Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę d z i e p rz y s ł u g i wa ł o d of i na ns owa ni e k os z t ó w k s z t a ł c e ni a, op ró c z oc z y wi ś c i e t y c h, k t ó ry m t o p ra wo p rz y s ł u g i wa ł o z e wz g l ę d u na d ok oń c z e ni e na u k i. Z g od ni e z p ra we m p ra c od a wc a u b i e g a j ą c y s i ę o d of i na ns owa ni e na u k i m u s i w c i ą g u 3 m i e s i ę c y od z a k oń c z e ni a na u k i z a wod u, a l e p o z d a ni u e g z a m i nu c z e l a d ni c z e g o ( c z y t e ż i nne g o p ot wi e rd z a j ą c e g o k wa l i f i k a c j e z a wod owe ) p rz e z u c z ni a, wy s t ą p i ć d o wł a ś c i we g o z e wz g l ę d u na m i e j s c e z a m i e s z k a ni a m ł od oc i a ne g o wó j t a, b u rm i s t rz a c z y t e ż p re z y d e nt a m i a s t a o d of i na ns owa ni e. A p e l u j ę w z wi ą z k u z t y m d o wł a d z c e c h owy c h o p od j ę c i e j a k na j s z e rs z e j ws p ó ł p ra c y z t y m i org a na m i ( c z y t e ż os ob a m i, k t ó re w i c h i m i e ni u t y m s i ę z a j m u j ą ), a b y k om i s j e e g z a m i na c y j ne z d ą ż y ł y p rz e p rowa d z i ć e g z a m i n, m i s t rz s z k ol ą c y z d ą ż y ł z ł oż y ć wni os e k, a s t os owny org a n z a b e z p i e c z y ł p i e ni ą d z e. Tomasz ika Informacja prawna na wi ą z a ni u d o p op rz e d ni e j p u b l i k a c j i om a wi a j ą c e j i ns t y t u c j ę m e d i a c j i p rz e wi d z i a ne j w k od e k s i e p os t ę p owa ni a c y wi l ne g o I R z wra c a s i ę d o P a ń s t wa o wy ra ż e ni e op i ni i, c z y na s z a i ns t y t u c j a p owi nna p od j ą ć d z i a ł a ni a w c e l u p oz y s k a ni a m e d i a t oró w, k t ó rz y p om a g a l i b y p rz y roz s t rz y g a ni u s p oró w, w k t ó ry c h s t roną b y l i b y p rz e d s i ę b i orc y rz e m i e ś l ni c y na l e ż ą c y d o org a ni z a c j i s a m orz ą d u g os p od a rc z e g o rz e m i os ł a. S z e re g org a ni z a c j i b i z ne s owy c h, g os p od a rc z y c h i s t owa rz y s z e ń p od j ę ł o s t a ra ni a, b y m e d i a t orz y z i c h na d a ni a z na l e ź l i s i ę na l i s t a c h m e d i a t oró w p rz y s ą d a c h p ows z e c h ny c h. Z l i s t t y c h s ę d z i owi e wy b i e ra j ą m e d i a t oró w, g d y s t ronom z os t a ni e z a p rop onowa na m e d i a c j a. K onrad nu k

2 m Strona 2 T arg i E d u k acy jne d ni a c h 3-5 m a rc a r. i e l k op ol s k a I z b a R z e m i e ś l ni c z a w P oz na ni u wra z z p rz e d s t a wi c i e l a m i c e c h ó w z m i a s t a P oz na ni a i S wa rz ę d z a wz i ę ł a u d z i a ł w T a rg a c h E d u k a c y j ny c h z org a ni z owa ny c h p rz e z M i ę d z y na rod owe T a rg i P oz na ń s k i e. M i a ł y one na c e l u d os t a rc z e ni e u c z ni om ora z i c h rod z i c om ws z e l k i c h i nf orm a c j i, p om a g a j ą c y c h d ok ona ć ś wi a d om e g o i od p owi e d z i a l ne g o wy b oru d a l s z e j d rog i e d u k a c y j ne j. M ł od z i l u d z i e i i c h rod z i c e m i e l i m oż l i woś ć z a p oz na ni a s i ę z wy b ra ny m p rz e z s i e b i e z a wod e m, p op rz e z f i l m p rz e d s t a wi a j ą c y p ra c e w k i l k u z a wod a c h, u l ot k i z a wi e ra j ą c e k ró t k i op i s 1 9 na j l i c z ni e j s z y c h z a wod ó w, m a t e ri a ł y re k l a m owe i wi z y t ó wk i z a k ł a d ó w s z k ol ą c y c h, z a p oz na ni e s i ę z og ó l ny m i z a s a d a m i f u nk c j onowa ni a p ra c owni k ó w m ł od oc i a ny c h w rz e m i oś l e. ż y m z a i e s e m d z e d z a j ą c y c h c i e s z y ł y s i ę ż y z t a t y p e d s t a a j ą c e z a d h a f c i a i k t ó p z e ł a P a M a ł g a t a G e l a k z C e c h u R z e m i l ł ó k i e c z y c h P u O p c z z a i e s a u k ą e m i ł a p y t a a d y c z y ł y e ż s p z ą z a c h z p e p d z a e m e g z a m i c z e l a d c z y c h i m i s t k i c h z m l i c i ą p j ę c i a d z i a ł a l c i e m i e ś l c z e j S t s k i e l k s k i e j I z b y R z e m i e ś l c z e j P u e d z a l i e ż u c z y c i e l e i p e d a g z y s z k Z a a t l i s i ę m a t e a ł y d y c z ą c e u k i z m i e a l i p l ą d y e s z k e a z a g e m i l e B y ł t s z k e j u d z i a ł T a a c h E d u k a c y j c h p u z p e d m i z a s e ę k s z e z a i e s e u k ą e m i l e Du nt re owa ni wś ró wi we wa rs rz wi wó rk, ry re nt owa ni orz rz os nni w oz na ni ró nt re owa ni na rz os, ni ot ró wni ra w wi ny rz rowa ni nó w ni rz ows ora oż woś od noś rz ni. oi o op ol ni w oz na ni od wi ró wni na od ol ni. op ry wa oni w ri ot na ora wy ni og od noś ni ol ni wod owe o w rz oś. o na ol ny w rg ny, w oró wna ni op rz ni, ob rwowa no wi nt re owa ni na w rz oś. H anna P is korek P roje k t z mi an u s t awy o rz e mi oś l e d u 2 7 l u t e g ł y ł d I z b y p e k t u s t a z m i a e u s t a e m i l e c p y d a t m u d z i a l e ś s k a e m i e ś l c z e g e d ł u g Z ą z k u R z e m i ł a P s k i e g e d ł u g i m c z a s i e M i s t e t e G p a i p z s i ę p c e d t a t e c z m p y g e m p e k t u z m i a u s t a e p e d s k i e e m d ę l e g i s l a c y j P z m i a s p ó b b a z i s t m ą ł y ć f u c j e a z a c j i e m i e ś l c z y c h i u m ć i c h z c z e e k a k t a c h z a m i a d z y i s a m ą d u t e t a l g O t j ż e j s z e p z m i a d u s t a e m i l e 1 Z a l i c z e e d e m i ł a d z i a ł a l c i g a s t i c z j c k t e p i t k t e z a u k u c h a a i k u c h a a m a ł e j g a s t i i j a k s t c t e e m i e ś l c z y c h 2 U s a c j e ą z k u p y l e ż c i d c e c h ó l u b i z b e m i e ś l c z y c h ó b e b ę d ą c y c h e m i e ś l k a m i k t ó z a t d a j ą p c k ó m ł i a c h c e l u p y g a z a g 3 U s t a z a p i s d y c z ą c y u s t a l e a p e z i s t a ś c i g d s p p c y l i s t y z a ó p a d a j ą c y c h d a m u z a j e m i ł a p z a s i ę g ę c i u i i Z ą z k u R z e m i ł a P s k i e g ( t z l i s t a e m i ł d a p t u l 4 U j ę c i e p e k c i e u p e ń i ą z k ó e m i e ś l k ó p i a d a j ą c y c h u p e a d k i e a a m i b u d a m i c z m z a k s i e t y m z ą z a e d c z ł t a z a c j i e m i ł a z ą z e k i s a a s i ę l i s t ę a ś c i j i z b y e m i e ś l c z e j ni o r. wp ną o roj wy o ni wy o rz oś op ra owa ny rz wy ny rod owi rz ni o. wi os ol o w ni w ni rs wi os od rk roz oc ną ra na os ny rz ot owa ni roj n w wi rz rowa ni na rog ną. rop onowa ne ny w os rd o ot ny og wp ną na nk onowa ni org ni rz ni oc ni na ni w ont org na wł orz ry ori ne o. o na wa ni rop onowa ne ny o wy o rz oś :. ni o rz os noś ronom ne, o onk re ni oz wol na ra owa ni wod rz rz ronom o ri rz ni.. nk onowa ni ob owi rz na noś o w rz ni os ni rz ni, re ru ni ra owni w od oc ny w rz ot owa ni wod owe o.. wowy ot ni rz ni ra wł we o o ra w ra wod w od owi ne rod owi rz os o ni op ni wi os ol o w. rz os od wna os owa na ).. w roj ra wni ob owi w rz ni w os ra wni ni o rowa ni rob ot owl ny w og ra ni ony re, w ob owi ni o onk os wa w org ni rz os ora ob owi wp ni na wł we rz ni. O b e c ni e rz e m i e ś l ni c y p os i a d a j ą c y t y t u ł m i s t rz a w z a wod z i e b u d owl a ny m p os i a d a j ą u p ra wni e ni a d o k i e rowa ni a rob ot a m i b u d owl a ny m i w og ra ni c z ony m ( p owi e rz ony m z a k re s i e ), ni e m a j ą c m oż l i woś c i z rz e s z a ni a s i ę w i z b i e b u d owni c t wa. N a s z y m z d a ni e m na l e ż a ł ob y w p roj e k c i e u j ą ć k we s t i ę u z y s k i wa ni a u p ra wni e ń b u d owl a ny c h p rz e z os ob y, k t ó re u z y s k a ł y t y t u ł m i s t rz a, g d y ż ni e j e s t j a s ne, c z y wp i s na l i s t ę d a ne j i z b y rz e m i e ś l ni c z e j wy s t a rc z a d o k i e rowa ni a rob ot a m i b u d owl a ny m i w p owi e rz ony m z a k re s i e. 5. U m oż l i wi e ni e na u k i z a wod u d l a os ó b d oros ł y c h org a ni z owa ne j w p roc e s i e p ra c y u rz e m i e ś l ni k a p rz y wy k orz y s t a ni u s t a nd a rd ó w wy m a g a ń ok re ś l ony c h d l a e g z a m i nó w c z e l a d ni c z y c h. 6. U z y s k a ni e p rz e z org a ni z a c j e s a m orz ą d u g os p od a rc z e g o rz e m i os ł a u s t a wowe g o s t a t u s u org a ni z a c j i p ra c od a wc ó w w roz u m i e ni u u s t a wy z d ni a 2 3 m a j a r. o org a ni z a c j a c h p ra c od a wc ó w. P ona d t o p roj e k t z a k ł a d a m oż l i woś ć z rz e s z a ni a w org a ni z a c j a c h s a m orz ą d u g os p od a rc z e g o rz e m i os ł a os ó b ni e s p e ł ni a j ą c y c h wa ru nk ó w u s t a l ony c h d l a rz e m i e ś l ni k ó w. C z ł onk os t wo t y c h os ó b na c z a s ok re ś l ony re g u l u j ą s t a t u t y org a ni z a c j i. P roj e k t z a k ł a d a, b y org a ni z a c j a m i a ł a 1 2 m i e s i ę c y c z a s u na d os t os owa ni e s woi c h s t a t u t ó w d o z m i a n wy ni k a j ą c y c h z u s t a wy od d ni a j e j we j ś c i a w ż y c i e. K onrad nu k

3 m Strona 3 Z mi any w prawi e pod at k owy m z apowi ad ane prz e z M K i e c t M i s t e t F i ó c z e l e z c e p m i e M i s t e F i ó Z y t ą G i l k ą k e j i p s j d u 1 1 l u t e g z a p z e ł p y g p e z s p e k t k i l k u d z i e s i ę c i u z m i a s y s t e m i e p a t k m G e l m c e l e m t y c h z m i a j e s t d ą ż e e d t u g p a z e g i z a p e e e t e m u t s t a b i l i z a t k t ó s p u j ą u t e e c h m i e j s c p c y P t u l z m i a m p z i e l i ć t y g p y u p z c z e e s y s t e m u p a t k g a i u i e l e z g ł a s z a p t u l a t y p a t k ó u s p e e p c y s u p y c e e s p e d l i c i e c p a t k ó z a s z c z a ó b f i z y c z c h p e z m e e e l e m e ó s k ł a d c h p a t k u P I T t a k i c h j a k p i k a p a t k u k z t y u z y s k a a p y c h u A e k t ó j ż e j s z e z m i a p t u l p e z M i s t e t F i ó z a k s i e O y c j a p a t k p y j ę c i e j e d i t e j d e f i c j i p a t k a ż c h u s t a c h p a t k c h p y j ę c i e j e d i t e j d e f i c j i m a ł e g p a t k a u j e d i c e e z a s a d p t a a p y c h u i ą z k u p a t k g p a t k a c h V A T i P I T c e l i z a c j a d a a ą ż ą c y c h i e t a c j i p p a t k g d z e e p e d u p p t ę p u p a t k m d z e e i t y t u c j i s p z g p a t k a P a t e k t i u s ł u g d z e e c z a ł t u k g k a y V A T d l a m a ł y c h p a t k ó k t ó c h y e p e k c z a j ą E U R O z e / b k k e c z c i i t a l a k a s f i s k a l c h / m l i ć l i c z e a p e ł j k y V A T p y b y c i u s a m h ó c h s ł u ż ą c y c h d p d z e a d z i a ł a l c i g p a z e j e l i m i c j a k a u c j i g y j j d l a p m i ó p z y j ą c y c h d z i a ł a l ć z ą z a z e k s p e m d z e e k a l c h d e k l a c j i V A T U s t a p a t k u d h m ó b f i z y c z c h i u s t a p a t k u d h m ó b p c h p y c e e l z a c j i k y j p ó p a t k c h z k z t ó u z y s k a a p y c h u e l i m i e d e k l a c j i s k ł a d a c h p e z p a t k ó i p ł a t k ó c i ą g u u p a t k g rowni wo ni rs wa na ns w na wi re r, ni r na ns w ows na onf re nc ra owe w ni o r. re nt owa o rz ot owa ny rz re ort roj n w od owy. ne ra ny n ni o wz ros os od rc o wni ni wz ros owi oró w, re owod worz ni nowy ra. os owa ne ny oż na od na rz ru : ros ni od owe o w op rc. n. o wi ok rot ni ne os od ni w, ra wni ni ra re ort, rz wró ni ra wi woś wob od ni w wł os ny op rz od roż ni nt w owy od rog, wot wol na od od, os ni rz od. ot o ni re na wa ni ny os owa ne rz ni rs wo na ns w w re : rd na od owa : rz nol ni od ni w ró ny wa od owy, rz nol ni o od ni, nol ni ows wa ni rz od ob owi od owe o w od, nt ra wy wa ni wi nt rp re ra wa od owe o, wp rowa ni roc ry roz ra wy w os owa ni od owy, wp rowa ni ns ra wd one o od ni. od od owa ró w : wp rowa ni ry wot owe o rt od ni w, ry ob rot ni rz ra.0 roc ni ra oni noś ns owa ni ny, oż woś od ni ne wot rz na oc od w os ob owy o rowa ni noś os od rc, na wa ra nc ne od ot w roz oc na noś wi ną ort, wp rowa ni wa rt ny ra. wa o od oc od owy od os ny wa o od oc od owy od os ra wny : rz wró ni wa ory wot wol ne, rog w od owy ora os w ni rz od, wy nowa ni ra ny rz od ni w ni w w rok od owe o, i ni s t e rs t wo F i nans ó w d z e e k a l c h p ł a t c i z a l i c z e k p a t k u d h g d l a m a ł y c h p a t k ó z m i a k a t a l u d a t k ó e s t a ą c y c h k z t ó u z y s k a a p y c h u z s a m e j d e f i c j i k z t u d z e e j e d z g p i s u a m y z a c y j g d l a m a ł y c h p a t k ó d s c i e ę k s z e j ż E U R O z c e b y c i a ś k ó t ł y c h z g p 3 K Ś T l i k d a c j a a t k a d z i a ł a l c i g p a z e j f i e k a y p a t k j z c z a ł t u p y c h ó e d e j c h d y k a l u p z c z e e k s i ą ż k i p y c h ó i c h ó z ą z k u z p e d s t a m i p y c j a m i d u ż e z a e p e e ś s k a e m i e ś l c z e g b u d z i ł a p y c j a l i k d a c j i z c z a ł t c h f p ł a c e a p a t k u d h g f i e c z a ł t u p y c h ó e d e j c h i k a y p a t k j P t u l z m i a m ą d k ć t y s i ę c y p a t k ó t y m p e d s t a c i e l i b l i s k z a ó e m i e ś l c z y c h i z a g i ć M Ś P J e s t t p y c j a k t ó s t j a j s p e c z c i z d y c h c z a s m i d e k l a c j a m i u p s z c z a a i s z e a a t y c h f p ł a c e a p a t k ó a e f e k c i e t e a c h m i e j s c p c y S ą t f y k y s t d l a p a t k ó i a p a t u p a t k g z u g i s k i e k z t y p p a t k ó j a k i k z t y s ł u g i c h u j wp rowa ni wa rt ny noś od oc od owe o od ni w, ny w og wy w ni nowi os w ni rz od ora ni os, wp rowa ni nora owe o od ort ne o od ni w o wy ok oś ni wi ni.0 ny na rod w rwa ru -8, wi op od owa ni noś os od rc w orm rt od owe ora ry od rz od w wi nc onowa ny, ra ne ros ni rz od w roz od w. wi rz wi ony rop oz ni ok oj ni rod owi rz ni o wz rop oz wi ry owa ny orm ni od oc od owe o w orm ry od rz od w wi nc onowa ny rt od owe. os owa ne ny og ot ną ok. od ni w, w rz wi o wod w rz ni roz roz woj owi. o rop oz, ra oi w wne rz noś ot owy ra ra ni roz rz ni orm ni od w, w worz ni nowy ra. o orm orz ne od ni w ra od owe o wa na ni os ob oru od w os ob ra nk owe. P rz e d m i ot owa p rop oz y c j a re s ort u f i na ns ó w wy woł a ł a ró wni e ż z a ni e p ok oj e ni e s a m orz ą d ó w l ok a l ny c h, k t ó ry c h b u d ż e t y z a s i l a ne s ą b e z p oś re d ni o z wp ł y wó w z k a rt y p od a t k owe j. t e j s p ra wi e P re z e s Z wi ą z k u R z e m i os ł a P ol s k i e g o J e rz y B a rt ni k wy s t os owa ł d o wi c e p re m i e r, M i ni s t e r F i na ns ó w Z y t y G i l ows k i e j w d ni u 1 4 l u t e g o r. s t os owne p i s m o z e s p rz e c i we m i ne g a t y wną op i ni ą od noś ni e p rop oz y c j i l i k wi d a c j i z ry c z a ł t owa ny c h f orm p ł a c e ni a p od a t k ó w. N a wi ą z u j ą c d o z a wa rt e g o k om p rom i s u w s p ra wi e ob ni ż ony c h s t a we k V A T na p od s t a wi e p rz e p i s ó w V I Dy re k t y wy R a d y U E P re z e s Z R P z a p rop onowa ł ró wni e ż we ws p om ni a ny m p i ś m i e a b y s p oś ró d l i s t y u s ł u g d o ni e j d oł ą c z one j p ri ory t e t w z a k re s i e ob ni ż k i ot rz y m a ł y : m od e rni z a c j a i re m ont y m i e s z k a ń p ry wa t ny c h ora z u s ł u g i f ry z j e rs k i e. ies ł aw R at aj cz ak

4 O O m m Strona 4 Informacja z pos i e d z e ni a R ad y Iz b y d ni u 1 0 l u t e g o r. od b y ł o s i ę p os i e d z e ni e R a d y i e l k op ol s k i e j I z b y R z e m i e ś l ni c z e j w P oz na ni u, p od c z a s k t ó re g o R a d a : 1 ) p od j ę ł a u c h wa ł ę w s p ra wi e op ł a t z a e g z a m i ny c z e l a d ni c z e, m i s t rz ows k i e i s p ra wd z a j ą c e p rz e p rowa d z a ni e p rz e z k om i s j e e g z a m i na c y j ne i e l k op ol s k i e j I z b y R z e m i e ś l ni c z e j w P oz na ni u. d 1 k wi e t ni a r. ob owi ą z u j ą na s t ę p u j ą c e op ł a t y e g z a m i na c y j ne : z e e g z a m i n c z e l a d ni c z y 4 4 0,0 0 z ł, z a e g z a m i n c z e l a d ni c z y d l a k a nd y d a t ó w p ra c owni k ó w m ł od oc i a ny c h i i nny c h p ra c owni k ó w, k t ó ry c h m i s t rz s z k ol ą c y j e s t c z ł onk i e m c e c h u 2 8 0,0 0 z ł, z a e g z a m i n c z e l a d ni c z y p op ra wk owy e t a p u p ra k t y c z ne g o 9 0,0 0 z ł, z a e g z a m i n c z e l a d ni c z y p op ra wk owy e t a p u t e ore t y c z ne g o w c z ę ś c i p i s e m ne j 9 0,0 0 z ł, z a e g z a m i n c z e l a d ni c z y p op ra wk owy e t a p u t e ore t y c z ne g o w c z ę ś c i u s t ne j 9 0,0 0 z ł, z a e g z a m i n m i s t rz ows k i 7 5 0,0 0 z ł, z a e g z a m i n m i s t rz ows k i d l a k a nd y d a t ó w c z ł onk ó w c e c h u i p ra c owni k ó w rz e m i os ł a 6 0 0,0 0 z ł, z a e g z a m i n m i s t rz ows k i p op ra wk owy e t a p u p ra k t y c z ne g o 2 0 0,0 0 z ł, z a e g z a m i n m i s t rz ows k i p op ra wk owy e t a p u t e ore t y c z ne g o w c z ę ś c i p i s e m ne j 2 0 0,0 0 z ł, z a e g z a m i n m i s t rz ows k i p op ra wk owy e t a p u t e ore t y c z ne g o w c z ę ś c i u s t ne j 2 0 0,0 0 z ł, z a e g z a m i n s p ra wd z a j ą c y 1 1 0,0 0 z ł. 2 ) p od j ę ł a u c h wa ł ę w s p ra wi e op ł a t m a ni p u l a c y j ny c h i wy na g rod z e ń c z ł onk ó w k om i s j i e g z a m i na c y j ny c h c z e l a d ni c z y c h i m i s t rz ows k i c h i e l k op ol s k i e j I z b y R z e m i e ś l ni c z e j w P oz na ni u z a u d z i a ł w p rz e p rowa d z ony m e g z a m i ni e. d 1 k wi e t ni a r. ob owi ą z u j ą na s t ę p u j ą c e op ł a t y m a ni p u l a c y j ne : z a wy d a ni e d u p l i k a t u d y p l om u i s t rz ows k i e g o i d u p l i k a t u ś wi a d e c t wa c z e l a d ni c z e g o 1 9,0 0 z ł, z a p rz e d ł u ż e ni e l u b s k ró c e ni e u m owy o na u k ę z a wod u d l a u c z ni ó w od b y wa j ą c y c h na u k ę w z a k ł a d a c h z rz e s z ony c h w c e c h u 5 0,0 0 z ł, z a wy s t a wi e ni e d u p l i k a t u z a ś wi a d c z e ni a d l a s z k oł y 3 0,0 0 z ł, z a wy s t a wi e ni e i nny c h z a ś wi a d c z e ń 1 5,0 0 z ł, z a wy s t a wi e ni e oz d ob ny c h d y p l om ó w i s t rz ows k i c h i oz d ob ny c h ś wi a d e c t w c z e l a d ni c z y c h 6 0,0 0 z ł, z a wy d a ni e z a ś wi a d c z e ni a o wy s z k ol e ni u u c z ni a d l a rz e m i e ś l ni k a ni e b ę d ą c e g o c z ł onk i e m c e c h u 6 0,0 0 z ł. 3 ) p od j ę ł a u c h wa ł ę w s p ra wi e z a t wi e rd z e ni a z m i a n k ry t e ri ó w oc e ni a ni a e t a p u p ra k t y c z ne g o i t e ore t y c z ne g o e g z a m i nu c z e l a d ni c z e g o i e g z a m i nu m i s t rz ows k i e g o ( z u wa g i na wy c of a ni e oc e ny d op u s z c z a j ą c e j ). 4 ) p od j ę ł a u c h wa ł ę w s p ra wi e p owoł a ni a s e k re t a rz a k om i s j i e g z a m i na c y j ny c h c z e l a d ni c z y c h i m i s t rz ows k i c h i e l k op ol s k i e j I z b y R z e m i e ś l ni c z e j w P oz na ni u. 5 ) p od j ę ł a u c h wa ł ę w s p ra wi e p rz y j ę c i a p l a nu f i na ns owo g os p od a rc z e g o i e l k op ol s k i e j I z b y R z e m i e ś l ni c z e j w P oz na ni u na rok ) wy z na c z y ł a t rz e c h c z ł onk ó w R a d y I z b y : A. G oł e m b ows k i e g o, M. K a ni e ws k i e g o, J. P a wl a k a d o K a p i t u ł y K ord z i k a I R. 7 ) om ó wi ł a p rz y g ot owa ni a d o a l ne g o Z g rom a d z e ni a P rz e d s t a wi c i e l i I z b y. 8 ) d y s k u t owa ł a o s y t u a c j i 4 S p ó ł d z i e l ni R z e m i e ś l ni c z y c h od l a t ni e u t rz y m u j ą c y c h k ont a k t ó w z I z b ą. 9 ) p od j ę ł a d e c y z j ę o p rz e k a z a ni u d o org a ni z a c j i z rz e s z ony c h w I z b i e i nf orm a c j i na t e m a t p rowa d z e ni a s a m ok ont rol i w z a k ł a d a c h rz e m i e ś l ni c z y c h wra z z m a t e ri a ł a m i P a ń s t wowe j I ns p e k c j i P ra c y. Z a i nt e re s owa ny c h p owy ż s z ą t e m a t y k ą od s y ł a m y d o b i u ra I z b y l u b d o re p re z e nt u j ą c y c h p os z c z e g ó l ne re g i ony c z ł onk ó w R a d y. M ag d al ena Z b ą s z y niak

5 G a Strona 5 y s ok oś ć mak s y mal ny ch s t awe k ś wi ad cz e ni a u rl opowe g o oraz od pi s ó w na z ak ł ad owy fu nd u s z ś wi ad cz e ń s ocjal ny ch w r. P od s t awa: , 0 0 z ł. / p rz e c i ę t ne wy na g rod z e ni e z a I I p ó ł roc z e r. M on. P ol. N r1 3 z r., p oz / P ra c owni c y p e ł noz a t ru d ni e ni / 3 7,5 % / , 2 5 z ł. P c c y m ł i a z a t d e c e l u u k i z a u I / 5 % / 1 0 1, 9 0 z ł. I I / 6 % / 1 2 2, 2 8 z ł. I I I / 7 % / 1 4 2, 6 6 z ł. ra owni od oc ni ru ni ni w na wod : rok - rok - rok - P ra c owni c y z a t ru d ni e ni w s z c z e g ó l ni e u c i ą ż l i wy c h wa ru nk a c h p ra c y / 5 0 % / , 0 0 z ł. E m e ry c i i re nc i ś c i b ę d ą c y p od op i e k ą z a k ł a d u p ra c y / 6,2 5 % / , 3 8 z ł. F a k u l t a t y d a t k p i s z a t d c h p c k ó z c z m l u b u m i a m s t u e p e ł p c i / 3 7 % % / 8 9 1, 6 3 z ł. wny, od owy od na ru ni ony ra owni w o na ny rk owa ny op ni ni nos ra wnoś,5,2 - P od s t awa prawna: A rt. 3, 4 i 5 U s t a wy z d ni a 4 m a rc a r. o z a k ł a d owy m f u nd u s z u ś wi a d c z e ń s oc j a l ny c h / Dz. U. z r. N r 7 0, p oz z p ó ź n. z m./. aru nk i pł at noś ci na Z F Ś S : od p i s y wp ł a c a ć na l e ż y na wy od rę b ni ony ra c h u ne k b a nk owy w t e rm i ni e d o 3 0 wrz e ś ni a r., w t y m 7 5 % d o 3 1 m a j a b r. ies ł aw R at aj cz ak i e ł d a k oope racy jna z prz e d s i ęb i orcami z rz e s z ony mi w Iz b i e R z e mi e ś l ni cz e j w P ocz d ami e i e l k op ol s k a I z b a R z e m i e ś l ni c z a w P oz na ni u p rowa d z i od wi e l u l a t u d a ną ws p ó ł p ra c ę z wi e l om I z b a m i R z e m i e ś l ni c z y m i w N i e m c z e c h, w ra m a c h, k t ó re j org a ni z owa ne s ą l i c z ne g i e ł d y k oop e ra c y j ne. P od c z a s t y c h s p ot k a ń j e s t ok a z j a ni e t y l k o d o na wi ą z a ni a k ont a k t ó w b i z ne s owy c h, a l e ró wni e ż d o wy m i a ny d oś wi a d c z e ń i p og l ą d ó w na nu rt u j ą c e ob i e s t rony p rob l e m y. N a j b l i ż s z ą g i e ł d ę org a ni z u j e m y d ni a w g od z. od w s al i nr 1 7 i e l k opol s k i e j Iz b y R z e mi e ś l ni cz e j w P oz nani u, z u d z i ał e m fi rm z rz e s z ony ch w Iz b i e R z e mi e ś l ni cz e j w P ocz d ami e ( ws t ęp wol ny ). Do P oz na ni a p rz y j e d z i e oś m i u p rz e d s i ę b i orc ó w re p re z e nt u j ą c y c h t a k i e s p e c j a l noś c i j a k : i ns t a l a t or s a ni t a rny p os z u k u j ą c y p a rt ne ra d o re a l i z a c j i ws p ó l ny c h z l e c e ń w N i e m c z e c h i P ol s c e, f i rm a s z k l a rs k a z a i nt e re s owa na z a k u p e m ok i e n z d re wna i P C V, wł a ś c i c i e l s t a c j i b e nz y nowe j O R L E N - N i e m c y, k t ó ry c h c i a ł b y wy m i e ni ć d oś wi a d c z e ni a z p ol s k i m d z i e rż a wc ą s t a c j i b e nz y nowe j, h a nd l owi e c p os z u k u j ą c y p rod u c e nt ó w k a na ł ó w we nt y l a c y j ny c h ora z c z ę ś c i z a m i e nny c h d o t y c h wy rob ó w, wł a ś c i c i e l s i e c i s a l onó w s a m oc h od owy c h f i rm y M E R C E DE S, k t ó ry j e s t z a i nt e re s owa ny na wi ą z a ni e m ws p ó ł p ra c y w z a k re s i e s p rz e d a ż y nowy c h i u ż y wa ny c h s a m oc h od ó w j a k ró wni e ż h a nd l e m c z ę ś c i a m i z a m i e nny m i, f i rm a s t ol a rs k a, k t ó ra m a z a m i a r ws p ó ł p ra c owa ć z p ol s k ą f i rm ą z a j m u j ą c ą s i ę re nowa c j ą m e b l i s t y l owy c h, z a k ł a d s p e c j a l i z u j ą c y s i ę w t e c h ni k a c h b e z p i e c z e ń s t wa w b i u ra c h i u rz ę d a c h, i ns t a l a c j a c h t e l e f oni c z ny c h, t e c h ni k a c h s i e c i owy c h, u rz ą d z e ni a c h a l a rm u j ą c y c h s t ra ż p oż a rną, t e c h ni k a c h wi d e o s t os owa ny c h p rz y na d z orowa ni u b u d y nk ó w ora z a l a rm a c h p rz e c i wwł a m a ni owy c h, k t ó ry z a m i e rz a na wi ą z a ć ws p ó ł p ra c ę z p ol s k ą f i rm ą t e j s a m e j b ra nż y, a t a k ż e f i rm a f ot og ra f i c z na p os z u k u j ą c a z a k ł a d u p ol i g ra f i c z ne g o, k t ó ry p od j ą ł b y s i ę d ru k owa ni a k a rt e k p oc z t owy c h d u ż e g o f orm a t u ora z wy t wó rc ó w p a s p ort u i ra m d o ob ra z ó w z l i s t e w a l u m i ni owy c h. J e d z e ś e c h c i e l i b y ś m y p ć ż e s p k a e j e s t f i z e ś k ó U i E u e j s k i e j p m u p i e a g i p y g c z c h Z a i e s f i y z a p s z a m y d u d z i a ł u i p i m y k a k t e s i ę z P a ą A B a k z y d z i a ł u P j i G p a z e j i e l k s k i e j I z b y R z e m i e ś l c z e j P u t e l f a x ( e m a i l a i l j p ó ź e j d d a noc ni oi nf orm owa, ot ni na ns owa ne rod w ni rop rog ra ws ra ni re onó w rz ra ni ny. nt re owa ne rm ra o ros o ont owa ni ni nną orowi rom oc os od rc op ol ni w oz na ni,./, - :a nna.b orowi rp oz na n.c om.p na ni o ni.0.2 ) A nna B orowiak

6 Strona 6 S k ł ad ani e wni os k ó w z d z i ał ani a 3. 4 M i k roprz e d s i ęb i ors t wa Z P O R R A g e nc j a R oz woj u R e g i ona l ne g o w K oni ni e og ł os i ł a k onk u rs na s k ł a d a ni e wni os k ó w o d of i na ns owa ni e p roj e k t ó w w ra m a c h Dz i a ł a ni a 3.4 M i k rop rz e d s i ę b i ors t wa Z i nt e g rowa ne g o P rog ra m u O p e ra c y j ne g o R oz woj u R e g i ona l ne g o. i a ł a e 3 Z P O R R j e s t j e d m z p i ę c i u d z i a ł a ń a l i z c h m a c h P t e t u 3 Z i e g g P m u O p e c y j g R u R e g i l g ( Z P O R R C e l e m D z i 3. 4 s t z s z e e k u k e d s i i t e z : u ł e e d t d s i s t y g d z t z s z e e z d i s t y ą t k s i e e d s i i t i a ł a e 3 M i k e d s i ę b i t j e s t u k i e p e s i e e j a k c i i e f e k t y c i z a ą d z a a a t a k ż e z d c i i s t y c y j j t a ł y c h p e d s i ę b i t Dz ni.4 ny re owa ny w ra ri ory nt rowa ne o rog ra ra ne o oz woj ona ne o ). ał ani a je wi ęk ni onk re ncy jnoś ci mi roprz ęb ors w poprz at wi ni os ępu o pe cjal cz ne o orad wa wi ęk ni ol noś ci nwe cy jne j w pocz owy m ok re fu nk cjonowani a prz ęb ors w. Dz ni.4 rop rz ors wa ru nk owa ne na od ni ni oś wnoś rz ni, ol noś nwe ne nowop ows rz ors w. ni os k i mog ą s k ł ad ać prz e d s i ęb i ors t wa: b ęd ą ce mi k roprz e d s i ęb i ors t wami ( d ok ł ad na d e fi ni cja s t rona 5 wy t y cz ny ch d l a wni os k od awcó w) d z i ał ają ce ni e d ł u ż e j ni ż 3 l at a N a re a l i z a c j ę Dz i a ł a ni a 3.4 na t e re ni e woj e wó d z t wa wi e l k op ol s k i e g o p rz e wi d z i a no k wot ę 4 m i l i ony e u ro z e ś rod k ó w p u b l i c z ny c h, w t y m 3 m i l i ony e u ro z E u rop e j s k i e g o F u nd u s z u R oz woj u R e g i ona l ne g o ora z 1 m i l i on e u ro z b u d ż e t u p a ń s t wa. I ns t y t u c j ą d ra ż a j ą c ą d l a Dz i a ł a ni a j e s t U rz ą d M a rs z a ł k ows k i oj e wó d z t wa i e l k op ol s k i e g o, k t ó ry z a d a ni a z wi ą z a ne z wd ra ż a ni e m Dz i a ł a ni a z l e c i ł A g e ncji R oz woju R e g i onal ne g o S. A. w K oni ni e p e ł ni ą c e j f u nk c j ę R e g i ona l ne j I ns t y t u c j i F i na ns u j ą c e j ( R I F / Z P O R R ) na t e re ni e woj e wó d z t wa wi e l k op ol s k i e g o. T e rm i n s k ł a d a ni e wni os k ó w: 2 0 l u t y marca s i e rpni a 3 1 s i e rpni a G e ne ra t or wni os k ó w ora z wy t y c z ne d l a wni os k od a wc ó w z a wi e ra j ą c e s z c z e g ó ł owe wy m a g a ni a d l a k onk u rs u m oż na p ob ra ć w we rs j i e l e k t roni c z ne j z e s t rony i nt e rne t owe j rrk oni n.org.p l, ( z a k ł a d k a Z P O R R, z a k ł a d k a 3.4 ). B l i ż s z e i nformacje na t e mat d z i ał ani a 3. 4 moż na u z y s k ać w i e l k opol s k i e j Iz b i e R z e mi e ś l ni cz e j w P oz nani u w P u nk ci e Informacy jny m po u prz e d ni m u mó wi e ni u s i ę t e l e foni cz ny m w M i e j s c e s k ł a d a ni a wni os k ó w: A g e nc j a R oz woj u R e g i ona l ne g o w K oni ni e U l.z a k ł a d owa K oni n ( s e k re t a ri a t I I I p i ę t ro) B og u m ił a F rą ckowiak P re nu me rat a S e rwi s u Informacy jne g o IR P re nu m e ra t ę S e rwi s u I nf orm a c y j ne g o I R m oż na z a m ó wi ć p od a d re s e m e -m a i l : s e rwi i rp oz na n.c om.p l z d op i s k i e m w t y t u l e Prenumerata. K a ż d y k ol e j ny nu m e r z os t a ni e p rz e s ł a ny d o P a ń s t wa d rog ą e l e k t roni c z ną w d ni u u k a z a ni a S e rwi s u s i ę na P ort a l u I R. Kolegium redakcji Serwisu Informacyjnego Małgorzata Maciejewska H an n a P iskorek iesław R atajczak T om asz ika K on rad n u k Magd al en a Z b ą szy n iak Kont akt : R edakcja Serwisu Informacyjnego al. N iep od l egłoś ci P ozn ań www. irp ozn an. com. p l irp ozn an. com. p l ydawca: iel kop ol ska I zb a R zem ieś l n icza w P ozn an iu

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó 3 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu W U L K A N I Z A T O R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE K l uc z uda ro w y 6 1 0 N m 1 /2 3 68 2, 6 k od: MA 2 4 6 0 Z est a w - k l uc z uda ro w y 36 0 N m 1 /2 260 16 4, 3 K l uc z uda ro w y 1 2 8 0 N m 1 /2 k o mpo zyt K l uc z uda ro w y 1 350 N m 1/2

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Miejscowość i data FUNDACJA INF ORMCYJNA Ul. Wyzwolenia 107 / 65 85-792 Bydgoszcz Formularz zgłoszeniowy DANE O SO BOW E OS OB Y PRO SZ ĄCEJ O P OMOC ( os ob a p eł noletnia) IMIĘ I NAZ WISKO PESEL DOWÓD

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Hałas RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2002 ROKU 1 5 5 K r ak ó w 2 0 0 3 V I H A Ł A S Mirosław Dzierko, Dariusz Kapustka N a p r s t r n l a t r j g p a r c a j u n y j e s t r

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

N a k ł a d y w z a k r e s i e u p r a w : L p. R o d z a j k o s z t u r r. 1 Z a k u p n a s i o n Z a k

N a k ł a d y w z a k r e s i e u p r a w : L p. R o d z a j k o s z t u r r. 1 Z a k u p n a s i o n Z a k Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w K awę czynie O b s z a r g r u n t ó w z p o d z i a ł e m n a k l a s y : o g ó l n y o b s z a r g r u n t ó w - 3 8, 0 7 h a w t y m : g r u n t

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

6. *21!" 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;!" "+!"!4 oraz "" % & "!4! " )$!"!4 1 1!4 )$$$ " ' ""

6. *21! 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;! +!!4 oraz  % & !4!  )$!!4 1 1!4 )$$$  ' Memy fow 09..000 r. 6. *!" ( orz ( 4 % rezerwy memycze $ :;!" "+!"!4 orz "" % & "!4! " $!"!4!4 $$$ " ' "" V w dowole chwl d e wzorem V 0 0. &! "! "" 4 < ; ;!" 4 $%: ; $% ; = > %4( $;% 7 4'8 A..85 B..90

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

U Strona 1/181 p Strona 2/181 rz Strona 3/181 ej Strona 4/181 m Strona 5/181 ie Strona 6/181 in Strona 7/181 fo Strona 8/181 r Strona 9/181 m Strona 10/181 uj Strona 11/181 e Strona 12/181 m Strona 13/181

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

ť Ü Ĺ ä Ů Ú Í Í Ť ř Ě Í ü Í ń đ ń ď ď ń Ż Ł í á í É Ĺ Ü Í Ť Ĺ Ĺ ű Í Í ť Í ŕ Ĺ Í Ü Ü ü Ż Ż ń ť Ą Ą ŕ Ą ń ń Ż ń Ż ń ý Ż ń í Á É É Ýá Í ä í Ĺ Ĺ í Í ů ť Ĺ ť Ź Ť Ť Ł ń ź Ź ń ń ć ń ć ń Ż í ť ń Ż Ĺ ŕ í Ú íí ť

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Ą ÓŁ Ź ÓŹ Ó Ź Ź Ó Ź Ź Ś Ś Ó Ź Ó Ś Ó ć ć ć Ś Ó ć Ó Ó ź Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ć Ó Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ź ć Ó Ó Ó Ó Ó Ź Ź ć Ź Ó Ź ć Ó Ó Ó ć Ą Ś ć Ź Ś Ź ć Ó ź Ś Ł Ś Ś Ź Ś Ó Ź Ź Ź Ś Ś Ę Ź Ó Ś Ź Ó ć Ź Ź Ó ź Ó ć Ę Ó Ź ć

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

M Strona 2 INFORMACJA Z POSIEDZENIA RADY IZBY W d n i u 8 m a j a 2 0 0 6 r. o d by ł o s i ę p o s i ed z en i e R a d y W i el k o p o l s k i ej I

M Strona 2 INFORMACJA Z POSIEDZENIA RADY IZBY W d n i u 8 m a j a 2 0 0 6 r. o d by ł o s i ę p o s i ed z en i e R a d y W i el k o p o l s k i ej I Szanowni Państwo! Zbl i ż a s i ę k o n i ec r o k u s z k o l n eg o, r ó w n i eż d l a a bs o l w en t ó w g i m n a z j ó w. Mł o d z i l u d z i e w y bi er a j ą t er a z d a l s z ą d r o g ę ed

Bardziej szczegółowo

ź Ź Ź Ź ć Ł Ę Ź ć Ź ć Ń Ź Ź Ź Ź ć ć ć ź ć ź Ę ć Ź Ź Ł Ł Ł ć Ł Ą ć ć Ź Ś ć Ź ć Ę Ź ź ć Ź ć ź ć Ę ć Ą ć ć ć Ł ć ć ć ć Ą ć Ź ć ć Ź Ą Ź Ą ź Ń Ą ć Ą ć ć ć Ź ć ć ć ć ć Ą Ą Ą ć Ł Ń ć ć Ź Ł ć Ź Ź Ę Ź ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Pr oj ekt. Śl ąs ki e. I nwe s t uj e my w t al e nt y I I e dyc j a

Pr oj ekt. Śl ąs ki e. I nwe s t uj e my w t al e nt y I I e dyc j a Pr oj ekt Śl ąs ki e. I nwe s t uj e my w t al e nt y I I e dyc j a r eal i zowany w r amach Regi onal nego Pr ogr amu Oper acyj nego Woj ewództ wa Śl ąski ego na l at a 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

ó ś ś ń ó ń ść ż ć ń Ę Ę ć óń ś ó Ź ś Ń ŚĆ ś ń ó ś ś ó ń Ę ś ś ó ó ó ń ś ż ś ś Ś ó Ś ó ó ń ń ź ń ó ń ó ż ś Ó ó Ą ś Ę ń ś ś ó ó ń ó ś Ó ó ń ś Ę Ę ń Ę ń Ę ó ń ń ó ż ó Ę ó ń Ś ń ń ń ź ś Ę ó ó ó Ę ć Ą Ę ń

Bardziej szczegółowo

architekt Grażyna Stojek SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

Ł Ü Ľ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ż Ł Ś Ń Ć Ł Ł Ł Ń Ł ý Ł Ł Ł ý Ł Ł Ó Ł ý ý Đ Ł Ł ý Ł Ć ý Đ Ł Ł Ł Ó Ż Ż í Ü Ĺ Ĺ ť í Ü

Ł Ü Ľ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ż Ł Ś Ń Ć Ł Ł Ł Ń Ł ý Ł Ł Ł ý Ł Ł Ó Ł ý ý Đ Ł Ł ý Ł Ć ý Đ Ł Ł Ł Ó Ż Ż í Ü Ĺ Ĺ ť í Ü Ĺ Đ Ó Ü Ł Ł Ł Ü Ľ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ż Ł Ś Ń Ć Ł Ł Ł Ń Ł ý Ł Ł Ł ý Ł Ł Ó Ł ý ý Đ Ł Ł ý Ł Ć ý Đ Ł Ł Ł Ó Ż Ż í Ü Ĺ Ĺ ť í Ü Ł Ł Ä Ć ź Ż Ż í ő ć ć ć Ť ő Đ Ü ü Ú ý Ĺ ć ď Ł Ż Ż ŕ ć ý Ż Ż Ĺ ý ť Ż ä Ĺ ź Ż ý Ż őő Ł

Bardziej szczegółowo