a p W NUM ER Z E Twój przekaz informacji Rozm ow y Z życia Ucze l S port Różności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "a p W NUM ER Z E Twój przekaz informacji Rozm ow y Z życia Ucze l S port Różności"

Transkrypt

1 miesięcznik studentów AWF Katowice nr 10 marzec 2005 cena - bezcenny... i m Twój przekaz informacji S łone czk o coraz m ocnie j przygrze w a, śnie g prze s ze dł do h is torii i ods łonił to, co prze z k ilka m ie s ięcy k ryło s ię pod je go grubą w ars tw ą a co nie k onie cznie m am y och otę oglądać na w ios e nnych s pace rach Ilość s łone cznych prom ie ni i w zros t te m pe ratury pow ie trza je s t odw rotnie proporcjonalny do ilości ch ęci do nauk i, jak ie prze jaw iają s tude nci Te n fak t je s t s ze rok o znany w św ie cie, nie k onie cznie je dnak budzi zrozum ie nie w śród w yk ładow ców ;)) M am je dnak nadzie ję, iż w ios e nna nie m oc nie ogarnie s tude ntów przygotow ujących s w oje prace dyplom ow e i nie pos uną s ię oni do łatw ie js zych s pos obów zdobycia m gr prze d nazw is k ie m Tym s am ym ods yłam w as do artyk ułu o plagiatach, czyli rozm ow y z Panią D zie k an K rys tyną Górną. Z najdzie cie w nim rów nie ż k rótk ą s ondę o tym, czy pis anie pracy m agis te rs k ie j pow inno być obow iązk ow e, czy m oże lepie j zas tąpić je e gzam ine m pods um ow ującym s tudia. M yślę, że tak i pom ys ł w art byłby rozpatrze nia, m oże gdyby prace pis ali ci, k tórzy napraw dę m ają coś do pow ie dze nia, pow odze nie inte rne tow ych s upe rm ark e tów z pracam i nie byłoby tak ie duże?w tym num e rze znajdzie cie rów nie ż k rótk ą rozm ow ę z os obą w zbudzającą w s tude ntach paniczny w pros t s trach z dr Rys zarde m Sk ow ronk ie m. M ało k to je dnak w ie, że Pan D ok tor był je dnym z najleps zych dzie s ięciobois tów w h is torii Polsk i i św iata, zdobył złoty m e dalm is trzos tw Europy a je go re k ordy prze trw ały długie lata. Nie zm ie nia to je dnak fak tu, że na dźw ięk Je go nazw is k a naw e t łys ym w łos y s ię je żą na głow ie ;)) Polecam rów nie ż artyk uł o nas zych ak robatach, k tórzy odnie śli ogrom ny s uk ce s zdobyw ając brązow y m e dalm is trzos tw Europy w Sofii w s k ok ach na ście żce. W arto pis ać o s uk ce s ach nas zych k olegów z Ucze lni, czas e m bow ie m m ijając ich na k orytarzu nie zdaje m y s obie s praw y, jak ie os iągnięcia m ają na s w oim k oncie. Z ach ęcam rów nie ż do prze czytania artyk ułu Jack a M rozk a o pe re grynacji ik ony Stolicy M ądrości, k tóra zaw itała na Śląs k i o tym, jak pos tanow ili to uczcić śląs cy s tude nci a w czym AW F m iał s w ój nie m ały udział. O prócz te go jak zw yk le s poro h um oru. W ios na nadch odzi, uśm ie ch częście j gości na nas zych tw arzach a ja m am nadzie ję, że Ak s on dos tarczy w am je s zcze w ięce j radości. D odatk ow o prze z k ilka najbliżs zych num e rów będzie m y publik ow ać znane w ie rs ze w prze k ładzie na język śląs k i. W k ońcu s tudiuje m y w s tolicy Śląs k a a to zobow iązuje do znajom ości ch oćby k ilku śląs k ich s łów e k naw e t ludzi z drugie j s trony Prze m s zy Na począte k M urzyne k Bam bo. Tym czas e m zapras zam do czytania i życzę przyje m ne jlek tury! PS. Propozycja w s półpracy je s t w ciąż ak tualna! Być m oże w ios e nne s łońce obudziło w nie k tórych z w as praw dziw y talent dzie nnik ars k o lite rack i i w pros t m arzycie o tym, by dać m u upus t Tym czas e m udało m i s ię rze czony talent obudzić w taje m niczym Św ie żym, k tóry tak s ię rozk ręcił pis ząc o obozie zim ow ym, że te raz w pros t nie m oże oprze ć s ię ch ęci pis ania k olejnych artyk ułów i ch w ała m u za to! M am nadzie ję, że nie rzuci AW Fu dla dzie nnik ars tw a, bo fajny z nie go k olega i nigdy bym s obie nie darow ała te go, że ludzk ość traci tak w s paniałe go w ue fis tę ;)) R e dak tor Nacze lna W a t a i 3 g a l tr. p z t. s a alk - czy W NUM ER Z E Rozm ow y 3 Podrabiany m agister 4 Bruk selsk a lipa 5 Jeden za w szystk ich, w szyscy za jednego Z życia Ucze l ni 2 Now ink i 13 Ze św iata studenck iego 7 Peregrynacja Ik ony S port 7 Rozdano m edale Różności Kącik Sław k a S. Suk ces i porażk a Pam iętnik Kijow iank i - cz. V Obow iązk i nauczyciela Sesja - opis ch oroby Śląsk i Kącik

2 NO W INKI > W ie lkim i k rok am i zbliżają s ię ucze lniane w ybory. Pow oływ ane s ą K om is je W yborcze na w ydziałach W ych ow ania Fizyczne go oraz Fizjote rapii a tak że K om is ja Ucze lniana. O ich pracy na pe w no w ięce jdow ie m y s ię w e w rze śniu. > Se zon zim ow y pow oli prze ch odzi do h is torii, w ięc na Ucze lnię w racają s tude nci re pre ze ntujący nas ze barw y narodow e w licznych zim ow ych dys cyplinach. Najw ięk s ze s uk ce s y w tym s e zonie odnios ła be z w ątpie nia Jus tyna K ow alczyk. Nas za dzie lna bie gaczk a na m is trzos tw ach w O be rs dorfie odnios ła ogrom ny s uk ce s zajm ując czw arte m ie js ce w bie gu na 30 k m te ch nik ą k las yczną. Tym s am ym ok azała s ię leps za od s am e go m is trza Adam a, k tóre m u w O be rs dorfie jak oś s ię nie w iodło Pani Jus tynie życzym y dalszych s uk ce s ów s portow ych i nie tylko! > Św ie tnie s pis ują s ię rów nie ż nas ze piłk ark i ręczne. Po s e rii zw ycięs tw s ą już bardzo blis k o aw ans u do e k s trak las y, tym bardzie j, że s e zon pow oli zbliża s ię do k ońca a nic nie św iadczy o tym, że form a nas zych dzie w cząt s pada! Trzym am y k ciuk i za cały ze s pół, obyśm y już w k rótce m ie lipow ód do św iętow ania na łam ach Ak s ona! > 18 m arca na h ali nas ze j Ucze lni odbyły s ię IVAk ade m ick ie M is trzos tw a Śląs k a w w ycis k aniu s ztangi leżąc o Puch ar J.M. R e k tora. M ie jm y nadzie ję, że nas i re pre ze ntanci pod w odzą M ich ała W ilka zapre ze ntują s ię z dobre j s trony, o czym na pe w no poinform uje m y w k olejnych num e rach nas ze jgaze tk i. > W k ażdą s obotę na h ali przy ul. R acibors k ie j odbyw ają s ię Z ajęcia ak tyw ne j re h abilitacji, prze znaczone dla os ób nie pe łnos praw nych, porus zających s ię na w ózk u po urazie rdze nia. Z ajęcia m ają na ce lu nauk ę porus zania s ię na w ózk u, s am odzie lności ale tak że poznanie now ych ludzi. > Strona inte rne tow a nas ze j Ucze lni m a now y, znacznie cie k aw s zy uk ład. Łatw ie j znaleźć potrze bne inform acje, ch oć k olorys tyk a pozos tała tak a s am a. Z apras zam y rów nie ż do odw ie dze nia nie oficjalne j s trony ucze lniane j, w w w.gaze tk a.aw f.k atow ice.plgdzie znajdzie cie w arch iw um w s zys tk ie num e ry Ak s ona, k tóre dotych czas s ię uk azały a tak że w ie le innych, przydatnych czas e m inform acji. > K lub O lim p rozk ręcił s ię i działa pe łną parą. O prócz cotygodniow ych im pre z s tude nck ich k lub m a w ofe rcie tak że zajęcia jogi dla praco-w nik ów, prow adzone prze z najleps ze go jogina Polsk i Południow e j, m gr Piotra R ze te ck ie go. No i oczyw iście k aw a i h e rbata dla k ażde go s pragnione go s tude nta ;) > O tym, że idzie w ios na, ch yba nik om u nie trze ba przypom inać Co praw da nie dobitk i partyzantów s e s yjnych w alczą je s zcze, ale o s e s ji m oże m y już zapom nie ć (na jak ie ś trzy m ie s iące ), w ys taw ić buzię do s łone czk a, k upićbuk ie tżonk ilów, m oże s ię zak och ać Nie s pe łna dw a tygodnie te m u poch ow aliśm y nas ze go k olegę M aćk a Górs k ie go. Ch oć znaliśm y s ię z nim zaledw ie pół rok u, zdążyliśm y zżyć s ię ze s obą bardzo. Głów nie dlate go, że M acie k był os obą bardzo otw artą dla innych, zaw s ze ch ętnie s łużył pom ocą, nigdy nie m ożna było us łys ze ć od nie go nie czy zaraz. Je go śm ie rć to ogrom na s trata dla w s zys tk ich - je go rodziny, nas, Ucze lni. Góral w ie dział dobrze, cze go ch ce, nie brał życia łatw ą ręk ą, nie us tannie podnos ił s obie poprze czk ę i św ie tnie m u to w ych odziło. Brak uje nam go bardzo... Uw ażajcie na s ie bie s tude nci...bo życie, ch oć pięk ne, tak k rótk ie je s t, w ys tarczy je dna ch w ila, by s tracićje... K oledzy z grupy I rok F, gr. 2 A i B Je śli k toś napraw dę k och a to, co robi i robi to z pas ją, nie pow inie n odch odzić! Pan M acie j na zadane prze ze m nie pytanie podczas s e s ji zalicze niow e j: D lacze go w ybrał Pan s tudia na k ie runk u Fizjote rapia?, odpow ie dział: Bo lubię pom agać ludziom - be z s e k undy zas tanow ie nia. I nie były to pus te s łow a... m gr Agnie s zk a Ślęzak Św iat Ch oć nie znaliśm y M aćk a, przyłączam y s ię do k ondolencji. O de jście tak m łode go człow ie k a je s tw ie lkątrage dią, k tóra nigdy nie pow inna s ię zdarzyć. R e dak cja strona Re dak tor Nacze l na: Anna Żure k aniazure o2.pl Z - ca Re dak tor Nacze l ne j: Jace k M roze k DTP: Adam S uch ańsk i Z e s półre dak cyjny: Ł uk asz Tom al a, M ariusz Furm ane k, M arze na W ol sk a, S ław e k "S k ała"s ołtysik Druk : Pol igrafia AW F Katow ice nak ład: e gz. Kontak t: w w w.gaze tk a.aw f.k atow ice.pl e - m ail : gaze tk aw f.k atow ice.pl

3 POD R AB IANY M agister Z jaw is k o k upow ania prac m agis te rs k ich to w nas z e j rz e cz yw is tości nic now e go. Na raz ie w te j nie rów ne j w al ce z de cydow anie prow adz ą s prz e dający i k upujący, ucz e l nie w ydają s ię be z s il ne. W ięk s z ość z nich je s t z de cydow ana je dnak w ydać im praw dz iw ą w ojnę. Cz y podobnie będz ie na nas z e j Ucz e l ni? Z apytal iśm y o to Panią Dz ie k an dr h ab. K rys tynę Górną, prof. nadz w. AW F K atow ice. Cz y nas z a Ucz e l nia z am ie rz a prz yłącz yć s ię do w al k i z pl agiatam i prac dypl om ow ych? Prof. K rys tyna Górna: W te j ch w ili podjęliśm y doraźne działania przygotow ujące nas do w e ryfik acji prac m agis te rs k ich. Stude nci s ą zobow iązani do s k ładania w raz z pracą dyplom ow ą, lice ncjack ą bądź m agis te rs k ą, w e rs ji e lek troniczne j pracy. Nie przyjm uje m y już w yłącznie w e rs ji pis ane j, dyplom ant m us i załączyć tak że dys k ie tk ę z pracą. M am y ofe rtę dotyczącą przys tąpie nia do program u Plagiat, m us im y s ię je dnak zorie ntow ać, czy Ucze lnię będzie na to s tać. Spraw dze nie je dne j pracy to k os zt ok. 5 złotych, je śli je dnak policzym y, że tylko na k ie runk u W ych ow anie Fizyczne oddaw anych je s t ok. 600 prac rocznie, a na pozos tałych k ie runk ach rów nie ż nie m ało, to je s t to k w ota nie bagate lna. W budże cie dydak tycznym Ucze lni nie m a zbyt w ie le fundus zy. M us im y to dok ładnie rozw ażyć, ale przygotow uje m y s ię i m yślę, że je że li już przys tąpim y do program u, to s tw orzym y s w oją w łas ną bazę prac. Inte re s ują nas prze cie ż prace z zak re s u nas ze j te m atyk i i m yślę, że naw e t s tw orze nie nas ze j w e w nętrzne j bazy pom oże w yk ryć nie uczciw ych s tude ntów, k tórzy k orzys tają z prac s w oich k olegów w dużych fragm e ntach. Są prze cie ż te m aty prac bardzo zbliżone do s ie bie, przyk ładow o problem um ie jętności s portow o re k re acyjnych m oże być analizow any z różne go punk tu w idze nia. W te dy te m atyk a w s tępu będzie bardzo zbliżona w e w s zys tk ich tych pracach. Problem te n dotyczy k ażde go prom otora, k tóry w s w oje j pracy zajm uje s ię ok re ślonym problem e m. Co, Pani z danie m, m ożna je s z cz e z robić, aby w ye l im inow ać te n probl em? K.G.: Je s t to bardzo trudne, najm ądrze js i ludzie s obie z tym nie radzą. Je s t tak że s poro zas trze że ń do s am e go program u Plagiat, k tóry jak o plagiat m oże odczytyw ać cytaty zaw arte w pracy. R obiliśm y już roze znanie na R adzie W ydziału w zak re s ie m ożliw ości przys tąpie nia do różnych program ów, jak ie obe cnie s ą dos tępne. Inną k w e s tią je s t ilość m agis trantów przypadających na je dne go prom otora. Nas ze w e w nętrzne prze pis y re gulują tą s praw ę. Nie je s t pow s ze ch nym, że je de n prom otor m a bardzo dużąliczbę m agis trantów. Sąto bardzie jpogłos k i, niż fak ty. Cz y byłaby Pani s k łonna poprz e ć pom ys ł z nie s ie nia pis ania prac m agis te rs k ich i z as tąpie nia ich e gz am ine m z e w s z ys tk ich l at s tudiów? K.G.: Z de cydow anie nie. Uw ażam, że s tudia w yżs ze nie polegają w yłącznie na zdobyciu zaw odu. Studia w yżs ze m ają przygotow ać człow ie k a do analizow ania, badania rze czyw is tości, te j zaw odow e j i nie tylko. Spos obe m do os iągnięcia te go je s t podjęcie tak ich działań podczas s tudiów. Uw ażam, że praca m agis te rs k a je s t drogą do w yk azania s ię pe w ną dojrzałością, analizow anie m rze czyw is tości, um ie jętnością k rytyczne go s pojrze nia, w ys zuk iw ania i form ułow ania pe w nych problem ów, je s t dośw iadcze nie m w zdobyw aniu pe w ne j w ie dzy dotyczące j m e tod rozw iązyw ania problem ów badaw czych i nie tylko, tak że zaw odow ych. Prace nauk ow o m e todyczne s ą rów nie ż pracam i m agis te rs k im i i przygotow ują one s tude ntów do działalności zaw odow e j, ale nie jak o rze m ie ślnik. Po to, aby być rze m ie ślnik ie m, nie potrze ba s tudiów w yżs zych. M oże gdyby pracę pis al i tyl k o s tude nci napraw dę tym z ainte re s ow ani, m ożna by prz e z nacz yć na ich badania w ięk s z e fundus z e a to m ogłoby m ie ć w ięk s z y pożyte k dl a nauk i? K.G.: Tak ie os oby m ają m ożliw ość pracy w k ołach nauk ow ych, gdzie m ogą rozw ijać s w oje zainte re s ow ania i zgłębiać w ie dzę w w ięk s zym s topniu, niż to dotyczy w s zys tk ich. W te j ch w ili od nauczycie la, a w ięk s zość nas zych abs olw e ntów w ybie ra w łaśnie tak ą drogę zaw odow ą, w ym aga s ię um ie jętności diagnozow ania, analizow ania w łas ne j pracy i w ys nuw ania na te j pods taw ie w nios k ów. Nie zależnie od te go, czy k toś będzie nauczycie lem, tre ne re m czy ins truk tore m m us i być przygotow any do tw órcze jpracy a nie tylko do rze m ios ła, jak w cze śnie jpow ie działam. Dz ięk uję z a roz m ow ę. Św iętą rację m a Pani Profe s or m ów iąc, że z problem e m k upow ania prac dyplom ow ych je s zcze nik t s k ute cznie s obie nie poradził. Proce de r k w itnie, o czym m ożna s ię prze k onać w pis ując w w ys zuk iw arce k ilka m agicznych s łów. Na m oje zapytanie o praca m agis te rs k a pis anie w 0,14 s e k pojaw iło s ię odnośnik ów. W ybrałam k ilka z nich pięk ne, inte re s ujące s trony, zrobione napraw dę profe s jonalnie. O fe rta napraw dę bogata, najw ięce j prac z zak re s u m ark e tingu, politologii, public re lations czy e k onom ii, ale zdarzają s ię te ż ofe rty prac o turys tyce (coś dla s tude ntów AW F ), pe dagogice czy k ulturoznaw s tw ie. Słow e m, k ażdy znajdzie coś dla s ie bie i dla naw e t najbardzie j w ybre dne go prom otora Ce ny różne, w zależności od te go, co nas inte re s uje : praca lice ncjack a od 1500 zł, m agis te rs k a to już w ydate k ok. 2 2,5 tys. M ów im y oczyw iście o pracach pis anych na zam ów ie nie, je śli ch ce m y k upić pracę już raz bronioną, to m oże m y ją dos tać odpow ie dnio tanie j, już od 39 9 zł. Je de n z autorów ch w ali s ię naw e t, że s prze dał s w oją pracę już czte ry razy i czte ry razy oce niona zos tała ona na bardzo dobry Ge ne ralnie autorzy zape w niają, że prace poniże j czw órk i nie zdarzają s ię, w idać s ą napraw dę dobrzy w s w oim fach u W części s e rw is ów popraw k i s ą w liczone w ce nę, w innych nie i k lie nt m us i nanie ść je s am odzie lnie. Czas ocze k iw ania to zw yk le 3-4 tygodnie, ale m ożna te ż zam ów ić us ługę e k s pre s ow ą, oczyw iście za odpow ie dnio w yżs zą ce nę. Autorzy re k lam ują s ię jak o os oby z w yżs zym w yk s ztałce nie m, czas e m s tude nci s tudiów dok toranck ich a naw e t pracow nicy nauk ow i ucze lni! Nie k tórzy z nich w ys taw iają naw e t fak tury VAT za s w oje us ługi! D ziw ny je s t te n św iat Je dna ze s tron o w dzięczne j nazw ie E-k ons ultacje zape w nia nas, że je j autorzy nie zajm ują s ię pis anie m prac na zam ów ie nie, ale je dynie pom agają w zbie raniu m ate riałów i ich inte rpre tacji, w w yborze zak re s u te m atyczne go i je go analizie, dobraniu odpow ie dnie j bibliografii i s k om ponow aniu zarys u pracy. H m m m, w łaściw ie cze go w ięce j trze ba do napis ania pracy...?gotow ą pracę otrzym uje m y w pos taci e lek troniczne j drogą pocztow ą lub jak o załącznik do w iadom ości e m ail. W ys tarczy w ydruk ow ać, opraw ić i obronić. No i tytuł m agis tra już m am y w k ie s ze ni! Na k ażde j s tronie znajdzie m y te ż ofe rtę w s półpracy. Je śli pos iada s ię odpow ie dnie k w alifik acje (czyli pe w nie odrobinę oleju w głow ie ), m ożna dołączyć do ze s połu św iadczące go us ługi re dak tors k o e duk acyjne. A że s tude nci i pracow nicy nauk ow i zw yk le gros ze m nie śm ie rdzą, os ób tak ich je s tm nós tw o. Prze rażający je s t fak t, że os oby, k tóre s tudiują prze z czte ry czy pięć lat nie potrafią bądź te ż nie ch cą pogłębić s w oje j w ie dzy. Co cie k aw e je dnak, częście j piętnow ane s ą os oby k upujące prace niż te, k tóre je tw orzą na zam ów ie nie. Z godnie z art. 115 us t. 1 us taw y o praw ie autors k im, K to ( ) w prow adza w błąd co do autors tw a całości lub części cudze go utw oru ( ) podlega grzyw nie, k arze ogranicze nia w olności albo pozba- strona - 3 -

4 w ie nia w olności do lat trze ch. Polsk ie praw o daje w ięc m ożliw ość ścigania zarów no k upca jak i s prze daw cy, w prak tyce je dnak prze s tęps tw o to je s t ścigane w yłącznie na w nios e k pok rzyw dzone go. Należy w tak im w ypadk u złożyć donie s ie nie o pope łnie niu prze s tęps tw a w prok uraturze i zażądać ścigania s praw cy. W te j roli m ogłaby w ys tąpić ucze lnia. W prak tyce je dnak s tude ntów przyłapanych na prze pis yw aniu prac k arze s ię naganąlub w s k rajnych przypadk ach w yrzuca ze s tudiów. Być m oże znie s ie nie obow iązk u pis ania prac m agis te rs k ich byłby jak im ś rozw iązanie m. Prace pis ałyby tylko os oby zainte re s ow ane dalszą pracą nauk ow ą, re s zta zam ias t obrony zdaw ałaby e gzam in ze w s zys tk ich lat s tudiów. Na pe w no tak a form a e gzam inu k ońcow e go w e ryfik ow ałaby w ie dzę przys złe go m agis tra no i nie m us ie libyśm y s ię zas tanaw iać, czy dyplom ant pracę s w ą napis ał s am odzie lnie czy m oże nie. Tym czas e m je dnak, zgodnie z polsk im praw e m, je s t to nie m ożliw e. Prze pis y m ów ią bow ie m w yraźnie, że aby uzys k ać tytuł zaw odow y m agis tra, s tude nt m us i zaliczyć w s zys tk ie prze dm ioty i prak tyk i objęte plane m s tudiów, złożyć i obronić pracę dyplom ow ą oraz zdać pom yślnie e gzam in dyplom ow y. Sam odzie lnie oczyw iście, cze go ninie js zym W am w s zys tk im życzę. Z apytal iśm y nas z ych s tude ntów, co s ądz ą o pom yśl e z nie s ie nia obow iąz k u pis ania pracy m agis te rs k ie j i z as tąpie nia je j e gz am ine m pods um ow ującym całe s tudia. M yślę, że nie k ażdy byłby w s tanie zdać tak i e gzam in. Pis ząc pracę s k upias z s ię na je dne j, w ybrane j dzie dzinie, k tóra cię inte re s uje, natom ias t do tak ie go e gzam inu trze ba by przygotow ać s ię z czte re ch lat s tudiów, w ięc m ate riału byłoby s poro. D la m nie praca m agis te rs k a je s t uw ie ńcze nie m czte re ch lat pracy, pods um ow anie m s tudiów. Egzam in byłby ciężk ąprze praw ądla w ie lu s tude ntów. Uw ażam, że prace m agis te rs k ie nie pow inny być znie s ione, pow inno s ię je dnak w nik liw ie k ontrolow ać pis zących, czy nie pope łniają plagiatu. Pow inno s ię tak że s urow o k arać tych, k tórzy tak ie prace na zam ów ie nie pis zą. K ontrole prac pow inny być bardzo drobiazgow e, m oże w te dy dałoby s ię unik nąć os zus tw a. Pow inna pow s tać baza danych z pracam i z całe jpolsk i. K ażdy pow inie n pis ać pracę m agis te rs k ą obow iązk ow o. Nie w ydaje m i s ię, że by s tude nci byli ch ętni do zdaw ania jak ie gok olw ie k e gzam inu. To w iązałoby s ię z nauk ą, a napis anie pracy i je j obrona je s t łatw ie js za niż e gzam in. Stude nci w nas zych czas ach idą na łatw iznę, s ą m ało am bitni, przynajm nie j m nie j niż k ie dyś i nie ch ce im s ię uczyć. Je że li je dnak nie m iałby być to e gzam in z anatom ii, fizjologii czy bioch e m ii, tylko bardzie jogólny, m e todyczny, to byłabym s k łonna poprze ćtak i pom ys ł. Pis anie pracy m agis te rs k ie j to porażk a, bo ogranicza s ię do prze pis yw ania k s iąże k i w prow adze nia tylko nie w ie lkich zm ian. Egzam in pods um ow ujący s tudia je s t dobrym pom ys łe m. Pis anie pracy m ija s ię z ce lem, pow inni robić to tylko ci, k tórzy ch cą, pow inniśm y m ie ć w ybór, e gzam in czy pis anie pracy. Z re s ztą w ue fiści pow inni uczyć, zajm ow ać s ię prak tyk ą, a nie pis anie m prac. Pis anie pracy to w ie lka pom yłk a. W olałbym zdaw ać e gzam in i cze goś s ię nauczyć. W ydaje m i s ię, że pis anie pracy to dobry pom ys ł. Je że li ch odzi o m nie, to cie s zę s ię, że m ogę ją napis ać. Inte re s uję s ię pływ anie m, ch cę opis ać problem y, nad k tórym i s ię zas tanaw iam. M oże k ie dyś m oja praca przyda s ię innym tre ne rom, zas tos ują ją w prak tyce?je śli je dnak k toś niczym s zcze gólnym s ię nie inte re s uje, to e gzam in byłby jak im ś w yjście m. Z de cydow anie w olałabym zdaw ać e gzam in, porządnie s ię do nie go przygotow ać, zdać i m ie ć problem z głow y, a nie m ie s iącam i s ie dzie ć nad k s iążk am i. strona Pis anie pracy nie pow inno być obow iązk ow e. W ięk s zość z nas nie m a s pe cjalnych zainte re s ow ań, na s iłę w ybie ra k ate drę, te m at, prom otora. Je s t to be z s e ns u, robim y to pod przym us e m, pis ze m y o czym ś, co nas tak w łaściw ie nie inte re s uje i na czym nie do k ońca s ię znam y. Egzam in byłby leps zy z te go w zględu, że przygotow yw ałby be zpośre dnio do pracy w s zk ole, m ożna by w s zys tk o s obie przypom nie ć, ze brać raze m. M ój te m at pracy nie m a nic w s pólne go z pracą w s zk ole, je s t m i do nicze go nie potrze bny. Je śli k toś np.: robi k urs tre ne rs k i, inte re s uje s ię tym, m a dużo m ate riałów, to w te dy m oże pis ać pracę. Je dnak prze ciętny s tude nt, k tóry pos ze dł na AW F, bo je s t s praw ny, ch ce zos tać nauczycie lem, nie pow inie n pis ać tak ie j pracy a zdaw ać e gzam in, k tóry byłby przygotow anie m do pracy w s zk ole. Inacze j albo pis ze pracę z m us u albo po pros tu k upuje ją, a to je s tbe z s e ns u. W iadom o, jak s tude nci podch odzą do e gzam inów, część ściąga, część olew a Praca zm us za je dnak do przyłoże nia s ię do nie j, pośw ięce nia czas u, ze brania m ate riałów. W olę pis ać pracę, e gzam inów już dość s ię nazdaw ałam na te jucze lni. Częs to s tude nci nie m ają pojęcia, jak i te m at w ybrać, nie m ają żadne go pom ys łu a prom otorzy narzucają im s w oje zdanie. W te dy lepie j zdaw ać e gzam in, niż pis aćpracę na te m at, k tóry cię nie inte re s uje i s ię m ęczyć. Przygotow ała: A.Ż. Bruk s e l sk a l ipa K ie dy s tude nt s łys z y naz w is k o Rys z ard Sk ow rone k, to w łos m u s ię na głow ie je ży z e s trach u. Dr Rys z ard Sk ow rone k je s t ch yba je dynym w yk ładow cą ak ade m ick im na nas z e j Ucz e l ni, k tóry budz i tak i re s pe k t z arów no w śród s tude ntów jak i z aw odnik ów. Je dnak m ało k to w ie, że te n s am Pan Dok tor je s t nie z w yk l e s ym patycz nym, pe łnym h um oru cz łow ie k ie m, rz ucającym k aw ałam i na praw o i l e w o. Aby prz e k onać s ię o tym na w łas ne j s k órz e popros il iśm y Pana Dok tora o udz ie l e nie w yw iadu nas z e jgaz e tce. O d k ie dy w s półpracuje Pan z Ucz e l nią oraz s e k cją l e k k oatl e tycz ną nas z e go k l ubu? D r Rys zard Sk ow rone k : Jak o zaw odnik i nauczycie lak ade m ick i od rok u a jak o tre ne r od rok u. W nas z ym k l ubie je s t Pan tre ne re m głów nie w ie l obois tów. Il u pańs k ich z aw odnik ów było w re pre z e ntacji Pol ski l ub s ięgało po m e dal e m is trz os tw Pol s k i? R.S.: Z acznę od w ie lobois tów : Elżbie ta W ięce k, Boże na Sadow is k a, Jolanta Szuba, M ich ał M ode lsk i i Agnie s zk a Falas a. Nas tępnie Jan Lide ra, bie gający na 400 m ppł (51,28 s e k ) oraz s printe rzy bie gający po 10,70: Tom as z Góre ck i, M ich ał W róbe loraz M ałgorzata Góre ck a (11,9 1) Prz e d rok ie m trz e ch z aw odnik ów nas z e j s e k cji l ak k oatl e tycz ne j w z ięło udz iałw Igrz ys k ach ol im pijs k ich w Ate nach. Z jak ą pe rs pe k tyw ą patrz y Pan, jak o k ie row nik w ys z k ol e nia s e k cji LA, na nadch odz ący s e z on w w yk onaniu nas z ych z aw odnik ów? R.S.: Najw ięk s ze s zans e m ają nas i zaw odnicy z k ate gorii m łodzie żow e j, w k tóre j to rozgryw ane s ą w tym rok u M is trzos tw a Europy w Erfurcie. Szans e na zak w alifik ow anie s ię do te j im pre zy m a pięcioro zaw odnik ów : Joanna K uś, M ate us z Parlick i, R ados ław Struzik, Jus tyna M us y i Urs zula Nęck a. Natom ias t je śli ch odzi o M is trzos tw a Św iata w H e lsink ach, to pow inni w nich w ziąć udział nas i trze j olim pijczycy, czyli Z uzanna R ade ck a do s ztafe ty 4 x 400m

5 oraz ch odziarze, Sylw ia K orze niow s k a i Be niam in K ucińs k i. Jak l e k k oatl e ci nas z e go k l ubu radz ą s obie z trudnym i w arunk am i tre ningow ym i, m.in.: brak ie m h al i i z nis z cz onym tartane m na s tadionie? R.S.: W arunk i, jak ie m am y, s ą tak ie, że gors zych w Pols ce ch yba już nik t nie m a. Ch odzi m i głów nie o tre ning w ok re s ie zim ow ym, a lek k a atletyk a ch arak te ryzuje s ię tym, że tre nuje s ię ją cały rok Tak w ięc tre ning na h ali je s t rów nie w ażny jak tre ning na s tadionie. M y tak ich w arunk ów nie m am y, w ięc w arunk i s ąbardzo złe. W l atach 70-tych był Pan je dnym z najl e ps z ych dz ie s ięciobois tów św iata. Cz y upraw ianie te j dys cypl iny to rodz inna tradycja cz y po pros tu s podobała s ię Panu l e k k a atl e tyk a? R.S.: Nie było rodzinne j tradycji a fak t tre now ania dzie s ięcioboju w ynik a z te go, że byłe m dobrym s k oczk ie m w dali płotk arze m. W pe w nym m om e ncie m ój nauczycie lw ogólniak u w idział s zans e w w ie loboju. M oje pie rw s ze pow ażne zaw ody w w ie loboju to były Igrzys k a Nadzie i O lim pijs k ich, zaw ody dla bardzo m łodych zaw odnik ów. Z ająłe m tam trze cie m ie js ce. R obiłe m w te j dys cyplinie duże pos tępy, s zybk o zbliżając s ię do granicy 7000, 8000 pk t, co pozw oliło m i na w e jście do św iatow e j czołów k i dzie s ięciobois tów w s tos unk ow o k rótk im czas ie, trze ch - czte re ch lat. W jak ie j k onk ure ncji cz ułs ię Pan najm ocnie js z y, a w jak ie j najs łabs z y? R.S.: Sk ok o tyczce, bie g prze z płotk i, s k ok w dal, bie gi na 400 i 100 m to były m oje m ocne k onk ure ncje. Je dnak nie gors ze w ynik i os iągałe m w rzutach i bie gu na 1500m. O be cni pol s cy dz ie s ięcioboiści m ogą pom arz yć o re z ul tatach, jak ie Pan os iągał. Cz y je s t to w ynik te go, że os iągnięcia Pana s ą tak w ygórow ane cz y po pros tu nie m a na h oryz oncie nas tępcy Pana, Rys z arda K ak tus a cz y Se bas tiana Ch m ary? R.S.: Aby być dobrym w ie lobois tą, oprócz talentu trze ba być je s zcze pracow itym i cie rpliw ym. Je że li zaw odnik uw aża, że talente m m oże os iągnąć w w ie loboju w ynik, to bardzo s ię m yli. Tam je s t s ie de m k onk ure ncji te ch nicznych, k tóre w ym agają cie rpliw ości, by je opanow ać. W ydaje m i s ię, że dzis ie js zym polsk im zaw odnik om brak uje talentu, cie rpliw ości i pracow itości. Ponadto w ażnym e lem e nte m je s t um ie jętność s tartu w w ie loboju, w łaściw a k once ntracja, upór i prow adze nie s portow e go trybu życia, w łaściw e odżyw ianie itp. Podobno pańs k ą s pe cjal nością je s t opow iadanie odz aju dow cipów i obracanie w s z ys tk ie go w żart? w s ze l k ie gor R.S.: To już w ie dzą ci, k tórzy, że tak pow ie m, k ręcą s ię obok m nie Trudno m i pow ie dzie ć, czy tak je s t, czy nie, ale to oce nią ci, k tórzy s ię obracają obok m nie. O, a je śli s ię nic nie nagrało, to ja już nic w ięce jnie pow ie m R ozm aw iała: M arze na W olsk a LIST GOŃCZ Y: IM IĘ I NAZ W ISK O : R YSZ ARD S K O W RO NEK Z NAK Z O DIAK U : BYK TYTUŁ NAUK O W Y: DO K TO R U LUBIO NY K O LO R : Z IELO NY SZ CZ ĘŚLIW A LICZ BA: 69 BARDZ O LUBIĘ : JEŹDZ IĆ NA NARTACH NIE PO DO BA M I SIĘ : BYLEJAK O ŚĆ U LUBIO NY DO W CIP: D LACZ EGO W SZ YSTK IE PSZ CZ O ŁY O DLECIAŁY DO BRUK SELI?BO PO CZ UŁY LIPĘ Dr Rys z ard Sk ow rone k i Je go... s ik ore cz k i. JED EN Z A W SZ YSTK ICH, W SZ YSCY Z A JED NEGO. M iniony rok był w yjątk ow o udany dl a podopie cz nych m gr K rz ys z tofa W il us z a. Drużyna m ęs k a w s k ładz ie Se bas tian Sonde l, Al e k s ande r Brz oz ow s k i i Jace k W odyk z dobyła brąz ow y m e dalna M is trz os tw ach Europy w Sofii w s k ok ach na ście żce. Jak z acz ęła s ię i jak długo trw a w as z a prz ygoda z e s k ok am i? Se bas tian: Tre nuję już od 15 lat a AZ S K atow ice to m ój trze ci k lub. W cze śnie j tre now ałe m w Poznaniu i O lkus zu, s k ąd poch odzę. Z aczęło s ię tak jak u w ięk s zości zaw odnik ów, przyprow adzili m nie rodzice. W cale nie ch ciałe m ch odzić na s k ok i, tylko grać w piłk ę, ale zos tałe m zm us zony Poza tym w O lkus zu nie m a żadnych dobrych k lubów piłk ars k ich. Tre now ałe m w ięc prze z całą pods taw ów k ę, s tarałe m s ię najlepie j jak potrafiłe m, ale praw dziw e zainte re s ow anie s k ok am i pojaw iło s ię dopie ro w lice um. Prze nios łe m s ię do SM S-u w Poznaniu, gdzie s pędziłe m czte ry lata a pote m je s zcze rok na poznańs k ie j AW F. Pote m prze nios łe m s ię do K atow ic i je s te m tu już czte ry lata. O lek : Ja najpie rw prze z 9 lat upraw iałe m gim nas tyk ę s portow ą w Pałacu K atow ice. Nie było tam je dnak dobrych w arunk ów do tre ningu, w ięc prze nios łe m s ię do AZ S-u na ak robatyk ę s portow ą. Sk ok i upraw iam już 7 lat i idzie m i o w ie le lepie j niż na gim nas tyce. Liczę, że s k ok i na ście żce znajdą s ię w program ie Igrzys k O lim pijs k ich, o co cały czas w alczym y, a ja zak w alifik uję s ię do re pre ze ntacji. Jace k : Ja rów nie ż zacząłe m od gim nas tyk i s portow e j, k tórą upraw iałe m prze z 10 lat. Pote m, podobnie jak O lek, prze nios łe m s ię na s k ok i i s k aczę już 5 lat. Ta dys cyplina bardzie j m i s ię podoba, m ożna s k upić s ię na je dnym przyrządzie a nie na s ze ściu, jak w gim nas tyce. Jak ie trz e ba m ie ć pre dys poz ycje, aby z os tać dobrym s k ocz k ie m? I cz y prz ypadk ie m nie je s tto nie be z pie cz ny s port? Se bas tian: Sk oczk ow ie zazw yczaj nie s ą zbyt w ys ocy, ale s am proce s tre ningu s praw ia, że zaw odnicy prze s tają ros nąć. M us zą być s zybcy, zw inni i gibcy. R ze czyw iście je s t to dość nie be zpie czny s port, w ys tarczy nie w ie lki m om e nt zaw ah ania, ląduje s z na głow ie i k ontuzja gotow a To s portbardzo k ontuzjoge nny, zdarzały s ię te ż w ypadk i śm ie rte lne Jace k : Cie k aw y je s t fak t, że podczas tre ningu na nas ze s taw y działają tak ogrom ne s iły, że po tre ningu je s te śm y o ok. 1,5 cm niżs i niż prze d! Z m ie rzyliśm y to na nas s am ych. Na s zczęście na drugi dzie ń rano w s zys tk o w raca do norm y. Podczas odbicia s iła, jak a działa na nas ze s ta- strona - 5 -

6 k oledzy tak m nie ch w alą, ale w tym dniu to Jace k był leps zy ode m nie. W ys tartow ał w finale nie dlate go, że ja byłe m k ontuzjow any, on po pros tu je s t św ie tnym zaw odnik ie m, a ja w tym dniu byłe m zde k once ntrow any i przypłaciłe m to k ontuzją Jace k zapre ze ntow ał s ię w finale św ie tnie, po raz pie rw s zy w idziałe m go w alczące go z tak im zapałe m, tak s k upione go. W ie działe m, że robi to dla nas i byłe m z nie go bardzo dum ny. Ja w tym czas ie s tałe m przy rozbie gu, dopingow ałe m k olegów i s pis yw ałe m noty, ale byłe m tak zde ne rw ow any, pode k s cytow any finałe m, że z trude m przych odziło m i dodaw anie k olejnych oce n Jak ie ce l e s taw iacie s obie na prz ys z łość? O lek : Najw ażnie js ze to zak w alifik ow anie s ię do finału m is trzos tw św iata i w alka o m e dal M oże nie złoty, ale m yślę, że na s re brny s tać nas na pe w no. Najpie rw je dnak trze ba s ię zak w alifik ow ać do re pre ze ntacji. Na pe w no m yślim y te ż o s k ończe niu s tudiów. Cz y w iąże cie s w oją prz ys z łość z aw odow ą z e s k ok am i? Se bas tian: Ja po s k ończe niu s tudiów na pe w no będę pracow ał jak o tre ne r. W olę tak ą pracę od bycia nauczycie lem, ale zobaczym y, co życie pok aże. Ale pe w nie będę m us iał połączyć obie te funk cje, gdyż trudno utrzym ać rodzinę pracując tylko w je dnym m ie js cu. Ch cę pracow ać z dzie ćm i jak o tre ne r, prow adzić ich aż do w ie k u s e niora i s uk ce s ów zde cydow anie w ięk s zych niż nas ze. w y, rów na s ię je dne jtonie! Cz y udaje w am s ię połącz yć tre ning i s tudia? Se bas tian: Na początk u s zło m i bardzo dobrze na s tudiach, tre now ałe m tylko raz dzie nnie. Ch ciałe m s ię s k upić głów nie na nauce. Z aliczyłe m pie rw s zy rok, ale pote m znów zaczęło m i s ię dobrze w ie ść na zaw odach, w ięc s k once ntrow ałe m s ię głów nie na s porcie. Pos tanow iłe m w ziąć urlop, tre now ałe m po dw a razy dzie nnie. Nie s te ty, pojaw iły s ię k ontuzje i znów m us iałe m nie co w yh am ow ać Straciłe m rok w s porcie i w nauce. Te raz znów dużo tre nuję, w yje żdżam na zaw ody i obozy, a to k oliduje z nauk ą. W ie rzę, je dnak, że uda m i s ię w s zys tk o pozaliczać. W s zys tk o je s t m ożliw e, je śli s ię te go ch ce. Ale te ż nie m ożna być najleps zym w e w s zys tk im, je że li k toś s taw ia na nauk ę to zaw s ze cie rpi na tym s port i odw rotnie. Nie m ożna być najleps zym zarów no w s porcie, jak i w nauce, ale m ożna to pogodzić, trze ba s ię tylko bardzo s tarać. Ch oć po tre ningu nauk a przych odzi z dużym trude m Inna s praw a to s type ndium. K ie dy nie m ie liśm y dużych s uk ce s ów, otrzym yw aliśm y dość w ys ok ie s type ndium z Ucze lni. W ys tarczało nam ono na pok rycie najw ażnie js zych w ydatk ów, a tych prze cie ż nie brak uje. D ziś zdobyw am y m e dale, w yw alczyłe m s obie dodatk ow o s type ndium k adrow e, ale ok azało s ię, że nie m ogę pobie rać dw óch s type ndiów z te go s am e go źródła, czyli M ENiS-u. Je dno m i w ięc zabrano, ch oć s type ndium ucze lniane je s t niżs ze niż k ie dyś. Paradok s alnie, im bardzie j s ię pośw ięcam, tym m nie j z te go m am, finans ow o oczyw iście, gdyż s atys fak cja je s t dużo w ięk s za. Tak je dnak byćnie pow inno O lek : Początk ow o nie s zło m i za dobrze, m iałe m problem y z zalicze nie m pie rw s ze go s e m e s tru, dużo czas u pośw ięcałe m na s port. Ale w re s zcie udało m i s ię zaliczyćs e s ję i je s te m już na drugim s e m e s trze. Jace k : Ja dopie ro co zacząłe m s tudia, narazie zaliczam w s zys tk o w te rm inie. Bardzo pom ogło m i przyznanie IO S, m ogłe m prze łożyć s obie e gzam iny. M yślę, że s portow cy pow inni je dnak k once ntrow ać s ię na s porcie a je śli już de cydują s ię na s tudia, to ucze lnie pow inny im pom agać, w m iarę s w oich m ożliw ości oczyw iście. Co do s type ndium, to ja nie s te ty nie otrzym ałe m go, gdyż s tude nci pie rw s ze go rok u nie m ogą pobie raćs type ndium za w ynik i s portow e Jak w s pom inacie M is trz os tw a Europy, na k tórych z dobyl iście m e dal? Jace k : To były najpow ażnie js ze zaw ody, w k tórych dotąd brałe m udział. W s pom inam je bardzo m iło. Po e lim inacjach nie w iadom o było, k to w ys tąpi w finale, ale m ój k olega Se bas tian doznał k ontuzji i ok azało s ię, że w ys tąpię zam ias t nie go. Se bas tian był oczyw iście leps zy ode m nie, m oje uk łady były s łabs ze niż je go. W s zys tk o w yk onałe m je dnak popraw nie i otrzym ałe m w ys ok ie noty, co bardzo m nie cie s zyło. Se bas tian bardzo nas dopingow ał, radził, czułe m s ię praw ie tak, jak by s k ak ał ze m ną. Nie byłoby te go m e dalu tak że be z nas zych tre ne rów, K rzys ztofa W ilus za i R adk a W alczyk a. Ch cie libyśm y im bardzo podzięk ow ać. O lek : M oje w s pom nie nia s ą rów nie ż bardzo m iłe. Szk oda m i Se bas tiana, że złapał k ontuzję. Prze d tym i zaw odam i bardzo ciężk o pracow aliśm y a m e dalje s t te go w yraze m. O dnie śliśm y s uk ce s, ch oć w czas ie przygotow ań nie obe s zło s ię be z problem ów : k ontuzje, k łopoty na Ucze lni M am nadzie ję, że na m is trzos tw ach św iata pójdzie nam je s zcze lepie j. Se bas tian: Satys fak cja z m e dalu je s t ogrom na. D la m nie były to bardzo boles ne zaw ody, w e lim inacjach nabaw iłe m s ię k ontuzji. M iło m i, że strona Co robicie w cz as ie w ol nym od s k ok ów? Jace k : Częs to ch odzę na dys k ote k i albo s potyk am s ię ze s w oją dzie w czyną, zre s ztą tre nuje m y raze m. Lubię s pace ry, k ino itp. D użo czas u s pędzam te ż prze d k om pute re m. Se bas tian: Nie m am y zbyt dużo w olne go czas u. Ja os tatnio s poro czas u pośw ięcam na nauk ę, nie k tórym m oim znajom ym aż trudno w to uw ie rzyć. Poza tym inte re s uje m nie s port, ale oczyw iście inne dys cypliny niż s k ok i. O lek : Ja te ż s poro s ię uczę ale m oje życie w w ięk s zości w ype łnia s port, żyję nim. Cz y poz a s al ą s potyk acie s ię w tak im gronie? O lek : Spędzam y ze s obą s poro czas u na tre ningach, w iduje m y s ię codzie nnie, ale czas e m zdarza nam s ię pójść do pubu na oranżadę ;) czy na dys k ote k ę. Se bas tian: K ie dy je s te śm y na obozie, to w idzim y s ię 24 h /dobę, w ięc czas e m m am y s ie bie aż za dużo Dz ięk uję z a roz m ow ę. R ozm aw iała: Ania Żure k

7 Pe re grynacja Ik ony Se de s Sapie ntiae w K atow icach Arch idie ce zjalny D us zpas te rz Ak ade m ick i k s. dr M are k Spyra zw rócił s ię do w ładz nas ze j ucze lni o pom oc w organizacji i k oordynacji Bie gu Gw iaździs te go W ie nie c z gw iazd dw unas tu. R e alizacją proje k tu zajął s ię Sam orząd nas ze jucze lni. W ym ow a bie gu: Bie g naw iązuje do s łów Apok alips y św. Jana A na je j głow ie w ie nie c z gw iazd dw unas tu (Ap 12,1). Ch odzi o pos tać M aryi, M atk i Je zus a. W ie nie c oznacza s ym bolzw ycięs tw a nad złe m. Te nże w ie nie c zos tał zacze rpnięty z Biblii do ok re ślenia s ym bolik i Unii Europe js k ie j. Z ate m te n znak pos iada podw ójny w ym iar: obe cności w artości ch rze ścijańs k ich w e w s półcze s nym św ie cie i Europie Form a bie gu: W bie gu udział w zięło 12 grup s tude ntów z różnych ucze lni, po 12 ucze s tnik ów k ażda. W s zys cy w ys tartow ali o godzinie 11:30 z 12 różnych m ie js c K atow ic w prom ie niu ok. 1 k m od K ate dry Ch rys tus a K róla przy ulicy Pow s tańców w K atow icach. M ie js ca s tartu były zw iązane ze środow is k ie m ak ade m ick im K atow ic (głów nie s ie dziby ucze lni) lub z w ym iare m h is toryczno-k ulturow ym te go m ias ta (Plac W olności). W s zys cy ucze s tnicy pos iadali nie bie s k ie k os zulki z żółtym napis e m Se de s Sapie ntae (Stolica M ądrości) w pis anym w ok rąg złożony z 12 gw iazd (flaga Unii Europe js k ie j). W s zys tk ie e k ipy dotarły do K ate dry na godzinę 12 gdzie zos tali przyw itani prze z bis k upa D am iana Z im onia, a nas tępnie odm ów iono m odlitw ęaniołpańs k i. W ypow ie dź re k tora AW F prof. dr h ab. W ładys ław a M ynars k ie go: M am nadzie ję, że te n Bie g Gw iaździs ty, poza podnios łym w ym iare m re ligijnym będzie m iał je s zcze inny, łączący środow is k a ak ade m ick ie w s k ali re gionu, k raju i zje dnoczone j Europy. Tak i w s zak ce lprzyśw ie cał O jcu Św ięte m u, gdy z ok azji Jubileus zu Nauczycie li Ak ade m ick ich w 2000r. podarow ał środow is k om uniw e rs yte ck im całe go św iata ik onę M atk i Boże j Stolicy M ądrości. Ta ik ona m a w ędrow ać po św ie cie i inte grow ać środow is k a ak ade m ick ie, nauk ow ców, s tude ntów i ucze lnie oraz przypom inać, że nauk a i w ie dza m ają zaw s ze s łużyć s połe cze ńs tw u. O bs e rw uję m łodzie ż i doch odzę do w nios k u, że dziś brak uje je j now e go s poiw a, k tóre by ją inte grow ało w s tudiow aniu, a tak że poza zajęciam i. Te raz ge ne ralnie s tude nci nie ch ętnie angażują s ię w działalność s połe czną, a prze cie ż to przys zła nas za inte lige ncja, od k tóre j będzie zależał rozw ój nas ze g k raju. Cie s zy m nie w ięc inicjatyw a s tude ntów AW F, k tórzy s am i zorganizow ali dla innych ucze lni Bie g Gw iaździs ty. To przyk ład, że R O Z D ANO M ED ALE W dniach luty w h ali s palsk ie go CO S- u odbyły s ię h alow e M is trzos tw a Polsk i w lek k ie j atletyce. W śród ucze s tnik ów te j im pre zy było dw unas tu zaw odnik ów AZ S AW F K atow ice. W ys tąpilioni w je de nas tu k onk ure ncjach. D o K atow ic pow rócili z pięciom a m e dalam i: je dnym złotym, je dnym s re brnym i trze m a brązow ym i. Najm ocnie js zą s troną nas ze j e k ipy ok azał s ię ch ód s portow y: w śród pań na dys tans ie 3000 m złoty m e dalw yw alczyła Sylw ia K orze niow s k a ( ), tuż za nią do m e ty dotarła, pow racająca do w ys ok ie j form y po k ontuzji k olana, Agnie s zk a O les z ( ). Je j w ynik i m ie js ce je s t o tyle w artościow e, iż podopie czna Stanis ław a M arm ura przyse b astian Sond e l- II m ie js ce na M is trzos tw ach Polsk i s e niorów, IV m ie js ce na Puch arze Św iata w Nie m cze ch w 2004 rok u, III m ie js ce na drużynow ych M is trzos tw ach Europy w 2004 rok u. Al e k sand e r Brzozow sk i dw uk rotny M is trz Polsk i s e niorów, V m ie js ce na Puch arze Św iata w Nie m cze ch w 2004 rok u, III m ie js ce na drużynow ych M is trzos tw ach Europy w 2004 rok u. Jace k W od yk - IV m ie js ce na M is trzos tw ach Polsk i s e niorów, IX m ie js ce na Puch arze Św iata w Nie m cze ch w 2004 rok u, III m ie js ce na drużynow ych M is trzos tw ach Europy w 2004 rok u. w ok ółuniw e rs alnych w artości nas za m łodzie ż będzie s ię je dnoczyć. Ik ona M atk i Boże j "Se de s Sapie ntiae ", m ozaik a w yk onana z e lem e ntów m arm uru, ce ram ik i i m e talu prze z M ark o Ivana R upnik a SJ je s t dare m O jca Św ięte go Jana Paw ła II dla środow is k uniw e rs yte ck ich całe go św iata z ok azji Jubileus zu Nauczycie li Ak ade m ick ich, ce lebrow ane go w ram ach obch odów W ie lkie go Jubileus zu R ok u 2000 i zgodnie z Je go w oląprze m ie rza ośrodk i ak ade m ick ie na całym św ie cie. Jubileus z Nauczycie li Ak ade m ick ich obch odzony był uroczyście w dniach od 3 do 10 w rze śnia 2000 rok u pod h as łe m "Uniw e rs yte t w s łużbie now e go h um anizm u". W tym czas ie na ucze lniach R zym u i innych m ias t W łoch odbyło s ię 59 m iędzynarodow ych s ym pozjów pośw ięconych re lacji m iędzy w iarą a rozum e m oraz tak ie m u w yk orzys tania os iągnięć różnych dzie dzin w ie dzy, aby m ogły one przyczynić s ię do praw dziw e go pos tępu rodziny ludzk ie j oraz aute ntyczne go dobra człow ie k a. W zięło w nich udział ponad 16 tys ięcy os ób re pre ze ntujących środow is k a ak ade m ick ie całe go św iata. W ram ach obch odów Jubileus zu m iały te ż m ie js ce s potk ania re k torów, pracow nik ów nauk ow ych i adm inis tracyjnych, s tude ntów i dus zpas te rzy ak ade m ick ich. K ulm inacyjnym i w ydarze niam i Jubileus zu Nauczycie li Ak ade m ick ich było s potk anie w dniu 9 w rze śnia z O jce m Św iętym Jane m Paw łe m II w Auli Paw ła VI oraz m s za św. ce lebrow ana na Placu św. Piotra 10 w rze śnia 2000 rok u, podczas k tóre j papie ż podarow ał środow is k om ak ade m ick im całe go św iata ik onę M atk i Boże j Stolicy M ądrości. W h om ilii podczas te jeuch arys tii O jcie c Św ięty pow ie dział: D rodzy w yk ładow cy i s tude nci, oto je s t w as ze pow ołanie : m acie czynić z uniw e rs yte tu środow is k o, w k tórym k ultyw uje s ię w ie dzę, m ie js ce, w k tórym człow ie k znajduje w izję przys złości, m ądrość, bodzie c do k om pe te ntne j s łużby s połe cze ńs tw u. Tę w as zą drogę zaw ie rzam M aryi, "Se de s Sapie ntiae ", k tóre j w ize rune k prze k azuję w am dzis iaj, abyście ją przyjęli jak o pie lgrzym ującą Nauczycie lkę w m ias tach uniw e rs yte ck ich św iata. Nie ch Ta, k tóra s w oją m odlitw ą w s pie rała apos tołów na początk u e w ange lizacji, pom aga tak że w am prze nik ać środow is k o uniw e rs yte ck ie duch e m ch rze ścijańs k im. Be zpośre dnio po zak ończe niu Jubileus zu Nauczycie li Ak ade m ick ich ik ona zos tała prze k azana do Ate n, gdzie prze d praw ie dw om a tys iącam i lat po raz pie rw s zy dos zło do s potk ania ch rze ścijańs tw a z ów cze s nym św iate m nauk i, rozpoczynając w te n s pos ób pie lgrzym k ę po ośrodk ach ak ade m ick ich całe go św iata. D o te j pory odw ie dziła Gre cję, R os ję, H is zpanię, Uk rainę, Pe ru, Ch ile, Ek w ador, Słow ację, Irlandię, Szk ocję, Anglię, a obe cnie rozpoczyna s w ą pe re grynację po Polsce, k tóra potrw a do grudnia. Jace k M roze k gotow yw ała s ię do tych zaw odów w śnie żne j s ce ne rii. W śród panów na dys tans ie 5000 m trze cie m ie js ce zajął Be niam in K ucińs k i ( ). K olejne brązow e m e dale to zas ługa M ate us za Parlick ie go w trójs k ok u (15,68 m ), k tóry rów nie ż w s k ok u w dal był blis k i zdobycia drugie go brązow e go m e dalu, zajm ując czw arte m ie js ce (7,45 m ) oraz Joanny K uś w bie gu na dys tans ie 1500 m ( ). Na dys tans ie 800 m zajęła ona piąte m ie js ce ( ). Nie s te ty, k ontuzja w ye lim inow ała ze s tartu w finale 400 m nas zą najw ięk s zą nadzie ję na złoty m e dal, s printe rk ę Z uzannę R ade ck ą. Żalje s t o tyle w ięk s zy, iż w e lim inacjach do finału uzys k ała ona najleps zy czas (53.51). Pozos tali zaw odnicy AZ S AW F K atow ice byli tylko odrobinę gors i od s w oich k olegów i w ie lu z nich zajęło m ie js ca od 5 do 8. D obrych w ynik ów i m e dali m ogłoby być o w ie le w ięce j, ale nas z k lub nie dys ponuje h alą, w k tóre j zaw odnicy m ogliby przygotow yw ać s ię do te go typu im pre zy, a ch cą tre now ać na s tadionie m us zą najpie rw w raz z tre ne ram i go odśnie żyć Te raz nas zych zaw odnik ów cze k ają obozy s zk oleniow e, na k tórych będą s zlifow ać form ę do s e zonu letnie go, k tóry rozpoczyna s ię już na początk u m aja. M arze na W olsk a strona - 7 -

8 Kącik Sławka S. R ozgorzała os tatnio w środow is k u ak ade m ick im burzliw a de bata na rów nie burzliw y te m at: czy piw o je s t leps ze od k obie ty?sam je s te m od k ilku lat alkoh olow ym abs tyne nte m i na pe w no nie ch cę zach ęcać do de gus tacji piw a, ale poniże j w ym ie nię k ilka pow odów, dla k tórych to w łaśnie brow ar w ygryw a z płcią pięk ną : 1. Nak lejk i z piw a zde jm ująs ię be z w alki 2. Piw o nigdy nie robi aw antury z pow odu k ilkum inutow e go s późnie nia 3. M oże s z trzym aćk ilka piw w m ie s zk aniu i nie będąs ię bić 4. Piw o nie s toi godzinę prze d lus tre m zanim gdzie ś z nim w yjdzie s z 5. Piw o lubi je ździćw bagażnik u 6. Piw o nigdy s ię nie s późnia 7. Piw o nie prze grze buje Tw oje go portfe la 8. Piw o s ię nie dom aga czułych s łów podczas picia 9. Piw u nie m us is z s ię tłum aczyć, je ślinie m as z na nie och oty 10. Piw u nie prze s zk adza, k ie dy m as z bałagan w s zafie 11. Ch łodne piw o to dobre piw o 12. Piw o nie w yrzucicie z dom u 13. Piw o prze d w ypicie m nie k aże ci s ię ogolić 14. Piw o nie zos taw ia śladów s zm ink i na tw oim cie le 15. K ie dy oglądas z m e cz piw o nie prze łączy k anału na te lenow e lę Z apras zam w s zys tk ie s zanow ne czyte lniczk i do polem ik i (coś w s tylu: dlacze go k os m e tyczk a je s t leps za od m ężczyzny...?). O czyw iście na zak ończe nie dodam, że k ażdy m e dalm a dw ie s trony, a na piw ie św iat nie je s t zbudow any. W ięc podaję poniże j dow ody na to, że piw o to nie do k ońca ide ałm ężczyzny: 1. Piw o nie zrobi ci śniadania do pracy 2. Piw o nie w ypie rze tw oich s k arpe te k 3. Piw o nie podrapie cię po plecach 4. Piw o nie w ypras uje ci k os zuli 5. Piw o nie um yje po s obie k ufla 6. Piw o nie w ys prząta m ie s zk ania na św ięta 7. Piw o s ię do cie bie czule nie przytuli Z m yślą o s tude ntach AW F, a w s zcze gólności tych z k ie runk u W ych ow anie Fizyczne, k tórzy zos taną k ie dyś nauczycie lam i pos tanow iłe m zam ie ścić w gaze tce odrobinę w ie dzy nie zbędne j dla przys złe go be lfra, k tóre j to program nas ze j ucze lni nie obe jm uje s w oim zak re s e m (m yślę, że po uk azaniu s ię te go artyk ułu s praw a zos tanie nagłośniona i odpow ie dnie os oby pode jm ą odpow ie dnie k rok i). O to zate m k ilka de finicji k onie cznych do zaznajom ie nia s ię z nim i prze d rozpoczęcie m pracy zaw odow e jw s zk ole: Piłk a przyrząd e duk acyjny w yk orzys tyw any głów nie na lek cjach W F, zazw yczaj k s ztałtu ok rągłe go (w yjąte k s tanow i piłk a do cięcia), w zależności od dys cypliny s portu m oże m ie ć różną w ie lkość, pow ie rzch nię oraz ciężar. Przyrząd te n je s t ogólnie dos tępny i w zględnie be zpie czny, je dnak je go nie praw idłow e używ anie m oże s pow odow ać s zk ody zarów no na rze czach m artw ych (s tłuczona s zyba, rozbita lam pa, w gnie ce nia w m as ce s am och odu itp.) jak i na is totach żyw ych (prze latujące nad bois k ie m ptak i oraz przypadk ow o trafione inne zw ie rzęta bądź ludzie ); przypadk i śm ie rte lne po k ontak cie z przyrząde m zdarzają s ię nie zw yk le rzadk o. Gw izd e k urządze nie dydak tyczne s tos ow ane głów nie prze z nauczycie li W F w ce lu zw róce nia na s ie bie uw agi lub prze rw ania gry, k ie dy na bois k u zaczyna doch odzić do nadm ie rne go łam ania prze pis ów ; uczniow ie częs to zgłas zają nadużycia zw iązane ze s tos ow anie m gw izdk a strona prze z nauczycie li (gw izdanie uczniow i do uch a, rzucanie gw izdk ie m do ucznia, w ym ach iw anie gw izdk ie m w be zpośre dnie j blis k ości ucznia); urządze nie przydatne je s t rów nie ż przy ce re m onii los ow ania, k to pie rw s zy rozpoczyna grę; os trze że nie : zbyt częs te używ anie gw izdk a m oże prow adzić do głębok ie go uzależnie nia ps ych iczne go od je go dźw ięk u, a po w ie loletnim s tos ow aniu naw e tdo upośledze nia narządu s łuch u. Szarfa przyrząd pom ocniczy w lek cjach W F m ający na ce lu odróżnie nie uczniów przy podziale grupy na drużyny; s potyk a s ię s zarfy w różnych k olorach (najnow s ze tre ndy m ody w s zk olnictw ie pre fe rują zie leń, róż, pom arańcz i k olor żółto-brązow y potocznie nazyw any s raczk ow atym ), z różne go s ą te ż m ate riału (w najbie dnie js zych placów k ach ośw iaty s potyk a s ię naw e t s zarfy z papie ru toaletow e go), różne s ą s pos oby ich zak ładania (prze z ram ię, na nadgars te k, na s zyję, do k ie s ze ni );najw ięk s zą zaletą przyrządu je s t je go pros tota, trudno go ze ps uć, w ięc m oże być s tos ow any już od najw cze śnie js zych lat s zk olnych ; os trze że nie : prze d w prow adze nie m s zarf na zajęcia należy dobrze zapoznać s ię z nas taw ie nie m grupy do W Fu gdyż odnotow ano k ilka przypadk ów próby udus ze nia nauczycie la s zarfąprze z grupę uczniów. M ate rac przyrząd pom ocniczy w lek cjach W F s łużący głów nie do s tw arzania be zpie cznych w arunk ów zajęć, podczas k tórych uczniow ie będą w yk onyw ać jak ie ś trudnie js ze e lem e nty i is tnie je zagroże nie ich zdrow ia i życia (np.: w s ze lkie go rodzaju s alta, s tanie na głow ie, e lem e nty w alk w s ch odu, bok s u, zapas ów itp.); przyrząd je s t pom ocny rów nie ż w lek cjach re lak s acyjnych głów nie w w ygodnym leże niu na plecach lub na brzuch u, rzadzie j na bok u; jak k ażdy przyrząd m ate rac m a s w oje w ady i zalety: zaletą je s t to, że trudno go zm ie ścić w plecak u, s tąd zaginięcia m ate racy ze s zk ół notow ane s ą bardzo rzadk o, z k olei w adą je s t częs te w yk orzys tyw anie przyrządu do pis e m ne go w yrażania prze z uczniów s w oich uczuć. Dzie nnik przyrząd e duk acyjny s łużący do zas tras zania ucznia i w yw ie rania na nim pre s ji ps ych iczne j, je dnak już w os tatnich latach XX w ie k u je go znacze nie znacznie s ię os łabiło, przyrząd te n już nie budzi w śród uczniów tak ie j grozy jak nie gdyś, te raz pozos tał je dynie s ym bolem s praw dzania obe cności i w pis yw ania te m atu zajęć, odnotow yw anie w nim oce n i nagan prze raża uczniów coraz m nie j, bardzie j s ię obaw iają, że dos taną nim po głow ie albo, że nauczycie lbędzie nim do nich rzucał, w zw iązk u z je go funk cją należy zw rócić uw agę na dw ie nie zw yk le w ażne k w e s tie, m ianow icie ze w zględu na k ruch ą k ons truk cję przyrządu zaleca s ię je go s tos ow anie zgodnie z prze znacze nie m, czyli w yłącznie do ce lów form alnych, druga w ażna k w e s tia: nie należy pozos taw iać go w śród uczniów be z opie k i gdyż is tnie je zagroże nie, że pojaw iąs ię w nim jak ie ś now e, nie uczciw ie w pis ane, pozytyw ne s topnie. Tyczk a przyrząd pom ocniczy zbudow any z części w ydłużone j i z pods taw y, w yjątk ow o nie be zpie czny, zw łas zcza gdy nauczycie lopus zcza na ch w ilę m ie js ce zajęć; je dnak zaraze m bardzo pom ocny, s zcze gólnie przy nauczaniu i dos k onaleniu porus zania s ię s lalom e m ; przyrząd te n budzi k ontrow e rs je, w ięc zdania na te m at je go s tos ow ania s ą podzie lone, je dni uw ażają, że je s t nie zbędnym ogniw e m proce s u e duk acji, a drudzy tw ie rdzą, że jak najs zybcie j pow inno s ię go w ycofać z użytk u i zas tąpić punk tam i narys ow anym i k re dą. Prze rw a narzędzie dydak tyczne, nie m ate rialne, w ycine k czas u m iędzy lek cjam i s łużący do podnie s ie nia poziom u h ałas u na k orytarz; s tw arza dla ucznia m ożliw ość s k ons um ow ania drugie go śniadania, odpis ania zadania i ps ych iczne go nas taw ie nia s ię do nas tępne j lek cji, a dla nauczycie la s tanow i ods k ocznię od rze czyw is tości, m oże on w te dy zanurzyć s ię w m arze nia o w ytęs k nionych w ak acjach ; nie do k ońca w iadom o dlacze go prze rw a je s t k róts za od lek cji, ale w ięk s zość uczniów jak i nauczycie li prze jaw ia te nde ncje do prze dłużania prze rw y w e w łas nym zak re s ie ; począte k i k onie c prze rw y s ygnalizow ane s ą prze z dzw one k, k tóre go dźw ięk nie k tórym uczniom i nauczycie lom dźw ięczy w us zach je s zcze na e m e ryturze. M yślę, że tych k ilka de finicji będzie s tanow ić przydatne dope łnie nie w ie dzy dla przys złych nauczycie li i ułatw i zdrow e ps ych icznie porus zanie s ię w nauczycie lsk im fach u. Sław e k Sk ała Sołtys ik

9 Prz ygody stude nta K az im ie rz a K az iu dorabia na studia - Stas iuuu?... - Je s te śm y 50 m e trów nad zie m ią, a tobie s ię zach ciało pogadać?!... O s zalałe ś?! Bądź pow ażny K aziu!... - Stas iuuu?...(po ch w ili) - Słuch am cię K aziu! - Stas iuuu?bo ja nie napis ałe m w podaniu o pracę, że m am lęk w ys ok ości - Cooo?!... to co ty tam napis ałe ś?!... - Nooo, napis ałe m, że um ie m czytać, z pis anie m troch ę gorze j, i że m am tw ardągłow ę - No to s ię nie m as z czym prze jm ow ać, bo z tw ardą głow ą naw e t jak s padnie s z to nic ci nie będzie - Tak m yślis z Stas iu?... - Tak w łaśnie m yślę - No to m nie troch ę us pok oiłe ś, dzięk uję. - Nie m a s praw y - Stas iuuu?... (po ch w ili) - Co znow u?! - Stas iu?a co oni tam robiąza ok ne m?... - K aziu, ty je s te ś gors zy niż m ałe dzie ck o, m y tu m am y ok na m yć a nie podglądać prze z nie, co s ię w biurach dzie je! Tutaj ak urat je s t gabine t dyre k tora i s e k re tark a w łaśnie zalicza godziny nadliczbow e - Ah a!... No to ja bym nie ch ciałbyćs e k re tark ądyre k tora - Ja te ż w olę już m yć ok na na trzydzie s tym piętrze, ch yba że byłaby to pani dyre k tor - Noo Stas iuuu?... (po ch w ili) - Słuch am K aziu, cze go s ię ch ce s z je s zcze dow ie dzie ć? - Stas iu?a ile m y zarobim y za to m ycie ok ie n? - K aziu, zapam iętaj, że dże nte lm e ni nie rozm aw iają o pie niądzach, ale jak już tak bardzo ch ce s z w ie dzie ć to zrobię w yjąte k i ci pow ie m tak obrazow o że by w s zys tk o było jas ne. O tóż za pół godziny pracy zarobis z na paczk ę h e rbatnik ów, a za drugie pół godziny na gorącą h e rbatę, cuk ie r do h e rbaty to już nadgodziny, rozum ie s z?... - Noo Stas iuuu?... (po ch w ili) - Co tym raze m?!... - Ch ce m i s ię s ik aćstas iu - No to nie w ie m w czym m as z problem?... s tań s obie tam na brze gu, ja cię podglądałnie będę - Stas iu? - Cooo!? - Ale tam nie m a s e de s u - Bo tam nigdy nie było s e de s u.. s ik ajna dół! - Ale Stas iu tam ch odząludzie, je żdżąs am och ody - D obrze, no i co z te go?w s zys cy pom yśl,że to prze lotny de s zcz. - Ah a Stas iuuu?... (po ch w ili) - W czym znow u problem?!... - Na k ogo będzie s z głos ow ałw w yborach? - Aleś w ytrzas nąłpytanie! K aziu, polityk ąs ię inte re s uje s z? - Nooo - A ja nie! Nie będę głos ow ał na nik ogo, bo nie m am zam iaru głos u m arnow ać, no ch yba że jak iś gość z k abare tu będzie k andydow ał to w te dy zagłos uję, ale tylko dla jaj! - Stas iuuu?... (po ch w ili) - Cze go!!!? - Ch cę m i s ię k upę - W ie s z K aziu?to m oże już ch odźm y, bo na brązow y grad to s ię ludzie racze jnie nabiorą, a ptas ie gów ie nk a nie s ątak ie duże Sław e k Sk ała Sołtys ik SUKCES I PO RA ŻKA Se s ja to dla nie k tórych w alka z w iatrak am i, do złudze nia przypom inająca tą, jak ą toczyli D on K ich ot i Sanch o Pans a z pow ie ści M igue la de Ce rvante s a, brutalne zde rze nie z rze czyw is tością, dla innych k olejny e tap na drodze do s uk ce s u uk ończe nia s tudiów. Czy to je s t s uk ce s?czy os iągam y go w te dy, k ie dy re alizuje m y ce l, czy m oże być nie zupe łny, os iągnięty nie os iągając ce lu? Czym je s t porażk a - k lęs k ą, prze graną bitw ą, czy tylko ch w ilow ą s łabos tk ą, prze graną, poddanie m s ię, zapom nie nie m, że najcie m nie jje s tprze d św ite m, że im bliże jce lu, tym w ięce jprze s zk ód? Na w ojnie w ygryw a te n, co pope łnia m nie j błędów jak pow ie dział Napoleon B., ale to nie ilość poraże k de cyduje o zw ycięs tw ie <s uk ce s ie >, ale ich jak ość. K ażde go m ożna złam ać, nie k tórzy potrafią pos k ładać pogruch otane k ości, a jak w ie m y, k ażde złam anie w zm acnia pęk nięte m ie js ce. Strze ż s ię, byś nie upadł, jak już upadłe ś, to pow s tań, gdy coś nas nie zabija, to w zm acnia. Porażk am i s ię nie prze jm uj, ch ociaż było ich aż tyle, bo to w łaśnie je s t s uk ce s, k rocze nie od porażk i do porażk i. K ażda pas s a s ię k ończy, k ażdy upade k, k lęs k a to now e dośw iadcze nie, k tóre zm ie nia nas z obraz św iata, je go pojm ow anie. Suk ce s je s t tym, cze go pragnie m y, lecz częs to os iągając go nie um ie m y s ię nim cie s zyć, bo zapom inam y, że to tylko pe w na przypadłość, ce ch a, w ynik k ońcow y, s łow o, k tórym ok re ślam y k ogoś, k om u s ię udało. Suk ce s to os iągnie cie te go, cze go s ię napraw dę pragnie, a nie te go, co łatw ie j zdobyć, <nie z rzadk a o tym zapom inam y>, częs to trze ba s ię poddać, by m óc w ytrw ać, ugiąć s ię, by dalej trw ać. Grać w grze, k tóre j początk u nie pam iętam y a k ońca nie znam y. Ci, k tórzy opuścili m ury nas ze j Ucze lni, być m oże w ybrali złą drogę i zboczyli z nie j w dogodnym m om e ncie, ch oć w ie lu zape w ne pow róci, by s zuk ać s w oje j s zans y ponow nie. Co z tym i, k tórym s ię udało, czy je śli w s zys tk o w nas zym życiu uk łada s ię pom yślnie, to aby na pe w no k roczym y w łaściw ą ście żk ą? Czas e m ciężk o zaw rócić, brak nam odw agi. Statys tycznie rze cz biorąc, liczba poraże k rów na s ię liczbie zw ycięs tw <nie w ie m, czy to pocie s zające, czy przygnębiające >, dotyczy to w s zys tk ich dzie dzin życia i różnie s ię rozk łada, w e w s ze ch św ie cie proporcje zaw s ze s ą zach ow ane, nie w s zys cy m oże m y być zw ycięzcam i, k toś m us i prze grać, by w ygrać m ógł k toś, to oczyw is te. Suk ce s u w s zys cy odnie ść nie m ogą <prof. prze d nazw is k ie m w s zys cy m ie ć nie będą>, bo czym by w te dy był. Na pow odze nie je dnos tk i pracuje grupa, na pom yślność grupy w ięk s za cze ść, aż w k ońcu dla re s zty nie m a k to pracow ać. Z acznijcie działać a re s ztę dok ończy m olek ularna złożoność m ate rii, k tóra cały te n,,s zoł-bizne s napędza w ruch - bo jak inacze j m ożna nazw ać m ach inę czas u, k tóra w łada nam i zaw s ze w te dy i tam, gdzie m a na to och otę. Suk ce s to tylko dłużs za ch w ila rozciągnięta w czas ie. Suk ce s za w s ze lką ce nę - św iat pam ięta zw ycięzców <dlate go nie k tórzy ch ętnie k orzys tają z łatw ych źróde ł zdobyw ania i przys w ajania w ie dzy, zw łas zcza w czas ie e gzam inów >, częs to zapom inając ich drogi prow adzące j na s zczyt, k tóra nie je dnok rotnie pozbaw iła życia w ie le tys ięcy is tnie ń <Janis Joplin życia w praw dzie nik ogo nie pozbaw iła, ch ociaż k to w ie, czy s w oim głos e m nie s pow odow ała k ilku zaw ałów m ięśnia s e rcow e go, żyła s zybk o, zm arła z prze daw k ow ania h e roiny w w ie k u 27 lat, czas e m ce lprze ras ta nas ze m ożliw ości >. W h is torii tak ich przy- strona - 9 -

10 k ładów je s t w ie le, od Alek s andra do Saddam a. Św iat zm ie nia nas ze pos trze ganie prze s złości, h is toria nie je s t s tała, ale ulega prze obraże niom na s k ute k zm ian zach odzących w przys złości. D ziś na Alek s andra W., Napoleona B. patrzym y jak na boh ate rów, ratujących nas z glob, a oni tylko re alizow ali s w ój zam iar, pragnęli s uk ce s u i w pe w ne j m ie rze os iągnęli go, a św iat podziw ia ich, uw aża za boh ate rów, ch ociaż be s tialsk o zabijali i m ordow ali. A Adolf H. - najw ięk s zy zbrodniarz nas zych czas ów, to tyran dziś tak, ale k to w ie, co za k ilka, k ilkanaście lat s ię zm ie ni. Już dziś w film ie Adolfa H. pok azano jak o zagubione go, nie pe w ne go s ie bie face ta, k tóry zam ias tpogardy w zbudza litość. To, co dzis iaj w ydaje s ię oczyw is te i s łus zne, już jutro m oże być zupe łnie nie ak tualne. D zis ie js zy trium f jutro m oże przynie ść k lęs k ę, je śli ok oliczności, fak ty ulegną zm ianie. Suk ce s ow i zaw s ze tow arzys zy pe w na ok oliczność, k tóra daje ok azję, ta z k olei s tw arza s zans e praw dopodobie ńs tw a, m ożliw ości, a m ożliw ość to pe rs pe k tyw a, w ybór, e w e ntualność. Św ie ży PAMIĘ TNIK K IJOW IANK I CZ. V K O R E S P O N D E N C JA Z K I JO W A K ijów, ponie dz iałe k, Pie rw s zy dzie ń prak tyk i w uk raińs k ie j s zk ole prze m inął be z rozlew u k rw i. Program Uniw e rs yte tu w licza w s ie bie tylko je dną nauczycie lsk ą prak tyk ę, i ak urat udało nam s ię ze Sław k ie m na nią załapać. Prak tyk a je s t tylko je dna, ponie w aż s zk oła te ż je s t tylko je dna. Sw oją drogę w zdobyw aniu e duk acji dzie ci zaczynają od ze ra w w ie k u 7 lat, a z te j s am e j s zk oły w ych odzą po je de nas tu latach już z w yk s ztałce nie m śre dnim. Z aczęliśm y s pok ojnie, od k onfe re ncji zapoznaw czo inform acyjne j. D w ie grupy re h abilitacji i je dną nas za, re k re acji, rozdzie lono na pięć brygad, a k ażdą przypis ano do ok re ślone j prze z ucze lnie, k ijow s k ie j s zk oły, z k onk re tnym, ucze lnianym m e todyk ie m. W s zk ole m am y s ię pojaw iać o 9.00, i w ys ie dzie ć s w oje dzie nne s ze śc. godzin do 15.00, be z w zględu na to, czy będzie m y prow adzić lek cje, czy nie. D zis ie js ząporcję prak tyk i m ożna odfajk ow ać. W tore k, Nas za m e todyczk a je s t gotow a nam naw e t k olorow o narys ow ać, jak je s t coś nie jas ne go. Prace nas ze j brygady oce niać będzie je de n nauczycie lze s zk oły. D ziś było zapoznanie ze s zk ołą, a w łaściw ie to głów nie z plane m zajęć. K ażdy z nas dos tał m łods zą, śre dnią i s tars zą k las ę. O prócz nauczycie lsk ie j k litk i i je dne j s ali, nie m iałam przyje m ności zobaczyć s przętu i pozos tałości obie k tów. A na jutro m am y już przygotow ać trzy k ons pe k ty. W te j nas ze j s alce je s t tak zim no, ze m ój s ąs iad z ak ade m ik a, M oh am m e d, zach orow ał. Środa, Cóż, m yślałam, że będzie cie k aw ie j. A m y cały czas s ie dzim y w nas ze j k anciapie i pis ze m y to k ons pe k ty, to plany zajęć, to ch arak te rys tyk ę s w oich k las. Stras zyli nas w cze śnie j nauczycie le, że nam od pis ania palce s puch ną, i było w tym ziarnk o praw dy. Najgors ze w prak tyce to papie rk ow a robota brr.. Sw oją drogą, m ają tu cie k aw e, te ore tyczne przygotow anie, k tóre w arto by prze ds taw ićw Polsce. Cz w arte k, W bibliote ce fajne je s t to, że m ożna brać nie ograniczoną liczbę strona k s iąże k. Je dnak now a k s iążk a je s t tu rzadk ością. W s zys tk ie k s iążk i z m e todyk i, jak ie dos tałam, s ą s tars ze ode m nie o paręnaście, albo dzie ścia lat. Z aczyna s ię w e rtow anie ros yjs k ie j, s pe cjalis tyczne jlite ratury, w pos zuk iw aniu opis u k onk re tne go ćw icze nia. Piąte k, No, tylko pogratulow ać: na piątym dniu prak tyk i pie rw s zy raz dziś w idziałam uk raińs k ą lek cję w ych ow ania fizyczne go. O j, będzie s ię trze ba nauczyć tych śm ie s znych k om e nd. A m y w ciąż m arznie m y w nas ze jk litce i pis ze m y k ons pe k ty. W tore k, W k ijow s k ich s zk ołach ogłos zono grypow ą k w arantannę. D zie ci m ają dw a tygodnie w ak acji. A nas za prak tyk a ogranicza s ię do trzygodzinnych s potk ań, podczas k tórych nas za m e todyczk a s praw dza k ons pe k ty całąs w ojąos obą. W tore k, Ależ ci Arabi s ą dw ulicow i. M ają rygorys tyczne zas ady, k tórych ściśle prze s trze gają na s w oich zie m iach, a jak tylko pojaw ią s ię w śród ludzi o zupe łnie inne j k ulturze, całk ie m s ię zm ie niają, a s w oją m oralność odk ładają na późnie j. Na ok re s, k ie dy pojadą do dom u, i trze ba będzie pok azać, że nadals ą grze cznym i, nie grze s znym i M uzułm anam i. Jak o k oledzy s ą w porządk u, ale lepie j m ie ć s ię z nim i na baczności. M oh am m e d m ów i, że trze ba w yk orzys tać ch w ilę, k tórą przyniós ł los, bo w ięce j s ię m oże nie pow tórzyć. I nie k ażde m u je s t ona dana. I nie zos taje na zaw s ze. Coś w s tylu carpe die m. Tylko, czy rze czyw iście w łaśnie to śniło s ię naw e tnajw ięk s zym filozofom?? Piąte k, M yślałam, że prak tyk a przynie s ie coś now e go. M ija trze ci je j tydzie ń, a m y s ie dzim y w k ropce. Nic, tylko pis ze m y k ons pe k ty, k tóre już m i bok ie m w ych odzą. A dziś w radio s łys załam, że k w arantanna m a być prze dłużona o k olejne 10 dni. A nas z Papie ż już s ię lepie jczuje. Z jadłz rana aż dzie s ięćbis zk optów z k aw ą. Ponie dz iałe k, A je dnak nie zaw s ze w trze ba w ie rzyć w to, co s ię s łys zy z radio. Czw arty tydzie ń prak tyk i zaczęliśm y pe łną parą, naw e t już rozgrze w k ę prow adziłam. Nic, ze dzie ci s ię śm iały z m oich poprze k ręcanych polece ń (jak m ów i dr K rzys ztof Sk alik : Le k cja w -f pow inna przynos ić radość dzie ciom ). To, cze go nie um iałam w ytłum aczyć, po pros tu pok azałam re biata, róbcie to, co ja. Środa, Irina Juriw na, nauczycie lka z zdrow otne go pływ ania zaproponow ała, że pom oże m i napis ać prace i przygotow ać s ię do k onfe re ncji nauk ow e j dla obcok rajow ców na nas zym Uniw e rs yte cie. W s pólnie dos złyśm y do w nios k u, że najlepie j w yk orzys tać w ie dzę prze badaną e m pirycznie. W m oim i Sław k a w ypadk u ak tualną w ie dzą je s t funk cjonow anie k atow ick ie j i k ijow s k ie j ucze lni, w ięc w s pólnie będzie m y porus zać te n problem. Naw e t s obie s praw y nie zadaw ałam, że nas zą przygodę m ożna w yk orzys tać do badań nauk ow ych. A m e todam i pracy nauk ow e j s ą: analiza m e todyczno nauk ow e j lite ratury, s ondaż s tude ntów i nauczycie li, obs e rw acja pe dagogiczna i analiza porów naw cza. Sobota, D ziś te ż idzie m y do s zk oły, ponie w aż zbliża s ię w ie lkie narodow e św ięto: D zie ń K obie t. O drabiam y dziś ponie działe k, że by m ie ć w ięce j czas u na św iętow anie. W ie lu s ąs iadów z ak ade m ik a w yje żdża do dom u, s portow cy m ają z te j ok azji prze rw ę w tre ningach, a już od paru dni coraz w ięce j babus ze k s toi z k w iatam i, s prze daw ców z pe rfum am i, k artk am i, i innym i że ńs k im i gadże tam i.

11 W tore k, Cz w arte k, Pięciu s ąs iadów re pre ze ntujących płe ć m ęs k ą je s t nas zym i s ąs iadam i, i tylko nas z Sław e k o nas, k obie tach pam iętał Poza tym obcy ludzie na ulicy pozdraw iają m nie z ok azji św iąt już od nie dzie li. Jak robi s ię cie plej, pojaw ia s ię s łońce, M ajdan Nie zależności robi s ię prze pięk ny Parę k rok ów po K rie s zciatyk u, i już m a s ię prze d s obą panoram ę na D nie pr i drugą s tronę m ias ta. M arze nie Idzie w ios na, czuć to w nadch odzących, cie płych w iatrach nie tylko na tw arzy, ale i w s e rcu Tylko cze k ać nas ze j k atow ck ie j śm ie tank i s tude nck ie j z AW F, k tóra, zgodnie z tradycją, zjaw i s ię pod k onie c k w ie tnia na k ijow s k im uniw e rs yte cie, by w ygłos ić parę prac na k onfe re ncji. Już te raz m oże m y być ze Sław k ie m prze w odnik am i w ycie czk i. Piąte k, D ziś zak ończyła s ię nas za prak tyk a. Nare s zcie k onie c pis ania k ons pe k tów! Już ch cę odpocząć, ch cę na zajęcia, gdzie nie trze ba s ię tyle uczyć, m ożna s ię s późniać, m ie ć m ultum nie obe cności, i ze ro k ons e k w e ncji D ziś idzie m y dać upus t radości na dys k ote ce. Ch oć praw dę pow ie dziaw s zy, s am a praca z dzie ciak am i s podobała m i s ię. M oże dlate go, że m iałam w ięce j dośw iadcze nia w porów naniu do m oich k olegów i k oleżane k (po przygotow aw cze j prak tyce na AW F), i naw e t m nie poch w alono nie raz Ja s ię czuję gotow a do pracy w s zk ole, k to w ie, jak s ię s k ończy m oja zabaw a w e duk ow anie?ale inni s tude nci?z całym s zacunk ie m dla Uniw e rs yte tu, ale jak m ożna w ypus zczać z ucze lni nauczycie la, k tóry podczas całe j s w oje j k arie ry s tude nck ie j pracow ał tylk o dw a tygodnie w s zk ole? Ponie dz iałe k, Nare s zcie norm alna nauk a!! Spragnie ni w ie dzy, w racam y na zajęcia, k tóre nie odbyły s ię oczyw iście z pow odu nie obe cności grupy, nauczycie la, albo obojgu (nie pam iętam, jak a była w e rs ja oficjalna). A na drugie j parze przygotow yw aliśm y s ię do obrony prak tyk i. Staw iliśm y s ię prze d k om is ja całą brygadą. Z e brano nas zą dok um e ntację, zadali parę pytań, i pos taw ili oce nę, k tórą proponow ała nas za m e todyczk a. D ziś m oże m y już k ate goryczne św iętow ać zam k nie cie prak tyk i. Uk raińs k a zas ada, że k ażdy dzie ń m oże być pow ode m do św iętow ania, s zybk o w ch odzi w k re w. W tore k, Poznałam praw dziw ych, uk raińs k ich K ozak ów. M ają na głow ie k ozack ie czuby (dok ładnie tak ie, jak w O gnie m i m ie cze m pana W ajdy) i tre nują k ozactw o (fre e figh ting). Pie rw s i ludzie, jak ich s potk ałam, żyjąc tu ponad pół rok u, k tórzy rozm aw iają tylk o po uk raińs k u - z zas ady. M iałam początk ow o trudności ze zrozum ie nie m, ale troch ę pos łuch am jak s ię w ypow iadają o h is torii i polityce, i s am a będę m ów ić po ich nie m u. Ich patriotyzm i oddanie ojczyźnie je s t godne podziw u i naśladow ania. Są z zach odu Uk rainy, co w s zys tk o tłum aczy. Środa, D ziś k olejna para prze padła, ale tym raze m nie z błah e go pow odu. D o Uniw e rs yte tu W ych ow ania Fizyczne go i Sportu Uk rainy przyje ch ał s am Pre zyde nt W ik tor Jus zcze nk o!! (A naw e t prze ch odził obok m nie!) Z dziw iona byłam zach ow anie m nas zych k olegów z grupy, k tórzy jak tylko us łys ze li, że nie m a zajęć, zaraz s ię rozpuścili w pow ie trzu. Pow ode m w izyty pre zyde nta było prze ds taw ie nie środow is k u tre ne rów i nauczycie li now e go m inis tra s portu. Bie żący rok m a być dla Uk rainy rok ie m rozw oju w ych ow ania dzie ci w s porcie, bo uzdraw iać s połe cze ńs tw o m ożna od pods taw, w ięc potrze bne s ą zdrow e dzie ci, a w ie c potrze bni s ą w yk w alifik ow ani nauczycie le w f. W s pom niał je s zcze o w s półpracy na te j płas zczyźnie z Polsk ą. M ów ił w ięce j rze czy, ale po uk raińs k u, w ięc nie w s zys tk o zrozum ie liśm y ze Sław k ie m. M oje os obis te w raże nia: w łaściw y człow ie k na w łaściw ym m ie js cu, oprócz te go, że um ie prze m aw iać, m a opanow aną m ow ę ciała, w ie cze go ch ce, um ie je s zcze pożartow ać. Ale do fotografii, jak ie s prze dają na m e tro i M ajdanie Nie zależności, już nie s te ty nie je s tpodobny. c.d.n. K inga Ligock a O bo w iąz k i na u c z y c ie la z r o k u W yobraź s obie, że je s te ś nauczycie lem i odpow ie dz na pytanie : w k tórym rok u ch ciałbyś nie ść k agane k ośw iaty?w 1872 czy w 2005?Z anim odpow ie s z, to m us is z s obie zdaw ać s praw ę, że w 2005 obcuje s z ze w s półcze s ną m łodzie żą a w 1872 m us is z prze s trze gaćponiżs zych prze pis ów : 1. Nauczycie lk ażde go dnia pow inie n zadbać o to, aby lam py były nape łnione a k om ine k czys ty. 2. K ażdy nauczycie lw inie n codzie nnie przynos ić w iadro w ody i k ube łw ęgla. 3. Pióra należy przygotow yw ać s tarannie. K ońców k i piór m ożna os trzyc zgodnie z indyw idualnym i upodobaniam i w ych ow ank ów. 4. Nauczycie low i płci m ęs k ie j ze zw ala s ię na w yk orzys tanie je dne go w ie czoru w tygodniu na s praw y os obis te (bądź te ż dw óch w ie czorów, je ślire gularnie uczęs zcza do k ościoła). 5. Po s pędze niu dzie s ięciu godzin w s zk ole, nauczycie le m ogą oddaćs ię czytaniu biblii lub innych pożyte cznych k s iąg. 6. Nauczycie lki, k tóre w ych odzą za m ąż bądź angażują s ię w rom ans e dos tanąnatych m ias tow e w ypow ie dze nie. 7. Nauczycie l, k tóry pali, używ a alkoh olu w jak ie jk olw ie k form ie, uczęs zcza do k as yna lub dom u publiczne go, lub te ż goli s ię u fryzje ra dos tarcza znak om itych pow odów, by żyw ić pow ażne w ątpliw ości, co do je go w artości, zam iarów, praw ości i uczciw ości. 8. Nauczycie lpow inie n odk ładać drobne s um y z k ażde j w ypłacane j m u pe ns ji, aby w latach s tarości nie s tać s ię ciężare m dla s połe cze ńs tw a. 9. Nauczycie lw yk onujący s w ą pracę s um ie nnie i w ie rnie prze z 5 lat s podzie w ać s ię m oże podw yżk i w w ys ok ości dw udzie s tu pięciu gros zy tygodniow o, o ile zarząd w yrazi na to zgodę. Gdyby pow yżs ze pytanie zadano re pre ze ntatyw ne j grupie nauczycie li 9 9 % pe w nie odpow ie działoby, że w olałoby nos ić w ęgie l i s trugaćpióra w 1872 rok u niż uczyćw s półcze s nąm łodzie ż... strona

12 SESJA - OPIS CH OROBY Se sja (ang. s e s s ion, ros. s ie s ja) - Ch oroba ta je s t bardzo popularna w śród s tude ntów i s tude nte k, na k ażde j ch yba ucze lni w Polsce. D otyk a s zcze gólnie os obnik ów śre dnich lat s tudiow ania. W ynik a ch yba z ok reślone go s pos obu życia s tude ntów. Cie k aw y je s t ok re s, k ie dy ch oroba nas ila s ię w tak i s pos ób, że m ów ie nie o e pide m ii nie je s t prze s adą. Ch oroba prze bie ga w dw óch fazach : zim ow e j (od k ońca lis topada do połow y lute go, e w. k ońca m arca) oraz letnie j (k onie c m aja - począte k lipca, os obnik i z pow ik łaniam i ch orują rów nie ż w e w rze śniu, ch oroba w ygas a na początk u paździe rnik a). Sad ium I - Ch oroba rozpoczyna s w oje żniw o ok oło lis topada. Pie rw s ze ch łody w yjątk ow o dobrze s przyjają ink ubacji ch oroby. Początk ow o atak uje najs łabs ze je dnos tk i. Ch arak te ryzuje s ię to zw ięk s zoną potrze bą prze byw ania w m ie js cach cich ych i dobrze ośw ie tlonych (czyte lnia, bibliote k a, m ocne św iatło w pok oju przy ścis zone j m uzyce ) oraz w zm ożoną k ons um pcją k aw y, h e rbaty i s ie dze nia do późnych godzin nocnych. Podobno pe w ną ulgę daje czytanie (s zcze gólnie na głos ), ucze nie s ię na pam ięć cze gok olw ie k (np. k s iążk i te lefoniczne j) e w e ntualnie ćw icze nia rąk (np. poprze z prze pis yw anie w yk ładów ). Z rozm ów z ch orym i w ynik a te ż je dnoznacznie, że zbaw ie nny potrafi być zapach k s e rów e k, s zcze gólnie w w ięk s zych plik ach. W s ze lkie zabie gi łagodzą je dnak je dynie prze bie g, nie zm nie js zają je dnak ani je go zas ięgu ani m ocy, z jak ą prze bie gnie w przys złości. W tym s tadium os obnik i o s ilnie js ze j odporności próbują ode gnać s ym ptom y ch oroby poprze z prze byw anie w m ie js cach cie m nych i s zcze gólnie głośnych (dys k ote k i, pryw atk i), s pożyw anie odk ażających napojów oraz jak najm nie js zy k ontak t z os obnik am i już ch orym i. Nie s te ty, tuż po Now ym R ok u is tnie je k onie czność ch ociaż s poradycznych z nim i k ontak tów, co ow ocuje zw ięk s zoną liczbą zach orow ań - dalejzjaw is k o naras ta law inow o. Stad ium II - Stude nci m nie j odporni ch orują już na os trą pos tać. Z arażają dos łow nie w s zys tk ich s w oich znajom ych, je dnak nie k tórzy s tude nci nie prze ch odzą naw e t do I s tadium, u nich ch oroba z przyczyn nie dok ładnie poznanych nie rozw ija s ię. W ięk s zość s tude ntów w trak cie II s tadium (ok oło 1-20 s tycznia) prze byw a w ok olicach w yże j w ym ie nionych cich ych m ie js c, nie k tóre najtw ards ze os obnik i albo nie przych odzą na zajęcia, aby unik nąć zaraże nia albo zużyw ają je s zcze w ięk s ze daw k i odk ażaczy. Nie s pos ób zapom nie ć o prow adzących ćw icze nia jak o pote ncjalnych zagroże ń dla w s zys tk ich s tude ntów pragnących unik nąć ch oroby. Z nie w iadom ych przyczyn w ym agają oni pod k onie c s e m e s tru obe cności na zajęciach, aby w ypis ać im re ce pty - nie s te ty k ończy s ię to m as ow ym i zak aże niam i je s zcze zdrow ych os obnik ów. Co cie k aw s ze ani profe s orow ie, ani dok torzy ani naw e t m arni as ys te nci nie w yk azują najm nie js zych oznak zaraże nia. W idocznie po 5 latach zm agań z ch orobą uzys k ująna niąpe łnąodporność. Stad ium III - O s try prze bie g te j ch oroby przypada na ok re s 21 s tycznia -15 lute go. Nie s pos ób znaleźć zdrow ych s tude ntów. W ięk s zość ucze lni prze ryw a naw e t zajęcia, aby dać odpocząć ch orym i nie pow odow ać zaraże nia now ych. Nie s te ty, zazw yczaj je s t już za późno. Sk once ntrujm y s ię te raz na objaw ach s ch orze nia. Ch ory zazw yczaj m a problem y ze s panie m. Z aśnięcie je s t problem e m, a s am s e n nie daje żadne j ulgi. W ięk s zość z nich w ygląda rano bardzo nie dobrze, zaczynają pić k aw ę w ilościach zagrażających ich zdrow iu. Nie k tórzy zaczynają m ie ć om am y, gadają do s ie bie (s zcze gólnie nad k s iążk am i), w yk azują nie zw yk łe w ręcz uw ie lbie nie pom nie js zanych k s iąże k, ze s zytów ;tak jak by czytanie m nie js zych lite r um ożliw iało prze życie dnia. Palący s tude nci palą je s zcze w ięce j, nie palący zaczynają palić. Nie k tórzy ucie k ają s ię do nark otyk ów typu am fe tam ina, s pe e d, aby odpędzić od s ie bie ch orobę i prze żyć k ilka ch w ilbe z pam iętania o nie j. K ończy s ię to je dnak zazw yczaj nie dobrze ch oroba w zm aga s ię. Co cie k aw s ze - os obnik i, k tóre zapadły na nią w cze śnie j, s zybcie j zdrow ie ją, natom ias t u os ób, k tóre ch orują s tos unk ow o k rótk o - ch oroba prze dłuża s ię, m ogą rów nie ż w ys tąpić nie k orzys tne pow ik łania (trw ające naw e t do paździe rnik a, rzadk o do k ońca życia). Ch orzy częs to ch udną, dzie w czyny brzydną, a u m ężczyzn m ożna zauw ażyć nie ogolony zaros t. Aby popraw ić s obie h um or, s tude nci organizują e gzam iny, k ie dy prze z k ilka godzin w yglądają napraw dę dobrze, a nie k tórzy naw e t lepie j niż zw yk le (m ocny m ak ijaż, leps ze niż strona zw yk le ubranie, nie naganne ucze s anie ). Ta k uracja dobrze działa na je dnych, częs to je dnak pogars za s tan u drugich. Stad ium IV- U os ób, k tóre nie m ają pow ik łań poch orobow ych, s ytuacja s zybk o w raca do norm y. O dzys k ują w agę i poprze dni w ygląd. Stan ich popraw ia s ię najbardzie j po oddaniu k s iąże czk i zdrow ia do dzie k anatu pos zcze gólnych w ydziałów, gdzie dzie k an potw ie rdza fak t prze jścia ch oroby. U os ób z pow ik łaniam i ch oroba częs to trw a aż do k ońca m arca, czas e m - jak już w s pom niałe m do paździe rnik a. Je dnak ch oroba naw e t u tych os ób pow oli us tępuje, aż do m om e ntu, k ie dy i oni oddadzą s w oje k s iąże czk i do dzie k anatu. M ogą s podzie w ać s ię s pok oju aż do k ońca m aja, k ie dy ch oroba m a s w ój naw rót. Je j prze bie g je s t podobny do ch oroby zim ow e j, je dnak pow ik łania częs to m ają ch arak te r ch roniczny i trw ają prze z całe lato. Nie opracow ano je s zcze s k ute czne j m e tody lecze nia. O k azuje s ię, że po 10 prze bytych ch orobach, organizm uzys k uje s k ute czną odporność, u os ób z ciężk im i, naw e t rocznym i pow ik łaniam i liczba ta m oże być w yżs za. O ce nia s ię, że je dynie 0.02 % populacji s tude ntów nie zapada na nią ani w zim ie, ani w lecie. Pos iadają oni prze ciw ciało w rodzone, zw ane IO S. 10% populacji prze byw a je dynie lże js zą odm ianę, ci z k olei m ają m odyfik ację w ge nie Q-IO N. Pom im o rozpoznania objaw ów, jak rów nie ż os obnik ów odpornych nie udaje s ię dotąd uzys k ać s zcze pionk i. Nie k tórzy z pacje ntów po odch orow aniu otrzym ują od pańs tw a zapom ogę, tzw. s typę - co dziw ne - otrzym ują ją je dynie os obnik i be z pow ik łań, k tóre w m iarę s zybk o zw alczą ch orobę. O s obnik i z pow ik łaniam i (w tym ciężk im i) m us zą natom ias t płacić za pote ncjalne zagroże nie innych. Z as ad y gry w gol fa s ypial niane go. Gracz m us i pos iadać w łas ny s przęt: k ij i dw ie piłk i. Gra na polu rozpoczyna s ię po otrzym aniu ze zw olenia od w łaścicie la dołk a. W odróżnie niu od golfa traw ias te go w golfie s ypialnianym grający m a w prow adzićk ijdo dołk a a piłk i pozos tająna ze w nątrz. R e gulam inow y s przęt m a pos iadać tw ardy trzone k. W łaścicie ldołk a pos iada praw o s praw dze nia tw ardości trzonk a k ija prze d rozpoczęcie m gry. W łaścicie lpola m a praw o ogranicze nia długości k ija w ce lu unik nięcia us zk odze nia dołk a. Z as adą gry je s t w prow adze nie k ija jak najw ięk s zą ilość razy aż do m om e ntu, gdy w łaścicie lpola będzie zadow olony i tak grający, jak i w łaścicie l pola, uznają grę za zak ończoną. Nie uzys k anie pozytyw ne go r e zultatu m oże s pow odow ać, ze grający nie uzys k a w przys złości ze zw olenia do gry na polu. Z a s prze czne z dobrym i zas adam i uw aża s ię rozgryw anie dołk a nie zw łocznie po przybyciu na pole. D ośw iadcze ni gracze pośw ięcają znaczna ilość czas u na podziw ianie pola. Spe cjalnie dużo uw agi przyciągajązw łas zcza w s paniale uk s ztałtow ane bunk ry. O s trze ga s ię grających prze d opow iadanie m w łaścicie low i, na k tórym ak tualnie m a być gra, o innych polach, na k tórych grający grał lub gra re gularnie. W yprow adzony z rów now agi w łaścicie lpola m oże us zk odzić s przętgracza. Na w s ze lki w ypade k gracz pow inie n być zaopatrzony w odpow ie dnią odzie ż gum ow ą. Gracz w inie n zaw s ze dok ładnie s praw dzać, czy je go czas gry je s t w łaściw ie us talony, zw łas zcza gdy gra m a s ię odbyć na polu po raz pie rw s zy. Z nane s ą przypadk i zde ne rw ow ania graczy, k tórzy s tw ie rdzili, ze inny gracz gra na polu uznanym za je go w łas ne. K ażdy gracz pow inie n w ie dzie ć, ze pole nie zaw s ze je s t dos tępne do gry. Nie k tórzy gracze czują s ię nie zadow oleni, je że li s tw ie rdzą, że pole czas ow o nie nadaje s ię do gry. Z aaw ans ow ani gracze s tos ują w tym przypadk u grę alte rnatyw ną. Gracz w inie n otrzym ać ze zw olenie w łaścicie la pola do gry na tylnym dzie w iątym dołk u. R e gulam in zaleca pow olna grę, grający m us i je dnak być przygotow any do s zybs ze go te m pa gry przynajm nie j ok re s ow o, je że li tak ie będzie życze nie w łaścicie la pola. Z agranie gry k ilka razy w czas ie te go s am e go m e czu je s t porów nyw alne z "h ole in one " w golfie traw ias tym.

13 Z E ŚW IATA STUDEN CKIEGO Z pow odów finans ow ych Uniw e rs yte t Śląs k i w K atow icach ch ce s prze dać je de n ze s w oich dom ów s tude nta. D zięk i te m u ucze lnia m a s poro zaos zczędzić: odpadłyby je j w ys ok ie k os zty utrzym ania budynk u, k tóre w zros ły po obcięciu rządow ych dotacji. M nie j je s t te ż ch ętnych do zam ie s zk ania w ak ade m ik ach. Położony na s k raju las u budyne k zbudow ano w latach 70., w arunk i m ie s zk alne te ż s ą ch arak te rys tyczne dla tych lat - w pok ojach nie m a np. łazie ne k, a dziś to prze cie ż już s tandard w ak ade m ik ach. Stude nci nigdy je dnak nie narze k ali na brak k om fortu. D la nich w ażnie js za je s t atm os fe ra. Podobno te raz żacy zas tanaw iają s ię, jak obronić ak ade m ik prze d s prze dażą. Z am k nięty zos tanie te ż popularny k lub Stras zny D w ór a tak że Z a s zybą. Je dyna nadzie ja pozos taje w now ym dzie rżaw cy, k tóry być m oże zde cyduje s ię na re ak tyw ację k lubów. W yżs za Szk oła Z arządzania im. Je rze go Z iętk a w K atow icach będzie s praw dzała, czy s tude nci nie prze pis ują cudzych prac m agis te rs k ich. To pie rw s za na Śląs k u ucze lnia, k tóra podpis ała um ow ę z s e rw is e m plagiat.pl. O d początk u rok u w yk ładow cy W SZ dos tali now e narzędzie do w alki z plaga plagiatów. Stude nt m us i oddać pracę na płycie CD lub innym nośnik u e lek tronicznym. W yk ładow ca w prow adza ją do program u, k tóry działa jak w ys zuk iw ark a. K om pute r porów nuje tre ść z trze m a m iliardam i dok um e ntów w Inte rne cie i po 24 godzinach pow s taje tzw. raport podobie ńs tw a. O tym, czy k toś dopuścił s ię plagiatu, de cyduje w yk ładow ca, ponie w aż program w ych w ytuje te z podobie ńs tw a, k tóre s tude nt zaznaczył przypis e m (w te dy w s zys tk o je s t zgodne z praw e m ). Z program u antyplagiatow e go od dw óch lat k orzys ta lube lsk i Uniw e rs yte t im. M arii Curii- Sk łodow s k ie j. W tym czas ie aż dw uk rotnie s padła liczba plagiatów. O w prow adze nie zm ian w praw ie, k tóre unie m ożliw ią w yk orzys tyw anie znajom ości przy przyjm ow aniu na s tudia czy zaliczaniu e gzam inów zaape low ało do m inis te rs tw e duk acji i s praw ie dliw ości Stow arzys ze nie M łoda Socjalde m ok racja. Stow arzys ze nie ( )je s t coraz bardzie j zanie pok ojone inform acjam i pras ow ym i na te m at prote k cji, uk ładów i ne potyzm u na w yżs zych ucze lniach pańs tw ow ych m ożna prze czytać w ape lu SM S. Z danie m SM S przyk łade m na to je s t nie zgodne z praw e m przyjm ow anie dzie ci znanych praw nik ów na s tudia praw nicze na Uniw e rs yte cie Gdańs k im, czy donie s ie nia pras ow e na te m at pani Barbary Gie r- DOK TORATY I H ABILITACJE tych, k tóra na e gzam in na Uniw e rs yte cie im. Adam a M ick ie w icza przych odzi w tow arzys tw ie s w oje go m ęża R om ana Gie rtych a. O rganizacja ape luje do m inis te rs tw e duk acji i s praw ie dliw ości do podjęcia działań m.in. na rze cz dos tos ow ania praw a, aby m ożliw e było w łaściw e k aranie w s zys tk ich s tron uk ładów o ch arak te rze ne potycznym i tow arzys k im na ucze lniach pańs tw ow ych. Podobnych działań SM S ocze k uje od re k torów s zk ólw yżs zych. Szk oła Głów na Gos podars tw a W ie js k ie go je s t, zdanie m s tude ntów, najleps zą ucze lnią w Polsce. SGGW zw yciężyła w rank ingu, w k tórym s tude nci polsk ich ucze lni pańs tw ow ych oce niali s w oje s zk oły. O rganizatorzy s ondażu, tygodnik "Prze k rój" i O gólnopolsk i M agazyn Stude nck i "Se m e s tr", ch cie li s ię dow ie dzie ć, co o m ie js cu s w oje j nauk i m yślą s tude nci. O ce ny ucze lni zos tały us talone na pods taw ie anonim ow ych ank ie t, prze prow adzonych w śród s tude ntów 36 ucze lni pańs tw ow ych w 10 m ias tach Polsk i. Stude nci oce niali program s tudiów i je go re alizację, profe s jonalizm s w oich w yk ładow ców (ich w ie dzę i przygotow anie do zajęć), indyw idualne pode jście ucze lni do s tude nta, w arunk i lok alow e (w ypos aże nie s al, ak ade m ik i), bazę inform atyczno- bibliote czną (w tym dos tęp do Inte rne tu), obs ługę adm inis tracyjną, organizację prak tyk i s taży oraz s ys te m s type ndiów nauk ow ych i s ocjalnych. Ank ie tow ani oce niali s zk ołę w pięcios topniow e j s k ali w k ażde j k ate gorii. Punk ty zs um ow ano i w yciągnięto z nich śre dnią. Ucze lnia m ogła zdobyć od je dne go do pięciu punk tów. Najlepie j w ypadła SGGW - najs tars za i najw ięk s za ucze lnia rolnicza w Polsce (3,773 punk tu). Je j s tude nci w ys ok o oce nili k adrę nauk ow ą, dydak tyczną i adm inis trację, w arunk i nauk i, a tak że pre s tiż ucze lni, k tóry pozw ala im na leps zy s tart na rynk u pracy. Tuż za nią uplas ow ały s ię Polite ch nik a Śląs k a w Gliw icach oraz Szk oła Głów na H andlow a w W ars zaw ie. O s tatnie m ie js ce s pośród 36 oce nianych ucze lni zajęła Ak ade m ia M e dyczna w Gdańs k u (2,713 punk tu). Nie w ie le lepie j w ypadły Polite ch nik a Białos tock a i Uniw e rs yte t Śląs k i w K atow icach. O gólnie najs łabs zą pozycją zajęły ucze lnie m e dyczne. Aż czte ry z nich (lube lsk a, łódzk a, białos tock a i gdańs k a) znalazły s ię w os tatnie j dzie s iątce rank ingu. Najleps za s pośród ucze lni m e dycznych Ak ade m ia W rocław s k a - zajęła s iódm e m ie js ce. Szcze gólnie doce niono tam profe s jonalizm w yk ładow ców. W k ate gorii "indyw idualne pode jście do s tude nta" najlepie j w ypadł Uniw e rs yte t M ik ołaja K ope rnik a w Toruniu. Pod w zględe m "prak tyk i s taży" najw ięk s ze uznanie s tude ntów zys k ała Ak ade m ia Ek onom iczna w K atow icach. Ślą sk i k ą cik W ycine k artyk ułu "Nauk a i je j prace ", zam ie s zczone go w D Z IENNIK U PO LSK IM z dnia DO K TO R ATY: "Analiza przypadk ów nie s zk odliw ości h azardu w autom atach s e k w e ncyjnych " "Badania cytom e tryczne żołnie rzy z m ocze nie m nocnym." "Badania nad popraw nością w yk onania w łas nych ruch ów tane cznych." "Brodaw k i język ow e u nacze lnych." (re dak torów ) "Ciała obce w prze łyk u w m ate riale s zpitala w ięzie nne go." "Czas ow a w ydajnośćogie rów pańs tw ow ych." "D och odze nie rozbojów." "D ynam ik a k os iare k w as pe k cie m e todyk i badań." "Fizyk o-ch e m iczne i s m ak ow o-zapach ow e ce ch y s e rów poddanych działaniu prądu s tałe go." "Form y gry w palanta na obs zarze Polsk i." "K one k s je w yżs zych rzędów." "K ons truk cja w ie ży ciałk las." "M onotonicznośćprzy pe w nych s tałych założe niach." "Nie k tóre zagadnie nia farm ak ologiczne go lecze nia alkoh olik ów w św ie tle w łas nych dośw iadcze ń." "Nie k tóre as pe k ty k ulturow e dzie jów m e lanch olii. " "O s prężaniu us trojów ciągłym i uk ładam i cięgie n." "Problem y s tatys tyk i prze pływ ów m iędzygałęziow ych." "Prze nos ze nie nadw rażliw ości typu późne go u św ine k m ors k ich." cd w nas tępnym num e rze M urzine k Bam bo M ająs ie od nos tros zyczk a gorzyj, Bo brak im h e ftów, tas zy z k s iążk am i, Be s toż po pios k u pis ząpalcam i. Le cz s k ulite go tyż fajnie m ają, Bo im nic do dom niy zadow ają! W Africe m iys zk o Bam bo, M urzine k, Blank czorny, m ały lok aty s yne k. Czorno m o m atk a, łojca czorne go, Ujk a i ciotk a, dziadk a i... k ozde go. M o piyk no ch ałpa - by jązbudow ać trza m ie ćpatyk i, de s k i i trow a. Bo prze ca leps zyjch ałpy nie trze ba Jak s ie rok caly h yc leje z nie ba. Be s toż to s agie s ąafryk ony I m ało k e ry je łobleczony. Be s toż fe s tdużo s e us zporują Bo czope k, m antli...nic niy k upują. Jak już M urzink i w s zk ole głód m ają To prze rw a robiąi s e śniodają. Ale niy m ajątas z ze s znitam i, Ani s k lepik u ze k ołoczk am i. Głodny M urzine k s e w las zaleci, By s e na drze w ie fe s tpom as zk e cić. M oże s e urw aćfigi, dak tyle Lub po banany na drze w o w ylyźć. A jak go s us zy to zam ias tcoli Na fe s ts ie w ie lko palm a w gram oli, K ajs ie napije bardzo zdrow e go, M lyczk a z łorze ch a k ok os ow e go. Bam bo M urzine k to m ądry s yne k... I niy m o w s zk ole s am ych je dyne k. Bo s ie m ądrości w k łodo do gow y W s w yjafryk ońs k ijs zk ole ze trow y. W s zk ole tyjniy m a ław e k, tablicy I gim nas tycznyjs ali- by ćw iczyć. Tam w s zys cy afryk ońs cy s zk olorze M y tu na Śląs k u, czy tam dalek o, Z a s iódm om górą, za s iódm om rze k ą... M ie s zk ająludzie - k ożdy w s w ym dom u I to niy w adzi prze ca nik om u, Że je dyn jy k ołocz a inny dak tyle. Porozm yślejo tym ch oćby prze z ch w ilę! strona

14 Z AS ŁYS Z ANE H U MO R W y to je s te ście W yżs za Szk oła Te atralna dr Rys zard Sk ow rone k do ucze s tnik ów Studium Tre ne rs k ie go z LA Pe w ie n s tude nt um arł i pos ze dł do pie k ła. D iabe ł przyw itał go i s pytał, jak ie pie k ło w ybie ra: norm alne czy s tude nck ie. Te n w ybrałnorm alne. Gdy s ię tam znalazł ok azało s ię, że trw ają tam im pre zy do rana, s ą panie nk i i leje s ię alkoh ol, ale rano przybyw a diabe ł i w bija k ażde m u gw óźdź w tyłe k i tak codzie nnie. W obe c te go s tude nt zde cydow ał s ię w k rótce na prze nie s ie nie do pie k ła s tude nck ie go. Tam rów nie ż im pre zy itd., ale rano nie pojaw ia s ię już diabe ł. Tak m ija k ilka m ie s ięcy, aż pe w ne go dnia przych odzi diabe ł z k os ze m gw oździ. Stude nt zas k oczony pyta: - Co je s t?! - Se s ja s tude nt, s e s ja! To m a być rozgrze w k a do bie gu na 800 m?to lepie j s ię położyćpod k aloryfe re m dr Rys zard Sk ow rone k podczas tre ningu Prze ch odzim y do części prak tyczne j. Pros zę w yjąć papie r toaletow y (ch odziło o m ilim e trow y) dr K rzys ztof M alew s k i Cze go pan tam s zuk a?pańs k ie k oleżank i nie m ają nic inne go niż pan. dr K rzys ztof M alew s k i W przyrodzie panuje rów now aga, je że li k toś m a je dną nogę k róts zą, to drugą m a dłużs zą prof. dr h ab. Jan Ślężyńs k i M ężczyźni to zw yk le w zrok ow cy, ch oć nie zaw s ze. Przyk ładow o, na plaży nudys tów pan m ija pięk ną panią, obraca s ię za nią i m ów i: K och am panią! A ona na to: W idzę dr Grze gorz Grządzie l To był tak i `goodbye pas zte t`: m ięs o pow ie działo `goodbye ` a pas zte tpos ze dłw s w oją s tronę m gr Bogdan Sm yłła Trw a s praw dzanie obe cności: -K ow alsk a! -W łaśnie doch odzi O GŁ O S Z ENIA Z atrzym uje policjants tude nta, legitym uje go, otw ie ra dow ód i czyta: - W idzę, że nie pracuje m y. - Nie pracuje m y - potw ie rdza s tude nt. - O pie przam y s ię... - m ów i dalejpolicjant. - Ano, opie przam y s ię - potw ie rdza s tude nt. - O! Studiuje m y... - rze cze policjant. - Nie, - odpow iada grze cznie s tude nt- tylko ja s tudiuję. Jaś, M ałgos ia i Baba Jaga pos zli na s tudia. Jaś na praw o, M ałgos ia na m e dycynę, a Baba Jaga na polite ch nik ę. Po rok u s potyk ają s ię, by w ym ie nićopinie. - U nas na U niw e rk u - m ów i Jaś - to w cale s ię nie uczym y, tylko cały czas im pre zuje m y. Żyćnie um ie rać! - A u nas na Ak ade m ii M e dyczne j - m ów i M ałgos ia - to je s t dużo nauk i. Ale im pre z te ż je s ts poro. - A u nas na Polite ch nice - m ów i Baba Jaga - to tylko nauk a i nauk a. Z e ro zabaw y. Ale za to je s te m najładnie js zą dzie w czyną na rok u! Idą s obie dw aj s tude nci drogą i w idzą k artk ę papie ru targaną prze z w iatr. K artk a ta w pada pod nogi je dne go z nich. Te n s ię s ch yla, podnos i jąi ogląda pobie żnie, od nie ch ce nia. D rugi s tude ntpyta s ię go: - Co to je s t? - Nie w ie m. - To co, k s e ruje m y? RYS U NEK MIES IĄ CA Biuro K arie r Stud e nck ich AW F K atow ice... pos zuk uje w olontarius zy ch cących w ziąć udział w re alizacji cie k aw e go proje k tu dotyczące go och rony zdrow ia. K ażdy, k to w e źm ie udział w proje k cie, otrzym a ce rtyfik at M inis te rs tw a Gos podark i i Biura K arie r. Pam iętajcie, w olontariat je s t w as zą s zans ą na leps zą pracę w przys złości! Ch ętnych zapras zam y do nas ze go Biura w k ażdy czw arte k o 17:30 lub pros im y o zgłas zanie s ię do Pani m gr Agnie s zk i Tyc (Z ak ład Piłk i R ęczne j). Z apras zam y!!! U R SS M y s tude nci organizujący AW F-alia 2005 zw racam y s ię z ape lem o pom oc w re alizacji nas ze go św ięta. Jak w iadom o, nas ze fundus ze s ą ograniczone, dlate go ape luje m y do w as. Je że li m acie m ożliw ość pom óc nam i w e s prze ć nasf inans ow o, znacie k ogoś, k to m oże nam udzie lić jak ie jk olw ie k pom ocy, to zróbcie w s zys tk o, co w w as ze j m ocy, aby to św ięto zbudow ane było prze z nas w s zys tk ich. Z k ażdą propozycją pros im y zgłas zać s ię do pok oju Sam orządu (pok ójnr. 12) lub e -m ail: > s am orzad-aw f-k atow o2.pl > ch ik e poczta.one t.pl > m czoch te nbit.pl strona Z e m s ta K rak ow a

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

3..2..1.. STAR T. K onk urs na nazw ę a gaze tk i uw ażam za otw arty. k ie pom ys ły pros zę k ie row ać na adre s re dak cji)

3..2..1.. STAR T. K onk urs na nazw ę a gaze tk i uw ażam za otw arty. k ie pom ys ły pros zę k ie row ać na adre s re dak cji) 3..2..1.. STAR T K onk urs na nazw ę dl a gaze tk i uw ażam za otw arty (w s ze l k ie pom ys ły pros zę k ie row ać na adre s re dak cji) nr 1 s tycz e ń - l uty 2004 m ie s ięcz nik s tude ntów AW F

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

a ł t R y z W NUM ER Z E Twój przekaz informacji Rozm ow y Z życia Ucze l S port Różności 4-5 Trener za granicą

a ł t R y z W NUM ER Z E Twój przekaz informacji Rozm ow y Z życia Ucze l S port Różności 4-5 Trener za granicą miesięcznik studentów AWF Katowice nr 11 kwiecień 2005 cena - bezcenny a ł d Twój przekaz informacji O ds ze dł je de n z najw ięk s zych Polak ów w h is torii, w ie lki am bas ador m iłości, pok oju i

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

FA M ŁO S Z BU D Y. Ak tu alności. W num e rze : Lis topad - s tr.2 Nas za h ala

FA M ŁO S Z BU D Y. Ak tu alności. W num e rze : Lis topad - s tr.2 Nas za h ala G ŁO S Z BU D Y W num e rze : Lis topad - s tr.2 Nas za h ala - s tr.2 Je zus Ch ris t Supe rs tar - s tr.3 Uzależnijs ię... - s tr.5 Pum a z Baw ari - s tr.6 W yw iad z... - s tr.7 Lice aliada - s tr.8

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

6 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R Y M A R Z Kod z klasyfikacji zawod¾w i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawod¾w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE

Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE C o raz liczniejsza grupa Polaków ze W schodu kształcona na rocznych kursach w C entrum Języka i K ultury Polskiej

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy Gra Polskie Parki Narodowe Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. 1. Proszę podzielić się na drużyny kilku osobowe 2. Następnie pobrać koperty z materiałami 3. Otworzyć koperty i zastosować się do

Bardziej szczegółowo

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie.

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie zorganizow ana została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. O rganizatoram i P oczty Szybow cow ej byli R egionalny

Bardziej szczegółowo

C Z E R W I E C

C Z E R W I E C C Z E R W I E C 2 0 0 6 A ktyw n e słuchan ie komunikuje: w iem, co czujesz 2 3 4 S abotażystą m oże się okazać nasz w łasny um ysł 5 6 Rynek wymaga od organizacji zmian 7 8 9 Na pytanie "ile jest 36 plus

Bardziej szczegółowo

pach nące s iane m W INIA R Z PO LSK I Nr 2/2007 Z as ady de gus tacji w ina s tr.4 w dom u s tr.6 O w ocow e m iody W pływ ziółna te m po

pach nące s iane m W INIA R Z PO LSK I Nr 2/2007 Z as ady de gus tacji w ina s tr.4 w dom u s tr.6 O w ocow e m iody W pływ ziółna te m po Nr 2/2007 W INIA R Z PO LSK I K w artal nik pod patronate m Stow arzysze nia W iniarzy i M iod osytnik ów Pol sk ich W tym num e rze : Z as ady de gus tacji w ina s tr.4 Piw o zrob ione w dom u s tr.6

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó 3 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu W U L K A N I Z A T O R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW JK-WZ-UW 33 I = ZYSK ŁĄCZNY Z PODSTAW OWEJ I POZOSTAŁ EJ DZIAŁALN OŚCI OPERACYJ NEJ A. PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW (w tym SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW) -B. KOSZTY SPRZEDANYCH TOWAR. I PRODUKT. I. WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax.

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax. Wersja archiwalna O g ło sze n ie o r o zp o czę ciu p o st ę p o w a n ia w t r yb ie p r ze t a r g u n ie o g r a n iczo n e g o n a za d a n ie p n. : " D o w ó z u czn ió w d o G imn a zju m n r 1

Bardziej szczegółowo

Magdalena S a e la (K rak ów )

Magdalena S a e la (K rak ów ) A C T A O N I V f i R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCEHIE POLONISTYCZNE OJDZOZIEHCĆW 2, 19B9 Magdalena S a e la (K rak ów ) TECHNIKI NAUCZANIA OBCOKRAJOWCÓW SŁOWNICTWA JĘZYKA POLSKIEGO i Vocabulary

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

SERIAD L POMPY PERYSTALTYCZNE 13. W ysokociśnieniow e pom py serii DL w y- tw arzają ciśnienie naw et do 15 bar. W y-

SERIAD L POMPY PERYSTALTYCZNE 13. W ysokociśnieniow e pom py serii DL w y- tw arzają ciśnienie naw et do 15 bar. W y- W ysokociśnieniow e pom py serii DL w y- tw arzają ciśnienie naw et do 15 bar. W y- stępują w 6 w ielkościach dla przepływ ów 0-20 m 3 /h,o średnicach jelit 18-55 m m. SERIAD L DL12 DL25 DL35 DL45 DL55

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

A L A. Inform acje z m ias ta, gm in i pow iatu. w środk u num e ru ISSN 189 6-9 127. w w w.s e jny.h om e.pl. m arze c 2007 Nr 2 ce na 2,50 zł

A L A. Inform acje z m ias ta, gm in i pow iatu. w środk u num e ru ISSN 189 6-9 127. w w w.s e jny.h om e.pl. m arze c 2007 Nr 2 ce na 2,50 zł Inform acje z m ias ta, gm in i pow iatu m arze c 2007 Nr 2 ce na 2,50 zł w w w.s e jny.h om e.pl ISSN 189 6-9 127 G A L A Fot. M. Sm olińs k a 2 0 0 7 w środk u num e ru G i m n a z j a " m ałe p ie k

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

GEOLOGIA INŻYNIERSKA - PROGRAM WYKŁADU

GEOLOGIA INŻYNIERSKA - PROGRAM WYKŁADU GEOLOGIA INŻYNIERSKA - PROGRAM WYKŁADU. Wstęp. Podstawowe definicje i pojęcia. Klasyfikacja gruntów według norm polskich. 2. Podstawowe właściwości fizyczne gruntów. Podstawowe i pochodne wskaźniki identyfikacyjne.

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

rody i K ultury im. J. M. Gos lara w K olbus zow e j. Pow ołano w ów czas tak że zarząd w s k ładzie : pre ze s dr K azim ie rz

rody i K ultury im. J. M. Gos lara w K olbus zow e j. Pow ołano w ów czas tak że zarząd w s k ładzie : pre ze s dr K azim ie rz M ie s ięcznik pow iatow y K olb us zow a Cm olas D zik ow ie c M ajd an K róle w s k i Niw is k a R aniżów Nr 5/132 M aj2007 r. Ce n a 2,00 z ł D n i K olb u s z ow e j 50 lattow ar z y s tw a A b s olu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

wyniki badania opinii Muzyka niezależna. To znaczy jaka?

wyniki badania opinii Muzyka niezależna. To znaczy jaka? wyniki badania opinii Muzyka niezależna. To znaczy jaka? Warszawa, 15 czerwca 2010 Informacje o badaniu Badanie jest częścią projektu Rynek Niezależny, którego głównym celem jest rozwój polskiej sceny

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej

STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej STATUT Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej ROZDZIAL I Postanow ienia ogólne 1 1. W ojskow a Specjalistyczna Przychodnia L

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

Inform acje z m ias ta, gm in i pow iatu

Inform acje z m ias ta, gm in i pow iatu Inform acje z m ias ta, gm in i pow iatu Fot. M. Sm olińs k a ISSN 189 6-9 127 O d w ołu ją b u r m is tr z a Se jn R ad ni z K l ub u Przyjazne Se jny złożyl i na ręce b urm istrza Jana Stanisław a K

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

RADA NA DZIŚ. Kompletny zapis artykułu dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/o-smierci-rada-na-dzis/

RADA NA DZIŚ. Kompletny zapis artykułu dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/o-smierci-rada-na-dzis/ Kompletny zapis artykułu dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/o-smierci-rada-na-dzis/ Spis treś i Mądrość ludzi łody h... 3 Rada dla żyją y h... 4 www.strategie-rozwoju.pl Piotr Michalak

Bardziej szczegółowo

W YDAR Z ENIA... K olbus zow a za urze czyw is tnie nie te j inw e s tycji, k tóra pod

W YDAR Z ENIA... K olbus zow a za urze czyw is tnie nie te j inw e s tycji, k tóra pod M ie s ięcznik pow iatow y K olb us zow a Cm olas D zik ow ie c M ajd an K róle w s k i Niw is k a R aniżów Nr 1 /128 Sty cz e ń 2007 r Ce n a 2,00 z ł K ale n d ariu m 2006 X VFin ałw O ŚP O tw arcie

Bardziej szczegółowo

architekt Grażyna Stojek SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

SERIA FAST. Autom atyk a Do Bram Sk rz ydłow ych. Prz yk ładow a ins tal. 7 - Fotok om órk i z abe z pie cz ające (fofo1)

SERIA FAST. Autom atyk a Do Bram Sk rz ydłow ych. Prz yk ładow a ins tal. 7 - Fotok om órk i z abe z pie cz ające (fofo1) SERIA Dok um e ntacja te ch nicz na PL v.1 501122 Œ Autom atyk a Do Bram Sk rz ydłow ych Prz yk ładow a ins tal acja 1 - Siłow nik 2 - Płyta s te rująca 3 - O dbiornik radiow y 4 - Ante na 5 - Lam pa os

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym

Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 179 Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym t. II E r r a t a W arty k u le J. K ra m er, S truktura otoczenia polskich gospodarstw

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo