~OBIIRHIK ~HI11~~Al DZisiejsz, oulaer zawiera 56 stron... KALINOARZ. śroszg I Tel. nocne , Nr. konta P.K,O. S6,1Ei!) Abbi - Addi woiska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "~OBIIRHIK ~HI11~~Al DZisiejsz, oulaer zawiera 56 stron... KALINOARZ. śroszg I Tel. nocne 144-44, 177-77 Nr. konta P.K,O. S6,1Ei!) Abbi - Addi woiska"

Transkrypt

1 r ' Wiel~ft ilou [ennv[~ nft~roo - - DLA UCZESTNIKóW Czy POSIADASZ już ~OBIIRHIK ~HI11~~Al DZisiejsz, oulaer zawiera 56 stron... KALINOARZ f!!:}~2.~~la!,::~,=na '=~ łódź, iroda. 1 styllznia 1911 r~~~... _.-: ; B~ R!~!!I_ MIEJSKIEJ Bł8ł..JOTEKI 4s o DZIENNII SPOlEaNY. POLITYCZNY I UTEUCIJ Redakcja: Piotrkowska 101, Teł , 1E.6-66, i i Redaktor, przyjmuje od g. 6-ej-7.ej wiecz.. ł (el,a lo },- - ~500cg f}( I~ Administracja! Piotrkowska 70. 'Tel , śroszg I Tel. nocne , Nr. konta P.K,O. S6,1Ei!) (bwiu OPD Z~Z~Dia Abbi - Addi woiska spalilg wszgsikie kośt:iolg l ADDIS ABEBA, 31, 12. (PAT). I rzenie wobec faktu bombardo- wym DoJeeiom honoru. które LONDYN, (PAT). -,Ras Desła donosi, iż SAMOLO-: wanla ambulansu szwedzki-ego ni-e pozwala_ia atakować niko~o Abuna KYl'ilos, arcybiskup ko TY \VŁOSIUE ZBOMBkRDO-; w Abisyn.łI przez lułn11ulw wlo- Pf!za drugą stroną wo.iu.iącą ścioła abisyńskiego wystosował W AŁY ODDZIAŁ SZWEDZ- skich. Dziennik.,Nya Dagłi~bt Bombardowanie ambulansu do przedstawicieli kościoła angli ~!EGO CZERWONEGO KRZY- \ Allehanda' pisze,. że Włocby l szwedzkiego st'anowić b~dde kańskiego depeszę, w której pro ZA, NISZCZĄC GO CALKOWI-. dokonały ci'ężkiel!o wykroeze- niezatarta nimn.? na tarezv wlo- testuje PRZECIWKO SPALE ClE. lnta nrzeciwko mi~dzyitar(l'do- Iskiej. NIU PRZEZ WŁOCHÓW KO- Zginęło 9 szwedów, członków ~~!~o~ to~arz;~~~~czyków'l -sr n' k- J. a r r I- ŚCIOŁA v-- CHWILI OPUSZCZ,E NIA ADD! ABBI. Arcybiskup zwraca się do wszystkicb wyznań ehl'ześcijański ch, nawołując do potęjlienia ~, tego świętokradztwa. I,:. Zaciete walki na p6lndc, Delegat międzynarodowego ' Czerwonego Krzyża w Ablsynji,, WARSZAWA, ,.:ysłał depeszę z pro. te~tem pr~~ Ras 4.wf,lu prz lit'wal Iron. ' oski N~ pnds~,!ie wladom.otid. cnvko b6mbardowamu misji. 9. ~ rm-nych Zl'ooeł P. A. T. ollaszft do Gene~vy..'. LONDYN, 31ś,.12. (Tel. wl,).lla ste dla Wioch w osfałnieh l nocnym. Nowv samolot. silnie n~stcpufjącył kohmunil~ba~ o ~I' ADDIS, ABEBA 31 1'T (PAT) Odd.. ł Zła y,a.jsyns... r k' le, 'kto o-re z d l d' h ak f d ~ ~lac ~, a O dzia. ł.x. uw 'kawa re., f'jdancerzo.~y. Pl owad... -~ł'k.lotni,. {'li ' na r6n Re w Ą IsynJ!.. P d b b ' d ':-. mb' były Abbi' Addi.. w dalszym eią l rji, stworzonej przez rasa ' Aye- belg,i.iski. Po powrocie cesarza Wedłu~ nieofiejajnych da 1: o czas didzk:' owcarua a u-, /lu usiłują. ' przedrzeć się przez lu. Konnica abjsyńska zddała do Dessie. adi.ulant je~o oświad I!wcb wiadomości ze iródeł a-'':.,: l ansu szwe le f1 0 zerwone<lo l ł ' k' b ć ' f ł, ł I ' r k'... Ił} h K dl --. ' ln.1e w 6S J'C, a y opan6wa 'I przedrzeć su:. przez ront wlu- czy dz!enmkarzom, ie Ha le, dlsylls IC~.. pow rzonyc.prze! rzyza, we ug WlauoJJ]OCJ ze d '-~ d M k 11 i! ' ', E S I' n f H I!'.,'ródeł abisyńskich zginąl ' cal roj(e. ww-uaca o a a ' e : w s -, i 'kroc,tc 1'\Z na teren - e assle.lest zadowolony z I ~eu era I avasa. na lroncl lp' ;ersonel ambulans~ & wyjąf- t'e~ spos6b odciąć wo,iska wlo- I r. re' tak ' ('7. 'ć wo.isk wlo- przem~n operac.ii na froncie \ północnym toczą sie zac.i'ęt~';.j kiem naczelnego Iekarlia Hylan- Skl~ znaidl1,i!łce sie, na połu- &k.. h. Sł. Uf ;Ił ych obronę A- ti«reiskim i ma nadzieję. ze 0- r walki. w kblrv~h, r~ekomo jn d~ra, który został ci~żko ranny dn:u. WszYS,tkie ataki abisyń- mulilj i t dać się w po- hecna wielj.a of.enzywa abisyl'i- ~~!n;'o 23 oficel'ów wloskicbj oraz dr. Smitha Holma i pielę- SkI-e zostały Jednak p!'zez Zg~u- n CD 'Z, delem. ' ska wyl!rze wo.tska włoskia; ze WO.l.ska rasa I{assy, ra~a Se~'? dniilrki, którzy równleź odnie- ~adz.one na ~ udc. 1 'nku wl~l- ('~ar'!! dol-ol w dniu wczo- znaezne] cz~ci prowincjl Tł- ł ma J Mlllu~ety naełerają w ki(' ŚU rany. kle SIły K ~1~skJe. odpal'. te. ~ runku na Makalle. Szczegolme D1ebeZlneczna sfa r(. ', z)'m!t n~u frontem pół-, ł } SZTOKHOLM : (PAT). ~, 'ao'en I Słta'! ~arówl!0 WhlSk e,,lah; '( S dzk g t I ' f', 'l abisynskle malą hyć znaczne ~ zwe a a encja C egra lezna ł donosi: Czerwony Krzyż szwedzi ~1 '.n PI.oatwambierdzulaanfsau'kt szzbwoembdzkia~edgoo'-i', ne~o włoskieuo 'na,obn Iron. I, 'co., I tach nie wydarzyło sic nic go,l;, i I -.. '. r O JI lu OS lei Wedłll(! komunikatu ofic,1 a1 -,., {,~rwonego Krzyża przez samo I nił. uspa ~ IłOd OA:..- 1'-ro.:. dncf!o zanołowania., lohr włoskie w prowincji ' Boro- JI,1101, Ul ~,,~. -,ł: ''I' ~ Na froncie l)(»łudiowym, w'~,~ n,, I PARYL, (PAT). J{ores-' z ł. d. R',. d dłu' d ś ' d ł f an: t! Prezes abisyńskiego Czerwone'. pondent Echo de Paris donos' l 0_',~OSl ysponują ownoczesme zgroma zono w f! wia orno CI ze uo er' OLa go. Kl'zyża donosi, iż lekarz na- z Aten, iż włosi dokonali na i dami. Do'dekanezl'e 900 pilołów l 250 cuskich, loł'nicłwo włoskie ul~ 1 czelny misji,.dr. Hylander jest, wyspach Dodekanezl1 poważ- y! 'ziu: 'l koncentracją sam610tów..tawnła wzmożoną działalność.,~ J'anny ~ ż~ samolotem sani~arnym nej konce~tracji wojsk, których.- ojsk wł Jr można zauwa- :Wlosi wybudowali wreszcie Władze abisyńskie w obawl.;.~ przewieziono go do AddiS Abe- siła równa się prawie odólnej i I r ZI!, ezny r.. ch wojsk turec- 3 mdjostacje i przygotowali po ałaku włoskich samolotów na~;.,' by. liczbie efekływów angielskich w l,kh na Wj bn:eiu Anatolji, poło zycje dla artylerji na ' Patmos, kazały niezwłoczna ewakuae.ilfti Egipcie. ' ze 'lej na Jrzeliw Dodekanezu. Rodos i Leros, gdzie również miasta Harraru w razie otr~.~ SZTOKHOL (PXI1. Na wyspach Rodos i Leros zamknięto minami wejścia do mania wia'tlomości o zbliżanłjl!~ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;i;; znaczli; li:-r.hę okrętów wojen- KAIR, 31, 12. (PAT). Przed u- W uroczystości otwarcia kon niwersytetem studenci zorgani- gresu nie wziął lldziału ani król, zowali dzisiaj manifestację, wykorzystawszy w tvm celu uro- ani wysoki komisarz. czy.s~?ść otwarcia l~ongresu chil'urgjl. Zgromadz.one po obu stronach głównego wejścia tłumy studentów witały przybywających na kongres deleo'atów o krzykami Precz z Anglją, E- Prasa Jednollośnie wyraża obu- l skoncenłro~ano 50 tys. żołnie- Włos' p.j...'i1t<kszają również portów. sic włoskiej eskadry powfetrz-,i, >.. ne], nyc 1 l stacjouo wanych w Dode-. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiii iiiiiiiiiiiiil'~~ kanezie. Pre z,z Anglją Studenci egipscy znów demonstrują gipt dla egipcjan, Precz z wy k.. sokim kom1sarzem. Ponieważ nie doszło do poważniejszych zajść, policja nie.interwenjowala. WSZYSTKIM PRENUMERATOROM,, t Z O azji ~ ~ I ~n~le a~ ~s!~~at~~~ ':!~!~::h Ribbentrop Doiedzie do Par,ia; 'v,dw'jma krążownikami, o... ', tyle obecnie znajdują się tam na stanowisko ambasadora Niemiec.~ Jd'uż 4ók.r~'Ż102wnłikid 'i 1 kdontrtorpe-) PARYŻ (pat), Parls I J(łoski, iakub:r na mit>jsce um:' owc w l Z po wodnych. M'd' t.. ł ).,,,.~, I I re.les ru.1e oblega.ląc'c po basad6ra Ko-estera mlal być ZR'; ;;~:: CZYTELNIKOM I PRZYJACIOŁOM I ' Ci l O S IJ P O Ił A N N f fi O NOWEGO ROKlI === mianuwany ambasndol'em Rzet',', szy ~ Paryżu von lubbenłl'opr, NOIDinac.ia von Uibbentropa n:iltto stanowisko świa(jezyłaby~ zdaniem dziennika, o tem, iź;:;' kanclerz Hitler pra~nłe w ted~'{~ sposób podkreślić swój Z811lislf postawienia na piel'wszem mlef:. seu kwest.ii ewentualnych P07~~~1. t zaiu... se.dazde IgtzeDia. mów francusko - nienlłeekleli. t

2 ...;!l~.i;:....:::.-'.,~g~ł~o:.::!s..!:.poranny liq'r. l c I.J-esteśmy II pro~u NoweJ(o Aczkolwle!, pod 1'ł'.I~em [dzłe.łów,tyle odzewuątrz, fle odwewnątr~ znalazło ono I!ł~ołd dd 'wfęji 'tłoku! Wst~J)U.iemy w nomy tendencji ogólnych rok 1935-ty Wobec teao. że za bcia Mar-lllrzy pomocy elementów które w ma eh ł o z 1936 ty rok' Je _.. ł' i Jó f n:s... d ~, sa 9 Z'Wasuza na WSI, : -..,n wyr~d1a Sl~ n c:re~ \\ po- szalka :re a cnu sk...,.o sa- oderwawszy si~ w swoim cza bałamuconych przez endeków fen kalendarzowy podział nie rówanlu z~ swym poprzedni-i nacia nie zdołała 8tworzy~ źad- I sle od endeejl, zdołały przedo- przy pomocy tezy antysemicma istctn~o znaczenia, tern kiem j iedynie przybjiiyt Ilas nei okrcślonej łdeol~il, nie u- stać sle do obozu s8dacvłncmo ki j. d k l k J t bur(lzie.i. iż nawet podział dzle- do apt'geum obecnego dramatu I tworzyła pote!nych k~dr I na- Jako kaf.alłzator ojnozy~:.r, Wy:.e I o~ od na e.,,0 Ptofd('wanCJ., d' k t t l d!. ś. '''''. SAl prasy naro ow~ I - ru no DO-.Iow.na uze o resy n.e.1cs,,~- z ejowello. ~Jadeząc o nat~ze wet nie csi~nda oraadlcznej(o brała endecia. nie bez powo- wiedzieć.. sly 1 ~udno ust.alić, kiedy za-inlu ollólncllo przesilenia, a w z-espolenla sprzecznych s.ił, z któ dzenia. nac.lonalizm ł zooloil!cz czyn a Sl~ Jub konc~ ten. lub In- I szezellólnosci? zbliżan.ln sle ka rycb. sie składała - obóz san.. ny antysemityzm. Pod tem'ż ha Teraz dopiero wystepo.ie w ~ly.okres. W dzl~jach, Jak ł w i!aklłzmu dziejowego, dja dzle- Cyjny odrazo znalazł si., w bar- slaml czysto dema~olllczneml ł- ~Ie.i swej Jaskrawości ji mści ZYCIU.wszystk~ sle zlewa, wszy-,.1ów Polski rok obledy ma dzo trudnej sytuacil. W obozie dzfe endencja na podbój miast sie błąd, na jaki n 1 e.ierlnokrot. siwo Jest w clą~łym ruebu. - szeze~ólnc znaczenie. tym. nastąpilo rozpreżenłe. We- ł wsi. proletarjatu miejskiego ł nie wskazywauśmy ł który wje Wprawdzie tempo rochu dzłe- Rok 1935-ty ma dla Polski wuetrzne tarcia I sprzuznol cl wiejskiell~ 8' orzedewsnsłklem I~ razy wytykaliśmy sferom rził.~!)we70 bywa różne; staje si-ę tak wielkie znaczenł~ ~dyż jest cdr8'zo sle wzmogły. To 08łabl~ bezrobotnych.. dzqcym.iuż kilka lat terno, Ildy ono zywsze ~~y~le w momen- to rok śmł~reł Marszałk~ ~óze- nie obozu ~ządzącej;!o ~ZYwiŚ-1 Wzma~a się równreł i opozy odb:vwała. sic ~1'J'Da roz~!!,.a łach, Ildy zbbza Się chwila una- fa PłłsodskJeJ(o, potdne.1 ludy cle wzmacdla ODOzvcfe. da leicowa, dążqea do roz. 7; G'POZVC.1ą Jew.cową MowIll'ioczni.enia pro~esu, który acz- wjdualnośel, która, b~ąc sama Na~fbardzf~j nłebezpleeznl w szerzenia eentrolewu pod ha- my wówcz:ts. że ~ołożen.ie 118' o~ koiwiek niewidoczny, od dłoż- wytwojcm dzfe.iów narodo, za- danej cllwłh Jest dla sanacji t. 'dem fffl1llłu ludoweao. Jak d _ bie łopnłkl part.ll lewicowych sze~o już czasu powodował w razem wywierała wielid wpływ zw. opozycja prawieow~ endft Jece posunęło się to jednocz:- (PPS, Wyzw.olenja) i niestwodanem sp?,ecz~ństwie ferm~nt, na dalsze kształtowanie sie łyeh ka. która działa nie tylko i nie ule opozycji.ewicowej i ery rzeołc na ich młe.fsee Jak l 'eg05 by wreszcie WyJść na pow-'rzeb siinej;!o stroonictwa prorządowe :~~IŻ~eI~ln:.'i.:!.;:.I~::. 4,-Ilf.. DCDC C7nCJlIIIIA.l!!f.~tl~~PJk~~' i~h~~~';';::.::,.~-:::: stellu.tc wybue~ erupc.18,.1esteś 1 rllot, OI;DC,;JI.UI-,II1I'I1;i~~ 4 \~_ ~i' U OZIECL la ko korzen'ami w te~nte, mn my właściwie.łuż zaskoezeni si de kiedyś SJ'ooze zemścić; po-o O J)rzez mnvałnicę dziejow,, sia- wsłan.c jakaś Ilowa partia. al- ocłrodzl sle stara, która jdu szlą ~!łęboką zmlant:~ przyst08o- maleźć odpowtednio a- wnć sie do niej, znaleź6 swe trakcyjne hasła. zdola (panom1ejsce w nowym okładz'e sd. wa6 wlekszoś6 sp()k.l!zeństwa I ramy sic uświadoml4! sobie za-c.,.. -II d bo mowl S D rsz S n... potrafi puls nowyeh tendene,n dzłejo-.. ~ '7(e uchwycić kierunek, namaea~ O nadm.-arze UZ'dDI-LÓ1lllf..., Poili:. ob6z rzadzjłcy nie będzłe mód fej pnee!wstawł6 fadnello sr wych. N.~e jest' to praca łatwa.,w swoich Strzępach Meldun pozałem zwrócić uwagę na trzy Ja zrobię towarzystwo ue. nie.tsze«o odłamu, choefażby di.- ucehłania ona dużo ener~fi l ków notuje b. min. spraw we. biedy. yj przeclww8rcl I tak sle teł sta-o wyma~a (td zbiorowfsk lud2!!- ae do WJellIg.nla dola powle- lo. Dzłsfa.f ootdne ~nj part., k ~('h wielkich, ezesto krwawych wnętrznycb, obecnie wieemini- Pierwszą biedą... urzędnley, trza. Dostanę na to od panów lewicowe, kf6re łatwo było z.fcd :JUnr. ster spraw wojskowych, gen. dr. nazbyt rozbudowani eo do Ilez- zaraz 4: kilometry lasów państwo na6 dla I'fwolueJi majowej, tem p erupc.tą dziejową znaj- Sławoj - Składkowski co ł. p. by ł wysokośel poborów. wych. wezmę moich krewnych barułe.l. te one tę rewo1neh du.femy si~.fakby w ehaosie, w Marszałek Piłsudski mówił o eta Drugll biedą jest pan Prystor do komisji rewizyjnej tego to- pl'zytotowaly I w znaeznym stop wirze sllrzec~nyeh tendencjł, ty tyimłe i nadmiarze urzędnik6w: z J'ego Opieką Społecln-. t t d dl nlll' przyczyniły ale do jej swr Jemy wśród mlcsz8'l1lny fol'm I.. wanys wa 1 za ą am a tego t f mi fe Id ---' YV dnio 8 maja 1929 roku Mar Trzeeią biedę stanowi pan mi- t twa. ele8 1V~ e n II w ~u-.;u l'uehów; walą sl~ start, uśwlt:- szalek mówi: owar,zys najmniej mujo to w kata.,. 1'8ZIe StI baftko.' cone tradycją formy ł łnstytu- PDTO.. PIPPB1... Rł\DID ny, nie mniejll (unoszjłc si-:). słahione. SkOlPQslabl... kol cil'. zaś nowe formy 54.i8kby Dawniej pienime skarbowe U.! jak mi się nie uda, to - jea tunerja endede, która najmnłtl uiełiclt,,'vtne. lały się na r~kę z otwartemi pal- tóot, NAWROT 2. TEL. 205-G1. cze zatądam1lf nełerpfała w epoee _ BneAe'a '. 'Wywl'lu.łe fo jaklś n'eokreqo cami. Myśmy ścisnęli rękę. Zo- Tak. sit} robi w luł8zeiil pall_ łatw.. Jet b~o wobee oe~ :y nit;dokó.f. nlepewnoś~, trwo- stało dużo na ręce, ale jeszcze nister Połezy6ski I jego dopla- stwlełł ~zonan~: Pn~ez ~lmll4 lłe~~. ~e. M'edz:v śwladomo cł4 IOdZ-, ś' ć... QWzn:: IlU U!AlUu..., ką a objektywnyrni warunkam t r~z ~Isną. J~z Ole.można:.. Bu tami do een żyta. Tego! dhia oł~iadeza Mar- sle bezkonkurencyjnie. - BIoI bytowania następuje ałeho.kł dzeł I tak JUz powu:kszyliśmy... Ich wszystkich trzeba ukr6ci~, szałek, te przegrał sprawie n- Bezpartyjny, nawet..,..,. 1M'IMIf l'ol!<brat. co połę(uje n~pokó.t I. Będzie pan miał jeszcze dodatki bez tego niema wyjścia. rzędników. era 8'dmrn'sfracJl pft4stwowej, wytwarza O~Ó'll kryzys lntelek na urzędników, u których. w Moje jedyne ~ądanie jest, by Mówię jeszcze ni o tnech nie zdolnł tn nfc zdala~ a ad. tua1nv ł moralny. ' niewoli ministrowie,. - 9'.1 ue Jet IIkwłdaeJl9 ntuaeja Dzls'~jsza EOI'~pa znn.lduje.w dniu 17 patdzi;rnika 1930 wszystkie wydatki osobowe by- workach: urz~icy. lnterwen- 1Jnedsławia.~ Jenese roąael SIC wlasnłe na taklem rozdrotn,. ły przedstawione osobno. cja zbożowa ł bezrobocie. ltwłeł. Endeey w~uj.. ~ Ill,z('Źywa typow:j epokę kry ty- roku mówił; W dniu 6 listopada 1930 ro XwestJa urzędniesa zalet)' n- butn'~ ~.. 14 lobie ~ ('zna, okres upadku.fedne~o a W tym słanie ciężkim musi- ku ironizował na temat etatyt pełnie od nas. Na anędnłkłw śmielej,ohce wewil~ kładu..łedl\e~o wjała, zara- my mieć zimną krew i spokój, a mu: wydaje się dużo niepolr.ehnyeh wrol. ti a łednoesemde _)mu t.. zl'm narodzin 1towe(o. Jestd- I ni d_ coru słlnfejuii POQ'eJ~ wobee, my Wj'adkaml krzyżowania ~ p e ę... ;: _,. rqdu. któl'!' ezułe., do.,.,...,,'t. zma~anfa 8i~ sprzecznych.. Bardzo elekawie m6wf tet Co stodola... oezolly. I,'. f łl'ndenc.ii, tezy i antytezy, z eze Marszałek w dniu 28 listopada Sytuaeja t. BW. obosa maje l!o wyłoni sie Jakd synteza, Poml1śln' l1o NOW8 l1 0 Roku 1930 roku: wello jes! tembarclzłej Iradna,' jakiś nowy ct'nsensus, Jakiś no- 'J o o Zaluję teraz, ze budżet6w nie zlwłasze_ ił. ~eda r.doł\da wy uldad sj)ołetzdy. o n'ewjdo- fii$~gkim klijenrom i przg;aciołonr. obciąłem wi~j. zna1. l'wyełi.isałei~ eznvchieszcze formach konkret.. wewnllłn oijoiu. I I I I łl~'ch; olrres sfraszny, P'CJen dl'!l życzą W kwestjl urzędnlezej - po- 0IIeł....tII hij' Jllątvezne~o naplec!a, pełłn tra Zakłady Rad;ofechni~ S~bn?Wiłem sobie nie irytować ~::.. e ~'::::n=.. Ilj~mu. TEKAFON Sle te... qodarae..w~1anea, Ił t. SWw W dz'f'łnch Jndzko d nfernf. Mam najwięltszl\ pogardę dla polityka denney.!n powoduj. już bywały prdobne okresy, te - siebie samego, ~e nie potrafiłem osłamenłe siły kupcze) nerowymienimy upa evwl )tzl1c'.ii kleh mas, ogłębla jenese kr1 rzvmskie.i; narodz'ny kapuaul.- AlO d jej przeprowadzi~. Zjada nas ten p I I I I mll orzedlysłowe~o... 'Ił. ~(Ie C;ZO dodatek, dany unędnlkom,uałe zys r0sd0d8l'eq'~ : POlćd nowe!!o okładu D'ZY- mamy dobl7ch urzędnik6w. Ze wzldedu n. fo. fi maezmle J{' f b I i ł ł t Czołg, groźna brot\, znal d~ u. ca m6gł się przebijać prz. ez zarle 1IF.e- ) era ruz1te ormy - :\'wa s o W. systemie sejmu I senatu ~łało smowaeałej pracy urzęd --n d mł-łm- a.._ nte ~- sllnko,,'o kr 'tl-j (narod -.., AU od cza.. ów wielkiej' woj'ny coraz regi nieprzylaci~lskle. W 'cianach UIN' v ~...,...~.. uu, o Z.~ - ników J'est usunięcie siebie od zera. walki... llty..-e o..n.-a-,'opf'.iskitgo kapitalizmu prze- szersze zastosowanie działaniach w pewnych odstępach znajdowały P 'ou UD... I.. ~.<;łowe~o). lub bardzo dłut!o. wojennych, powstał o wiele WCze8- się otwory, przez które załoga wo- wszelkiej pracy 'Wobee mini- j. sle w formie ezędo uk.rytej. Irwały (r.rpadtk Rzymu). _ Ta niej, aniżeli uaogoj się sądzi. Naro' Zt1 bojowego mogla strzelać '& mn~'& słr6w i panowie indoletnie to po niewldmmei. w terenie, CO dl:. (h'una twenłmlłność zachodzi. dziny pierwszego czołgu odbyły się J klefów. Załoga składała ~ię z.,kle- l>ieraja. IndoJeneja jest wad [ obom majo.wei(o riwulet fes! B 8 6 powaznjdl minusem. 'dy ZJDJI81tiIl form ustro.towyeh Yf roku z.'1projektował go et rowcy i ludzi, kt rry byu Jedno- Polski. Dlatego mamy do czyme' ndbywa sif' w snołeczeństwach totd Hołzsch!ler z Norymbergi, 'Ił po eze8nie strzelcami j Unikiem nia z bud!etem, który nie ma Należy doda~ ił nllclollansm o ustroju ~komp1ikowanym, zło staci drewnianego wozu, zawkolę- wozu, gdyż był on poruszany sn,.. wzm6jt1,te w Police nfe tylko ż<,nym i ~dv zmtana dolycor:r ('d tego ze wszystkich stron. Przód i mięśni ludzkicb. NieiJtet) o wyezy- s~nsu, bo gubi Slę on dla urzęd- iako reakcyjna forma polityczrazu ~'szystkfc.b prze.iawów ży- tył wozu miały kształt zaostrzony, nach bojowych tego czołgu źadne mków. Pow zbierać podatki dla na w st051lnku do t. zw. mniej- (.jfl. dzięki kt6remu drewniany czołg dane nie przechowały się. nich. Tak zwane gażowe hudżety szośeł narodowych. lecz i nrze- Ten tyd»orodu dziejowe~o, nie mają kultury pracy.!..- Ten W'Dą,trz, jako pewna tendeneja I)Orodu cię'll{i~o i sk f' m1j1i li 0- system indolencji do wszystkie. polityki za,,-an!eznej. - Prof. a. w~mello ueka dzis~f'.isza Eul'opc I.. Stndnłcki ma eqraz więce.t adcp 'Ys~wtllic na lo nfe tylko J)t'Zf'- ~~ go, 00 Jest osobą, Jest lak cha tów. NIe 'POzostał be~ wo1ywn wleklv krvz~'s ~ospodai'czy. kłó!pa II rakterystyczny dla polaków. U przykład l\iussoiinleao I HitlerD l'y ('(fn-rnlłł 4'aly w1at. Je~z j Itry nas jest zawsze robienie dla oso- ł przykład ten okazał się ZaTP~- ZYS ł(1-eowy, moralny Pouadto Piotrkowska 68, tel i by, nie dla rzeczy, nie dla pracy Ihvy nie tylko dla foodeków, ale ~ł~b(}k;e pt ;teshen1e słrujtioalne ł Wielkoścl Państwa. i dla newnye~ odłamólv sa~' d.lłv. czy nte t~dn~i warstw o Sprzedaje bilety kolei owe po cenie nominalnej. cji. Syfuae.ia jest o tyle grdntd.~~ O.. zki k. d' d... leczn... ł. i1'rr WSy~n~ł~h ki,,'! ł rgamzu]8 wyciec na ongresy, zjaz y 1 zawo y. sza, te walka potityczna tak w ni(' w :fednym nmodzie, a w kij Asekuruje bagaż w czasie podróży. Wyrabia pasz- Zywność, odzież i datki Polsce, jak i w fnnycb krajaclt ku nar(>dat'b naraz, w &1tnll świa porty zagraniczne i wizy. Opracowuje plany wycie- pienhtine przyjmie Obywa- rozf,!rywa sie pozatem. atmo' lowe.l. Ulzye~etn nasilenit' kry- czek. Rezerwuje pokoje w hotelach. łelski Komitet Niesienia sferze zbuża.łąeel s,~ zawiera y, n i it'~~ nrze.iow. nie wsze- I PO'OC'J Najbiedniejszym I ehy \\'o.iennti. kmra wisi nad są ifodnatd... '.., \. I łwłałem. jak mjecoz D motles.

3 . 1 3 zakresowe RadIoodbiorniki GLOS PORANNY szys y osk.arżen~.ą... twierdzi slanowclo Drokuralor Zeleński O godz orzewodn :łc zą' ty udz:elił w dalszvmt ciąlgu głosu pro.k. Zeleńskiemu, które ~o orzemówienie w streszczeniu nrzedstawia s;ę następująco: Wysok) sądzie Omówiłem czelnika oaństwa targnął s;ę Rewja Dskarion,eh P.o. sędz :ow.e. Za~)l ezentu.f~ wam teraz oskarżonych. A więc p:erwlszy: Stefan Handel'a, pl'owidnyk kra.łowy, wczoraj dz:eie Grzegorza Maciejki w tern zabó.istwi~. Tak, posiadalcz wielu pseudonlmów. Rozpoczął iak bezsdornem jeslt, że zabójca Andrzeia PO'I:ockiego w 1908 on swoia (JIficenką karierę iako referent prasowy r. jest S:czvński. że na życie nij w 1931 r. Od poł'owy 1932 r. jest zastępcą prowidnyka kraiowego. Na stanowisku te.!ilj --;;',.tk;m PT. KHjtom 1 czenia pomyślnego NOWEGO ROKU \V swel mowie oskarzł1ciel5kiej wyka.zufe ubóstwo oha-ra'kteru. do nomocy Jello w zabiciu mi Ma O/D zaledwie 30 lat - Ił cho nistra Pierackieflo. ilzi o nim legenda, K te.iuż w r. 1926,,zrobił kura- Cieikie win, arg,nca tc-ra Sobhlskl«o. Przocho,dząc do omówienia ro P:dha iny, Dseud. Byk, areszto li osk. Karnvnca. Drokurator wany.iest w dn. 14 czerwca. I zaznacza, Zmalez,iono orzv n:m.. 7.erel! qo że jest to i'eden z łych oskarżo wodów komprondu.iących. 'i~k'l ny~h, któi'~y skup!aia na s_bie źe to,,płynęło zapewne na lc- bodaj na.łwieecj sympatii, ale go ustępliwość :' toku. ślcd?-- ma on bardzo ciężkie winy twa. W dn. 10 hpca U.lawma na sumieniu.!.woią i innych rolę w Gdańsku, 'Wilna Kalfpyncu iest udowowkróit-ce potem przvzn:)j(' si~, dni ona nietyllco przcz to, ż<~ że naklał do O. U. N., już wte w'edział, ho dy jest mowa o Ban.derze. jak!) musiał w:'cdzil'ć, że chodzi o rozka~o.daw<:y. ':' n:m., w os~. zabicie człowieka. P:dha mym, zesrodkownł &l~. Fedak. tak też wiadomem jest raz na Za'wsze, że zabó.icą ś. p. min. Pieraclde~ {-est Grzeflorz Macie.iko. :\1adejko otrzymał dla celów zbrodni i rewolwer i bombę Bogato go wyposażono. przesvła h h. 'zacll ale takze przez lo, ze ' gra'n--, ruc OIOWY organ <. Biuro Organi~acli i Prowadzenia p h d d roi' Pidhal'ne cach sw('go subiekty.. 'nego po] Morderca - Ich6rz ląvy. Z ni s bt l'n Pie, nl0v.anl:1. O n\\jf},, 0, la.c \ I Ks ' g Handlo\ ch Cz S a 'aw ki rz~ Q ząc O l.. h -k',. kl' b' n ł' k' 5 T I go w za Ol~ Wje s. P. ID.. l.. l l Yl ysp.ans lego. e. -. ~aek'e<1o _ orokurn,tor zwral'a, lv na niego na ozone, wy {on.a O.15.N. Dorywa s:~ na człon-. b dl', bro I wszysllw w swym zakresle. d R '. l' uwaę l:;) a sur a nosc ć ka rzą u zpl:te.l - de, egu.le''. k b - <. 'd ł o o Czy zamaclh)'wlcc U!11lał UZ) ooa do tego czynu tak:'ego trwa do dn'l3. areszltowan;a. ~vk la o ~ me d w~~'il~ldwy;ad. bomby, czy n'e, czy ona whuprzedstawiciela. kjt6ry Prokuratoll z kolei przecho- k la. lzam ~~ l W a < chla, czy ;o'e, to dla winy Kar- 1.,. łoś-~ t ć y dz; do Oma' I' nia zasadnfcze u c 1(}( Zl~O.. ]' t O me ma smła Ol s aną po cz.... O. 12.:l0 p'rzewodniczący p.vnc~ lest ~ )OJę: ne. n prz: nie i powiedzieć: Zabiłem. roli. iaką. w or:ganizacji odgry- g.., l' cm'nie, chc;ałby iu wykazac. 1'.TIe '. Czło'J ek WO.l u.~'eedo na- wał prowidnyk kraiowy'. zarządził przei ę ~(ldzmną. b l b ł dol n rt., ~ p. e w'a w ze om)a y a H'a, a. a h- II czem był ten. kto ie.i nie n miał użyć. Zatem przedmiotowo ; podmiotowo Karnyncc U czvn ' ł 'wszystko, abv bumb.l dz : ałała. r uic:ciu kodeksu karne~o wina Karpynca z art. 225 iest dowiedziona. O ;.{odz. l7-ci przcwodnicz~ CY zarzą.dz i ł przerw~ do dn. ~ Styczn;a 193G r., godz. 10 rano.,,,t da'u tym prolmralm Że'leli- 5k: k Cln i ynllc'y:l':' hedzie ~W/l 1110W(' osl_arżycielską. donatizmu ukraińskie~o ucieka S'tefan Bandera c:eszył się o przerwie prz ma.< I Maciejko ud.ekl, nie iest sa dobra opinją u najwyższych dalszym ciągu prokurator Że.~& dzony, ale sa iego w~towarzy- czvnników... leń,sk~. S zl ods sze. Napoz6r jest wielkim. bya- Pj~ze o 'li;m Senvk: Przechlodząc do osk. Maluev, ' II. owa~ ~a k:em sprawy. te zab6jcy btak,.b. sympałyczn:r, ideowy l PTolkur~tor nodkr;śla, tże. z dwł~ ża.da rozwiązany karlei wyrobów odlewnicz\lch Ale tylko napozót Mae:eiko tp mądry chło~ec. s.nveh ]ego zeman. DOI W1CT ZO- 3 tylko wykonawca. I W dalszym C ią..g u określa nych orzez :nne dnnt>, wynika. i emaljowanych C:. którzv wykonywali. wszy Drokllra-tor rolę Bandery w sze że należvon do O. U. N. od Warsz. kor. Głosu PQlranne- się ze skargą do sadu i doma- tko orzvgotowali - to ~a oni reau zamachów łerorvslvr,7.- koll..ca 1931, lub początku 1932 go telefonuje: ga sie również odszkc-dowani,l tu. Jest tuta~i po raz pierwszy nych. roku, Z oo,śród szeregu karteli, któ w sum:e zł. z powodu w są.dzi-e Dolskim oskadonv Ten młody, 23-letni chlopip,c, używa Dse~don.imów. Emir. re zostały rozwiqzane, tylko ie- koniecznośc' wvpłacen:a trzy... prowindy'k 'krajowy l Jest są- mów: Drokurator. Kruk, Czornł.ł ł.leszcze.mny.rb, den, a m;oanowicie biuro sprze miesięcmej pens.ii i należności dzanv :. bedz:e skazany. A ohok samowładnie, dyktatol'sko r7.ą- kt;irych _łednak nic u.jawn'ł. I dażv \VVrobów odlewlil'czych i za urlopy ł.\{llqionemu perso' ni~o sama ema, re-wja najlep. dził się i krwawo rządził. SDO'ski ~,Vl$~pał emaljowamych żeliwa zwróc'ł nelow: sz~h. Chce sie zastrzec. Ja Dużo w jego zacho'waniu.iest Maluce' nie iestem newll'v. CZV wszv- cech dz:ecinnv1ch, ale dużo h. r scv. co w tei zbrodni wsom- dużo też z oa' łologii. MaIne:! ~o~h:j,.,wysypa-ny' działali. sa tu obecni. przez SpotskitIZO ł aresztowlllly wojsk lotniczych w mrokach spisku ~ły Bandera-rozk~ZD. w z~jązku z zabó.jsfwem dyr. Warsz. koresp. Głosu poran-i ny krawat. Poza służbą. przy się skryć DOSłacie, kfórych świa II Bal.na nego telefonuje: wystąpieniach uroczystych, obo tło i śledztwo nie zdołało w po awt:a Sa mon prz, ma le SI(', ze \V najbliższym czasie wojska wiązywać będzie biała koszula, re wykryć. Nast('pn'e omawia prokura- ~r7:y~cto,,:ywał ~!Hr>nr': mr wo- lolnicze otrzymają nowe mundu kołnierz i czarny krawat. N'e m6w:ą tylko o Ster. Dałyll- tor rolę B:mdeJry przy organizo :,~-:y~de,toz{,'i':s~lt'~o I n~'~)'~o-1 ry. _ fundur skłndać się będzie z Czapka kształtu angielskiesk:m. Bardzo blisko tej sprawy waniu zabóistwa Ś. P. min. I fnwn ł?:lbl'.lł\yo na Jt.{a. frencza i spodni koloru ciemno- go posiadać będzie czarny, lastało szereg świ~dków - A Świ~- P:erackiego. J e-st newncm. mó' ';na ~hlh(':r lc'j{ t>w<,{1;o;1n- I stalowego. Frencz otwarty, z kierowany daszek. cieka, a Osyp Ma1szczftlk, a Ro- l wi oskar~yc:el, że Bandera za nn ~~'S~!'d::IC zr1':~'\'no ('o do krótkie;ni klapami, będzie jedno Pas noszony będzie jedynie maljl S zujchewicz, któt,y; w dniu J w:n] n'etylko przez nakłonic- IIHh-; nin w C'O'Jan!z2 r i \ inlt i CD rzędowy. Dystynkcje na ramio- w czasie służby garnizonowej zahćlisltwa powiada: t~ lnie, ale i przez Domoe, udzielo ~-%..~!:'WALE~~..2il uach takie same, jak w innych lub w polu. Płaszcz dwurzędo-.,to nasz najlepszy wyczyn. I ną Grzegorzo,,'; Mac'ejcc. rodzajach broni. Do munduru w wy otwarty będzie również ko. A CzaikOłwska z Gda 'ńska. Da.i~ Ban<lcl'a to rgzkazod~vea pp.n:i~~ ~r~p.r~'-'jp. I czasie służby nosić się będzie loru ciemno - stalowego. tu orzykładv, że, os'kkrżen:c w i ten, który całą. organizac,if;' Zl krzyż V.:rtuti M!ltteri ciemno - stalową koszulę i czar doborr.e t,ch, kil:otych wam re- mordu nastawj i przyczynił. I pr,e~ent?wało. bvło bardzo po; sic. że d.ziajała z:nakomic;.c.. I T WiSZ. kor... Głosu Porr!nney,-SC q,ghwe. 'Volalo oltran:czyc Z kole: DilZcszedł osknrzy<'li'l go telefc,jlu,ie: Katastrofa a za a ie ze~p,ół o. skarżonych, a. wzamir.j1 l d? os'ohy o <;.k. ~:dhaincgo, pp!- Biuro k.lp'tuh-.. orderu wo.ie~ Od świeczek choinki zapalił się cały gmach mlee tę o e W1IlO'Ś 6, te zaden nie j mion o-bow llzk: referenta hoji) nel'o,.virit;ti ::'IfJ!I'!ari koitlul1.. Dwże bvć uniewinniony. wego O. U. N. Człowif'k t<'!~ I kuje nam. że 7. djniem 2!'tYCZ-1,LO~~YN, (PAT). - W et Z pod zgii_~zcz wydobyto.zw~ u'a 19:16 r. kaw nrzrdów skar. Il~efla\lk na IslandJl wydarzyła I lone zwł~ld. dwuch kobiet I hown~h zaczlin w','płaen'!; pen-, SI~ Okropna. katastr?fa na z~b!1 1 cz,,:?rga?p~ci. Ki no.,pal ClE s ie orderowe za krz\'ż..yirłu! WIe, z.org~mzowanej dla miej- ~ll~a.dzl~sią~ osó~ doznało :\Iilitari w Wys0kcści ::00 d. scowe.~ dz1atwy.,. ~~IeJ ~ WIęcej p.owaznych ob~a- Oz il 3 poranhi o g. 12, 2-ej i 4 J tł Cen, mieiłc od W.3zampańskiej komedji p. r deru wszystkim l, aw~ lcrom łl'q,) or-. Chomka usta IOna,w drew- zen..,,' zabawie. ~rało udział niesłużąeym czy;nn:c w Illanym baraku, w klorym od- przeszlo 180 dzl ecl. Znaczna. I!I'I 'oi ku bywała się zabawa, zapaliła się. część uratowała się, wyskakując 's. Zanim przybyła slraż ognio- przez okna z płonącego budyl1- Sranafor Borah wa, połowa budynku stała się ku. kandydatem na prezy- pastwą plomieni. denta a wr&a Ż n'e.k O m U n i kadt.. dl a... ~~.. ~ZR~ NOWY JORK, : (/PAT). Senator Borach zostal WYSUll:ę Ił d -... Mi d -. O ZICuW I O zmez, tv przez partie republikańska iako kandydat na orezydemjta, a hm mistrz Nowego JO'lku ll~ar dia - laki kanuydat na wic-eprezydenta. Zgon uczonego Ulegając licznym prośbom osób, które nie zdążyły ieszcze obejrzeć Najlepszogo filmu z 6-1etnim cudem (~kranu, genjalną Shirle re, p. t. Nasze słcneczko prolongujemy wyświetlanie tego filmu jeszcze na dzień dzisiejszy WaTsz. kor. Gł(l\<;u Poranne g(!) telefonuje: Kino f Ił Ił O Ił Ił Narutowicza 20 W L:skaeh Dod \.\TwrSZIł!Wą Dziś nieodwołalnie po raz ostatni! 12. Poe an.ów: 'o g. 12 ł 2 WSZY'fk,'e m,el ~[!ł QO ur. dwił poranki,.0 U O O le J eli w Polsee znllłly uczony ro Na pótniejsze seanse ceny.nacznie znillone: syjski Mik~łaJ T~eha!D-.ija.ra- d I _l na wszystkie miejsca. lwm~ -.~... b - I II rmarł pnebvwaią,ey na em'gra

4 -J I' - o - le odleglośł ofrzgmgwat b~d.. dożuwotniił ren.t; ~ ~1~.~I=..~,,~G~L~O~S~PORAN,~-N~Y~ ~19~3~6~ ~._~J_~1 IłgD~k prgwa.ng WCloraj w obrotach Plywatllycb l kie listy zastawne serji X K. 4...,50 w Łodzi notowano; dolary ~łote - 48,50, przy utnymanej ten:!c..l- 8.'ł9 w płaceniu, 9,Ot wiądaniu, cji i!(ostatecznej na rynku prywal_ guldeny gdattskłe 98 - too, marki n}m pouaży. 4 proc. pożyczka dola niemieckie , pr~ ulrzy- rowa , 3 proc. pożycl,ka Warsz. koresp. Glosu Porannego telefonuje: dy ministrów rozpatrywany bę nem z najbliższych posiedzeń ra krzyżem lub medalem Niepodle Ulanej tende' cji i d l lżej n~rllll na I hudowlana 40, ,50, Bank głoś ci. r~lil..u rf}m.lnyw podaży. Funty POlski 95,50-96,30, 5 proc. lódz Dowiadujemy się, że na jed- dzie projekt nstawy o zaopatrze Projekt ten przewiduje rów- allgiel'ki~ 26,05-26,15, p.ogi; kie lis:~' zastawne sp.rji IX 58,5il - niu rentą dożywotnią wszystkich nież, że poza stwierdzeniem n rtanki szwajcar~llie ,50, 9 i pół proc. łódz!de listy zaslużonyeh w walkach i pracach niepodległościowych. ściowych ubiegać się o rentę mo austrjack1e 98-99, koron C.le 4 proc. pożyczka inwestycyjna 11U działu w pracach niepodle~ło- - t73, (,z(;rwońce 2,85, lzylingi zas1awne serji VIII 53, i,50. Komun!kał Zarząd Zrzeszenia Teatrów Świetlhych komunikuje, że z dniem 30 grud - 4,80, lir~ 'KłosI.ie 36 38, JlJ- Na rynku prywatnym, wskutek Dotychczas zaopatrzenie takie otrzymują jedynie}j. więź że każdy, o ile nie przekroczył slde 20-2u,50, ruble 7.loi~ 4./ nia r. ub. p. \Vładys!aw Lewandowicz przesłał pełnić obowiązki dyrek niowie polityczni. lub też zarabia poniżej pewnej ny 50 - i!l, dolary got-ll<kowe no paljierami wartościowymi jak ł 55 lat, jest niezdolny do pracy, ble srebrne :,60 _. 1,80, bil..,' src~r okresu świątecznego. obroty zarów tora Zrzeszenia. :Według nowego projektu pra ustawowo określonej kwoty mie ' 5)2, franki!r'lilctj!!kie walutami niedllże przy tenden'~.ii jesięcznie. 34,90-35 ło, franki ~elgljs\ie d~ nie mocnie.iszej dla guldel!ów Biuro Zrzeszenia czynne jest od godz. 9 do 14. wo do renty będą mieli również Zarząd Zrzeszenia Teatrów i karani administracyjnie za u Ukończenie 55 lat uprawniać I 17,;5 :- 18,2~... l(dańsi..kb, które ulegiy zwjl.ce o Świetlnych Pllplery \1,.JłosclOwe: 7 i'roc. po- 100 jluuk, ów. Ola ijozostałyeh wama.do pobierama renty 1 bez in- życzka!>ta:.ilizncyjna 63,75 w p!a. lut oraz papierów wartoścl,mycl' Za prezesa J. Pelikan. dział w pracach niepodleglościo La dyrektora W. Kaczmarek. wych oraz wszyscy odznaczeni waijddwa. t eclli!j, 64,25 w ż'idl\niu, 5 prn.'. łó\lz tendencja tjtrzymana. ~CWLSR.c~ ~ m. ~ ' ~ s. m.a.mgw c iernie JóZEf PII\TKOWSKI składają życzenia Noworoczne swoimbywalcom,.. o!lbiollom,.a.. symjl,fykom,... ~rzyjilnid1dill1 ~ zdajllmrn ~... B3 mgs. Prawo i życie (idg lit; J'{lEDY SPRZEDJ-\JĄCY I~(i Z wglokoś,:- lo Ił TY MA PRAWO DOMAGAć SIĘ CAŁEJ POZOTAŁEJ NALEŻ- NOśCI? ~ąd grodzki rnzpa~rywal NA RA. sprawę fi rmy L. przeciwko panu G., któremu wymieniona firma Sprz,!rlała na raty m aszy nę do pisania za sześćset z ł ot ych. Pan G. po uiszczeniu trzech rat przestał płacić i zalegał \Y ch. i wytoczenia powódzlwa (o pozo ą sumę 450 zł.) z czterema ratani 50 cio zł. Sąd powództwo w ca!ośd uwzgl ę djlił, gdy ~ zgodnie z art. 557 kodeksu handlowego przeda-w ca może się domagać ca le.i po z os t ałej 'l ależności (450 zł. gdy: t) za strzeżenie na1 ychmiastowe.i możności ząjania całej sullly razie n iewy płacania regularnego rat 7.o~ta ło stwiel'dzone na piśmie; 2) l.odpis takiego pisma został wręczony kup,jacemu; 3) kupują cy :lale ~ ał z z a pł a tą przynajmaie,j dwuch kol~ il1 'y ch rat, których łą\!zna suma nr ze wyższala jedną piątą część u mówionej ceny kupna. Wszystkie te okoliczności zostały stwierdzone w czasie przewodu sądowego. KTO ODPOWIADA ZA PRZEJ). MIOTY DOSTARCZONE BEZ ZA MóWIENIA? Jeden z księgarzy dowiedziaw ~zy się, ze przemysłowiec Z. posia Ila piękną bibljotekę i szczególnie interesuje się dziełami francuskiej literatury, przesłał mu kilka cennych egzemplarzy wydawnictwa pa ryskiego, załączając raelwnek na 350 zł. Pan Z. nie zawiadomił księ garza, czy przyjmuje li:siążki. W międzyczasie paczka, stojąca w przedpokoju, w której znajdowały si ę te dzieła, uległa częściowemu zniszczeniu przez wodę, kf.6ra do stała się do przedpokoju wskutek pęknię c ia rury. Gdy księgarz zażądał zapłaty za książki, pan Z. oświadczył, że nie zamawiał książel. i nie ma zamiaru icb zatrzymać. Sp;awa znalazła się w sądzie, który od (ialił powództwo ksfęgarza, bowiem: kto (art. 69 kodeksu zobowiązań) w celu zawarcia umowy spe łnia zaofiarowane świadczenie, nie czf!kają c na zawiadomienie o przyjęciu oferty, ten w razie niedoj.~cia umowy do skutku, ponosi świadczenia, chociażby druga strona żadnej odpowiedzi nie udzieliła. H. A. CZJI skok; ze spadochronem szkodził zdrołiłl;u! Popularność skoków ze spado sportowców w czasie zawodów. I gany, w których znajdują si~ I się na samolocie temperatura chronem w Rosji sowieckiej Skoki ze spadochronami Zł' gazy (jama ucha średniego, cza powietrza bardzo szybko spada. zmusiła lekarzy sowieckich do sk~zni. wywołują te same obja łowa i kiszki). Organy te mają I Chłód, który tak nieprzyjemnie badań i studjów, mających nu wy reakcji organizmu, lecz w kontakt z powietrzem zewnęfrz- oddziaływa na organizm człocelu ustalenie, w jaki sposób sko znacznie mniejszym stopniu. nem. Przy niskiem ciśnieniu a wieka, szczególnie staje się doki ze spadochronem oddzialywu Następnym skokom towarzy- tmosferycznem powietrze i gazy tkliwy przy braku tlenu..ią na organizm ludzki. szą zwykle już mniej intensyw- wymienionych organów naciska I Trenowany zdrowy organizm, Zwykły próbny skok ze spa ne reakcje, a niektóre z nich nie ją na ścianki wewnętrzne, po- bez sztucznego oddychania tledochronem z samolotu powodu. dają się nawet zaobserwować. wodując czasami dość silne bó- nem, znosi dobrze loty na wysoje szereg zjawisk w organiźmit> Lecz u osób, które mają zaata- le. - kość fi i pół - 6 łys. m., zachoskaczącego, zależnych przede. kowane bądź nerwy, bądź serce, I Jednocześnie w związku z ni wując zupełną zdolność do prawszystkiem od pobudek emocjo bądź też nerki - pod wpływem skiem ciśnieniem atmosferycz- cy w ciągu 2-3 godzin. Nienalnych. skoków stan chorobowy może. nem stopniowo zmniejsza się którym kategorjom lotników i Podniecenie daje się zanoto się pogorszyć znacznie. Stąd wy! ilość tlenu pochłanianego przez skoczków, zupełnie zdrowym, sy wać II wielu osobników już na łania się konieczność badania! skoczka, co powoduje głód tle- stematycznie ćwiczącym, udaje kilka dni przed skokiem. Bez- kandydatów na skoczków przez I nu, który przedewszystkiem od- się wznosić bez korzystania z pośrednio przed skokiem pod- lekarzy specjalistów. Najwię- '\ bija się na systemie nerwowym, tlenu na większe wysokości, o niecenie takie znacznie się zwi!! lt s zą uwagę zwracają badający wywołując przy nieznacznym czem świadczą rekordy. Lea ksza. Częściej uzewnętrznia się na system nerwowy, na normal- braku tlenu ziewanie, senność, bywanie na takieh WJIOtoono wzmożoną ruchliwością i ny stan organów wewnętrznych,! apatję i ciężar w głowie, sko- ścl8ch bez sztucznego oddyehagadatliwością, rzadziej przez a zwłaszcza serca. arterji oraz czek niechętnie wykonywa po- nia tlenem nie ma pl'aktyczneprzygnębienie. Po udanym sko- na to, by kandydaci nie mieli de leconą mu pracę. Przy znacz go znaczenia, ponieważ zdoiku, kiedy. skaczący jest już pew fektów w systemie kostnym i niejszym braku tlenu skoczek ność pracy na tych wysokony dobrego funkcjonowania spa śeięgniowym. odczuwa ból głowy, często za ściach znacznie spada i nie mote dochronu i szczęśliwego lądowa Należy wziąć pod uwagę, że sypia, ma rozproszoną uwagę wyrównać w żadnym I'azie wiei nia, objawy emocjonalne mają skoki opanowane technicznie i do tego stopnia, że nie jest pew- kich strat w organiźmie. Przy, charakter znacznie spokojniej- wykonywane przez skoczków za ny tego, co czyni. Silna anokse- korzystaniu zaś z tlenu normaiszy. Bezpośrednio za; po lądowa kwalifikowanych przez komisję mja może spowodować zemdle- ną zdolność pracy zachowuj, niu najczęściej daje się zaobser lekarską, są zu:>ełnie bezpiecz- nie, a nawet śmierć. średnio zdrowi ludzie na wielwować eufozja i do pewnego ne dla zdrowia. Równolegle z działaniem na kich wysokościach (9-l0 tys. topnia przesadne określanie Na podstawie doświadczeń, na system nerwowy dotknięte by- metrów). swego samopoczucia, jak zresz- leży zabraniać kategorycznie do,vają i inne organy i tkanki cia- Co się tyczy wysokich, długieh tą przed rozpoczęciem skoku, konywania skoków naczczo lub la. Serce zmuszone jest inten- skoków, to rozpowszechnione tak i w czasie samego skoku. - nagłodno, jak również wcześ- sywniej pracować, aby in ten- zdanie o ńi'eh, że przy nagłem Skoczek bywa wówczas bardzo niej, niż 1 i pół godziny po Obti-/ niać brak tlenu. Skoczek musi i szybkiem I spadaniu ma miejwesoły, podniecony i gadatliwy. tem jedzeniu. Nic wolno skakać głębiej i częściej oddychać, aby sce utrudnione oddychanie aż do Wyjątki są bardzo rzadkie. Ogól po uciążliwej pracy, po nocy w ciągu jednostki czasu przepu- utraty zdolności oddychania - 11a orjentacja w czasie i prze- bezsennej, a nawet po niedospa I ścić przez płuca więcej powie- nie ma żadnych poważuyeh pod strzeni po dokonanym skoku nej nocy (mniej, niż 7-8 go- trza. Takie wzmożone oddycha staw. Charakterystycznem dla jest zupełnie n ormalna, tak, że dzin), a już szczególnie należy nie powoduje nadmierną utrat!; skoków długieh jest nagła zmiaskoczek zdolny jest bezpośred ' l się wystrzegać używania alko- kwasu węglowego, w konse- na ciśnienia atmosferycznego, nio po skoku wykonać szere~ ' holu, nietylko w dniu, w którym I kwencji czego tlen nie może być p-owodująca powyżej opisane zadań. dokonywamy skoku, lecz i w należycie wykorzystany przez zmiany w organiźmie. Odpo- Badając serce i naczynia krwi o przeddzień. tkanki ciała. wiednie badania lekarskie i odnośne u skoczków, daje się za Uprawiający sport spadochro Wreszcie - trzeci niesprzy- powiedni trening (w komoraeh uvmżyć wzmożony puls zarów- no y, winni być sportowcami; jający czynnik wysokości - to niskiego ciśnienia) udostępniaj, no przed wsiadani~m do samo- pomeważ organizmy sportow- niska temperatura, która stawia skoki przewlekłe z wielkich wy lotu i bezpośrednl~ przed sko- ców odporniejsze są na urazy Ol' specjalne wymagania co do re- sokqści dla przeciętnie zdro- Idem, jak i po lądowaniu. ganiczne i nerwowe. Dalej do- gulacji ciepła w organiźmie ludz wych osobników. W czasie od wyskakiwania z świadczenia wskazują na to, że kim, ponieważ przy wznoszeniu (Krasnaja Zwiezda U ) samolotu do otworzenia się spa konieczne są 2-3 dniowe przer I ag _ W nia oddychanie jest arytmiczne. gują skoki długie z wielkich wy KINIE dochroou skoczek przestaje od- wy między skokami. U Z I dychać, poczem aż do lądowa- Na szczególną uwagę zaslu-j I EURO PA Badania laboratoryjne krwi sokości. Tu do objawów emocjo UTRO I skoczków wykazują zawsze nalnych, towarzyszących sko- Dawno oczekiwana premjera zwiększoną ilość cukru w krwi. kom, należy dodać jeszcze czyn najweselszej komed;i wiedeńskiej n iebez,ieczeństwo spełnionego U wielu skoczków po skoku, a niki specjalne, zależne od wyu niektórych przed skokiem, sokości, a mianowicie zmniejmocz wykazywał ezęśei sklado- szone eiśnienie atmosferyczne, we, niespotykane w moczu lu łączące się ściśle ze zmniejsz o.~... dzi zdrowych nym procentem tlenu w powie W systemie nerwowym, za- trzu, wdychanem przez skoczka, 1:ywność, odzież i datki równo przed wsiadaniem do S3- oraz gwałtowną zmianą temperą pieniężne przyjmie Obywatelski Komitet Niesienia ku, daje się zauważyć znaczne Niekorzystne działanie zmniej molo tu jak i po dokonanym sko tury. napięcie nel'wowe. szonego ciśnienia abnosferycz PomocJ Najbiedniejszym! Podobne zmiany w on~ani:i- nego tłomaczy się tem, że orga Koncertowa gra O~ mie zaobserwować można U nizm ludzki posiada jamy i or mistrzów ekranu! Teatr Rozmaitoś[i Dziś o godz. 9-ej wiecz. wspaniałe ~itel dowisko palestyńskie w języku Żydowskim ~ TEL-AWIW Musyka: R. STOLZ, iraj na Ził!rll m I HERMAN THIMIG LIZZY HOLZSCHUH ADELA SANDROCK HANS MOSER THEO LINGEN HEINZ RuHMANN

5 Nr l. - GŁOS PORANNY :5 'Do aczega erg n, U I czegoś t, do z 8, Amer,ko!ll. wola cho em Dr sa światowa Gazety amerykańskie i nie-i Po tygodniu lotnik przejeżamerykailskie krzyknęły przed dżał przez most. Nagle naleciała kilku dniami zgodnym chórem: nań wielka maszyna, która zee:.,,,ameryko! do czegoś ty do-i pchnęła auto na barjerę mostu. szła! Możnaby rzec, iż cudem tylko W raju_. Adam wyszedł i ni1 Bohater narodowy, chluba Sta ocalał. wraca._ Ewa czeka na niego z nie nów ~j~oczonycl~, jeden ~ n.aj Nie podobna było dłużej wypokojem. Wreszcie po paru tyg<,d sł.awmejszych ludzi na ŚWIeCIe, trzymać. Lindbergh zwrócił się niach Adam zjawia się ZI1OWU.. p~erwszy zdo~ywca oceanu,.kp! do władz z prośbą o wydanie Blady, zmęczony_ Lmdbergh ucle~a z ~'ł~snej?j: mu paszportu zagranicznego, czyzny dlatego, ze boi Się W mej pod warunkiem aby nikt o tem I ~ óż 10 bi E wa? mlesz. k' ac, popros t' u b' N', SH~ Ol. Ie nie wiedział. Prośba jego zosta Liczy Adamowi żebra! słychanel ła UWZGlędniona. Poza kilkoma C~gle ch?dzi z, re~olwerem przyjaciółmi i wtajemniczonynabitym w kleszem. CIągle dom mi urzędnikami nikt absolutnie j~go ~t~~zają ż~ndari?i i ag~n w AmerJlCe nie miał pojęcia o CI P?l1cJI kry~l.ina~nej. Je!50 zo- ucieczce Lindbergha do Euro'PY. na, Jego drugi~ dziecko me roz- Nawet Roosevelt dowiedział się staj.ą się.z.ochroną p~licj~. Nie o tern dopiero teraz z gazet. ~oze dłuzej wyt:zymacl ~IC m~ Oczywiście amerykańskie game J?omogło, am oburzeme, am zet y rzuciły się na żer sensacji. wspołczucie całego narodu po.. Dawniej zastanawialiśmy się, co l1am d a Nowy Rok, obecnie stara my ~ię odgadnąć, co nam z a.b i e r z e Nowy Rok. Po ostatnłc6 * niepowodzeniach włoskich na fropele afrykańskim mówią, że włosi trochc: p r z e lu n solinłl L Refleksje przeciętnt-go * anglika: - Ja tam, mister Smith, nie mam wielkiego zaufania do tej ligi narodów... Zadtdo tam cudzoziemców! Karol RadeJ{, redaktor polityczny Izwiestij m~ zostać usunięty ze \;wego stanowiska za niebła,onadjożność. _ Radp.k okazuje się więc sowlec (,:m Konradem Wallenr a d k i e m. Choelał felazny * kanclen: 1tył Jednym z załozycieli dziennika Kreuzzełtung, który właśnie pn.e stał istnieć - Jak tyle Innych d'lłen nilców niemlecklcb - prześladowany przez cenzurę rądó'w' Jł8rodowo - 'loc}alłstyeznych, ł1t jedmlk nie dał się weiągnąć do sze~ dziennikarzy pefttyezaych. Jak opowiadają, w 1880 r. pned- 8tawrlclet slyadego dztetmika no... jorskiego, bodajie New York HeraIda, zgłosił się d. Blemardta. Jak ofiarujllc mu olbrzymią &1łIIlę 2CJ,OOO funt. sd. roemłe sa napl~anłe CO tydzień krótkiego przegląda politycz porwaniu i zamordowaniu pier-.,wielki okręt}owar.owyame wszego dziecka. Dom jego robi ncan Importer płyme przez 0- wrażenie oblężonej fortecy. To.~... ~ wszystko za Hauptmanna. Poczta dostarcza mu codzien nie coraz więcej i więcej listów z pogróżkami. Niektórzv grożą mu śmiercią, inni obiecują zabić syna, trzeci żonę i tak w kółko.,w tej strasznej atmosferze wiecz nego strachu, ciągłego niebezpieczeilstwa żyła rodzina narodo wego bohatera Ameryki. Codziennie synek Lindbergha ł... ~ jeździł autem do przedszkola. Pewnego dnia jakaś wielka ma szyna najechała w ten sposób na auto Lindbergha, że zmusiła go do zatrzymania nieomal na tro tuarze. Ni, tajemnic~j maszynie siedziało kilku uzbrojonych łudzi. Dwuch z nich wyskoczyło na stopnie i przez okno sfotografowało dziecko, potem szyb ko odj~hało. Od tej chwili mały Lindbergh przestał jeźdlzić do przedszkola. nego. Pomimo tak nęeąeej, propozycji, kanclerz odmówh jej ~Ia, gdy Z dn:em 1 stycznia r07.j)oczęjednał{ dzienmkarz wyszedł, awo- liśmv nowy rok łał, zwracając się do. ą,ego syna, Rachube te orzvjęła ogrljmnn Herberta: oj: w:ę.kszość lni(~szka'i1cójw Llem - Jakie jestem głmli! Przedei sk:ego glohu, zapominamy więc mogłem mu zaproponować twoje za,zwvczai. ŻE' obok niei istn.e,ie, art)'kuły za polowę~l w~ct.iedodit: istniało cały Sle rcg ~.(i' towarzystwa okrętowego i zapro I pewne Lindbergh wysiadł w ja ponował im odstąpienie biletów kimś nieoczekiwanym porcit' za zwrotem kosztów, tudzież po I ażeby uniknąć spotkania z dzien krycia ewentualnych strat ma-i nikarzami. Depesze adresowane terjalnych, wynikłych z niedo- na stalek zwracano notorycznie trzymania umowy, albo nawet z odpowiedzią: Adresat nie odszkodowania w dowolnej su- znajduje się na pokładzie. Ale mie, pod warunkiem wszakże, już o tem wiedzieli wszyscy, Żl' że nikt z nich nie będzie stawiał tam jest. pytań i przyczyny nagłej zmiany Jeszcze \V przeciągu kilku dni decyzji.,wszyscy nasażerowie zaprzeczano oficjalnie o wyjeźwyrazili swą zgodę. W ten spo- dzie Lindbergha. Dopiero późsób na pokładzie okrętu znalazł niej poseł amerykaliski w Londy się tylko Lindbergh z żoną i trzy nie zmuszony był oświadczyć, letnim synkiem, tudzież służba. iż płk. Lindberg istotnie opuścil Kilka godzin przed odjazdem Amerykę udając się do.\nglji, okręt stał pod parą.,vładze por gdzie wszelako nie będzie przetowe zarządziły, aby w chwili od bywał długo, płynięcia American Importer Przyjaciele wielkiego lotnika żaden inny okręt nie znajdował opowiadają o jego ostalnich slo się w kanale. Droga wolna. \Vol wach wypowiedzianych w por na do ucieczki z własnej ojczy- cie amerykailskim: zny... Zostanę zagranicą tak dłu- Rodzina Lindberghów go, aż sprawa Hauptmunna bę zabrała ze sobą wielką choinkę. Dopiero daleko od brzegów Ameryki dzie rozstrzygnięta ostatecznie, lub też ostatecznie za~)omniana. na pełnem morzu, mogla sobie Pani Lindbcrgh, stojąc na ka pozwolić na spokojne miennych płytach porlu, ze łzami w o~zach żegnała przy ja spędzenie świąt w kółku rodzinnem. eiół: Ameryko, do czegoś ty doszła! - wolają za nimi trzcion Odjazd.nasz. jest!~oniecz. ki tytułów w gazetach. nym.. Podmcceme w.zwlązku z oczekl\yanem stracelllcm liaupt Istotnie wrażenie w kraju mu manna doszło do kulminacyine siało?yć przygnębi aj~ce. U~a-! go punktu. Przyjaciclc ska;'~ne zały Się artykuły, ktore twlcr- ao nie dawali nam chwili spokod~ą, że dłużej an~ jednego dnia ju. 0.T Anglji, o ile mi wiadomo, cean Atlantycki, przez ten sam, me wolno zwlekac z reformą po panuje bd, i porzqdek, i prawo. ponad którym leciał największy licji, z gruntowną reformą, któ Tu zamierzamy żyć sobie spolotnik świata. 1'a powinna nareszcie położyć kojnie i wychować syna. Prócz Dziś już przyjaciele Lindber- kres rozpanoszonemu bandytyz teao jestem bardzo zadowolona, gha opowiadają chciwym repor- mowi. Inne pisma zamieszczają że syn mój uczyć się będzie w terom. A było to tak: a~armujące :-rieści, że Lindberg? szkole angielskiej. Leży w zwyczaju wielkich I nietylk~ wyjechał z A.merykI, Te wynurzenia zdają się potransportowców towarowych, ale zamierza ~awe~ przyjąć oby- twierdzać obawy opinji ameryże biorą na pokład też pasaże- ',,:atelstwo angielskie, lub szwedz kallskiej, że Lindbergh zapewne rów. Na dwa dni pl'\zed odjaz- kle..nie pl,'ę<;lktj wróci do oj<;zyzny, dem. do pasażerów, którzy zaku American Im'Porter zmie- jeżeli wogóle zechce do niej 'kie pili już bilety, zgłosił się agent rzał do brzegów angielskich. Za dykolwiek powrócić. k o zy Naislarsza ere posiada If śc;ól rawosławny :ndvch wosobów obliczania lat.. ( k{ól1~ po<:zatek roku wyznacza - Co zromć,!ebj:-na8ze dochody ia n:e.!ia dz:eń 1 stveznia. we ~tarczyły nam na,utrzymanie? dług naszei rachuby..- To bardzo proste! Bierze się \Vsżvstkie te kalendarze rl)zto,. co. się zat'abla. dodaje się dwa- [' poczyna ia obliczani~ J~t.od r6t dzleścul proeenu.., nych momentów dzic!jowy~h, :at. kt~re zazna.~zvłv s~e wvdar~pnj!l. i~-. _ mi godnem' uwagi, brzem'enne Edgar Wattc(c;~, był bardzo boga-i mi w skutki. t-y vr pomysłf _ kryminalistyczne, Kalendarz.e~r.iańskl, któ Jlodcza! gdy wypracowanie swoich rego sie t.rzvmamv. li~7\' luta powieści detektywistycznych Intere od Narodzenia ChI vstusa : 1'07. sowało go mrdej. Powiadają, że poczyna rok 1 styczn:a. Obliczu ostatecznie opracowanie pozosta. n'e lat od Narodzenia Chrv~luwiał dobrze wyszkolonemu W$pół~ sa nie nrzvięło się odraztl. - pracownikowt. %pr'owa-dzono ie dopiero w wie Pewnego f3zu zapytał znajome- k~ VI n~ w:n'osek opata rzymgo: Czytał pan lt10ją ostatnią po- ~k:ego ~.JO~ Z~gO, ~tóry w swowieć-m Nie odpowiedział ' tam- JE~l tablicy SWlat WIelkanocnych Ij., l t '>,rozpoczą.1 o bl' :czame. l at od t~o en, a pan. epokowego momentu dziejowe- * go. Greko - katolicy roz'poczv- Pewna kłepska plewaczłta, do- n3ila rlłchube lat równ: eż od Na tatorka Ryszarda Straussa spotka- rodzen:::i, Chrystusa, J>Oniewali la go pewnego razu w ~owarzy- iednak nie Dl7vieli poprawki, Gtwie. Wdzięcząc się do niego, opo W'Prowadr:one.ł do kalemda,rza wladała mu, ze w ubiegłym tygod- przez papleta Gr~e~rza xm w. niu dała koncert, na program któ ro'ku 1582, skutk:en; tego.noiwy (ego składały się tylko Jego u,n- ROtk,1936 przvo~dme n nlch na ry. Za,iec~ór ten otnymała tyslllc dzi:en 14 stycznia nasze' J'Młmmarek. - by., Inna rachubę stosu.ta btłzł.- Na to Strauss: Wobec tego ma U nich począ.tek roiku przy'pada pani teraz pieniądze, by się Uft)'ć na ł'óin.e daty roku gr~or.iań-1 śpłe\vu... sk.ie~. Np. w r hdowskt Nowv Rok przypadnie na dz:.en 1 października. 'V dniu tym ka lendarz żvdowsk: rozpo~z,n:e rok fi.697 oli bibji,inego po-c.zątku świata, który iest podstatowa data tei rachuby. Arabowie, persowie, turcy i inni wyznawcy rel:.lzf Mahometa ro:lpoczynaja obli~zenie lat od chw:j: uc;eczki pr'oroka z Mekki do Medvny. Stało się to 15 lipca 622 roku. Stad wvznaw cy Mahometa Nowv Rok święcić beda dopiero 15 I1pca. Dz:eń ten będz:e dla n:ch początkiem roku Kościół «recki. prawosławny, przyjął za podstawy rachuby lat, podobnie jak żvdz:, bihlijny początek świata. Obliczył go jed nak.'naczei : Slkutldem te~o w roku 1!)36 ro'lpoczyna rok Bardzo oryginalna ra{!hubę stosu je kal~ndarz chiński. Rozpoczyna om. I:czenie lruł od ro!m Drzed N arolizeniem Chrys tum i łaczv je w cv;kle po lat 60. VV r chillcz~~cy rozpoczęt 77 c~rkl lat, kt6ry trwać bę dz:e do r Hindusi na swój sposób rozpoczynają abli~zanie lat albo ŚCIENNE ZAOKIENNE LEKARSKIE i KĄPIELOWE W WlELKIM WYBORZE 1:'OLECA o TYK SlYmon URR PIOTRKOWSKA 3& -' TEL od ra ku 56 Drzed Nar. Chr:n:tu Sa (era Sanvat), alijo od 78 po ~ar. Chrystusa: (era Saka). 'Vym:enione sposoby ohliczania lat utrzymały s:ę czqśc'orwo obok ogólnie przyjętej rachuby według ery chrześci.ian'ilskie.f. - Oprócz nich było cały szereg ta kich, które dawno wyszły z liżycia. - N:ektĆórzy kro,n:,karze ehrześc: iaństcy rozpoezynali liczenie lat według ery Abrahama, t. i. cd 1 paźdzłernij.a roku 2(}15 przed Narodzeniem Chrystusa. Grecy bczy!: lata według olimp.iad (776 przed Nar. Chrys tusa), rzymianie od założenła Rzymu ( przed NaT. Chrystusa), chalde.1czycy od zaloienia Babilonu (746 przed N. rodzeniem Chrystusa).; t. d. W nowszych czasach franc1ja zi wprowadz:l: w okresie rew& luci' nowa ere rzeczypospolitej od 16 października 1793 rokn. Przetrwała \ ona zaledwie do ~ w M6rym N3ipolean przywrócił We Francji kalenda,rz gre / goriańsk:.. Ostatn:o włoski faszvzm, obok obowiązujące.i w I ta.n: ra-ch'llbv lat wooług ery chrześdialó. skiei, lamuje własllfl nl-chn-bę lat, dla której podstawowa data iest 28 październik 1922 roku. dzień marszu Musso-., Iinief.to na Rzym. Ob~nie nil wszvstk:ch niemal pismach, pochodzą.cych nie1vlko z urzędów, ale nieraz i od osób prvwatnvch, widnieie obok da,tv 19M w naw:'as:e rok ery faszystow. skiej, obecnie XIV. ak.

6 !.!l}eton Czas udlllwa Czas u,płvwa tak szybko... Za ledwie ktoś 7a'siadł rano tło pracy - luz wybiła godz':ll1a, wlywajaca na kolację. Zapada noc i n:e Jest ci nawet dane po Jałt GŁOS PORANNY - ł936 r ni enluzjasló woienny korespondent niemiecki isal o legionach,żed 20 latll segregować strzępy snów -. Arnold Hollriegel, znakomity sytuacje, a swoimi ryzykowny l działają na mnie pokrzepiająco I kiem do rowów stnelecki,ch, gdyż znowu zaczyna się dz:eń dziennikarz niemiecki w 1916 ro mi kontratakami i swą nadzwy i zabijają smutek w mej duszy... które są wzorowo wybudowane znowu wybija godzina pracy. ku w następujący sposób zda czajną walecznością potrafili zal Razu pewnego przyjechał nie- i odznaczają się porządkiem. ~ I zamim S'~ obejrzysjl-a lnów wał relację z frontu, gdzie zet- pełnić niebezp~ec~ne luki. By~' miecki generał, ażeby między le dzę tu chło~ców z ~war~ą, Jak musisz się przvzwy<:za:l do wpi tknął się z odcinkiem, obsadzo- moment w MamewIc.za~h, w kto gjonistów rozdawać odznaki za krew z. m.lekiem, ktor~y Jednak sywan:a na listach i drukach nym przez legjonistów: ry.ch m~skale wd~rh. ~I~ bardzo waleczność. Legjoniści ustawili prawdziwie po WOJskowemu nowej cvfrv iednego roku na Za przedniemi linjami w cie- ~h~ko, Je~nak legj~m~ci trzyma się w szeregi i każdy dekorowa- patrz~ na przedpole.. prz,ód. Jeszcze wczoraj był rok mnym lesie było wystawione II SH~ dł~gi czas za;clęcle na dwor ny wymawiał swe nazwisko i za StOImy ~łaśllle koło stanowl- 1935, a już dziś 1936,~t.d. i t.d. prawdziwe drewniane miasto: cu k?lejow:y!ll' ktory!)?tem zm,u jęcie w cywilnym stanie: legjo ska karabid~ maszynoweg<?, a Czas miia taik szybko. Legjonowo. Były w niem wii- szem ustąpi~, wysadzili w powl~ nista inżynier mechaniki, leg. tam n~p~zeclw, na kraw:ędzl l~ N:e wiem. jak to się dzieje, le, baraki z greckimi portyka- trze, ~ kolejowe urządzema ZDl artysta malarz, leg. doktór filo su: są J~z moskale. Om są tak nic faktem iest ze za m(~.ch mi, piękne kaplice z białej brzo szczyli..,.. zofji i żurnalista itd. Niemiee. bhs.k~, ze cz~st?!diody polak! lat młodz:eń<:z;ch dzień był za zy i duże kino. Nad domem Ko Młody oficer, (ktoreg.o OJCIec ki generał był tern wprost za- sł.uzb~e rosyjskiej słyszy po~ski.e wsze o w:lcle wiele dłuższy. W lmendanta znajdował się olbrzy- był ko~sulem w ~my~me), przy skoczony i nadzwyczaj zdumio- Pl~ŚDl, nucone. przez le~jodllatach dzieci~cych dzień wo~6. p!1i orzeł: F~lltaści ci, którzy to szedł, zeby zabrac mdle ze sobą ny stow, ;Wtedy me mogąc SIę pole nie m:ał koń<:a i trwab- zda i budowali, Jakby z.tęsknotą za Idziemy do najdalej naprzód ' wstrzymać, czołga się pokryjo- ~ie w'ecz.nie. Dóeń taki był, zburzon~ przez wo~nę. kul~urą, wysuniętych stanowisk. Po dro Zapytany porucznik, czy moż- mu pod polskie pozycje._ jak bezmiar wód, fak morze ser~eczn~e oddaw~l!.si~ tej rq- dze spotykamy oddziały piechu na wiele dokazać z taką kompa- Wchodzimy do innego sclirowielkie : szerokie, na którem bocie. NIestety, pozllle~, tr~eba rów i ułanów. Jak oni stoją, ja- nją, pełną doktorów, odrzekł: nu, u mego towarzysza melduje n'c odk'ryto jcsz,cze brzegów. Ra b?,ło to wszystko spahc,.azeby dą, prezentują broń przed prze- - Czy pan sądzi, że nasze się 18-letni dowódca kompanji i no wyruszało S: rę pod pcłnemi me wpadło w rę~e ~os~ah. łożonymi!... Wszystko inaczej, pułki są takie same, jak au- widać, jak wielka duma bije mu żaglam :, nie mogąc się doez.', Ogl~dałem ZdJęCI~ bitew pod jak gdzieindziej. Każdy z nich strja~kie i.ni~mieckie? Każd! z twarzy. kać wvbrzeia jednei godziny, K?łod.Ją, ~zartorys.klem, KoPia- jest piękny wesoły z czaplc.ą zwykły legjolllsta, prawie kaz- R l d '. d ty ' tak m:! i piękną każda z nich mi, Huslatynem.1 'Vołczkle~. kokieteryjn'ie nał~żoną. Mam 'I' dy, mógłby jutro dowodzić piu- mło~zy~' ~ys~~u~iy~? żołn:... N t kt l bf... k. d'. tonem! ' hyła. Taki dz:.en młcdziellca IJi,. azwy. erenu,. ory,z any o 1- wr~~e~i.e, ze ja. as. Zlecmna ra: I rzami, od których zapału zdaje lak nodróż po dalekim Ol~ell Cle krwią, mu~ia~ ~yc opuszcz?- ~osc. bije ~d. llich, z~ mog~ byc Następnie prowadzi mnie mój się bić światło i nasuwa mi się n'e; taki ieden dzień iest podob ny. Jednak ~lll clen. zarzutu m.e zołmerzami.i w!adac ~ron.tą.. przewodnik przez las na jedną dużo myśli... Czuję się mimowony do tryumfalnej wyprawy, pada ~a legjony - ICh fro~t n.l- O, u nas jes.t lllac~ej... m.e Je~t z polan, zasłaną kwitnącymi li gorąco przejęty tą cudowną i~s t r6wnv długim latom żyw') ' gdy me był przeł~~any. Om ~Ię to d~yl pruski, am ~u~trjackle wrzosami, na której kilkunasto- entuzjastyczną nadzieją, tą u la, pełnym przy~ód : zdarzeń. cej razy poprawiali rozpaczliwe mamery. Ich młodośc l humor l~tni. chłopcy wbijaj.ą paliki. do pojną wolą, tą skromną młodo- Dz:ś potrafię ocen :ć, Dotra zl~ml. Polanka.ta Jest ~ałklem ścią, znajdującą się w naj dziwnę z'rozuilllieć ówczesne okresy KANTOR WYMIANY l LOTERJI bhs~o od przedn~c~ rowow strze niejszych rowach strzeleckich, J radości i s.mutku, n:,gdy iednak SAMUEL WEINBEAG i SAND KASMAI l~cklch, o,czem swladczą o~nam jakich nigdzie na innych fron- Jlie potrafię sobie uzmysłow:<':, życzą swoim PP. KJijentom i Graczom ~I,~r:~atow, lktórych ~Ielka tach nie widziałem. Nie mog~ kąd to wszystko brał S:fł. ~ o~c ez?, wo~o o. P?ruczmk, u- dać sobie rady, jestem mimowoczas. G ym tnk dziś end)}ł Nowego Szczęsllwego Roku smlechając SIę, powiada: to na- li wzruszony ich świetną młodo łrzelać np. z łuku - są.dzę, że Ł6d!, Piotrkowska 80. sza ~ade~ka szkoła, tylko. ci ścią, czuję razem z nimi ich nanapewno zaskoczyłby mn'e 0- ~kauci mają za m~ło dyscyphny dzieję, muszę ich kochać, w ich ~!:~~~eani~b~~ s~ó~~c::o ~ i fd~d ma kot:hankt; ~i~~ę~~w~~.erterują do... przed- ::~u taka wielka miłość ojczydnak - między śniaduli1:em Ił Tak mówią o nowym ministrze spraw zagr. Idziemy potem z' poruczni- Amold Hollriegeł. nbiadem - miałem dość CZa&l, iiiim abv ~trzelają,c z łuku,g.tłnc!łzv nicznych Wielkiej BrytanJi b~. a&vs'e!>rz.eie~ć. liw~aimi.. Kapit3Jll Aothony Eden, ulu- IliRa na.rooów. w dniu, JtieiGy toczvć dł~ie ; ~ae;,~te boje, :r b:eniec ~6'w. zdobi,,!otoge poraz p:erwszv słanałem na te l)rzed~awlci~laml ~ro~lch niczm:e, jak gwia'zda filmowa, r,torium Genewv, IW:fllTfł lię.. r,cze~.ow, MIałem,czas na, po- w towarzystwie swoiej c~aru.ią.- Eden jednemu ze swych tlrzj' k~łn,e.pr~eczy.fall1e, ~dz eś w cej żony strony tytułowe wszy iadół,.~zrozumiałem wreszcie, t.~:u.,aki;goś drzewa,. zak~a I stldch pism świa,ła; miody i e- do. cze~o.iestem nowołauv. nel ks!ąt kl p. t..,tajetlllllczil Ilegs,nck: minister spraw zajtra- Anthonv Eden Jest utj's wysp~, słarczył~ czasu. aby n:<:~iweh imperium brvtviskie- który szuka harmonj: nietj'lko J)o~rvlom~ w kącl~ s.todoły' wv go inte<rcsuie równieipa,nie. wśród ksiaiek 1 9braz6w, pa.hć. fa loce po~om, otrzvma~ I Brał ooział w wojli1ie i je~ w,śr6d muzyk: j ':ldtelek.tualnych zasłuzonego kuksa ~ bok, na!a szerm:erzem tdei kolektywnego stosunków między naradapa'ć much do w~d~', kąpać. SIę bezp:eczefrustwa. Paryski.. ExceJ m:. Dla n;:ego liga naro' '~ zakazanem ~IeJiSC~, Ysp;n~ć I sior po wil}ca mu artvlkuł na- dów jest w stan'e stworzyć naj ~, G. przez plo.ty l zash~kl, OdWIl' I tury wiecej osobistef, w któ- wyższą harmonie, Jako lomk dzjc ~SZystk.l~h za~~es~kałych rvm m. in. czytamv:' chce. bv harmonia ta opierała w są:s:edztwl~ r::emteslmk6w ADJth Ed.I est WZOTO- s:ę na rozumie, na bosk:m roprzvoa,trzeć sle Ileh pracy, a po on,:,. en.mdło pozostało li1:eraz trochę Wy:m ma~zonlne~ll. W 1922 r. zumie. A nic nie wydaje mu nasu, abv Dzedsięwziąć ieszcz~ polął za,zonę,m1s s E~e Beckett, się logicznieiszem,![liź pakt l'- córkę {-,nano1stv r Gerva p ~j na'rodów, któroo artykuły szereg innych wypraw dla gra B IU ~ s:,,- ~ bieży i wog6le w celach stra,te.. eehetla. Ma dwuch zachwyca w rarmach m.edzynalodowel I'cvch chłopców S v n l spólnoty przydzielaią. dokładgicznvch. Był czas na WSJly:st.... \V. z mo a ko, Można było : pr,zczwyc: 'ę- Allkoła la..lego domu przy nie określone obowiazk: watvst ŻyĆ szereg,,nicbezp:eczeńslw ; Low Berk~!ey S~reet panule.we khn iei członkom, -icttzacych się trudnorści, mo soły ~as~{)ij., MU110.to ~ewi':l Pakt ligi narodów't, o 'św:a(łżna było dokonać niejednego dowcipmś mogł stw.. erdz:ć, ze czyi Eden newnego dnia,.,jest Eden ma kochan '-ę dealn k naw' ięknie.l szem hohaterstwa Nie u'e ule<':1 ',, arch:tektonicz- ~ ą o- watpewości; P'Tlcst'rzeń. ()wv~1j cl>iulkę.. Tą.. koch:anką, kt?rn nem dziełem Ja'kie znarm. A na CU11SÓW była coiila.imn:ei dzie gorąco: uporczywie kocha. Jest dłuższa metę narody nie moga s'e wzdrygać Drzed mieszkasirć razy dłuźs'za, niż dziś. niem W tak dobrze zbudo'wa A gdy z bieg:em lat mlodzień nym domu. czvch moje sza,leństwa i ~. Sen? Utop,J'a? Niekt.c- zv S dość ł czasu na tyle ta,k podn:e- U'X ł prawy rosły, notęgowa V s:~, caiacych. pi.lil1ych spraw? Stateo... zdan:a... Ale k'';'dv mus)' ~ ~clv rozszerz3'ć się zaczął hory.. przyznać, te AnthonT Eden, zont mego młodego żve:a _ mi) rarm ~Ię doc ec tajen~nicy tej żliwości, l'akie nastroczai l'eden ST.tUkI.. zastanawiam S.lę.nad t.ą. żołnierz, UCZMY, 8Z1~hełe l ' r d dk N maż stanu oddał swe n~.łlepsze t aki dz':en' były Doprostu niewy- D aw bz wą.. zaga ą..zyc.la. :.e d l. ł d b z o ności na s użbe swej ab Ct'LTDane, były olbrzymie. Po- s~ ze OWIem,. ~.la ~J/! 7m.e strakcvinei kochanki, l:! l telll nrzvszłv dal: znowu inne: I mł - to raczej czas Ie skur- ~.~~~~~~~~~~.~. Trzeba było wchłan'arć.mądro- czył. : ci i nauki. wpa i3ll1e nrze' pro Doprawdy - * zanim się obe,i.. Uczcie ~~ Ą~~4~ Sio zawodu II ł f esorów, ale star<:zvło czasu, a hy wvgladać nrzez okno,la rz,ałeml--znowu zmierzch, mowu ciemno. Dz:-eń upłvną.ł, r dzi, W61czańeka 27, przyjmuje Kancelaria T-we Ort w Ło.. pierwsza m :łościa, aby ~odli nami słać przed iej domem, cho wie, jak i gdzie. Nie przvniósł mi n!c now~o, rq:cz~ warsztaty zawodowe: zapisy na n8stępuillce kursy i Drzed latarn:ą, koło której Pońcaossnicłwo mechanlclne orzeidz'e, by pisać wiersze, spa nje DOrlaTował, wogóle, ja,kbv cerować no mieśde, tal1czyć, nie istniał. Może byłbym mógł - cocł'r, l erm: e popatrzeć i zlu ies'zcze coś zrobić. eoś obełrzeć, coś skorzystać., h~ro, co strować wystawy d 'zies:ęciu antykwarń.' ksi 'egarń, potemczytać, czytać, czytać.,. i mamo m: na to żvrcie daje - ale![l:e starczyło czasll wać czas w snos~b IlfOZmtł:Conv, miły. lale to jest możliwe najbardziej mal~ GdyŻ czas ma tyg,lio. - młodość. MechnicllIY W) rób fry liotały, Tkactwo me.haniclfte. Wyr6b._etr6w i rękawlcnk, Krawiectwo dams1lle l 1IrcJJ, Bieli'nferst_o i 'rói. Gorseciarst_o i krói. ModDlar.two i adobnictwo. Ondulacje i manlnre. Kancelarfa clfna codziennie od godl 9-el rano do hj willu6r. eu.n. obnlloae I FOX Shlrley TempIe, bohaterka fumów.nasze słoneozko i. ZłotowłosV brjd,c MATKO, przypatrz się córce swej Czy nie jest ona podobna do S IRLEY TE\ PLE Nadeślij nam jei fotografj~ najdalej do dn. 30 Btycmfa weźmiesz udział w konkursie, którego celem jest znalezieni. dziewczynki, najbardziej przypominającej w ruchach, ułmieoha. rysach lub w jakikolwiek inny sposób ::Shirley TempIe. Jedynvm warunkiem uczestniczenia w konkursie ieeł ~!Iłanie fotog~fii dzieoka, wykonanej na polskiiii papier_e fotografie_n FOTON (pr.,clelll odblłk ole b.,110_... - btalej'lcoło Jat 1ICIkate.). Amator lub zakład fotografiozny, kt6ry zdi~cie wykona, wio nien wypełnić i prs es łać poniższy kupon wraz jednem opakowaniem firmowem papieru FOTON. Nagrodzone dziecko otrzyma upominek warłołcl zł lub na tyczenie równowartość w gotówce i fotografja iego zreprodu~o~ana będzi~ '! stołecznej prasie filmowej. Pozatem wy~ tw6m.a filmowa Fox prześle do Hollvwood fotografię nagrodzonej, w lelu wykonania K U P O N wsp61negoportretu.shirley Do flibrylii.foton-, Wllralawa, fi TempIe. Portret, ten rów. Rejtana 7. ni~i zreprodukowany bę- ~rzj ninle)ii.lem przesvłam. lotografję dzle w prasie a l'eden (Im'ę naz_lsko! adres I _leli.iotoeazem l ' p an: spec]a nv o.oiyma laureatka.. grafowanello d'lech) wvkonan/l na papi'erze FOTON, gatunek Ponadto 50 wyróżniony.h za fotogeniczność Jednocle nie przesyłam Jedno firmowe opakowanie papier6w dzieci otrzyma cenne FOTON. upominki, łącanej war tości zł Nal~isko i adres wykonawcy fofo. graf)1 --

7 _,_L -_- Dr~ Ferd,ńand Zweig Profesor UnIwersytetu JagIellońskIego, 1.1- GLOS PORANNY ~ , ~ Pro le bilan u dl wea, Musim, t,lko zieklz,c eksdort i Dodnieśc opłacal ość Prof. Fe~dynand Zweig na1et! stosowane~o do faktycznych do pokolenia. młodych ekonflllli' '1',. stów polskich,.moz lw<rsci ~ospodarczych Związany z Krakowem I)gtosi! kra,iu. cały szereg prac, (Cztery syste, Dodatniość lub ujemność bi ~y ekon?mj~) z których?sta!ni'l lausu handlowe~o związana Jest pubhkacja p, t, Techmka ) go t f mi k spodarstwo'..les z pewneml aza on- Ostatnio prof. Zweig ogłosił VI'.iunkturalnemi. Polityce Gospodarczej obszcr- DODATNI BILANS HANDLO niejszy artykuł p. t... Fetysz bilan- WY W POLSCE W NASZYCH su handlowego. ' Z zagadnieniami łódzkiemi prof. WARUNKACH ZWIĄZANY Zweig słykał się podczas swych JEST Z I{RYZYSEM LUB DEodczytów gospodarczych. PRESJĄ, n.iemny bilans han- -- Czy isłnide - zdaniem dlowy związany,iest z fazą 0- pana profesora niebezpie- żyw~'enia lub poprawy. Kto czeństwo dla waluty, ~otące chce petryfikować dodatni nam ewentualnie w związku z bi~ans handlowy, chce petry'fiu.iemnem saldem bilansu han- kować stan kryzysu wze1ednie dlu.we/;!o'? deres,ii. - ZE STRONY BILANSU Deficyty bilansu bandlower.{o HANDLOTEGO, JAKO TAKIE osiąaane w iedne,i fazie kon GO, NIE GROZI WALUCIE Junktur:, są wyrównywane ŻADNE NI!EBEZPlliCZEŃ- przez nadwyżki w inne,i iazl-c. STWO. Nie wolno bilansu handlowe~o Doświadczenie uczy, że niebez rozpatrywać z punktu w;dz(' pieczeństwo dla waluty grozić ni'n krć'tldch odeini{ów cznsu. może tylko od strony budżetu, Rozpatrywanie hila'nslt h.andln D'j'ezrownowaźonet.to lub zr6w- weao wyma~a bl)wiem nerspek nowa~aneeo na zbyt wysokim tywy ezasu. poziomie,,orllanicznie lliedo- - A,iak - zdaniem pana Pos. An rzei Wierzbicki OJrektor Naczelny Zwl~lEku Płzemysłu PolskIego. dl profesora - rozpatrywać nale Ży wpływ resh ykc.ii importu surowców? - Oaraniczenia obrotu surowcowe~o w formie kontynaentów są szkorlhwe pod wic Iu wz~df;dami. Podraża.ią i utru dnia,ią Drodukc,ie. poddają.i:1 relllamentac.ii i etatyzac.ii. W okresie di'oże.iacych cen surow cowych reulamentac.ia, przesuwa,fac czasokres zakupuw surowca zaaranicą, OBCIĄŻA TYLKO NASZ BI- LANS PŁATNICZY. Realamcn'iaC.ia surowcowa.fest tylko mies'lecznem fryzowaniem bilansu handlu,'. ':'~O, ba w dłu~ich. ukresacb nie może mieć istołneao znncz('n;a. W isfoe)e rzeczy daie iednorazowv cfekł dla bilansu handlowe!to. równy SKASOWANIU REZF-RW sr- UnWCOWYCH W KRAJU. Posiadanie takich re:terw w dzis:eisz:vch niespo)w,iny('h czasac!1 fest rzecz:} równie wa:lnre. :ak.,os ndank rezerw [.,ruszco wych. zallraniczncllo, która mollłaby - CZy nle uważał~y pl'zeł9 być nrowadzona różnemi m~to Dan profesor za wskazane za- dami, bądź w odnresieniu do stąpienie ~l'aniczeń importu ohsln~d dłu~ów. bądź w od niere~lamei1tac.ią walutową? sienłu do płatności rat amorły - Jestem przeciwnikiem o zacyjnych. Ale i tu metoda I!raniczell walutowych. Ol!l'anr konwers.ii w te,i czy innel forcz'cllia dewizowe osią~a.ią sku mie ma Dl'Zewal!e nad metodą tek przeciwny zamierzeniom. transferową. Ta ostatnia nada Dezorl!anizu.1ą dopływ walut do walaby sie urzedewszvsłki('m banku emisy,in~l!o <li i-ako PROWADZĄ W SPOSÓB NU:- METODA REPRESYJNA W UNIKNIONY DO DEW A- STOSUNKU DO TYCH I{RA- LUAC,JI. JÓW, KTÓRE I NAM, NIE Niema Drzykładu, by ograni- PŁACĄ. czenia dewizvwe nie zdepl'~c,io - Jak wiec - ulaniem- panowały waluty. na profesoi'a - ra-związać mo- OGRANICZENIA DEWIZOWE żnaby zalladn~eni-e bilansu ban SĄ ROZSADNIKIEM ETA- dlowe~o w Polsce TYZMU - Zagadnienie bilansu handlo i lc!!.łamenłac.ii jl stanowią 1'3- wego, jako takie, nic istnieje. - my dla wszelkich form Il0.,po Istnieje tylko zagadnienie eksdarki przymusowej. Inacze.i mo portu i podniesienia jego oplażnaby cceniać e~r3niczenia czy calności. Zagadnienie to może sto transferowe w Gdniesieniu być rozwiązane tylko odpowied do o'ewnei partii llaszrj,o z:!-. nią polityką traktatową i celową dłużenia Zall1'311icznello t.. i. mó l' akcją nad obniżką kosztów prowiac ś('i~łe.i, ałąie odrlłl!żeni:~ dukcji w przemysłach eksporto na u11einku naszt'llo zadłużenia wych. mógłby doprowadzić do załamania kursu złotego - Czy Polska może sobie po- \ dzi ożywienie procesów wytworz,:olić ze.względu na walutę na czych wraz ze wszystkiemi donie. Nie można ich zakupić tam, kontyngentu pomiędzy poszcze powo'duje znaczne ich podrożeujemny bilans handlowy' datniemi konsekwencjami tego gdzie są najwłaściwsze i najłańsze i wtedy, gdy konjunktura więc reglamentację nietylko glo gólne fabryki.,wprowadza się - Zasadniczym punktem wal ożywienia. ki o walutę nie jest bynajmniej jest dogodna. Nie można ich balnej wysokości produkcji ale aktywny bilans handlowy. Nie - Czy ograniczenia importu sprowadzić wtedy, gdy koszty i jej rozdziału pomiędzy fabryki, bez względu na ich spraw- jest on oczywiście bez znaczenia wobec zna-aej- struktury na- nie hamują poprawy gospodar- przewozu kształtują się dogodczej (przez zwyżkę cen w kra- niej i gdy unika się kosztowneju?ność i umiejętność wykorzystania rynku i przystosowania si~. szego bilansu płatniczego. Jest go magazynowania surowców w niezmiernie pożądanem, by n- - Jest rzeczą oczywistą, że obcych pomieszczeniach. W rezultacie następuje J;lodrożenie su do jego potrzeb. trzymać aktywne saldo obrotów ograniczenia zapomocą mechatowarowych z zagranicą i w tej nicznego kontyngentowania im rowca, a więc i wyrobów goto Dla całokształtu obrazu trze ba jeszcze wspomnieć, że ogra drodze zmniejszyć czy wyr ów- portu surowców, półproduktów, wych. Wyroby te tracą zdolność niczanie przywozu surowców i nać niedobór bilans'll płatnicze- artykułów pomocniczych i nago. Jednak ujemny bilans han:: i'zędzi pracy nieprodukowanych leje. Konsumcja na rynku we konkurencyjną i eksport ich ma podział kontyngentów na kr6t Ide okresy powoduje w pracy dlowy, ujemny, w, granicach 0- W kraju lub produkowanych w wnętrznym również maleje wo- przemysłu wielkie trudności. - czywiście nie nazbyt szerokich, niedostatecznych ilościach i ga- bec wzrostu cen, zwłaszcza, 'jeśli z konieczności używa się za Program pracy fabryk musi byt nie może sam przez się wywo- 'tunku hamują poprawę gospolać załamania się kursu złotego. darczą. Ograniczenia te, przy stępczo mniej odpowiednich lub często zmieniany i dostosowywa ny do uowych warunków, nie Istotnem niebezpieczeństwem w równocześnie istniejącej możno nieodpowiednich surowców kra,jednokrotnie wbrew wymogom tej dziedzinie byłb)': czy to dln- ści importu wyrobów gołowych, jowych, lub też przychodzi to- kalkulacji. Panuje ciągła niepegotr\valy i znaczny deficyt bu- czy to wolnych do wwozu czy war zagraniczny, wyprodukowa,,ność czy wog6le dostanie się d:łetowy, czy też nik rentow- też wwożonych na zasadzie u- ny z tańszego surowca. dostateczny przydział surowca i również konieczność dzielenia resłrylicjami zowemi? walułowemi i dew - Oczywiście, je nie wolno tego uczynić. Moment zaufani. do naszych stosunków jest jednym z kapitalnych czynników, na którym musi się oprzeć t)dbudowa gospodarcza Polski. - Restrykcje walutowe podkopały by zaufanie tak wewnątrz kraju jak i zagranicą. Wewnątrz kraju zahamowałyby rozwój kapitalizacji, a więc jednego z głównych czynników przyszłej odbu dowy gospodarczej, zagranicę zaś odcięłyby od nas całlwwicie. Konsekwencją tego byłoby nietylko wstrzymanie dopływu z zagranicy tych kapitałów, które i obecnie wciąż zasilają, ch06 może w niedostatecznej mierze, nasze gospodarstwo narodowe. Równocześnie ustałby dopły- nych. procesów gospodarczych. stalonych w traktatach handło Ograniczenia przywozu surow czy przyjdzie on we właściwym kredytów towarowych, w szcze~,w. przeciwieństwie do tego trwa wych kontyngentów, spowodole zrównoważenie budżetu pań- wać muszą nietylko zanik krajo ców hamują produkcję i wskutek tego, że brak dostatccznych nadejścia surowca na czas, skut nil się przez to proces odbudo terminie. Zachodzą wypadki nie gólności inwestycyjnych i opóź~ stwowego i pewność rentowno- wej wytwórczości, ale równozapasów surowca uniemożliwia kiem czego fabryki stają. wy gospodarczej Polski. SCl procesów wytwórczych w cześnie wzrost przywozu z zapl'zy.imowanie zagł'anicznych złe To też, jeśli względy dewizowe zmuszają w pewnych okre hamowanic produkcji, to zaha Restrykcje walutowe - to za Polsce stwarzać będą dla naszej granicy wyrobów gotowych. Bi- ceń. Zanika w szczególności pro waluty najpewniejszą podstawę, lans handlowy przez to się po- dukcja artykułów mniej kura n sach do zmniejszenia przywozu mowanie obrotów towarowych wzbudzą nietylko wewnąttz kra gorsza, bo zamiast mniejwarto- towych, gdyż fabryki nie mają,artykułów zagranicznego pocho wewnętrznych ju ale i zagranicą pełne zaufa- ściowych surowców, półproduk- dostatecznego asortymentu sunie do naszych stosunków..\v tów i arlykułów pomocniczych i międzyllaństwo d1.enia, to ograniczenia przywozowe powinny dotyczyć przede kapitałów. Nic można zaś hamo wycb, to zahamowanie krążenia rowców. wyniku tego zaufania wxmoże przychodzą z zagranicy wysoko ~ię dopływ solidnych i źgodriie cenne wyroby gotowe, w któz założeniami polskiej polityki rych tkwi praca zagranicznego Ograniczenia przywozu wywo wszystkiem wyrobów gotowych, wać produkcji, hamować obrotu łują retorsyjne ogranic1.cnia wy swłaezeza lnksusowych, a nie su towarowego i ograniczać krążenia kapitałów a równocześnie dą państwowej pra~jących kapita robotnika zamiast robotnika pol wozu.,w rezultacie maleje nasz roweów l środków produkcji, te łów. Dopływ tych kapitałów, za- słdego powięk8zającego kadry obrót towarowy z zagran) \ lł i ostatnie ograniczenia bowiem żyć do rozwoju gospodarstwa silających przedewszystkiem bezrobotnych. Ograniczanie maleje produkcja. Na rynku pra pomimo przejściowej ulgi w kon narodowego i do podniesienia przedsiębiorczość prywafiuf, ia- przywozu surowców, przejawia cy odbija się to oczywiście w sekwencji sprowadzają pogorszenie sytuacji dobrobytu całego narodu. Celu sposób niezmi.ernie l1jltnny. dewizowej. tego, do którego wszyscy pragniemy dążyć, temi metodami o stąpi w bilansie płatniczym rolę jące się w trojaki sposób, a więe: aktywnego salda bilansu hand.lo 1) co do ilości, 2) eo do ezasu i Ujemną konsekwencją ograni - Czy me nalet&łoby Zllstąwego. a równocześnie sp,rowa- 3} co do krajów p,ochodzenia -.ezania_pi'zpozr SłJI!OałCÓW-. j:st pić ograniezeń prz}':wo7:o.wy.ch siągnąć,nie można. t-~- _. '_0_'-.

8 ' GLOS YURA!\~ - fg36 ljl~{ljldy I PDlfl'll'SllJ BJl flnijlnffio ROK ZAŁOŻENIA : SPÓIlKR RKCYJnR. todzi ROK ZAŁOŻENIA CENTRALE: UL. PIOTRKOWSKA M 282. Wyroby bawełniane, drukowane i kolorowo tkane. Tkaniny z jedwabiu sztucznego. Chustki i kołdry. Płótna introligatorskie. Kalka rysunkowa. Sztuczna skóra meblowa i galanteryjna., I,. 0.\... :', '. I,,,#_.. --.:r:wr!.! i!?...., FIRMA ielnik, Farbiarnia i Wykończalnia I :. Spółka z ograniezoną odpowiedzialnością.l6dz.,ul. KCłtna 16/18 ~._~n. bieli. jedynym w Polsce systemem MOHR'A i wykańcza: Dooellnu, zeliru, nansubi i t. p. materjały koszulowe, oprócz tego wy. kańc1.a towary podszewkowe, jak: beemi, elolhu i materiału półjedwabne. L_~~ fjlbrykjl YROBÓW WlÓHIENNltZyc:n Jakób Lando. Łódź SKŁAD: UL. MONIUSZKI NR. 1. TELEFONY: Składu , Biura Konto P. K.O. Warszawa Nr Materia obrasowe, piernatowe, mlteracowe. r6ine ~ P_o_dl_le_~_k_o_w_e._I_nl_e_~_p_o_lc_ie_lo_w_e

9 r FRBRYKA WYROBÓW WBlałtlArtYCH i BWEłłłtlłłYCH.. M. i,t. PIKIEL.Nr- ~~~y~, BIURO i. SKŁ,AD:.., ADRES ' DLA, DEpESZ: EMIT-E, ŁODŹ. FABRYKA: PIOTRKOWSKA:-16', -. CEGIELNIANA 74 / 76 TELEFONY: SKUD KOK8Y6DA[YJBY W -WARSZAWIE: - ~~~~~CJA: ~~:~~g: '- II ~~~!~~A: i:::~f' PRlED!fAWI[IELSJWO na PALunnĘ!... D. PIKIELNY, UL. Dt.UGA 55. Shereshewsky & Wojtinsky Tel-Aviv -----~~-~~----_._ ~ I WY-ROBY WEł.NIANE DAMSKIE I I Spółlc~ Akcylna PI zemljsłu Włókienniczego I.iJ. ZI _ _._-----_. Łódź~ ul. Sródmieisskli Nr. 9 - ::: Telefony J , , _------, ~---~ n & z Fabrlfa Wyrobów ' Włókienniczych rg i B-rnbaum ł.ódź. ul. Piotrkowska 96. lodz I Spółka Akcyjna SBładu KOnsugoaeuino w Warszawie, Poznaniu. Lwowie, Gdańsku ' i Katowicaell Tkanin,. damskie iedwabne. wełniane i bawełniane. TYL t6di. TraUI:tIIi!.! -tel i Reprezentacja ZakładÓw Przemysłowych B-cia DEIJIS'., BIELSKO _ _ ==== p o L E C A:. '.. SZPIgal,. Ikanin-, ' lniane-, ~---Drzedze lniane 'i iulowe, weie. DIS' transmis,jne, gurt, elewatorowe, DI6tna nieprzemakalne, cerat, i t. D. arl,kul,. Fabrrka ' W,robów Ą Jedwabnrch i Wełnian,ch GRZEGORZ ' SZAPO AL,'. ',,' wlodli, fabryka: KiliJiskiego Z3~, _, tel Biuro i Skład: PIotrkowska 69, tel t,7ł-:li~~nfc:;~:6w ' '-M en r 'yk M an-deltort i S-ka Ł 6 D t. UL. PIOTRKOWSKA 96, tel i produkuje najwyższe gatunki tkanin wełnianych na płaszcze I luknie daldskie. \-...ł-~_,...,_ - -,, _ , , -

10 I, 1.I. -. GLOS PORANNY- - 1~ Polska S 61ka Obuwia S. A. Fabryka w.ch łmku,- Wojew. Krakowskie, zatrudnia 1260 polskich pracowników. Oddziały w 140 miastach Polski W 10Dll: Piotrkosl,a 87, Piotrkowska LI i Piotrkowska lii Przy sklepaeh warsztaty reperacyjne oraz oddziały pielęgnacji nóg (pedicure) FabruMa Przetworów hemiczn,ch..... i len iel :: lódź, ul. Siedlec:ka :J. I PRZETWORY DLA PRZEMYSŁU WŁóKIENNICZEGO: OCTANY, AZOTANY, FARBY DO ZNACZENIA TKANIN, :-: SóL GLAUBERSKA, FRUKTOZA I T. D. :-: MECHANICZNA fabryka POŃCZOCH.. Margu ł.ódź. Południowa 69 relef , A GIELSKO - POLSKI PRIEMYSŁ GU,MOWY E SP. AKC. Łó d ź, al. BOlf5ltlWIl 111'l4NOW5HlffiO Nr SKLEPY DETALICZNE: o B U W I E ORAZ WSZELKIE l6dź, uł. Piolrkowlka fi5 i 91. GUMOWE ARTYKUŁY TECHNICZNE l6dzka fabrgka Wgrobów Jfdwabngt:h. - S Ol A AKCYJ.. _ A Własna farbiarnia, Wgkoó,zalnia i Drukarnia laódź t ul. Pomorska 65. TBlef.: biur.d , labryka rac Fa.b, ha Rellawiczek. III ZI Je y lódź, lipowa tł. lł!l. ttłz-!i6, ltł~ 58. Znak Ochronn, ADRES TELEGR. RADIO--ŁÓDŹ. PRZEMYSŁ WEŁNIANY z W l. D A W I D F A B RYK A N,. Fabryka: Wierzbowa 48, tel :.: Skład i biuro 6.. go Sierpnia Z, tel. 121-'8 i Ił~prł!z~nia,ja we,szgsikach ośrodkiic;b bandlowgt:h. - Założona w 1900 r.

11 _N_r_._l ~1.~l. GŁOSPO~R~A~N~N~Y~_-- ~19~3~ najwsoanialslu Irgoml hinematouralli Szekspir l'ieodelsobn Iłeinbard.. WMrńlce W Minie CAPHOL bielue I Likwidacia zatargu z tramwaiarzami Wia~omoi[i tyczenia noworoczne I D,rekcja poltanowila prz,wrócić pracownikom wlzjltkie dodatki dla p. Prezydenta Rzplitej i Rządu Nowa iargla b(dzie uz.odniona w 'iąeu najbliżlzgt:h ~g2oddi W dniu dzisiejs~ym o godzinie 12 Jak donosiliśmy, w następ-1 Wiceprez. GodIewski przedsta nia tramwajarzom wszystkie do wana przez pre1.ydjum znrzqdu IV południe p. wojewoda łódzk~ slwie. onegdajs.zego ~osie~zenia l wił w odpowi~dzi s~czegółową datki do poborów. KEL. Aleksander Hauke - Nowak przyj kolegjum magistrackiego l nara kontrpropozycję magistratu, pod Debata w magistracie trwała!in. ten sposób zatarg dyreklllować będzie w salach recepcyj- dy, odbytej w urzędzie woje- I trzymując w całej rozciągłości przeszło godzinę i, jak się do- cji z tramwajarzami zosłał denych urzędu woj'i!wódzkiego przy wódzkim między wiceprezyden- żądanie obniżenia wszystkich ta wiaduj~my, doprowadziła do wy I finit~ie zli~widowan:y. ul. Ogrodowej życzenia 1J0worocwe tem Godlewskim, a wicewojewo... jaśniema całego szeregu spraw, I OŚW1adczeme dyr. Rmga zoo dą Potockim zarząd miejski w p dź. ściśle związanych z ustaleniem stało przyjęte przez przedstawi dla prezydenta Rzplitej oraz dla Łodzi zapro~ił przedstawicieli rzaprowa CIB przyszłej taryfy tramwajowej w cieli zarządu miejskiego z uznarządu. tyczenia złoią podwlarlne Kolei Elektrycznej Łódzkiej na remont żołłldka... Lodzi. niem. p. wojewodzie władze administra- konferencję, celem kontynuowa...' Przedewszystkiem: dyr. Ring W. ciągu dalszych debat poru c:;yjn;, urzędnicy, organ!~al'je i lrze nia pertraktacji w sprawie obni I. NI~domagan:a zołądkowe od złożył w imieniu dyrekcji KEL. szono sprawę taryf ulgowych i szema orclz reprezenlancl 6poleczet'l żenia taryfy tramwajowej. Kon- bierala dobre s8liuopoczucie, oświadczenie, że po rozważeniu czasu, w którym mają obowią stwa. ł ferencja ta odbyła się w dniu e!ilergję do pracv': wvczerpu- postulatów miasta w sprawie za zywać. :Wiceprezydent GodIew- M. iii ;;łożą na ręce p. wojewody 1 wczorajszym o godzinie 10 rano ia o!fganizm. Francuskie zioła targu z pracownikami tramwa- ski, broniąc wniosków zarządu życzenia dla Głowy Państwa i lzą- 'I w gmach~l zarządu miejskiego. The Chamba'rd usuwa,ją zapa'r- jowymi, dyrekcja KEL. postano miejskiego, zapowiedział wysto du przedstawiciele prezyd,jllm za- Z ramienia władz miejskich c:e stolca. wiła cofnąć swoje zarządzenie, sowanie w najbliższych dniach rządu miejskiego w Łodzi w (\!\O-! wzięli w niej udział wiceprezy-... znoszące z dniem 1 stycznia do do władz KEL dokładnego piso hach wiceprezydentów Godlewskleo I dent Godlewski i naczelnik wy- ryf ulgowych, a pozatem stanął datki, remuneraeje, premje za ma ze szczegółowo sprecyzowago i Kozłowskiego. I działu przedsiębiorstw miej- na stanowisku, źe dyrekcja KEL maksymalną sprzedaż biletów, nemi żądaniami. O godz. 1-ej popoł. obaj wicepre \ ~kich, inż. Brzozowski. Tramwa powinna cofnąć swoje zarządze oraz dodatki jubileuszowe. De- Naogół wczorajsze pertraktazydenci przyjmować będą :i;,'czell:.a! Je reprezent?wane były przez nia, odbierające z dniem 1 stycz cyzja ta została już zaakcepto- cje posunęły całą sprawę nar d ~. k'. dyrektora Rmga przód i, jak można było wywnio 1l0WOlOczue w s.~ l. ~a y miejs 'lel Dyskusja na początku konfe- W k P T Kl' oraz skować z toku dyskusji, obyprzy ul. P')lIIorskteJ ł~. l'e.- tł' d koł szysł ;m naszym. IJenŁom d' t 'd' b ' ncji, oczy a SIę o a propo wie s rony znaj ą Dle awem ~ I zycji KEŁ., po~anych już przez Konsumentom życzymy platformę dla ugodowego zalał Wszystkim P.T. Klijentom, 00_) nas we wczorajszym numerze. _ twienia kwestji obnitenia taryf I d~~:~~:lb~t:;~!~~;~~~:oa~~::: ~i: K~t.g c~!;:~d~i~iż:eta;;~~ SlClęS'.II-WegO nolego BOBU tr~~~o~~~e nadmienłc, te i I ' ne składa fi Alf a-r a d' JO.. ogo 'l ną o 5 groszy na b'i lecie,. wo b ec k omp Jikia' CJl, '''aki J e powł. Mikołaj Ritt. jednakże proporcjonalne obni wstaj1l przy przekalkulowaniu. i zenie taryf ulgowych naraziło- obnłtonych cen~ oraz,..o~ NOCNE DYŻURY APTEK. -- by KEL na zbyt wielkie straty Fabr,ka Kakao. Kuwerturr i Masla Kakaowelo pn:eciąga.iąeych l'itj' pmt~_ji. Dziś w nocy dyżurują na8tępują n~aterj~lne, które mu~iałby po- HOLANDJA.. spodziewać się należy, ~ DO' e apteki; J. Koprowskiego (Nowo CIągnąc zo sobą p0v.:.~zne następ,',,'... ' lp. I O. O. taryfa tramwajowa wejdzie... IJliejska 15); S. Trawkowskiej (Brze stwa. tycie w Lodzi dop,ierq ~kolo Ił /:l!;;ka 56); M. Rozenbluma (Sró(l ii*iii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii llliejska 21); M. Bartoszew5kieg~ \Piotrl,owska 95); H. Skwarczyu DZIŚ PREMJERA W TABARINIE l, kiego (Kątna 54); L. Czyńskiee;a Dziś, w środę, w wytwornym loka- J b-i.. I Ula d fa b rynuy, to'd Ii, ul. lubo do i a 25, tel. UZ stycznia rb. (m' lu Tabarin odbędzie się premjera U i. eusz nacz. Libracha thokicińska 53). nowego programu artystycznego. - Dążąc stale do ulepszenia swych d lód k ZJAZD NAUCZYCIELI NIE, programów, dyrekcja Tabarinu za- 20-lecie pracy w samorzą Złe Z Im 1\1 ECKłCH p. d 8 angażowała doskonały zespół, który W d01iu dzisiejszym obchodzi J'u- I. - ojutrze, n. -g( prze~ższa jeszcze dotychczasowy...'. ~i,yczj)ii1 odbędzje się w Łodzi ogól Sensacją nowego programu jest Va- bdeusz 20-lecla pracy w samorzą-!1(jpolski ZJazd niemieckich nauczy ria Laska, znakomita śpiewaczka pol I dzie łótłzldm naczelnik urzędu atacieli s?kć t powszechnych. ZJ' azd ska Ś'. '.. nu cywilnego zarządu miejskiego oljl'adować bqdzie W gmachu nie, cygańskie, hiszpańskie i włoskie, w t,odzi, p. Ignacy LIbrach. III;r'ckiej szko]y pl'wszechnej nr. 9(1 do których akompanjuje sobie sama.luhilat urodził się w r. 1895, a przy ul. Zielonej 52. na ~itarze. Nazwisko. \'ari Laskie.i zna po ukońcl.eniu szkol y handlowej ne Jest doskonale metylko publiczno.'. Tematem obrad są problem) ści naszego miasta, ale także i zagra- zgromadzellla kupco w, wstąptł w l, lwtury z3wodow0j, oraz programy nicą, gdzie zbierała ona zasłużone 1916 do organizowanego wówczas nauczania. tryumfy. urzędu stanu cywilnego. Niemniejszą atrakcję stanowić będą występy duetu mulatów Kent i Ma- \V odrod7.onej Polsce, p. nacz. xya. Dosko?a.li artyści popisują się w l.ibrach współprar.owal Z 4t Szanownym Klijentom, do pierw. taneczno - splewnym repertuarze. \Vy- '.. 1 IItawcom i przyjaciołom życlymy pomyśl~ego Nowego Roku plewa ona piękne piosenki I... Pod tym względem widnie, linacz. Librach wykazuje na swem ~tanowisku wyjątkowo ludzkie I I)rakt~tzne podejście do sprawy, lagod:rąc ostrość biurokratyemyeb przestarzałych przepisów. Urząd ~tanv cywilnego w Lad.. l stał ~ię W70rem dla innych i zajmuje czołowt: miejsce wśród tego rodzaju t.dzęllów. Jubilat'lwi życz~djy długich lat owocnej pracy na jego odllowiedzinlnem ~ lallowisku. stępy ich stoją na wysokim poziomie szym naczelmklem tego urzędu p. artystycznym. Aleh!.andrem Rżewskim i b. p. łzy- Pozatem w nowym programie WY- dorem SzwarCm'l.lem a następnie 0... stąpi znana tancerka węgierska Suzy.. R~. ki t I RADIO, AUDION d'ewy w tańcach charakterystycz- po objęclli p.rzez p. zew~ ego!ol a- Gra nd K,-no t.6dt, Traugutta 1 (gmach Grand-Hotelu) klestra 'Wemrota. Ceny przystępne. -, Ch- k- WIEC PRACOWNIKów MIEJ, Kuch.~ia smac~na..,. Na swem odpowiedzialnem stano Ins le marza SKIeR. Na dzień 3 stycznia rb. DZIS odbędzie Się o 0,15 fajf z pel- wisku jubilat potrafił sobie w ciągu I ' nych oraz polska solistka Mira Milł, lotwa pow latowego, t. J. od roku - popisująca się w tańcach salonowych prowadzi samodzielnie ten. Do taiica. przygrywa doborowa or- urzad jako jego naczelnik. ' Dziś i eodzienniel wyznaczony uym programem artystycznym... d - CI k G bl został przez między- 20 lat wytęlonej pracy zje 11ac ar a e ~wją?,kową kofitisję pracowniczą OlIary ws~'~tki~łi i cies~y się ogólnym sza Jean Harlow wiolki wiec urzędników samorządo, cunklem I uznamem. ' wyeh, poświęcony aktualnym za, ZłOEOne W administracji Przepisy, na jakich opiel'a się Walince BeerJ ga']nieniorr, zawodowym, związa Głosu Porannego U istnir:nie urzędów stanu cywilnego Dziś pocz. o godz. 12 JlyJll Z projektowanem wydaniell\ Spółdzielnia ac;mićw przy Miej datilj'ą ~ię od 120 lat, wobec czego C 8 llowych ustaw uposliżenionych, eny miejsc O gr Dl) skiem Gimn. Męskiem im. J. Pilsud, ż... do\1:e ujęcie nasuwających się ki na poran. od wych przf pi::;ów emerytalnych i n~ skiego na najbiedniejszych zł codziennie spraw jest niezbędn~ dla wej pragmatyki urzędniczej. N:; oraz na Fundusz Bud. Szle Po- załattfienia osób zainteresowanych. wipc ten przybędą do Lodzi przed wszechnych zł (!lwanabcię zł. ZamIast iyczea noworocznych onarowali: SeD. Al. Heiman-Jareeki SO zł. ]femitetowi Niesienia Pomocy Najbied niejszym. Firm,.: Bo Biedel'llUtftll. Zakłady Włókiennieze Karol 't. Buhle, Sp. Ake. Fabryka Wyrobów Wełnianych Karola Eiserta, Sp. Akc. Włókiennicza Spółka Akcyjna 1(, Eitingon i S-ka. Tow. Akc. Manuf. BawełniaD- Gampe i Albrecht. Zakłady Przem. Bawełnianego Ludwik Geyer, Sp. Akc. Zakłady Przemysłu Bawełnianep Juljusza Kindermana, Sp. Ake. Tow. Akc. Pabjanick. Fabryk Wop. Bawełn. Krusche i Ender. Sp. Ake. Wyrobów Bawełnianych I. K. Poznański. Edward Ramiscb', Spadkobiercy. dzieriawcy: bler i Cygan. Sp. Akc. Wyr. Wełn. i Bawełnianych M. SiJberstein. Tow. Akc. Wyr. Bawełn. Wola Zjednoczone Zakłady Przemysło... K. Scheiblera i L. Grobmana. Sp. Akc. tkaniny bielitniane i odzieżowe Woj. wódzkiemu Komitetowi Funduszu Pracy w ramach ogólnej akcji zbiórkowej związku. Dyreklor Związku Przem. Wł. w P. P. dr. Berkowicz zł. 20 KomHełowi Niesienia Pomocy Najbiedniejszym. Kopiec W:Ci.i... nt,.li. M g)' CASINO Mane. m,;,' M-ri os'n e Józefa Piłsudskiego P~ERWSlY FILm w naturalnych KOLORACH Mankiewica6wftll, Halama, Zlmińska, Żabcayńskl, Sie-~ fi.4 B I N ł T Pooz lański. Dzl o g.ll i 2 PorankI. Ceny miejsc od 80 gr.,,, fltiljlł WOSfiOWYf:U!AIJl filh~riołul ~ł3.b4 ::~'~az7:nd:ra~erjki JoZEF CHPlIOT Światowej sławy aroydzieło niesamowitośei i grozy. BZlł, W środ~, dnia 1 89cznia O godz wiee:r:. Król tenorów, znany dobrze a najmelodyjniejszych filmów dźwiękowy'c?, pl,. gramofonowych i audycyj radjowych. Biletyrspr.zeaaje kas. -FiJharmoli

12 ~ ~ ~ ~1~.1~. ~,~,G_Ł_O_S PORAN~N~~~ ~1~93~6~ ~~~r~,~1~ W dniu 29 grudnia r. b. po długieh i ciężkich cierpieniach zmarł w Budapeszcie nasz pracownik p. HEN VK MONCZ I W Zmarłym straciliśmy sumiennego i oddanego pracownika, pamięć o którym zachowamy na zawsze. DYREKCJA Jeneralnej Kompanii Przem,słu Przedzalnianego Towarzystwa Anonimowego Zakładów Allart, Rousseau i S-ka, Łódź, Z powodu zgonu współpracownika naszego b. p. HENRVKA MONCZ I wyrażamy współczucie Żonie oraz pozostałej Rodzinie UIZłDlłlCY Jeneralnej KomDanji Przemysłu Przedzaln-ailegO Towarzystwa Anonimowego Zakładów Allart, Rousseau i S-ka, Łódi. Co Usłyszymy dziś przez radio? SRODA 9.03 Muzyka z płyt Transmisja naboże1'istwa 12.03,,0 naj dziwniejszych praco'\\',likach w naszych stronach - pogadanka Powtórzenie polskiego kod<:er tli europejskiego Fragment słuchowiskowy I.,\Vieczoru Trzech Króli Szekspira Muzyka lekka z płyt J 4.00 Nowy rok - humoreska - Prusa. lł.20 Nastrojowe piosenki (płyty) Andy,cja dla wszystkich 13.43,,\Vesoly dymek z komina - Pierwszy wesoły djalog łódzki iesiączkowie. pacholeaki - audycja dla dzieci Recital wiolonczelo, Wilko mirskiego ,,0 muzyce w radjo, Muzyka taneczna Swiat się śmieje Arje i pieśni w wyk. Zawadz Id ej Słuchowisko,,sk.ąd się.blc?~ dziurki w serze szwajcarskim, Muzyka (płyty' Gwałtu, ratujcie - _ola \!udycja muzyczna Audycja z cyklu TwórCIoAć ~ryderyka Szopena ( ) Na rozstaju - rozmowa Sta ~ego Roku z Nowym Muzyka taneczna w wykona,in orkiestry z odl Trójki radjo 'ej Płyta leczna). za płytą (muzyka ta AUDYCJE ZAGRANICZNE Wiedeń (507) Koncert (Symfonja D-dur Mozarta, Koncert skrzypcowy G-moll Tar lilliego, Intermezzo Malaty i Warjacje i~adora) Kwartety smyczkowe Beetho I'cna B-dur i F-dur. Bruksela (484) Kwartet smyczkowy A-moD - Szuberta Praga (470) Opera Smetany Sprzedana na rzeczona. Kalundborg (1281) Opera Bizeta Carmen. BerlIn (356) Trio fortepianowe Es-dur Szu herta Koenigswusterhaosfln (1571) COllcerto grosso Haendla. Lipsk (382) Koncert (M. in. Symfonja VI Beethovena) Monacbjum (405) Opera W'agnera Tristan I boi rja H Wrocław (316) Opera Beethovena Pidefio Sołtens (443) Operetka Oskara Straussa -,Ostatni walc Jak był odziany WSZYSCY DOwinni przyiść z pomoca polic;i w 4Istaleniu tożsamości zamordowa ego Zarzadkowy moli'd, dokooany na iilieznajomynt, Itajemn:czy, porąbany tułów. pozbaw:ony kończyn i głowy, wyło.wiony ze stawu scheihlerowski~o, n:e przestaje w dahszvilil c:ągu, niepoko:ć odinji publ'cznei Łodzi. UbraniezamordOlWanego,. kt6 rago dokładtny opis Dodamy po n:że.i wskazuie na to, że tło rabunkowe mordu.fest J)l'awie wyki oczone. M(jwf o tem wyra'źn: epostuf!' t»ona i wył:al'lta maryna'lka. u szv'la z trzec:lonędnego materiału, zaduża biellizna, n:eudolne cery na ubran:u. Policja Pnleuje olezmordowa nie dniem ł nocą. by ostalm lm sam~i zamordowane~o ~ tym SJ)08Obem dojść do ujęeia kl'wo weao zbrodniarza. W tei c:eżkiei Dracy Olllanów DOlicy.mych. społeczeństwo powinno przedewszysłkiem we własnym lnłere sie pospieszye z pomoeą. Każdy naidrobniej'szy nawet s le ZeR óbk, mogą.cy rzudć św:a tło na ooobę zamqlrdowanego zbliża nas do mqlmentu u.ięch betialsk:ego mordercy. Społeczeńsrtwo Dowinno zbio rowwn wys:łkiem nrzyczyn'c 9ię do rozdlatania.iedne.! z naj dz:wacznieislych la~dek z życia naszego m:l3,'sta. Jak naraz1e zdoła1llo ustai:ć, łułów wyłow.i'ony w stawie na- 1ł'ŹY do meiczyzny, chrześci.fanina, szatyna, wzrostu 165 cm. Denar! cierpiał na rzadko spo łykana chorobę, a mianow:c;,e rozdwojenie n~łośni. Wynika z tego, że Drzy jedzeniu mód się krztu's;ć. Ubrany był w spos 6b następu tacy: ~, l' MaTynarka z mater.iału grallla towego, sztrajchgarrnowa, w nask~ ciemno - czare, drobne, diu ~.ość marvnark: 68 cm., ied1llo- Ksit;żnit:zka rzędowa krótka, klapy ostre, \zaok,ragionc; Imalna 80 cm, klamra niklow~ zaninana Illa trzy guzi k~ czarne, Podszewka czarna pól1edwalr na, nrzód śc' c:tv skośnie o 1) z których środkowy iest od- na w prążki. \V podszewce wgt~h'en:ach, formy skośnej miennv, poły marr YI1u,rki lekko ' d.w;e wewnęt!z!le k:eszen:e, za: \' kostki, l.wlcino malowanvch p'lilane na guzik., a ponadto Spl farba. pop.ciata. i złe, ta.. Sprzacz TEATR MIEJSKI. na,ne na agrafki. Podszewl>a w I ka : szlufka l)rnmocowana ka DZI 'ś o g,)dz. 12-ej ' oklal;kiwana rękawach b:ała w pask:. pslnmi (nie szyta). Marynarka mocno zniszczona, Koszula z n1 aterjału entuzjastycznie przez naf'zych milu Hartulll Na kańc:e nrzy dolnym guziku O. K w drobne paski kawowo sińskich urocza i kolorowa hajka materiaol Drzetarty i cerowany, buraczkowe, dł. 85 cm., obwód - feerja z tańcami i śpiewem Ala dziurka od tego guzi,ka postrzę- kołn' erzyka 36 cm., mankiety i Janek w krainie czarów, pi<ma. GÓTna lewa keszeń ze- podwójne. wykładane. Dziś (\ godz. 4 ej oraz w C2wal wnętrzna z lewej strony rozerwa Kalesony z mater.ialu Ok~. tek o godz. 8,30 wlecz. cieszący się na i zaszyta grubą czarną ni- fo-rd w drobną krartkę (pepita) w dalszym cią.gu niesłał.nącem 1'0- c:a. b' JaW,. - szara.. z mar J (a. f a b ryc1- wl)'!zcniem arcywel\oły Pr1<'<lzjw. Spodnie sztra.ich~arnowe czar na ko,llsumu 'Vidzewsk;ej Manu ny stop, ne w drobne pas.ki, r6wn:ef faktury w Łodz; do ściagania Dziś wieczorem 8,30 eatyryczna czarne: sktcione do noszenia z tyłu w nasie na 2 języczki, i świetnie zagram Szkoła podat bez s?:elek, w podszewce - diu z przodu zap 'nane na 3 ~ziki liików, 1' f(itiflłlb zaprasza do na powitanie Nowego Roku 1936 POCZ. o 12. Na Poranki. o g. 12 i 2-ej gie!zlufki do nrzeciaran:ra rze n:iciane. Na slrooie Drawej we- KONCERT J. SGHMIDTA. mv'ka. z m-zoau zap;li1ane na wnętrznej Drzyszyta })Od pa- A zatem w dniu dzisiejszym druciana haftkę z konikem. skiem łlłjta nodłużna ze su,rówo goc1z wiee:r.. odbędzie się w Guziki rehe z masy papierowej. k:, dług. 20 cm., szeroko 8 cm. sali filhan!lonji tak dawno oezeki- Podszewka soodni biała saty Kalesooy były zaduże na dewany i wzbudzający tak wielką sen nowa:v D~s.k:, rebego gatunku. nata. s:lcje w Lt.dzi _ koncert najwięk SPOdJnl~ SClągane z boków, na Powtarzamy raz ieszcze, że SZE'O'~ tenora świata _ Józefa ~u.rty z tego sam~o m~ter.jału każda co II zelazne sprzaezk:r zaciskowe. na.idrobnie.isza nawet informft- S~hnlldta. Koncert ten, aczkolwiek 'V d. t,.. no szewce z orawej s roilv c.ia. złożona w wydzial~ śled- 'l.:l wgze stanowił :-flwelację w kaz- ł k' k. l I b bl 1. ś'. ll ł' ma a leszona na zegare (. czym. li w na'} 'zszym urzę ( em JTlIe cle l. OC!,ywa SIę zaws~t' Kieszen;e boczne i tylna prze- uzie policyinym bedzie nad wy_ przy F~ze~łmOllyeh sa:ach, tem~ la'rte. reparowane czarna. n tkn.. raz cenna i pl'zyczynić sil. mob~rdzh'j Jec1fl1lk. obc,cme. stan.ow! Tak sdodnie.lak i marr'marka że w pierwszym rzedzle do n- Wielką sensację, gayz JozeL są 3-rzednc~o ~atunku gotowej stai~nia fożsamości ofiary, Schmidt natychmiast po swym kon I konfekcii, a co za tern idzie do schwytaeereie' w 1'Jo,lz i wyjeidża do Ame- Rzemyk (pasek) 'ze skóry ko- nia bestialskiego morrdercy. ryki n:t kium lat. gdzie odbędzie 10IU r,iemllo - kawowego. d!. I'nformac.ie można ró'wn'eł ~w~ tournee koncertowe, a pozatern 1.60 cm. szer. 2,8 cm. Według na.dsvłać lub składać osobi c:e z:łun~a~~owany jeet przez najwięk- śladu za,p:na-uia obię,tość w pa w redakcji Głosu P oranneao, szy w Hollywoodzie koncern film\)- sie m:nimalna 70 cm.. maksy- Piotrkowska 101. wy do zrealizowania filmów, które iiii.iiiiibiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiii.iiiii.;.. stanowić będ;;ie prawdziwą rewela- MA Z(h!W'!' cję w nzieclzinie kinematografji..resztg'a~;. To t~,~ nic dziwnego, że zaintereso- Ił W ID' sl,nnego Gnata Wll nip tym kuncert(,d1 w Łodzi jes tl1k olbr7ymie. ZE' strony dyrekcji łć,ozlde!!o hiura koncertowo - teatralne'g~ ploi>zeni jeste'śmy o zaznaczenic', if' z uwagi na spodziewa.ny natłok pr1y kasie w dniu koncertu ws7.ystjde bilety zuit.6wione winny być pr7.0i{ p )hi!lniem wykupione. (zardasza IłllłlTO.. ceny miejsc od 85 gr. herszta świata N ocy onegdajszej patrol policyjny 'w Tuszynie będąc w obchodzie, natknął się na osobni ka, który wydał się policji podejrzany. Na wezwanie policji, by przystanął i wylegitymował się, osobnik ów począł uciekać. W wyniku pościgu osobnik zost.ał przytrzymany. Okazał się podziemnego iiir dzi dochodzenie, celem ustalenia, w jakim celu Gnat uzbrojo ny w rewolwer, przybył do Tuszyna. N ależy zaznaczyć, H Gnat został wypuszczony z wi~ zienia w listopadzie b. r. Sanl0bójsfwo IIO-letniego nim znany z procesu o zabójstwo Mordka Gnat, herszt Liczący 110 lat bułgar, JIIS~t1f świata podziemnego, skazany przez Kara Ibraimow Agowski, zamiel>zjia Jy we wsi Czepetaw w gór,ll'h Desąd okręgowy w Łodzi na 4 lata SI)OPO, postanowił odebrać sobie życie. Czuł się osamotniony, ponieważ więzienia za zabójstwo w din tojrze. Podczas rewizji osobistej u Gnata znaleziono rewol się już na tamteul świat. Wykony. wszyscy jego przyjaciele przenie::1i wer z nabojami. Nie mógł wyjaśnić, w jakim celu znalazł się wlljąc!'wo.ią del:yzję, strzelił do si? bie buigarski Matuzalem 7. rewolweru. Ciężko rall~:ego przewieziooo o godz. 2 w nocy w Tuszynie. do szpitala. Jest to w ciągu ostatnich miesięcy drugi już zamach!'a Pod silną eskortą Gnat zostal przewie~iony do wydzi~łu śledczeeo w Łodzi. Policja prowa nieg'o mobójczy, popt:lr.hily przez s!ule~ starca

13 E Nr GŁOS PORANNY J Jak nas informuje izba skar bowa w Łodzi, w stvezni.u 1936 r, nłatne Są, następujące podailk'l: Do dn'a 7 stycznia płatny jest podatek dochodowy od u posażell służbowych, emerytur, rent i wvna '2'rodzeńJ f:a na iemną. prace, wypłaconych Drzez służbodaw{)6w w grudniu r. b., OniZ Doda,tek specjaim.v od wynagrodzeń, wypłaconych przez służbodawcó'w w grudniu Do dn:a 5 stycznia płatny ie.st Dodatek od enendi elektrycznej. pobrany przez sprzedawce e'i1ergji w czase od dn. 16 do 31 Rrudnia 19M r., 7.'ł,1Ś do dn'a 20 stycznia płatny jest ie podałki bedzi~ldg placit ty stg,czbiu' tenże nodatek, Dobranv w r.i4- jest IV rata kwartalna Dodatku Ru pierwszych 15 dni s!yczn:a od loka.l: za rok 1935, IV rata roku bieżacero, dalej płatna podaltku od nlaców budowlajest zaeoczka miesięczna!da po- nych i IV rata p.odatku od nie C!zet nadzwyczajnego podatkft ruchonloś'ci za roik 1935 od niektórych zajęć zawado- Ponadto w miesiacu' stvcz!lliu wych. oraz zal'czka mies:ęczna i r. b. płatne są podatki, na k+6 na poczet poda.t~u przemys~o- i re płatnicy otrzvmai: nakazy wego w WVSo.k.OŚCI Drzvpadaltl-! płatn:cze z terminem płatności cej od obrotu, os:ą;gniętego w 'w tvm miesią.cu, oraz podaltki grudniu 1935 r. przez l»'zed'się, rozłożone na 'rałv z terminem bjorstwa handlowe I i II katc- płatnośc~ w m:esiacu.stvczniu gori:' i przeds:ębiorstwa prze-ll900 f. mv.słowe od I t do' V-ej kat~o rli. kt?r~ nro'wadza prawidło- Dzlał-BI-SZe audycje we ksi~1 handlowe Maz przez J>rzeds~ębiol'Stwa. sprawozdaw-, POWTóRZENIE KONCERTU EUROcze. PEJSKIEGO DO' dn:a :U stvcznia nłajtna Koncert europejski, który ostatnio nadawała na wszystkie rozgłośnie i na zagranicę radjostacja warszawska, spotkał się z uznaniem i serdecznem przyjęciem ze strony publiczności pol skiej i zagranicznej. Do Polskiego Radja nadeszły słowa uznania z rozgłośni zagranicznych za techniczne i artystyczne wykonanie audycji. Koncert ten tak bardzo ważny dla propagandy polskiej zagranicą, nagrany został na stillu i powtórzony będzie w dniu dzi, będziemy mogli obserwować w dniu 8 stycznia siejszym. Wszyscy ci, którzy z jakich W dniu 8 stycznia nastąpi całkowite zaćmienie księzyca, które wio doczne będzie golem okiem w ca łej Polsce, od godziny 16 do godzi. I1Y 22. W dniu 4 stycznia ziemia przekro czy swój punkt p_rzysłoneczny_ Przez cały IJtyczeń, po~obnie ~ak kolwiek względów nie mieli możności posłuchania tego koncertu, oraz wszys ' miało to miejsce w grudmu, kslęzyc cy radjosłuchacze, którzy raz jeszcze W czasie pełni będzie się wyjątkowo zechcą posłuchać a.rcydzieł pols~iej lik,'ł d h t I tera tury muzycznej w wykonamu wywyso O wzno,,1 pon.a or~zon ero, I bitnych artystów polskich, niechaj wskutek czego będziemy mieli w po zgromadzą się przy głośnikach o go czljtkacb miesiąca niezwykle jasne dzinie noce. PIERWSZA WESOŁA AUDYCJA ŁÓDZKA TaeOD~ ll-4&.. OO~ W pierwszy dzień Nowego Roku n ~.~., D. rozgłośnia łódzka przygotowuje swoim radjosłuchaczom niespodziankę pronajwiększe biuro podróży gramową Dotąd ~6dź. nadawała od- _ czyty, reportaże, dlalogi, koncerty. Da- W trzech częściach świata w EU-! nym y kaw~j ehwili bez»latną. ra.,!et st~chowiska. je~a~e nie sł!sze-.. lu,, At ce wszdzie gdzio 4 I ł hś~~ J~u~e p~awdzlwej. wt;s0łej aul ~~)}e,. JI l ry '. d,.cji, JakIch WIele nadajil Inne roz. \ilje SIQ w:ąi etalowych szyn, POOrłłnJlley za po!redntetwem ~ro~nie. Otóż nie~p?dzian~il, 0. której \\' skłn.d pociągów wchodzą wozy WagoM _ Lita Oonk nie czuje się Jest mo,,:a po~yzej.' będzie pierwszy. d d wego towara.ystwa.. wesoły djalog łodzkl, który nadany %0 lidę zynaro o.. samotme i opuszczony,.. zadlleru stanie o godz p. t. Wesoły d,.- wagonó,.. sypialnych. wic:kszem mieście świata. Wnędzie met & komina. Dja.I0g ten przepro- Od 60 już lat działa i roswija Dl majj~6 pomoc i cr.iekl2 biura W. ~: Pan. Wszelaki LIJdzermens%, Ó 'aln _1. L Ok' d Ii Pani Roma I Pan Przypętelt. Towarzystwo wagon w syp1 y... go! - Its 00, ktore mu u zle ldóre dliś rozporządza wozów rady i znajdzi~ wyjście.. obcenc 7. ktlq,ch korz3st.a miljonl pad' mieście,.. nieznanem mu środowiżerów. Ku,!Iit: mw ~to ~eż'yci.,. RECITAL WIł~KOl\nRSKIEGO Doskonały polski wiolonczelista, kapelmistrz i kompozytor, Kazimierz DziablnoAć Towanystwa otiej ~zyka. Wiłkomirski, wystąpi w Polskiem Radjo o godz_ Artysta ten, który illlljp. 33 państwa Europy, Azji W lliędu tysiącach hoteh SWTatll obecnie stale przebywa w Gdańsku i Afryki j nie ogranicza fji~ tylko da ma Wagons _ Lits Cook zarezerwo Gdyni, gdzie organizuje całe polskie życie zap'.:wnienia podrćżnym wypoezyn wane dla. 8wJch klijentów najpięk muzyczne, przeznaczył na program swego recitalu utwory wiolonc.ze kn w wn.gonie sypialnym i pożywie- niejsze pokoje po najprzystępnie} lowe Eccles'a, Godarda, Rachmaninowa i CzajkowskiC'óo. liia,.. wozie rel3taur!'cyjnym, loc:ł 8z\'ch cfnn.~h. w l~ażdym oddziela załatwia. dla pasażera, turysty i end W~gun!\. Lits OCJl)k Iwże podróżny T\VÓRCZOŚĆ,l'ranta wszystkie formalngtci pa.&z.. l te lub ot... SZOPENA ~ odpo ' l znuem wa u rzy... ' Fryderyk Szopen, jako natura nieportowe, zaopatruje,.. bilety ko e- wiedl.ie czeki potlrćżne, wyjnitmial, zmiernie wrażliwa, ulegał często i lajuwu i okr~towe oraz lotnicze, ukła ne w każdej chwili na gotć,wkę w two miłości. Ważną rolę w jego życiu ds najpiękni'1jsze i najdogodniejsz6 walucie kraiu, do któi elro vrzrbx- odegrała spotkana na obczyźnie polka, tras. v, zamawia pokoj'e w hotelu, Marja Wodzińska. Szereg lirycznych wa. utworów powstaje pod wpływem tego ekspt'djuje i ubezpiecza bagate,. _. właśnie uczucia. Do nich należą prze- I wskazuje co należy zwiedzić - slo DZle~l~tkl tysięcy. pro~pekt~ w: pi~kne Nocturny op. 27 nr. 1 Cis-mo~! J wem czyni wszystko, by uezynid wykazow, map - ktoreml słuzyu I i nr. 2 Des-dur,,,!mpromptu As-d~r I lllu podr6ź naj przyj emniej szll., naj-- może każda ajeltura wagons1 op. 29. KompozycJ~. te usł~szą radjobardziej bogat4 we wrażenia i mor.- lu; 00 - p01.wa ają uu JOIJOffi p. kiu w wykonaniu znakomitego -r L' O kl' '1' O słuchacze w audyc)1 z radjowego cy-1 piani- liwie najtaó!1ą {lrzl maksimum wy dróżnych zorjentować się dok~d, jak i sty Władysława Szpinalsk.iego? godz. g 6d. i z:\ ilf:l pojechać mogą, czy to wy Ponadto w programie II Scherzo.' dl - '.' ~ f B-moll op. 31, oraz Walce Ges-dur op. A poutem, Wagons - Lits Cook Jeiolz:tJąe a przyjemno~cl c~j' 70 nr. 1 (posth.) i F-moll op. 69 (posth) cciach kczniczych c'l.y mterellow f nr. 1. organizuje we wlasnym zakresie nie, ~zy też gdy ciężka walk8. f wspaoia.łe wycieczki, posiadające cgzyi!\;encję zmusza ich clo emigra', ROZMOWA STAREGO ROKU Z NOu~taloną jut markę, organizuje,. WYM zbior.we i grol'owe wyjazdy na CJI. _ '... ~;, Znamy aż nazbyt dobrze powtarza- 7...I-:l,zd.v i uroctyslości, uzyskuje zna I, WagolIs - Lits 000_ k.zawarlol.wn- ny do znudzenia w okresie Iloworoczd b t 1 nym rysunek: złamany staruszek ~- ki kolejowe. organizuje przejazdy l rnlttv z 350 prze olę IOr5 wawi {Ił daje rządy pucułowatemu amorkowi, oc' PalMtyny i Ziemi Swiętej indy lelj,)w cn'i, 230 towarzystwami ~or- czyli zmiana warty między Star.y~, a widm.lnie i zlic'rowe. ski,~j żeglugi, z 67 to\'9'. zeglugi po Nowym Rokiem. Ta.ba!1alna wlmeta 'rr~y.dt.~ pj'('ćclziesia_t oddziałów, wiul rzllcj' i dlatego d~.iesiątki miljo Jlocztówkowa,.przeJ1les~0!la w sfer e,..,.. _ < f słuchową, daje humoryscle teren. do tysiąc ageltów \'\OBgODa - Lits CO(lk nów pojr(,zityclt. na c~łym SWleCJłł wypowiedzenia wielu rzeczy przyje~i j~h nrzędnik('w we wazyst- ląucin, nlmzem l powietrzem koj'z)' nych, gorzkich, zabaw.nych, uszczyi?l1- L Anna Harfoina N~jwspBniBIS&a kreacja ~r.tlg ~arbo I tryumf artystyczny U~. U Współudział biorlł: FREORIC MARCH lij gdy FREDIE BARTHOLOMEW N ad program: Dźwiękowy dodatek i aktualności lu 'cł' kra.;ach IhV1'ata sluży podróż. r,ta z u8lug biur Wagons-Lits Cook, wych, a.nawet wręcz ImI;>ertynencklch, Ze złośliwa muza Marjana Hemara.. B_... II c ': skorzysta rękami ~ noga~i z tej. ok~zji - nikt w to me WątPI. Nalezy Się T L tylko włączyć W falę warszawską.~ Dziś i dni następnych! godz i posłuchać eterycznej Pocz. o 12-ej rozmówki odchodzącego VI wawrzy Nieśmiertelne arcydlieło LWA TOŁSTOJA nach sędziwego roku 1935 z rumianym noworodkiem. (r) USTĘPSTWO. _ tona. moja. nie przyzna się ni- do ~lędu... - MOja przyznaje się - Mianowicie? Zarząd Towarzystwa Pielęgnowania Ohorych,,~'KUH (H~lIM i Komitet Ul~~~WI~Kn podają do' wiadomo'ści, że w O'kresie od dn. 1 stycznia do dn. 15 lutego' 1936 r. O'dprawione będą nabożeństwa żałobne w Synagodze Towarzystwa przy Placu Wolności 10, na' które zapraszają krewnych, przyjaciół i znajomych, a mianowicie: dn. 2 o g. 'T-ej i pół r. lu' b. p. Daniela Dobranickiego 3 7 i pół rano' Markusa Oderberga.., i pół rano... Natana Czamańskiego 5 12 i pół pp i pół rano' 6, i pół pp. 8., 10.., 'i i pół rano' 7 i pół rano,. 7 i pół rano,. Gustawy Segał.. Rozalji Cukier..,. Mar.ii z Fuksów Ro- 7.enblatt Tekli Burstein Leona Kapoty Zofji z Kurlandów Rozenblatt i pół p.p. ~,. ~ Idy z Szapirów Fren-. klowej 10,,. 1 po' poło ~ ~,. Heleny Szreierowei,..,.., i pól rano,. ~ 12 7 i pół rano,. 12,.,. 7 i pół rano.. 13,. 12 i pół pp , po poł.,. l p. p. r 7 i pół rano r. 7 i pół rano,. r,. 7 i pół rano,. ~ 21 i pół. p.p.,. 1 p. p. '1 i pół rano i Stefanji Szaierowicz Dawida Prusaka Hindv KoD. Deli (lelbardówny Luli Zaubermanówny w poł. n ~,. Róż\' i Ludwika malż. Domanowicz 12 i pół p. p. ~.. Karola Weile 1 po pot,,... Adolfa Bruzdy,.. 10 rano' ~,,< :'licbała Karo 7 i pół rano Feli Ślodzionkówny 7 i pół rano,.,. Dawida FriedelJsona,. 7 i pół rano r r Salomona Szyka Markusa Weylanda A. J. Ostrowskiego _ Iojżosza Kabane Hozalii Eozenblatt Felicii Rozental TeoWi Neufeld Salomei Gutmall Heimana DO'brani ckiego ~'l,. 7 i pól rano'.... Estery Cynamon 28..,. 7 i pół rsn'o II Lnc;aoa Kona, i pół pp. ~ H. L. Gtiinszpana w poło,...,. Chaskiela Janowskie go 30., i pół pp...,... Heleny Witoldow~ól.. II.., II 1 pp. 2 7 i pół rano.. :I 7 i pół rano II.. :I.. 12 i pół pp.. II 3 7 i pół rano i;ł.. 7 i pół rane 3,.,. 12 i pół pp. 5,.,. 7 i pół Tano 7 7 i pół rano l pół pp., i pół rano,. 'i 'I 10.,,, 7 i pół rano',., 10,. 7 i pół rano, i pół pp i pół rano' i pół pp. 14., 7 i pół rano 7 14 i pół rano., i pół pp. 14 l. po' poło, i pół p. p.,. P. A. T.... po wyjścia _:.w. 1DDie- -~l~ ~Y.J!l0'~w.Uolpi~tJV_~ eo SQ '\... czyckiego Berty Chasinowej Chanv Malki Król Izydo~a Wiznera Jakóba Prusaka Anny i Jakóba małż. Hertz Ezriela Rozina Jakóba Markowicza Marji Stein Cbaskiela Szymona Michała Lindenfe1da Bencjana SzuImana Luie Abramowicza Marji i Władysława Neufeld Suchera Szepsa., Szymona Goldbluma.. Stanisława D. Łę- Sackheima Czł. Zarządu JJeonji POlnańskie] Gołdy Prywesowej Natana Engelmana Dyr. Alberta Kona ArO'na Kantora ieiska szkola handlowa otrzyma jutro nowy budynek Dowiadujemy się, że jutro, dnia da liczne, widne i przestronne salll 2 stycznia nastąpi uroczyste prze- wykładowe, pracownie, salę giml\a. jęcie nowego gmachu szkolnego styczną i urządzenia sanitarne. przy ul. Lipowej 16 przez wydział oświaty i kultury. W budynku tym zostanie ulokowana miejsk l szkoła handlowa, któ SZOPKA S. D. L. Pierw8zy dzie'ń N.)wego Roku l,) dzianie spc!rlzą. pod znakiem wosołości. O godz. lo-ej wiecz. odbędzie ra mieściła się dotychczas przy ul. Kilińskiego 109. r,i~ dziś w ~okalu Syndykatu DzieJlnikarzy LÓtlzkich (Piotrkowska Nałeży zazn~czyć, że budynek został, zgodnie z warunkami postawionymi przez wład7.e szkolne i Mamy wszytkich na widelcu,.121) pre!lljera aktu~ilnej szopki p. t. pióra 3 i pćł muszkieterów. Kukie miejskie, dostosowany do najnow. 1 ki ~llki. w:s~ ~ł. ~ -._-

14 GłOS lpo 10 ;t6dź, W ;!$I 4 I!iJbII5l!1J.łI _ dnia 1 stycznia 1936 r. Fatalny ro po ski D O we wz,stłiidi Z8IłI8czJł s e SD. NOZWO) załlamowany w~trek z.ak&. należenia młodzieży s,z komej do klubów Z cię~1fiem set'eem przystępu jaeli dalekie miejsca. Przegrała Kluby wyltazujtt dużą żywot- I Jej największym sukcesem było jemy do zsumowania po%ycji z Rotterdamem 3:10, z Brukselą no 'ć, szeregi zawodników 'Wua dojście do ćwierćfinału ;Wimnaszego sportu 'W minionym ro~ 1:2, uemisowała natomiast z Uj- stają, wracają nawet na ring ci, bledonu oraz zdobycie miku pest 1:1. ktoczy już boks porzucili. Poza strzostw Austrji, Anglji,,walji i To był rok fatalny_ We wszyst Pogoń była autorką wi~ddch IKP_. który nadaje ton, wyróż. Gdańska. kich prawie dziedzinach zaob- kompromitacji na arenie między nić należy Hakoah, Zjednoe&O- (VI. Meranie zajęła pierwsze serwowaliśmy spadek poziomu, narodowej. Pięć porażek w cza- ne, młodą sekeję Makabi i na pro miejsce i drugie w puharze Len na niektórych odcinkach nieo- sie tournee wiedeńskiego z fan- wincji Kruszender. W. końcu se za za Sperling, bijąc Horn i dwu mai katastrofalny. tastycznie ujemnym bilansem zonu ruszyły z m~jsca Geyer i krotnie Mathieu. Niesklasyfiko- Jakież były przyczyny? Pisa- bramkowym, YVarta ponio~la sa :Wima. wana wprawdzie przez Meyersa liśmy o tem niejednokrotnie i I me prawie klęski, ŁKS J'JIIołał je IKP przegrał pierwszy mecz Jędrzejowska n~hodzi za 8 I'a podkreślić musimy raz jeszcze dynie zremisować z Wackerem, drużynowy. Wartą 2:14 w Po- kictę świata. u progu nowego 1936 roku, któ ~ a przegrał li Ujpest l berlińską znaniu. U mężczyzn dało się zaobserry - miejmy nadzieję - przy-i Victorią..warszawianka wygra- wować pewne podniesienie poniesie poprawę, że zahamowanie la na tournee z emigracją, a je- Lekka auełj1la ziomu, chociaż czołowe rakiety rozwoju sportu widoczne na dyny poważniejszy mecz z mi- z wyjątkiem Tarł<YWskiego, znaj wszystkich nieomal odcinkach. strzem Belgji przegrała zdecydo Lekkoatlet~k.a _wykaz~ła pew dowały się w gorszej formie. spowodowane zostało zakazem wanie 0:6. ną pop:awę, Je~el~ chodzi o kon- HeMa grał jak zwykle, nierów należenia do klubów i związków Mistrzostwo Polski zdobył po k~ten~je męskie l na. 19 dyscy- no. Wygrał z Avorym i Petersportowych młodzieży szkolnej. raz trzeci Ruch przed Pogonią phn az ~ 16 pop~awlono rekor sem, pokonał Henkla, przegrał z D z u al Z okręgów najwyższa klast: reprezentuje nadal Warszawa (AZS) przed Śląskiem, Poznaniem, Kra kowem i Pomorzem. Mistrzostwo Polski zdoby~ EKS przed Hakoahem blelskim, w piłce wodnej również EKS. Spadła z ligi watterpolowej Cra covia_ YV, Łodzi pływanie zrobiło duże postępy, choć reprezentuje je tylko dwa kluby: ŁKS i Makabi oraz szkoły. Ostatnie zawody re prezentacji ze szkołami i z AZS wykazały niezaprzeczony postęp, aczkolwiek długo jesze~ nie będziemy mogli konkurować nawet tylko z polską A-klasą. Zatrzymano w ten sposób do- i Wartą. Spadły z ligi: Polonia i dy PO~skl, natomiast fatalny, Be I Kukuliewiczem, któremu się Hokei na lodzie pływ młodego inteligentnego e- Cracovia, a na ich miejsce zon miały nasze panie, ktore zresztą następnie zrewanżował. lemenlu i stworzono sztuczną wszedł Dąb śląski. został.y z~ystanso'.ane przez za I Tłoczyński nie był w formie. zaporę, której nie przekroczy- Puhar za najlepsze wyniki wodmczkl. zagr~mc.zne,. a prze- Jego jedyny sukces - to mistrzo my, aż nie 7.ginie naturalną międzynarodowe uzyskał Ruch, dewszyst~iem menue.ckle. stwo Portugalji. Tarłowski zrośmiercią ów słynny już prze- a nagrodę za fair grę poznańska P~no~le rozegrali trzy spot- bil postępy, pobił Kirbyego, ale [.!s... 'Warta. ~~ma międz~n~ro~~we. Wygra- potem przegrał z czeskim junjo Liczba czynnych sportowców A więc niewesoło! Gorzej, że h~my z Bel1?Ją I trojmecz b~łtyc rem Czernochem.. vvittman był wzrosła. Mamy ich obecnie 750 poza Śląskiem, w całej Polsce A k~, przegraliśmy z WęgramI. Pa równym graczem. Zdobył mi Iysi~cy. N:r tej pokaźnej armji klasa gra fatalnie, a wśród mlo-- me.prz~gra.ly wysoko z reprezen strzostwo Estonji i pobił Hopbudujemy przyszłość polskiego dych piłkarzy nie widać łalen. tacją NIemIec.... mana w Rzymie. Inni nie wybili!iportu I naprawdę tylko ten roz łów..,w akademickich. mlstrz?- się ponad przeciętność, a w Ło- ~Yó.i ws. n_apawa nas nadzie-.\v' Łodzi poza ŁKS, który u- stw~cll. w _ B_udapeszcle panowie dzi tennisiści nic, z wyjątkiem Ją na le ze Jutro. plasował się na piątem miejscu odmeś!i kilka sukcesów, a Wa- kilku imprez międzyklubowych, Duże zmiany zaobserwowaliś w tabeli ligowej, żaden klub w laslewlczówn.a zdobyła, tl'~ mi nie robili. my w strukturze organizacyjnej. ub. roku nie wybił się ponad 8trz~~twa ~~ata. W.ogolne~ J?un Sport polski został scentralizo- smutną przeciętność. Osłabło nie ktacjl za~ęhśmy pl~te miejsce wany, ujęty w silne ramy. Pro- I co zainteresowanie publiczności na 18 panstw startujących. ('e reorganizacyjne są jednak piłką nożną, ale jeszcze zawsze,wrocław po~onał Pozna~,.leszcze nie ukończone, tak, że dobry mecz znajduje tysiące Prusy.,Wschodme repreze~t~cję u progu 1936 r. nie można 1'0- zwolenników. Polsiu północno wschodmej. wiedzieć nic konkretnego w tej Z posz~zególny<:l~ za.wodników dziedzinie. lo as po utracie Kusocmsklego, ma~ Bilans w poszczegónlych ga- my obeooie Kucharski~go, ~tóry łęziach sportu polskiegp (cytuje- Tu bilans jest może najpomyśl przez ~ał~ sezon odmósł Jedną,my tylko te, które w Lodzi są niejszy. Przedewszystkiem kolo zal.edwie l to przypad_kową P? uprawiane, bądź miasto nasze salny rozwój wszcl's i rosnące razkę, a pozałem kilkanaście przejawia dla nich srezegó1ne z dnia na dzień zainteresowanie zwycięstw, bijąc Robinsona, Ny, zainteresowanie) przedstawia Bokserzy nasi wykazywali po Venzkego, Powella i Szabo. Na się następująco: stępy. Za największy sukces na wyróżnienie pozatem zasługują: leży uznać zwycięstwo nad,w ę Sznajder (pierwszy przekroczył Piłka noina grami 9:7, w meczu o puhar Eu w Polsce 4 mtr. w skoku o tycz,.. ropy. Drugi mecz z tego cykhl cel, Lokajski, Tilgner, Heljasz, Bilans piłkarzy - któtko mó ln-zegraliśmy z Niemcami 6:10 Noji, Turczyk, Marończyk i wiąc - jest fatalny. Na sześć. a z Czechami nie walczyliśmy z~ Klemczak. spotkań międzynarodowych od i względów politycznych. Te sa Wśród pań bezkonkurencyjną nieśliśmy 4 porażki (z Austrją me zresztą przyczyny spowodo była.-alasiewiczówna, dalej 2:5, z Jugosławją 2:3, z Niemca- wały zerwanie stostu1ków sporo 'Wajsówna, która utraciła, zdami 0:1 i Rumunją 1:4. Jedyne towych. je się, bezpowrotnie rekord świa zwycięstwo odnieśliśmy nad re- Z imprez międzymiastowych towy w rzucie dyskiem, ale wy zerwową reprezentacją Austrji \Varszawa, po zwycięstwie nad kazała dużą klasę w wielobo- 1:0 i zremisowaliśmy ze słabiut- Berlinem 9:7, przegrała rewanl jach, Kwaśniewska i Feiwalką Łatwą 3:3.. W tym smutnym 4:12, a następnie w identycznym dówna, które pobiły rekordy dorobku ub. roiku dwie pozycje stosunku pobiła słabiutką repre Polski; Jasieńska, Cejzikówna, a mianowicie klęska z Rumunją zentację Hamburga. PoznaIl Orzelówna i Książkiewiczówna, ~ remis z Łotwą, są kompi'omitu przegrał z Wrocławiem 7 :9, Po- Odbyło się ogółem 301 bie Jące... morze z Prusami :Wschodniemi gów na przełaj, w których wzię- Nie lepiej jednak s-pisała się 5:11, a Łódź pokonała Brno 14:2 ło udział 15 tys. zawodników. reprezentacja ligi (nieoficjalny Z imprez klubowych, Warta.W klasyfikacji drużynowej team Polski). Zremisowała z re- wygrała w Magdeburgu z Puprowadzi Warta w konkuren zerwą ligi węgierskiej 1:1 i prze ching Clubem 9:7, a z Herosem gra ł a z cjach panów i Stadjon z Chorzo Saksonją 1 :5, choć w ro- najpierw zremisowała 8:8, a na wa w konkurencji pań. Nagrodl ku 1934 wygraliśmy z niemca- stępnie wygrała 9:7. Skoda po- prezesa Znajdowskiego zdobyła mi aż 5:0. konała Brno 10:4, a wileńskie po 5 latach.warta. Zimowe mi \V spotkaniach międzymiasto Ognisko na tournee w Rydze za strzostwa Polski zdobył AZS. wych i międzyokręgowych ma- jęło trzecie miejsce przed Esto- Ogółem, w sezonie ubiegłym my kilka zwycięstw, ale odniesio nją, a za Finlandją i Łotwą. poprawiono 29 rekordów: 8 konycl~ nad słabymi przeciwnika- Z poszczególnych pięściarzy biecych i 21 mlskich. mi. Sląsk polski pobił Śląsk nie-i wybili się: Chmielewski (IKP), Na terenie Łodzi żywotność miecki 9:1, Lwów wygrał z Czer który pokonał prawie wszystkich wykazały: ŁKS., Wirua, Kruniowcami 3:1, Łódź z.wrocła- przeciwni1{ów z Boernlohrem i szender i Zjednoczone, nie wzro wiem 4:1. Gdy tylko jednak prze Steinem na czele, Rotbolc sło jednak zainteresowanie i za ciwnik był c~kolwiek silniejszy (Gwiazda), który odniósł szereg wody nadal świeciły pustkami. - same klęski. :Kraków przegrał poważnych tryumfów, na poz Berlinem 0:2, Śląsk z Buda- czątku sezonu Doroba i Tabopesztern 2:4,.\Varszawa z Gdań- rek, a pod koniec Woźniakieskiem 0:2. wicz (IKP), który faktycznie po Nielepsze wyniki osiągnęły na konał i Polusa i Kajnara, oraz szc drużyny w spotkaniach z za- Seweryniak, który wrócił do granicznemi. wielkiej formy. NaJlepiej już ~dł Ruch, Drużynowe mi 'strzosłwo wyktóry Ipokonał niemiecki VFB grała Warta, mistrzami Polski -1:4 i 2:0, wiedeilski Libertas 4:0 zostali: Sobkowiak, Wirski, Po FC'Vien 2:0, Fortunę z Duessel- lus, Sipiński, Mrisiurewicz, Majdorfu 5:4 i 2:0 i FCBayern 1:0. chrzycki, Szymura i Piłat. \Visła bawiła na tournee w W Łodzi sport pięściarski po- Brukseli zajmując w turnie-. czynił postępy, ale tyfko wszerz. Tennis Tu bnans słaby. Przegraliśmy mecz o puhar Davisa z Mryką 2 :3, a następnie dwukrotnie 7.e słabą reprezentacją Węgier 2:3 i 0:5. Warszawa przegrała z Zagrzebiem 0:4, pozostałe wyniki, aezkolwiek jest wśród nich kilka zwycięstw, nie zasługują na wyszczególnienie. Z poszczególnych rakiet g błysnęła mowu Jędnelowska. Gr, sporlowe.w tej gałęzi sportu uzyskaliś my również wyniki nieszczegól tle, choć i tu zanotować należy rozwój wszerz. Na początku sezqnu na tournee po krajach bałtyckich koszykarze przegrali z Estonją, Łotwą, z Tartu, a niezna<:zne zwycięstwo odnieśli nad Tallinem. Drużyna Tartu rewizytowała następnie polaków i pobiła YMCA i AZS w siatkówce i koszvkówce_ ~W hazenie gościliśmy Jugol)ła wję. Przegraliśmy 4:5, a w spot kaniach towarzyskich jedynie Łódź zremisowała i wygrała z Zagrzebiem..'v szczypiorniaku niemiecka drużyna kombinowana pokonała Kraków 14:2 i Polskę Południową 21 :6. Na igrzyskach akaąemickich Polska odniosła szereg sukcesów w koszykówce. Panie zdobyły mistrzostwo świata a panowie - wicemistrzostwo. Pod koniec sezonu nastąpił rewanż za tournee bałtyckie i pobiliśmy łotyszów w siatkówce i koszykówce. Łódź zdobyła tylko jeden tytuł misłrza Polski w hazenie przez IKP. Mistrzostwa okręgowe i mecze puharowe cieszą się dużą frekwencją widzów, a specjalnie interesują się grami spor towemi uczniowie_ '''WInie Pływanie wykazuje postęp, choć bardzo nam jeszcze daleko do średniej klasy europejskiej. Największe sukcesy to wygrany mecz Warszawa - Berlin i drugie miejsce na zawodach w GdaIl sku, uzyskane przez Bocheńskie go i Schreibmana. Dużo rekor dów Polski padło na zawodach z udziałem węgrów z Csikiem na czele. w mistrzostwach świata., Davos zajęliśmy 10 miejsce.. 15 startujących. Dużym snkeesem było zwycięstwo nad Niem cami 3:1, potem jednak przyszły porażki z Fran,cją i remis z słabemi :włochami. Ml; finale tur nieju pocieszenia przegrafiśnq z Niemcami 1 :5. Na turnieju w Arosłe, Po~«zajęła drug1e miejsce za HCDavos przed Pragą.,~ drodze p& wrotnej hokeiści nasi. pokon. Austrję (:O, Loeben 2:0 i... grali w Opawłe 1:2- Najlepsze wynuci aysjcn!a Cracovia, remisując i wygryvmjąe z Berlinem, bij1łc Mm -.: krotnie. Pod koniec sezo.nu Cza.ntł lis wili w Rumunji, uzysku~łiiaiae wyniki, a reprezentacja zajęła drugie miejsee za... czeską L TC 'tir Benmie. YV. Lodzi ŁKS ma ~łn Union Touringu, trzecie miejsgl SKS., dalej Makabi.. Tennis stoi.., Największy sukces miniomii sezonu, to 3 miejsce na mistr~(). stwach świata za Węgrami i Cu chosłowacją Indywidualnie naj1epszy palski ping-pongisła Ehrlich d0- szedł do póhinału mistnostw świata, gdzie przegrał po zaciętej walce z Barną. Potem na ł<mr nee pokonał Barnę, a w Warsza wie przegrał z nim. Mistrzostwo Polski.liJł Gutek przed FinkelsteilłClll, a drużynowo Hasmonea. W Łodzi tennis stołowy je.t domeną klubów żydowski. Ostatnio reprezentacją miasta przegrała wysoko zwarsza,.. 1 :8_ lolarstwo.widomym znakiem p~ w kolarstwie byli przed~szjiił kiem wyścig z Niemcami l... szawa _. - Berlin, przegrany t,;aa razem już z nieznaezną I'óżnl~ czasu 37 min nt. Drugim tryumfem było aj~cie przez Daniela pierwszego miejsca w Tour de Roumunie. Na mistrzostwach świata nasi kolarze nie odegrali żadnej roli. Pusz został pierwszego dnia wy eliminowany, a Napierała przyszedł na szarym końcu. Mistrzostwa Polski zdobyli: na torze Pusz, na szosie - Na Wyróżnili się w tym sezonie: pierała, naprzelaj - Lipiński i Bocheński, Bogułh (ostatnio w długodystansowe - l Ta pierała. ł.odzi pobił rekord Polski na 100 W Łodzi udał się sezon za mu. stylem klasycznym), Het równo pod względem kasoy,tym, dricb, Schrelbman, Dawidowl- jak i sportowym. było dużo imczówna, Miszanówna, 1 J8ł'ku prez i kluby wykaz:!ły żywot- Jisz - Nłedobeeka. ność.

15 -n dla P. r. fabruftanlów! IlJacbl ch f Z od FABRYKA WYROBóW n n I n 1.I. - GLOS PORANNY' g 1.1. ZRCHOlJnłR ~o~~k~e~szelkie przybory, wc:ho~'!łc(, tel (II wejście tkactwa PO udach konkur~d[ylny[t ul. W6lcaańska 1 O). Reprezentacje firm sagranicznych ~... I t:zwó Łodź-Warszawa-Poznań-Krak6w ŁOZGS opucował Juz szczegóło n program wielkiego czwórmeczu ko<;zykówki męskiej Łódź - War 'zawa - Pomań - Kra(tów, który odbędzie się w dni&ch 5 i 6 stycznia w Lodzi w sali YMCA. W niedzielę 5 b. m. od godz. t5-ej odbędzie się mecz koszyków Id żell s1<iej o puhar PZGS: LKS - IKP, a następnie mecze koszykówki męskiej: Warszawa - Kraków i Lódż - Poznań. W poniedziałek, 6 b. m. o godz. to-ej rano odbędzie, ię mecz siatkówki męsldej (towa T7yski) ŁKS - SKS, a następnie mecze koszyktwki męskiej Poznań _. Kraków i Lódź - Warszawa. Tego samego dnia o godz. 16 ej od będzie się mecz si?tkówki żeńskiej LKS - HKS, a następnie mecze kosz. męskiej: Warszawa - Poznań i Lódź - Knków. Ostateczny skład reprezentacji Lodzi j2st następujący: Rybarczyk, Pilc, Zalasiewicz, Owczarek i Przygoński (I KP), Hołyszewski, Kop czyński, Rosalak (WKS), Miller, Fisz~r, Kosm'lla i Borowski (LKS). Stanikowski (Zjednoczone). Wszyscy wyznaczeni do reprezeu łacji zawodnicy, obowiązani są sta wić się na trening w lokalu YMCA, w czwartek, 2 stycznia o I:odz. 21 wlecz. aile si pil arze lo zi na kursie kondycyjnym Ł.O.Z.P.N. Z dniem 15 stycznia z polecenia PZPN łódzki oltręgowy związek piłki nolnej organizuje kurs zapra wy dla nallepszych piłkarzy okrę gu łódzkiego. Zostanie stworzona grupa, złożona z 26 zawodników, wyznaczonych przez kpt. zw. LOZPN, p. Cylla, która odbędzie minimum 10 treningów. ra dzikichi' za ŁOZPN nałożył Treningi te będą nosiły prtedewszystkie m charakter kondycyjny i złoży się na nie gimnastyka, gr) sportowe i biegi w terenie. Kuray podobne zostaną zorgani zowane również w innych oltręgacb i posłużą za podstawę do ustalenia reprezentacji Polski na mecz łkar ski z Belgją (w lutym). pedagogiczne kary na zrzeszonych li zona! Skład IKP na spotkanie z. IKB IKP ustalił Jut skład swojej dr,, i~'ny, która w nadchodzącą niedzie lę walczyć będzie o drużynowe mi strzostwo Polski w Lodzi ze ślą skim IKB. W wadze muszej: Szwed, w kogu ciej Bartniak, w piórkowej Spoden kiewlcz, w lekkiej Woźni~liewicz, w półśredniej Taborek, w średniej Chmielewski, w półciężkiej Pietrzak, w ciężkiej Wurm. Spodenkiewic~ chce się zmierzyć :! Jarząbkiem i dlatego będzie pró bował strenować do koguciej. Gdy by mu się to udało, zastąpi go Leszcz~'ński w piórkowej. Banasiak chce koniecznie spotkać się ze Świt kłem, ale prawdopodobnie wal czyć z nim będzie Taborek, wykazujący lepszą formę na treningach. Koszykarze es!ońscy chcą grać w Łodzi W dniach 18 ł 19 stycznia będzie bawić w Lodzi znakomita drużyna koszykarzy łotewskich Stars z Rygi, która zdobyła mistrzostwo Bałtyku. Koszykarze łotewscy roze grają w naszem mie.~cie dwa mecze, ) PZGS zwrócił się do Łodzi z pro I pozycją zorganizowania w połowie lutego meczu międzymiastowego koszykówki męskiej Lódi - Tallit\, piłkarzy Pod nazwą Tallina wystąpi reprezentacyjny zespół Estonjl, który ba. wić będzie na tournee w Polsce. Na O:i(iltJlicHl pobied~eniu łó~7.'. \ na sprawa nie mi.ala,vog6\~.lotąd, 'larząd l.o'lgs w tych dniach r07,. ldego Okf~owego zvnązku Pllkl I llfecedensu. patrzy sprawę ewent przyjazdu! nożnej zlikwidowana została wresz Aby na przyszłość zapobiec po- koszykarzy estońskich do ŁodZi. ~łal, sobie czytelnicy przypomina. cyjnych, by nie wydawały zezwoleu ~ nilj!lłllrsze/ firmie.l ą, w Łodzi zorganizowany został na urządzanie imprez i meczów I. B. WOtKfiWYSHI tllrniej puharowy dla dtużyn pilkar klubom niestowarzyszonym. Mecze ~ N erutowlczd 11 ('kich nlezrzes~nycll w zwiąlku te bowiem nie dają gwarancji bez. / tel W turnieju tym, w drużynach nie- pieczeństwa gra.iącym oraz nie odpo. WOZKI dcleclęce, stowarzy3zonych brali udział, lak wiadają zasadniczym przepisom I~. ÓtRA met310we I polowe, IIJR'rERlłUE s 'rdtne. VlVtVIIIACZKI. liodownle. ]lotem ustalono, gracze klubowi.. portowym. Wielki wyb6r w6zków lalkowych LOZPN oczywiście wystąpił prze-.9 ~~... ciwko takiemu pos1awieniu sprawy, DOKTOR omunikat. a dochodzenie trwało do onegdaj. Po do kłądnem zbadaniu olbrzy liliego materjału docbodzenia sl,e cjalnej komisji z mgr. Sternem, na czele, LOZPN nałożył na winnych piłkarzy kary stosunkowo bardzo I łagodne, mające raczej charakter pedagogicl:ny. Z ukaranych 40 piłkarzy różnyeh klubów łódzkich, grających w ze cie ciągnąca się od dłuższego czasu J dobnym wypadkom, LOZPN in ter-,:fera t. zw. dziłcich drużyn. wenjować ma u władz admlnlstra. NeJtan'eJ Tylko tv p lacb dzikich większość otrzy- 3 surowe nagany lub maksimum. y odniowe dyskwalifikacj~. V motywach ukarania winnych, Le l P N podkreśla, ze większość z p 'uzy nie zdawała sobie wogóle I rawy z karygodl\o~cl swego po- 1 ępowan\a, tembardziej, źe podob- icie'om aptek oraz pa-i WSłystkim P. T. anom, felczerom, wła ntom, p Qierającvm nasze oratorium s,serdecz jsze Życz nl~ Nowoczne sklada powrócił Specjalista chorób skórnvc:h wenerycznych i seksualnych Poludniowa Z8, fel ZOl 95 przyjm.. od rano i 5-8 w. w niedaiele i ~wi~ta od 9-1 pp. Lekarz-dentysta SPD mle!!%ke obecnie PIOTRKOWS A 87 tel pr:ayjmuje od 10-1 i od 3-6 wieoz:. IIlPEWN SI SOBIE B Laboretorj\lm,.H1GJENA, KIJ Gd... ka 31a ' lia chirurg ~~~~~~~.. Narad, Makab-' w Ko u nie pozwolą ściśle Mam za~zczyt podać do wiadomości, ż e z dn. 1 stycz nia 1936 r. firma moja została przekształcona na spółkę i brzmieć będzie Biuro Eksl)edycyjno - Transportowe l. Sz~if~lmilD i S ka Lódi (obecnie) Piotrk0wska 80, te\ Biuro Eksped. Trasport. wsp6łpracować sekcjom poszczególnym Ruchliwa Makabi chce WYkOrZy./ skład?ie uda ~ię na wycieczk~ dl) stać zbieg dwuch świąt w dniach:5 Teodorów. 16!ttycznia na zorganizowanie dwn I Ten plan Mal{a1.>i zasluguje na dniowego obozu wypoczynkoweo ' p J!,hu.k. Is10tllie projekt jest OQw Kolumnie pod Lodzilł- I skonaly i niewątpliwie dwa,ini Obóz ten ma bć głównie prze I świąt?ostallą wykorzystane w ~po znaczony dla kier~wnik6w i człon. I \) ~b na.ibardziej racjonalny. Kiero\\' ków lrierownietwa poszczególnych!1~c!'\o 1~lul~ll IlH,drze )l.ołącz y lu t;ekcji klubowych. Makaoi zamierza Plę!,,~C z po~y(e::-u em: sport :;;~.,;W-l na kilku konferencjach omowlc wam t orgalltzacji. bzczeg6łowy i szeroko zakrojony Nie wątpimy, ;':e uzgounion..: ptoplan pracy na nadchodzący sezołl, gląd~ pozwolą Makabi na ~laislą a przedewszystkiem uzgodnić pogtą ;vylęzuną ~~acę, tem owocniejszą, Na obozie przewidziane są rele raty ~l'ortowe i omawiające ideolo gję 'Związku Makabi. Obóz, jak zazna(;zyliśmy na \l.. t~ pie, ma jednocześnie charakter wy Jlocz~~nltOwy. W programie przewidziana jest gimnastyka i gry ruchow,e, 1 gdy dopiszą warunki atmo&1e ryczne, sekcja narciarska w pejn~' m l. fiii~id d_awniej Piotrkowska 73. Mam zaszczyt zawiadomić Sz. Klijentelę, iż od dnia l stycznia 1936 r. Biuro Ekspedycyjne D. Rubinstein w Lodzi nie będzie więcej reprezentowało mojej firmy i zastępstwo moje na Lódi powierzyłem firmie l. Sz~iiełlDan i S-kil Lódi, Piotrkowska 80, tel dokąd proszę kierować przesyłki. Biuro Ekspedycyjno Transp. R. Szejtelman Warszawa, Gęsia 16, tel Ił! UGICI się KROJU SZYCIA i MODELOWANIA na IlIłnioll'lcych od 1002 r. i z.twlerdbonych prsez M. W. R.. i O. P. I Y Ogólnie znana i stosowana od wielu Jat w kraju i zagranicą dy poszczególnych kierownictw na ze en 'lwwtcle &kool'd ~' 110 i\ allą. Poszerf'g spraw natury zasadnicr.cl. SZ!l. f góllle sekcje ljędą s ię h.ietow,l ły wytycznemi llakl'eś!onemi na oof. -,.ie, co pozwoli im ~d śle i Imrz~ '3tnie w s p ó łpracować. H. NIEMOJEWSKIEGO Zł~ wzglęuu na w ypo~z) 1ł1\Ow~' Chaf;\kter obozu, mogą się nun zapl sać również członkowie zwyldi, niewspółpracujący z l.icrowni :twen klubu, czy I)OSZczegulnych sekc.il. Łó dź z ~aciel,a\,,-jenje01 oczl'1i.t,je ~ ników narad w Kolutnnk Stosuje się przv chorobach: ł. Wąfroby l na jej tle: 1. l<amlenie ż61 - ciowe.. 2. tó/taczka - 5. Chroniczne zaparcie stolca - 4. Katary (nietyłp) zoll\dka i kisj:pk. Ił. Ha tle złej przemiany mlłferłl: 1. Artre' tyzm - 2. Choroby sk6ry na tle siei przemiany materji. Zioła Cholekinaza syst~m!ltycsnie. wzmagają nyn' no~c wątroby I wydalllj~ w ten sposób szlłodliwe poboc.n~ produkty przemiany materji (barwiki ł6ł ciowe, kwas moc.awy, kw!lsy id/ci owe), uniemożliwla;4ce zaleganie ich w organiźmie. Warszawa, I abor. Fiziol.-chem... CHOLEKINAZA II JIJ i SIY(ltl ~,'/..,.r:''q ~-~~ Nowy Świat 5, oraz apteki i składy ~~~ apteczne. ~4 H~ Żądać bezpłatnych broszur. AT lodl, Z «ilika 36, m. 3, tel Nauka odb,wli Ile wedłulf systemu słynnej sakoł, paryskiej.ecole Mo' derne de coupe de Paris~. - ZII gruntowne nauczanie gw.rancja. Końclllcfm świadectwa wg. ustalonego WI,U. CAl. y KURS at do gruntownego nauczenia TYLKO 75 Zł.. Kancela'ja cl,nna Clił, d.ień I pooząwszy IIIIIIiIIBDl!EmII \I.'.' ' od 2 korcy w najlepszym g3 tunku dostarcza do mieszkań PO ceniu Zł. ł.80 za 100 kg. Dzwonić Nr. HJ1-52. POD4lłfil KANARKI HARCEŃSKIE * PAPUtKI. RYBKI ZŁOTE i EGZOTVCZNF. AKWA RJA.. TERARJA KLATKI POKARM DLA PTAKóW SUCHARY DLA PS6W POLECA J. HOFSESS, GŁÓWNA Nr. 14 PRZETARG. Zarząd Miejski w Łodzi ogłasza pisemn1 publiczny przetarg na dzieriawę miejskich hal targowych przy ul. Zgierskiej Nr. 6 na przeciąg 3 lat. Oferty pisemne składać należy w biurze Wydziału Przedsiębiorstw Miejskich przy ulicy Prez. Narutowicza 65 pokój 7 do dnia 11 stycz nia 1936 roku do godz. 12 w południe w ~oper łach zalakowanych z napisem: Oferta na dzier żawę hal miejskich przy ul. Zgierskiej Nr. 6. Do oferty należy dołączyć dowód zło!enia wadjum w wysokości zł gotówką luli w papierach wartościowych. Oferty nieodpowiadające warunkom prze targu lub złożone po terminie nie będą rozpatry wane..warunki przetargu i umowy są do przej rzenia w biurze Wydziału Przedsiębiorstw Miej. skich. Lódź, dnia 31. XII 1935 r. Zarząd Miejski w Łodzi. IPIiOSi_ Da.no oczekiwanego arcydzieła Cecll B'de Milla'a p. t.

16 GLOS PORANNY 1936 HURTOWNIA WYROl6W GUMOWYCH Ch. enenblul~ ARTYKUŁY DZIAŁ Ol>ON DZIAŁ CH1RURGICZNY DZIAŁ TECHNICZNY samochodowe termofory gumowe motocyklowe, rowerowe kręgi gumowe masa wulkanizacyjna irygatory gumowe I rękawice gumowe dla techn. i elektrotechn. płyty gumowe, węże do wod1 apteczki samochodowe szpryce ochronne kobiece rurki kauczukowe \ wężyki do pompek i sy worki do lodu grzybki do s~ó... gnał6wek baloniki do rozpylany buforki gumowe tłoczki do pompek gruszki gumowe sznury do wózków dzieeinnydl cement - klej rękawiczki gumowe chirurgiczne i gosp. j t. p. szczot. gum. do zębów do rąk lejki gumowe płyty gumowe na stopnie wycieraczki gumowe termosy i L P., WSZYSTKO Z GUMY, n-i... n....!i.. sze ia drob e I ~.. In POL(I~ISTKA, mgr. Hl., udzieb kkcji języka (specj. cudzozierucollll l lil.eratury polskiej. Przygotowuję dl) matul y'. Andr:l.eja 24, ID. '4 tel l79 Ijii,,l Kupno i sprzedaż. PONCZOSZNICZE i t.rykotażowę maszyny do s~rzadania. Udź, ul Andrzeja nr. 22, w sklepie lor/kotażowym. TEIUlO1IlETRY pok')jowe i Zc'\okicm ne, lekarskie i kąpielowe w wi!::l I,im wyborze poleca optyk Szymon UdJad.J, Piotrkowska 33.._ lijtohy znaczkć'w pocztowycb ku Vię. Oferty szczeg(łowe sub,.filatcli&la UU adruin. niniejszago l,iilulłl Różne NIEMIECKA uciekinierka Rutb Silberstein, długoletnia krawcowa w Berlinie, szyje suknie od najskromniejszych do najelegantszych po cenach przystępnych, obecnie Śródmieiska 29, SZKOŁA tańców towarzyskich K. BUCHALTERJI włoskiej i amerykańskiej oraz pisania na ma ; nauka odbywa się w gru Trinkllausa, ul. Andrzeja 17, tel szynie gruntownie wyucza za p:.tch i indywidualnie zł. Skróeony kurs w eiągu l miesiąea zł. 15. Pisania na KONCES.JONOW ANE Biuro Bu maszynie 6 zł. Udzielam również korespondencji i arytmetv UM, Gcl:tiu,ka 97, telefon 2G5-tH, cbaltery jne St. War sza w ski ego, ki handlowej i stenografji. Ki- zakłada, prowadzi i bilansuje ksi~: 1ińsk' 50. Poprz. oficyna gi handlowe systemem podwójny, l pię rij, Dla z80isujących się i uproszczonym. Poufnie, sumiennie i w b. m. 20 proc. tanio. ZA ZWRD1'EM k()~ztć.w trannvajo. wych zamelduję, wyl1leldllję w u bezpiec7:alni Spc,łecznej. Sporządzam wykazy miesięczne firm handlowo - przemygłowych. TElefon Pomorska 6, m. 21. DY~ ANY: Perskie, krajowe, ręczne l maszynowe. naprawia arty. ~tyczny zakład naprawy uslkodzo. liv.ch dywanów H.. Milgroma, Kilhi SKICgO D roe;z POSIADAM skle9 frontowy II: wy- WtI7 I.-rm i., stawą w centrum, poszukuję wspól... Ił nika branżystę do jakiejkolwiek O branży. Oferty do admin. GloB Od dnia 2 sl,cznia 1936 r. ~AG[lmONO kwit, kaucyjny Elektr. Lćdzkif'j nr. liczno lgli7:) na naz-.yiako Hersza - Ber~a. Leslat. Pomoi skn 20. l~[lni[a mb PIÓW lek. wet. Relcha tidaóska tt1-a (róg ZamenboUa) tel ~ PRZEDSTA vvicielstwo powatnych firm na iustytucje państwowe, wojskowe, komunalne przyjmie Ste fan Wojewódzki, Warszawa, Rad na 8. Posad, Porannego po-i,,r. S. n. WILLĘ w miejscowości letnisko. d LI C i a wej podmiejskiej na pensjonat wy-i z.. L d 20 do WYKW ALIFIKOW AN A, M.modtiel na k.oresponiłontlta polsko - niemif'c ko - francusko - angielska; biegła maszsllilltlrn, ze znaj(mośeią buchaj terji i praktyką bankową po8l1:uku je rosady. Oferty do' admin. pod Korespondentka. MW' LOkale W NOWÓCZESNYM domu elegancki. 2-okienny, świeto wyre montowany i umeblowady pokó.i. front. II pi*o. I wszelk:e-' mi wygodami i niekrępująeem wejściem. dla JedneRo ewent. 2 panów. Dzwonić UMEBLOW ANY pok~j :II niekręf>ującem wejś~iem,io wynajęeia. Ceua. przystępna. W ólczańska 139, (rć'g Anny), m POKOJOWE mieszkaloic 3 p fron:., komfortowo wyremonto Wf,De z wszelkieljli wygodami oraz 2 sklepy. 6 Sierpnia 30, od Z&rtll do wynajęcia BCCH.\L TER, rutynowany biiansista na stanowisku ma jeszcze kilk:l IVolnycb godzin. Za uznanie ksiąg g\yar:j ntuje kaucją. Opłata przy HęJ,na. Leon Krell. Piotrkowska nr, 7tl, m. 40 Tel S'2-80 ŁADNY POKÓJ z utrzymaniem cemtralnem ~rzewan:em. telefo IWTyNOW.A;.~y huchalter - bilan nem do wvnaiecia Nawrot 7. Po f'ista i kores!jon<lent ma jeszcze go orzeczna oficyna. mieszkania dziny w(llne. Do dyspozycji - pierwszorzędne referencje. Oferty: suh I,.Doświadczeuie. 2 POKOJE oz kuchnią, sklep i poklj i lokal, nadający się na piekarnię, BIURA!,IBTKA - }{,)re~pondentka, od zaraz do wynajęcia. Ul. SienkicpolEsko - Liemiecko - angielska pl)- wieza 95, róg Ql( wnej. Wiadomość szukuje zajęcia. Oferty suo. B. H. u dozorcy. aż Wielki wybór znanych jako~ci dzierżawię. Oferty 5ub pensjonat, DIZ a t:en O 50 \0... o N W O la. 5-CIOPOKOJOWE mieszkani., lo ncezne na I-szem p~trze w c:zystjlu domu do oddania. UL POW (dah' uiej ak.werowa) 3,.. BIURO P\Jlrueh, Piotrkowska 83. tt,l , poleca mieszkania, lokale, domy, p1ae, pokoje 1IIDeblowa.- ue, garaodiuj Ił ODN AJMĘ elegancko umeblowa.ny ~łonec!dy pokój z wygodami, telefonem, et.ę6clowem lub caikowtt. uł.nymaniem. W61csail!ka 140, Ja,1l ~:LEGANCKI pokój 1DIletil~ dla jednej 080by od 1.reWa.. rt*ednłg od goepodana. AD4neJa Dl'. 31, dozorca WIkde. &II DO WYNAJĘCIA! poko~ t 1t1l8- nią z wygodami; tanie komome. AL! Maja 71. WladomoU _ ~.. rza POKÓJ elerancko omebjow&1l)' s wl\'.elkit>rr i wygodami od l'&raz dq oddania. Z:nvlłdzka 39, front, ID. 1 \ 2 p().kole et.~\mvo umeblowane, dwtlok:enne. słon~me. I nłetro. łazienka, telefon. wyna jme samotnemu lub bezdz:e'l nemu małieńshvu. ~ańab 46 Dl. 17 od 3-5 np. l ----~.- SALON 3-okienny, front. fi p. (na b'uto), weiście z klntki schodowej od gospodarza do WVlna lecia. Pc:łudniowa 28. OinWł!Diarzowa Pło~rkolka lłl damskich, m~8kich idzi ecinny artykułów do kapel sza Horzgstaj.:le z ollaz,-' zarzucania samot:bod6w b~dą uniknione. o ile zastosujesz OPONY MICH l' anty'lizgowe - Dziś i dni nasledn,ch I Poral DierwslJ W łodzi! Najnowsza produkcja 1936 r. z naszymi ulubieńcami Nadp-r.: I. f LIP i f LAP r:::=~ I) ft W filmie pt. Indgjst:g Piet:hurzg Tygodnik dźwi~kowy Paramountu. Passe-part. i bil. nlg. pr60z urledowyeh niewaine elut,czne W,łllc~na reprez:.1 Hurtownia JOlEbiom 6fBSOB L6d', Narutowicza lo, tel. 1~ Opon l czę~oi samochod. Wej~cie od ul. Piłs1Idsklego -85-n.-e Pan Szo6l:er w rolach głównych: OSTATNIE 2 DNI I Świetna polska komedja muzyczna, pełna humoru i piosenek p. ł... EugeniusZ Bada, IInfonl Parfnar, Ina Henifa Nastąpny program Rapsodia BaH,ku w rol. gł. Marja Bogda, Adam Brodzisz I Pocsątek seansów 1ł' świeta o godz. 12-ej, w dni powszednie o g. 4-ej. Ceny miejsc I 1.09, J( m. 90 gr. HI m, 50 gr. Kupony ulgowe w świeta niewałne. Zeromskiego 74/76, tel er: umdr~ta miesięczna Głosu Porannego- ze wszystlriemi do-' P Ogłoszeni-a za wiersz milimetrowy )-szplłltowy (strona 5 lizpati): ł-szol fltroda :i at., Reklam., ~1t8 ID 1I1~ ~ U datkami wy~osi w Łodci zł. 4.60, za odnouenie _ l'edakc,iny~,ł. 1.50; w teldcie: z sastr&eieni~rn rniejsga 6() Qr... b:&. liil!3traełedl~ misja II 40 Qr08&V, c prsesyll'łł ou'owq w!noaju _ zł. 6.- fiiifanicll _ zł gr., nekrolog! 40 gr. Zwyczajne (Itr. 10 sepalł) U lir. Drobne la gj. za w,rae, najljllllelue osłon.me It.OUło _.;...;~...:._-.:..~...;.....:..._...;...:...'_=-_..:... POSlukiwanie pracy 10 gr. as WJrK, na;mniejsee zl. 1.iO. O,łouenia MłOC1,nOllle I cdlablnow6 ts!.1. gll- Rękopisów redakcja nie zwraca. sceni.a zamiejscowe oolic:aane SIl o!jd1lo ISrotal. łlr.a... 'OOO~ Za OfłctHenia tabelar,une lub fants.. dodałk 5tPIr. 0.08llalll. dwultol_ o!ol/o drołei... o.6 ' O

17 Łódź, =- ME au sa dnia l stycznia 1936 roku. NOIIOAOCZNY DODATEK GOSPODA CZY I,.' ~,, ' :' ~'ł' ~ dlo W-elka ankieta Głosu Porannego' ~ ~ łmndne dzk- biły się aiemnte zar6wno Da ffj ledo. że bilans handlowy w Pol stwierdza.iacy, je fetyszyzm ten ważkich motywów - 'la ux ;1- lo odbudowy ~J od łuacif UrzemY8~ jak. I na 88- sce sta.i~ sic' elementem szcze- przyniósł Połsce bardzo realne nhr ankiety odpowiedzieó. enewemych ł zdeeydowany('.b mym bh8!mie haudlowym~ lnte- łlólnie i'slotnym. a saldo jello i bardzo duże szk<tdy, pndkre- Z fem wiekszem t~y zaduw(! cieć ltłii dwueh odeidkadbj na-!'esach skarbu Państwa oraz winno sie kształtować przew8'~ śla. że do obrouy uaszej waluty leniem podkl'eślić pragniemy lłze«o rozle1ł~o fronłu 108PO- rynku pracy. nfe i zdecydowanie dodatnio. powołany.fest Bank Polski. - jasną i zdecydcwaną fofmc oddarezea!o: na odeklku Imdieło- lnicju.iac ankiełe na temar Ostafnio dopie!'o w d.z'edziuie IW mi,a~e konieczności m~że powi'cdzi, jakie uzyskaliśmy o.f wym ł kartelowym...waluta a bilans handlowy - poałądów kół nuaroda.1pył'h ua mu SpIeszYĆ z pomoca mm. tych wszystkich, kt(irzy uwalali Po akcji równoważenia bud- zdawałj'~my sobie spraw e z trud za~dnienia hilansu hs'dfflowe- przem. i handju, które nie no- za wskazanł' 1\'zjąć udział w na iełu i wyl'ówoywamła ~ opł- młśćl na Jakie napotkamy przy IlO zaobserwować sic daly Dew- winno je{lnak ingerować na sze,i ankiecie. ~ie bedz'(' wicc' n.la nada. kół f!ospodarczym 'j realizowanin te.i łnic.hrtywy. - ne ' odchvlenia. W niektórych łych odcinkach, gdzie. zdauiem moż(' zbytnie.i przesady w lwicr społeczeństwa _npia ze Poruszyliśmy bo'\\riem proble- enunda~iaeb prz'cdstaw1c;;~h I Banku PoIsk,ie~o, jn~er-enda dzenju, ze ankieta nasza DWa$ł nt!! biladsie my i tematy niezwykle drażii- rządu wyczuć można było pew- nie iesł w zupełności uotr:r.ebn3, ra odpowiedzi ł opin,ie b-ezhandl~ kt óry łączolby.iest we. które wymaf,aly jednak Ztle ne hvierdzenia. że bilans ban- i Te rzeczy winny h:vć miedzy wzeiednie ni~zaleźne. o nas z ~dnien:fem słałośeł eydowanym ł iasnych odpowle dłowyprzesłanie być owvm' Bankiem Polskim a minister-.jeden jeszcze moment zasłuwa:juty. Realizowane przez rzed dzł oraz wyraźjllie sprecyzuwa- przyst?w~ow.ym fełvszem. a re-i ~twem uz~odnioue,o:ra lniczenia!!uie na Dodkreślenie Drzv ana - pod karem. obrody złotej(o.- nej(o stanowiska, Kc:mieezno c strykc.le Importowe ulel%oa roz- lmu9rtu nie wujywaja ua akh- Jizie odu(?w:edzi uczestn&{)w oua:niezenia przywozu, które ta wynikała rownież z UWa(F na luźnieniu. wizacie b:jansu handlowego, a naszej ankieb. 'W szy~y oui bc1 zat!waranło,,'ać nam mają do- kosekwenmą dotychczas w teł Również 1: w miarodainych ko dla zapasu dewiz, a tem samem' wy.ią;tku uodkreślili. ł.e uważaltl daf~ saldo bil~ handlo.we- m:łerze lin.t~ POSunieć. rzadu. _ [lach B,anku Polskiego,'z kłó- dla waluh - nie mai~ znacze WALU11Ę ZA MUROWANĄ Jto,. rodza Jednak nnezw'ykle do Rząd stoi na stanowisku ~z- rych opinją w okresie prar, nia i wypowiedzieli się katetoryczt~nvłe w normaln. tok procłnk mlrt'lednego utrz!~ywa:qla Drzy związan~'ch z naszą a,ukietą roie Przytoczyliśmy pow~'iei pew- nie CJ) Drzemysłu. pomoc! restrykc.1i lmportowyc~ Iiśmy możność sie z-etknnć _ ttc opinie m1aroda.inyrh OJ'~a- PRZECIWKO REGLA~IENTA. Z drugie i strony restrykeie ~od~tdl~/:!o d sal Ida tv naszym ~t-! w:\'1jowj~ldlłno pc,~i~dy. że W3~U- nów obozu rzlldowee:o, ~ic wie- CJI HEWIZOWEJ. ImpOrtu, D~za zakióceniami p~o \ ansie han o,:ym. L Przyzna.1łłC \ta nasza iesf murowana j nie my ('n' Słill~uwia out.iul zapo- I Bvło to.iednocześnie niet:1wud k. '1'. nawet lecrebczme słnsznoś~ w ;\naf,!,ą \a~ d~,lelloi(ląc~ch... 1'. u e.li, UnIeJl10z wiedź zmiau w doty('bczaso- lznaczne stwierdzenie, że waluta JWlalą~ 1l1'um-y wywodów f:ltonom.\s\ów, k\61'~...,.' l. i słowl swooodlme dysj)ozycie W al J' l',. \ bl strykcli JmportoW!i('!l. wym system,le regu owo lłol.a m- ':lasza uważana.lest za wspólne... zw eza J P{) 001&,.~etvsza -.. J t I... lł.. Ił ś zakresie mua SD.rowea.. ))Owo. lansu minisferstwo. O&tłltmo wraszme,,gazela por u 3' e Di~Walłl WIC o.. ran obro,.1ej stało ć - za na~du.i,. zwyźke ~en j~o. Proces przemysłu i handlu wvchadziło Polska. wy.<ttapila z ~erel!i~m rzenia r.rz~rwozowe VI dotyeh- wyższa wartość, której br01lił t~n 'Pnecłw~ała. WI~ no red- łednak z zalażeń. te anormal- arłykl~łtl<w, klore. zanvesz~zoue cza owł'i farirf e na (Hui~7n m()- trzeba wszelkiemi suaml. mo l'7,dowej akcl1 zniżki cen, ność dzisie.is7.'elto ~ożenla «O- ~.stały ehyhll me,bt''' w edo- te n:e Sc'l do u!rzyldftuia i pod Jesteśmy dalecy od twler gdył W1)ływa na zrost kosz spocjar~~o ł wvfatkowoś~ 00-,el redakto~a b: mln. I~na('e!o tyn~,-u;łaśnie kąt~nt wid~enia nia. Ze a~ieta ~asza w dro& tów Drodnkeil ł drgłente arfy- 1,1,' ~..a koł l k j Mafnszłwskledo. ZwłaszczA' w u.,łahl ~my pvtama naszej an- nci nawet eze ci WYCZel'J)aIa fa.' o.ema I!o.ovuar 1)0 s Je WY :- klety ł k zła' I._,.;: Rułów Drzemysłowych. wyfwa- malta takfch właśnie nastclwtteń. arbkule zaml('szczonvm w.. Ga' l. o s n, SlłIaW, zw rtzan'y... l'zanyeh z za~rniliezllyc~ su~ 1...apory w haudlu miedzynarc- Zł'.ci;.~ P(]:lskid dnia 20.. ~I'lłdnhł Brzmiały one nasłl'pui:teo: tak doniosłem zn!$l'dn~('ntem, fa,c6~, ~łóle p(ti~ka - n!e posja- dowym, marazm w dziedzinie!93a r. Dorusz~ny zc)~iłał J)'l'O- 11) CZY POLSKA -ZE WZGI.,Ę- kie sfanowlą nroblemy walutodaj~c Ich -zmasrona lest przy obrotów kapitałowych w Earo- olem surow('ów,j'mpor!~wauych.1 DU N A W ALUT~ -- lu?2e SO we lob kwestja biiansn hancjjo WOZIĆ. ple. niepewnm~ eo do terminów pod.kątem ko!)l~szurlscl. złaao- BIE POZWOLIC ~A (.JF.MNE wello. Doeen~;~l! w~e tych zm!ad- ~6~' stabul'zadi walutowej. dzema. utrud.,en, stawjanvch SALDO BJl,,~NS( llandlo- Pozwalamy sobi~ iednali,,0 nień. redakeia Glosu Poranne- 111eurerolowanle sprawy zal1lg- tem~ Importowi. ~sys.l~~ałyzo.., r WEC01 razi~ nadzie.ie. fe na wąskim od ~o obiela inic.iaływe D1'Zepro- tenia miedzynarodoweeo, zaha- wadia. tv~h ggradlczell l dosto-..) CZy OB1łO.'H.E BIJ... 4N- cinku ID'ftcy dziennikarsko - IIUwadzenia ankteły. ooruszaiaee) tilowarue dopływu pienłem,ycb' sowarua Ich do noł'rzeb?rz:e~y ~U HANDLOWEGO, NAJ,E~Y brfcysłyeznej podje1i my inie.ia prcblemy zwlazane z Jednei przesyłek em.igrauck'i'ch fio PoI- siu. Autor ~tykułu w~k~zu.le SIĘGAĆ BEZWZGLĘDN!E DO '!e. która spotkała sle z ty.,.. strony z waluta. a z dru«łej - dti -WSzYstko fo wvma/:!a sze~ przytem na u.1emne wv!)lkl~ do- OGRANICZEŃ D1P..oRTl., KTO. IIwem zrozmnienłem ł ~ze.' z bilansem handlowym. gó-inej. zd8'ijrem l'l4dn. ostro'!, tyc~czasowychł metod..ś\cirur- RE ZAHAMOW -t, ~OGĄ E- rem zamtere80wanlem t:fdt. Poza momentami o ehal'a~ ' ::1o.4cł w ocenie,..ławisk. zwfaza nia importu surowców. orzer- WENTUALNm ZAnl:SOWU.J\ którym orzyszłość rrospodarrze otrólnym ieden ks:uze ezyn nych z bilansem handlowym.- wy w zaopatrywanj!u ~akl.~dów CĄ SIĘ POPRA W~ GOSPO- stwa narodowelo nie jest otion;k lokalno - lódzki DOwodowal Polska.iest kra.lem dłuini-ezvm, rzeil!!słowy~h. DCdwazenfe: kaj DARCZĄ teina.. 1lami Dr~v podejmowaniu tp-i 1- króry niedoboru bilansu płatni- kula~.li. zwyzke. ee!l ~ (!ałv 3) CZY ZDROWSZE BYŁOBY W tern przeswiadezenlfu snnic.iaływy. ~strykc.ie importu czeł!o nie nroże na dłuższa me szereg ~omentów_ ~przv.1r1a- ZASTĄPIENm OGR.-\;\lICZEŃ. mienuae spelniane«o obow.i.ą.zku surowców ~odzlł bo.wiem ze tł nokrvwać złołcm z Banku e~cb m. m. l'g~wo]owl prodnk- PRZYWOZOWYCH REGLA dziennłkarsklelro składamy wszy szeze:!óina dcłkliwośellł w prze PoIskre~o. W obesi~ wice. ~dy ('fi anonimowej MENTACJĄ DEWIZOWĄ'?' stkłm. któl'p zeeh~n łaskawie m~'sł wbhdcnn'1'czy. :a8reza na bilans nłatn:iczy działa nlt- Również i na łamacll Cza- Nie wszyscy c,. do których. u włełn4ć nasq ankłctę 8wym zaś ': Drzemysł. wełniany. a cisk sił otl nas n'i'ezaletnych. m~ su~?bszerny al'iłyknł WSiłępnty'j zwróciliśmy sie o opinie uznali cennym ndziałem - ~erdeezn~ skutki tych. Dosumeć, sze~ó1- simy zdać sobie - wedłn~ OP1- DOSWICCony został,,fetyszowi' za możliwe I wskazane ~.. ale- i eor4ee 1)Odzi~kowml1'e. nie w ostatnich miesi~eh. od- njj kół rządo'wleh - wrawe s hil8łl8u. ha.n.didweeo. Arfy.ul), 1(0 SZUecu - ezestokroe nawet BEDAKClA'. am Krzv anowski Profeeor UnIwersytetu JagIellońskiego, Profesor Adam Krzyłmow 1Id. uczony ' o sławie ś,viato-. wej. bez zbytniej prz'!sady moie być określony milnem..dowy ekonomiki pol~łde.i l.. Iłowy IIberali'zmu ~I)spodar~o' w Polsce. Jel1f) za Wżenła ekouomiki, oraz publikacj., feto rodzao.iu. jak ~olltyka I Gospodarstwo esy.,dolal' i złoty stan~ą wai'ło ci nieprzemi.iające, na których kształcić sle beda ea le pokolenia ekouomi~qw uolsk~eb. PrZ'Ypomnieć należy ake.i~.falka Drof('Si'r uniwersytetu I.1' 1!;c.'lłn ;1 ; l''lo pr'-'a'v; I pneciwko inflacji w charak: l UT JE :TMUR WANA la azg przgwozu terze prezesa Towal'zyltwa Ekonomfstów w Krakowf:e. Nie wolno również zapominać o olbrzymie.i roli. Jak.. ad~ral profesor Krzyżanow ~ki w charakterze doradey rządu poiskie~o w 1' w cza..,ic rokowań Mars,..alka Piłsudskrego o J)OŻyezke srabiliza.c.ii w Ameryce. W czasie rokowań łych pr()lfesor Krzyżanowski bawr w Ameryce 'tv charakłe-, ree dele~ata f eksperta nacju J){)lsk~. Pożyczka ta staja słe kamieniem we,e1nym dla hdoś('1,,'aluty 90lskid. W Jat.ach pńinie.iszyeb prof, 'Knyżanowaki odearał wybitna role w eil.anhene referenta leneralaeao h' tu państwa. Obecnie prof. ~ ski DOWołanY'..,..... raad n. słanowł4o prf:ljfjstl komfs.n dla SPI'8'W reformy DOdatkowej. przy mln istne skarbn. UtrzymuJe 0Il, nlet bardzo f,ywy kontakt a sferami 1f00000darneml ł w tym eharakterse dyb sf~ I niejednokrotnie z I'nedsławł- I e!elamł IIrzem:vsla l kupieetw. wl6kłennłezeco ŁocJzł. I kt6reml laez. IfO... CI80 bisfe kontakty.....jak,,-iadmno.,)rof, Rl'Z~1 bgt zniesione! mł~ W' ŁOdzI 'na za 'ProszenIe Izby przem. handlowej oraz zwłlłzkn przemy siu wlókfennł~ w pań <rtwie polskłem lłai S)JeeJaIoej konsultaeil Jni~oiojąc luis7ał anjdete, n wuaii my za naturalne i nic zbedne SW1'Óei~ de do praf, Krzyiaoowskleł!o z lipj'zejmlł ul'oaa o I_awe ndzlelenle nam. swej ważkie.' j cennej 0- Dmii w odn~esieniu do zagadnień bilansu handlowe,to, któl'ytft znakomruny uezony polski ocicjawna wiele poświeca uw~i. 7: unrzf'.im: 11rO!o;tnłą llrof ~ki~ł l181!zeł lłfol4błe. POW01uJąe słe przyłem na swoje PO«łtt4.v. wypowledzłane,.. tej mierze przed 7 lały w publikacji p. tyto..biemy buans handlowt'. W~ opłn.l!. p.f., Kzyłanowski'eeo, zawartej w te.i JJII' blikadł. BIERNOśĆ Bll.ANSU HAN nlowego lue ZAGRAtA WALUCIE. Botlałem iest spoleclm'ń.,two, Idóre ma wielkie obroły zagra. nlczne. To.fest pewne, nało' mia8t znaczenie bif>rn~ś('i, -_._-----

18 ZJED OCZO B ZI\Kłal\DY WlldKIB Jezu s AKC. w LODZI N a j w i ę k s z e na kontynencie europejskim zakłady włókiennicze o możności ach produkcyjnych ponad mtr. tkanin rocznie. Zatrudniają w chwili obecnej przeszło robotników. Zakłady wyrabiają wszelkie t k a n i n y b a w e ł n i a n e, bieliźniane i pościelowe, tkaniny deseniowe j gładkie na suknie damskie j szlafroki, zarówno na sezon letni j zimowy (muśliny, batysty, etam;ny, flanele, barchany i t. p.), ORAZ SPECJALNE DLA CELÓW WOJSKOWYCH: balonowe, drelichy, ŁornisŁrowe We wlasngm zakresie konlek,joduj. wszejk-edo rodzaju.dzieł zawodo. i sporto. z wlasnuch.8łd. WŁASNE ODDZIAŁY SPRZEDAŻY HURTOWEJ': lódl, 1J1. PiOtRKOWSKA 48 WARSZAWA. - UL. GĘSIA Nr 14 KRAKóW. - UL. GRODZKA 55 WILNO, - UL. WIELKA Nr. 53 POZNAŃ, - UL. WIELKA Nr. 8 LUBLIN, - UL. LUBARTOWSKA 13 BYDGOSZCZ, - PL. TEATRAI.N~ LWóW, - PLAC SMOLKł Nr. 5 KATOWICE. - UL. WAWELSKA 3. I i. t. po! SPÓłaM KCVJn WYROBÓW BftWEłan'''łtYCH ~ I. K. PoZ I D \V ~ Ula. DGRODDWA 17. Tlla. centr ROK ZAŁOŻENIA ZA TRUDNIA 5000 OB. Fa.bryka posiada: prz~ izalni~ cienką ( wrzeeion). prz~dza.lni~ e7lesankow~ ( wrzeoion), skręcalnię i motaln;ę ( wrzecion), przędzalnią odpadkowo-vigonjową (9.000 wrzecion). - Tkalnię mechaniczną z oddziałem przygotowawczym (4.200 krosien). Wykończalnię lo wydz. bielnika, opalarni, merceryzacji a pretury, farbiarni i drukarni (z 12 maszynami drukarskiemi). Pozatem posiada. na przesłrzeni 3 kim. własną bocznie~ kolej o w_ do stacji Udź-Kalilka.. Trzy olbrzymie kompleksy domów robotniczyoh. Własny oddział Straży pożarnej. P'abryka,.,rabia s towarów bielonych: madapolamy, silesie. nansuki, batysty, popeliny, jedwabiel etaminy, płócienka, kro~nia.ki pościelowe, obrusy, prze~cieradła, ~czniki i t. P. Z towarow farbowanych i drukowanych: tyk, zepbiry, oksfordy, mu~liny, satyny, jedwabie, vona popeliny, kaszmiry, materjały ubraniowe, flanele, kołdry, koce oraz tkaniny dla celów Rządowych wojskowych i lotniczych. Prz~dz~ cienk od Nr i grubszą we wszystkioh gatunkach. UW AGA: Ostatnio fabryka udoskonaliła i opatentowała trwałoś6 ba.rw na tka~inach drukowanych -, ot _.. ot.. ~ _ -:- WYROBY FIRMY NABYWAC MOŻNA W SKŁADACH: Warszawa - ul. Gęsia 16 J 18 II Lwów - ul. Trybunalska 1 n Kraków - ul. Gertrudy 16 Warszawa - ul. Marszałkowska 118 Poznań - Stary Rynek 80 I 82 Wilno - ul. Wielka 86. lódż, 111. PIOIRHO'8KJl Nr. 44.

19 ~ ~. ~1J~.~~»~~~~PO~R~A~~~~~~1~~~36~ ~ =--J I ta IDU w (Dokończenie) tzynności bilansu handlowego I handlow~o. Pozostawmy pro- bo iestem -pewien, te nasze Przytoczyliśmy po.wyżej frag publikac.ii z przed 7 lat, a lwl~.fest sporne.. blem bilansu handlowello samo czynnikf klerująctl słaną na wy menły z wywodów prof. Krzy- cześć tych cennyc~ stwierdzen - JeżeIibym-sfwierdził pl'of.' rzufnemu kszłahowanłu słe ty- sok~cł zadanła.. ł tanowskiego, zawarte w ~o \nie straciła na swej aktualności. Krzyżanowski - Już konfecz l chr I!ospodarczego. Wystarcz:v nie miał dać odpowiedź na p~'- całkowicie Jeżeli biem~ć prze Uzupełnieniem ceilllych wy\yodów prof. Krzyżanowskiego było kategoryczne hnle, czy bierny bilans han- stanie być J(roźna. oświadczenie znakomitego uczonego, który na zapytanie:,nowy sam przez sie.test poży- Różne nroponowano rodkl d'. k t t. kezny, czy szkodliwy _ o. pl'zeciwdziałania bierno~ei bi- - Jak zapatruje siel Pau Profesor na zaga mema on yngen owania przywozu ~wiad.czyłbym si~ za nierwszą lansu handlowe~o. Jedne z surowców? - stwierdził: z tycb dwuch ewentualności. nich nważam za ~oła bezsku- - Restrykcje te są mqjem zdaniem sprzeczne z polityką rządu, zmierza Jest rzeczą cbarakterystyczną, teczne., inne moj:!ą dodatnio za JąCą W kierunku zniżki cen, albowiem wywołują, bądź też już nawet wywołały że banki-erzy, kfórzy nam u ważyć na szali dopiero z bie- tendencje zwyżkowe na niekt6rycb. odcinkarh frontu gospodarczego,. dzielili pożyczki w r ~i'em czasu. Z drue-iej' strony polityka ta stwarza możliwość faworyzowania przedsle.- troszczyli sie bardzo o nasz buli Ro,,-patru.iąc spraw e na dłuż ~ d żet. Badali!lO równie szcze~ó- szą mete, wzrost wylwórezośd biorstw ekonomicznie mniej sprawnych, czego również nie można uznać ża ną łowo,.iak misja Kemmerera, a społeczeństwa wyda.ie mi się miarą za przejaw dodatni. Je z/!ola nie interesował icb pol czynnikiem rozsłrzyj:!8.iącym w - A restrykcje w odniesieniu do waluty?.. ski bilans bandiowy. stosunku do za~adnienia. o km _ Kontyngentowanie I restrykcje importu podają w podejrzenie l\'ie UWAŻAM BILANSU BAN rem mowa. Rzeczą.rządn jesł t ł I DLOW,EGO ZA ZJAWISKO dopomóc do rozwoju go..spodar- S a osc naszej wa uty. ODRĘBNE, ez{'~o kraju i do Waluta nasza jest niewątpliwie murowana, a właśnie kontyngenty wy- Dostrze~am w rem zaj:!adnieniu UCHYLENIA NIEBEZPlE- wołują wrażenie, że ten środek jest niezbędny dla podtrzymania waluty, co zr2szt~ tylko symptom całokształtu 11a CZE:TSTW BIERNEGO BI- jest fałszywe, ponieważ kontyngenty i restrykcje przywozu są właściwie bronią walu sze1lo rozwo.iu ~ospodarczel!o. LANSU HANDLOWEGO towo bezskuteczną, bo przedsiębioroy mogą zupełnie legalnie wywieźć zagranicę walu- Nie widze możliwości, a wl~e PRZIEZ ULGI PODAT... ty, które przeznaczyli na zakup Vliększe]' ilości surowców, a co prawdopodobnie czynią także nie widzę potrzcby przt' KO\VE.»rowadzenhr skutecznej ~lpecy' P('symisłyezne przepowie- na wypadek rozluźnienia kontyngentów. ficzn'ci akcii po-prawy bilansu dnie uważam za bezzasadne, Kontyngenty wstrzymują dowóz surjwc6w, ale nie hamują wywozu walut. r. A sm e,del rofesor Unlwerl!ytetu Jagiellońskiego. bo moga ufrufj!n;ć Profesor uniwersytetu Jaglelloń ~kiego w Krakowie dr. Adam Heydt'1 po studjach w Moskwie, Kijowie i I(rakowie doktoryzował się i abilitował w Krakowie. W r napisał pracę p. t, Podstawowe zagadnienia metod e konomiki, a w latach nash:poych Kapitalizm j socjalizm wobec etyki, Filozof ja społeczna Forda,.. Gustaw CasscI, Gospodarcze gra nice liberalizmu I ełat~'zmu, Dą! ności etatyzmu w Polsce, Jak wprowadzić liberalizm gospodarczy. Z zagadnieniami włóklenniczemi zetknął się prof. Beydel bliżej, gdy w okresie L zw. wojny lniarskiej na prośbę izby przemysłowohandlowej w Łodzi napisał pracę p. t. Len czy bawełna, występując gorąco w obronie żywotnych proble mów przemysłu włókienniczego. Zagajając rozmowę z profesotern Heydlem, zapytujemy:..- Jak - zdaniem pana profesora - odbiją się na bilansie h andlowym ograniczenia impor tu? - Sądzę, że nie chodzi o to, czy utrzymanie równowagi bilansu haudlowego jest, czy nie jest pożądane, ale o to, ~zy da si~ ją utrzymać, względnie przyw rócić przez ograniczenia dowo zu surowców. - Wprawdzie pl'zyznaję, że przy dzisiejszym systemie ograniczeń r f. w bandlu zagranicznym ~;.' Es,,',zJlman;e bilansu band' wego na całym świecie bilans nie wy- Myślę dalej, te tego rodzaju tycznych gospodarstwo nie ma, mysłowej musi ograniczyć ryrównuje się wyłącznie na drodze środki restrykcyjne, ogranicza- prócz tego, że utrzymujemy wa nek miejski dla wytwórczoś('i automatycznego działania sił go jące handel zagraniczny zarówno lutę złotą. rolnej. Konsument miejski, zmuspodarczych, ale mimo to po stronic eksportu, jak l impor- - Czy 8ą(lzi więc pan profe- szony do płacenia wyższych cen UEGLA~IENTACJA PRZYWO- tu muszą prowadzić do dl'ożenia SOI', że restrykcje importu barnu za koszule lub obuwie, zmnlej ZU SUROWCÓW NIE GW A- kosztów w kraju, zmniejszenia ją poprawę gospodarczą? szyć musi swe wydatki na mle RANTUJE POPRAWY BILAN- wolumenu produkeji, a wresz-! _ Poprawa może się rozwi- ko, masło, mięso i chleb, bo po SU PŁATNICZEGO, BO SPRO- ele - zwyżki ecn. l nąć na tle zycje przeznaczane dotychczłl~ W ADZA ZA SOBĄ Z KONIECZ- Restrykcje importu :} bronią l POWROTU RENTOWNOŚCI w jego budżecie na ten celt będą NOŚCI ZMNIEJSZENIE NASZE obosieczną, bo mogą utrudnić I PRODUKCJI, musiały ulec ograniczeniu. Wy- GO EKSPORTU. utrzymanie błłanslł handlowego, I skierowanej na rynek wewnętrz słępłłoby to zaś razie wpro- Nie ulega przecież żadnej wątpii który opiera się na niskim po-i ny i zagraniczny. Reglamentacja wadzenia reglamentacji importu wości, że kraje, dostarczające tslomie cen u n8s, mimo lhrlyma niewątpliwie zmniejsza naszą surowców tern jaskrawiej na tle nam surowców, w razie stosowa nia waluty złotej. ł zdolność konkurencyjną w sto- zmniejszonych budżetów tak sze nia do tych surowców restryk- ZAGADNIENIE BILANSU RAN -sunku do zagranicy, a wewnątn: rokłch kół konsumentów miejc,ti Importowych, zmniejszą rów DLOWEGO JEST ZAGADNIE- kraju utrudni położenie konsu- skleh, jakimi gą urzędnicy. nież import z Polski na icb wla- NIEM POZIOl\IU CEN mentów tycb towarów oraz tych - Czy nie twierdzi Pan Profe sne rynki. Uczynią zaś one to i ich stosunku do en zagranica: gałę:d produkcji, dla których te sor, że należałoby ogl'alliczenio nawet wówczas, gdyby nie we- nycb. towary są z kolei składnikami przywozu surowców zastąpu szły na drogę celowych repre- Jest rzeczą wielce cbarakt~ry ich kosztów produkcyjnych. reglamentacją dewiz? sji, lub ograniczeń naszego przy- styczną, te w okresie pomyślnej Program poprawy sytuacji go - Dotycbczasowe powodzewozu do nich w formie na.iroz- konjunktury t. j. w latach 1926 spodarczej wsi - jest najzupeł- nie naszej polityki walutowe,j maiłszych ustaw i środków praw _ 1929 spotykldiśmy się często niej słuszny, Ograniczanie im- oparte było na tern, że nie wpro liych, ograniczających import z z twierdzeniem, że w calokształ 110rtu SUl'OWCÓW jest sprzeczne wadziliśmy reglamentacji de Polski. cle nnszego korzystnego roz fil tym programem. Należy bo- wiz, mimo, że wielokrotnie do Pozatem cały szereg państw, woju gospodarczego, jedyny wiem uwzględnić, że towary f tego nawoływano. To przyznać które stanowią ogniwa pośred- moment ujemny stanowi defi- przemysłowe są z jednej strony musi każdy, niezależnie od tego, nie w nasll1ym imporcie surow cyt bilansu handlowego. Od clla dobrem konsumcyjnem dla rol- czy uważa ców kolonjalnych ograniczy r6w 'su depresji nasz bllans bandlo- nika, a z drugiej - jego środ- DOTYCHCZASOWĄ POLITY nież import z Polski, a to spro- wy uległ coprawda poprawie, kiem produkcji, jak np. worki, l{ę UTRZYMANIA PARYTETU wadzi znowu zachwianie równo w tym sensie, że wykall1uje sal-l ubranie, żelazo 1 t. p. Wreszcle: ZŁOTA ZA BEZWZGLĘDNIE wagi bila.nsu bandlowego. do dodatnie, ale korzyści fak- podrożenie wytwórczości prze- SŁUSZNĄ. ward Lipiński Dyrektor Inst,tutu Badania KonJunktur. je należ s;egać do szkodliwjlch ograniczeń importu - CZY POLSKA MO ZE SO BIE POZ';V OLIĆ ZE WZGLĘ DÓW W.-\LUTOWYCH NA tj JEMNY BILANS HANDLOWY? Z tem pytaniem przedstawiciel ~ Głosu POl'~lllnego'~ zwrócił się ~ u znakomitego ekonomisty - CZY W OBRONIE BILAN może sobie pozwolić bezkarnie na ujemny hilans handlowy, o ile dopływ zagranicznycb kredytów i kapitałów umo'lliwi spłatę wzmo'lonego importu. prof. Edwtll'da Lipińskiego, dy- SU HANDLOWEGO NALEŹYl'ektOl'a Instytutu badania kon- ZDANIEM ~ ANA PROFESORA,junktur gospodal'czyeh i ccn o- SIĘGAC ~EZ~VZGLĘDNIE r?oz pl'ezesa Tow81'zystwa ekono DO OGRANICZEN IMPORTO misiów i st- tystyków polski( h. WYCII (surowce i maszyny) HA- - Polska - brzmi odpowiedź MUJĄCYCH POPRAWĘ GOSPO naszego Szant interlokutora _4 DARCZĄ1 - W obl'onle bllnn8u handlo' wego - odpowiada nam p. pl'of. Lipiński - nie należy - zdaniem mojem - sięgać do ograni czeń importu maszyn, i SOJ'owc6w, ponieważ oznaem to wzrost cen i hamowanie poprawy, czyli jest,sprzeczne z naczelnym celem akcji rządowej. - Uzupełniając swoje wywody, nasz Szan. Rozmów('a zaznacza, że jeżeli już uważa się za konieez IM ograniezenie lmporttt, to me p.w...6 _ow i maszyn w kraju nłewytwarzanycb. Wreszcie zadajemy ostatnie pytanie: - CZY ZDROWSZEM BYŁO BY ZASTĄPIENIE OGRANI CZEŃ PRZYWOZOWYCH RE GLAMENTAC.TĄ Czy zdrowsza jest cholera czy dżuma'? Sądz~, że sporadyc?,ne rlłgulowanie importu, o ij~ h~dzie robione z całem r..iczhędnelll tu przygotowaniem i rozmysłem, sianowi metod~ Zdl'OWSZą, niż gcnel'8lne ograniczeuia dewizo DEWIZOWĄ? we, któl'e, poni cważ wp 'owadza- - Profesor Lipiński, uchodzą Ją tak silne p('l'tnrha(' je do życia cy za jeduego z najdowcipnie.i- ~ospodar('zego, muszą hyć trakszych ludzi w Polsce, z właści- towanc.iako zło, któl'c wprowawym sobie humorem, odrzekł: c1za się tylko w warunkach, przy - PJ'łanie to wldchvle brzmi: pomłnająeych wojnę.

20 ,~ ~t.~).~,,~gł~os~po~ra~nn~y 1~93~6 ~~,_ ~====~~~=====~~~~.~~~~~-----, ~-,,,. :. \ ~...'. WtOKlfNNI(Zil SPOlKil 4~(l'JNil - -Kll. fi W ŁODZI SIENKIEWICZA NQ 82/84. ADRES TELEGR.: BOVENATOGA fabryka wyrobów bawełnianych, 'drukowanych,. drapanych i ze sztucznego. jedwabiu fabrgka pońt:zot:b i rekawit:zek NiHil. FffiMA ISTNIEJE OD R uwidze SPÓlHJl JlK(l'JNJl Przędzalnia, tont. tkalnia, bielnik, farbiarnia, ' drukarnia, apretura, elektrownia, odlewnia, fabryka maszyn, tartaki i dział konfekcyjny Skład f!lówng: oł. ŚródlDi~jSka Il. Telefong: , i fabrgka: Iłoliitińska 81. Tel i r SPÓŁKA II OL AKCYJNA WYROBÓW BA WEŁNIANYCH II W arszawle Łódź, ul. Piotrkowska NQ 125.

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu.

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu. Ludzkie gadanie Agnieszka Osiecka Soprano Soprano 4 4 q=120 mp Tu mp Tu Seeryn Kraeski arr voc. Andrze Borzym. tu tut tu tu tu. tu tut tu tu tu Alto Tenor Bass 5 4 4 mp Tu mp Pa ra ra rap pa pa tu tu tu

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo