Awantury przed magistratem ~~~~odż;;~~~;~;a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Awantury przed magistratem ~~~~odż;;~~~;~;a"

Transkrypt

1 OPLATA POCZTOWA UtS7CZONA RVCZAL TfM Decyj sprie pożyci pdnie godinch popołudnioych trją Nrdy Wrs 7 pźdiernią Zpoidny n godiny pornne omunit urędoy sprie roo ROK V lódż PĄTE" 7 00 PAŻDZERNKA 927 Nuu::Ru ORC)SZY NR 278 =""" ccna "u _o_: _ Lt:>? i pożycoych do godiny południe ydny nie ostł 2ej preydjnm rdy ministró trh nrdy ieronió ministrem srcechoicem Decyłi nleży oce roiąny pre policiq bu Antury pred mgistrtem odż;;;; Zolennicy unieżnionej listy N! 5 ytłuli mienimi syby onch olicj położył res jściom restując trech młodocinycb proodyró Łódź 7 pźdierni Wcorj ooto godin y siódmej ie crem pte d głónym gmchem mgi strtu pry plcu Wolności 4 pocęły się bierć grupi mężcyn i obiet W piersei chili demonstrnci POCZęh nosić Komisj yborc tór tym c sie urędoł jmuje j idomo pierse piętro 0 nturch telefonicnie idomiono policję tór po ilu minutch nlł się pred mgistrtem Anturnicy n ido prybyjych policjntó oryi Prytrymno cły sereg osób Dochodenie ustliło że głónymi sprcmi ntur byli trej mtodieńcy 8letni Rudnici 7letni Kielmonoic i 9letni Grosmn Osdono ich rescie J się doidujemy dniu disiej sym pred gmchem mgistrtu jest ystiony posterune policyjny Kró 7 p:tdierni Witos Dubiel or sen tor Sdbor PSL Pist ołli Trnoie n corj gromdenie pose! sie Zebrnie odbyło się budynu Sooł" n Strusinie Po premóieniu posł Witos chili gdy n trybunę sedł poseł Dubiel n slę ypełnioną słuchcmi chłopmi rocył policj ubrojon rbiny pod odą omisr Mli nosiego Komisr policji ośidcył że gro mdenie roiąuje i po lec opuścić s lę Gdy posoie tierdili że gromdenie jest leg lne i protestoli pre ci roceniu policji om M!ino si poołł się n telefonicne urąde nie ojeódt rosiego Policj musił ebrnych do op$z c;eni sli i n podóru prystąpił do spisni nis obecnych pry:em mnięto i obstiono posterunmł brmy Chłopi protestoli poseł Witos prosił o djęcie posterunó poi djąc że urądić chce cli Sooł sprodcy iec poselsl Tże i do teg0 drugiego ebrni policj nie do puścił Posłoie precio omisji yborcej smorą ruci!] s!;;!o ucieci doej or obecne mu rądoi i cie!=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pili systich chodących do gm chu mgistrtu Nie uległo ątpliości że byli to olennicy listy nr 5 co restą moż ięieni mordoł n b y ło us t lić oryó tóre no sili preci unictnieniu tej listy Ló 7 pidiernl Nie ieje myśląc dobył noż i obu mor P rypusc j: że omisj y bordiś pryieiono do ięięni e d0ł c uręduje n prtere ebrni po Loie ieśni e :si Smolin po Rno sedł n podóre i tm ujrł cęli Niemiroisiego n Bchor ucs sego treciego nsiel"h rąhiąceg_o rucć mienimi on tonego p(>frójn mordersto dreo Bchor djął ps dł go do po b Pred dom lty B jo młodv p trymni psierboi i Pocął Ostryć Rolegl SQ brę ttuconych sy robe ąmordo! sego sąsid tóry nózt nstępnie chycił chłopc r c!eech pęr_te:oych och N!ntrąsł się jego młżeńst e str dło i ąbił go sęe biur uź byty meclyllne tr są obietą Wócs sąd uględni Z orionym nożem rę}m udł ostł liidon te mt me otlrnosł snu jąc cły sereg oolicności łgo:łtących się n posuinie żony Zstł ją W fd!d ilłlll W:MU sł B n 0 m_ esięcy ięieni One chcie rmiącą ie:&o dieco Stnął policję gdj B uońcysy odsidynie ry pred nią poptrył chllę i ręł źe Stniisłó 7 pźdierni: d " rócił do rodinnej si gdyby nie dieco tóre m n ręku :r; Poli:cj śledąc sję tór doonruzułl se mu Było to nocy dri chty były mordołby ją j pred chilą psier ł n: te:reniie oouc:nym seregu rb ttpil } mnięte udł się ięc spć n strych bó ó i vilmń strerdił i;sitniene orstrcił ł N strychu jrł śpiących psierbó\ gnicji tórej dniem byfo oohijwrs 7 ptdierni niie pry pomocy seglch możuyclt gmchu sejmoym doonno co ołąd środó c;fonó S2Jjld ujętych pre rj rdieży 8 tys ł Ofirą pdł se policję retr lubu Ch D p Kuł os Herstem sj;i bylł niiejii Kimn Potorn brodni psychopty Po porocie trech psierbó SJ rbusió ;K Klub ChD pre 8000 Drogocen ny b ry n t!%sef:;m:fe Pn <li:: u Promienie X n usługch policji ryminlnej r;ji8hlz6iil!!x:! syłe pieniężnych Wrs 7 pźdierni prę spił le be drogocennego j: Chrib:cyn Wsyscy cłor0wie W tecce posidł 4 tys ł rr!:n W restt:lrcii Gopln" dł bryjintu sji ostli resfon!i conych n ysyłę Ojet poselsich do syiu młody i:nżyiier Pomor p Jn Pnn Stsi nie chci:l J>0Wte<lfoć ilu posłó i sentoró pondto 3 ty Lorenc Jdł pil desiyl się e sys co się sfoilo lejnotem siące ł pieniędy lu:b0ych µonic ticg0 i mrugł n mlone oieitji Doipiliero omisrjci e y;nl e U ż nie mił P rą? resu iedn:o Do stoli prysidt się nn pię łmi że ostony my płnęt Ló 7 pźdierni sntoro do torgo mił yst pje i ność pnn Si:si: Kmińs (Cemio n pmtąitę" Lotnicy tóry ltją n p rtąch ruąde udł sę do lbu poosr; ; s 44) Po olc ji nżyrniier iprosi!ł Dyżurny donii pocicsiył ro Aerolotu międy Loem i Kroem sy tecę pen ęm n stole O\"ro j do hotelu W:iedieńsiego n cich po pconego inż}llier donieśli diś rno że cł prestreń od cisy te;i już ue stł Wfoie gędlę Bryl nt njdie sę rótce Kro do Jrosłi jest!eto po bepecenst droyly 4oei0drue Gd d l h t ośldcyt Pń sią Sts:ę będiemy ryt piersym śniegiem Y n esl; rc ros nłi micli n u \Vcorj po południu eroplny pre oryt ru ro eg Si ę gme\vny g O S pp omys n tv nd;;e m dtlje się J 0 vv 0 J "" 3 Jtyly śród śnieżycy Piloci e<">n n: od cm r jsego rn pod obsercj: ry prylecieli n smolotch Wie Ho:l! Moj pnno prosę 0dd ć inżyni cr co pół g{)ldiiny tej:efonuje do dni do Kro donosą że te pre spię ons rj tu pytjąc o n""" c vv! Strenie llwiedil Wiel Śni eżyc śródmeścu Ależ j n:!:e ięlim Jeżelii jdie oniecność StnrstZopne 7 pźdierni l:rtl\on slużb hotelo pre Kmińs bę<lżle poddn n prew ciągu dni disiejsego pdł ilo: Wrs 7 pźdierni suł poój Znleliono pltynoą ośetlni u promienimi X irotntie obfity śn l eg Tempertur obubiegłej nocy gdy trmj nocny j n iiyl s i ę chiloo i utrymuje się n dący stronę Al Jeroolimsiej n poiomie poniżej er lł się pobliżu ul Chmieln ej ulcy N Hli Gąsi enicoej or pr y Mul tej yj echł n g e ó pr ęlony siem Ou pry 2stopnioym mroię prę oni rst śniegu os i gnęł ysoość 2 Pomimo że motonicy n ty chmist cm Gieont porył się śnieżn oo puścił ruch hmul ec gon ;os nną domg się ngiels prti łoą sy się s il ą r o p ę du po synch d e rył bo 0u drugocąc go niem l dolondyn 6 :pź:iernj! s n y propgnidoe poo ju śvtfoe t : (Pols Agencj f clegrhcn) O or jemnego POroumierni j że!:lny scę rue N onfcnc ji Prtji Prcy om s tnoiso ijęte "pre rąd njelsi tli tł l U dl Ją? n Oe :rg p Wi<l!ll!O du:u disi:cj svm reolucję Ge neie stno ifo głóną preso opuscenie odchu po rm 0 pry) " po 0 0 sprie polhyi grnn:ic;nej rądu Re d e rooju mchu n riec rojem Wl r!unoego d;hyt o ich ed )!uci rnc ugę n niiebepiiece: st\v Reluicj: domg si ę od rądu pod Łof 7 pidiem predi eo pomos tu e iekcr o u: O s! st o yni :ące rni ptó r: rn o\vf e Stnmi Ziednocom:Niysy sąd oisoy 3 0 mstn\:j ło si ę e ie<l en mi!sc?;ye 3 [ e! " J pelcym ro ptryl corj spro por W ł A d d ł sp:q lnyh v ls;c n n:eibept nl cel n uregjilon s:vstforc:h po Jóef Moty i es poyitury o jsoej cmt r;i c rejc oll rn c>efst;o tl! ce del!rd i pry :uos tjąc ych : cseniu ltestji trolnei Łodii Por Moty smo olne m lej noi ogolngo potłti en: t siej spr ie grm:cy lbftsiiej Re r escie r eoiuc j ndmreni że P rti opus cenie o<l7hu sn_y byl r sąd Drug Cfo>r yp du 34ie!ni J n! / )]ui nct dlsym ciącru że PO Prcy oib oiu je Sie pr vr6 ::lć soro WOJ5?WY Ło di n 4! eiące ięi e r J s:ens l o t rym ł iiy J d ; A olneme słuby NJy sy sąd ojsoc orn i pr:i e li y g:rnjcru r ą u :nghlslnego ty lo to bęiuee m v!le rorm:ne sto y sł e poruonil Motvę n 2 mlosil\ce ręi jest nd:eipryli;llile ustlroion iclrid suriiii nojdvcme i h::imjmve i_ ; P"r\VSZf sng Kstrof trmi o \Yrsy Wmoeni iloinnó Hlnmtyunrr l Roii prcy d :<lb?;; porun A l

2 Pn Preydent Mościci e == n Górnym (N leo) Pn Preydent (x) precin stęgę i odsłni pomni Słąsu Postńc śląsiego Kró lesiej Hucie (Od góry) Pouitnie n dorcn!olejoym Ktoicch Pn Preydent {x) oje dr Gr tyńsi () jen JVróblecsf>i (2) burm m Ktoic p Sydlr (3) lllr2llm2 s& ms mmmr$ B!llllllll!llll MJtUJ2ZJ!llllPJ!ll llll!lhłllllldlld m!!lll ll!llll!l!ll llllil!lll Ftncj Mesjs hindusi" Pryżu jo rj reordó Pri o duchu dusy i prdie Rąd SOUllBfÓlll prosony n jubileus meryńsiego mist prl portr hotl:j/o Wl:Jgo l \\ ; o rj reordó uż co mu nie presdć ielbić pięne obiety \ r yę Tm systo jest Głośny osttnich csch młody do mnie codień cterech stron śi j": njięse njbogtse njhindus Krisnmurti tóry penych t później ucestnicyć oficjlnym prcdse itd Soiec gencj telegrficn do Jeden dienniry frncusich ob sforch teooficnych uchodi no obiedie Sybim ruchem ręi Krisnmurti niosł pred ilu dnimi iż preydjum rus się srode n to berytycne ego Mesjr preby tej chili! presunął plcmi po sych bujnych mist Bostonu Ameryce ptosiło pryjmonie Ameryi jo rju nie Pryżu rądu soieciego n Diennir prysi spółprconi łosch jby chcąc uporądoć predsticieli ogrnicony ch możjiości Poid on że frncu i nie dość cenią łsny Journl" p Jn Msson udł s_ ię do chotycne myśli pocem ngle gorą: urocystość 300tnej rocnicy!łoieni rj łsną ytórcość i by ich miesni słnego hindus by coo i płem cąt móić o mist Widomość t diił niepomiernie doodnie preonć że duch gllici nim robić yid" Pryjąt go y sej dotrynie Scęście błogość" pojęciu łde miejsie Bostonie lboiem rle nie stoi tyle inencją me torny loj nstępującemi słoy: Pn Krisnmurti ąpie się tej stożytności oto c d_o tóro mie nit nie ysyłł podobnego prose rysą ylic śitoe reordy" Frucji n polu premyslu i robót pu chili po męcącem pooniu u :mi rą sy_ste sprcłe ludie Od ni ni nie nosił się mirem gos:ce syscy ni mosiesich bolseió str Bourdeu tóry reźbi jego biust pcąt;u ste sit blicnych Zrądtono ięc śledto tej spr mieli ten tylo cel n ou predea ięc njyżsy monument n Jeżeli pn chce ceć śiecie ież Eiffl licąc 300 m y A ięc podobnie j jiś ybitny ystiem Chryst?s J pnie już go ie yryto iż prosenie ysłł do soości jest produtem frncusim Nj mąż stnu cy też slny tor no osiągnąłem! _Scęsc!e to yrece Mosy peien portjer hoteloy chąąe ięsy idut n śiecie njyż y Mesi" hindusi prgnie utric nie się nsej :!snej ooboości vsy urądić bie żrt Portjr dostł prypdiem od dru sy i o njicsej ropiętości to nić po se csy soje rysy stego C<> ąne Jest jems pryyc;rnemm nłogmi Scęs r blniet proseni yppłnił ge> frncusi idut olo Sint flor Nj mieniu P dtużsej chili ceni oo cie to dosonl hrmonj trech ele łsnoręcnie i ysłł do Mosy ysybse Pociągi n śiecie biegną e Frncji międy Pryżem grnicą bel" [d diennir prysi sieleś mentó; l<tórych słd się ctoie łując tm doolenie poodu nie gijsą; preciętn ich sybość ynosi; cit jedbn otr rogu pooju cił dusy i duch Potem systo spodienej urtuji preydjum mist Bostonu Messs" ul się n prngu Mlody inne jest nicością 98 lm n godinę ;;: Mesjs hinciusi rucil tych prę Njięsy most betonoy n se cłoie ubrny ndyc stri:nie Krt dobrny rtystycnie bąrvvą df jby jąś prolmcę pocem cie to most oło Sint Pierre du Vurdo Vr} ;Ni)vięse hngry n śiecie do tonu troju Cł posfć Mesjsż<( yprosto\vjy n sym głęboim foli U nidują s i ę Ordy e Frncji Nj hindusiego tchnie yrfinoną el teh pryjąt postę cłoie gotomł ięsy n śiecie port lotnicy jest gncją Ocy m pełne gtęboi<iego \vy ego do li oceującego n iiś ru Glos mięi ciepty; 0 dź\vięu spreci e strony sego interloule Bourget / d Njpotężniejs ltrni mors jest piescotliyrn net : chili gdy tor Diennir prysi milcl Po e Frncji; siłę śitł m milion ubole nll pryremi stronmi życi penej chili uśmiech dooleni o ryto noą p nl:jtq o bser torum W e dl e d orue5en jśnił n us_tcf Mesjs byt śitovrcrro" sec " się utliło Kpstcie słronomicnego rl Msson p p:e rtystycnj P_o n mói HDCV do śitu Od orę njsybsym jest Duquesne" tmtejsym uconym odryć noą pbne \\stępie Mesjs hidusid do dienni cl Joy od te<:bce_ tern ojennym n śiecie iediął!ud_ Njsybsym eroplnem n śiecie r nie mm prost jednej ol ; \Vd?0 P!;lL peu" e mię tę 0 tórej istnieniu Jest smolot frncusi Reord Bonnet nej clnv ili Oto idi pn diś npry?:ii n_rod_c:y oi: es ets chcny ość już pred 800 lty nie mogł jej ie: Nj ięsym sttiem poctoym bu ldd po seregu dlu0ch onfcrenc:iihj supi "!ej cl; tl ryu rom dn bdć poodu niedosonłośc donym n śiecie od oiceui tóre jęł y mi cły rne po śnid tyc lut tor y tc posuują instrumentó Noo odryte ciło niebiesie nleży ojny jest le de fr nce" mjący niu rótiei cediennej prechdce i prdy L nseg<:> systemu plnetrnego odd męcącem pooniu u vv;sego mi 9tosen:i <or y yr_ brł _ngle od ton Oto \Vc_le poźn licrb frcus str reźby Bourdclle musc jes cen oscl:ios pre \ Kusnmurt lone jest od emi 0 6 miljrdó: lomet ró tór pryby slo\v denn;r; moąc: preglądnąć po;;ttę ich reordó ś\vitovch" mpqnując jest prc stron)mó To ą ludie t?ry trą tylo Am stec Nicego 0 rne njdą prd tóry n sdie rchunu mtemty cnego dosli do bsolutnej peno i iż nie jest p{}z nmi! śit \V te] clrnili ońcy relcję se po sferą Neptun njduje się ;ieś upły n Syber podq go y vidu cl ic nn i u fr ncusi ięse ciło niebiesie Dotychcs nie dołno jesce ust otr n mię się NieyJde o tej pore upły yoł rochylif W północnej Rosji i n Syberii ;rnnoly niebyłe tej pore upły do l:y popłoch śród ludności tór spo dr ich slonu i ut się jej f l lić chrteru plnety to jedn jest pe dh młod obiet icciroej to n i ż pnuj n nij tmpertur ncodąc nietóryh miejscoośc ich dieą _się jichś ndycjnych Pry?ył y_cgąć stronę cme ms mż n ien; thmo"" d? 3 stopm elsms lece Odrycie noego cił n:eb2se20 Zh się u nt por:ocy tóry Knsnmurtego dłon snenob łą o Jest dd!" ne :nne so dieich Syheri i nstrse r_om u nie poidią blisi omec st lub c0 ; dlugich pch strojnych bogte uchodi trmlll!f mtentyi notją tiej temprtu:y shy llrn i njmniej porót cr n tron royj j picrśc ioni Nd ręą tą pochylh sii; i Mesjs" ruchem ceremonilnym y sieni gdy norm lme dą sę iu odcu si tornym mło mistycnym ć ncne chłody my o ses" m metro\v do Koniec t: lbo Poro t cr niebyle Od

3 _;;;;;E;;XP:R:;E SS Wf EC Z O RN S:L lidyby się ożenił pięną ponniną że preon/by sq / ego mogn/l est iodunq Łódź 7 yn idi rni Pred niespełn tygod:t: p Stefn Ksierny ybrł się sprch!;ndloych do Ponni W ciągu ilu dni htn systie interesy i onegdj decydo:lł s i ę porócić do Łodi J N dorcu stojąc ogonu pry o ienu soem użył ślic:i blon Pieniąde Oo śmierć"! v: Ktipilm:0ei oto T mm ndieję; te ter bdies siecliil spoojnie A cy m pn pooleriie dy:nećę tór poł biiet perono y bron? domu KilBSrQ OBD e L T :JQłD:CZ :_ O : lijlfro\vib był niegdyś służącą pn Arnold!>? " \ \Vil \V :: [ : ::liony 7 pźdforni ł t t < W d ru: corisym J) s c orc ej r P iotroi{ Wydrył się :tsrc f oleio W godinch iecornych n fore toroy służboustfono pocią sę ym W i;łonem to rym nidło " ilu ole i:; ry Do pociąg;i mino docepić loomoty ę mne;uiącą n tre sms du_ący 5!ę Prooie rue orietuiąc sę ce;nnoscch d pryucł e pocąg?stiono qbl go lq Cy pni ogoś ocett i cy odprod spytł bhż ; ąc się do pię nej nien jomej Cem n nrec!eg) o<lpr iedił mu słodo uśmi::hjąc się :ł!dnie romo;e byli Po ilumintttoej już n pryjcielsiej sbie i rom :vli j stry njomi Ponież do odejścid po::iągu po( stło jesce ilnście minut pn St<? fn prosił są prygodną n i nn ą d c bufetu n sromne śnidno Pryjemną romoę prer l in: gi; =f: ; był net rygno 0 :p:ciluięt:;rci t0sy Cy uecyiście!l brd:żo się :v JipMnpnep "! ls&ud ten n nie Arnoldie popętnię smobójsto mruesył sybosc :t nechł Nie mogę już dłużej cierpieć! Miłość gon słuoy Suti derenie były brdo po be iemności to gorse niż śmierć A moż rezy:7icie t nieist ne Kolejr W lenty Ainroże d:>nł ciężsych obrżeń głoy i eny e chce _oebrc so!jie yce? yv_ mopomocy gę_ mi ;i sumieniu ctoe fosę r po udieleniu piersej ś Trójcy dvs PO!SC do pru by pr:onc sę preiół go do spitl to to Jest decydoł się rescie Piotroie O godinie piątej po południu prekrpińsietorysy jego Duch go i Ci2lińsiego optrono n miej cu chdł się już pred glerją miejsą Byt ti myślony że nie użył n ypdu Wgon słuooy tórym njdo et iż bli:żył się doń jś nieist li się olejr ostł ncnie us tór objęł go i pocłoł ust uomt się P A rnod t ru d n0scą od ony łde olejoe drożyły doch : jej n:!fętnych ucisó derue miące n cel ustlerue cye eo pm hce? oł! To J Lolc ołł Slllle my yniło derenie Die J vryllą pnu spodobłm spytł go ;{ Lódź; 7 pźdterni jąc się rol\nie CZY pn mnte nie _ Zochtem się; Strciłem upd nie głoę reł P: Arnoltl Slrs/d odpenego c ponje? Pni dje ię hyt u ns służąsu stfe ertrymyl różne Hśpi gotó pn jest e rriną się rjżenić? Kochm pn pnie Arnoldiec cą?_ reł po _rótiril nntyśle Ale żdej ch:li njię Pn i:i rcię! A ter Jestem bopisł jś tjemnic :ol żden mężcyn nigdy mi jesce t nie _gtą dą??rdo pn ochm Cy są pryjemµościąl te Ch cę pnp mme pn S eję ł J pln m<m śietny : _ W tim rie d b h t d d A rmpono : d d" rno o epc n Ją o SLe ie t n ytć żnych 0 go in;ie 840 prye u no;; < p vfln Plescic; Cto c Pni mój ntecony N dorcu rym 2 h rosę m J ł is Po cułyc? ynmch nstępoł mm ręc """ny i sidm do n$tęnegc n e c :Cę hstó yle lomcny rot: r nć S C Pnn Lol oquyl się Wyrł pocią!!u i pryjeżdżm do Łodi ; e m n pn pr u ren ie Jutro rnd łodi! Do idenij po l pred głeną ic P Arnold jo cłoie brdo mu s \:ę i pocę go grmocie: Ponież roległ się treci gide jęty nie mił csu n miłosti Listy głoie Pobity schronlł się bocnej lei p Stefn nie mił jut ni c&iii do ncodiennie etlroly do os ięc do pociątt W Pred ilu miesiącmi otrymł jed gdy npstnic reygnoł poś mysłu Wsocył l!lgoie sontfoł br portfelu Z!ł n seretni tórego treść mocno go cigu udł się do policji P Lolę Krsesą pobicie sąd erącego ilset fotycn stiioil sł n 50 łotych gryny Pnn Lol pisf: Trech olei:r:y rnnych J t: n g0n S U40WY USZ o Kiridy odc ł "_e iei nie ocą : łodinin ochliy sżopenłełdiri" liodi sońcyły są łodiejsą rjerę Tomsoie Lódź 7 pźdierni Policj lód posid sereg informcji o duch młodych elegncich dmulch Mtyldie Mturlsiej i Mrji Symbylónie Są to ytrne ;openfeldiri tóre grsują od dlużsego csu nsem mieście :i odje dją systie ięse słdy mnuftury Specjlisti te rdną t ręcnie że nigdy jesce nie dołno ich prylpć n gorącym ucynu N ulicy ceją yle n nich pryjciele tórym oddją trnsport" pocem miesją się tłumem t że pościg nie prynosi żdnych reulttó Mturls i Symbytón umieją budć ufnie ą upcó Znją się dobre n torch i są t ybredne że spredcy nie mogą nigdy dool nić dch Ymgń Gdy n preciąg ilu chil nit ich iie obseruje rdną mniejse stuci toru i opuscją slep ośidc jąc n odchodnem że nie mogą się de cydoć n upno żdnego mte cie słdie mnuftury Bluco sieg? pry Kościui 4 ońcy l się dl mch scęshe Srdły stuę jedbiu Gdy po ilu godinch odiediły poblisi słd p Roen poślignęł im się nog Cór łściciel słdu użył j jedn nich urył po: pltem situ ę płótn Pryjechłem łśnie Ameryi"! W ji sposób sprytny osust urdł 78l tnuii strusce 20 łotych Łódź 7 pź(lierni pnią Esterę g_ t ą strusę pry ulcy łą 7 e ru on :Vą fies ł jej YD tóry do erodms;lgousturylm yemi:c"ł 5 " pre un Am Mfueniec co miesiąc prysy!ł iej gtóę tór upełności ystr:ł n sromne ydti strusi d u nie ot 7:y P oe p ier:m mł Jese pienędy; nt te listu l;lyl pome_ mepooion n!lceruem ł nie syn cor n uicy cept Ją J is Bo :>ą? t :niomyc n LY pni Jes pnią spytł Ją T odprł strus?: um mm pryiemnosc? Pryjechłem łśnie ż Ameryi Byłem Noym Joru sprc>ch hn dloych Mogę pni omuniirn e syn pni osttruch cs h dorobił się olbrymiego miątu i stł się łścicie lein ]ednego njięsy:h bnó meryńsich Strus ucieson tą idomością ołł: gdyż był jęty interesmi Prosił mnie łśnie ibym oddł pni ułony A nie ie pn cy ysłł j:ż pie: " niąde? Ocyiicie że yshł W żdym poycą cłłb ym pnt s łuyc mo rie Prodę pni syn interesy hnd!ll e to te mogłby p ru st!e orymyc pernęde motm posrednictem To byłoby dl mm<! brdo ygod ne odprł mu Nienjomy ydobył portfelu bn not stułotoy Mogę pni ter dć 80 łotych Prosę o 20 łotych res:ty dł mu pieniąde Gdy strus rucił się do ucieci P Bon±oej nie Jdło się pryłłodiejs pć sprytne«so 0 irimvi Strsny ypde re miie trmjoej Robotni uderony pre gon Lódź 7 pźcfliverni A ięc ter już roumiem dlnim dążyły biec drich N terenie remiy tr;m}oej ycego do mnie osttnio nie pisł! slepu uł się polic} Zpenie nie prysłł?ni ró Cl!irźyl się corj str sny yrpd e Po J>reproądeniu Złodieji RobottnJ: Jóef Piisi (Ogr odonież pieniędy prd? Musi mu pni śledt osdno ięieniu pene opófienie 24)prcując n synch nie crn jedn ybcyć żyt ndjieżdżją:cego igonu trm io ego Gdy chcijt sę cofnąć byro już byt :późno NiescęśHy roboffl u<lier ny " Pożr postł mjątu iemsim msyny do młóceni od isry ::: Strty ynosą 30 tysięcy gloę donit oh l Optryło go pogotoie Pożr l ciągu seściu godin Strżom udło się jedynie :bepiecyć pred pż em poiżnliejsyd cidesnyoh r fbryce pry u/ Zchodniej 40 Łódź 7 pźdierni W mjątu iemsim Klui pod Piotr Łódź 7 pźdiern : c Ponież systie ięse slepy oem n!erżącym do p W śięcicie poblisie domost Zbudoni goswc 0rj \vybucht pożr fbrycv DrY ulicy Pfotrosiej miły się już go ybuchł corj groźny pożr tóry podrsie p Śięciciego doscętnie Sirgd pr ulicy Zicho<lnj 40 n bcności pred ytrnerni sopen ogrnął systie budoni fol r spłonęły e y oddi stmży og : 0W();i Strty ynosą 30 tysięcy łoty:h feldirmi yjechły n gościnne cne or sąsiednie grody fośnic ci ągu ilunstu mrnuit stlu:m!i:t ogiei J ustlono p o żr po s tł d :sry $(rty n;c nce Do cji rtunoej en0 strż ystępy do Tomso Piers :yri obcym grun cej oolicy tórn prcoł vre proej msyny do mlóceni Pr yq:yn pot r u nie uistlorn rjłó #

4 XP RES S WEC!tR N Y = 4 O tem co ns smuci i eseli Dl ogo są tsói? Wsid się cystych ubrnich ysid brudnycbkil słó o pryrej sytucji obiet A ięc J i gdie? Z poctą jest iuż 0 iele lepiej le Jesce nie upełnie dobre W Łodi Jest cor idnie) ch Lódt 7 pcld dno dbć o cystość tsóch SieTsói łód7jłe poosit:lją jes dente jest WSZe brudne Nleżłoby ięc sprę yjśn:ić ce b:rd2io \Wełe d!o życen Pomtiidl Ogo łściie ptenc<>ne są jąc już ich żenętr;ny ygląd n:lettsói mieście? ło:by trosę ugi pośięci:ć ich st noj enętrnemu :jr SrOlie sfory pubfoności nie preniejeden psżeró spot się już prdopodobnie nstępującym nder stją interesoć się sprą mlmię pr2jyrym ypdiem: sid do t tych US!tępó Scególltlie sói nołutedlem cystem ubrniu pryrej sytucil nlły się obiety ysid osmolony brudony Bóg df tórych osi:itnje roporąderti sn:trne są p:resiodą nve efo pre byd le cem Relmcje n nic się nfre ddą Mężci;"Z se łt\vtiej d robte rsrofer nie jest odpoeq!iłny t stn dę Wstąpi do ou:ldemn eerrtulnre ej możn spć tich runsłuchj cy tyś już snął? Nie Nrie snęły mi tylo J nogi 0 \VSZJSttem f h PD rc u ubriłlł psżeró dzie do Gdle tęc nleży suć pryczyrl Njg orej jest mieć do cynieni i ie t? rmi ł i ts t Chod obre Oto mleńi 0 0 e 0 : l Si u::ą me: o ler chorób usnyc p;ybv pcent: Ler bd go pu;ue leu ty;llo do ómuttruc;i pserse Br t Nstępne t:>seró mtł!stż soferó do susło e pry)tsc nu r Od h i"d " h bw tt Kurcj <o dni nou to smo o Mlnyc u: itnc u To d J " n ; rdl >nt le t d t t edenstego diesięć dru <l)ą Wlęc oru o preiv; oen rc się do ;pcjent toró <>ró różnych pce No pnie Trutmnn pń!łie u sy są już r porądu ięcej pn już sprętó nie potreibuje prychodućf Co? pyt pcjent yryi Ocy<\\iiście ie tioh nc}l trnjąc tr i sfrqąc się usłyseć sło ler Pn juź ter dobre słystył! :rescy ler Pcjent pryłd Tęę do uch i od poid! Poid pn te jui dobre słysę! A ile ostuje t cł urcj? Dieście łotychf!! / Tryst łotych 7 T odpoid ler Mł stcyj * pociągu ysił tyl stróż i poprosi o luc: J>Oiprosi 0 luo Noy loil jest o ilele ObSZemiejsy Ale jesce nie systo jest porąd u Do urędu chodi się od strony P<>dóri Dlcego dęc ulicy nd brmą niem Odpoedniej tblici npilsem : Jniteresinci nre s" oboią:ni iedeć gde si mescą biur urędu Prcę odgidyn: treb im ułtić Lot rnie jest jesce 0dremont0uy upcln:!e Jes(ce re nim prc Po<ttogi jesce nie ymyte spręty nie uporądone słoem pnuje jesce błgn Cy nie moin Jylo tego ceśniej łtić? ** Komet to nfo ucyni C&ż Wńęc m * robić? Prytro jest prejść pre cią W Łodii jest cor \v:dniei Po oli slę ;rninl\ iierując się stronę potoi rięsistego śitł lmp e tryp Al b ; d rce cnych le ją ciemne dotychcs rur urvv:u Sę mllescą "o nie łłł!jil Słę żdn J e stą ież rne gfps \l"n!a hdi e 9 ec J 9 u Onegdj ro!yłysly ś\vitłem elicitryc : nem ul:ice Wólcńs i Żeromsiiego od fihę poctoą lj ul!icy Piofilio\v Siej rogu 6go sierpnr ietunu Andrej : 7 pren;esrono nresicle do 0iu pry Zchodi tylo pytnie dlcego <u ul Zchodniej 67 rt od rogu 6go Si:erpni? Scegónie n \Vólcnńsiei lmpy eletrycne piny stę ciągnąć od ZdŻldei n jest to bo:em n:fciemriejsy >ąfo śródmbeści W Slch Ornd Kin!! TEATR RW o jeden psrżer Pry drich stoi : ontroler tóry odbier bilety Pry n! dejściu psżer ontroler oł głośno: Prosę się nie pchćl Kto się pch? pyt psżerruoj!o ięcej niem Nic n to nie pordę odpoł d ontroler Musę się st0soć do ixepisó Precleż nego drożyny W tych ręicch SpróbUj pn iąć mogę systo robić rt łotych policjntó N brch smiu jeie łotych Coi pn mói? Ale pteprum :>n sąd pn n t dołdtiie te ceędroł y? Cy pn hndluje bydłem? Z Wrsny dc>nosą: Nie Jesten;:orerem Policjnt l>reohodący cofi po Ktoś prychodt do strego pryjciel prosąc żehy mu pożycył sego luue uh: Msłoi tlfl;z&! dooni Jegomość ó nie mjąc ochoty rę ż tr0ą hiąych się ę:lc ri ołdło sę t sero Du męcyn ti t ego ucyruc umcy się e on ies ł :L b t uyc ie Q n l7 lp;ęseim n pstisu N niescęście tej rhlli roległo nieibogłosy bt!?bydu pocnt V?ohec głosnei ntury się stjni głośne rżenie Precie słysę e oń est stj?oro trymł scz"5;ł n stopień pole0ł ech_ć do omsrjtu l li! Gdy dot"o mił ulicę Próną Je_ Ty mnie obrżs! _ oburył się pryjciel _ ięc ty iiemuś itłupiemu den nturnro s!edąc_yeh V: doonioi brdiej irys niż mnie te roż0e Ył mesipodeme pobnt pięselą W nos Cios był t stlny: ti po mu stremu prtyicielot co? stemn:oy spdł e stopru Wocs * npstni ysocył dorożi i rudł o nturnicy opryse do restu dorożi Gdy ucieinier chcino porotem sdić do dorożi ten niespodinie yjął nóż i usiłoł prebić posterun L oego tym rein ov:onił go yidot:; uderjc cłą isiłą lsą rę ę oprys Wrescie dorot podjechł pred brmę omisritu Gdy nturnioi no ysidć dornż: ZcZ!\ł opć t4 ten pdł sł pre rdio? Co " Dr med Jn choroby Pol o c:vt: enętrne pryfmu;e od 46 Andrei 4J tt/ll reti Orlo" E Crioso: Ritern" serend PROGRAM STACJ WARSZAWSl<EJ 200 Komunity ndprogrm 640 Tymolsi; tlej góry" mur Q :grjt";de: Odcyit: Njnose ierunt rdjoodbiom: dylle Psionelle CibuJ: Do ciebie\ sere t" (J4nlf 705 Od nd Wiąt melodii cygńs icłl W!n ygłosi dr M łlenel o ostitnich boich pod Rdiminem" ujió 930 Odcyt : Prę słó o ygłosi p Andrej Wodinosi 7A5 Koncert popofudnloy W yonniu oriesilry resfureji 3oquet" CrdiUo: Ctri Cfri Tosti; Wlc A Nilsonfyscher: Cest toi E Crioso; edcr serend Schren: Polsie tńce nrdoe L Dequn: Brise Argenti llj " nc Orcnitedtec: Pot>0urrl u tct r; stnie rej pł6r l;)fl4\ ;i;eglrstie" \\Ygtosi p Zygmunt :Różio si 20J5 rr!lstnlsj o<:ertu Symfonlcnego Filhrmonii rssiej 2200 Komunil<ty policji sygnł cstl omunit lot:jcometeorologi<il!ny ornunliy PAT ndproirrm Edrd Rej p t Dl Doroiłytb"!!!!! W PROGRAME:!!!! APASZ" illł drb i sprod:tił porotem do ą_sć osterunoego Doper nu ltnto :ve:ych ncer i rd osło go ąe o do restu Był to się oło Stmsł Bttosest tmieszły pry ul Rogosiej nr To się się do ucieci ulicę Próżną Policjnt rysmi byli Ludi Mur m:t jespoty Duch njomych scął lrm N scęście prech >d:tił go pryjciół Bronisł Wilnos GrndCife Có:i się tobą dieje? Nie idć urt ulicą yidoc polićii tóry cię ngdiel Hndluję meblmi Dużo spredłeś? usłysymy Nrie spredłe:tn tylo so je nstępnych! i dni udiłem noongźo espołu ystion o diś RAZ" Diś W iejsiej njpie spotyj\ stę dj tocy się n temt njomi Romo Kro ostuje ter do tysiąc Koni dostnie pn mote 800 le ątpię Mrny pies ontuje Str Bomb śmechu odsł W ARESZCE" Sec t odsł!! STARUSZKEWCZ!!! NUMERA SOLOWE Znomity humoryst soim oryginlnym reperture ZAMORSKA Śietn pieśnir i subret?? lllesslini?? L PRAOERóWNA Pioseni i pidni TRO SZYMAŃSKCH Tnce slonoo escenlrycżne DUET MELERWL Krecje tnecne EDWARD REJ Kły Kieroni smonli;esy" rtlłt EDWARD REJ

5 ::_;_ f_ X P_R_ ES S W E C Z Q_ R N f LiHunoPo młod ptriot chińs prycynił się ycięst ncnie do TOMCO PALUCH" W TEATRZE MEJSKJ\l W niedielę o god 2 po! odbędie się tetre tnlejslm pierse predstienie cylu idois dl njmjoosej dity Dn będie flo bjec 4 tch (5 obrch) B Hert i Ttrieicó\\my Tomcio Pluch" muyą i śpiemi Z Biostociego i tńcmi ułdie J Jncesie" deor cjch K Mcieic rm ji południoej NAD WOJSKAM CZANGCOLNA Slicn LiHungPo licy dopiero lt płonące drobne nóżi nie nosą cle śldó oleceń LiłiungPo otryml strnne y chonie europejsie ojciec jej był mndrynem did pistoł urąd mrsł doru cesrsiego Peinie i byl yrocnią etyiety chińsiej Gdy Li dosł do siódmego rou ży ci oddno ją pod opieę ngielsiej guernnti Cudqiem nucyl ją iż nie nleży oceić becynnie n męż bo iem ncnie orystnrej być smo 23 ocy m dielną Nui ngielsiej miss nie posły n mrne Zledie ybuchł ojn domo gtosił się ślicn LiHungPo do obou gcnerr Feng i ofiroł mu se usługi W penej clnvili eł jn do siebie i poiedit: Wrog rmj północn rst dnlem żdym s2iern pre Europę Potreb hm dobrego żot nier uśidomionego i chętnego do li " Lotne oddlty diecęce ropocęty erbune i ucyły obiety: Tych tóry drg:ją się chy cić broń nyjcie drjcmi i tchórmi Odmijcie im uśmiechó nie pryjmujcie do sych domó niech żdn sióstr nie sl się rornoą nicemnym tchórem n mężó i pryjciół ybierjcie sobie bohteró od drjcó odrcjcie ocy Gdie tylo jily się lotne od diły propgndoe yludniły się iosi chi(sie mlodieży tór sl pod stndry gdyby nie LiHungPo ponioslby pred 3 tygodnimi południo rmi Dr Dotór l Prnnl!i BRl\Urt Poludnio N2 :3 Z d t l 40 "6 Telefon Ji& 2538 e _ orócił Specjlist chorób sornych enechoroby sórne rycnycb lecenie łosó eneryc śitłem (Lmp Dr ne ł mocopłcioe rco (lecenie śitłem) Pryjmuje WDłOWJl L:np rco od 9 do il rno promienimi P LECZNCA lery specjlistóy g:<binet denty stycny ury Górnym Rynu Piotros 294 tel pty_ prystnu trm pbjnlcich) prymue chorych chorobch syst ich specjlności <>d g 0 rno do 6ej po pł Scepienie ospy nliy (mo ru łu ri plocin e) opercje optruni ff l!ltbodn u c7 UL U!! J (Cegielnin 9) Chorob» &6rne eneryic:zllfl Lecenie lmpą i od 58 R6ntgen Pryjm od 92 i 58 Dl pn od 46 Oddieln poce Biegł lnl_ Mnnit LUblc Pord 3 łote Wiyty n mieście Dr med rcoą posu Uje Zbiegi i opercje od umoy Kąpiele PryjnJuJe od iejolie po śietlne Nśietl!lni lmpą rce god 49 sdy (e beą Roentgen Zęby stcne orony Dl P"ń od god tote pltynoe rjosty 4_5; oddieln po ce9elnin 43 płtnie) Oferty W niediele i śięt do od 2 po poł ćeli tel Tel 432 Nuc se róieśnici ochć ojcy<; reł jej generlisimus spctnis ieli cyn ięsego od ciebie nic ymgmy sromotną lęsę Mfod chin brł się ŻV\\ o do Gdy rł bit nd JngTseprcv i miesiąc potem gtosil genc Kjngem i młody żołnier pocął się A Leu dentyst rloi nstępujący rport: cofć pod nporem preżjących sił _ Mm 200 pryjciółe tór(9 go j<it się LiHungPo n cle od njlepsej ełny piersej HDJO"ł[l toe są umreć pomyślność Chrn diłu J:?ongo 3 tysęcy ect ręi polec łl Mto odprl generł id pr Boicie stę ul nie chcecie ycę HOKLS:(Jłł(ft pryjmuje "leccoć dlej żyć ięc my obiety robijemy ro L li nicy pry ul Piotr Pry }0!0cy sych toryse gó nsego nrodu Sienieic 79 tel 479 osiej 294 l L lł p?oo h Siostry! W tyrlierę! : codiennie od god orgmo\\ ll ung o " otnvc _ O!!ni do tvch to ry uci"cją Słd guo podsee 2 iec oddi!ó propgndoych tóre ro_ " biegty się po cłym rju plcu bojj!! Po trech miesiącch stnl nood te] chh LHungPo stł się u mtod chin pred oblicc rlo bohterą nrodoą D r MARJł LEWllSONOWEJ Cegielnin 6 m 3 tel 4363 u óclcy i hleldo\t: o! il hor sóry ło6 Lecenie defetó cery Spediecąt lożyfo urocjfstą prj M o;;; c lne mste try cił Msże odtłuscjące Usu TEATR POPULARNY n duchy S"Ych protoplstó iż będą nie "fosó eletrolią Lmp Hrc ElelHroterDiś piąte o god 820 lec osttnie użły cudoiemcó psy i dieci pj Sollux God pryjęć od 07 Dl pnó od 24 predstienie dosonlej stui obycjoej se nucą tego smego lłoootorony dił chirurgii estetycnej i d:r:ił 4ch tch p t POpychdlo Ceny od 50 fiylet terdjl pod ieronictem chirurg Jesce mto reł feng Li gr do 2! 50 gr Pocąte predstień o go! Z LEWNSONA god pryj od 22 tfo_ngpo pcsl dlej diłć di:nic 820 oniec 0:45 t o n EDMUftO f H H " ChorubJ s6r e OllJtlDe memołcio ponm młodą s Lecenle stuc nym słońcem y tynoem Pryjmuje od motną dóę posidjącą rnies nie "Express" Romuld g 8 do 0 rno od 5 8 Mnicure higlenl lj ny Wschodni 7 4 ; pr oficyn prter utego pooju lub gubiono 2 e ::2cn mniejsych sle blnco po 6A8 Hf TY KOSMETYK LfKlftSKlfl D 00 tdy yst niem i Toms Tsylrn uchnią ośetle ględnemi 0 +ee Klit Pocąte UWAGA! śięt i niediele o f[od 3Q Pryjmuje się relmy n rn licąc od 20 ł o god i 0 soboty miesięcnie W roli tytułoej nieustrsony bohtersi coboy ulubieniec publicnoi ( :\ ( H con V A )!:_) romns spółcesny / 5 Nieidilni brodnire Ręce jedn tjocące mnie do iemi nie pnsicły grdł ZrnumJlem że tern polożeniu SJ}oojne i:vclnie stuoifo jedylną ndieję ocjeni gdy x;do mógf npmtnfó preonć 0 prclie mego lcet Nicbym nie uysł stijąc opór Bylem sijny le orystjąc net dru rou nuc Spodleilem się ld chil dotnięci ostr noż lub strlu morder cej broni Cyż njbujnieis fntj do:ln }est shyor:n str;sndese potożenie? Scęściem nie strdtem prytonrnoścli umyslu i dążyłem mołć: Jestem neidomy!" Jedin chil pomnienii byłoby już po mnie \Vidocnie brmienie mego gł>0su byiem cy pord;:tbym olbrymoi to scere i upenio brodniry o prtryjącem mnie uścisu die mych słó ni:cb\vem t:j\viiem Mit prl;ytcn cvąt)l:t"ic to"i" J pocufom śfotfo ś!ecy t bliso mnie sv : sf:slem ro se>t" ilu oso b µost<l\vioncj że tr mi grll J Nic morrtcm tyllc) st";erdic c t"tt roitmi em że toś pochylony n " v )yfo cle mną prypry ł s:ię mo:m ocom Nie próbolem tedy się podnieść by stierdić cy mrużę je pred śileżm ni cruchomy j trup n tóry tfom Króti pryśpicsony oddech tej oup;rcm Kżd: m:nut ydcvb mi sib soby musl mi po:lici tlhgą odiną Sytucj prerżjąc Lcżlem jescte t pre chi!ę ;: oropn: ślepy \\ obcym domu Pt)\vnlo grdlem ci:::isncm scmi żelny n c:ulo cło\ic tórv pred chi ryd plcó łocycy Potem roluźlą ydt ostnie tchn ic!llip nicidom: : fy się dlonie i uslysl2m sept: n lsce (Yrntnych mordeów nic mo :uje się że ślepy gąc n\\c t idieć stojc:yc]j nd :rn l Zclem mieć mdieję że yjdg brodni<iry yvd0:!uć : rn rpr::sjl cło Dotvchcs n:t occn: h: t\\ry co go ce:;: Hie rremóvil sło ter ceto sii: góronych ru pred nbyetem G ch Oferty sub Fitner Zduńs Dogodne runi" Wol ieś Opesłdć epubli syn Nr 8 ce" 5 Słońc y ygodmi posuu lec Mtyld Fit ję od r n do ner tyr Joef W godnych nie y gner Ostregm A ł JACK HOXE poroumdieć t cichym septem że Opoiedliem mu ilfilru 5/?och nie dotfom pochycić żdnego yr sute jiego btegu ooiiicności iu Roróżniitem to Yrźre głosy nldem się tern oropnem polo:ie trech osób niu me yjiulem cylo mego ni;i& Prre cty ten cs stlje obiece ję i rolegly się berustnrnie Bylbyln Gdy to nł>item slyisilem cigle systo pośvlęcill i Yjtieim życi bołesine jęr:i rogu po()lju tóre doµr0by odysć WZTo choćby n minutę :dtfy mnie do sfońst Sąicilię że obceyć co się doof mnie dli:lo gdybym otcjących mtnli:e demn(lromo septem prodon to śoich diol ;pochycić jedlneg:o tych cyf się dilej Dysutono n temt brodrtity bylbym g<> dusilt choćby łty do domyśleni Wońcu jedn mi pryslo smemu priypłcilć to ży głosy prycichty upełnie i dochodl4l ciem nlliie tylo ó o!ropny stłumiony ję Po tlożonem pre mnie sprod Ustyslfem bliżjące się do mnie nju nstąipu drug septem prodoioi Ktoś trącił mrnie bruljnie nogą! n romo rescie pry:godiny iruireil: żytor żądil odeltlliliie luc stć Pręd2ej Prypuscm że siprdlli cy Ody biegłem prechem do pooju stoitnie j utrzjymyiłem ohvie r dto mi S?ię że ory jim ostme brmy Zi:ócono mi go po niejfom poitny pochodił i ust cudo im cstle dorźny sędi reld: iemc: Acent drdt rosjini:n Te Ms scęścte WreryntY ci że r ten tóry do nmie się od\vt pre t l stn mi! cystym polis im jęyiem P!t Jes eś sepy Posłusnie poidniosiem się resl ten u:t:h mi pmięci Zpro d!zono mnie nną stronę po Prei::llź prosto ctery roi r0 t nienjomy oju i posidono n reśl& WyciągPos!uchłcm rou i sicrol em jąc ręce j yti to cyinjić ociiemnil: s!ę pred sicb:c Z trccim roiem u Donłem że umiescmio mule ądcrylcm gfoą o mur Byf to pc cde trą róconą do śiny nc ponon prób preonni s:ię omo Jeżelb się porusys lub spojrzjysz jej Jcpode tyt preonmy stę że nit: ;esteś nie Re; jś doprodil umie do idomy ośidcył mi nieid;imy resł brodnir P0\\ ied nm terr m6it ten Zroumiitem ncenie tej grnźb:\ sm "łos l<:! j:stcś i poco tu pryse[nulcżto sicdeć sipoojniie ostlją ułd? Spies s :Hsu do tyto usu strceni D e :nj

6 nrsie odby się międyn?rodo!j c_lmviont lobiccych cl pśticr:_cl %djęcie nse środoce predsti ucestnici odo profesorem tletyi! Podgórsim i nnym tletą Fontnną N leo ch}eyt t tour e tetes yotiniu tlete n pro ś demonstrc predniego plls lustce poyżse doodą ż n byt dobitnie iż sport ptnicy nie jest ni estetycnym ni odpo "iednim dl obiet n ti J ns predsti strt 25 żtiglocó C0ey (slnd j) tóre 4n:iiol UJ dorocjcli meruńsich retch żeolrslich Ht B?: ot Angeles biorą t Arrcryl odbyly się b cietcc ryścii to <: iii styr0 str i si predstcnd strt tych oryglnych :rntcodu typu lli Zib bndytó oiejoych" Ucony róg obiet uodicielem ł podróżującego reimies n tór y dl sui nbrć niny pdsżer prytny N bocnej linji olejoej frncus Hrtdlroi in spodobł Ftlne qui pro quo Dmy njlepsego toryst ofrą łdnego się cły dej idącej Vieron do SintPierrele pln i pryrł ętosoć ię do niego :orps drył się pred ilu dnimi y upełności Joilny brtne brł 8de i doodący nieyłej becelnoś lię bmłyty olejoego N stcji Sint Mrtin le Beu 7sidł do prediłu drugiej lsy hnllr in Tours W predile bdi o du podróżnych pod onem stry o:yły jegomość chrpiący njłepse :ś npreci niego ncnie młodsy ptrujący się śpiącego Nid0cną iułością d d t o noego per po tozty tory rue s?ł płoył 7c n ufch n e?y n udie spącego To Jest mój stryj iest on brd;!o illlęcony i ontent jestem że się nieco dremnął Presidmy SintPierre mmy dobre try vdrnse Pocęstoł npe&o torys dro i dosonłem cyqrem i cął mu opo ri<lć o sojem stryju ł Jestt O n J e ps y p od Sł OnCi!ffi CZ O ie ucynny dl żdego joiiny repdjący selego rodiiu łmi Nietylo sm lubi płtć fig<lrugim le jest rónież dool0ny l doe dy t os Jemu po t r f urą dc onły ł Wie pn co odeł ę po chili prychodi mi :hęt! płtć mu jiego dobrego figh Zhimy się bndytó olejoych Zbior! mu _Hę i Pńsą i prejdę cl? d;ugiego gonu Kdy się stryi obudi nech pn_ ud?rm:ącego gdy ZlCZn;e suc l: mech pr: podic:i \ rs o soją ry;cc e h:mdyc łeo s obriboj GuybY ; ę Stll nie obudił Dfec go pn budi n:t 0 m llut pred Sint:Perre N stryj or drugą nleżącą do hndlr in i ninął sąsiednim predile oostł topił się dicn nich edy p?jrz<t:ł n egue spostregł e doedą d? _SmtPere Wtedy cął potrąsc sptą!:ym K!e dy trotem otorył ocy hndlr in cął grc omeciję rycąc: Złodieje obrboli ns; brli moją lię! Stoholmie już Dr Ery Berg młody lec nomity ucony schodąc gid ;ed iej medycyny odncł się oboiętnością obec obiet Penego dni pryniosł mu poct osobliy list Jś nienn obiet cynił mu gorie ymói iż ją nic::lbuje gdyż od dłużsego csu cle jej nie odied ł Zl osust Znomity ucony ość trcił Cóż u lich cy jest!m t:i pięny iż sleją mną obiety cy też tóryś olegó pol sobie n nieccsńe żrty? Dr Berg nie mił c>u n imonie się ti{ niemądremi sprąmi i udł się do biur detetyó lby yjśniono nieporoumienie Dr Berg uł pismo ąs powyni bdń był pn;erżjący Otyły egomosć roeffł się po pre myłę lec il dni potem otrymł dle sostregłsy br sj h nó list od innej obiety róno<:eśnie Znomity ucony mił ś:ód ob:et i t?rej b:ył<? ilset tysięcy? romite dmy pocęły go npstjuć stoholmsich opinję uodi;iel lostonosc poieronych mu pre il telefonmi els pożerc serc i groił:> mu il u iubileró prysich pdł istny procesó o ojcosto t< ściełości Hndlr in poł Jestem nieinny! _ ołł rop dł się e śmiechu idąc Że tmtecony bdc próc strej służącej nie mu gri t popletycny cął go rego od dłużsego csu posuje policj odied mnie żdn obict uspoc: tlu rio Bturo d e t e t d yó prcoro :e n Ale ł się udł pńsiemu br Ż dlej i yryło iż służący linii prrv tnoi cłą rn r nd2rmeq ] T b pretrąsnęł stojny i sprytny młodieniec był spr Jieu brtnjcoi? Nie m::im i icę e me epecnego sprytnego cą systiego Pł"edstił ;ię bffme miłem nigdy dnego brtn;{l jbynj;i:du Niłneg drul iem jo clr Beró i pod u:m nis d ł A ten łody cłoie tory sie ł A b l Piuse ": estd iem uodił i olmył oby s Zi npreci pn? so ot Mm t?tse o l orne ro o rąc śród nich spustos::nie " go td m r m persy r ycm łem! Zgdoy łodiej operuje upodobecelność są posuiął do teg0 Wtedy hndlr in tnięty łem bniem predesystiem n bocnych stopni że posidł net r?coną i precuciem ysedł do sąsicdni\>go linjch olejoych yysując ni yłudił od niej pożną sumę n spłprediłu le tm onjmiono mu że ność psżeró proincji cenie pilnych długó lersich psżer g;n limi ysidł n dentycny ł e śpiącym :tryjem Służącego uięiono perse slcp SmtMrtmlcBeu notony już bvt durotnie e FrnTłumcył się prosto: N stcji SintPierre ordeni cji or prorótnie innych :!chod Posłuiłem się ujcm n isgłosii się do omisr J;>Dlicii: N i :qich r}cb europejsich Prdopo i em gdyż jo ler łtiej molem <lo:nosc J yglądl menorny }o dobe lodej uypi ndrntyl:iem u obyć serc Gdybrm był yjir de?misr odpoedil żeprdo ptroną ofirę potem odgry r\:: prd:iy mój id nie mógłbym lipoobme bę bndyto urą tę sceny piersym lepsym n:nym cyć n poodenie śród tych obiet dr nny łodiej międynrodoy tó psżerem tóre mj siv notlo6

7 lmin oniteltii uolei uolitne olłniei "Pogoń" bliż się dl ię do Crcov di" odod Wjsły _ ; N idnoręgu poołimpusim jśnieli\ rysóujące się onttity; orgnicji federlistycnej sportoej Polsce Osttnie i:domości _sją n oisoiidcji i gqdr ls pnsto miny \vpitrstie polsiem be \rcov:ii nie stnfe" Crcovi Oto smej Lrde tór by! t ni:! nte mil nić do strceni rusenie solidrn lce PZPN Pogo dobył cterorotnie oleji dr Cetnorosini sutiem cego no mistrosto Polsi Stnoiso jej yciężył n cłej linji postły rysy byilo niechine Nie chcił on so Njpierr pjh:y: się_ jis pero bie pool:ić n rądy Srcovii i dr Ceni fęmnego grcy pomiędy tnro\vsiego Z cenę m:i:ny siedtiby lubmi li:goymi(vide Legj) potem były systie luby lgoe Pogonią n:iegod n tle terminó mecoychj i Wistą n cele (Wisł byl interesoonttrencj finnso\v (vłde Pogoń ::: vn nfgon2jmie Pogoni i Crcottosnone i Pogio Crni) vi;ą) got:oe idlo utrym:nii sttus qu Nie są to jedn poidlstoe pry nte Byleoy tylio niieść rądy monocyny penego ryys Lide nne polistycne Crcovii PZPNie są tu prycyny Ale iedy Fogoń niefortunnie esł Ct vl: PZPNem i ro<im n sry oniee tbeli liigoej gdy ep!lrst \Y(e polsi cm poostj jedynie ternni jej rno gh mimo njięsych ypovodu fery Nror rnebjrtosi sm\ów yindoć się poyżej tre i nstępco ntgonimni międy Po : cięgo rnle gdy rnisttosto Ligi st>:lo g"onią Crcovią" Gdybyn!e to by stę dl l:!iejde fdo stro&ńem tetobv dslo podcs mecó Crcovii!" dy ;!:stnil możllość do trldoni Pogonią i Hsmoneą ve Loie 3 nmiej softrnego estii terminó mepźdierni i i listopd 927 r do on co"\vych onurecii fliirsoej i lnferencji i poroumieni tże n tle pro nymi lubmi ligoyitn:i i tedy decyjetonej Ligi i ucestnictem Cr dol się on dlo god:enf się Crcovii" Dr Lustgrten mil ócs być :covi n tej onferencji i tylo fer dr"em Ti dosilo clio niecu Pogoń CrPetereiłi n tle incydentu Nrot Gie covi oh jubileusu 2ec Pogobrtvsl SlJóWOldlol jego bsencję nii ve L\voie: Tdicis:fo do eririi Stnoiso d:r CetnrosLego bjłoby stosunó Coornymf Pogonf już ni:e może nie presod;ito ytoreniu n Leży n Lide bo Wj;s l dobyil już lneim gromdenlt PZPNu 28 lute mi:strnosto Pogon bliż się do Crcogo 927 r lsy pistoej vii od!drl się od Wisl y się uyd Crcovii" io t nie dr Cetn:_ tnilło niedosłym mocem Wist Po rosi jo PZPN byfby osttecnie goń Kroie ypoiedił się Ligą gdyby nie T<;tl ięc mmy <l\o mcenl ypoyżs T i Pogonią" tórej po bitną tn:inę onstelcji J)Oltyce pił dłożem glębsem byto yrugo nie :rsiej Jie będą te! slrllti n estję :pre Pogoń Crcoviti mistrrost rol!mu i ons>0lidcji jesce nie Polsi Crncovi pod oniec seonu 926 i?<lom Z drugiej strony tqlryst i pocątiem 927 nie mit dosttec robotnce SJ)ortoe orgniują się cor nie sijnej druży_ny do l liigoych N srn:nej i sitoryiły ftycnie odrębny hv:ti i ybide si Khn Dońc Zs iąe i pństo pństiełz tretnii Sl<ichter ni e byty ócs dej strony luby żyd0sie objily itdomemi osł:bleuie drużyny byt tendencję fujo:ni się shne Crcovi nie chcił i nie mogl N idnoręgu poolimpi:jsfm jśnie się nrżć n iepe:e stnoiso ją rysmvującc się ontury orgnncji tbeli Hgoej iedjlił ś bqglę feder"listyc2mej sportoej Polsce dnie że n et po dilugoletntej lce be<; Nleży yceić njbliżsych y ględu n jej yni: i suti riie pdó cłą ostrożnością żne l Ooooł turnieju o puhąr Expressu Wiecornego Do\Viidujemy się że rolgryi opu oolo 300 fotych hr Expressu \Vecornego prynosą l{ievątpl:ie ięc niej0dien mtody cle poźne dochody J po proiio lub tert sposób poryje d:ef<yt sej rycnych oblicen:ich p:uje się że secji piłi jednost firn:nso turnieju yniesc Cy nożnei Stlińsi grć będię ŁK Sie? ( W sferch sportoych Łodi lnso K Su Zdołliiśmy się do tej pory ponirdomość o formoć że St!iisi recyiśde oby ślertny ieronń nipidu Wrty pusc Wrtę i Poni le nie decystlińsi m!r mir ystąpić e se doł się jesce do tórego lubu gło mciterzjystego lubu r stąptc do Ł sić ces \rn jest uporc;ie ) nos:fo <łi Arm]i pllce none :clooyt 28 Zdjęcie puł slrelco niosich Ruch _gościem Pre K Su Ł; nied_ielnym spotniem o mistrosto Polsi Zgdy odbqdq iq n boisu D O K Ndchodąc niediel pryniesie At ŁKSu jest ter sybl pre no iele drescó emocji obnni bojoy i tyłom precini nie dje om piłi nożnej chhi spooju Łódi KlUlb Sportoy miery się ceronych mąsą się Npstnicy esłorocnym mistrem Górnego śląs rescie y:tbyć impotentji stnłocj drużyną Ruchu i ięcej trudnić brmr preciruch pryje:żdż do Łodi nrsil ni :llogą być upełnie sporn}ni o niejsym słdzie by poeoć ponie mecu sione strty i drpćsię nou n tę Podreślmy }Nce rti e łks poycję tbeli tórej ostł epchnię będie mił drużynie śląsiej silnego ty; _ trdegc preciini niemniej jedn Ą jeżęli i do tego dodmy że ls eroni muą ydężyć jeśli ich t gry Ruchu i clniesione dięłti niej b yże że ybył się lęu pod hrmr sucesy poohły drużynie tej try ą precini mq się p ien ores cu scykieronicto!klsu postnoiło tu tbeli _to jsnem będie dlcego spotnle to urądić n boisu WKS Ruol:t jt postrchem polsich drużyn (plc gen Hller) słusnie źle sądą ci tóry ŁWierdą że L Jest to jedno njlepsych bois KS c łąte dnie ycęsto Łodi ryte trybuny peniją i m se doi selą ygodę Ruch iest druyną tl"dą tórą J? yciężyć nie nleży do byt ł_łych interes?wme tenu 7WO;u recy rst dni f dień Mimo dosonłej fonmy jiej nj Wsyscy oem di sobie sprdują się tyły LKSu musą cermi do ę ftu e tylo ycięst LKStt być śię n ponony ysiłe by upenić moe mu rpewllć obecną poycę tsoją poycłę tbeli heh Odmłodony t_ łik!su poinien Vj ąu?oyrzsem odmi pmiętć że nie olno mu mrnoć d?duemy sę uch dl t6r ofirnei prcy sych ś _ ietnych tyłó lmedielne potnie est rómeż ue Prąc }i tylo efeton nie ystr ml dcyduące pr;by do Lodi c musi on beględnie być i sute nslmesym slddie cn LKS ystąpi słdie obejhie System gry mistr Zl!llienił się poż njlepsym tj Mill Cyll Głeci Gos nie n oryść porónniu grą n łsi Trmiel Jsińsi StoUener pocątu seonu Soi Miller( Alde $lectź Rydel osidł Lodi i stąpił Słd repreentcii tennisoei łodi DoLQujemY się że doso:njy n ystępo! poodenicm s ilnych pstni Rydel byly grc Polbnji r drużynch nicm:cch Rydel jest d s siej os:!idjt nst:łe ŁodZJi d glo lubu Turystó brdlo porżnym nsil!ces do Kl Turystó ;Ry;diel mie bytfom! f;; (t:{ł } s/:llijr ostjni0 Nemcech gdie AAWbiW" t cli piłi ożnej Polonji postnoifo już n njbliżse ody pornoic stić do drużyny pt Loth Stdn i Tuplsiego Jery Storo Kroem biere Do międyimistoego Sipotni: ten nsoego Łód(Ź Kró y;;ncyt udił turnieiu tennisoym Drednie Mistr Polsi teni;iisie p Jery St lro udł Się do Dren gdie eź espół: J Stolro <lir Forster Lunn nłe udil \v ielim turnieju tennisnstdt!nder ierę Richtcrónę ym piitin ;ą oy do Turysto Loth i Tuplsi nó cynni brch Polonii Ppjonj rss tór osttnim oisie pod nciisi:em prsy ncm:e omtocjrft są piersą drużynę dosł oo nilqsu że jedn ;ete:rni" są coś :ięcej rti To też :eronicto se Ło nse predsti ycięsą drużynę gen Wróblesim J nem (X) doódcą D O K Wrs n cele Łodi usfępujący ;te y moment mecu f C Wisł

8 _s_tr s =E XP RES S WEC ZOR N V DZ RE imponując DZlś dno ocein PREMJERA Pols łot serj ytórni Sfins" J ERA! Wieli superslgier r 927/28 u u Wżrusjący drmt życi rystorcji ro Drmt serc 2 tch dług glośni stui Ułl Pryńslgo roli RENY JADWGA OSARSKA Relicj i reżyserj Rysrd Ordytisi Technicne oprconie i djęci: inż Zbignie (inidosi Osoby: " : «: JADWłGA SMOSARSKA ren Głęboc Felicj PchórŚlc Głęboc je mt Jn Kołosi rycer premysłu KAZMlERZ JUNOSZA STĘPOWSK Witold Siesi dr nu fimt JÓZEF WĘGRZYN Mrju Msyńs Wresńsi uyn reny Hlin Łośntc tor breto Mq Blcern eicón Jn Płosi Celsi ) Kureci )spólnicy Kołosiego AleSl)der Bogusńsi Jóef Slitci Smoci dot Eugenjus Bodo Mhc Tncer bretoy Romuld Giersieńsi Romc0 blomr Włodmer Scerbiec MWłodio introligtor chersj Preodnicący sądu Prourtor Kryturyst Peł Oerłło Piotr Orłosi Jotes syjsiej stolicy śit Orgje Pryżu Bl sięci Orło tórym biorą udił njpięniejse i niytornieise dmy Aprtmenty tor;gst prysiego sięci Orło do tórych mogą się dostć jedrnle tjemniceni i tjemnicone W rolch głónych: rsoy LOWELL SHERMA N yśniony róleic bji otoceniu 20 ochne iyiołoousąc jo PAULN GARO N nierónn roli diecęci Montmrłru or l\utentycni rosyjscy siązęt ri po r piersy diejch inem togrfji poysni dl fiłmn TANCERK SOSTRY HALAMA Rec dieje się Wrsie Kroie pnem i n si Zo llustrci muycn yonniu poięsonej oriestry symfonlcnei pod ler p KANTORA AE f ee Pocąte pre!fstień ii&mi llujfr[j DUlYUD btufij A [lllhwkł[ ll2 o god 430 Pocąte sensó o god 430 pp /

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

, , , , 0

, , , , 0 S T E R O W N I K G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M 2 4 V 4 S E K C J I G B 6 9 6 4 C, 8 S E K C J I G B 6 9 6 8 C I n s t r u k c j a i n s t a l a c j i i o b s ł u g i P r z e d r o z p o c z ę

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w ZHP Spis treści

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P U c h w a ł a n r 2 1 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 2 10. 5. 2 0 1 5 r. w s p r a w i e I n s t r u

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

w ww cic oz F o r p U0 a A Zr24 H r wa w wa wa w o UazQ v7 ; V7 v7 ; V7 ; v7 rj. co.. zz fa. A o, 7 F za za za 4 is,, A ) D. 4 FU.

w ww cic oz F o r p U0 a A Zr24 H r wa w wa wa w o UazQ v7 ; V7 v7 ; V7 ; v7 rj. co.. zz fa. A o, 7 F za za za 4 is,, A ) D. 4 FU. 1 68. E E E E 69 69 69 E ) E E E E be 69 69 E n c v u S i hl. ' K cic p. D 2 v7. >- 7 v7 ; V7 v7 ; V7 ; v7 J.. ~" unli. = c.. c.. n q V. ) E- mr + >. ct >. ( j V, f., 7 n = if) is,, ) - ) D. lc. 7 Dn.

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU EIN ZYMŃKI Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Wielbimy Ciebie, rójco Przenajśiętsza: Ojcze i ynu i Duchu Miłości! Otorzyć chcemy serc i sumień nętrza na

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Dziś: Pełna tabela loterii państwowej z poniedziałkowego ciągnienia

Dziś: Pełna tabela loterii państwowej z poniedziałkowego ciągnienia Dś: l l ń C D O 0 Ol : Z l N 40 X C R : D l ś 0 R 3 ń 6 93 Oź l ę l ę -H O D ę ź R l ś l R C - O ś ę B l () N H śl ź ę - H l ę ć " Bl : () f l N l l ś 9! l B l R Dl ę R l f G ęś l ś ę ę Y ń (l ) ę f ęś

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ

SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ ESECUTORI: soprano solo coro misto vox populi ano ss SATB + 5 ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ Wielimy Cieie, Trójco

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CASTINGU DO KAMPANII MARKI PRETTY ONE

REGULAMIN CASTINGU DO KAMPANII MARKI PRETTY ONE REGULAMIN CASTINGU DO KAMPANII MARKI PRETTY ONE I. Organizator i Producentem castingu do Kampanii modowej marki Pretty One Jesień-Zima e e es, est Pretty O e Kuł k ski sp. J. s ie si 26 Maja w Warszawie

Bardziej szczegółowo

δ δ δ 1 ε δ δ δ 1 ε ε δ δ δ ε ε = T T a b c 1 = T = T = T

δ δ δ 1 ε δ δ δ 1 ε ε δ δ δ ε ε = T T a b c 1 = T = T = T M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 8 9 6-7 7 X M O D E L O W A N I E P A S Z C Z Y Z N B A Z O W Y C H K O R P U S W N A P O D S T A W I E P O M W S P R Z D N O C I O W Y C H

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

Shimmy szuja. Jerzy Wasowski arr voc. Andrzej Borzym. O! Szu-ja! # œ œnœnœ. Da ba da, da ba da, da ba da ba da ba da, da ba da, da ba dam

Shimmy szuja. Jerzy Wasowski arr voc. Andrzej Borzym. O! Szu-ja! # œ œnœnœ. Da ba da, da ba da, da ba da ba da ba da, da ba da, da ba dam Shimmy szuj Jeremi Przybor Jerzy Wsoski rr voc Andrzej Borzym Soprno Soprno Alto Tenor h = 75 O! Szu-j! N-o-m- mił, n-truł C # b # nn C D b, b, b b b, b, b m C # b b n b # D b, b, b, b m # Bss C m m m

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

O) bgo O) O) - -- U u'm

O) bgo O) O) - -- U u'm ) CD 5 J J CM a > rj C Li? CM LJJ %I a a f a f a CL n LD C a 4 CM CM aj LI bg a a U a U U m CL a a U U a > il _ n D a CM a LL + L CM a III i;!irili in 4 x «a U z ( m m m a ( t (5 C 4 (5 a Ln

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM 1 Układ okresowy Co można odczytać z układu okresowego? - konfigurację elektronową - podział na bloki - podział na grupy i okresy - podział na metale i niemetale - trendy

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

IN ST Y T U T TECHNOLOGII E LEK T R O N O W E

IN ST Y T U T TECHNOLOGII E LEK T R O N O W E IN ST Y T U T TECHNOLOGII E LEK T R O N O W E S - B I TO WY NA D AJN IK /O D.BIO RNIK SZYNY DANYCH UCY 7ASA86/487 o n o lit y c z n y c y fro w y u k ła d s c a lo n y TTL-S UCY 7AS486/A87 p e łn i fu

Bardziej szczegółowo

Lekcja 7. Chodzenie przy nodze mijanie innych psów. Nauka wchodzenia na kocyk polecenie Na miejsce

Lekcja 7. Chodzenie przy nodze mijanie innych psów. Nauka wchodzenia na kocyk polecenie Na miejsce Lcj 7 Chdzni rzy ndz mijni innych ó Smycz rj ręc, i rzy Tjj j ndz Wydj mndę CHODŹ i rzjdź i ró Su ugę Tjg n bi trzymjąc j ręc iłczę ub znur d rzciągni n yści mt (mżz użyć ygnłu nutrng trz Lcj 2) Wydj mndę

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Wyniki pierwszego kolokwium Podstawy Programowania / INF

Wyniki pierwszego kolokwium Podstawy Programowania / INF 1 Ab Hasan 240917 B 0,8 0,7-1,5 50% 2 Ad Tomasz 241149 A 1,0 0,9 0,8 2,7 90% 3 Al Adam 241152 A 0,8 0,5 0,5 1,8 60% 4 An Jan 241780 C 0,3 0,0-0,3 10% 5 An Jakub 241133 A 0,8 0,9 1,0 2,7 90% 6 An Kacper

Bardziej szczegółowo

1 10BKPANC 6,5 0:21:10 03:15 [min/km] 0:21:10. 3 TRZEBIEL 6,5 0:22:35 03:28 [min/km] 0:22:34

1 10BKPANC 6,5 0:21:10 03:15 [min/km] 0:21:10. 3 TRZEBIEL 6,5 0:22:35 03:28 [min/km] 0:22:34 I 10NC U C I E J O Ł J 2 3 9 9 I E O Ó, O I I U E I E C O I I I C E U O Ó N O C Š C E C E I O C Y Ł O I E J 1 0 a n c E U J 4 O 8, I Ł O Y O 5 U U I U Y E I I, I E O E J E U Ł Ó N J E C I N O Ł Y U I N

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

HTML/OA.jsp?page=/dm/oracle/apps/xxext/rep/xxre

HTML/OA.jsp?page=/dm/oracle/apps/xxext/rep/xxre Page 1 of 7 N a z w a i a d re s sp ra w o z d a w c z e j: D o ln o ś lą s k i U rz ą d W o je w ó d z k i w e W ro c ła w iu PI. P o w s ta ń c o w W a rs z a w y 1 50-153 W ro cław IN F O R M A C J

Bardziej szczegółowo

u«w VH TUMJ : U-U'.U s = w eii5gfshimi>i "l >55 = gc»fgs5jf - 2» - > => -... >.- Z 5C " -' "- K,, 5H IIHli!gi5h-i-m!l!.5 = H i"" i ii; V «i» > 1 J} - - -f.-'".-"f"f.f; vr-.'"--

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Staruszek do wszystkiego

Staruszek do wszystkiego Struszek wszystkiego tekst; Jeremi Przybory muz.: Jerzy Wsowski rr. voc.: Andrzej Borzym ru- stek wszy j j St l St ru- szek d wszy St ru- szek wszy Tum tu. ttt tu tu utkie-go jest inie-z-wo-dnv wsku#ch.

Bardziej szczegółowo

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk WSTĘP HERBATY CZARNE KLASYKA NA PÓŁCE Hrt zr ę sgt śró hrt (70% lś srzż hrt) Mż rzgtć z r różrh sh ltg z lrh ó ś Pls K z hrt? Dż zl z ł zr? C r lzg? Pls r tór zz ę zló ż hr Wśró głóh ó sęg ę sę zą łśś

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

h P. Wst 290 Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7)

h P. Wst 290 Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) doi: 10.15503/onis2017.289.299 Dzi ko z ni nos ra no i sto niu zna zny ro si duka i M Je U s W s P.U s 1, 50-137 W m.je @wp.pl A strakt Te. I j j j ó m s m s - s j s m s s b m s ó s s j. K j j j s h s

Bardziej szczegółowo

Malowanki wiejskie. OB OKI / agodne ręce lata. œ œ œ # œ œ. œ œ œ # œœ œ œ. œ œ œ œ. j œ œ œ # œ œ œ. j œ. & œ # œ œ œ œ œœ. œ & œ i. œ i I. œ # œ.

Malowanki wiejskie. OB OKI / agodne ręce lata. œ œ œ # œ œ. œ œ œ # œœ œ œ. œ œ œ œ. j œ œ œ # œ œ œ. j œ. & œ # œ œ œ œ œœ. œ & œ i. œ i I. œ # œ. Maloanki ieskie na sopan lu mezzo-sopan z fotepianem Rok postania: 1990 aykonanie: aszaska siedzia ZAiKS-u, 1991 OB OKI / agodne ęe lata Muzyka: ezy Baue S oa: Kazimiea I akoizóna iano q = a (uato) I i

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) F 10, P. A strakt. m critical discourse analysis. P b ó. Prix Goncourt des lycéens j s ó.

Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) F 10, P. A strakt. m critical discourse analysis. P b ó. Prix Goncourt des lycéens j s ó. doi: 10.15503/onis2017.149.158 W adza nagrody it ra ki. Prix G nc urt o u duka i Al cj C w e W F P s j K s j (UAM),. F 10, 55-200 P e-m l: l c @.pl A strakt Cel b : A s s j N G ó m j Prix Goncourt des

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Rozbrojenie jest głównym

Rozbrojenie jest głównym [ G ń 4 979 ś M ń? 2 - ść ś ś ń ć ś ś ń L ś ź ń 35- L 40 ś ź ś ń ń ść G ś! LU FU L* ś ć ] ś ń ń * ń- śś L ć ń ś Ż Ś ś ś ś ś ń G ś ś ń Ś ść ś Ą G ń «ń ń F M H ń vqu L * ńmó ~~ H ń L ĄG Ń L H ŁŃG!* 0 ń VM

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Ż S KŻ Ń C Z Y C Y PWP X I Ł I X I VPW.P W I T T E L S BŻ C H O W I EPPPPPPPPPPPPPPP IP L U K S E M B U R G O W I EPPPPPPPPPPPPPP P X I V MX VP w.a 8

Ż S KŻ Ń C Z Y C Y PWP X I Ł I X I VPW.P W I T T E L S BŻ C H O W I EPPPPPPPPPPPPPPP IP L U K S E M B U R G O W I EPPPPPPPPPPPPPP P X I V MX VP w.a 8 Ż S KŻ Ń C Z Y C Y W X I Ł I X I VW. W I T T E L S BŻ C H O W I E I L U K S E M B U R G O W I E X I V MX V w.a 8 8 W i t t e l s b a c h o w i e L U D W I K W Ż L D E MŻ R L U D W I K I STŻ R S Z Y FŻ

Bardziej szczegółowo

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety Zesee pre pplres r prr prr r ere, prr pree prr s sep sr ble ; > s r J Ž ˆ š š š š Ÿ š š rr e pr r p Ws ble e p ere ps rps Trs r sr l Dse r r r r r r r r ere ers prr..2 6.2..7 2. 2. 7. 8....2.2 2. 7...2

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE K l uc z uda ro w y 6 1 0 N m 1 /2 3 68 2, 6 k od: MA 2 4 6 0 Z est a w - k l uc z uda ro w y 36 0 N m 1 /2 260 16 4, 3 K l uc z uda ro w y 1 2 8 0 N m 1 /2 k o mpo zyt K l uc z uda ro w y 1 350 N m 1/2

Bardziej szczegółowo

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze Rj ół Pńt Pt It St Ktuh SE.NS-82/44400/9/BW/10 j tóh u fmj gółm tm tlh gółm ół Tbl l PSSE Pgt ół g u lg 2010/2011 l t bl ż Lb ół tóh mt - gt mt b l t l t ht : bu t - ą * tó glęu t t th ą gt g u lg 0 1

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN. I C.W.U., 1. Zakres robót 啇 ty 啇 j 啇uj 啇 y st j dy 哷 啇 j st j pł j dy u 噷yt j st j 哷 j s t j udy 啇 s 哷 y p 哷y u y 哷 啇 s

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN. I C.W.U., 1. Zakres robót 啇 ty 啇 j 啇uj 啇 y st j dy 哷 啇 j st j pł j dy u 噷yt j st j 哷 j s t j udy 啇 s 哷 y p 哷y u y 哷 啇 s ZAKŁAD USŁUG P ROJEKTOWYCH 44-121 GLIWICE UL.NIEDBALSKIEGO 4/5 PW 025/08/TT I-1 哷 JĄ 哷 哷 啇d udy ó js h 哷yst ud t p ł 哷 啇 p 哷 h 啇 哷 J Projekt bud-wyk. przebudowy mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń

Bardziej szczegółowo