W ASPEKCIE ODLEGŁOŚCI OD SIEDZIBY FIRMY Inżynieria Rolnicza 2(1)/28 ANALIZA STATYSTYCZNA OBSŁUGI SERWISOWEJ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W ASPEKCIE ODLEGŁOŚCI OD SIEDZIBY FIRMY Sławomir Juściński, Wiesław Piekarski Kaedra Energeyki i Pojazdów, Uniwersye

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński Ćwiczenia 2 mgr Dawid Doliński Modele szeregów czasowych sały poziom rend sezonowość Y Y Y Czas Czas Czas Modele naiwny Modele średniej arymeycznej Model Browna Modele ARMA Model Hola Modele analiyczne

Bardziej szczegółowo

Zerowe stopy procentowe nie muszą być dobrą odpowiedzią na kryzys Andrzej Rzońca NBP, SGH, FOR

Zerowe stopy procentowe nie muszą być dobrą odpowiedzią na kryzys Andrzej Rzońca NBP, SGH, FOR Zerowe sopy procenowe nie muszą być dobrą odpowiedzią na kryzys Andrzej Rzońca NBP, SGH, FOR 111 seminarium BRE-CASE Warszaw awa, 25 lisopada 21 Plan Wprowadzenie Hipoezy I, II, III i IV Próba (zgrubnej)

Bardziej szczegółowo

WYCENA KONTRAKTÓW FUTURES, FORWARD I SWAP

WYCENA KONTRAKTÓW FUTURES, FORWARD I SWAP Krzyszof Jajuga Kaedra Inwesycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu WYCENA KONRAKÓW FUURES, FORWARD I SWAP DWA RODZAJE SYMERYCZNYCH INSRUMENÓW POCHODNYCH Symeryczne insrumeny

Bardziej szczegółowo

Transakcje insiderów a ceny akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Transakcje insiderów a ceny akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Agaa Srzelczyk Transakcje insiderów a ceny akcji spółek noowanych na Giełdzie Papierów Warościowych w Warszawie S.A. Wsęp Inwesorzy oczekują od każdej noowanej na Giełdzie Papierów Warościowych spółki

Bardziej szczegółowo

Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego

Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego 252 Dr Wojciech Kozioł Kaedra Rachunkowości Uniwersye Ekonomiczny w Krakowie Sała poencjalnego wzrosu w rachunku kapiału ludzkiego WSTĘP Prowadzone do ej pory badania naukowe wskazują, że poencjał kapiału

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Lista 3

Zarządzanie ryzykiem. Lista 3 Zaządzanie yzykiem Lisa 3 1. Oszacowano nasępujący ozkład pawdopodobieńswa dla sóp zwou z akcji A i B (Tabela 1). W chwili obecnej Akcja A ma waość ynkową 70, a akcja B 50 zł. Ile wynosi pięciopocenowa

Bardziej szczegółowo

Efekty agregacji czasowej szeregów finansowych a modele klasy Sign RCA

Efekty agregacji czasowej szeregów finansowych a modele klasy Sign RCA Joanna Górka * Efeky agregacji czasowej szeregów finansowych a modele klasy Sign RCA Wsęp Wprowadzenie losowego parameru do modelu auoregresyjnego zwiększa możliwości aplikacyjne ego modelu, gdyż pozwala

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX Krzyszof Ćwikliński Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informayki i Finansów Kaedra Ekonomerii krzyszof.cwiklinski@ue.wroc.pl Daniel Papla Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

Statystyka od podstaw z systemem SAS Dr hab. E. Frątczak, ZAHZiAW, ISiD, KAE. Część VII. Analiza szeregu czasowego

Statystyka od podstaw z systemem SAS Dr hab. E. Frątczak, ZAHZiAW, ISiD, KAE. Część VII. Analiza szeregu czasowego Część VII. Analiza szeregu czasowego 1 DEFINICJA SZEREGU CZASOWEGO Szeregiem czasowym nazywamy zbiór warości cechy w uporządkowanych chronologicznie różnych momenach (okresach) czasu. Oznaczając przez

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 3. mgr Dawid Doliński

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 3. mgr Dawid Doliński Ćwiczenia 3 mgr Dawid Doliński Modele szeregów czasowych sały poziom rend sezonowość Y Y Y Czas Czas Czas Modele naiwny Modele średniej arymeycznej Model Browna Modele ARMA Model Hola Modele analiyczne

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

NAPRAWY POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO ELEMENT AUTORYZOWANEGO SYSTEMU DYSTRYBUCJI

NAPRAWY POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO ELEMENT AUTORYZOWANEGO SYSTEMU DYSTRYBUCJI Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 NAPRAWY POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO ELEMENT AUTORYZOWANEGO SYSTEMU DYSTRYBUCJI Sławomir Juściński, Wiesław Piekarski Kaedra Energeyki i Pojazdów, Uniwersye Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2 2006 Bogusław GUZIK* SZACOWANIE MODELU RNKOWEGO CKLU ŻCIA PRODUKTU Przedsawiono zasadnicze podejścia do saysycznego szacowania modelu rynkowego cyklu

Bardziej szczegółowo

Determinanty oszczêdzania w Polsce P r a c a z b i o r o w a p o d r e d a k c j ¹ B a r b a r y L i b e r d y

Determinanty oszczêdzania w Polsce P r a c a z b i o r o w a p o d r e d a k c j ¹ B a r b a r y L i b e r d y Deerminany oszczêdzania w Polsce P r a c a z b i o r o w a p o d r e d a k c j ¹ B a r b a r y L i b e r d y W a r s z a w a, 1 9 9 9 nr 28 Prezenowane w serii Rapory CASE sanowiska meryoryczne wyra aj¹

Bardziej szczegółowo

METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI KONTRAKTÓW NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI KONTRAKTÓW NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 3 2009 Barbara GŁADYSZ* METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI KONTRAKTÓW NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W arykule zaproponowano meodę określania wielkości konraków na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI UTRZYMANIA GOTÓWKI W ODDZIAŁACH BANKU KOMERCYJNEGO

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI UTRZYMANIA GOTÓWKI W ODDZIAŁACH BANKU KOMERCYJNEGO ZARZĄDZANIE KOSZTAMI UTRZYMANIA GOTÓWKI W ODDZIAŁACH BANKU KOMERCYJNEGO Sreszczenie Michał Barnicki Poliechnika Śląska, Wydział Oranizacji i Zarządzania Monika Odlanicka-Poczobu Poliechnika Śląska, Wydział

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE DO ZMIAN W RUCHU BUDOWLANYM W KRAKOWIE

TENDENCJE DO ZMIAN W RUCHU BUDOWLANYM W KRAKOWIE TENDENCJE DO ZMIAN W RUCHU BUDOWLANYM W KRAKOWIE Sylwia Musiał Monika Musiał - Malagó Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości MRN.pl jest zespołem analityków i doradców z uprawnieniami rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

Europejska opcja kupna akcji calloption

Europejska opcja kupna akcji calloption Europejska opcja kupna akcji callopion Nabywca holder: prawo kupna long posiion jednej akcji w okresie epiraiondae po cenie wykonania eercise price K w zamian za opłaę C Wysawca underwrier: obowiązek liabiliy

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności procedury Congruent Specyfication dla małych prób

Ocena efektywności procedury Congruent Specyfication dla małych prób 243 Zeszyy Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 20/2011 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Ocena efekywności procedury Congruen Specyficaion dla małych prób Sreszczenie. Procedura specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy prognozowania

Wybrane problemy prognozowania Wybrane problemy prognozowania nr 114 2014 dealicznych cen żywności Wybrane problemy prognozowania dealicznych cen żywności Wybrane problemy prognozowania dealicznych cen żywności Auorzy: dr inż. Mariusz

Bardziej szczegółowo

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny E k o n o m e r i a S r o n a Nieliniowy model ekonomeryczny Jednorównaniowy model ekonomeryczny ma posać = f( X, X,, X k, ε ) gdzie: zmienna objaśniana, X, X,, X k zmienne objaśniające, ε - składnik losowy,

Bardziej szczegółowo

JERZY CZ. OSSOWSKI Politechnika Gdaska Katedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorstwem

JERZY CZ. OSSOWSKI Politechnika Gdaska Katedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorstwem JERZY CZ. OSSOWSKI Poliechnika Gdaska Kaedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorswem IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe n. Dynamiczne Modele Ekonomeryczne, Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA POMIĘDZY KRÓTKOOKRESOWYMI I DŁUGOOKRESOWYMI STOPAMI PROCENTOWYMI W POLSCE

POWIĄZANIA POMIĘDZY KRÓTKOOKRESOWYMI I DŁUGOOKRESOWYMI STOPAMI PROCENTOWYMI W POLSCE Anea Kłodzińska, Poliechnika Koszalińska, Zakład Ekonomerii POWIĄZANIA POMIĘDZY KRÓTKOOKRESOWYMI I DŁUGOOKRESOWYMI STOPAMI PROCENTOWYMI W POLSCE Sopy procenowe w analizach ekonomicznych Sopy procenowe

Bardziej szczegółowo

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań KOMENTARZ Open Finance, 08.06.2010 r. Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań Indeks cen mieszkań stworzony przez Open Finance wzrósł w maju po raz piąty z rzędu tym razem o 0,7 proc. Towarzyszył temu wzrost

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2004 Aleksandra MAUSZEWSKA Doroa WIKOWSKA PREDKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WKORZSANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WBRANE MODELE EKONOMERCZNE I PERCEPRON WIELOWARSWOW

Bardziej szczegółowo

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH Krzyszof Jajuga Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W osanich kilkunasu laach na świecie obserwuje się dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Reakcja banków centralnych na kryzys

Reakcja banków centralnych na kryzys Reakcja banków cenralnych na kryzys Andrzej Rzońca Warszawa, 18 lisopada 2011 r. Plan Podsawowa lekcja z kryzysu dla poliyki pieniężnej Jak wyglądała reakcja poliyki pieniężnej na kryzys? Dlaczego reakcja

Bardziej szczegółowo

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD Parye sóp procenowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUD Marcin Gajewski Uniwersye Łódzki 4.12.2008 Parye sóp procenowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUD Niezabazpieczony UIP)

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNA ANALIZA SPRZEDAWANYCH MIESZKAŃ W WYBRANEJ DZIELNICY SZCZECINA W LATACH 2009 2012

STATYSTYCZNA ANALIZA SPRZEDAWANYCH MIESZKAŃ W WYBRANEJ DZIELNICY SZCZECINA W LATACH 2009 2012 STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Beata Ziembicka * Uniwersytet Szczeciński STATYSTYCZNA ANALIZA SPRZEDAWANYCH MIESZKAŃ W WYBRANEJ DZIELNICY SZCZECINA W LATACH 2009 2012 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TESTU PERRONA DO BADANIA PUNKTÓW ZWROTNYCH INDEKSÓW GIEŁDOWYCH: WIG, WIG20, MIDWIG I TECHWIG

ZASTOSOWANIE TESTU PERRONA DO BADANIA PUNKTÓW ZWROTNYCH INDEKSÓW GIEŁDOWYCH: WIG, WIG20, MIDWIG I TECHWIG Doroa Wikowska, Anna Gasek Kaedra Ekonomerii i Informayki SGGW dwikowska@mors.sggw.waw.pl ZASTOSOWANIE TESTU PERRONA DO BADANIA PUNKTÓW ZWROTNYC INDEKSÓW GIEŁDOWYC: WIG, WIG2, MIDWIG I TECWIG Sreszczenie:

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RUCHU DROGOWEGO NA POZIOM ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA ORAZ RYZYKO CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO. CZ. I OPIS

WPŁYW RUCHU DROGOWEGO NA POZIOM ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA ORAZ RYZYKO CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO. CZ. I OPIS MODELOWANIE INśYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 11-18, Gliwice 2009 WPŁYW RUCHU DROGOWEGO NA POZIOM ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA ORAZ RYZYKO CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO. CZ. I OPIS ZALEśNOŚCI POZIOMÓW ZANIECZYSZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji czerwiec 2007 r. Według stanu na 31 maja 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY SERPEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FLUKTUACJI REALNEGO EFEKTYWNEGO KURSU EUR/ PLN

ŹRÓDŁA FLUKTUACJI REALNEGO EFEKTYWNEGO KURSU EUR/ PLN METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XII/, 0, sr. 389 398 ŹRÓDŁA FLUKTUACJI REALNEGO EFEKTYWNEGO KURSU EUR/ PLN Adam Waszkowski Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

1.1. Bezpośrednie transformowanie napięć przemiennych

1.1. Bezpośrednie transformowanie napięć przemiennych Rozdział Wprowadzenie.. Bezpośrednie ransformowanie napięć przemiennych Bezpośrednie ransformowanie napięć przemiennych jes formą zmiany paramerów wielkości fizycznych charakeryzujących energię elekryczną

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 MAŁGORZATA WASILEWSKA PORÓWNANIE METODY NPV, DRZEW DECYZYJNYCH I METODY OPCJI REALNYCH W WYCENIE PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE METODY REDNIEJ ORAZ REDNIEJ WA ONEJ KONSTRUOWANIA INDEKSÓW CEN NIERUCHOMO CI MIESZKANIOWYCH

PORÓWNANIE METODY REDNIEJ ORAZ REDNIEJ WA ONEJ KONSTRUOWANIA INDEKSÓW CEN NIERUCHOMO CI MIESZKANIOWYCH PORÓWNANIE METODY REDNIEJ ORAZ REDNIEJ WAONEJ KONSTRUOWANIA INDEKSÓW CEN NIERUCHOMOCI MIESZKANIOWYCH Radosaw Trojanek Katedra Inwestycji i Nieruchomoci Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu e-mail: r.trojanek@ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 9 EMPIRYCZNA ANALIZA WPŁYWU BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA WZROST GOSPODARCZY W POLSCE W LATACH 1996-2004

ROZDZIAŁ 9 EMPIRYCZNA ANALIZA WPŁYWU BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA WZROST GOSPODARCZY W POLSCE W LATACH 1996-2004 Agnieszka Szczepkowska-Flis ROZDZIAŁ 9 EMPIRYCZNA ANALIZA WPŁYWU BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA WZROST GOSPODARCZY W POLSCE W LATACH 1996-2004 1. Wsęp W lieraurze przedmiou dominuje pogląd,

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro

Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro Rozdział i. Srukura sekorowa finansowania wydaków na B+R w krajach srefy euro Rober W. Włodarczyk 1 Sreszczenie W arykule podjęo próbę oceny srukury sekorowej (sekor przedsiębiorsw, sekor rządowy, sekor

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2015 r. 1

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2015 r. 1 Szczecin, 29 lipca 25 r. Marta Zaorska Anna Tomska wanow Wydział Statystyczno Dewizowy nformacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za kwartał 25 r. W kwartale 25 r. zarejestrowano

Bardziej szczegółowo

BEZRYZYKOWNE BONY I LOKATY BANKOWE ALTERNATYWĄ DLA PRZYSZŁYCH EMERYTÓW. W tym krótkim i matematycznie bardzo prostym artykule pragnę osiągnąc 3 cele:

BEZRYZYKOWNE BONY I LOKATY BANKOWE ALTERNATYWĄ DLA PRZYSZŁYCH EMERYTÓW. W tym krótkim i matematycznie bardzo prostym artykule pragnę osiągnąc 3 cele: 1 BEZRYZYKOWNE BONY I LOKATY BANKOWE ALTERNATYWĄ DLA PRZYSZŁYCH EMERYTÓW Leszek S. Zaremba (Polish Open Universiy) W ym krókim i maemaycznie bardzo prosym arykule pragnę osiągnąc cele: (a) pokazac że kupowanie

Bardziej szczegółowo

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper A.Światkowski Wroclaw University of Economics Working paper 1 Planowanie sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży deweloperskiej Cel pracy: Zaplanowanie sprzedaży spółki na rok 2012 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE Paweł Kobus, Rober Pierzykowski Kaedra Ekonomerii i Informayki SGGW e-mail: pawel.kobus@saysyka.info EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE Sreszczenie: Do modelowania asymerycznego wpływu dobrych i złych informacji

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE EKONOMICZNE ELEKTROWNI GAZOWO - PAROWYCH BEZ I Z WYCHWYTEM CO 2

PORÓWNANIE EKONOMICZNE ELEKTROWNI GAZOWO - PAROWYCH BEZ I Z WYCHWYTEM CO 2 Sr. 88 Rynek nergii Nr 3(112) - 2014 PORÓWNANI KONOMIZN LKTROWNI GAZOWO - PAROWYH BZ I Z WYHWYTM O 2 Maeusz Brzęczek, Marcin Job Słowa kluczowe: ekrownie gazowo parowe, insalacja wychwyu O 2, spalanie

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH dr inż. Rober Sachniewicz METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Jednymi z licznych celów i zadań przedsiębiorswa są: - wzros warości przedsiębiorswa

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PUBLIKACJI DANYCH MAKROEKONOMICZNYCH NA KURS EUR/PLN W KONTEKŚCIE BADANIA MIKROSTRUKTURY RYNKU

WPŁYW PUBLIKACJI DANYCH MAKROEKONOMICZNYCH NA KURS EUR/PLN W KONTEKŚCIE BADANIA MIKROSTRUKTURY RYNKU METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XII/2, 2011, sr. 48 57 WPŁYW PUBLIKACJI DANYCH MAKROEKONOMICZNYCH NA KURS EUR/PLN W KONTEKŚCIE BADANIA MIKROSTRUKTURY RYNKU Kaarzyna Bień-Barkowska 1 Insyu

Bardziej szczegółowo

MODELE AUTOREGRESYJNE JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA ZAPASAMI NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI CIEPLNEJ

MODELE AUTOREGRESYJNE JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA ZAPASAMI NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI CIEPLNEJ Agaa MESJASZ-LECH * MODELE AUTOREGRESYJNE JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA ZAPASAMI NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI CIEPLNEJ Sreszczenie W arykule przedsawiono wyniki analizy ekonomerycznej miesięcznych warości w

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie III kwartałów 2011 roku na rynku nowych nieruchomości mieszkaniowych. Raport portalu RynekPierwotny.com

Podsumowanie III kwartałów 2011 roku na rynku nowych nieruchomości mieszkaniowych. Raport portalu RynekPierwotny.com INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 1 grudnia 2011 Podsumowanie III kwartałów 2011 roku na rynku nowych nieruchomości mieszkaniowych Raport portalu RynekPierwotny.com Choć obecnie wydawanych jest coraz mniej

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 394 PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR 5 4 EWA DZIAWGO Uniwersye Miołaa Kopernia w Toruniu ANALIZA WRA LIWO CI CENY KOSZYKOWEJ OPCJI KUPNA WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 6. Stopy procentowe a kredyty i depozyty podmiotów sektora niefinansowego

Rozdzia³ 6. Stopy procentowe a kredyty i depozyty podmiotów sektora niefinansowego Deerminany oszczêdzania w Polsce Pawe³ Kaczorowski, Tomasz Tokarski Rozdzia³ 6. Sopy procenowe a kredyy i depozyy podmioów sekora niefinansowego 6.. Wprowadzenie Celem prezenowanego opracowania jes próba

Bardziej szczegółowo

Równania różniczkowe. Lista nr 2. Literatura: N.M. Matwiejew, Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych.

Równania różniczkowe. Lista nr 2. Literatura: N.M. Matwiejew, Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych. Równania różniczkowe. Lisa nr 2. Lieraura: N.M. Mawiejew, Meody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza Maemayczna w Zadaniach, część II 1. Znaleźć ogólną posać

Bardziej szczegółowo

TESTOWANIE EGZOGENICZNOŚCI ZMIENNYCH W MODELACH EKONOMETRYCZNYCH

TESTOWANIE EGZOGENICZNOŚCI ZMIENNYCH W MODELACH EKONOMETRYCZNYCH STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 15 Mariusz Doszyń TESTOWANIE EGZOGENICZNOŚCI ZMIENNYCH W MODELACH EKONOMETRYCZNYCH Od pewnego czasu w lieraurze ekonomerycznej pojawiają się

Bardziej szczegółowo

Modelowanie premii za ryzyko na polskim rynku pieniężnym z wykorzystaniem instrumentów SWAP na POLONIĘ

Modelowanie premii za ryzyko na polskim rynku pieniężnym z wykorzystaniem instrumentów SWAP na POLONIĘ Agaa Kliber * Pior Płuciennik ** Modelowanie premii za ryzyko na polskim rynku pieniężnym z wykorzysaniem insrumenów SWAP na POLONIĘ Wsęp Problemem polskiej bankowości jes duża nadpłynność. Banki niechęnie

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Kaedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Sposoby usalania płac w gospodarce Jednym z głównych powodów, dla kórych na rynku pracy obserwujemy poziom bezrobocia wyższy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PODAŻY NA RYNKU WTÓRNYM LOKALI MIESZKALNYCH W SZCZECINIE

ANALIZA PODAŻY NA RYNKU WTÓRNYM LOKALI MIESZKALNYCH W SZCZECINIE Analiza podaży na rynku wtórnym lokali mieszkalnych w Szczecinie STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 2 87 ANNA GDAKOWICZ Uniwersytet Szczeciński ANALIZA PODAŻY NA RYNKU WTÓRNYM

Bardziej szczegółowo

Czy prowadzona polityka pieniężna jest skuteczna? Jaki ma wpływ na procesy

Czy prowadzona polityka pieniężna jest skuteczna? Jaki ma wpływ na procesy Dobromił Serwa Reakcje rynków finansowych na szoki w poliyce pieniężnej.. Wsęp Czy prowadzona poliyka pieniężna jes skueczna? Jaki ma wpływ na procesy ekonomiczne zachodzące w kraju? Czy jes ona równie

Bardziej szczegółowo

EFEKT DNIA TYGODNIA NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE WSTĘP

EFEKT DNIA TYGODNIA NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE WSTĘP Joanna Landmesser Kaedra Ekonomerii i Informayki SGGW e-mail: jgwiazda@mors.sggw.waw.pl EFEKT DNIA TYGODNIA NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Sreszczenie: W pracy zbadano wysępowanie efeku

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZWIĄZKÓW MIĘDZY ZMIENNYMI REALNYMI A ZMIENNYMI NOMINALNYMI W POLSKIEJ GOSPODARCE W LATACH

BADANIE ZWIĄZKÓW MIĘDZY ZMIENNYMI REALNYMI A ZMIENNYMI NOMINALNYMI W POLSKIEJ GOSPODARCE W LATACH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/3, 2012, sr. 97 106 BADANIE ZWIĄZKÓW MIĘDZY ZMIENNYMI REALNYMI A ZMIENNYMI NOMINALNYMI W POLSKIEJ GOSPODARCE W LATACH 1997-2011 Rumiana Górska, Doroa

Bardziej szczegółowo

O LICZBIE ABONENTÓW TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE ZDANIEM TRZECH STATYSTYKÓW

O LICZBIE ABONENTÓW TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE ZDANIEM TRZECH STATYSTYKÓW Rafał Czyżycki, Marcin Hundert, Rafał Klóska Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński O LICZBIE ABONENTÓW TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE ZDANIEM TRZECH STATYSTYKÓW Wprowadzenie Poruszana

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WŁASNOŚCI SZEREGÓW STÓP ZWROTU SKOŚNOŚĆ ROZKŁADÓW

MODELOWANIE WŁASNOŚCI SZEREGÓW STÓP ZWROTU SKOŚNOŚĆ ROZKŁADÓW Krzyszof Pionek Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu MODELOWANIE WŁASNOŚCI SZEREGÓW STÓP ZWROTU SKOŚNOŚĆ ROZKŁADÓW Wprowadzenie Współczesne zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec październiku 2014r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Nadal spada

Bardziej szczegółowo

Nie(efektywność) informacyjna giełdowego rynku kontraktów terminowych w Polsce

Nie(efektywność) informacyjna giełdowego rynku kontraktów terminowych w Polsce Zeszyy Naukowe Uniwersyeu Szczecińskiego nr 862 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 75 (2015) DOI: 10.18276/frfu.2015.75-16 s. 193 204 Nie(efekywność) informacyjna giełdowego rynku konraków erminowych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czyszczenia z osadów sieci wymienników ciepła w trakcie eksploatacji instalacji na przykładzie destylacji rurowo-wieżowej

Harmonogram czyszczenia z osadów sieci wymienników ciepła w trakcie eksploatacji instalacji na przykładzie destylacji rurowo-wieżowej Mariusz Markowski, Marian Trafczyński Poliechnika Warszawska Zakład Aparaury Przemysłowe ul. Jachowicza 2/4, 09-402 Płock Harmonogram czyszczenia z osadów sieci wymienników ciepła w rakcie eksploaaci insalaci

Bardziej szczegółowo

METODA OCENY BEZPIECZE STWA EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH U YTKOWANYCH W TRANSPORCIE

METODA OCENY BEZPIECZE STWA EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH U YTKOWANYCH W TRANSPORCIE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSAWSKIEJ z. 77 Transpor 0 Jacek Pa, Tadeusz Dbrowski Wojskowa Akademia Techniczna, Wydzia Elekroniki, Insyu Sysemów Elekronicznych Janusz Dyduch Poliechnika Radomska, Wydzia

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K

POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 97-104, Gliwice 2009 POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K MARIUSZ GIERGIEL, PIOTR MAŁKA Kaedra Roboyki i Mecharoniki, Akademia Górniczo-Hunicza

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SaSof Polska, el. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@sasof.pl, www.sasof.pl WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Joanna Maych, Krajowy Depozy Papierów

Bardziej szczegółowo

Warszawa największy rynek w Polsce

Warszawa największy rynek w Polsce Warszawa największy w Polsce Warszawski nieruchomości jest największym w Polsce, wskazuje dobrą kondycję rynkową i najszybciej reaguje na czynniki makroekonomiczne. W ostatnim czasie znaczenie rynku pierwotnego

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE MEODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH om XIII/3, 01, sr 43 5 O EWNYCH KRYERIACH INWESOWANIA W OCJE NA AKCJE omasz Warowny Kaedra Meod Ilościowych w Zarządzaniu oliechnika Lubelska e-mail: warowny@pollubpl

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK MIESZKANIOWY

POLSKI RYNEK MIESZKANIOWY POLSKI RYNEK MIESZKANIOWY Analiza porównawcza największych miast Jarosław Strzeszyński, wrzesień 211 Polska - szósty pod względem ludności kraj w Unii Europejskiej, zamieszkany przez 7,65% jej obywateli,

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych**

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych** Ekonomia Menedżerska 2009, nr 6, s. 119 128 Marek Łukasz Michalski* Analiza meod oceny efekywności inwesycji rzeczowych** 1. Wsęp Podsawowymi celami przedsiębiorswa w długim okresie jes rozwój i osiąganie

Bardziej szczegółowo

STABILNOŚĆ WYBRANYCH PRAWIDŁOWOŚCI OPISUJĄCYCH OBRÓT MIESZKANIAMI W WYBRANYM SEGMENCIE NA PRZYKŁADZIE SZCZECIŃSKIEGO RYNKU

STABILNOŚĆ WYBRANYCH PRAWIDŁOWOŚCI OPISUJĄCYCH OBRÓT MIESZKANIAMI W WYBRANYM SEGMENCIE NA PRZYKŁADZIE SZCZECIŃSKIEGO RYNKU STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 31 Iwona Foryś Uniwersytet Szczeciński STABILNOŚĆ WYBRANYCH PRAWIDŁOWOŚCI OPISUJĄCYCH OBRÓT MIESZKANIAMI W WYBRANYM SEGMENCIE NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo