PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji Narodowej

2 ZAŁOENIA PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. Umiejtnoci zawodowe, stanowice kwalifikacje w zawodzie W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) interpretowa i stosowa przepisy prawa, korzysta ze swoich praw, 2) kierowa si zasadami praworzdnoci, 3) załatwia indywidualne sprawy administracyjne, 4) przygotowywa projekty umów cywilnoprawnych i innych dokumentów, 5) przygotowywa projekty aktów normatywnych i administracyjnych właciwych dla urzdu, 6) gromadzi i wykorzystywa informacje niezbdne w procesach decyzyjnych, 7) interpretowa podstawowe pojcia i zjawiska ekonomiczne, 8) opisa istot funkcjonowania administracji publicznej: rzdowej i samorzdowej, 9) interpretowa procesy gospodarcze w kategoriach systemowych, 10) okrela zasady organizacji i zarzdzania podmiotów gospodarczych, 11) posługiwa si metodami analizy ekonomicznej i finansowo-ksigowej, 12) posługiwa si dokumentacj ksigow, 13) wykorzystywa ewidencj finansowo-ksigow w odniesieniu do jednostek i zakładów budetowych oraz przedsibiorstw, 14) organizowa prac własn i w zespołach, samodzielnie podejmowa decyzje, 15) kompetentnie przyjmowa i załatwia interesantów, 16) stosowa zasady obiegu informacji w urzdach administracji publicznej i przedsibiorstwach; prawidłowo przyjmowa, segregowa i klasyfikowa dokumenty, 17) prawidłowo przechowywa akta zgodnie z obowizujcymi przepisami, 18) prowadzi korespondencj, redagowa teksty i ich syntezy (sprawozdania, protokoły, notatki słubowe itp.), 19) przygotowywa narady, zebrania, konferencje, sesje itp., 20) wykorzystywa i obsługiwa nowoczesne urzdzenia techniki i łcznoci biurowej, 21) praktycznie stosowa normy obyczajowe i etyczne, 22) stosowa elementy psychologii społecznej i socjologii, 23) publicznie prezentowa i broni stanowiska urzdu, firmy, 24) posługiwa si przynajmniej jednym jzykiem obcym, 25) samodzielnie uaktualnia nabyt wiedz i podnosi kwalifikacje, 26) sporzdza harmonogramy prac, szacowa ich czasochłonno oraz analizowa koszty, 27) komunikowa si, wyszukiwa i przetwarza informacje, 28) działa twórczo. 2. Wymagania psychofizyczne właciwe dla zawodu: 1

3 1) dobry ogólny stan zdrowia, 2) spostrzegawczo i zdolno koncentracji uwagi, 3) kultura osobista, takt, uprzejmo, 4) uczciwo, sumienno i rzetelno, 5) zdyscyplinowanie, samoocena i samokontrola, 6) umiejtno logicznego mylenia, dostrzeganie zwizków przyczynowoskutkowych, 7) poczucie słuebnej roli administracji wobec obywateli, 8) umiejtno nawizywania kontaktów i pracy z ludmi, komunikatywno 9) denie do stałego doskonalenia si, perfekcjonizm. 2

4 B. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Współczenie obserwuje si wzrastajc rol dziedzin gospodarki zwizanych ze sfer szeroko rozumianych usług. Na tym tle wzrastaj take oczekiwania wobec administracji, od której wymaga si coraz wikszej sprawnoci, kompetencyjnoci, yczliwoci wobec interesantów i traktowania swojej pracy w kategoriach słuby publicznej. Równie rozwój techniki biurowej i systemów komunikacji obliguje pracowników administracji do cigłego doskonalenia swoich kwalifikacji w tym zakresie. W zwizku z powyszym technik administracji powinien posiada uniwersalne kwalifikacje zawodowe, zwizane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiajce si w poszanowaniu zasad słucych organizacji kadej zbiorowoci ludzkiej i umoliwiajce prac na rónych stanowiskach administracyjnych. Jego wykształcenie w zakresie podstawowej wiedzy i umiejtnoci powinno stanowi podbudow do doskonalenia, szybkiej adaptacji do nowych warunków pracy i dalszego kształcenia w zawodzie. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik administracji jest przygotowanie absolwenta do prac zwizanych z gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym; wewntrzn koordynacj działalnoci jednostek organizacyjnych w celu udzielenia pomocy kierownikowi tych jednostek; sporzdzaniem sprawozda i protokołów z posiedze i zebra; opracowywaniem projektów aktów administracyjnych; prowadzeniem postpowania koczcego si wydaniem decyzji administracyjnej; prowadzeniem podstawowej dokumentacji ksigowej; planowaniem kosztów i przychodów; gospodarowaniem majtkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników. Szerokoprofilowe kształcenie w zawodzie technik administracji stwarza moliwo zatrudnienia absolwentów w wielu obszarach ycia społecznego i gospodarczego. Technik administracji moe by zatrudniony w administracji rzdowej i administracjach specjalnych; w jednostkach samorzdu terytorialnego w urzdach marszałkowskich, urzdach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy; w samorzdach zawodowych i gospodarczych; w przedsibiorstwach; organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagajcych innych, specjalistycznych kwalifikacji. Technik administracji moe by zatrudniony na stanowiskach okrelonych w szczegółowych przepisach dotyczcych funkcjonowania wyej wymienionych urzdów. Umiejtnoci zawodowe, wymienione w opisie kwalifikacji absolwenta, nabywane s w wyniku realizacji okrelonych treci kształcenia. Dotycz one szeregu zagadnie, z którymi moe si spotka w swojej pracy technik administracji. W wyniku analizy umiejtnoci zawodowych dokonano ich podziału na cztery grupy zagadnie stanowicych bloki programowe: 1) prawny, 2) ekonomiczny, 3) administracyjny, 4) techniki biurowej. Blok prawny obejmuje wymagania i treci w zakresie podstawowej wiedzy o systemie prawnym pastwa, o instytucjach prawnych, dziedzinach prawa i prawnych 3

5 zasadach postpowania. Zawiera równie treci zwizane z funkcjonowaniem samorzdu terytorialnego, społecznoci lokalnej oraz elementy socjologii. Blok ten ma stworzy uczniom (słuchaczom) podstawy do samodzielnego mylenia w kategoriach prawnych, posługiwania si prawem i umiejtnego stosowania go w pracy zawodowej. Pozwala on te na zdobycie orientacji w podstawowej literaturze prawniczej oraz dalsze poszerzanie wiedzy w tym zakresie. Blok ekonomiczny powicony jest kształtowaniu umiejtnoci w zakresie teorii i praktyki gospodarowania mieniem publicznym, mechanizmów funkcjonowania i rozwoju gospodarki rynkowej, analizy zjawisk i procesów gospodarczych oraz prowadzeniu podstawowej ksigowoci. Blok administracyjny stanowi istot kształcenia w zawodzie technik administracji. Powicony jest kształtowaniu umiejtnoci tworzenia aktów prawnych, yczliwej i kompetentnej obsługi interesantów, rozwizywania ich problemów oraz praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy prawnej. Blok techniki biurowej zawiera umiejtnoci korzystania ze zdobyczy technik komputerowych, nowoczesnych form komunikowania si i obsługi sprztu technicznego, stanowicego wyposaenie współczesnych biur. Dla prawidłowej realizacji załoonych celów dydaktycznych konieczne jest zapewnienie w szkole niezbdnych warunków technicznych i organizacyjnych, które podporzdkowane byłyby celom, treciom i preferowanym metodom kształcenia oraz umoliwiajcych wykonywanie pokazów, organizowanie symulacji, wicze i realizowanie zaj w grupach. Naley zapewni takie wyposaenie i tak organizacj szkoły, aby w moliwe maksymalny sposób przybliy uczniom warunki, jakie mog spotka w swojej pracy zawodowej. Dlatego niezbdne jest zorganizowanie pracowni prawa i ekonomii, która byłaby wyposaona w literatur prawn, niezbdn do zrozumienia istoty pastwa prawa i kształtowania nawyków poszanowania praw i wolnoci obywatelskich. Tu zgromadzone byłyby, w odpowiedniej iloci, przykłady niezbdnych aktów prawnych, wydawnictw jak: Konstytucja RP, Dzienniki Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzdowe, resortowe i wojewódzkie, uchwały organów samorzdu terytorialnego, orzeczenia Naczelnego Sdu Administracyjnego, kodeksy wraz z komentarzami itp. Do realizacji treci ekonomicznych konieczny jest komplet aktualnych przepisów finansowych, wzory pism, formularzy i druków. Nieodzownym elementem pracowni winny by odpowiednie plansze i schematy, tablice, komputery z odpowiednim oprogramowaniem oraz rodki techniczne słuce prezentacji fazo- i foliogramów, filmów wideo, nagra magnetofonowych a take kalkulatory. Pracownia administracyjna winna by wyposaona w odpowiedni literatur, jak Kodeks Postpowania Administracyjnego, komentarze i orzeczenia NSA oraz wzory i przykłady aktów administracyjnych, druków funkcjonujcych w administracji ogólnej. Wanym elementem wyposaenia pracowni administracyjnej s statuty, instrukcje, regulaminy pracy i regulaminy organizacyjne, procedury zapewnienia jakoci. Pracownia techniki biurowej powinna by wyposaona w urzdzenia i meble typowe dla współczesnego biura. Ilo maszyn do pisania i komputerów powinna zapewnia osignicie przez słuchaczy biegłoci w ich wykorzystywaniu. Pracownia techniki biurowej powinna by wyposaona w nowoczesne rodki łcznoci przewodowej i bezprzewodowej, testery, bindownice, niszczarki, laminatory, sprzt audiowizualny, dyktafony, kamery wideo oraz komputerowe programy uytkowe umoliwiajce realizacj celów dydaktycznych. Wskazane jest, aby pracownia była podzielona na boksy, z pełnym wyposaeniem biurowym kady. Pozwoliłoby to na 4

6 maksymalne przygotowanie uczniów (słuchaczy) do pracy zawodowej oraz stosowanie symulacji w procesie dydaktycznym. Organizacja kształcenia w zawodzie technik administracji winna uwzgldnia specyfik wystpujcych w regionie zakładów pracy oraz wymaga stanowisk, na których moe pracowa absolwent szkoły. cisła współpraca ze rodowiskiem lokalnym wytworzy kontakt emocjonalny słuchaczy ze społecznoci lokaln i poczucie słuebnej roli administracji wobec obywateli. Współpraca szkoły ze rodowiskiem prowadzi bdzie równie do nawizywania przez uczniów bliszych kontaktów z instytucjami i zakładami w celu rozpoznania rzeczywistych warunków pracy w zdobywanym zawodzie i poszukiwania zatrudnienia po ukoczeniu szkoły. Niniejsza podstawa programowa nie zakłada specjalizacji, ale stwarza moliwo specjalizowania si słuchaczy w okrelonej dziedzinie administracji, ze znajomoci ogóln pozostałych. W zawodzie technik administracji mona przewidywa nastpujce specjalizacje: 1) administracja samorzdowa, 2) administracja gospodarcza, 3) administracja rzdowa, 4) statystyka. Zarówno kształcenie ogólne jak i zawodowe powinno słuy realizacji celów, które charakteryzuj nowoczesnego pracownika i obejmuj: 1) komunikowanie si bezporednie jak i wykorzystanie rónorodnych rodków technicznych, 2) wyszukiwania, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, 3) samodzielne podejmowanie decyzji, z poczuciem odpowiedzialnoci za jej skutki, 4) działanie twórcze oparte na samorozwoju, 5) korzystanie ze swoich praw i szanowanie praw innych ludzi, 6) prac zespołow, 7) dotrzymywanie terminów i norm jakociowych. 5

7 PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE Nazwa bloku programowego Minimalna liczba godzin w cyklu kształcenia w % */ Prawny 18 Ekonomiczny 22 Administracyjny 24 Techniki biurowej 16 Razem 80**/ */ Podział godzin na bloki programowe dotyczy zarówno kształcenia młodziey jak i dorosłych (w systemie stacjonarnym i zaocznym). **/ Pozostałe 20% godzin pozostaje do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym na specjalizacj. 6

8 III. PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W BLOKACH PROGRAMOWYCH 1. Cele kształcenia. BLOK PRAWNY Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) okrela i rozrónia podstawowe pojcia prawne, 2) korzysta z przepisów prawnych, 3) analizowa i interpretowa podstawowe akty prawne, 4) charakteryzowa struktur organów administracji publicznej oraz ich kompetencje, 5) stosowa prawnoadministracyjne zasady zarzdzania majtkiem publicznym, 6) zbiera, analizowa i ocenia informacje dotyczce swojego zakładu pracy, 7) promowa nowoczesny model administracji publicznej oparty o zasad jej słuebnej roli wobec obywatela, 8) okrela podstawowe instytucje prawa cywilnego, 9) rozrónia formy własnoci i prawne zasady jej ochrony, 10) stosowa zasady prawa rodzinnego i opiekuczego, 11) stosowa w praktyce przepisy prawa pracy i ubezpiecze społecznych, 12) interpretowa i stosowa przepisy prawa samorzdu terytorialnego, 13) wskazywa najwaniejsze potrzeby lokalne i okrela obszary niezaspokojonych potrzeb, 14) identyfikowa główne podmioty ycia społecznego w rodowisku lokalnym, 15) wskazywa ródła konfliktów lokalnych, 16) inicjowa działania innowacyjne w rodowisku, 17) aktualizowa wiedz prawnicz. 2. Treci kształcenia (działy programowe) 1) Pojcie prawa, prawo a inne systemy normatywne 2) Norma prawna i przepis prawny 3) System prawa, jego stanowienie i zasady 4) Stosowanie i przestrzeganie prawa 5) Rozwój administracji publicznej i prawa administracyjnego 6) Geneza praw i wolnoci obywatelskich 7) ródła współczesnego konstytucjonalizmu 8) Władza ustawodawcza, wykonawcza i sdownicza w Polsce 9) Zasady prawa wyborczego 10) Organy władzy i administracji rzdowej 11) Podstawowe prawa i obowizki obywatelskie 12) Instytucje i porzdek prawny Unii Europejskiej 13) Ogólne pojcia prawa cywilnego 14) Nawizywanie i rozwizywanie stosunku pracy 15) Prawa i obowizki pracownika 16) Prawa i obowizki pracodawcy 7

9 17) System zabezpieczenia społecznego 18) Prawne aspekty ochrony rodowiska naturalnego 19) Pojcie, istota i zadania samorzdu terytorialnego 20) Struktura samorzdu terytorialnego 21) Mienie komunalne 22) Nadzór nad samorzdem terytorialnym 23) Konflikty społeczne, rozwizywanie konfliktów społecznych 24) Patologia społeczna 3. Zalecenia dotyczce oceniania Ze wzgldu na due zrónicowanie tematyczne treci kształcenia i ich teoretyczny charakter mona wyróni nastpujce kryteria oceny z zakresu bloku prawnego: 1) poprawno posługiwania si podstawowymi pojciami prawnymi, 2) znajomo struktury, podstawowych zasad działania i kompetencji organów administracji publicznej, 3) znajomo problematyki samorzdu terytorialnego i społecznoci lokalnych, 4) poprawno przygotowania projektów prawa miejscowego. Do oceny nabytych umiejtnoci bd miały zastosowanie wszystkie znane i powszechnie stosowane formy oceniania, przy czym naley preferowa te formy, które pozwol obiektywnie sprawdzi zasób posiadanej przez uczniów (słuchaczy) wiedzy, a take utrwali nabyte w trakcie nauki umiejtnoci. Warunki te mog spełnia testy wiadomoci zawierajce zadania wielokrotnego wyboru, krótkiej odpowiedzi i dokoczenia myli. Szczególnie preferowane powinny by formy ustne, które oprócz sprawdzenia wiadomoci, słuy bd wiczeniu komunikowania si oraz prezentacji swojej wiedzy. Prace pisemne powinny umoliwi uczniom zaprezentowanie umiejtnoci precyzyjnego, logicznego formułowania sdów o charakterze prawnym. 8

10 BLOK EKONOMICZNY 1. Cele kształcenia. Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) rozrónia i posługiwa si podstawowymi pojciami ekonomicznymi, 2) stosowa zasady ksigowania, 3) stosowa klasyfikacj budetow, 4) sporzdza podstawow dokumentacj ksigow i finansow, 5) wypełnia dokumenty finansowe, 6) wypełnia formularze statystyczne, 7) oblicza i interpretowa wskaniki statystyczne, 8) przeprowadza badania statystyczne, 9) oblicza podstawowe wielkoci ekonomiczne, 10) planowa koszty i przychody, 11) sporzdza kalkulacje, 12) stosowa zasady prawne w gospodarce publicznej, 13) dokonywa analizy ekonomicznej. 2. Treci kształcenia (działy programowe) 1) Tworzenie i podział dochodu narodowego 2) Zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej 3) Podstawowe pojcia statystyki 4) Techniki bada statystycznych 5) Opracowanie materiału statystycznego 6) Prezentacja i analiza danych statystycznych 7) Zasady ksigowoci ogólnej i budetowej 8) Urzdzenia ksigowe 9) Ewidencja operacji gospodarczych 10) Dokumentacja ksigowa 11) Sprawozdania finansowe, 12) System cen w gospodarce rynkowej 13) Wskaniki analizy ekonomicznej 14) Tryb podejmowania działalnoci gospodarczej 15) Marketing w zakładzie pracy 3. Zalecenia dotyczce oceniania Treci tego bloku koncentruj si na zagadnieniach ekonomicznych stanowicych zarówno elementy podstawowe na niektórych stanowiskach pracy, jak i elementy poszerzajce horyzonty mylowe technika administracji i ułatwiajce adaptacj w zawodzie. Kryteria oceny nabytych przez uczniów umiejtnoci intelektualnych i praktycznych zgrupowanych w tym bloku programowym powinny umoliwi sprawdzenie: 1) poprawnoci posługiwania si pojciami ekonomicznymi, 2) znajomoci podstawowych wzorów i praw poznanych w procesie kształcenia, 3) umiejtnoci zastosowania wiedzy teoretycznej do dokonania oblicze statystycznych i ekonomicznych, 9

11 4) poprawnoci wypełniania dokumentów ksigowych i statystycznych, 5) efektywnoci planowania i przeprowadzania przedsiwzi marketingowych. Podstawowymi metodami oceniania umiejtnoci intelektualnych w tym bloku powinny by testy (wielokrotnego wyboru, krótkiej odpowiedzi i dokoczenia myli) oraz odpowiedzi ustne. Ze wzgldu na specyfik bloku, do oceniania zdobytych umiejtnoci praktycznych wskazane jest stosowanie take zada praktycznych, uwzgldniajcych cztery poziomy wymaga: 1) naladowanie działania, 2) odtwarzanie działania, 3) sprawno w stałych warunkach, 4) sprawno w warunkach nietypowych. 10

12 BLOK ADMINISTRACYJNY 1. Cele kształcenia. Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) ustala czy sprawa naley do kompetencji urzdu, biura, instytucji, zakładu, 2) stosowa zasady obiegu dokumentów, 3) gromadzi przydatne dokumenty i akty prawne do pracy na danym stanowisku, 4) sporzdza notatki urzdowe, odpisy, protokoły, pisma, 5) współpracowa ze słubami prawnymi w przygotowywaniu projektów umów cywilno- i publicznoprawnych oraz aktów administracyjnych i normatywnych, 6) gromadzi informacje i dokumenty istotne dla rozstrzygnicia sprawy, 7) projektowa przebieg załatwiania spraw, przestrzegajc odpowiednich terminów, 8) przeprowadza wizj (ogldziny) w terenie, 9) przeprowadza rozpraw, 10) wdraa egzekucj administracyjn, 11) posługiwa si przynajmniej jednym jzykiem obcym w stopniu umoliwiajcym wykonywanie zada, 12) przygotowywa: spotkanie, zebranie, sesj, seminarium, 13) kierowa małymi zespołami, 14) stosowa ogólne zasady współpracy w zakładzie, 15) stosowa zasady kultury pracy, 16) przechowywa, zabezpiecza i przygotowywa do archiwizacji wytworzone na stanowisku dokumenty, 17) organizowa zebrania mieszkaców, 18) rozpoznawa rodzaje zachowa w komunikacji interpersonalnej i stosownie na nie reagowa, 19) stosowa powszechnie obowizujce instrukcje dotyczce bezpieczestwa i higieny pracy, 2. Treci kształcenia (działy programowe) 1) Prawne i faktyczne formy działania administracji publicznej 2) Umowy cywilno i publicznoprawne 3) Struktura organizacyjna urzdu, przedsibiorstwa 4) Zakres obowizków, uprawnie i odpowiedzialnoci pracownika 5) Zasady prac kancelaryjnych 6) Prowadzenie zbioru dokumentów i zasady ich archiwizacji 7) Przepisy ogólne kodeksu postpowania administracyjnego 8) Postpowanie administracyjne 9) Decyzja a postanowienie 10) Ugoda administracyjna 11) Tryb i zasady wydawanie zawiadcze 12) Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 13) Nadzór i kontrola nad działaniami administracji 14) Zasady gospodarowania majtkiem publicznym 15) Elementy postpowania egzekucyjnego w administracji 16) Wybrane zagadnienia kierowania zespołami ludzkimi 17) Komunikacja interpersonalna 11

13 18) Kultura organizacyjna 3. Zalecenia dotyczce oceniania Treci tego bloku koncentruj si głównie na procedurach administracyjnych i umiejtnociach zwizanych z prawidłow obsług interesantów. W procesie oceniania naley uwzgldni nastpujce kryteria: 1) poprawno posługiwania si pojciami z zakresu administracji, 2) umiejtno stosowania procedur wystpujcych w administracji, 3) poprawno w tworzeniu i wypełnianiu pism i dokumentów administracyjnych, 4) postawa zawodowa wyraajca si w szczególnoci stosunkiem do przełoonych i kolegów, estetyk i organizacj stanowiska pracy, 5) poprawno prezentacji swej wiedzy. Badanie efektywnoci nauczania powinno uwzgldnia rónego rodzaju pomiary dydaktyczne. Preferowane s sprawdziany testowe, których dobra realizacja pozwala na podjcie zabiegów zmierzajcych do zlikwidowania rónic wiedzy midzy uczniami oraz uzupełnienia braków w wiadomociach i umiejtnociach. Pomiar dydaktyczny naley realizowa poprzez testy sprawdzajce wielostopniowe, wielozadaniowe skonstruowane według kryterium celu, symulacyjne sprawdziany praktyczne oraz zadania praktyczne polegajce na wykonaniu lub zaprojektowaniu cile okrelonych czynnoci czy przedsiwzicia. Wykorzystywane powinny by take formy ustne, które bd przygotowywa take młodzie do komunikowania si z interesantami i prezentowania posiadanej wiedzy. 12

14 BLOK TECHNIKI BIUROWEJ 1. Cele kształcenia. Ucze ( słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) uytkowa maszyny do pisania w podstawowym zakresie, 2) sporzdza prawidłowo i estetycznie maszynopis, 3) dokonywa wymiany podzespołów czci roboczych maszyn, 4) konserwowa sprzt w podstawowym zakresie, 5) stosowa metod mnemotechniczn przy pisaniu na maszynie i komputerze, 6) odbiera i przekazywa informacje za pomoc aktualnych i nowoczesnych urzdze biurowych, 7) obsługiwa urzdzenia i sprzt techniczny stosowany w pracy biurowej, 8) utrwala, przesłuchiwa i przekazywa informacje na nonikach, 9) przeprowadza i rozlicza słubowe rozmowy telefoniczne, 10) uytkowa zestaw komputerowy, 11) korzysta z komputerowych programów uytkowych w zakresie edytorów tekstu i korespondencji, 12) stosowa arkusz kalkulacyjny, 13) projektowa bazy danych, korzysta z dostpnej bazy danych, 14) stosowa typowe programy graficzne, 15) korzysta z sieci informatycznych i poczty elektronicznej, 16) przestrzega przepisów bezpieczestwa i higieny pracy, przeciwpoarowe i ochrony rodowiska przy pracy z komputerem i urzdzeniami biurowymi. 2. Treci kształcenia (działy programowe) 1) Zasady pisania na maszynach rónego typu 2) Sporzdzanie pism biurowych - zasady redagowania 3) Pisanie metod mnemotechniczn na maszynach i komputerze 4) Charakterystyka i zasady działania urzdze i sprztu biurowego 5) Zasady działania i obsługi urzdze telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej stosowanej w biurach 6) Zasady działania i obsługi kasy pancernej 7) Zasady działania i podstawowej obsługi systemów alarmowych 8) Zasady działania sprztu i biurowych urzdze technicznych 9) Zasady działania i obsługa testerów 10) Zasady działania i obsługi typowych kserokopiarek 11) Zasady działania i obsługi sprztu audiowizualnego i nagłaniajcego 12) Zastosowanie i obsługa innych urzdze technicznych (dostpnych do wicze praktycznych ) 13) Przepisy i zasady bezpieczestwa i higieny pracy oraz przeciwpoarowe w zakresie pracy biurowej a take stosowanego sprztu technicznego 14) Zastosowanie komputerów w pracy biurowej 15) Instalacja i uruchamianie programu 16) Bazy danych - podstawowe funkcje, tworzenie, obsługa 17) Edytory tekstu stosowane w praktyce biurowej 18) Zasady i sposoby drukowania tekstów 13

15 19) Zastosowanie, tworzenie i praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego 20) Uruchamianie i wykorzystywanie grafiki komputerowej 21) Inne uytkowe programy komputerowe 22) Zasady korzystania z sieci informatycznych i poczty elektronicznej 3. Zalecenia dotyczce oceniania Głównym celem kształcenia w tym bloku programowym jest przygotowanie uczniów (słuchaczy) do sprawnego posługiwania si współczesnym sprztem biurowym i audiowizualnym stosowanym w pracy administracyjnej. Ocenie powinna podlega: 1) biegło w posługiwaniu si sprztem biurowym, odpowiedni do zadania dobór rodków technicznych, 2) umiejtno komunikowania si bezporedniego i przy pomocy rodków technicznych, 3) znajomo konserwacji maszyn i urzdze biurowych oraz zasad bezpieczestwa i higieny pracy, 4) efektywno planowania i przeprowadzenia obsługi medialnej narad, konferencji, 5) zaawansowanie w wykorzystywaniu komputerowych programów uytkowych. Ucze (słuchacz) powinien opanowa wszystkie umiejtnoci okrelone w bloku programowym. Stopie opanowania umiejtnoci moe by róny - od zapamitania wiadomoci, w szczególnoci: definicji, formuły, zasady poprzez ich rozumienia a nastpnie stosowanie w sytuacjach prostych - typowych (powtarzalnych) po sytuacje trudne - problemowe wiadczc o wysokim poziomie zdobytych kwalifikacji przez ucznia (słuchacza). Stopie opanowania poszczególnych umiejtnoci moe by sprawdzany poprzez: 1) bezporedni obserwacj ucznia - szczególnie gdy wany jest tok postpowania; 2) ocen wyniku pracy - np.: maszynopisu, oblicze, wykresu, analizy ; 3) test sprawnociowy - wykonanie typowych czynnoci w okrelonym czasie; 4) odpowiedzi ustne lub prace pisemne - na zadany temat. 14

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 512 [03] Obecnie: 341 [07] Akceptuj: Zatwierdzam: Prezes Urzdu Kultury

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH SYMBOL CYFROWY 514 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I.

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Sytuacja osób niepełnosprawnych na wielkopolskim rynku pracy Raport z badania ankietowego 1 Spis treci WSTP... 3 RODZIAŁ I... 6 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOśLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl WYZWANIA Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanei

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo