Wybrane aspekty analizy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane aspekty analizy"

Transkrypt

1 Z PRA KTYKI Renata Włoda rc zyk, Grzegorz Ojcetoicz Wybrane aspekty analizy okoliczności i przyczyny śm ierci Sergiusza Jesienina Wstęp P eł ne wyjaśnienie oko l iczności i autorytatywne podanie przyczyny tragicznej ś mie rci wielkiego rosyjskiego poety Sergiusza Jesienina ( ) nie n al eż y wcale do zadań ł atwych. Każdy, kto zechce rozwiązać tę w ieloas pektową zagad kę, będ z i e mu si ał zde rzyć się z zawi łą his torią Rosji porewolucyjnej, skomplikowanymi biografiami osób st eru jących pa ń stwem, a ta kże z dać sobie sprawę z p owiązań ż y c i orys ów wybitnych twórców literatury z ówcze s n ą polityką i politykami. Celem analizy nie jest przytaczani e i komentowanie ca łej dos tę pnej wiedzy na temat podłoża politycznego i kulturo wego, które doprowadz iło do n agłej ś m i erci Sergiusza Jesienina, autorzy wyeksponowali to, co s ię wydarzy ło w nocy z 27 na 28 grudnia 1925 r. w leningradzkim hotelu "Angleterre" i tajnym areszcie OGPU przy prospekcie Majorowa 8/23, by przy okazji zaakcen tować nie tylko fakt ud ręczen ia osoby samego Jes ienina, lecz ta kże świadom ego zbezczeszczenia jego zwłok. Autorzy w swojej monografii. Zab ójstwo Jesienina"! podali, ich zdaniem, najbardziej prawdopodo bną wersj ę wydarzeń, która w ca łości uwzgl ędn i a wcześ n ie j przeprowadzoną anal izę kryminalistyczną. Łańcuch kolejnych etapów zab ójstwa kombinowanego tworzyły określone ogniwa, które jedno po drugim starali s ię wyja ś niać oraz wielokierunkowo zbadać. Kilka lat trwała praca związana z ustalaniem okoliczności i przyczyny ś mie rc i Sergiusza Jesienina. To wiele i mało zarazem, jeśl i weżm ie s ię pod uwagę m ożl i wośc i dostępu do żródeł pisanych oraz przechowywanych w archiwach rosyjskich fotografii, dokumen tują cych samo miejsce zdarzenia (apartament nr 5) i u j ęc i a zwłok w prosektorium Szpitala Obuchowskiego. Nie bez znacze nia okazafa się tutaj współ praca z polskimi ekspertam i i rosyjskimi przyjaciółmi, przeprowadzone eksperymenty i liczne analizy oparte na odważn ych przemyśleniach. Wszystko to po z woliło na skonstruowanie dość obszernego a rty ku ł u "Samobójstwo czy per fidne zabójstwo? Śmierć Sergi usza Jesienina w świe tle współczesne j wiedzy kryminalistycznej i historycznoliterac kiej, który u kazał się w dwóc h kolejnych numerach kwar talnika " P rz eg l ąd Policyjny" [4(92) i 1(93)], nas tępn ie za ś w monografii przywoływanej wcześn iej. Autorzy mają nadz ieję, że ich g łos przyczyni się w pewnej mierze do ustalenia prawdy historycznej i tym samym pozwoli oczyśc ić imię Sergiusza Jesienina z pięt n a psychopatycznego samo bójcy. Chcieliby równ ież, aby ich uwagi za i ns pirowały k ręg i karnistów, którzy mogliby ocen ić, na przy kład poprawność procedur ś ledczych w sprawie o kolicz ności śm ie r ci Sergiusza Jesienina. Przedmiot badań W artykule autorzy s k u p i ą s i ę jedynie na zasygnalizowaniu najistotniej szych rozb ieżn oś ci wy n i kaj ącyc h z kilku przekazów informujących o tragicznym wydarzeniu, tj. ze zdjęć (ryc. 1-8), z rysunków Wasilija Swaroga (ryc. 9) i aktu anatomopatologicznego otwarcia zwłok Sergiusza Jesienina, sporządzon ego przez profesora Aleksandra Gilarewskiego po dokona niu o glę dzin zewnętrz nyc h i w ewnętrznych ciała poety. Ryc. 1. Rosyjski poeta Sergiusz Jesienin w wieku 30 lal źró dło (ryc. 1, 2, 9): hltp :llesen in.ru Fig. 1. Russian Poe! Sergei Yesenin at the age ot PROBLEMY KRYMINALISTYKI 272(2) 2011

2 Ryc. 2. C iało Serg iusza Jesienina umyte, po tzw. pierwszym makijażu, przeb rane w czyste i odprasowane ubranie, z zaczesanymi w miejscu postrzału i innych obrażeń włosami, utozone do zdjęcia na sofie w apartamencie nr 5 w hotelu..angleterre w Uwag ę przy kuwa nienaturalne u łoż e nie nóg (szczególnie lewej). W takim stanie 28 grudnia 1925 r. o godz zwłoki Jesienina przetransportowano do Szpitala Obuch owsk iego, gdzie następn eg o dnia prof. Aleksander Gilarewski przeprowa dzi ł se kcj ę. Po autopsji dokonano drugiego m a kijażu zwłok. Fig. 2. Washed, dressed in c/ean and ironed c/othes body o, Sergoi Yesenin stter the tirst monoe ry mske-uo. The hair of the poet are combed so that 'hey cover tne received injuries. For the purpose of 'he photograph, Yesenin was placed on tne sofa in the apartm ent number 5 ot tne "Angleterre" hotel. One 's enenuon is attracted by an unnatural poemon ot Yesenin's legs (especial/y tne left one). In that eonanion the body was transported to Obuchow Hospital on 28 December 1925 at 4 pro. tnere. me next dar. oto teeeor Alexander Gilarevsky perlormed an autopsf. A" er me autopsy the body was made-up once again. Ryc. 3. Prawa ręka denata nienaturalnie zg ięta i stężała w skurczu kataleptycz nym. Powyżej pokazano ranę dartą z odstającym piatem skórnym ujawn ionym na przed ramieniu prawej ręki. Obrażen i e to powstaro najprawdopodobniej po zaczepieniu o ro z gi ęte metalow e ucho u podstawy rękojeści rewolweru Nagant. Na prawe j d ło n i i stawie przegubowym widoczne są ślady po sznurze z trudem od ciągan ym przez walczącą o życi e ofi arę. źró dło: Moisiej Nappelbaum. hltp :l/www.kp.ru/daily/236d9.3/ Fig. 3. The righl arm ot the deceased ts unnatura/ly bent and neraenea in cataleplic spasm. Above, there is alaceralian with a protruding f!ap of skin. On the right palm and arliculated joint ot Yesenin one can see several marks left by the rope pulled away with difficulty by the victim fighting for his life. Ryc. 4. Twarz de nata po pierwszym m ak i jaż u. z dobrze widoczn ym wgnie ceniem w c zęści czol owej, utrwa loną plamą - kraterem pod prawą b rw i ą. zmianami okolic oczodolów i ś lad a mi wgnieceń na nosie. W nozdr zach, w prawym otworze tkwi najprawdopodobniej tam pon mający zahamować wyciekan ie płyn ów ustrojowych po zadanych ofierze urazach. Widać też wyciek wydzieliny z jamy ustnej. Fig. 4, Face of tne deceased body euer me firsl mortuary make-up, with clearly visible dent ot me frontal parl, an injury over the right eyobrow, tniunee to eye- sockets and me nose. II is highly probabie that In the right nostril there is a tampon, placed mere to stop the leakage of body fluids. One can also see sa/iva slobbering from Yesenin's oret cavily. Ryc. 5. Górna część tułowia zwłok Sergiusza Jesienina po obdukcji zewnętrznej i wewnętrznej wyko nanej przez prol. Aleksandra Gilarewsk iego w Szpitalu Obuchowskim w Leningradzie. Nadal dobrze widoczne są zmiany okolicy czołowo-nosow ej, oczodo rów. kilka bruzd na szyi po zadzierzgnię te ] pę tli, gł ębo k ie wgniecenie i obrzm ienie lewego ramienia. Po sekcji przystąp iono do drugiego ma kijażu. ź ródło (ryc. 5, 8): Fig. 5. Upper parl ot Yesenin's frunk af/er the aulopsy perlormed by professor Gilarevsky in Obuchow Hospital in Leningrad. The injuries lo frontal and nasal pens. eye-sockets and to the neck as well as Ihe injury and the swelling ot the teft arm are still clearty vtstbte. Atter the aulopsy the second mottuery make-up was put on Yesenin PROB LEMV KRYMINALISTYKI 272(2)

3 Ryc. 6. Uwidoczniona glowa i szyja zwłok Sergiusz a Jesienina przyg otowanych do drugiego makijażu, po sekcji w dniu 29 grudnia 1925 r. w kostn icy Szpit ala Obuchowskiego. Zaznaczono bruzdy na szyi poety z wyraźnym odcis kiem plecionego sznura. Powyż ej prawego ucha widać tampon zatykający ot wór wloto wy po pos trzale z broni palnej, najprawdopodobniej z rewolw eru NaganI kar. 7,62, oddanym ze stosunkowo blisk;iej od l egł ośc i. Fig. 6. The head and the neek ot Yesenin 's body (eady for the second mortuary make-up after the autopsy pertormea in the mortu8iy ot the Obucho w Hospit al on 29 ot December The injuries lo Yesenin 's neek and the tmpreseion ot the rope are specially marked. Above the righ f ear one can notice a tampon blocking the inlet made by tne sho t (probably from Nagat caliber 7,62) The shot was taken from a relatively close distance. Ryc, 7. Gipsowa maska pośm iert n a Sergiusza Jesienina przechowywana w Domu Puszkinowskim w Sankt Petersburgu. Uchodzi ona za najl epszą, z pun ktu widzenia kryminalistycznego, w śród wszystkich po ś m iert nych masek poety, jakich u żyto pod czas bad a ń porównawczych. Źród ł o: Śm ierć Siergieja Jesienina : dokumenty, fakty, wersje. M ateriały komi sji ds. wyjaśn ien ia przyczyn śmie rci poety Rosyjskiego Komitetu Pisarzy im. S. Jesienina. Fig. 7. Gyps um death mask ot Yesenin held in St Petersburg. 11 is considered to be the best, trom the lorensie point ot view. ofaljthe death masks ot the ooet used in course ot compa rative examinations. Ryc. 8. Zb l iżen i e na twarz poety z dobrze widocznymi zmian am i, chocia ż ju ż po trzec im mak ijaż u, w dniu pogrzebu 31 grudnia 1925 r. w Moskw ie. C iąg le o b rzmiał e. pokryte s ińcami czoło i po liczki, nie zszedł jeszcze siniec okularowy oczu, mimo wypełn ieni a widocznego zag łęb ienia uszkodzonej kości czaszki w oko licy czołow ej. prawego oka i nosa. Fig. 8, A etose-up to the face ot Yesenin afte r the third mortu ary make-up with clearly visible injuries. It was taken on the funeral day (3 1 December 1925) in Mosco w. Yesenin 's forehead and cheeks are still swoi/en and covered with bruises. r ne brutse on Yesenin 's eye-socket is still visible. N iemałą wartość d owodową w ustalaniu okolicznoś ci i przyczyny śm ie rci Sergiusza Jesienina mają rysunki wykonane przez Wasilija Swaroga na miejscu ujawnienia zwłok poety, tj. przed p ołud n iem 28 grudnia 1925 roku, w naturalnie oś wi etlonym apartamencie nr 5 hotelu "Angleterre". Autorzy p rzyp isują im n ie małe znaczenie kryminalistyczne. Na szczegó lną uwagę zasłu guje zwłaszcza szkic przedstaw iają cy cał ą sy lwetę martwego c iała poety. Swarog jako jedyny zarejestrował widok denata bezp ośredn io po uwolnieniu go z pętli i ułożeniu na podłodze. Artysta w swoim przekazie zawarł wiele cennych informacji, dając w ten sposób możliwość przyb l iżenia s ię do rozwikła n ia trudnej zagadki z odleg łej przesz/ości. Na rysunku wyrażnie widać, że prawa rę ka jest nienaturalnie wygięta i stężała w ło k c i u ; zaznaczono m.in. ślady ob raże ń na dłoni, odcinku między dłonią a ło kc i e m, aż do ramienia. Swarog narysowa ł rozwichrzone, w ni eład z i e i posklejane włosy. Na twarzy, zwła s zcz a w okolicy prawej skroni, zakreślił też strza ł i zasinienia jako skutek pobicia (na 68 PRO BLEMY KRYMINALISTYKI 272(2) 2011

4 wszystkich szkicach Swaroga jest to uwiecznione). Na szyi dostrzec moż na odwzorowania bruzd po pęt l i wisielczej. Koszula podcią gnięta, z obnażoną oko l icą pępka. Na torsie leży wyrwana szelka, a spodnie zagadkowo rozchylone, rozpię te i lekko spuszczone. Widać kalesony zap i ęte tylko na jeden guzik, które w kroczu ods ła n iają oko li cę wzgórka łonowego. Nogi nienaturalnie ułożone i w takiej pozycji stęż ał e, przy czym prawa stopa jest silnie skręcona w prawo pod kątem ne ciemnoczerwone wybroczyny krwawe."; "Ciemnofioletowy kolor kończy n dolnych wybroczyny krwawe na nich wskazu ją na to, że denat w stanie powieszenia znajdował się przez d ługi czas"; "Rany na górnych ko ń czynach m ogły być zadane przez samego denata i jako powierzchniowe, wpływu na śm ierć nie m iały. " ; "W krtani i tchawicy - pienisty ś l uz, błona ś l uzowa jasnoró żowa. Pł u ca leż ą w klatce piersiowej swobodnie. Serce wi elkości pięści denata, w jego jamach płynna krew. W żołądk u o ko ł o 300 cm 3 półpłyn ne j tre ś c i " ;.Po Ryc. 9. Szkic Wasilija Swaroga Fig. 9. $ketch o/ Vasili Swarog dz iew ięćdz iesięciu stopni, a prawdopodobn ie wykręcona lewa noga wyrażnie wspiera się na prawej. Autorzy uważają, że Swarog świadom ie nie nakreśl ił linii konturowej lewego boku denata (okolicy biodrowej), która w normalnych warunkach powinna biec od korpusu do lewej nogi. N iewą tp liw ie wskazuje on na obecność ob rażeń (wyk rę cen i a, zlamania), których artysta nie m ógł naszkicować i pokazać odbiorcy. Ciekawie ułożona jest takż e głowa Jesienina, która wskutek z ła man ia rdzenia kręgowego przechyla się nieco w prawo i prawdopodobnie wcale nie s t ę ż a ła. Gdyby odcinek szyjny kręgo słu pa nie był naruszony, zo st ałaby zachowana jego ciąg łość, więc głowa denata miałaby pozycj ę znacznego odchylenia bardziej w lewo, a nie przyjęła usytuowania prosto. Przyglądając się udostępn ionym zdjęciom martwego c iała Sergiusza Jesienina i anal izu jąc akt pośmiertny spo rządzo ny przez prof. Aleksandra Gilarewskiego po dokonanej przez niego sekcji zwło k poety, nasuwa s ię wiele wątpliwośc i natury kryminalistycznej, medyczno -sądowej, psychologicznej, moralnej itp. Niewą t pliwie pytania ekspertów rodzą s ię pod wpływe m zamieszczonych tam ok reś leń, na p rzykład : "Otwory nosowe czyste"; "Usta zaciśnięte " ; "Asfiksja wywo ła na uciskiem na drogi oddechowe"; " Ko ńcz y ny dolne ciemnofioletowego koloru, na goleniach w skórze za uważa l - środku cz o ł a, nad nasadą nosa - wgnieciona bruzda długo śc i ok. 4 cm i szerokoś c i 1 ' / 2 cm";. Pod lewym okiem - niewielkie powierzchniowe otarcie naskórka"; "Kości czaszki całe, pod płatem skórnym w miejscu wgniecionej bruzdy w części cz o łowej znajduje s ię niewielkie pod biegn ięcie krwawe."; "Na szyi nad krtan ią czerwona bruzda, b iegn ąca od lewej do góry i zanikaj ąc a oko ło m ał ż owi n y usznej z przodu; "z prawej bruzda biegnie nieznacznie w g ó rę ku częśc i potylicznej, gdzie zanika; sze ro koś ć bruzdy równa jest g ęsi e m u pióru..."2. W opisie obducenta zwraca uwagę nietypowe określe nie przez niego gr u bości bruzdy wisielczej, odpowiadającej szerokośc i "g ęs iego pióra". Z ca łą pewnośc ią ok reś le nie to nie odpowiada standardom medycznym i nie używano go nawet w ub iegłym stuleciu. A zatem można domn iemywać, ż e prof. Gilarewski przemyc ił w tekście swojego aktu cenną i n fo rmację 3. Ponadto w analizowanej treśc i "Aktu anatomopatologicznego otwarcia zwłok " brak jest ustosunkowania s ię obducenta do otworu widocznego przy prawej ma ł o żowi nie usznej z włożonym weń tamponem. Na zdjęciu wykonany m po ujawnieniu zwłok w hotelu, o dcięci u pętli i ułożeni u cia ła w pozycji leżącej, otwór ten zakryto wło sami, natomiast na fotografii wykonanej podczas autopsji wi dać wygolony odcinek skóry przy prawym PROBLEMY KRYMINAUSTYKl 272(2)

5 uchu z zatkanym otworem wlotowym po postrzale. Bieg ły nie odniósł się równ ież do tylnych okolic potylicy, gdzie m u s i ały wystą pić p rzecież rany z otworami wylotowymi po strzałach oddanych z bliskiej odleg łości w p rawą okolicę oka i skroń nad prawym uchem. Wnioski 1. Na podstawie wieloaspek1owej analizy okoliczności i przyczyny na głej ś mi e rc i Sergiusza Jesienina autorzy twi erd zą, że poeta padł oti arą okrutnego zabójstwa. Jego zgon poprzedz iło brutalne przesł u c h a ni e w tajnym areszcie OGPU, połącz one z przemocą f i zyczną i torturami. 2. Autorz y u znają, że bezpośrednią przyczyną śm ie rci poety sta ło się zadz ierzgn ięcie, które mogło skutkować nawet przerwaniem ci ąg łośc i rdzenia kręg owego. 3. Dwa s t rza ły oddane z broni palnej trafiły już najprawdopodobniej w martwe c iało poety. 4. Znaczną kryminalistyczną wartość dowod o wą w ustalaniu rzeczywistych okoliczności i przyczyny śmierci Sergiusza Jesienina mają rysunki Wasilija Swaroga. 5. Dokumenty procesowe, które wiążą się ze sprawą Jesienina, powsta wały pod pre sją czasów i g rz eszą wieloma n iedos konałościam i merytoryczno-tormalnymi. 6. Wiele przemawia za tezą, że akt obducenta zosta ł świadom ie przez niego skonstruowany tak, aby stać s ię świadki em ewidentnego zabójstwa Sergiusza Jesienina. PRZYPISY 1 Chodzi o studium kryminalistyczno-historycznoliterackie pod tym samym tytulem, które zostało wydane w 2009 r. nakładem Wydziału Wydawnictw i Poligrafii WSPol. w Szczytnie. 2 Są to fragmenty aktu anatomopatologicznego otwarcia zwł ok Sergiusza Jesienina w tłumacz eniu Grzegorza Ojce wicza. Zob. A KT HaMOJlOrOaHaMOM&.1 4eC KOro B CKpb rnhł r en a ECe H&.1Ha ; wersja elektroniczna http ://ru.wikisource.org/wiki. 3 R o zwinięci e tej hipotezy można odnal eźć zarówno w artykule "Samobójstwo czy perfidne zabójstwo? Ś mi e rć Sergiusza Jesienina w świe tl e ws półcz e s nej wie dzy kryminalistycznej i historycznoliterackiej", jak i monografii autorów. BIBLIOGRAFIA 1. Ojcewicz G., Włodarczyk R.: Samobójstwo czy perfidne zabójstwo? Śm i e rć Sergiusza Jesienina w św i e t le wsp ół - czesnej wiedzy kryminalistycznej i historycznoliterackiej, cz. 1, " P rz eg l ąd Policyjny" 2008, nr 4(92), s Ojcewicz G., Włodarczyk R.: Samobójstwo czy perfidne zabójstwo? Śm ierć Sergiusza Jesienina w świetle współczesnej wiedzy kryminalistycznej i historyczno literackiej, cz. 2, " P rz e g ląd Policyjny" 2009, nr 1(93), s Ojcewicz G., Włodarczyk R.. Zajdel O.: Zabójstwo Sergiusza Jes ienina. Studium kryminalistyczno-hi storyczne, WWiP WSPol., Szczytno Streszczenie G łównym celem a rtyku łu jest przcdstmoienic wybrallych aspektów dotyczą cych mlajizy oko licz n ośc i i pr:yc:yily śmierci rosyjskiego poety Sergiuszu jt'sit'liilla ( ). Ta kontrowersyjlla postać by ła ikoll ą swoich CZllSÓW i zaxndką dla ioictu ludzi tllmtej i obco /ej epoki. PrzyczYlly śm ierci /excildy lat dwlfdziestuch o liiezwykle skomplikowllllej oso bowośc i, którq by ł Sergiusz jasienin, blldzą do dzisiaj wieli' cmocii, Na podstawie wieloletnich ba da ń autorzy doszli do tuniosku, że poeto by ł katowany, a następnie zamordowany. Przeprowadzone eksperymenty (opisane w ksią żce pt. Zabójstwo Sergiusza Jesienina diuni krylll illtllistyczno-lzistorycz/le) oraz zw iąz fli /I/ z tym anttliza mają za zadanie oczyścić IW/lOr Jesicnina i zdjąć z liil':';o pięt 110 samobójcy. Niniejsze ro z wf/ ŻillJil1 oparto JIIl wielll arcltiumlliych dokumentach i fotografiach zw iąza nych ze śm iercią Scrgil/ s:n [csieninn, a takie lia dokojlallycll cksl'crylllelltacll, pozwalająlyc11 s two rzyć okrl'ślollą wersję krylllijla lis t.1lczllą. S łowa kluczo we: analiza krymilll1listyczna, wersja krymi Ilt1listyczl1a, eksperyment, zabójstwo kolllbinowil lu', s ntierć poety Sergiusza [csienina. Summary Thc essentin t aim of tltis artide is to prcscnt some aspects concerning the lliwłysis of circumstoncce and Cfl Il::.t'S of dea th of thc Russinn pod Sergei Yescnin ( ). This controtersi»t figure UIflS mi icon and a secrct of his timcs. / 11 farl, he retnains 50 alsufor lilally CO/ltemporary pevple. Thc n 'I1SOIlS bchind the dent11 of Sergd Ycsenin - tlle h'xc/id 0/ WiUI mi extremcly eomplicated persona/ity - collstallt/y C(lvkes t'ery strolig cmotione. LOllg years oj studics attouvd tiu' resca rcnee to statc that ttu: poet UIflS tortured end fi nal/y murderni, Ttsc cond nctcd expcruncnts (describedin the hauk Cli lit/cd TI/(' MlIrder of Sergd Ycscllill. Forellsic and Historical Stlldy ) and the literatl/re col/llected witli it, ainted at clealli/lg thc hen aur oj Ycsenin and removiug the stigl1la of the suicidc. Thc present ctcbonuions art' based 0/1 1tl/llIerol/S architml doclililcllts al/d pllotog raplis concerning Yescnin's denth, as uvt! ils 011 thc perf orllled experintents that altogether ailotocd to reconsi ruct thc past evcnts. Keyw ords: [orensic analysis, forel/sic reccn siru ction of eients, experi tncnt, combined lunnicide. dcattt of thc Russion pcct Scrgci vesenin. 70 PROBLEMY KRYMINALISTYKI 272(2) 2011

PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE ACTIONS AND MOTIVATION OF AN OFFENDER SUSPECTED OF SERIAL KILLINGS. A CASE STUDY

PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE ACTIONS AND MOTIVATION OF AN OFFENDER SUSPECTED OF SERIAL KILLINGS. A CASE STUDY by the Institute of Forensic Research Prob lems of Fo ren sic Sci ences, 2005, LXIV, 401 416 ISSN 1230-7483 PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE ACTIONS AND MOTIVATION OF AN OFFENDER SUSPECTED OF SERIAL KILLINGS.

Bardziej szczegółowo

Kryptog raficzna ochrona informacji w kryminalistyce

Kryptog raficzna ochrona informacji w kryminalistyce Brunon Hołyst, Jacek Pomykała Kryptog raficzna ochrona informacji w kryminalistyce Wstęp Współczesny świat zadziwia wytworami cywilizacyjnymi. Trudno by było sobie wyobrazić ich stworzenie bez ogromu informacji,

Bardziej szczegółowo

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł PłODNA S tani sław Grochowiak Klemens Krzyżagórski FATALNE SKUTKI BUDO W ANIA SZUBIENIC XX ROCZNICA p t 1 n a ins!rupremiera sztuk Stanisława Grochowiaka: ar J

Bardziej szczegółowo

Czy dopuszczalne jest konfrontowanie

Czy dopuszczalne jest konfrontowanie Paweł lobacz Czy dopuszczalne jest konfrontowanie b iegłych, kuratorów, specjalistów i tłumaczy? Wstęp i cel artykułu Jeżeli chodzi o konfrontację, nie brak w literaturze kwestii spornych, sprzecznych

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH

KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH INFORMACJA DLA OGŁOSZENIODAWCÓW Gazeta Praca poniedziałek REKLAMA: tel. 12 62 95 295 faks 12 62 95 113 PONIEDZIAŁEK 6 GRUDNIA 2010 KRAKÓW DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ

Bardziej szczegółowo

Gadu-Gadu. używanego przez komunikator. Pliki te są kontenerami dla. SQLite - informacje podstawowe

Gadu-Gadu. używanego przez komunikator. Pliki te są kontenerami dla. SQLite - informacje podstawowe Tomasz Pawlicki Arkadiusz Bo/ewski PawełKubicz Andrzej Romanowski Oprogramowanie do ana lizy ś ledczej tworzone we współpracy z Katedrą Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej - - SQLite, Torrent

Bardziej szczegółowo

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY M A J 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY Czasopismo pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/2 Numer 109 Maj 2014 FIAT

Bardziej szczegółowo

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów 1 WRZEŚNIA 2008 Nr 15 (195) Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów W Szkole Podstawowej nr 6 naprawiono dach za

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ F numer 13 (183) V Jarocin, 1 kwietnia 1994 r. CENA 6000 zl Dziś 32 strony: Świadkowie Jehowy Losy miliardów budżet Jarocina s. 13 Nowy ratusz pierwsza amerykańska

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 ŻYCIE UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 Śpiewający począteks. 2 NASZ UNIWERSYTET WYDARZENIA Śpiewający początek Jest już tra dy cją, że UAM świę tu je No wy Rok

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU. Druk cyfrowy. Personalizacja, cyfrowe metody zabezpieczeń, podłoża. W następnym numerze: Techniki introligatorskie.

TEMAT NUMERU. Druk cyfrowy. Personalizacja, cyfrowe metody zabezpieczeń, podłoża. W następnym numerze: Techniki introligatorskie. Nr 1(11)/2008 TEMAT NUMERU Projekt okładek Andrzej Pągowski, KreacjaPro Druk cyfrowy Personalizacja, cyfrowe metody zabezpieczeń, podłoża Od redaktora 4 Jak powstała nasza okładka? Kim jest James Bond,

Bardziej szczegółowo

Fiat 500 NOWY MALUCH W RODZINIE KONKURS FOTOGRAFICZNY MASZ CZAS DO KO CA SIERPNIA GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

Fiat 500 NOWY MALUCH W RODZINIE KONKURS FOTOGRAFICZNY MASZ CZAS DO KO CA SIERPNIA GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 68 LIPIEC 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Fiat 500 NOWY MALUCH W RODZINIE KONKURS FOTOGRAFICZNY MASZ CZAS DO KO CA SIERPNIA rok 11 numer

Bardziej szczegółowo

AN TRO PO MO TO RY KA

AN TRO PO MO TO RY KA KOMITET REHABILITACJI, KULTURY FIZYCZNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAN ISSN 1731-0652 MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE MOTORYKI SPOR TO WEJ IASK AN TRO PO MO TO RY KA Vol. 17, nr 40 INDEX COPERNICUS AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl Nr 8 (326) 8 maja 2015 DWUTYGODNIK Mia ła być no wo cze sna, nie za - wod na oraz sa mo wy star czal na. Nie ste ty, w Czaj ce re gu lar nie do cho dzi do awa rii, pra wi dło wo nie funk cjo nu je też

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca i Ty. Krótki przewodnik

Cukrzyca i Ty. Krótki przewodnik Cukrzyca i Ty Krótki przewodnik Spis treści Masz cukrzycę... 3 Co to jest cukrzyca?... 4 Cukrzyca typu 1... 6 Cukrzyca typu 2... 7 Rola insuliny... 9 Profile różnych typów insulin analogi... 10 Analogi

Bardziej szczegółowo

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący W PONIEDZIAŁEK 24 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Adam, Ewa WE WTOREK 25 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Anastazja, Eugenia W ŚRODĘ 26 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Szczepan, Dionizy REDAKTOR PROWADZĄCY

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Maja (May) 2010 No 10 (1000) Wstydliwa słabość Moja Polska Wydarzenia po katastrofie w Smoleńsku ujawniły

Bardziej szczegółowo

I KLASYCZNA MEDYCYNA SĄDOWA

I KLASYCZNA MEDYCYNA SĄDOWA 1. Śmierć: definicje, rodzaje, przyczyny I KLASYCZNA MEDYCYNA SĄDOWA 1. Definicje: - tradycyjna: trwałe tj. nieodwracalne ustanie czynności życiowych człowieka - nowoczesna: śmiercią człowieka jest śmierć

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

No we cen trum Kra ko wa

No we cen trum Kra ko wa R E K L A M A KRAKOWSKIE CENTRA BIZNESOWE PONIEDZIAŁEK 5 GRUDNIA 2011 KRAKÓW DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ ZREDAGOWAŁ Wojciech Pelowski 31370390 No we cen trum Kra ko wa W cią gu osta t nich sied miu lat

Bardziej szczegółowo

Reductio ad absurdum

Reductio ad absurdum london 3 november 2011 17 (174) free issn 1752-0339 Czas na wyspie»3 Sir Leszek z Cambridge University Jest Polakiem zajmującym jedno z najbardziej prestiżowych stanowisk na Wyspiach Brytyjskich. Ostatnio

Bardziej szczegółowo

Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem?

Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem? A. Biala/AG wczasy Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem? * 3 R E K L A M A Ogólnopolski dziennik

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

PAR~A OPERA WE WROCłAWIU. AdolpheC

PAR~A OPERA WE WROCłAWIU. AdolpheC PAR~A OPERA WE WROCłAWIU AdolpheC G 6 maja 1945 - kapitulacja Wrocławia 9 maja 1945 - zakończenie Il Wojny $wiatowej 10 czerwca 1945 - pierwszy nwner gazety Nasz Wrocław" e 16 czerwca 1945 - pierwszy seans

Bardziej szczegółowo

Mefedron i jego nowe pochodne - aspekty toksykologiczne, medyczne i prawne

Mefedron i jego nowe pochodne - aspekty toksykologiczne, medyczne i prawne Raf al Skotoronek Raf al Ce lińs k i Czes łuui Chouianiec A llila Skotoronek Mefedron i jego nowe pochodne - aspekty toksykologiczne, medyczne i prawne Wstęp W kwietniu 2010 roku opin ię pub liczną na

Bardziej szczegółowo

pojedynek z zimową nudą

pojedynek z zimową nudą MAGAZYN PRACOWNIKÓW NETII 3/2011 połączenie w dobrym stylu kawa z Randi Zuckerberg nasze akcje przewodnik giełdowy pracownik w procesie zmian firmowe podróże intercity pojedynek z zimową nudą TO JEST TEMAT

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne w krajach UE. Nr 107. Jak posprzątać po kryzysie (cz. 1)

Finanse publiczne w krajach UE. Nr 107. Jak posprzątać po kryzysie (cz. 1) Finanse publiczne w krajach UE Nr 107 2 0 1 0 Jak posprzątać po kryzysie (cz. 1) Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa

Bardziej szczegółowo

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8 AGNIESZKA OSIECKA BIAŁA BLUZKi) Mino, ~ISO ' 500g 300g '~1_9B_9-8_~19_ęfił-B MlłSO Mleiil ~Zef\llłl 300g 300 g I 3 1999-B 1989-8 '.1989-8 ' UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8 UJot.. Ctwt. Z~lł 4009 1989-8

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo