PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03]"

Transkrypt

1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03]

2 I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) posługiwa si podstawowymi pojciami ekonomicznymi oraz prawnymi, 2) korzysta z rónych ródeł prawa (finansowego, handlowego, cywilnego, pracy), 3) korzysta z literatury fachowej i innych ródeł informacji, 4) stosowa instrumenty marketingu, w tym organizowa i prowadzi działania reklamowe, 5) stosowa zasady racjonalnego gospodarowania, 6) organizowa prac własn i prac niewielkich zespołów ludzkich, 7) wykonywa podstawowe prace bilansowe przy wykorzystaniu rodków technicznych, 8) redagowa korespondencj handlow w jzyku polskim i obcym, 9) wypełnia dokumenty i sporzdza pisma typowe dla działalnoci handlowej, 10) posługiwa si jzykiem obcym w kontaktach z kontrahentami, 11) sprawnie oblicza i szacowa wyniki, 12) ewidencjonowa, interpretowa i analizowa typowe operacje gospodarcze, 13) prowadzi rozliczenia z tytułu podatków i opłat, z instytucjami ubezpieczeniowymi oraz z innymi podmiotami, 14) organizowa działalno (własnej) małej firmy handlowej, 15) wybra najkorzystniejsze formy działalnoci uzupełniajcej, 16) kształtowa właciwe zwizki i zalenoci midzy firm handlow a jej otoczeniem rynkowym, 17) kształtowa właciwe oddziaływanie przedsibiorstwa na rodowisko naturalne, 18) prowadzi negocjacje handlowe, 19) wykonywa typowe prace zwizane z planowaniem i analiz statystyczn, 20) korzysta z materiałów statystycznych i właciwie je interpretowa, 21) przygotowywa i przeprowadza proste badania oraz opracowywa ich wyniki, 1

3 22) samodzielnie posługiwa si sprztem komputerowym, oprogramowaniem oraz innymi rodkami technicznymi, 23) swobodnie posługiwa si pojciami z zakresu towaroznawstwa, 24) korzysta z informacji o towarach z prospektów, ulotek, poradników oraz kodów informacyjnych, w oparciu o posiadan wiedz towaroznawcz, 25) rozpoznawa podstawowe właciwoci towarów, 26) stosowa właciwe metody odbioru jakociowego, przechowywania i konserwacji towarów, 27) przestrzega przepisów: bezpieczestwa i higieny pracy, przeciwpoarowych, prawa pracy oraz ochrony rodowiska. B. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. Wymagania psychofizyczne właciwe dla zawodu: 1) dobry stan zdrowia, 2) wysoki poziom aktywnoci, 3) odporno psychiczna, 4) zrównowaenie emocjonalne, 5) umiejtno samokontroli i samooceny, 6) umiejtno rozwizywania problemów, 7) dobra pami, 8) uczciwo, 9) komunikatywno, 10) ogólna inteligencja, 11) kultura osobista, 12) poczucie estetyki, 13) dobra prezencja, 14) otwarto na innowacje organizacyjno-techniczne i technologiczne, 15) gotowo do stałego podnoszenia kwalifikacji. 2. Kształcenie w zawodzie technik handlowiec ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zada zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. 2

4 Technik handlowiec naley do zawodów typowo usługowych. W procesie kształcenia naley zwraca uwag na znaczenie istotnych dla przyszłego handlowca postaw i cech, w szczególnoci takich jak: komunikatywno, uczciwo (w tym kupieck), rzetelno, zamiłowanie do porzdku, odpowiedzialno, dokładno, systematyczno w działaniu. Wan cech handlowca jest odpowiednia prezencja oraz ch cigłego aktualizowania wiedzy i doskonalenia swoich umiejtnoci. W wyniku kształcenia absolwent powinien otrzyma odpowiedni zasób wiedzy ogólnej i zawodowej, który dawałby podstaw do podjcia pracy, jak równie moliwo szybkiego przekwalifikowania si w rónych sytuacjach yciowych. 3. Technik handlowiec powinien by przygotowany do realizacji nastpujcych zada zawodowych: 1) podjcia pracy na rednim szczeblu zarzdzania w przedsibiorstwach o rónych formach własnoci, 2) realizowania podstawowych funkcji handlowych w punktach sprzeday detalicznej, hurtowniach, magazynach, 3) zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej. Technik handlowiec powinien posiada wiedz o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumentów, towaroznawstwie, działaniach marketingowych, technikach informatycznych, organizacji pracy w punktach sprzeday, nowoczesnej rachunkowoci, prawie (cywilnym i handlowym) oraz regułach współpracy z kontrahentami. 4. Realizacja kształcenia w zawodzie wymaga zapewnienia właciwych warunków technodydaktycznych. Pracownie, w tym pracownie przedmiotowe, powinny by wyposaone w odpowiedni sprzt, nowoczesne techniczne rodki nauczania oraz pomoce wspomagajce proces dydaktyczny i niezbdne do realizacji celów i treci kształcenia, okrelonych w poszczególnych blokach programowych. Niezbdne s nastpujce pracownie, w tym pracownie przedmiotowe: 1) pracownia komputerowa, 2) pracownia techniki biurowej, 3) pracownia ekonomiki, 4) pracownia rachunkowoci, 5) pracownia towaroznawstwa, 6) pracownia reklamy. 3

5 Pracownia komputerowa powinna by wyposaona w: 1) stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), 2) oprogramowanie: dyskowy system operacyjny, arkusz kalkulacyjny, edytory tekstu, baza danych, 3) drukarki 2 szt., 4) programy uytkowe w wersji szkoleniowej, 5) inne urzdzenia, w szczególnoci: fax, modem, telefon, sie komputerowa. Pracownia techniki biurowej powinna by wyposaona w: 1) maszyny do pisania (w miar moliwoci szkoły jedna maszyna lub jedno stanowisko komputerowe dla jednego ucznia), 2) telefon, automatyczn sekretark, fax, dyktafon, 3) kserokopiark, 4) pomocnicze materiały biurowe, w szczególnoci segregatory, skoroszyty, 5) dziennik podawczy, instrukcje kancelaryjne, typowe formularze. Pracownie ekonomiki, rachunkowoci, towaroznawstwa i reklamy powinny by wyposaone w : 1) techniczne rodki nauczania: rzutnik, magnetowid, telewizor, zestaw kaset przedmiotowych, 2) eksponaty i modele, 3) fazo- i foliogramy, 4) podrczn bibliotek zawierajc normy, kodeksy, poradniki, katalogi, atlasy i czasopisma zawodowe. 5. W wyniku analizy zada zawodowych, wyodrbnione zostały cztery bloki programowe: 1) działalno przedsibiorstwa handlowego, 2) finansowo-ksigowy, 3) ogólnoekonomiczny, 4) informacja w przedsibiorstwie. 4

6 II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE Nazwa bloku programowego Minimalna liczba godzin w cyklu kształcenia w % * Podbudowa programowa: szkoła podstawowa Podbudowa programowa: szkoła zasadnicza; zawód: sprzedawca Podbudowa programowa: liceum ogólnokształcce Działalno przedsibiorstwa handlowego Finansowo ksigowy Ogólnoekonomiczny Informacja w przedsibiorstwie Razem 80 ** 80 ** 80 ** * Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodziey i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej). ** Pozostałe 20% godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. III. PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W BLOKACH PROGRAMOWYCH BLOK: DZIAŁALNO PRZEDSIBIORSTWA HANDLOWEGO 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) posługiwa si podstawowymi pojciami z zakresu handlu i towaroznawstwa (równie w jzyku obcym), 2) dokona klasyfikacji przedsibiorstw funkcjonujcych w handlu i okrela zadania organów tych przedsibiorstw, 3) okrela zadania komórek zarzdu, 4) okrela funkcje obiektów handlowych, 5) przeprowadza wstpn rozmow kwalifikacyjn, 6) urzdza stanowisko pracy i organizowa własn prac, 7) stosowa zasady racjonalnej organizacji pracy i zarzdzania, 5

7 8) stosowa (w typowych sytuacjach) zasady prowadzenia negocjacji, 9) sprawnie liczy i szacowa wyniki, 10) dokonywa rozlicze inwentaryzacji towarów i materiałów, 11) kalkulowa ceny na rónych etapach obrotu towarowego, 12) stosowa miary: zapasów, zatrudnienia, kosztów, majtku i kapitału, rentownoci, wykorzystania powierzchni, poziomu kosztów, 13) przelicza waluty przy zastosowanie tabeli kursów, 14) interpretowa i analizowa typowe zdarzenia gospodarcze, 15) kształtowa właciwy poziom zapasów towarowych, 16) organizowa na niewielk skal działalno handlow, (w tym opracowywa uproszczony biznes plan, sporzdza dokumenty oraz wykonywa czynnoci niezbdne do podjcia działalnoci gospodarczej na własny rachunek), 17) organizowa proces sprzeday w handlu detalicznym i hurtowym, z uwzgldnieniem specjalnych form sprzeday: a) urzdza wntrze punktu sprzeday detalicznej, b) kształtowa asortyment towarowy, c) dokonywa wyboru dostawcy, d) zamawia towary zgodnie z zapotrzebowaniem poprzez wykorzystanie bilansu zakupu i sprzeday, e) dokonywa odbioru ilociowego towarów, f) przeprowadza skuteczne rozmowy sprzedaowe, g) przyjmowa zapłat w rónych formach, w tym kartami płatniczymi i czekiem a take dokonywa innych rozlicze bezgotówkowych, h) załatwia reklamacje stosujc obowizujce przepisy w zakresie rkojmi i gwarancji, i) odprowadza utargi, j) rejestrowa sprzeda i wypełnia dowody sprzeday i dowody korygujce. 18) organizowa na niewielk skal działalno usługow i produkcyjn, 19) rozrónia poszczególne elementy majtku i stosowa zasady właciwego nim gospodarowania, 20) rozlicza si z tytułu podatków, opłat i ubezpiecze społecznych, 6

8 21) współpracowa i prowadzi korespondencj z bankami, agencjami, izbami gospodarczymi, instytucjami ubezpieczeniowymi, instytucjami zajmujcymi si transportem, łcznoci, organizowaniem targów, giełd i wystaw, 22) posługiwa si urzdzeniami i nowoczesnym sprztem technicznym (kasy fiskalne, wagi samoobliczajce) oraz urzdzeniami biurowymi, 23) okrela korzyci wynikajce ze stosowania postpu technicznego, 24) stosowa zasady analizy ekonomicznej przy uyciu rónych wskaników, 25) rozstrzyga korzyci wynikajce z rónych form pozyskiwania kapitału, 26) ustala wysoko wyniku finansowego, 27) okrela rodzaje i zakres kontroli finansowej i pozafinansowej przedsibiorstwa handlowego, 28) wykorzystywa prawidłowoci zwizane z motywacjami zachowa konsumentów, 29) klasyfikowa towary zgodnie z obowizujcymi zasadami, 30) okrela czynniki wpływajce na jako towarów, 31) aktualizowa wiedz o towarach, 32) korzysta z informacji o towarach z prospektów, norm, ulotek, poradników oraz kodów informacyjnych w oparciu o posiadan wiedz towaroznawcz, 33) udziela porad na temat sprzedawanego towaru zgodnie z wiedz towaroznawcz oraz znajomoci czynników majcych wpływ na decyzje konsumenta, a take zaoferowa towary komplementarne i substytucyjne, 34) informowa o składzie surowcowym produktu, właciwociach, wartoci odywczej, sposobie uytkowania, 35) odczytywa i interpretowa oznaczenia na towarach, 36) wykorzystywa wiedz o towarach, z zakresu normalizacji i certyfikacji przy zakupie towarów, przy redagowaniu ofert towarowych, promocji towarów, 37) ocenia funkcjonalno opakowania, 38) rozrónia niezgodnoci i wady towarów, okrela przyczyny ich powstawania, 39) rozpoznawa podstawowe właciwoci wybranych artykułów ywnociowych i nie ywnociowych, 40) stosowa odpowiednie metody konserwacji towarów, 41) przestrzega przepisów prawa i innych ustale obowizujcych w handlu detalicznym w celu zapewnienia jakoci towarów, 42) przestrzega warunków racjonalnego przechowywania i transportu towarów, 7

9 43) dokonywa oceny jakociowej produktów z zastosowaniem odpowiednich metod, wykorzystaniem przepisów, norm i wzorów jakoci, 44) stosowa i odpowiednio interpretowa podstawowe przepisy prawa pracy, 45) przestrzega przepisów: bezpieczestwa i higieny pracy, przeciwpoarowych oraz ochrony rodowiska. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia s ujte w nastpujcych działach programowych: 1) handel detaliczny, 2) handel hurtowy, 3) wybrane problemy handlu zagranicznego, 4) inne formy działalnoci gospodarczej prowadzone przez przedsibiorstwa handlowe, 5) instytucje wspomagajce i uzupełniajce działalno handlow, 6) gospodarowanie zasobami ludzkimi i rzeczowymi: a) zatrudnienie, b) szkolenie zawodowe, c) wydajno pracy, d) płace, e) ubezpieczenia społeczne, f) opodatkowanie wynagrodze, g) amortyzacja, h) inwestycje, i) krenie rodków obrotowych, 7) system finansowy przedsibiorstwa handlowego: a) koszty i wynik finansowy, b) warto pienidza w czasie, c) kapitały podmiotu gospodarczego, d) rozliczenie przedsibiorstwa z kontrahentami, e) podatki i formy ustalania obcie podatkowych, f) współpraca z bankiem, 8) planowanie i analiza w przedsibiorstwie handlowym, 9) zarzdzanie w przedsibiorstwie handlowym, 8

10 10) wiadomoci ogólne z towaroznawstwa: a) klasyfikacja rodzajowa towarów, b) normalizacja, c) uyteczno, jako, czynniki warunkujce, d) działalno organizacji konsumenckich, e) właciwoci towarów i metody ich badania, f) oznakowanie towarów, g) czynniki wpływajce na jako przechowywanych towarów, h) logistyka towarów, 11) wybrane zagadnienia z towaroznawstwa artykułów ywnociowych, 12) wybrane zagadnienia z towaroznawstwa artykułów nie ywnociowych. BLOK: FINANSOWO-KSIGOWY 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) posługiwa si terminologi z zakresu finansów i rachunkowoci, 2) rozrónia elementy rachunkowoci i ich wzajemne powizania, 3) korzysta w szczególnoci z przepisów o rachunkowoci, przepisów podatkowych, celnych, 4) sprawnie oblicza i szacowa wyniki, 5) identyfikowa składniki majtku i kapitałów, 6) projektowa zakładowy plan kont, 7) projektowa obieg dowodów ksigowych, 8) sporzdza, kontrolowa i dekretowa dokumenty zwizane z działalnoci przedsibiorstwa handlowego, 9) przechowywa dowody ksigowe, 10) ewidencjonowa i interpretowa typowe operacje gospodarcze, 11) prowadzi ewidencj analityczn właciw dla poszczególnych składników majtku i kapitałów, 12) poprawia błdy ksigowe, 13) analizowa i interpretowa zapisy ksigowe, 14) oblicza zuycie składników majtku trwałego, 9

11 15) ustala i rozlicza odchylenia, 16) wycenia składniki majtku, 17) wybra właciwy wariant budowy rachunku kosztów, 18) rozlicza koszty w czasie, 19) ustala wynik finansowy przedsibiorstwa przy zastosowaniu rónych wariantów oraz dokona ewidencji jego podziału, 20) przeprowadza i rozlicza inwentaryzacj, 21) posługiwa si rónymi technicznymi formami ewidencji, 22) stosowa komputerowe programy finansowo-ksigowe, 23) sporzdza i analizowa podstawowe sprawozdania finansowe. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 1) istota, funkcje i znaczenie rachunkowoci, 2) majtek i kapitały (fundusze) przedsibiorstw, 3) bilans, operacje gospodarcze, 4) dokumentacja ksigowa, 5) konta bilansowe i wynikowe, 6) kierunki uszczegółowienia ewidencji, 7) techniczne formy ksigowoci, 8) organizacja rachunkowoci w przedsibiorstwie, 9) majtek trwały, 10) rodki pienine i krótkoterminowe papiery wartociowe, 11) rozrachunki i roszczenia, 12) obrót towarowy, 13) inwentaryzacja, 14) ewidencja i rozliczanie kosztów handlowych, 15) pozostała sprzeda, 16) pozostałe przychody i koszty operacyjne, 17) przychody i koszty operacji finansowych, 18) wyniki nadzwyczajne, 19) ustalanie i podział wyniku działalnoci przedsibiorstwa handlowego, 20) kapitały (fundusze), 10

12 21) sprawozdania finansowe i ich analiza, 22) wybrane zagadnienia ewidencji ksigowej działalnoci wytwórczej. BLOK: OGÓLNOEKONOMICZNY 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) okrela podstawowe kategorie ekonomiczne, 2) charakteryzowa zasady działania mechanizmu rynkowego, 3) odrónia podstawowe rodzaje przedsibiorstw i ich formy, 4) okrela podstawy podejmowania decyzji przez konsumentów, 5) charakteryzowa rol budetu pastwa, 6) okrela rol banków w gospodarce, 7) odrónia rodzaje bezrobocia i okrela ich przyczyny, 8) charakteryzowa powizania polskiej gospodarki z handlem zagranicznym, 9) okrela istot i rodzaje wykładni prawa, 10) korzysta z rónych ródeł prawa, 11) okrela rol i znaczenie marketingu w gospodarce rynkowej, 12) objania główne strategie marketingowe, 13) okrela zakres i typy bada marketingowych, 14) sporzdza plan marketingowy, 15) organizowa i prowadzi działania reklamowe. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 1) podstawowe kategorie ekonomiczne: a) potrzeby, b) rynek, c) przedsibiorstwo, d) płace, e) rynek kapitałowy, f) pastwo gospodarka, g) Unia Europejska a Polska, 11

13 2) elementy prawa: a) podstawowe pojcia prawne, b) rodzaje i przykłady zdarze prawnych, c) wybrane działy prawa: cywilnego, handlowego, finansowego, prawa pracy i ubezpiecze społecznych, prawa rodzinnego i opiekuczego, 3) marketing w działalnoci gospodarczej: a) podstawowe pojcia, b) badania marketingowe, c) strategia produktu, d) strategia ceny, e) dystrybucja towarów, f) promocja, 4) reklama: a) rodzaje i rodki reklamy, b) wystawiennictwo, c) kampania reklamowa, d) agencje reklamowe, e) prawo, etyka i estetyka w reklamie. BLOK: INFORMACJA W PRZEDSIBIORSTWIE 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) posługiwa si podstawowymi pojciami z zakresu informatyki, technik biurowych, statystyki, w tym klasyfikowa te pojcia, 2) korzysta z literatury i innych ródeł informacji, w tym z rocznika statystycznego, 3) rozwizywa problemy komunikacji interpersonalnej w pracy, 4) wykorzystywa w pracy biurowej rodki techniczne i materiały biurowe, 5) wykonywa typowe czynnoci kancelaryjne, 6) redagowa pisma w sprawach osobowych i sprawach zwizanych z obrotem towarowym, w szczególnoci z wykorzystaniem formularzy, 12

14 7) redagowa w jzyku obcym pisma dotyczce sytuacji typowych, 8) uczestniczy w przepływie informacji w formie kontaktów bezporednich (zorganizowanie zebrania, przyjmowanie interesantów), 9) przygotowywa i przeprowadza proste badanie statystyczne, w tym dobiera jednostki do prób statystycznych, 10) opracowywa i prezentowa zebrany materiał statystyczny, 11) biegle posługiwa si wskanikami natenia, wskanikami struktury, indeksami indywidualnymi i redni arytmetyczn, 12) oblicza i interpretowa: dominant, median, miary rozproszenia (w tym współczynniki zmiennoci), indeksy agregatowe, współczynnik korelacji i współczynnik korelacji rang, 13) wybra miar statystyczn najlepsz w danej sytuacji, 14) obsługiwa klawiatur maszyny do pisania ( komputera), 15) korzysta z systemu operacyjnego, nakładki systemowej, arkusza kalkulacyjnego i bazy danych przy rozwizywaniu problemów ekonomicznych, 16) wykonywa typowe czynnoci zwizane z konserwacj maszyny do pisania i sprztu komputerowego, 17) posługiwa si wybranym edytorem tekstu przy sporzdzaniu korespondencji, 18) obsługiwa programy uytkowe: kadrowo-płacowe, magazynowozaopatrzeniowe, komputerowe ksigi przychodów i rozchodów, system finansowo-ksigowy i inne systemy ekonomiczno-finansowe, 19) wypełnia obowizki pracownicze oraz kształtowa pozytywn opini o przedsibiorstwie handlowym, 20) panowa nad negatywnymi emocjami, unika konfliktów, dokonywa samooceny, łatwo nawizywa kontakty i porozumiewa si w grzecznej formie ze współpracownikami i innymi osobami, w tym take prowadzi dyskusje i negocjacje, 21) dba o właciwy wygld zewntrzny i stosowa zasady odpowiedniego zachowania, 22) organizowa własne stanowisko pracy. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 13

15 1) bariery w komunikacji, 2) rodki techniczne i materiały pomocnicze, 3) przepływ informacji w przedsibiorstwie, 4) zasady redagowania pisma, 5) korespondencja w sprawach osobowych i korespondencja handlowa, 6) badania statystyczne, 7) analiza statystyczna, 8) czynnoci operatorskie zwizane z obsług klawiatury, 9) uytkowe programy komputerowe, 10) rozwizywanie problemów ekonomicznych za pomoc komputera, 11) zasady kształtowania stosunków midzyludzkich w miejscu pracy, 12) wygld zewntrzny pracownika, 13) organizacja stanowiska pracy. 14

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Załcznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ SYMBOL CYFROWY 341[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) przestrzega przepisów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

TECHNIK EKONOMISTA 23 02

TECHNIK EKONOMISTA 23 02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA 23 02 Obecnie: 341 [02] Akceptuj Zatwierdzam Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy: 341[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 311[44] Obecnie: 342 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03]

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Technik handlowiec errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Strona 16 punkt 2.1. otrzymuje brzmienie: 2.1. kalkulowa cen hurtow i detaliczn, kalkulowa cen hurtow i detaliczn,

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie SPRZEDAWCA i TECHNIK HANDLOWIEC Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się podstawowymi

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK Załcznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 311[50] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01] Dziennik Ustaw Nr 154 11878 Poz. 1033 Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01]

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Strona 13 punkt 1.2. otrzymuje brzmienie: 1.2. stosowa akty

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne II

Wychowanie fizyczne II Wychowanie fizyczne II WM Karta (sylabus) Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Wychowanie fizyczne II Kod Status : obowizkowy ZIP 1 S 0 3 31-0_0 Jzyk wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 725 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01]

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Technik agrobiznesu errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Strona 23 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA Załącznik 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać zapotrzebowanie na towary;

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8 Spis tre ści Część I. System finansowy przedsiębiorstwa....................... 8 1. Majątek podmiotu gospodarczego................................. 8 1.1. Majątek i jego struktura......................................

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA SYMBOL CYFROWY 311[32] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA SYMBOL CYFROWY 311 [24] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRAC BIUROWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRAC BIUROWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRAC BIUROWYCH SYMBOL CYFROWY 411[01] Obecnie: 419 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Spraw Wewntrznych I Administracji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK Załcznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK SYMBOL CYFROWY 311[20] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA symbol cyfrowy 346[03] Akceptuje: Zatwierdzam: Minister Pracy i Polityki Społecznej Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Technik handlowiec

Technik handlowiec AU.20. AU.25. Prowadzenie sprzedaży Prowadzenie działalności handlowej 522301 Sprzedawca 522306 Technik księgarstwa 522305 Technik handlowiec 522305 Technik handlowiec PKZ(AU.j) OMZ PKZ(AU.j) PKZ(AU.m)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 512 [03] Obecnie: 341 [07] Akceptuj: Zatwierdzam: Prezes Urzdu Kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV II I I II

Klasa I II III IV II I I II Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: Technik handlowiec 522305 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA SYMBOL CYFROWY 341[04] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować przepisy

Bardziej szczegółowo

MALARZ - TAPECIARZ 52 03

MALARZ - TAPECIARZ 52 03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 52 03 Obecnie: 714 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 1. OPIS

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"

Lokalna Grupa Działania Razem dla Powiatu Radziejowskiego Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" Opis stanowisk pracowników 1. Biurem Stowarzyszenia kieruje Prezes/Dyrektor ds. koordynacji pracy biura i organów LGD powołany przez Zarzd Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Sprzedawca; symbol 522301 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA SYMBOL CYFROWY 348[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia Kierunek: EKONOMIA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA ęć O. Grupa treści ogólnych E/I/O.1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 18 18 18 2 E/I/O.2 Język obcy ZAL 72 72 18 3 18 3 18 3 18 3 WF1 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ symbol cyfrowy 346[04] Akceptuje: Zatwierdzam: Minister Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNIER-LOGISTYK

MAGAZYNIER-LOGISTYK AU.22. Obsługa magazynów 432106 Magazynier- logistyk 333107 Technik logistyk PKZ(AU.ag) MAGAZYNIER-LOGISTYK 432106 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM zajęć na kursie SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH

HARMONOGRAM zajęć na kursie SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH HARMONOGRAM na kursie SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH Moduł I Obsługa kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem 18.08 20.08 25.08 27.08 iny - Podstawy prawne w zakresie użytkowania kas, - Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik prac biurowych Symbol cyfrowy: 419 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik prac

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA Lp Dział i tematy lekcji Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Marketing jako forma działania firmy na rynku Zdefiniuje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK SYMBOL CYFROWY 724 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik Logistyk (333107) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI. - wypełniać obowiązki pracownicze tak, aby kształtować pozytywną opinię o przedsiębiorstwie,

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI. - wypełniać obowiązki pracownicze tak, aby kształtować pozytywną opinię o przedsiębiorstwie, Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Oddział Zabrze Ul. Wolności 299, 41-800 Zabrze PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Cele kształcenia Po odbyciu praktyki słuchacz powinien umieć: - zorganizować

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik administracji 343[01]

Zmiany w informatorze technik administracji 343[01] Technik administracji errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik administracji 343[01] Strona 13 punkt 1.1 otrzymuje brzmienie: 1.1. stosowa pojcia z zakresu prawa i ekonomii, stosowa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Technik ekonomista Technik ekonomista OMZ Technik rachunkowości PKZ(AU.

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Technik ekonomista Technik ekonomista OMZ Technik rachunkowości PKZ(AU. AU.35. AU.36. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Prowadzenie rachunkowości 331403 Technik ekonomista OMZ PKZ(AU.m) 331403 Technik ekonomista OMZ 431103 Technik rachunkowości PKZ(AU.m)

Bardziej szczegółowo

Zawód: Technik rachunkowości 431103

Zawód: Technik rachunkowości 431103 Zawód: Technik rachunkowości 431103 Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie absolwentów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ SYMBOL CYFROWY 313[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik rachunkowości; symbol 431103 Podbudowa programowa: szkoły dające

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA SYMBOL CYFROWY 311[10] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09]

Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09] Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09] Strona 20 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

KIERUNEK KOSMETOLOGIA KIERUNEK KOSMETOLOGIA MARKETING I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia niestacjonarne II stopnia Etap studiów II rok, semestr III Wymiar zaj Seminaria: 10 godz. Łcznie: 10 godz. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOSC TEORIA OGÓLNA

RACHUNKOWOSC TEORIA OGÓLNA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI ~ ~ RACHUNKOWOSC TEORIA OGÓLNA I ZADANIA Z ROZWIĄZANIAMI MARIA NIEWIADOMA wydanie 2 zmienione Spis treści Wstęp 11 Wykaz kont według zespołów - I wariant, wersja podstawowa (minimum)

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Od: < Zapisane przez program Windows Internet Explorer 7 > Temat: Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 522305 Data: Mon, 27 Feb 2012 13:01:27 +0100 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce mgr Tomasz Grbski Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce Temat: Dyskusja nad liczb rozwiza równania liniowego i kwadratowego z wartoci bezwzgldn i parametrem. Czas trwania: 45 minut.

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu: Nazwa zawodu Technik logistyk; symbol: 333107 Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy logistyki

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 422103 Technik obsługi turystycznej OMZ PKZ(TG.g) TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 422103 Technik

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z mi syntetycznymi Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr.42../05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia..17.05.2005 rok w sprawie sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY Katedra Zarządzania i Logistyki Kierunek: Zarządzanie SYLABUS Nazwa przedmiotu w języku polskim / angielskim RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik ekonomista; symbol 331403 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 Planowanie i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik ekonomista; symbol 331403 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA SYMBOL CYFROWY 516 [01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA SYMBOL CYFROWY 516 [01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA SYMBOL CYFROWY 516 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik handlowiec 522305 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

technik rachunkowości

technik rachunkowości Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo informacje o tym, w jaki sposób można wykorzystać nasze podręczniki do realizacji nowych podstaw programowych kształcenia w zawodzie technik rachunkowości. Opisy

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK AU.22. Obsługa magazynów 432106 Magazynier- logistyk 333107 Technik logistyk PKZ(AU.ag) AU.32. Organizacja transportu 333107 Technik logistyk OMZ PKZ(AU.m) TECHNIK LOGISTYK 333107 Klasyfikacja zawodów

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE BEZPŁATNA FORMA KSZTAŁCENIA DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE BEZPŁATNA FORMA KSZTAŁCENIA DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE BEZPŁATNA FORMA KSZTAŁCENIA DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT NOWY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA DOROSŁYCH Nowy model kształcenia zawodowego wychodzi naprzeciw potrzebom

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]

TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04] Akceptuj Zatwierdzam Prezes Urzdu Kultury Fizycznej i Turystyki Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 341[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1)

Bardziej szczegółowo

Technik ekonomista OMZ Technik rachunkowości Technik rachunkowości PKZ(AU.m)

Technik ekonomista OMZ Technik rachunkowości Technik rachunkowości PKZ(AU.m) AU.36. Prowadzenie rachunkowości 331403 Technik ekonomista OMZ 431103 Technik rachunkowości PKZ(AU.m) AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 431103 Technik rachunkowości OMZ PKZ(AU.m) TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie dla młodzieży/ roczny okres kształcenia /1/ Zawód: technik usług pocztowych i finansowych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 Streszczenie raportu... 11 $. Stan sektora ma!ych i "rednich

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE SYMBOL CYFROWY 713[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze kelner 512[01]

Zmiany w informatorze kelner 512[01] Kelner errata sierpie 2011 Strona 16 wiersze 22 27 otrzymuj brzmienie: Przykadowe zadanie 8. Kiedy kelner podaje konsumentowi rachunek? A. Przed deserem. B. Na yczenie. C. Po zakoczonej konsumpcji. D.

Bardziej szczegółowo