PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji Narodowej

2 ZAŁOENIA PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. Umiejtnoci zawodowe, stanowice kwalifikacje w zawodzie W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) interpretowa i stosowa przepisy prawa, korzysta ze swoich praw, 2) kierowa si zasadami praworzdnoci, 3) załatwia indywidualne sprawy administracyjne, 4) przygotowywa projekty umów cywilnoprawnych i innych dokumentów, 5) przygotowywa projekty aktów normatywnych i administracyjnych właciwych dla urzdu, 6) gromadzi i wykorzystywa informacje niezbdne w procesach decyzyjnych, 7) interpretowa podstawowe pojcia i zjawiska ekonomiczne, 8) opisa istot funkcjonowania administracji publicznej: rzdowej i samorzdowej, 9) interpretowa procesy gospodarcze w kategoriach systemowych, 10) okrela zasady organizacji i zarzdzania podmiotów gospodarczych, 11) posługiwa si metodami analizy ekonomicznej i finansowo-ksigowej, 12) posługiwa si dokumentacj ksigow, 13) wykorzystywa ewidencj finansowo-ksigow w odniesieniu do jednostek i zakładów budetowych oraz przedsibiorstw, 14) organizowa prac własn i w zespołach, samodzielnie podejmowa decyzje, 15) kompetentnie przyjmowa i załatwia interesantów, 16) stosowa zasady obiegu informacji w urzdach administracji publicznej i przedsibiorstwach; prawidłowo przyjmowa, segregowa i klasyfikowa dokumenty, 17) prawidłowo przechowywa akta zgodnie z obowizujcymi przepisami, 18) prowadzi korespondencj, redagowa teksty i ich syntezy (sprawozdania, protokoły, notatki słubowe itp.), 19) przygotowywa narady, zebrania, konferencje, sesje itp., 20) wykorzystywa i obsługiwa nowoczesne urzdzenia techniki i łcznoci biurowej, 21) praktycznie stosowa normy obyczajowe i etyczne, 22) stosowa elementy psychologii społecznej i socjologii, 23) publicznie prezentowa i broni stanowiska urzdu, firmy, 24) posługiwa si przynajmniej jednym jzykiem obcym, 25) samodzielnie uaktualnia nabyt wiedz i podnosi kwalifikacje, 26) sporzdza harmonogramy prac, szacowa ich czasochłonno oraz analizowa koszty, 27) komunikowa si, wyszukiwa i przetwarza informacje, 28) działa twórczo. 2. Wymagania psychofizyczne właciwe dla zawodu: 1

3 1) dobry ogólny stan zdrowia, 2) spostrzegawczo i zdolno koncentracji uwagi, 3) kultura osobista, takt, uprzejmo, 4) uczciwo, sumienno i rzetelno, 5) zdyscyplinowanie, samoocena i samokontrola, 6) umiejtno logicznego mylenia, dostrzeganie zwizków przyczynowoskutkowych, 7) poczucie słuebnej roli administracji wobec obywateli, 8) umiejtno nawizywania kontaktów i pracy z ludmi, komunikatywno 9) denie do stałego doskonalenia si, perfekcjonizm. 2

4 B. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Współczenie obserwuje si wzrastajc rol dziedzin gospodarki zwizanych ze sfer szeroko rozumianych usług. Na tym tle wzrastaj take oczekiwania wobec administracji, od której wymaga si coraz wikszej sprawnoci, kompetencyjnoci, yczliwoci wobec interesantów i traktowania swojej pracy w kategoriach słuby publicznej. Równie rozwój techniki biurowej i systemów komunikacji obliguje pracowników administracji do cigłego doskonalenia swoich kwalifikacji w tym zakresie. W zwizku z powyszym technik administracji powinien posiada uniwersalne kwalifikacje zawodowe, zwizane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiajce si w poszanowaniu zasad słucych organizacji kadej zbiorowoci ludzkiej i umoliwiajce prac na rónych stanowiskach administracyjnych. Jego wykształcenie w zakresie podstawowej wiedzy i umiejtnoci powinno stanowi podbudow do doskonalenia, szybkiej adaptacji do nowych warunków pracy i dalszego kształcenia w zawodzie. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik administracji jest przygotowanie absolwenta do prac zwizanych z gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym; wewntrzn koordynacj działalnoci jednostek organizacyjnych w celu udzielenia pomocy kierownikowi tych jednostek; sporzdzaniem sprawozda i protokołów z posiedze i zebra; opracowywaniem projektów aktów administracyjnych; prowadzeniem postpowania koczcego si wydaniem decyzji administracyjnej; prowadzeniem podstawowej dokumentacji ksigowej; planowaniem kosztów i przychodów; gospodarowaniem majtkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników. Szerokoprofilowe kształcenie w zawodzie technik administracji stwarza moliwo zatrudnienia absolwentów w wielu obszarach ycia społecznego i gospodarczego. Technik administracji moe by zatrudniony w administracji rzdowej i administracjach specjalnych; w jednostkach samorzdu terytorialnego w urzdach marszałkowskich, urzdach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy; w samorzdach zawodowych i gospodarczych; w przedsibiorstwach; organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagajcych innych, specjalistycznych kwalifikacji. Technik administracji moe by zatrudniony na stanowiskach okrelonych w szczegółowych przepisach dotyczcych funkcjonowania wyej wymienionych urzdów. Umiejtnoci zawodowe, wymienione w opisie kwalifikacji absolwenta, nabywane s w wyniku realizacji okrelonych treci kształcenia. Dotycz one szeregu zagadnie, z którymi moe si spotka w swojej pracy technik administracji. W wyniku analizy umiejtnoci zawodowych dokonano ich podziału na cztery grupy zagadnie stanowicych bloki programowe: 1) prawny, 2) ekonomiczny, 3) administracyjny, 4) techniki biurowej. Blok prawny obejmuje wymagania i treci w zakresie podstawowej wiedzy o systemie prawnym pastwa, o instytucjach prawnych, dziedzinach prawa i prawnych 3

5 zasadach postpowania. Zawiera równie treci zwizane z funkcjonowaniem samorzdu terytorialnego, społecznoci lokalnej oraz elementy socjologii. Blok ten ma stworzy uczniom (słuchaczom) podstawy do samodzielnego mylenia w kategoriach prawnych, posługiwania si prawem i umiejtnego stosowania go w pracy zawodowej. Pozwala on te na zdobycie orientacji w podstawowej literaturze prawniczej oraz dalsze poszerzanie wiedzy w tym zakresie. Blok ekonomiczny powicony jest kształtowaniu umiejtnoci w zakresie teorii i praktyki gospodarowania mieniem publicznym, mechanizmów funkcjonowania i rozwoju gospodarki rynkowej, analizy zjawisk i procesów gospodarczych oraz prowadzeniu podstawowej ksigowoci. Blok administracyjny stanowi istot kształcenia w zawodzie technik administracji. Powicony jest kształtowaniu umiejtnoci tworzenia aktów prawnych, yczliwej i kompetentnej obsługi interesantów, rozwizywania ich problemów oraz praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy prawnej. Blok techniki biurowej zawiera umiejtnoci korzystania ze zdobyczy technik komputerowych, nowoczesnych form komunikowania si i obsługi sprztu technicznego, stanowicego wyposaenie współczesnych biur. Dla prawidłowej realizacji załoonych celów dydaktycznych konieczne jest zapewnienie w szkole niezbdnych warunków technicznych i organizacyjnych, które podporzdkowane byłyby celom, treciom i preferowanym metodom kształcenia oraz umoliwiajcych wykonywanie pokazów, organizowanie symulacji, wicze i realizowanie zaj w grupach. Naley zapewni takie wyposaenie i tak organizacj szkoły, aby w moliwe maksymalny sposób przybliy uczniom warunki, jakie mog spotka w swojej pracy zawodowej. Dlatego niezbdne jest zorganizowanie pracowni prawa i ekonomii, która byłaby wyposaona w literatur prawn, niezbdn do zrozumienia istoty pastwa prawa i kształtowania nawyków poszanowania praw i wolnoci obywatelskich. Tu zgromadzone byłyby, w odpowiedniej iloci, przykłady niezbdnych aktów prawnych, wydawnictw jak: Konstytucja RP, Dzienniki Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzdowe, resortowe i wojewódzkie, uchwały organów samorzdu terytorialnego, orzeczenia Naczelnego Sdu Administracyjnego, kodeksy wraz z komentarzami itp. Do realizacji treci ekonomicznych konieczny jest komplet aktualnych przepisów finansowych, wzory pism, formularzy i druków. Nieodzownym elementem pracowni winny by odpowiednie plansze i schematy, tablice, komputery z odpowiednim oprogramowaniem oraz rodki techniczne słuce prezentacji fazo- i foliogramów, filmów wideo, nagra magnetofonowych a take kalkulatory. Pracownia administracyjna winna by wyposaona w odpowiedni literatur, jak Kodeks Postpowania Administracyjnego, komentarze i orzeczenia NSA oraz wzory i przykłady aktów administracyjnych, druków funkcjonujcych w administracji ogólnej. Wanym elementem wyposaenia pracowni administracyjnej s statuty, instrukcje, regulaminy pracy i regulaminy organizacyjne, procedury zapewnienia jakoci. Pracownia techniki biurowej powinna by wyposaona w urzdzenia i meble typowe dla współczesnego biura. Ilo maszyn do pisania i komputerów powinna zapewnia osignicie przez słuchaczy biegłoci w ich wykorzystywaniu. Pracownia techniki biurowej powinna by wyposaona w nowoczesne rodki łcznoci przewodowej i bezprzewodowej, testery, bindownice, niszczarki, laminatory, sprzt audiowizualny, dyktafony, kamery wideo oraz komputerowe programy uytkowe umoliwiajce realizacj celów dydaktycznych. Wskazane jest, aby pracownia była podzielona na boksy, z pełnym wyposaeniem biurowym kady. Pozwoliłoby to na 4

6 maksymalne przygotowanie uczniów (słuchaczy) do pracy zawodowej oraz stosowanie symulacji w procesie dydaktycznym. Organizacja kształcenia w zawodzie technik administracji winna uwzgldnia specyfik wystpujcych w regionie zakładów pracy oraz wymaga stanowisk, na których moe pracowa absolwent szkoły. cisła współpraca ze rodowiskiem lokalnym wytworzy kontakt emocjonalny słuchaczy ze społecznoci lokaln i poczucie słuebnej roli administracji wobec obywateli. Współpraca szkoły ze rodowiskiem prowadzi bdzie równie do nawizywania przez uczniów bliszych kontaktów z instytucjami i zakładami w celu rozpoznania rzeczywistych warunków pracy w zdobywanym zawodzie i poszukiwania zatrudnienia po ukoczeniu szkoły. Niniejsza podstawa programowa nie zakłada specjalizacji, ale stwarza moliwo specjalizowania si słuchaczy w okrelonej dziedzinie administracji, ze znajomoci ogóln pozostałych. W zawodzie technik administracji mona przewidywa nastpujce specjalizacje: 1) administracja samorzdowa, 2) administracja gospodarcza, 3) administracja rzdowa, 4) statystyka. Zarówno kształcenie ogólne jak i zawodowe powinno słuy realizacji celów, które charakteryzuj nowoczesnego pracownika i obejmuj: 1) komunikowanie si bezporednie jak i wykorzystanie rónorodnych rodków technicznych, 2) wyszukiwania, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, 3) samodzielne podejmowanie decyzji, z poczuciem odpowiedzialnoci za jej skutki, 4) działanie twórcze oparte na samorozwoju, 5) korzystanie ze swoich praw i szanowanie praw innych ludzi, 6) prac zespołow, 7) dotrzymywanie terminów i norm jakociowych. 5

7 PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE Nazwa bloku programowego Minimalna liczba godzin w cyklu kształcenia w % */ Prawny 18 Ekonomiczny 22 Administracyjny 24 Techniki biurowej 16 Razem 80**/ */ Podział godzin na bloki programowe dotyczy zarówno kształcenia młodziey jak i dorosłych (w systemie stacjonarnym i zaocznym). **/ Pozostałe 20% godzin pozostaje do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym na specjalizacj. 6

8 III. PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W BLOKACH PROGRAMOWYCH 1. Cele kształcenia. BLOK PRAWNY Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) okrela i rozrónia podstawowe pojcia prawne, 2) korzysta z przepisów prawnych, 3) analizowa i interpretowa podstawowe akty prawne, 4) charakteryzowa struktur organów administracji publicznej oraz ich kompetencje, 5) stosowa prawnoadministracyjne zasady zarzdzania majtkiem publicznym, 6) zbiera, analizowa i ocenia informacje dotyczce swojego zakładu pracy, 7) promowa nowoczesny model administracji publicznej oparty o zasad jej słuebnej roli wobec obywatela, 8) okrela podstawowe instytucje prawa cywilnego, 9) rozrónia formy własnoci i prawne zasady jej ochrony, 10) stosowa zasady prawa rodzinnego i opiekuczego, 11) stosowa w praktyce przepisy prawa pracy i ubezpiecze społecznych, 12) interpretowa i stosowa przepisy prawa samorzdu terytorialnego, 13) wskazywa najwaniejsze potrzeby lokalne i okrela obszary niezaspokojonych potrzeb, 14) identyfikowa główne podmioty ycia społecznego w rodowisku lokalnym, 15) wskazywa ródła konfliktów lokalnych, 16) inicjowa działania innowacyjne w rodowisku, 17) aktualizowa wiedz prawnicz. 2. Treci kształcenia (działy programowe) 1) Pojcie prawa, prawo a inne systemy normatywne 2) Norma prawna i przepis prawny 3) System prawa, jego stanowienie i zasady 4) Stosowanie i przestrzeganie prawa 5) Rozwój administracji publicznej i prawa administracyjnego 6) Geneza praw i wolnoci obywatelskich 7) ródła współczesnego konstytucjonalizmu 8) Władza ustawodawcza, wykonawcza i sdownicza w Polsce 9) Zasady prawa wyborczego 10) Organy władzy i administracji rzdowej 11) Podstawowe prawa i obowizki obywatelskie 12) Instytucje i porzdek prawny Unii Europejskiej 13) Ogólne pojcia prawa cywilnego 14) Nawizywanie i rozwizywanie stosunku pracy 15) Prawa i obowizki pracownika 16) Prawa i obowizki pracodawcy 7

9 17) System zabezpieczenia społecznego 18) Prawne aspekty ochrony rodowiska naturalnego 19) Pojcie, istota i zadania samorzdu terytorialnego 20) Struktura samorzdu terytorialnego 21) Mienie komunalne 22) Nadzór nad samorzdem terytorialnym 23) Konflikty społeczne, rozwizywanie konfliktów społecznych 24) Patologia społeczna 3. Zalecenia dotyczce oceniania Ze wzgldu na due zrónicowanie tematyczne treci kształcenia i ich teoretyczny charakter mona wyróni nastpujce kryteria oceny z zakresu bloku prawnego: 1) poprawno posługiwania si podstawowymi pojciami prawnymi, 2) znajomo struktury, podstawowych zasad działania i kompetencji organów administracji publicznej, 3) znajomo problematyki samorzdu terytorialnego i społecznoci lokalnych, 4) poprawno przygotowania projektów prawa miejscowego. Do oceny nabytych umiejtnoci bd miały zastosowanie wszystkie znane i powszechnie stosowane formy oceniania, przy czym naley preferowa te formy, które pozwol obiektywnie sprawdzi zasób posiadanej przez uczniów (słuchaczy) wiedzy, a take utrwali nabyte w trakcie nauki umiejtnoci. Warunki te mog spełnia testy wiadomoci zawierajce zadania wielokrotnego wyboru, krótkiej odpowiedzi i dokoczenia myli. Szczególnie preferowane powinny by formy ustne, które oprócz sprawdzenia wiadomoci, słuy bd wiczeniu komunikowania si oraz prezentacji swojej wiedzy. Prace pisemne powinny umoliwi uczniom zaprezentowanie umiejtnoci precyzyjnego, logicznego formułowania sdów o charakterze prawnym. 8

10 BLOK EKONOMICZNY 1. Cele kształcenia. Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) rozrónia i posługiwa si podstawowymi pojciami ekonomicznymi, 2) stosowa zasady ksigowania, 3) stosowa klasyfikacj budetow, 4) sporzdza podstawow dokumentacj ksigow i finansow, 5) wypełnia dokumenty finansowe, 6) wypełnia formularze statystyczne, 7) oblicza i interpretowa wskaniki statystyczne, 8) przeprowadza badania statystyczne, 9) oblicza podstawowe wielkoci ekonomiczne, 10) planowa koszty i przychody, 11) sporzdza kalkulacje, 12) stosowa zasady prawne w gospodarce publicznej, 13) dokonywa analizy ekonomicznej. 2. Treci kształcenia (działy programowe) 1) Tworzenie i podział dochodu narodowego 2) Zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej 3) Podstawowe pojcia statystyki 4) Techniki bada statystycznych 5) Opracowanie materiału statystycznego 6) Prezentacja i analiza danych statystycznych 7) Zasady ksigowoci ogólnej i budetowej 8) Urzdzenia ksigowe 9) Ewidencja operacji gospodarczych 10) Dokumentacja ksigowa 11) Sprawozdania finansowe, 12) System cen w gospodarce rynkowej 13) Wskaniki analizy ekonomicznej 14) Tryb podejmowania działalnoci gospodarczej 15) Marketing w zakładzie pracy 3. Zalecenia dotyczce oceniania Treci tego bloku koncentruj si na zagadnieniach ekonomicznych stanowicych zarówno elementy podstawowe na niektórych stanowiskach pracy, jak i elementy poszerzajce horyzonty mylowe technika administracji i ułatwiajce adaptacj w zawodzie. Kryteria oceny nabytych przez uczniów umiejtnoci intelektualnych i praktycznych zgrupowanych w tym bloku programowym powinny umoliwi sprawdzenie: 1) poprawnoci posługiwania si pojciami ekonomicznymi, 2) znajomoci podstawowych wzorów i praw poznanych w procesie kształcenia, 3) umiejtnoci zastosowania wiedzy teoretycznej do dokonania oblicze statystycznych i ekonomicznych, 9

11 4) poprawnoci wypełniania dokumentów ksigowych i statystycznych, 5) efektywnoci planowania i przeprowadzania przedsiwzi marketingowych. Podstawowymi metodami oceniania umiejtnoci intelektualnych w tym bloku powinny by testy (wielokrotnego wyboru, krótkiej odpowiedzi i dokoczenia myli) oraz odpowiedzi ustne. Ze wzgldu na specyfik bloku, do oceniania zdobytych umiejtnoci praktycznych wskazane jest stosowanie take zada praktycznych, uwzgldniajcych cztery poziomy wymaga: 1) naladowanie działania, 2) odtwarzanie działania, 3) sprawno w stałych warunkach, 4) sprawno w warunkach nietypowych. 10

12 BLOK ADMINISTRACYJNY 1. Cele kształcenia. Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) ustala czy sprawa naley do kompetencji urzdu, biura, instytucji, zakładu, 2) stosowa zasady obiegu dokumentów, 3) gromadzi przydatne dokumenty i akty prawne do pracy na danym stanowisku, 4) sporzdza notatki urzdowe, odpisy, protokoły, pisma, 5) współpracowa ze słubami prawnymi w przygotowywaniu projektów umów cywilno- i publicznoprawnych oraz aktów administracyjnych i normatywnych, 6) gromadzi informacje i dokumenty istotne dla rozstrzygnicia sprawy, 7) projektowa przebieg załatwiania spraw, przestrzegajc odpowiednich terminów, 8) przeprowadza wizj (ogldziny) w terenie, 9) przeprowadza rozpraw, 10) wdraa egzekucj administracyjn, 11) posługiwa si przynajmniej jednym jzykiem obcym w stopniu umoliwiajcym wykonywanie zada, 12) przygotowywa: spotkanie, zebranie, sesj, seminarium, 13) kierowa małymi zespołami, 14) stosowa ogólne zasady współpracy w zakładzie, 15) stosowa zasady kultury pracy, 16) przechowywa, zabezpiecza i przygotowywa do archiwizacji wytworzone na stanowisku dokumenty, 17) organizowa zebrania mieszkaców, 18) rozpoznawa rodzaje zachowa w komunikacji interpersonalnej i stosownie na nie reagowa, 19) stosowa powszechnie obowizujce instrukcje dotyczce bezpieczestwa i higieny pracy, 2. Treci kształcenia (działy programowe) 1) Prawne i faktyczne formy działania administracji publicznej 2) Umowy cywilno i publicznoprawne 3) Struktura organizacyjna urzdu, przedsibiorstwa 4) Zakres obowizków, uprawnie i odpowiedzialnoci pracownika 5) Zasady prac kancelaryjnych 6) Prowadzenie zbioru dokumentów i zasady ich archiwizacji 7) Przepisy ogólne kodeksu postpowania administracyjnego 8) Postpowanie administracyjne 9) Decyzja a postanowienie 10) Ugoda administracyjna 11) Tryb i zasady wydawanie zawiadcze 12) Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 13) Nadzór i kontrola nad działaniami administracji 14) Zasady gospodarowania majtkiem publicznym 15) Elementy postpowania egzekucyjnego w administracji 16) Wybrane zagadnienia kierowania zespołami ludzkimi 17) Komunikacja interpersonalna 11

13 18) Kultura organizacyjna 3. Zalecenia dotyczce oceniania Treci tego bloku koncentruj si głównie na procedurach administracyjnych i umiejtnociach zwizanych z prawidłow obsług interesantów. W procesie oceniania naley uwzgldni nastpujce kryteria: 1) poprawno posługiwania si pojciami z zakresu administracji, 2) umiejtno stosowania procedur wystpujcych w administracji, 3) poprawno w tworzeniu i wypełnianiu pism i dokumentów administracyjnych, 4) postawa zawodowa wyraajca si w szczególnoci stosunkiem do przełoonych i kolegów, estetyk i organizacj stanowiska pracy, 5) poprawno prezentacji swej wiedzy. Badanie efektywnoci nauczania powinno uwzgldnia rónego rodzaju pomiary dydaktyczne. Preferowane s sprawdziany testowe, których dobra realizacja pozwala na podjcie zabiegów zmierzajcych do zlikwidowania rónic wiedzy midzy uczniami oraz uzupełnienia braków w wiadomociach i umiejtnociach. Pomiar dydaktyczny naley realizowa poprzez testy sprawdzajce wielostopniowe, wielozadaniowe skonstruowane według kryterium celu, symulacyjne sprawdziany praktyczne oraz zadania praktyczne polegajce na wykonaniu lub zaprojektowaniu cile okrelonych czynnoci czy przedsiwzicia. Wykorzystywane powinny by take formy ustne, które bd przygotowywa take młodzie do komunikowania si z interesantami i prezentowania posiadanej wiedzy. 12

14 BLOK TECHNIKI BIUROWEJ 1. Cele kształcenia. Ucze ( słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) uytkowa maszyny do pisania w podstawowym zakresie, 2) sporzdza prawidłowo i estetycznie maszynopis, 3) dokonywa wymiany podzespołów czci roboczych maszyn, 4) konserwowa sprzt w podstawowym zakresie, 5) stosowa metod mnemotechniczn przy pisaniu na maszynie i komputerze, 6) odbiera i przekazywa informacje za pomoc aktualnych i nowoczesnych urzdze biurowych, 7) obsługiwa urzdzenia i sprzt techniczny stosowany w pracy biurowej, 8) utrwala, przesłuchiwa i przekazywa informacje na nonikach, 9) przeprowadza i rozlicza słubowe rozmowy telefoniczne, 10) uytkowa zestaw komputerowy, 11) korzysta z komputerowych programów uytkowych w zakresie edytorów tekstu i korespondencji, 12) stosowa arkusz kalkulacyjny, 13) projektowa bazy danych, korzysta z dostpnej bazy danych, 14) stosowa typowe programy graficzne, 15) korzysta z sieci informatycznych i poczty elektronicznej, 16) przestrzega przepisów bezpieczestwa i higieny pracy, przeciwpoarowe i ochrony rodowiska przy pracy z komputerem i urzdzeniami biurowymi. 2. Treci kształcenia (działy programowe) 1) Zasady pisania na maszynach rónego typu 2) Sporzdzanie pism biurowych - zasady redagowania 3) Pisanie metod mnemotechniczn na maszynach i komputerze 4) Charakterystyka i zasady działania urzdze i sprztu biurowego 5) Zasady działania i obsługi urzdze telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej stosowanej w biurach 6) Zasady działania i obsługi kasy pancernej 7) Zasady działania i podstawowej obsługi systemów alarmowych 8) Zasady działania sprztu i biurowych urzdze technicznych 9) Zasady działania i obsługa testerów 10) Zasady działania i obsługi typowych kserokopiarek 11) Zasady działania i obsługi sprztu audiowizualnego i nagłaniajcego 12) Zastosowanie i obsługa innych urzdze technicznych (dostpnych do wicze praktycznych ) 13) Przepisy i zasady bezpieczestwa i higieny pracy oraz przeciwpoarowe w zakresie pracy biurowej a take stosowanego sprztu technicznego 14) Zastosowanie komputerów w pracy biurowej 15) Instalacja i uruchamianie programu 16) Bazy danych - podstawowe funkcje, tworzenie, obsługa 17) Edytory tekstu stosowane w praktyce biurowej 18) Zasady i sposoby drukowania tekstów 13

15 19) Zastosowanie, tworzenie i praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego 20) Uruchamianie i wykorzystywanie grafiki komputerowej 21) Inne uytkowe programy komputerowe 22) Zasady korzystania z sieci informatycznych i poczty elektronicznej 3. Zalecenia dotyczce oceniania Głównym celem kształcenia w tym bloku programowym jest przygotowanie uczniów (słuchaczy) do sprawnego posługiwania si współczesnym sprztem biurowym i audiowizualnym stosowanym w pracy administracyjnej. Ocenie powinna podlega: 1) biegło w posługiwaniu si sprztem biurowym, odpowiedni do zadania dobór rodków technicznych, 2) umiejtno komunikowania si bezporedniego i przy pomocy rodków technicznych, 3) znajomo konserwacji maszyn i urzdze biurowych oraz zasad bezpieczestwa i higieny pracy, 4) efektywno planowania i przeprowadzenia obsługi medialnej narad, konferencji, 5) zaawansowanie w wykorzystywaniu komputerowych programów uytkowych. Ucze (słuchacz) powinien opanowa wszystkie umiejtnoci okrelone w bloku programowym. Stopie opanowania umiejtnoci moe by róny - od zapamitania wiadomoci, w szczególnoci: definicji, formuły, zasady poprzez ich rozumienia a nastpnie stosowanie w sytuacjach prostych - typowych (powtarzalnych) po sytuacje trudne - problemowe wiadczc o wysokim poziomie zdobytych kwalifikacji przez ucznia (słuchacza). Stopie opanowania poszczególnych umiejtnoci moe by sprawdzany poprzez: 1) bezporedni obserwacj ucznia - szczególnie gdy wany jest tok postpowania; 2) ocen wyniku pracy - np.: maszynopisu, oblicze, wykresu, analizy ; 3) test sprawnociowy - wykonanie typowych czynnoci w okrelonym czasie; 4) odpowiedzi ustne lub prace pisemne - na zadany temat. 14

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Załcznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ SYMBOL CYFROWY 341[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) przestrzega przepisów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRAC BIUROWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRAC BIUROWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRAC BIUROWYCH SYMBOL CYFROWY 411[01] Obecnie: 419 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Spraw Wewntrznych I Administracji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 725 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK Załcznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 311[50] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01]

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Strona 13 punkt 1.2. otrzymuje brzmienie: 1.2. stosowa akty

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik prac biurowych Symbol cyfrowy: 419 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik prac

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

TECHNIK EKONOMISTA 23 02

TECHNIK EKONOMISTA 23 02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA 23 02 Obecnie: 341 [02] Akceptuj Zatwierdzam Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik administracji 343[01]

Zmiany w informatorze technik administracji 343[01] Technik administracji errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik administracji 343[01] Strona 13 punkt 1.1 otrzymuje brzmienie: 1.1. stosowa pojcia z zakresu prawa i ekonomii, stosowa podstawowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 311[44] Obecnie: 342 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie terytorialnym (tekst

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA SYMBOL CYFROWY 348[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

MALARZ - TAPECIARZ 52 03

MALARZ - TAPECIARZ 52 03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 52 03 Obecnie: 714 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 1. OPIS

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"

Lokalna Grupa Działania Razem dla Powiatu Radziejowskiego Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" Opis stanowisk pracowników 1. Biurem Stowarzyszenia kieruje Prezes/Dyrektor ds. koordynacji pracy biura i organów LGD powołany przez Zarzd Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03]

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Technik handlowiec errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Strona 16 punkt 2.1. otrzymuje brzmienie: 2.1. kalkulowa cen hurtow i detaliczn, kalkulowa cen hurtow i detaliczn,

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: określić zasady funkcjonowania organu administracji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ SYMBOL CYFROWY 712 [06] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji Narodowej I.

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy: 341[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE POSADZKARZ 713 [05] Akceptuj: Minister Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej Zatwierdzam: Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 512 [03] Obecnie: 341 [07] Akceptuj: Zatwierdzam: Prezes Urzdu Kultury

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ - ZBROJARZ 712 [01]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ - ZBROJARZ 712 [01] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ - ZBROJARZ 712 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ-ZBROJARZ 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA SYMBOL CYFROWY 311 [24] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa

Bardziej szczegółowo

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p.

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p. Zakres czynnoci, obowizków, uprawnie i odpowiedzialnoci Pani/Pana... zatrudnionej w Urzdzie Gminy Wilków, na stanowisku: Kierownik Urzdu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Społeczno Obywatelskich. Pani bezporednim

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01]

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Technik agrobiznesu errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Strona 23 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA SYMBOL CYFROWY 311[32] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r.

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. - Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ADMINSTRACJI

TECHNIK ADMINSTRACJI TECHNIK ADMINSTRACJI Symbol zawodu 334306 PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia: W wyniku procesu kształcenia uczeń ( słuchacz) powinien umieć : określić zasady funkcjonowania organu administracji

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej

Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej PROJEKT REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do uchwały Rady Gminy Nr II/3/01 z dnia 22 lutego 2001 roku STATUT Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Orodek Pomocy Społecznej w Kamiennej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK SYMBOL CYFROWY 724 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

DK.2010.2.2015 Kalisz, dn. 20.08.2015 r. 1. Wymagania zwi zane ze stanowiskiem: a) niezb dne:

DK.2010.2.2015 Kalisz, dn. 20.08.2015 r. 1. Wymagania zwi zane ze stanowiskiem: a) niezb dne: DK.2010.2.2015 Kalisz, dn. 20.08.2015 r. Miejski Zarzd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ogłasza nabór na stanowisko Referent ds. informatycznej obsługi Zakładu w wymiarze czasu pracy ½ etatu w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY. w Wgrowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY. w Wgrowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY w Wgrowie Załcznik do Uchwały Nrt.../... Zarzdu Powiatu Wgrowskiego z dnia... r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY w Wgrowie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAZISKACH GÓRNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAZISKACH GÓRNYCH Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych powołano Uchwał nr VII/49/94 Rady Miejskiej z dnia 29.XII.1994r. I. ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ 43 02 Obecnie: 742 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej 2 SPIS TRECI str. I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (załcznik do zarzdzenia nr 10/2001 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 3 lipca 2001 r.) CZ I TRYB PRACY,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA symbol cyfrowy 346[03] Akceptuje: Zatwierdzam: Minister Pracy i Polityki Społecznej Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA SYMBOL CYFROWY 516 [01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA SYMBOL CYFROWY 516 [01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA SYMBOL CYFROWY 516 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

P B Zapoznanie się ze strukturą jednostki organizacyjnej. -

P B Zapoznanie się ze strukturą jednostki organizacyjnej. - : B Zapoznanie się ze strukturą jednostki organizacyjnej. - B rzestrzeganie regulaminów wewnętrznych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Organizowanie stanowiska pracy.

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Podstawy zarzdzania WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy zarzdzania Kod ZIP 1 S 01 04-0_0 Status : Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy: Jzyk polski Rok:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ Biuro Szkolenia PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAAKÓW RATOWNIKÓW OSP WARSZAWA, 2006 r. 33 I. ORGANIZACJA SZKOLENIA 1. Cel szkolenia Celem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Nazwa stanowiska Obsada stanowiska Tytuł słubowy - Informatyk Powiatowy - Maciej Duniec

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

Osi gni cia ucznia i wymagania na poszczególne oceny na zaj ciach technicznych w klasie I

Osi gni cia ucznia i wymagania na poszczególne oceny na zaj ciach technicznych w klasie I Osignicia ucznia i wymagania na poszczególne oceny na zajciach technicznych w klasie I 1. Stopie celujcy otrzymuje ucze speniajcy wymagania na ocen bardzo dobr i ponadprogramowe, a wic taki, który: posiad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 57/915/07 ZARZDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 29 sierpnia 2007 r.

UCHWAŁA NR 57/915/07 ZARZDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 29 sierpnia 2007 r. UCHWAŁA NR 57/915/07 ZARZDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TAPICER 43 03 Obecnie: 743 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej 2 SPIS TRECI str. I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne II

Wychowanie fizyczne II Wychowanie fizyczne II WM Karta (sylabus) Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Wychowanie fizyczne II Kod Status : obowizkowy ZIP 1 S 0 3 31-0_0 Jzyk wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH SYMBOL CYFROWY 311[51] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09]

Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09] Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09] Strona 20 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ symbol cyfrowy 346[04] Akceptuje: Zatwierdzam: Minister Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA WYMAGANIA NA OCENY PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne na określony

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK EKONOMISTA 341[02] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA zatrudnionego na podstawie umowy o prac za okres od... do...

ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA zatrudnionego na podstawie umowy o prac za okres od... do... Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 8/06 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 26.01.2006r. ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA zatrudnionego na podstawie umowy o prac za okres od... do... Imi i nazwisko... Stanowisko... Komórka

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07] Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07] Strona 13 punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 1.2.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 19 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23. 08. 2006 roku w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczestwem narodowym w Miecie Sandomierzu. Na podstawie rozporzdzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych

Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Załcznik Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Miasta Ktrzyn Nr 15/07 z dnia 16.01.2007 Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Audytu Wewntrznego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarzdzania nieruchomociami Na podstawie art. 196 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r. Projekt z dnia 11.01.2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy: 341 [05] Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE. na rok 2004

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE. na rok 2004 MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE na rok 2004 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawno, zgodnie z treci ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r.

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Mały w Tychach Na podstawie art.7

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

KIERUNEK KOSMETOLOGIA KIERUNEK KOSMETOLOGIA MARKETING I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia niestacjonarne II stopnia Etap studiów II rok, semestr III Wymiar zaj Seminaria: 10 godz. Łcznie: 10 godz. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo