Wybrane aspekty analizy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane aspekty analizy"

Transkrypt

1 Z PRA KTYKI Renata Włoda rc zyk, Grzegorz Ojcetoicz Wybrane aspekty analizy okoliczności i przyczyny śm ierci Sergiusza Jesienina Wstęp P eł ne wyjaśnienie oko l iczności i autorytatywne podanie przyczyny tragicznej ś mie rci wielkiego rosyjskiego poety Sergiusza Jesienina ( ) nie n al eż y wcale do zadań ł atwych. Każdy, kto zechce rozwiązać tę w ieloas pektową zagad kę, będ z i e mu si ał zde rzyć się z zawi łą his torią Rosji porewolucyjnej, skomplikowanymi biografiami osób st eru jących pa ń stwem, a ta kże z dać sobie sprawę z p owiązań ż y c i orys ów wybitnych twórców literatury z ówcze s n ą polityką i politykami. Celem analizy nie jest przytaczani e i komentowanie ca łej dos tę pnej wiedzy na temat podłoża politycznego i kulturo wego, które doprowadz iło do n agłej ś m i erci Sergiusza Jesienina, autorzy wyeksponowali to, co s ię wydarzy ło w nocy z 27 na 28 grudnia 1925 r. w leningradzkim hotelu "Angleterre" i tajnym areszcie OGPU przy prospekcie Majorowa 8/23, by przy okazji zaakcen tować nie tylko fakt ud ręczen ia osoby samego Jes ienina, lecz ta kże świadom ego zbezczeszczenia jego zwłok. Autorzy w swojej monografii. Zab ójstwo Jesienina"! podali, ich zdaniem, najbardziej prawdopodo bną wersj ę wydarzeń, która w ca łości uwzgl ędn i a wcześ n ie j przeprowadzoną anal izę kryminalistyczną. Łańcuch kolejnych etapów zab ójstwa kombinowanego tworzyły określone ogniwa, które jedno po drugim starali s ię wyja ś niać oraz wielokierunkowo zbadać. Kilka lat trwała praca związana z ustalaniem okoliczności i przyczyny ś mie rc i Sergiusza Jesienina. To wiele i mało zarazem, jeśl i weżm ie s ię pod uwagę m ożl i wośc i dostępu do żródeł pisanych oraz przechowywanych w archiwach rosyjskich fotografii, dokumen tują cych samo miejsce zdarzenia (apartament nr 5) i u j ęc i a zwłok w prosektorium Szpitala Obuchowskiego. Nie bez znacze nia okazafa się tutaj współ praca z polskimi ekspertam i i rosyjskimi przyjaciółmi, przeprowadzone eksperymenty i liczne analizy oparte na odważn ych przemyśleniach. Wszystko to po z woliło na skonstruowanie dość obszernego a rty ku ł u "Samobójstwo czy per fidne zabójstwo? Śmierć Sergi usza Jesienina w świe tle współczesne j wiedzy kryminalistycznej i historycznoliterac kiej, który u kazał się w dwóc h kolejnych numerach kwar talnika " P rz eg l ąd Policyjny" [4(92) i 1(93)], nas tępn ie za ś w monografii przywoływanej wcześn iej. Autorzy mają nadz ieję, że ich g łos przyczyni się w pewnej mierze do ustalenia prawdy historycznej i tym samym pozwoli oczyśc ić imię Sergiusza Jesienina z pięt n a psychopatycznego samo bójcy. Chcieliby równ ież, aby ich uwagi za i ns pirowały k ręg i karnistów, którzy mogliby ocen ić, na przy kład poprawność procedur ś ledczych w sprawie o kolicz ności śm ie r ci Sergiusza Jesienina. Przedmiot badań W artykule autorzy s k u p i ą s i ę jedynie na zasygnalizowaniu najistotniej szych rozb ieżn oś ci wy n i kaj ącyc h z kilku przekazów informujących o tragicznym wydarzeniu, tj. ze zdjęć (ryc. 1-8), z rysunków Wasilija Swaroga (ryc. 9) i aktu anatomopatologicznego otwarcia zwłok Sergiusza Jesienina, sporządzon ego przez profesora Aleksandra Gilarewskiego po dokona niu o glę dzin zewnętrz nyc h i w ewnętrznych ciała poety. Ryc. 1. Rosyjski poeta Sergiusz Jesienin w wieku 30 lal źró dło (ryc. 1, 2, 9): hltp :llesen in.ru Fig. 1. Russian Poe! Sergei Yesenin at the age ot PROBLEMY KRYMINALISTYKI 272(2) 2011

2 Ryc. 2. C iało Serg iusza Jesienina umyte, po tzw. pierwszym makijażu, przeb rane w czyste i odprasowane ubranie, z zaczesanymi w miejscu postrzału i innych obrażeń włosami, utozone do zdjęcia na sofie w apartamencie nr 5 w hotelu..angleterre w Uwag ę przy kuwa nienaturalne u łoż e nie nóg (szczególnie lewej). W takim stanie 28 grudnia 1925 r. o godz zwłoki Jesienina przetransportowano do Szpitala Obuch owsk iego, gdzie następn eg o dnia prof. Aleksander Gilarewski przeprowa dzi ł se kcj ę. Po autopsji dokonano drugiego m a kijażu zwłok. Fig. 2. Washed, dressed in c/ean and ironed c/othes body o, Sergoi Yesenin stter the tirst monoe ry mske-uo. The hair of the poet are combed so that 'hey cover tne received injuries. For the purpose of 'he photograph, Yesenin was placed on tne sofa in the apartm ent number 5 ot tne "Angleterre" hotel. One 's enenuon is attracted by an unnatural poemon ot Yesenin's legs (especial/y tne left one). In that eonanion the body was transported to Obuchow Hospital on 28 December 1925 at 4 pro. tnere. me next dar. oto teeeor Alexander Gilarevsky perlormed an autopsf. A" er me autopsy the body was made-up once again. Ryc. 3. Prawa ręka denata nienaturalnie zg ięta i stężała w skurczu kataleptycz nym. Powyżej pokazano ranę dartą z odstającym piatem skórnym ujawn ionym na przed ramieniu prawej ręki. Obrażen i e to powstaro najprawdopodobniej po zaczepieniu o ro z gi ęte metalow e ucho u podstawy rękojeści rewolweru Nagant. Na prawe j d ło n i i stawie przegubowym widoczne są ślady po sznurze z trudem od ciągan ym przez walczącą o życi e ofi arę. źró dło: Moisiej Nappelbaum. hltp :l/www.kp.ru/daily/236d9.3/ Fig. 3. The righl arm ot the deceased ts unnatura/ly bent and neraenea in cataleplic spasm. Above, there is alaceralian with a protruding f!ap of skin. On the right palm and arliculated joint ot Yesenin one can see several marks left by the rope pulled away with difficulty by the victim fighting for his life. Ryc. 4. Twarz de nata po pierwszym m ak i jaż u. z dobrze widoczn ym wgnie ceniem w c zęści czol owej, utrwa loną plamą - kraterem pod prawą b rw i ą. zmianami okolic oczodolów i ś lad a mi wgnieceń na nosie. W nozdr zach, w prawym otworze tkwi najprawdopodobniej tam pon mający zahamować wyciekan ie płyn ów ustrojowych po zadanych ofierze urazach. Widać też wyciek wydzieliny z jamy ustnej. Fig. 4, Face of tne deceased body euer me firsl mortuary make-up, with clearly visible dent ot me frontal parl, an injury over the right eyobrow, tniunee to eye- sockets and me nose. II is highly probabie that In the right nostril there is a tampon, placed mere to stop the leakage of body fluids. One can also see sa/iva slobbering from Yesenin's oret cavily. Ryc. 5. Górna część tułowia zwłok Sergiusza Jesienina po obdukcji zewnętrznej i wewnętrznej wyko nanej przez prol. Aleksandra Gilarewsk iego w Szpitalu Obuchowskim w Leningradzie. Nadal dobrze widoczne są zmiany okolicy czołowo-nosow ej, oczodo rów. kilka bruzd na szyi po zadzierzgnię te ] pę tli, gł ębo k ie wgniecenie i obrzm ienie lewego ramienia. Po sekcji przystąp iono do drugiego ma kijażu. ź ródło (ryc. 5, 8): Fig. 5. Upper parl ot Yesenin's frunk af/er the aulopsy perlormed by professor Gilarevsky in Obuchow Hospital in Leningrad. The injuries lo frontal and nasal pens. eye-sockets and to the neck as well as Ihe injury and the swelling ot the teft arm are still clearty vtstbte. Atter the aulopsy the second mottuery make-up was put on Yesenin PROB LEMV KRYMINALISTYKI 272(2)

3 Ryc. 6. Uwidoczniona glowa i szyja zwłok Sergiusz a Jesienina przyg otowanych do drugiego makijażu, po sekcji w dniu 29 grudnia 1925 r. w kostn icy Szpit ala Obuchowskiego. Zaznaczono bruzdy na szyi poety z wyraźnym odcis kiem plecionego sznura. Powyż ej prawego ucha widać tampon zatykający ot wór wloto wy po pos trzale z broni palnej, najprawdopodobniej z rewolw eru NaganI kar. 7,62, oddanym ze stosunkowo blisk;iej od l egł ośc i. Fig. 6. The head and the neek ot Yesenin 's body (eady for the second mortuary make-up after the autopsy pertormea in the mortu8iy ot the Obucho w Hospit al on 29 ot December The injuries lo Yesenin 's neek and the tmpreseion ot the rope are specially marked. Above the righ f ear one can notice a tampon blocking the inlet made by tne sho t (probably from Nagat caliber 7,62) The shot was taken from a relatively close distance. Ryc, 7. Gipsowa maska pośm iert n a Sergiusza Jesienina przechowywana w Domu Puszkinowskim w Sankt Petersburgu. Uchodzi ona za najl epszą, z pun ktu widzenia kryminalistycznego, w śród wszystkich po ś m iert nych masek poety, jakich u żyto pod czas bad a ń porównawczych. Źród ł o: Śm ierć Siergieja Jesienina : dokumenty, fakty, wersje. M ateriały komi sji ds. wyjaśn ien ia przyczyn śmie rci poety Rosyjskiego Komitetu Pisarzy im. S. Jesienina. Fig. 7. Gyps um death mask ot Yesenin held in St Petersburg. 11 is considered to be the best, trom the lorensie point ot view. ofaljthe death masks ot the ooet used in course ot compa rative examinations. Ryc. 8. Zb l iżen i e na twarz poety z dobrze widocznymi zmian am i, chocia ż ju ż po trzec im mak ijaż u, w dniu pogrzebu 31 grudnia 1925 r. w Moskw ie. C iąg le o b rzmiał e. pokryte s ińcami czoło i po liczki, nie zszedł jeszcze siniec okularowy oczu, mimo wypełn ieni a widocznego zag łęb ienia uszkodzonej kości czaszki w oko licy czołow ej. prawego oka i nosa. Fig. 8, A etose-up to the face ot Yesenin afte r the third mortu ary make-up with clearly visible injuries. It was taken on the funeral day (3 1 December 1925) in Mosco w. Yesenin 's forehead and cheeks are still swoi/en and covered with bruises. r ne brutse on Yesenin 's eye-socket is still visible. N iemałą wartość d owodową w ustalaniu okolicznoś ci i przyczyny śm ie rci Sergiusza Jesienina mają rysunki wykonane przez Wasilija Swaroga na miejscu ujawnienia zwłok poety, tj. przed p ołud n iem 28 grudnia 1925 roku, w naturalnie oś wi etlonym apartamencie nr 5 hotelu "Angleterre". Autorzy p rzyp isują im n ie małe znaczenie kryminalistyczne. Na szczegó lną uwagę zasłu guje zwłaszcza szkic przedstaw iają cy cał ą sy lwetę martwego c iała poety. Swarog jako jedyny zarejestrował widok denata bezp ośredn io po uwolnieniu go z pętli i ułożeniu na podłodze. Artysta w swoim przekazie zawarł wiele cennych informacji, dając w ten sposób możliwość przyb l iżenia s ię do rozwikła n ia trudnej zagadki z odleg łej przesz/ości. Na rysunku wyrażnie widać, że prawa rę ka jest nienaturalnie wygięta i stężała w ło k c i u ; zaznaczono m.in. ślady ob raże ń na dłoni, odcinku między dłonią a ło kc i e m, aż do ramienia. Swarog narysowa ł rozwichrzone, w ni eład z i e i posklejane włosy. Na twarzy, zwła s zcz a w okolicy prawej skroni, zakreślił też strza ł i zasinienia jako skutek pobicia (na 68 PRO BLEMY KRYMINALISTYKI 272(2) 2011

4 wszystkich szkicach Swaroga jest to uwiecznione). Na szyi dostrzec moż na odwzorowania bruzd po pęt l i wisielczej. Koszula podcią gnięta, z obnażoną oko l icą pępka. Na torsie leży wyrwana szelka, a spodnie zagadkowo rozchylone, rozpię te i lekko spuszczone. Widać kalesony zap i ęte tylko na jeden guzik, które w kroczu ods ła n iają oko li cę wzgórka łonowego. Nogi nienaturalnie ułożone i w takiej pozycji stęż ał e, przy czym prawa stopa jest silnie skręcona w prawo pod kątem ne ciemnoczerwone wybroczyny krwawe."; "Ciemnofioletowy kolor kończy n dolnych wybroczyny krwawe na nich wskazu ją na to, że denat w stanie powieszenia znajdował się przez d ługi czas"; "Rany na górnych ko ń czynach m ogły być zadane przez samego denata i jako powierzchniowe, wpływu na śm ierć nie m iały. " ; "W krtani i tchawicy - pienisty ś l uz, błona ś l uzowa jasnoró żowa. Pł u ca leż ą w klatce piersiowej swobodnie. Serce wi elkości pięści denata, w jego jamach płynna krew. W żołądk u o ko ł o 300 cm 3 półpłyn ne j tre ś c i " ;.Po Ryc. 9. Szkic Wasilija Swaroga Fig. 9. $ketch o/ Vasili Swarog dz iew ięćdz iesięciu stopni, a prawdopodobn ie wykręcona lewa noga wyrażnie wspiera się na prawej. Autorzy uważają, że Swarog świadom ie nie nakreśl ił linii konturowej lewego boku denata (okolicy biodrowej), która w normalnych warunkach powinna biec od korpusu do lewej nogi. N iewą tp liw ie wskazuje on na obecność ob rażeń (wyk rę cen i a, zlamania), których artysta nie m ógł naszkicować i pokazać odbiorcy. Ciekawie ułożona jest takż e głowa Jesienina, która wskutek z ła man ia rdzenia kręgowego przechyla się nieco w prawo i prawdopodobnie wcale nie s t ę ż a ła. Gdyby odcinek szyjny kręgo słu pa nie był naruszony, zo st ałaby zachowana jego ciąg łość, więc głowa denata miałaby pozycj ę znacznego odchylenia bardziej w lewo, a nie przyjęła usytuowania prosto. Przyglądając się udostępn ionym zdjęciom martwego c iała Sergiusza Jesienina i anal izu jąc akt pośmiertny spo rządzo ny przez prof. Aleksandra Gilarewskiego po dokonanej przez niego sekcji zwło k poety, nasuwa s ię wiele wątpliwośc i natury kryminalistycznej, medyczno -sądowej, psychologicznej, moralnej itp. Niewą t pliwie pytania ekspertów rodzą s ię pod wpływe m zamieszczonych tam ok reś leń, na p rzykład : "Otwory nosowe czyste"; "Usta zaciśnięte " ; "Asfiksja wywo ła na uciskiem na drogi oddechowe"; " Ko ńcz y ny dolne ciemnofioletowego koloru, na goleniach w skórze za uważa l - środku cz o ł a, nad nasadą nosa - wgnieciona bruzda długo śc i ok. 4 cm i szerokoś c i 1 ' / 2 cm";. Pod lewym okiem - niewielkie powierzchniowe otarcie naskórka"; "Kości czaszki całe, pod płatem skórnym w miejscu wgniecionej bruzdy w części cz o łowej znajduje s ię niewielkie pod biegn ięcie krwawe."; "Na szyi nad krtan ią czerwona bruzda, b iegn ąca od lewej do góry i zanikaj ąc a oko ło m ał ż owi n y usznej z przodu; "z prawej bruzda biegnie nieznacznie w g ó rę ku częśc i potylicznej, gdzie zanika; sze ro koś ć bruzdy równa jest g ęsi e m u pióru..."2. W opisie obducenta zwraca uwagę nietypowe określe nie przez niego gr u bości bruzdy wisielczej, odpowiadającej szerokośc i "g ęs iego pióra". Z ca łą pewnośc ią ok reś le nie to nie odpowiada standardom medycznym i nie używano go nawet w ub iegłym stuleciu. A zatem można domn iemywać, ż e prof. Gilarewski przemyc ił w tekście swojego aktu cenną i n fo rmację 3. Ponadto w analizowanej treśc i "Aktu anatomopatologicznego otwarcia zwłok " brak jest ustosunkowania s ię obducenta do otworu widocznego przy prawej ma ł o żowi nie usznej z włożonym weń tamponem. Na zdjęciu wykonany m po ujawnieniu zwłok w hotelu, o dcięci u pętli i ułożeni u cia ła w pozycji leżącej, otwór ten zakryto wło sami, natomiast na fotografii wykonanej podczas autopsji wi dać wygolony odcinek skóry przy prawym PROBLEMY KRYMINAUSTYKl 272(2)

5 uchu z zatkanym otworem wlotowym po postrzale. Bieg ły nie odniósł się równ ież do tylnych okolic potylicy, gdzie m u s i ały wystą pić p rzecież rany z otworami wylotowymi po strzałach oddanych z bliskiej odleg łości w p rawą okolicę oka i skroń nad prawym uchem. Wnioski 1. Na podstawie wieloaspek1owej analizy okoliczności i przyczyny na głej ś mi e rc i Sergiusza Jesienina autorzy twi erd zą, że poeta padł oti arą okrutnego zabójstwa. Jego zgon poprzedz iło brutalne przesł u c h a ni e w tajnym areszcie OGPU, połącz one z przemocą f i zyczną i torturami. 2. Autorz y u znają, że bezpośrednią przyczyną śm ie rci poety sta ło się zadz ierzgn ięcie, które mogło skutkować nawet przerwaniem ci ąg łośc i rdzenia kręg owego. 3. Dwa s t rza ły oddane z broni palnej trafiły już najprawdopodobniej w martwe c iało poety. 4. Znaczną kryminalistyczną wartość dowod o wą w ustalaniu rzeczywistych okoliczności i przyczyny śmierci Sergiusza Jesienina mają rysunki Wasilija Swaroga. 5. Dokumenty procesowe, które wiążą się ze sprawą Jesienina, powsta wały pod pre sją czasów i g rz eszą wieloma n iedos konałościam i merytoryczno-tormalnymi. 6. Wiele przemawia za tezą, że akt obducenta zosta ł świadom ie przez niego skonstruowany tak, aby stać s ię świadki em ewidentnego zabójstwa Sergiusza Jesienina. PRZYPISY 1 Chodzi o studium kryminalistyczno-historycznoliterackie pod tym samym tytulem, które zostało wydane w 2009 r. nakładem Wydziału Wydawnictw i Poligrafii WSPol. w Szczytnie. 2 Są to fragmenty aktu anatomopatologicznego otwarcia zwł ok Sergiusza Jesienina w tłumacz eniu Grzegorza Ojce wicza. Zob. A KT HaMOJlOrOaHaMOM&.1 4eC KOro B CKpb rnhł r en a ECe H&.1Ha ; wersja elektroniczna http ://ru.wikisource.org/wiki. 3 R o zwinięci e tej hipotezy można odnal eźć zarówno w artykule "Samobójstwo czy perfidne zabójstwo? Ś mi e rć Sergiusza Jesienina w świe tl e ws półcz e s nej wie dzy kryminalistycznej i historycznoliterackiej", jak i monografii autorów. BIBLIOGRAFIA 1. Ojcewicz G., Włodarczyk R.: Samobójstwo czy perfidne zabójstwo? Śm i e rć Sergiusza Jesienina w św i e t le wsp ół - czesnej wiedzy kryminalistycznej i historycznoliterackiej, cz. 1, " P rz eg l ąd Policyjny" 2008, nr 4(92), s Ojcewicz G., Włodarczyk R.: Samobójstwo czy perfidne zabójstwo? Śm ierć Sergiusza Jesienina w świetle współczesnej wiedzy kryminalistycznej i historyczno literackiej, cz. 2, " P rz e g ląd Policyjny" 2009, nr 1(93), s Ojcewicz G., Włodarczyk R.. Zajdel O.: Zabójstwo Sergiusza Jes ienina. Studium kryminalistyczno-hi storyczne, WWiP WSPol., Szczytno Streszczenie G łównym celem a rtyku łu jest przcdstmoienic wybrallych aspektów dotyczą cych mlajizy oko licz n ośc i i pr:yc:yily śmierci rosyjskiego poety Sergiuszu jt'sit'liilla ( ). Ta kontrowersyjlla postać by ła ikoll ą swoich CZllSÓW i zaxndką dla ioictu ludzi tllmtej i obco /ej epoki. PrzyczYlly śm ierci /excildy lat dwlfdziestuch o liiezwykle skomplikowllllej oso bowośc i, którq by ł Sergiusz jasienin, blldzą do dzisiaj wieli' cmocii, Na podstawie wieloletnich ba da ń autorzy doszli do tuniosku, że poeto by ł katowany, a następnie zamordowany. Przeprowadzone eksperymenty (opisane w ksią żce pt. Zabójstwo Sergiusza Jesienina diuni krylll illtllistyczno-lzistorycz/le) oraz zw iąz fli /I/ z tym anttliza mają za zadanie oczyścić IW/lOr Jesicnina i zdjąć z liil':';o pięt 110 samobójcy. Niniejsze ro z wf/ ŻillJil1 oparto JIIl wielll arcltiumlliych dokumentach i fotografiach zw iąza nych ze śm iercią Scrgil/ s:n [csieninn, a takie lia dokojlallycll cksl'crylllelltacll, pozwalająlyc11 s two rzyć okrl'ślollą wersję krylllijla lis t.1lczllą. S łowa kluczo we: analiza krymilll1listyczna, wersja krymi Ilt1listyczl1a, eksperyment, zabójstwo kolllbinowil lu', s ntierć poety Sergiusza [csienina. Summary Thc essentin t aim of tltis artide is to prcscnt some aspects concerning the lliwłysis of circumstoncce and Cfl Il::.t'S of dea th of thc Russinn pod Sergei Yescnin ( ). This controtersi»t figure UIflS mi icon and a secrct of his timcs. / 11 farl, he retnains 50 alsufor lilally CO/ltemporary pevple. Thc n 'I1SOIlS bchind the dent11 of Sergd Ycsenin - tlle h'xc/id 0/ WiUI mi extremcly eomplicated persona/ity - collstallt/y C(lvkes t'ery strolig cmotione. LOllg years oj studics attouvd tiu' resca rcnee to statc that ttu: poet UIflS tortured end fi nal/y murderni, Ttsc cond nctcd expcruncnts (describedin the hauk Cli lit/cd TI/(' MlIrder of Sergd Ycscllill. Forellsic and Historical Stlldy ) and the literatl/re col/llected witli it, ainted at clealli/lg thc hen aur oj Ycsenin and removiug the stigl1la of the suicidc. Thc present ctcbonuions art' based 0/1 1tl/llIerol/S architml doclililcllts al/d pllotog raplis concerning Yescnin's denth, as uvt! ils 011 thc perf orllled experintents that altogether ailotocd to reconsi ruct thc past evcnts. Keyw ords: [orensic analysis, forel/sic reccn siru ction of eients, experi tncnt, combined lunnicide. dcattt of thc Russion pcct Scrgci vesenin. 70 PROBLEMY KRYMINALISTYKI 272(2) 2011

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77 Spis treści Dla kogo przeznaczona jest ta książka? 5 Wstęp jak korzystać z poradnika? 7 1. Czym jest głos? 11 Głos jako mieszanka tonów i szumów 12 Głos jako fala 15 Głos jako jedna z funkcji krtani 17

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uduszenie gwałtowne. Tomasz Konopka

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uduszenie gwałtowne. Tomasz Konopka Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Uduszenie gwałtowne Tomasz Konopka Śmierć w wyniku uduszenia jest następstwem zatrzymania dopływu tlenu do ważnych dla życia

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GIMNASTYKI ZDROWOTNEJ DLA OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

PROGRAM GIMNASTYKI ZDROWOTNEJ DLA OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM Stowarzyszenie Wspierania Ekonomii Etycznej Pro Ethica Dane siedziby (do FVa) kontakt: ul. Katowicka 152/29 Centrum Inicjatyw Społecznych 41-705 Ruda Śląska ul. 11 listopada 15a, 41-705 Ruda Śląska NIP:

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszelkie prawa należą do: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. Warszawa 2015 www.zielonasowa.pl Focus

Bardziej szczegółowo

Wartość brutto PLN. lp. Nazwa Ilość Cena jednostkowa netto PLN. Podatek VAT (%) Cena jednostkowa brutto PLN. Wartość netto PLN. ...

Wartość brutto PLN. lp. Nazwa Ilość Cena jednostkowa netto PLN. Podatek VAT (%) Cena jednostkowa brutto PLN. Wartość netto PLN. ... Pakiet nr 1: Załącznik nr 2 ODZIEŻ MEDYCZNA DLA PRACOWNIKÓW Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim Ilość i asortyment odzieży roboczej przewidywana do zakupu w 2014r. KOD PCV 331990001 Termin

Bardziej szczegółowo

Adam Zborowski. ATLAS anatomii człowieka

Adam Zborowski. ATLAS anatomii człowieka Adam Zborowski ATLAS anatomii człowieka Kraków 2007 SPIS TREŚCI schemat komórki ludzkiej...12 rodzaje komórek...13 składniki komórkowe krw i... 14 rodzaje komórek...15 rodzaje nabłonków jednowarstwowych...

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

a integracja sensoryczna

a integracja sensoryczna A. Jean Ayres Dziecko a integracja sensoryczna Przekład: Juliusz Okuniewski H A R M O N IA U N IY E R S A L I S Spis tbreiei Słow o wstępne Florence A. C la r k... Przedmowa Giny G epp ert Colem an i Z

Bardziej szczegółowo

Norma Krajów Rady Współpracy Zatoki Perskiej GS 993/1998 SASO 630 (GS 993) WYMOGI DOTYCZĄCE UBOJU ZWIERZĄT ZGODNIE Z ZASADAMI PRAWA ISLAMU

Norma Krajów Rady Współpracy Zatoki Perskiej GS 993/1998 SASO 630 (GS 993) WYMOGI DOTYCZĄCE UBOJU ZWIERZĄT ZGODNIE Z ZASADAMI PRAWA ISLAMU SASO 630 (GS 993) ICS: Data zatwierdzenia przez Radę Dyrektorów GSMO : 1419(H)-05-24 (1998-09-15) Data publikacji w Dzienniku Urzędowym : 1420(H)-02 20 (1999-06-04) Data wdrożenia niniejszych standardów

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI INSTALACJA Włóż płytę CD-ROM. Uruchom program instalacyjny. Wykonaj instrukcje. 1 6 2 7 3 4 5 1- alans kanałów 1 2 (wyjście miksu) 2- Głośność kanału 1 (lewego)

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó 3 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu W U L K A N I Z A T O R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b

Bardziej szczegółowo

Kozubova i Kamienite Przemysław Borys, 26.08.2015 10:10-15:40

Kozubova i Kamienite Przemysław Borys, 26.08.2015 10:10-15:40 Kozubova i Kamienite Przemysław Borys, 26.08.2015 10:10-15:40 Ilustracja 1: Podejście na Kozubovą rozpoczynaliśmy z Górnej Łomnej Ilustracja 2: Na samym początku powitała nas pięknie wykończona (Horni

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie i montaż regałów metalowych do archiwizowania dokumentacji w Urzędzie Miejskim w Mielcu Podmiot GMINA MIEJSKA MIELEC, 39 300, ul.

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ᐗ升 G ឧ卷n z ) P W E L E : Graphis f udi f. l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ᆗ吇g PÓŹ E ᐗ升Eᐗ升 ᐗ升 G ( H / H E 8 WE E I cj ż w ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 / ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 w j ᆗ吇ឧ喇 j z c c ł w c l g

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 13 584 Poz. 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 13 stycznia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 13 584 Poz. 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 13 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 13 584 Poz. 114 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie mundurów pracowników regionalnych zarzàdów gospodarki wodnej Na podstawie art. 95 ust. 3

Bardziej szczegółowo

(12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO (12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11)Rp.1318 (21) Nume r zgłoszenia: 19237 (51) Klasyfikacja : 28-03 (22) Dat a zgłoszenia: 29.12.1999 (54) Depilato r z przystawk ą (30) Pierwszeństwo :

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo