W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie."

Transkrypt

1 W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie zorganizow ana została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. O rganizatoram i P oczty Szybow cow ej byli R egionalny D ział F ilatelistyki i H andlu w P oznaniu, P oczta P olska S.A. R egion Sieci w P oznaniu, Centralna Szkoła Szybow cow a w L esznie, A eroklub L eszczyński oraz K oło M iejskie P olskiego Z w iązku F ilatelistów w L esznie. R egulam in przew ozu poczty zatw ierdzony został przez B iuro F ilatelistyki i H andlu D ział F ilatelistyki w dniu 23 m aja 2012 roku. D o przew ozu P ocztą Szybow cową zostały dopuszczone listy priorytetow e i ekonom iczne, krajow e i zagraniczne, nierejestrow ane i polecone oraz kartki pocztow e opłacone zgodnie z obow iązującym i cennikam i za usługi pocztow e w obrocie krajow ym i zagranicznym, zarów no opatrzone specjalnym i nalepkam i w ydanym i przez K oło M iejskie P olskiego Z w iązku F ilatelistów w L esznie, jak też bez nalepek. Łącznie przygotow ano do przew ozu szybow cem 748 przesyłek w tym : przesyłek poleconych: 129 szt. z czego: przesyłek krajow ych priorytetow ych było 21szt, przesyłek krajow ych ekonom icznych 108 szt. przesyłek zw ykłych: 619 szt. z czego: przesyłek krajow ych było 479 sztuk : priorytetow ych 53 szt, ekonom icznych 426szt. przesyłek zagranicznych było 140 szt.: priorytetow ych 6 szt., ekonom icznych 134 szt.

2 P rzesyłki zostały ponum erow ane, ostem plow ane datow nikiem okolicznościow ym z hasłem : Centralna Szkoła Szybow cow a A P w L esznie 60 lat L eszno 1, a listy polecone dodatkow o oklejone nalepką polecenia R. P o opracow aniu przesyłek sporządzono odsyłkę listową, którą naczelnik U rzędu P ocztow ego nr 1 w L esznie E w a K ożuchow ska w ydała upow ażnionem u członkow i załogi L echow i W oźnem u prezesow i K oła P Z F w L esznie. Start szybow ca z lotniska Centralnej Szkoły Szybow cow ej w L esznie o nazw ie SP 0024 O G A R nastąpił o godzinie Z ałogę szybow ca stanow ili pilot: W aldem ar R atajczak i członek załogi L ech W oźny. O dpraw a poczty specjalnej odbyła się podczas P ikniku Szybow cow ego L eszno. R ozw iń skrzydła po uroczystości w m urow ania kam ienia węgielnego pod budowę pierw szego w P olsce w ertykalnego tunelu aerodynam icznego dla skoczków spadochronow ych. P odczas odpraw y poczty obecni byli: prezydent m iasta L eszna Tom asz M alepszy, przedstaw iciele K oła M iejskiego P Z F w L esznie: sekretarz Janusz Jęsiak i skarbnik Tadeusza P osikata oraz pracow nicy P oczty P olskiej S.A.: K atarzyny H enczak z U P Leszno1 oraz Sław om ir Tom ków z R egionu Sieci Sekcja K oordynacji Sprzedaży w L esznie.

3 P rzew ieziony ładunek pocztow y po w ylądow aniu szybow ca o godz na lotnisku im. W andy M odlibow skiej w K obylnicy został przekazany przez upow ażnionego członka załogi szybow ca L echa W oźnego do najbliższej m iejsca lądow ania szybow ca placów ki pocztow ej, którą był U rząd P ocztow y P oznań 2. W placów ce pocztow ej przesyłki podlegały dalszem u opracow yw aniu poprzez ostem plow anie datow nikiem eksploatacyjnym z hasłem P oznań i inicjałam i A A J m iędzy dw om a gw iazdkam i oraz stem plem inform acyjnym o treści: P rzew ieziono Szybow cem SP O G A R, pilot: W aldem ar R atajczak, czł. załogi Lech W oźny. W ydaw nictw a okolicznościow e w ydane przez K oło M iejskie P Z F w L esznie i P ocztę P olską S.A. w L esznie: 1. N alepka okolicznościow a 60 lat Centralnej Szkoły Szybow cow ej w L esznie z logo m iasta L eszna, w ydane w arkusikach po 4 szt., w nakładzie 2000 sztuk. N alepki przygotow ane w g projektu N atalii Topolskiej. 2. K arnet okolicznościow y zaw ierający w szystkie w alory zw iązane z pocztą szybow cową w ilości 27 sztuk. 3. Z naczek personalizow any w nakładzie 80 sztuk w ydany w 10 arkuszach. Z am ów iony przez Centralną Szkołę Szybow cową w L esznie 4. O kolicznościow a koperta beznom inałow a w ydana w nakładzie 200 szt. P rojekt koperty przygotow ała N atalia Topolska. N a kopercie um ieszczono napis Centralna Szkoła Szybow cow a A P w L esznie 60 lat.

4 5. O kolicznościow a kartka beznom inałow a w ydana w nakładzie 1000 sztuk. P rojekt kartki przygotow ała N atalia Topolska N a karcie um ieszczono napis Centralna Szkoła Szybow cow a A P w L esznie 60 lat. A utorem projektu datow nika okolicznościow ego jest Sław om ir Tom ków. D atow nik przedstaw ia napis: Centralna Szkoła Szybow cow a A P w L esznie 60 lat s.t. L eszno 1 O pracow yw aniem przesyłek filatelistycznych przeznaczonych do przew ozu pocztą specjalną zajm ow ali się: asystent U P L eszno 1 K atarzyna H enczak, członkow ie K oła M iejskiego P Z F w L esznie prezes L ech W oźny i skarbnik Tadeusz P osikata oraz naczelnik U P L eszno 1 E w a K ożuchow ska. N a specjalnie zorganizow anym stoisku filatelistycznym przez U P L eszno 1 w dniu 30 czerw ca 2012 roku na terenie C entralnej Szkoły Szybow cow ej w L esznie m ożna było uzyskać odcisk datow nika okolicznościow ego o treści Centralna Szkoła Szybow cow a A P w L esznie 60 lat s.t. L eszno 1 oraz w ysłać przesyłki pocztą specjalną. O bsługą stoiska filatelistycznego zajm ow ali się pracow nicy P oczty P olskiej S.A. U rzędu P ocztow ego L eszno 1: K atarzyna H enczak oraz E w a K ożuchow ska.

5 Inform acje m edialne dotyczące P oczty Szybow cow ej organizow anej 30 czerw ca 2012 roku w L esznie: D ziennik A B C Czasopism o P anoram a L eszczyńska Czasopism o F ilatelista R adio E L K A Telew izja L eszno w w w.leszno.pl w w w.elka.pl w w w.zg.pzf w w w.tvleszno.pl w w w.cssleszno.eu opracow anie: E w a K ożuchow ska naczelnik U P L eszno 1

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA PZF W LESZNIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA PZF W LESZNIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA PZF W LESZNIE za okres 2011-2015 rok I. SPRAWY ORGANIZACYJNE KOŁA: - ZARZĄD KOŁA: -PREZES: LECH WOŹNY 17 marca 2011 roku Edmund Jankowski przekazuje kierownictwo Kołem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora OPS Nr 13/2014 z dnia 02 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z d n ia... 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej

ROZPORZĄDZENIE. z d n ia... 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej PROJEKT z dnia 9.04.2014r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z d n ia... 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE

Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE C o raz liczniejsza grupa Polaków ze W schodu kształcona na rocznych kursach w C entrum Języka i K ultury Polskiej

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli planowej w zakresie: Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej. Parafy* ±. kontrolujqcego/ych

Protokół kontroli planowej w zakresie: Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej. Parafy* ±. kontrolujqcego/ych 'KO Mazowiecki Kurator Oświaty AL Jerozolimskie 32, 00-024 KPU.5532.2.34.2017.MF Protokół kontroli planowej w zakresie: Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Nazwa szkoły Zespól

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6 /2016 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. z dnia QS lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6 /2016 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. z dnia QS lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 6 /2016 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia QS lutego 2016 r. w sprawie działalności prasowo-informacyjnej w Służbie Więziennej Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 11 i 12 oraz ust.

Bardziej szczegółowo

13. Podatek dochodowy

13. Podatek dochodowy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dane finansowe / Skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Dodatkowe informacje i objaśnienia / 13. Podatek dochodowy 13. Podatek

Bardziej szczegółowo

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax.

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax. Wersja archiwalna O g ło sze n ie o r o zp o czę ciu p o st ę p o w a n ia w t r yb ie p r ze t a r g u n ie o g r a n iczo n e g o n a za d a n ie p n. : " D o w ó z u czn ió w d o G imn a zju m n r 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Przedsiębiorców na horyzoncie?

Rzecznik Przedsiębiorców na horyzoncie? 1 z 5 2017-03-27 15:15 Szuk aj w serwisie Biznes Rzecznik Przedsiębiorców na horyzoncie? Czwartek, 23 lutego (06:00) Dodaj do zakładek w Pow ołanie strażnika praw przedsiębiorców - m.in. naruszanych podczas

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161058 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161058 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161058 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 284111 (51) IntCl5: B65G 57/02 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 28.02.1990 (54)Urządzenie

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W ORGANIZACJACH

WDRAŻANIE METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W ORGANIZACJACH ZESZYTY NAUKOW E POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: O RGANIZACJA I ZA RZĄDZANIE z. 27 2005 N r kol. 1681 Seweryn TCHORZEW SKI Politechnika Śląska, W ydział Organizacji i Zarządzania Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Projekt z dnia 17 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik geodeta 311[10]

I.1.1. Technik geodeta 311[10] I.1.1. Technik geodeta 311[10] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 1225 Przystąpiło łącznie: 1114 przystąpiło: 1044 przystąpiło: 1062 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 880 (84,3%) zdało: 312 (29,4%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej

STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej STATUT Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej ROZDZIAL I Postanow ienia ogólne 1 1. W ojskow a Specjalistyczna Przychodnia L

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Długosiodło: Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy Długosiodło w ramach programu Radosna szkoła Numer ogłoszenia: 241171-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Schematy głównych zakładów w ramach Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Schematy głównych zakładów w ramach Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych progeo sp. z o.o. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2012-2017 Załącznik nr 1 Schematy głównych zakładów w ramach Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych stan

Bardziej szczegółowo

Studia Lednickie 3,

Studia Lednickie 3, Andrzej Rezler, Jacek Wrzesiński Wykorzystanie metod biologii molekularnej w badaniach nekropolii wczesnośredniowiecznych : próby uzyskania fragmentów informacji genetycznej z kości ludzkich pochodzących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr /2015 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie z dnia 41 2015 r. Zatwierdzam PODSEKRETARZ STANU Generalny inspektor Kontroli Skarbowej rtgm&szfm 'Kruhfcumka...; Generalny

Bardziej szczegółowo

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie.

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. 1912. STATUT STOW. OGNISKO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE" w

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący odpadów i substancji odzyskiwanych

Poradnik dotyczący odpadów i substancji odzyskiwanych BROSZURA INFORMACYJNA DO PORADNIKA Nr ref.: ECHA-2010-GF-01-PL Data: 09.06.2010 r. Język: pols ki Poradnik dotyczący odpadów i substancji odzyskiwanych (ECHA) w yda serię broszur informacyjnych zaw ierających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW STADION MIEJSKI W KIELCACH UL. ŚCIEGIENNEGO 8. Rozdział I - Definicje

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW STADION MIEJSKI W KIELCACH UL. ŚCIEGIENNEGO 8. Rozdział I - Definicje Uchwała Zarządu Korona S.A. Kielce Nr 07/12/2010 z dnia 20.12.2010 roku. REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW STADION MIEJSKI W KIELCACH UL. ŚCIEGIENNEGO 8 Na podstaw ie Uchw ały nr 07/12/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

Renata Siemieńska. Kariery naukowe i ich uwarunkowania w perspektywie międzynarodowej

Renata Siemieńska. Kariery naukowe i ich uwarunkowania w perspektywie międzynarodowej Renata Siemieńska Kariery naukowe i ich uwarunkowania w perspektywie międzynarodowej PRZEPROWADZONE BADANIA: (1)Women in European Universities (conducted in the frame of V Programme of EC in 7 countries

Bardziej szczegółowo

REGULAM IN PRACY ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SIEM ION

REGULAM IN PRACY ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SIEM ION REGULAM IN PRACY ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SIEM ION Podstawa prawna - Statut Spółdzielni Obowiązujący od czerwca 2008 r. - 1 - I. POSTANOW IENIA OGÓLNE 1 Zarząd Spółdzielni M ieszkaniowej SIEM

Bardziej szczegółowo

Marcin Daczkowski Bartosz M iłosierny

Marcin Daczkowski Bartosz M iłosierny Marcin Daczkowski Bartosz M iłosierny Idea i zastosowanie ProtokółBO O TP ProtokółD H CP M ożliw ościd H CP Konfiguracja serwera DHCP A takiz w ykorzystaniem protokołu D H CP DHCP a IPv6 Sieci, w których

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1*

o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Projekt z dnia 20 października 2014 r. USTAWA z d n ia...2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ D R P-X.40320.3.2015.M P W ed ług rozdzielnika Uprzejmie informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MPiPS http://www.mpips.gov.pl/bip/proiektv-aktow-prawnych/proiektv-rozporzadzen-izarzadzen/rynek-pracy/

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. I. 1) NAZWA I A D RES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. I. 1) NAZWA I A D RES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Adres strony internetow ej, na której Z am aw iający udostępnia S p e cyfikację Isto tn ych W arunków Zam ów ienia: ww w.opsbieianf.w aw.pl Warszawa: Usługi przygotowywania i dostarczania gorących posiłków

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Długosiodło: Termomodernizacja części budynku administracyjnogospodarczego oraz wymiana pokrycia dachów na budynkach Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle Numer ogłoszenia: 65223-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona l z 5 Łódź: WYWÓZ l UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH Z OBIEKTÓW SPEC. PSYCH. ZOZ W ŁODZI NR SPRAWY NO/PN/U/11/11/09 Numer ogłoszenia: 217555-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym

Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 179 Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym t. II E r r a t a W arty k u le J. K ra m er, S truktura otoczenia polskich gospodarstw

Bardziej szczegółowo

B iuro. Al. S o lid arn o ści 77. 00-090 W arszaw a. W odpow iedzi na pism o K M P.5 7 1.3.2015.W S z dnia 04.05,2015 r., za którym przesłano

B iuro. Al. S o lid arn o ści 77. 00-090 W arszaw a. W odpow iedzi na pism o K M P.5 7 1.3.2015.W S z dnia 04.05,2015 r., za którym przesłano OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 85-128 BYDGOSZCZ OI/KI- 072/4/15/2270 Bydgoszcz dnia. 14.05.2015 r. RPW/31314/2015 P Data:20l5-05-18 - i, /,.' v.. L v' 1 u v.v o i v a rr*

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. WÓJT GMINY DĄBRÓWKA 05-;'.. DĄBRÓWKA u l. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, wo). mazowieckie Nr 0050.248.2014 ZARZĄDZENIE NR 248/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie: zmiany

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy- załącznik nr 7B do SIWZ

Formularz cenowy- załącznik nr 7B do SIWZ Numer postepowania NJ/11/PN/U/AG/ko,kz,um/13 zadanie 2 Formularz cenowy- załącznik nr 7B do SIWZ Rodzaj przesyłki... Nazwa i adres Wykonawcy Rodzaj przesyłki j.m. Szacowane ilości w okresie trwania umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin nadania medalu ZASŁUŻONY DLA OCHOTNICZEGO POŻARNICTWA POWIATU BIELSKIEGO

Regulamin nadania medalu ZASŁUŻONY DLA OCHOTNICZEGO POŻARNICTWA POWIATU BIELSKIEGO Regulamin nadania medalu ZASŁUŻONY DLA OCHOTNICZEGO POŻARNICTWA POWIATU BIELSKIEGO Medal Zasłużony dla ochotniczego pożarnictwa powiatu bielskiego stanowi uhonorowanie szczególnych zasług dla ochotniczego

Bardziej szczegółowo

j l t j g J. f i,... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej)

j l t j g J. f i,... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) SANOCKA FUNDACJA OCHRONY ZDROW IA *8-500 Sanok, ul. Konarskieao 26 WIP 687-10-90-185 REGON 370193191 j l t j g J. f i,......... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej)

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ANALIZY BIG PICTURE DO IDENTYFIKACJI WĄSKICH GARDEŁ PROCESU PRODUKCYJNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE

WYKORZYSTANIE ANALIZY BIG PICTURE DO IDENTYFIKACJI WĄSKICH GARDEŁ PROCESU PRODUKCYJNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZESZYTY NAUKOW E POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: ORGANIZACJA I ZA RZĄ DZA N IE z. 27 2004 N r k o l.1681 Katarzyna DOHN Politechnika Śląska, W ydział Organizacji i Zarządzania Katedra Zarządzania Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia kom isji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanow isko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie

PROTOKÓŁ z posiedzenia kom isji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanow isko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie Łukta, 03 grudnia 2015 r. PROTOKÓŁ z posiedzenia kom isji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanow isko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie 1. W dniu 03 grudnia 2015 r. w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

POCZTA POLSKA W PŁOCKU PO 11 LISTOPADA 1918 R. A b stra kt

POCZTA POLSKA W PŁOCKU PO 11 LISTOPADA 1918 R. A b stra kt JULIAN AULEYTNER POCZTA POLSKA W PŁOCKU PO 11 LISTOPADA 1918 R. A b stra kt Artykuł powstał w nawiązaniu do książki W ojciecha Marciszewskiego pt. Poczta płocka. Rys historyczny. Wyd. NTP,Płock 2010 i

Bardziej szczegółowo

Bożena Brzostowska Transformacja znaczenia public relations w marketingu terytorialnym. Media Kultura Komunikacja Społeczna 7, 273-277

Bożena Brzostowska Transformacja znaczenia public relations w marketingu terytorialnym. Media Kultura Komunikacja Społeczna 7, 273-277 Bożena Brzostowska Transformacja znaczenia public relations w marketingu terytorialnym Media Kultura Komunikacja Społeczna 7, 273-277 2011 Bożena Brzostowska Transformacja znaczenia public relations w

Bardziej szczegółowo

Szkoła Policealna Nr 4

Szkoła Policealna Nr 4 Szkoła Policealna Nr 4 ul. Świętojańska 1, 15-082 Białystok tel. 85-7416-143, fax 85-73-29-444 e-mail: zsz2@zsz2.bialystok.pl Zawód: Technik usług pocztowych i finansowych Opis zawodu i środowisko pracy

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Znaczki. Całostki. Nr 32 (512) 8 sierpnia 2014 r. ISSN 1896-561X

Znaczki. Całostki. Nr 32 (512) 8 sierpnia 2014 r. ISSN 1896-561X Znaczki Nr 32 (512) 8 sierpnia 2014 r. ISSN 1896-561X Madonny Kresowe 14 sierpnia 2014 roku do obiegu wchodzą dwa znaczki pocztowe, na których przedstawiono: na pierwszym, o wartości 1,75 zł - Matkę Bożą

Bardziej szczegółowo

U S TAW A. z d n i a r. o zm ianie ustaw y o zw iązkach zaw odow ych oraz niektórych innych u staw 1

U S TAW A. z d n i a r. o zm ianie ustaw y o zw iązkach zaw odow ych oraz niektórych innych u staw 1 Projekt z dnia 22 m arca 2016 r. U S TAW A z d n i a... 2016 r. o zm ianie ustaw y o zw iązkach zaw odow ych oraz niektórych innych u staw 1 A rt. 1. W ustaw ie z dnia 23 m aja 1991 r. o zw iązkach zaw

Bardziej szczegółowo

M enu W eselne. Z estaw 1 w cenie 185 1. Pow itanie Państw a M łodych chlebem i solą L am pka szam pana. Z upa R osół z m akaronem

M enu W eselne. Z estaw 1 w cenie 185 1. Pow itanie Państw a M łodych chlebem i solą L am pka szam pana. Z upa R osół z m akaronem M enu W eselne (oferta obow iązuje na 2013roku) Z estaw 1 w cenie 185 1 pln R osół z m akaronem F ilet z kurczaka w panierce Schab po chłopsku K arczek w ziołach z sosem Z iem niaki z m asłem i koperkiem

Bardziej szczegółowo

Branża architektoniczna opis techniczny Wykonanie elementów małej architektury w Parku Miejskim w Zdzieszowicach OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI

Branża architektoniczna opis techniczny Wykonanie elementów małej architektury w Parku Miejskim w Zdzieszowicach OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. TEMAT... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODA ROWANIA TERENU... 2 4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU... 2 5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODA

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik usług pocztowych i finansowych Symbol cyfrowy zawodu: 421[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 421[02]-01-102 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR/l^/15 PROKURATORA OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE z dnia Zł lipca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR/l^/15 PROKURATORA OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE z dnia Zł lipca 2015 roku PROKURATURA OKRĘGOWA ul. Dąbrowszczaków 12 10-959 O lsztyn 2 I.A.022/^/15 ZARZĄDZENIE NR/l^/15 PROKURATORA OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE z dnia Zł lipca 2015 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży oraz utraconego

Bardziej szczegółowo

DLA KOMPUTERÓW macos. Przewodnik Szybki start. Kliknij tutaj, aby pobrać najnow szą w ersję tego dokumentu

DLA KOMPUTERÓW macos. Przewodnik Szybki start. Kliknij tutaj, aby pobrać najnow szą w ersję tego dokumentu DLA KOMPUTERÓW macos Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnow szą w ersję tego dokumentu ESET Cyber Security Pro zapewnia doskonałą ochronę komputera przed złośliwym kodem. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Antonina Gabryszewska, Tom asz Sztechm an

Antonina Gabryszewska, Tom asz Sztechm an Antonina Gabryszewska, Tom asz Sztechm an O N A U C ZA N IU M A TE M A T Y K I W S T U D IU M JĘ Z Y K A P O L S K IE G O D LA C U D Z O Z IE M C Ó W W K IE LC A C H Studium Języka Polskiego dla C udzoziemców

Bardziej szczegółowo

Jan M ikołajczyk * REWITALIZACJA H ANDLU W CENTRACH DUŻYCH OŚRODKÓW MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE POZNANIA. 1. Wstęp

Jan M ikołajczyk * REWITALIZACJA H ANDLU W CENTRACH DUŻYCH OŚRODKÓW MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE POZNANIA. 1. Wstęp Jan M ikołajczyk * REWITALIZACJA H ANDLU W CENTRACH DUŻYCH OŚRODKÓW MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE POZNANIA 1. Wstęp Procesy cywilizacyjne pow odują, że zm ieniają się funkcje centrów m iast. 2 pow odu wysokich

Bardziej szczegółowo

Sławomir S m yczek* BANKOW OŚCI INTERNETOW EJ

Sławomir S m yczek* BANKOW OŚCI INTERNETOW EJ Sławomir S m yczek* ZACHOW ANIA KONSUM ENTÓW INDYW IDUALNYCH NA RYNKU BANKOW OŚCI INTERNETOW EJ Rynek usług bankow ych w Polsce ulega ciągłym przem ianom m ającym prow adzić do jego rozwoju i unowocześnienia.

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Grażyna Kryszczuk Problemy tłumaczenia maszynowego. Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 6 (24), 151-154

Grażyna Kryszczuk Problemy tłumaczenia maszynowego. Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 6 (24), 151-154 Grażyna Kryszczuk Problemy tłumaczenia maszynowego Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 6 (24), 151-154 1975 R O Z T R Z Ą SA N IA I ROZBIORY domego operow ania nim. W prawdzie tłum aczenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 79/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 sierpnia 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 79/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 sierpnia 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 79/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej ośrodka odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.05.2016 godz. 20:43:09 Numer KRS: 0000013408

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.05.2016 godz. 20:43:09 Numer KRS: 0000013408 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.05.2016 godz. 20:43:09 Numer KRS: 0000013408 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Kelner 512[01]

I.1.1. Kelner 512[01] I.1.1. Kelner 512[01] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 665 Przystąpiło łącznie: 602 przystąpiło: 581 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 523 (90,0%) zdało: DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Nr 4 POCZTA SZYBOWCOWA

Nr 4 POCZTA SZYBOWCOWA Nr 4 POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW KOŁO W LESZNIE LESZNO, 2016 r. Nr 4 KARNET WYDANY ARKUSZ WYDAWNICZY POCZTY POLSKIEJ SPERSONALIZOWANY ZNAK OPŁATY POCZTOWEJ Wydawca: Koło Polskiego Związku Filatelistów

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOM ICA 58, 1986 ŁÓDZKA K O M U N IK A C JA PUBLICZNA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOM ICA 58, 1986 ŁÓDZKA K O M U N IK A C JA PUBLICZNA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOM ICA 58, 986 M aria Dobrodziej' ŁÓDZKA K O M U N IK A C JA PUBLICZNA WPROWADZENIE "Przedmiotem opracow ania jest analiza statystyczna

Bardziej szczegółowo

SERIAD L POMPY PERYSTALTYCZNE 13. W ysokociśnieniow e pom py serii DL w y- tw arzają ciśnienie naw et do 15 bar. W y-

SERIAD L POMPY PERYSTALTYCZNE 13. W ysokociśnieniow e pom py serii DL w y- tw arzają ciśnienie naw et do 15 bar. W y- W ysokociśnieniow e pom py serii DL w y- tw arzają ciśnienie naw et do 15 bar. W y- stępują w 6 w ielkościach dla przepływ ów 0-20 m 3 /h,o średnicach jelit 18-55 m m. SERIAD L DL12 DL25 DL35 DL45 DL55

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Bożena Chrząstowska Dydaktyka literatury w szkole podstawowej. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 16, 149-152

Bożena Chrząstowska Dydaktyka literatury w szkole podstawowej. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 16, 149-152 Bożena Chrząstowska Dydaktyka literatury w szkole podstawowej Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 16, 149-152 1981 Rocznik XVI/1981 Towarzystwa Literackiego im. A. M ickiewicza Bożena

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

aml~. KONKURS NA STA NO W ISKO

aml~. KONKURS NA STA NO W ISKO ł:u r l1l',..j \ ~;.i r Un d U 'i l Hlll n, na r / t: { l UUl\\ uju O bsl::u t'i\\ \\ltjdd ch LO K:,LN'\ GR UPA f1 ZIAl ANIA..TR YGON - r.ol i','r). - I:lOWACJA" 36-072.,za 16 8 NIP: 51 702 68879 REGON

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY (19) PL (11) P O L S K A (13) B1

OPIS PATENTOWY (19) PL (11) P O L S K A (13) B1 R ZEC ZPO SPO LITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 159026 P O L S K A (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 275662 (51) IntCl5: F24F 6/14 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 04.11.1988

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja prognozowanych przesyłek, paczek i usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Specyfikacja prognozowanych przesyłek, paczek i usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Specyfikacja prognozowanych przesyłek, paczek i usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Dla Zadania nr 1 Usługi pocztowe świadczone na terenie powiatu żarskiego I. Przesyłki listowe krajowe

Bardziej szczegółowo

Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 29 listopada 2013 r. (OR. en) 17069/13 DATAPROTECT 191 USA 65 JAI 1097 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, Data otrzymania: 28 listopada 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesy ania faktur VAT w formie elektronicznej w Spó dzielni Mieszkaniowej PROJEKTANT. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin przesy ania faktur VAT w formie elektronicznej w Spó dzielni Mieszkaniowej PROJEKTANT. 1 Postanowienia ogólne Regulamin przesy ania faktur VAT w formie elektronicznej w Spó dzielni Mieszkaniowej PROJEKTANT 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu us ug drog elektroniczn

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. w Lublinie. KRS 0000059588. Sąd Rejonowy w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU POLITYKI KOMUNIKACYJNEJ W O JE W Ó D Z T W A LU B U S K IE G O N A P R Z Y K ŁA D Z IE T R A N S G R A N IC Z N Y C H P

STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU POLITYKI KOMUNIKACYJNEJ W O JE W Ó D Z T W A LU B U S K IE G O N A P R Z Y K ŁA D Z IE T R A N S G R A N IC Z N Y C H P STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU POLITYKI KOMUNIKACYJNEJ W O JE W Ó D Z T W A LU B U S K IE G O N A P R Z Y K ŁA D Z IE T R A N S G R A N IC Z N Y C H P O ŁĄ C Z E Ń K O LE JO W Y C H Z R E P U B LIK Ą F

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA N R... RADY GMINY MIELEC. dnia...2015 r.

UCHWAŁA N R... RADY GMINY MIELEC. dnia...2015 r. UCHWAŁA N R... RADY GMINY MIELEC - PROJEKTz dnia...2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do umowy agencyjnej ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW UMOWNYCH W AGENCJACH POCZTOWYCH

Załącznik nr 13 do umowy agencyjnej ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW UMOWNYCH W AGENCJACH POCZTOWYCH Załącznik nr 13 do umowy agencyjnej ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW UMOWNYCH W AGENCJACH POCZTOWYCH I. Przedmiot opracowania Niniejszy dokument określa zasady obsługi klientów umownych w agencji pocztowej. Klient

Bardziej szczegółowo

CENNIK opłat za przekazy pocztowe i usługi finansowe płatnicze w Poczcie Polskiej S.A. w obrocie krajowym i zagranicznym

CENNIK opłat za przekazy pocztowe i usługi finansowe płatnicze w Poczcie Polskiej S.A. w obrocie krajowym i zagranicznym Załącznik Nr 2 do Decyzji nr 20/2014/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 31 marca 2014 r. CENNIK opłat za przekazy pocztowe i usługi finansowe płatnicze w Poczcie Polskiej S.A. w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 13 lutego 1960 r. Palestra 4/4(28), 70-102

Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 13 lutego 1960 r. Palestra 4/4(28), 70-102 Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 13 lutego 1960 r. Palestra 4/4(28), 70-102 1960 NACZELNĄ RADA ADWOKACKA A. Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 13 lutego 1960 r.

Bardziej szczegółowo

Jan Deręgowski Zwalczanie alkoholizmu i jego skutków : (ustawa z 10. XII. 1959 r.) Palestra 4/3(27), 33-46

Jan Deręgowski Zwalczanie alkoholizmu i jego skutków : (ustawa z 10. XII. 1959 r.) Palestra 4/3(27), 33-46 Jan Deręgowski Zwalczanie alkoholizmu i jego skutków : (ustawa z 10. XII. 1959 r.) Palestra 4/3(27), 33-46 1960 JAN CERĘGOWSKI adwokat Zw alczanie alkoholizmu i jego skutków (u staw a z 10. XII. 1 9 5

Bardziej szczegółowo

00559007739121212363%~

00559007739121212363%~ oczta olska półka kcyjna ul. tawki, 00-90 arszawa : 55-000--, : 00 00 9. ąd ejonowy dla m. st. arszawy kapitał zakładowy:.0.000 zł, w całości wpłacony. oczta olska półka kcyjna świadczy usługi na podstawie

Bardziej szczegółowo

ECTS w praktyce zasady punktacji

ECTS w praktyce zasady punktacji ECTS w praktyce zasady punktacji Wyższa Szkoła Menedżerska Warszawa 12 Kwietnia 2010 r. Maria Ziółek - Ekspertka Bolońska 1 Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS Przewodnik dla użytkowników;

Bardziej szczegółowo

Nasady kominowe. Nasady kominowe. Łukasz Darłak

Nasady kominowe. Nasady kominowe. Łukasz Darłak Nasady kominowe Łukasz Darłak wentylacja grawitacyjna i odprowadzenie spalin najczęstsze problemy problem braku właściwego ciągu kominowego w przewodach spalinowych powstawanie ciągu wstecznego problem

Bardziej szczegółowo

ń ę ń ę ń ę ń ę ę ę ę ę ź ń ź Ś ę Ł ń ę ę ń ę ń ę ę ę ę ę ę ź ę ę Ż ę ŚĆ ę Ż ń ń ę ń ę ę ę ę ę ź ę ę Ś Ś Ś Ś ź ę ń ę ę Ź ń Ś Ś ę ń ę ę ę ę ę ź ń ŚĆ Ś ń ń ń Ą ń ę ę ŚĆ ę Ż ę ń ę ę ę ę ę ź ń Ś Ś ź Ś Ł ę

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

Stanisław Cichosz, Tadeusz Szawłowski Ustanowienie odrębnej własności lokali. Palestra 2/3-4(7), 84-88

Stanisław Cichosz, Tadeusz Szawłowski Ustanowienie odrębnej własności lokali. Palestra 2/3-4(7), 84-88 Stanisław Cichosz, Tadeusz Szawłowski Ustanowienie odrębnej własności lokali Palestra 2/3-4(7), 84-88 1958 STANISŁAW CICHOSZ TADEUSZ S2AWŁOWSKI Ustanowienie odrębnej własności lokali* Do państw owych biur

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZESZYTU C ZĘSC II C ZESC III

TREŚĆ ZESZYTU C ZĘSC II C ZESC III TREŚĆ ZESZYTU c z ę s c I Ustawy, rozporządzenia, komunikaty: 58. Zsrt dxe a i e Ministra Finansów i dn. 27 lipca 1951 r. w spra wie określenia źródeł i sposobu finansowania -wynalazczości pracowniczej.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Turniej Karate IKO TATARIA CUP 14 o Puchar Burmistrza Nowej Sarzyny

Ogólnopolski Turniej Karate IKO TATARIA CUP 14 o Puchar Burmistrza Nowej Sarzyny LEŻAJSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE LEŻAJSK-NOWA SARZYNA-JEŻOWE-SARZYNA-RUDNIK-MAJDAN ŁĘTOWSKI 37-300 Leżajsk ul. Kwiatowa 15, tel.: +48 505 142 555, +48 508 215 745 adres korespondencyjny: ul. Kwiatowa 15

Bardziej szczegółowo

w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednosteli sanwrzqdu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednosteli sanwrzqdu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Wójta Gminy Kije w sprawie udzielania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednosteli sanwrzqdu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Głosować przez pełnomocnika mogą:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/2016 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 października 2016 roku

Uchwała Nr 129/2016 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 października 2016 roku Uchwała Nr 129/2016 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 października 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu świadczenia usług powszechnych oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

M IN ISTER Rodziny. Pracy i Polityki Społecznej

M IN ISTER Rodziny. Pracy i Polityki Społecznej M IN ISTER Rodziny. Pracy i Polityki Społecznej W arszaw a, dnia czerw ca 2016 r. B K O -I.0842.1.8.2016.MP Pan Adam Horbulewic/. Dyrektor Pow iatow ego U rzędu Pracy dla M iasia Torunia ul. M azow iecka

Bardziej szczegółowo

Nazw a linii: Terliczka szkoła-zabratów ka Numer linii: Z e

Nazw a linii: Terliczka szkoła-zabratów ka Numer linii: Z e Nazw a linii: Terliczka szkoła-zabratów ka Numer linii: 238 Numer kursu 8224 8226 8225 7066 7067 Z Zabratów ka o 05:00 05:30 06:30 07:00 08:00 Błędow a Tyczyńska 05:02 05:32 06:32 07:02 08:02 Błędow a

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za świadczenie niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 w obrocie krajowym dla klienta indywidualnego

Cennik opłat za świadczenie niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 w obrocie krajowym dla klienta indywidualnego Obowiązuje od 6 marca 2014 r. Cennik opłat za świadczenie niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 w obrocie krajowym dla klienta indywidualnego (opłaty brutto zawierające podatek

Bardziej szczegółowo

F o r m u l a r z c e n o w y

F o r m u l a r z c e n o w y Załącznik nr 4a do SIWZ załącznik do Oferty F o r m u l a r z c e n o w y W poniższych tabelach znajdują się rodzaje przesyłek (usług pocztowych), jakie będą zlecane Wykonawcy oraz szacunkowe ilości danej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 2015 r. w sprawie: przeprow adzenia konkursu na wykonanie projektu logo G m iny Chrzanów

Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 2015 r. w sprawie: przeprow adzenia konkursu na wykonanie projektu logo G m iny Chrzanów Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 2015 r. w sprawie: przeprow adzenia konkursu na wykonanie projektu logo G m iny Chrzanów Na podstawie art. 31 oraz art. 7 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SIWZ. Arkusz cenowy. Waga przesyłki (w gramach) Cena jednostkowa brutto (kol. 4 x kol. 5)

SIWZ. Arkusz cenowy. Waga przesyłki (w gramach) Cena jednostkowa brutto (kol. 4 x kol. 5) Tabela nr 1 L.p. Rodzaj przesyłki Arkusz cenowy Waga przesyłki (w gramach) Cena jednostkowa brutto Ilość (szt.) Wartość brutto 1 2 3 4 5 6 (kol. 4 x kol. 5) 1. Przesyłka listowa, nierejestrowana, ekonomiczna,

Bardziej szczegółowo