PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRAC BIUROWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRAC BIUROWYCH"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRAC BIUROWYCH SYMBOL CYFROWY 411[01] Obecnie: 419 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Spraw Wewntrznych I Administracji Minister Edukacji Narodowej

2 I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. Umiejtnoci zawodowe, stanowice kwalifikacje w zawodzie W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) urzdza ergonomiczne miejsce pracy biurowej i dba o jego estetyk, 2) racjonalnie organizowa prac własn, 3) organizowa prac sekretariatu firmy ( w tym równie samodzielnie prowadzi sekretariat firmy ), 4) przygotowywa i organizowa narady, zebrania, konferencje, 5) samodzielnie podejmowa decyzje w powierzonym zakresie, 6) stosowa podstawowe przepisy prawa pracy i korzysta ze swoich praw pracowniczych, 7) wyszukiwa, gromadzi, interpretowa i stosowa akty normatywne regulujce prac administracji firmy, 8) wyszukiwa, przetwarza i przekazywa informacje w powierzonym zakresie, 9) opracowywa i doskonali system obiegu dokumentacji, 10) porzdkowa, prowadzi i archiwizowa powierzon dokumentacj i akta spraw firmy, 11) sporzdza protokoły i notatki słubowe ( z narad, konferencji i zebra itp.), 12) redagowa i opracowywa korespondencj w powierzonym zakresie, 13) sporzdza sprawozdania statystyczne i inne dotyczce działalnoci jednostki, 14) posługiwa si jzykiem obcym, 15) pisa na maszynie w jzyku polskim i obcym, 16) korzysta z programów uytkowych - szczególnie w zakresie edytorów i korespondencji, 17) obsługiwa urzdzenia i sprzt techniczny stosowany w pracy biurowej, a w szczególnoci: komputer, maszyny do pisania, fax, telefon, kserokopiark, 18) tworzy mił atmosfer pracy i dba o pozytywny image firmy - zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu, 19) przestrzega i stosowa obowizujce przepisy bezpieczestwa i higieny pracy, przeciwpoarowe i ochrony rodowiska, 20) dba o swój rozwój zawodowy, by podatnym na innowacje w pracy biurowej i inicjowa ich wprowadzanie w firmie. 1

3 2. Wymagania psychofizyczne właciwe dla zawodu: 1) dobry ogólny stan zdrowia, 2) dobra sprawno ruchowa i wytrzymało fizyczna ( umoliwiajca prac w cigłym ruchu i dyspozycji ), 3) dobry wzrok i słuch, spostrzegawczo, dobra pami, 4) zrównowaenie emocjonalne, 5) akceptowanie usługowego charakteru pracy, 6) komunikatywno ( w tym umiejtno dostosowania si do rónych sytuacji zwizanych z obsług firmy, kontrahentów), 7) zdolno logicznego argumentowania, 8) zdyscyplinowanie, 9) kultura osobista, takt i uprzejmo, 10) uczciwo, sumienno, poczucie obowizku i odpowiedzialnoci, 11) umiejtno pracy indywidualnej i w zespole, 12) zmysł organizacyjny i odwaga w podejmowaniu decyzji ( w tym nadzór nad ich realizacj ), 13) poczucie estetyki ( w tym troska o właciwy własny wizerunek w miejscu pracy i miejsca pracy), 14) nowatorska postawa wobec wykonywanych zada, 15) aktywna ch podnoszenia kwalifikacji i uzupełniania wiedzy. 2

4 B. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Zawód technik prac biurowych jest zawodem uniwersalnym, poniewa prace biurowo administracyjne jako funkcje usługowe, wystpuj w rónym zakresie, w kadej firmie i instytucji. Std ich wykonywanie jest czci czynnoci wykonywanych w innym zawodzie, ale te moe stanowi pełen zakres czynnoci zawodowych pracownika i by zawodem. Współczesne trendy rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce wykazuj coraz wiksze zapotrzebowanie na tego typu specjalistów. Specjalici w tym zakresie odciaj kierownictwa firm i instytucji od wanych, ale bardzo czasoi pracochłonnych czynnoci w zakresie: 1) biecej organizacji prac biurowo- administracyjnych, 2) gromadzenia, rejestracji informacji i dokumentacji oraz ich przetwarzania, 3) wewntrznej koordynacji przepływu informacji i dokumentacji, 4) okresowej organizacji działa, w szczególnoci zwizanych z organizacj narad, szkole, konferencji, nie pomijajc aranacji spotka z kontrahentami firmy. Obecnie, dla osignicia zamierzonych rezultatów i odpowiedniego image firmy, nie wystarcza sporadyczna aktywizacja wybranych słub pracowniczych, które pod dyktando lub intuicyjnie próbuj zrealizowa nagłe potrzeby firmy. Naley równie doda cigłe problemy z właciwym doborem sprztu biurowego, który jest czsto przypadkowym działaniem opartym o wzorce z innych firm, niekoniecznie dobrym dla danej firmy. Zadania zawodowe technika prac biurowych wynikaj z opisu zawodu, przygotowanego przez Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji i dotycz przede wszystkim uniwersalnych (typowych) zada i czynnoci, jakie zwizane s z funkcjonowaniem firmy. Absolwent tego zawodu powinien szybko i łatwo zaadaptowa si w kadej firmie - niezalenie od jej wielkoci czy formy własnoci. Wykazane w podstawie programowej umiejtnoci, jakie bdzie posiadał technik prac biurowych, wydaj si bardzo potrzebne i uyteczne w kadej firmie i instytucji. Obejmuj one zarówno umiejtno wykonywania prostych czynnoci takich jak: pisanie na maszynie, porzdkowanie i gromadzenie dokumentacji jak i czynnoci złoonych: przygotowanie i organizowanie narad, zebra konferencji; sporzdzanie sprawozda; organizowanie pracy sekretariatu; przetwarzanie informacji czy kompleksowej obsługi nowoczesnego sprztu biurowego. Absolwenci szkoły kształccej w tym zawodzie powinni znale zatrudnienie we wszystkich jednostkach organizacyjnych gospodarczych i pozagospodarczych, poszukujcych fachowców na stanowiskach dotyczcych obsługi administracyjnej firmy. Ponadto absolwent moe z powodzeniem prowadzi samodzielnie działalno: wiadczenie usług w zakresie organizacji narad, szkole, zebra, obsług sprztu biurowego, reklam i promocj sprztu i urzdze biurowych itp. Organizacja kształcenia w zawodzie technik prac biurowych winna odpowiada potrzebom regionu (powiatu, województwa), co zapewnia bieca współpraca szkoły z urzdami pracy, firmami i instytucjami. Wane jest dobre przygotowanie praktyk zawodowych, aby jeszcze przed ukoczeniem szkoły uczniowie zweryfikowali swoje umiejtnoci z wymaganymi przez podmioty gospodarcze i instytucje. W omawianym zawodzie nie proponuje si specjalizacji, jednak nie mona wykluczy takiej ewentualnoci w przyszłoci, w kierunkach takich jak: 1) specjalista d/s organizacji narad, konferencji, 3

5 2) specjalista d/s zaopatrzenia w sprzt i urzdzenia biurowe 3) specjalista d/s obsługi i konserwacji sprztu biurowego, 4) specjalista d/s technicznej organizacji biura i in. Dla zapewnienia efektywnej i prawidłowej organizacji procesu kształcenia nieodzownym staje si stworzenie warunków techniczno organizacyjnych, jeeli ju nie identycznych to maksymalnie zblionych do tych, jakie absolwenci spotkaj w przyszłej pracy zawodowej w wyuczonym zawodzie. Prowadzenie kształcenia w zawodzie technik prac biurowych wymaga posiadania przez szkoł pracowni: 1) pracy biurowej, 2) komputerowej, 3) pisania na maszynie, 4) ogólnoekonomicznej, 5) komunikacji interpersonalnej. Ponadto do dyspozycji uczniów powinna by dostpna: 1) biblioteka specjalistyczna - dysponujca zbiorem najnowszych wydawnictw i opracowa o tematyce administracyjnej, ekonomicznej, prawnej itp. 2) sala gimnastyczna i obiekty rekreacyjne. Pracownia pracy biurowej, w zakresie wyposaenia, organizacji i wykorzystania dydaktycznego, powinna spełnia modelowe funkcje symulacji przyszłych rzeczywistych warunków pracy absolwentów. Pracownia ta powinna by zlokalizowana w kilku pomieszczeniach (lub boksach podzielonego duego pomieszczenia) symulujcych podstawowe działy (biura) firmy i by wyposaona w meble typowe dla pomieszcze biurowych ( biurka, szafy, regały itp.), a take w: 1) urzdzenia podstawowe w pracy biurowej - stosowne do wykonywanej w danym dziale (biurze) czynnoci: w sekretariacie firmy - telefon ( z automatyczn sekretark) lub centralk telefoniczn, telefon komórkowy, fax, komputer z drukark, maszyna do pisania, kserokopiarka itp., 2) urzdzenia i sprzt pomocniczy w pracy biurowej - testery, bindownice, niszczarki, laminatory, dziurkacze, piecztki itp., 3) sprzt dydaktyczny - tablice ( zwykła, magnetyczna, biała itp. ), epidiaskop, video, magnetofon, dyktafon, plansze, foliogramy, zestawy wicze wraz z niezbdnymi materiałami do ich realizacji takimi jak: druki, formularze, instrukcje, schematy, segregatory, teczki itd. Pracownia komputerowa winna spełnia, w zakresie funkcji i wyposaenia, przyjte i funkcjonujce ju ogólnie standardy, a w szczególnoci: 1) centralne stanowisko komputerowe dla nauczyciela, kompletnie wyposaone w biece dostpne programy i akcesoria, 2) indywidualne stanowiska pracy komputerowej (po jednym na ucznia) z pełnym oprzyrzdowaniem technicznym takim jak: mysz, modem, faxmodem, scaner oraz drukarka (jedna na dwa stanowiska), programowym: systemy operacyjne, nakładki na systemy operacyjne, graficzny system operacyjny, edytory tekstu, programy graficzne itp. i materiałowym: dyskietki, papier do drukarki itp. Pracownia pisania na maszynie powinna posiada zestaw nowoczesnych maszyn do wiczenia ( po jednej na ucznia), plansze klawiatur poszczególnych typów maszyn do pisania, papier i kalk maszynow itp. 4

6 Pracownia ogólnoekonomiczna, obok typowych funkcji dydaktycznych i zwizanych z tym wyposaeniem ( tablice, plansze, foliogramy, komputer z oprogramowaniem uytkowym itp.), powinna przede wszystkim stworzy techniczne warunki do upraktyczniania teorii. Pracownia powinna by wyposaona w komplet biecych przepisów w zakresie zagadnie prawnych i ekonomicznych, moliwie bogat literatur ekonomiczno-prawn, w tym o tematyce administracyjnej oraz niezbdne dokumentacje. Pracownia komunikacji interpersonalnej ma stworzy warunki do nabycia trudnej, aczkolwiek niezbdnej dla kadego absolwenta, umiejtnoci nawizywania i kształtowania prawidłowych kontaktów z otoczeniem. Powinno to by pomieszczenie stwarzajce klimat i moliwoci techniczno-organizacyjne do przeprowadzania dyskusji, wicze, a take wyposaone w zestawy pomocy i gier dydaktycznych, rekwizyty, literatur o tematyce psychologicznej itp. Umiejtnociom zawodowym okrelonym w opisie kwalifikacji absolwenta przypisano treci kształcenia ujte w trzy bloki programowe: 1) wiedza o gospodarce, 2) organizacja i funkcjonowanie biura, 3) technika biurowa. Blok Wiedza o gospodarce grupuje umiejtnoci w zakresie podstawowej wiedzy makro- i mikroekonomicznej, niezbdnej we współczesnej gospodarce rynkowej i ma na celu wyposaenie absolwenta w umiejtnoci rozumienia i stosowania przepisów oraz narzdzi ekonomicznych i prawnych, znajdujcych swoje odzwierciedlenie w biecym funkcjonowaniu wszystkich podmiotów gospodarczych i instytucji. Blok Organizacja i funkcjonowanie biura okrela zasób wiedzy i umiejtnoci niezbdnych w pracy biurowej. Stanowi podstaw kształcenia teoretyczno - praktycznego w tym zawodzie, specyfikujc te zagadnienia, z którymi moe si spotka w swojej pracy technik prac biurowych. Blok Technika biurowa zawiera umiejtnoci praktycznego wykorzystywania rodków technicznych w pracy biurowej. II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE 5

7 Nazwa bloku programowego Minimalna liczba godzin w cyklu kształcenia w %*/ WIEDZA O GOSPODARCE 15 ORGANIZACJA 35 I FUNKCJONOWANIE BIURA TECHNIKA BIUROWA 30 Razem 80 **/ */ Podział godzin na bloki programowe dotyczy zarówno kształcenia młodziey jak i dorosłych ( w systemie stacjonarnym i zaocznym). **/ Pozostałe 20 % godzin pozostaje do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym na specjalizacj. III. PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W BLOKACH PROGRAMOWYCH WIEDZA O GOSPODARCE 1. Cele kształcenia Ucze ( słuchacz ) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) klasyfikowa podmioty gospodarcze, 2) okrela zakres i formy działania instytucji wspomagajcych firm, 3) okrela zakres i formy działania instytucji współpracujcych z firm, 4) rozrónia i charakteryzowa modele typowych struktur organizacyjnych, 5) sporzdza modele typowych struktur organizacyjnych, 6) okrela procedur tworzenia firmy, 7) okrela i sporzdza podstawow dokumentacj towarzyszc powstawaniu firmy, 8) okrela, charakteryzowa i sporzdza dokumenty kasowe, 9) przyjmowa, wydawa, dokumentowa i zabezpiecza gotówk i inne walory, 10) sporzdza dokumenty zwizane z zatrudnianiem, wynagradzaniem i zwalnianiem pracowników, 11) sporzdza dokumenty zwizane z ubezpieczeniem osobowym i rzeczowym, 12) stosowa podstawowe przepisy prawa pracy i korzysta ze swoich praw pracowniczych, 13) wyszukiwa, opracowywa i przekazywa informacje ekonomiczne w powierzonym zakresie, 14) sporzdza sprawozdania statystyczne i inne dotyczce firmy, 15) posługiwa si jzykiem obcym w zakresie podstawowych poj i terminów ekonomicznych. 6

8 2. Treci kształcenia ( działy programowe) 1) Podstawowe kategorie ekonomiczne 2) Rynek - istota, funkcje, rodzaje 3) Podstawowe prawa rynku - popyt, poda, równowaga rynkowa 4) Cena w gospodarce rynkowej - pojcie, funkcje, rodzaje, budowa, elastyczno 5) Podmioty gospodarcze - istota, znaczenie, rodzaje, funkcje, zadania, otoczenie 6) Podejmowanie działalnoci gospodarczej - uwarunkowania (prawne, ekonomiczne, organizacyjne itp.) 7) Organizacja jednostki gospodarczej - struktury organizacyjne 8) System finansowy jednostki gospodarczej 9) Koszty jednostki gospodarczej 10) System kredytowy - podstawowe pojcia i zasady 11) Rozliczanie jednostki gospodarczej - zasady rachunkowoci 12) Inwentaryzacja majtku firmy 13) Prawo finansowe - podatki i inne obcienia jednostki gospodarczej 14) Pracownicy jednostki gospodarczej 15) Prawo pracy - podstawowe pojcia i normy prawa pracy 16) Organizacja pracy w jednostce gospodarczej 17) Prawo gospodarcze - podstawowe pojcia i normy 18) Prawo administracyjne - podstawowe pojcia i normy 19) Analiza ekonomiczno-finansowa jednostki gospodarczej 20) System obrotu towarowego 21) Podstawowe pojcia z zakresu marketingu 22) Dokumentacja firmy - jej tworzenie, otrzymywanie, obieg i archiwizowanie 23) Wybrane zagadnienia z zakresu statystyki ( pojcia, zadania, obowizki, metody i techniki statystyczne, sporzdzanie podstawowych sprawozda statystycznych) 24) Podstawowe pojcia i terminy ekonomiczne w jzyku obcym 3. Zalecenia dotyczce oceniania Podstaw uzyskania przez ucznia pozytywnej oceny jest opanowanie wszystkich wiadomoci i umiejtnoci, okrelonych w poszczególnych działach programowych bloku wiedza o gospodarce, na wymaganym poziomie. Stopie opanowania umiejtnoci moe by róny - od zapamitania wiadomoci, w szczególnoci definicji, formuły, zasady poprzez ich rozumienie, a nastpnie stosowanie w sytuacjach prostych - typowych bd powtarzalnych, po sytuacje trudne problemowe, wiadczce o wysokim poziomie nabytych przez ucznia (słuchacza) kwalifikacji. Treci tego bloku głównie koncentruj si na podstawowej wiedzy makroi mikroekonomicznej, która pozwoli na zrozumienie i stosowanie przepisów oraz narzdzi ekonomicznych i prawnych niezbdnych w funkcjonowaniu firmy. Przy ocenianiu umiejtnoci z tego zakresu mona zaproponowa nastpujce kryteria: 1) poprawno posługiwania si podstawowymi kategoriami ekonomicznymi, 7

9 2) znajomo struktury, zasad działania oraz uwarunkowa (prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych ) podmiotów gospodarczych, 3) znajomo marketingu, 4) znajomo zasad tworzenia dokumentacji firmy, 5) poprawno sporzdzania sprawozda statystycznych. W zalenoci od charakteru umiejtnoci proponuje si nastpujce metody kontroli wyników kształcenia: 1) formy ustne, 2) prace pisemne: testy, przygotowanie dokumentów firmy. 8

10 ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE BIURA 1. Cele kształcenia Ucze ( słuchacz ) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) projektowa ergonomiczne i estetyczne miejsce pracy biurowej, 2) racjonalnie organizowa prac własn, 3) organizowa prac sekretariatu firmy, 4) samodzielnie prowadzi sekretariat firmy, 5) samodzielnie podejmowa decyzje w powierzonym zakresie, 6) interpretowa i stosowa zarzdzenia regulujce prac administracji firmy, 7) porzdkowa, prowadzi i archiwizowa powierzon dokumentacj i akta firmy, 8) opracowywa i doskonali system obiegu dokumentacji, 9) opracowywa i przekazywa informacje w powierzonym zakresie, 10) sporzdza protokoły, sprawozdania i notatki słubowe - z narad, konferencji i zebra, 11) przygotowywa i organizowa narady, zebrania, konferencje, 12) redagowa i opracowywa korespondencj w jzyku polskim i obcym, 13) posługiwa si biegle jzykiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego, 14) kulturalnie zachowywa si w stosunku do przełoonych, pracowników i interesantów, 15) obsługiwa kontrahentów krajowych i zagranicznych w zleconym zakresie, 16) stwarza mił atmosfer pracy i dba o pozytywny image firmy, 17) działa zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu, 18) przestrzega przepisów bezpieczestwa i higieny pracy, przeciwpoarowych i ochrony rodowiska, 19) dba o swój rozwój zawodowy, by podatnym na innowacje w pracy biurowej i inicjowa ich wprowadzanie w firmie. 2. Treci kształcenia ( działy programowe) 1) Charakterystyka pracy biurowej 2) Typowe stanowiska pracy biurowej - organizacja, zakres kompetencji i zada 3) Informacja i komunikacja w biurze i w firmie, w tym w jzyku obcym 4) Korespondencja - podstawowe pojcia, rodzaje, zasady prowadzenia 5) Korespondencja tajna i poufna 6) Obieg korespondencji zasady 7) Pisma - rodzaje, zasady redagowania pism 8) Redagowanie pism w jzyku obcym 9) Sekretariat - organizacja, podstawowe funkcje i zadania 10) Zasady sporzdzania protokółów, sprawozda, notatek słubowych 11) Organizacja i obsługa sekretarska zebra, narad, konferencji 12) Organizacja i obsługa biurowa (sekretarska) spotka z kontrahentami firmy 13) Organizacja i obsługa biurowa delegacji słubowych 14) Akta firmy - rodzaje, znaczenie 15) Zasady prowadzenia akt firmy - ewidencja, udostpnianie, przechowywanie 16) Zasady archiwizowania akt firmy 17) Operacje pienine - zasady ich przeprowadzania, ochrona wartoci 18) Podstawy psychologii pracy - osobowo, identyfikacja, wybory, problemy 19) Typy osobowoci - identyfikacja, kreacja, korekty, strategie 9

11 20) Praca grupowa - istota, wady i zalety, zasady, lider, problemy 21) Motywacja i jej uwarunkowania 22) Procesy komunikacji interpersonalnej - modele, bariery, procesy decyzyjne 23) Negocjacje - istota, techniki, skutki 24) Public relations w pracy biurowej 25) Kultura i etyka w pracy biurowej 26) Image pracownika biurowego i firmy 3. Zalecenia dotyczce oceniania Podstaw uzyskania przez ucznia pozytywnej oceny jest opanowanie wszystkich wiadomoci i umiejtnoci, okrelonych w poszczególnych działach programowych bloku organizacja i funkcjonowanie biura, na wymaganym poziomie. Stopie opanowania umiejtnoci moe by róny - od zapamitania wiadomoci w szczególnoci definicji, formuły, zasady poprzez ich rozumienie, a nastpnie stosowanie w sytuacjach prostych - typowych bd powtarzalnych, po sytuacje trudne problemowe, wiadczce o wysokim poziomie zdobytych kwalifikacji przez ucznia. Blok Organizacja i funkcjonowanie biura zawiera zasób wiedzy i umiejtnoci, który daje podstaw teoretyczno-praktyczn do wykonywania zawodu technik prac biurowych. Przy ocenianiu umiejtnoci z tego zakresu mona zaproponowa nastpujce kryteria: 1) znajomo prowadzenia sekretariatu firmy, 2) znajomo zasad organizacji i obsługi: zebra, narad, konferencji, spotka z kontrahentami firmy oraz delegacji słubowych, 3) znajomo prowadzenia akt firmy, 4) umiejtno obsługi interesantów, 5) inwencja i aktywno w działalnoci zawodowej. W zalenoci od charakteru umiejtnoci proponuje si nastpujce metody kontroli wyników kształcenia: 1) symulacyjne sprawdziany praktyczne, 2) formy ustne, 3) prace pisemne: testy, redagowanie i sporzdzanie pism, wypracowania. 10

12 TECHNIKA BIUROWA 1. Cele kształcenia Ucze ( słuchacz ) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) rozpoznawa poszczególne typy maszyn do pisania, 2) przygotowywa maszyny do pracy, 3) dokonywa wymiany podzespołów czci roboczych maszyn, 4) usuwa drobne usterki uytkowanych maszyn i urzdze, 5) konserwowa sprzt biurowy w podstawowym zakresie, 6) stosowa metod mnemotechniczn przy pisaniu na maszynach i przy obsłudze edytora tekstu, 7) sporzdza prawidłowo i estetycznie maszynopisy (w jzyku polskim i obcym), 8) odbiera i przekazywa informacje za pomoc aktualnych i nowoczesnych urzdze biurowych, 9) obsługiwa urzdzenia i sprzt techniczny stosowany w pracy biurowej, 10) utrwala, przesłucha, przekazywa informacje ( na nonikach ), 11) uruchamia i obsługiwa komputer i korzysta z programów uytkowych, 12) zakłada struktur rozdziałów i sporzdza spis treci, 13) drukowa dokument i korespondencj seryjn, 14) stosowa arkusz kalkulacyjny, 15) korzysta z dostpnej bazy danych, 16) stosowa typowe programy graficzne, 17) przestrzega przepisów bezpieczestwa i higieny pracy, przeciwpoarowych i ochrony rodowiska podczas wykonywania prac biurowych. 2. Treci kształcenia ( działy programowe ) 1) Rodzaje i budowa maszyn do pisania 2) Zasady pisania na maszynach rónego typu 3) wiczenia i gimnastyka przy pracy biurowej 4) Maszyny do pisania - budowa, rodzaje i zasady obsługi 5) Sporzdzanie pism biurowych - zasady redagowania 6) Pisanie metod mnemotechniczn na maszynach mechanicznych i elektronicznych 7) Urzdzenia i sprzt biurowy - charakterystyka 8) Zasady działania urzdze i sprztu biurowego 9) Zasady działania i obsługi: telefonu, telefonu z automatyczn sekretark, centralki telefonicznej, telefonu komórkowego 10) Zasady działania i obsługi telefaxu i faxu 11) Prowadzenie rozmów telefonicznych 12) Ewidencja i rozliczanie rozmów telefonicznych 13) Zasady działania i obsługi kasy pancernej 14) Zasady działania i podstawowej obsługi systemów alarmowych 15) Zasady działania laminatora biurowego, bindownic, termobindownic, gilotyn biurowych, trimerów i innych, stosowanych i potrzebnych w pracy biurowej, nowoczesnych urzdze technicznych 16) Zasady działania i obsługi niszczarki do dokumentów 17) Zasady działania i obsługa testerów do sprawdzania autentycznoci banknotów, kart kredytowych, obligacji, banderol i innych papierów wartociowych 18) Zasady działania i obsługi typowych kserokopiarek 11

13 19) Zasady działania i obsługi sprztu audiowizualnego i nagłaniajcego: sprzt video, kamera video, magnetofon, dyktafon, mikrofony itp. 20) Zastosowanie i obsługa innych urzdze technicznych (dostpnych do wicze praktycznych) 21) Przepisy i zasady bezpieczestwa i higieny pracy, przeciwpoarowe w zakresie stosowania i konserwacji sprztu technicznego stosowanego w pracy biurowej 22) Zastosowanie komputerów w pracy biurowej 23) Instalacja i uruchamianie programu 24) Bazy danych - podstawowe funkcje, tworzenie, obsługa 25) Edytory tekstu stosowane w praktyce biurowej - instalacja, funkcje i zastosowanie 26) Zasady wprowadzania tekstu do pamici komputera, zapis tekstu na dysku 27) Makrodefinicje 28) Zasady i sposoby drukowania tekstów, drukowanie kopert i pism 29) Zastosowanie, tworzenie i praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego 30) Arkusz kalkulacyjny jako baza danych 31) Uruchamianie i wykorzystanie grafiki komputerowej 32) Inne uytkowe programy komputerowe 33) Projektowanie pism w komputerze 34) Korespondencja seryjna 3. Zalecenia dotyczce oceniania Podstaw uzyskania przez ucznia pozytywnej oceny jest opanowanie wszystkich wiadomoci i umiejtnoci, okrelonych w poszczególnych działach programowych bloku technika biurowa, na wymaganym poziomie. Stopie opanowania umiejtnoci moe by róny - od zapamitania wiadomoci w szczególnoci definicji, formuły, zasady poprzez ich rozumienie, a nastpnie stosowanie w sytuacjach prostych - typowych bd powtarzalnych, po sytuacje trudne problemowe, wiadczce o wysokim poziomie zdobytych kwalifikacji przez ucznia. W bloku technika biurowa wana jest przede wszystkim wiedza i umiejtnoci zwizane z bezporednim praktycznym uytkowaniem urzdze i sprztu biurowego oraz komputera. Przy ocenianiu umiejtnoci z tego zakresu mona zaproponowa nastpujce kryteria: 1) odpowiedni do zadania dobór rodków technicznych, 2) biegło w posługiwaniu si urzdzeniami i sprztem biurowym, 3) znajomo konserwacji urzdze i sprztu biurowego w podstawowym zakresie, 4) znajomo przepisów bezpieczestwa i higieny pracy, 5) umiejtno posługiwania si komputerowymi programami uytkowymi. W zalenoci od charakteru umiejtnoci proponuje si nastpujce metody kontroli wyników kształcenia: 1) bezporednia obserwacja ucznia szczególnie wtedy, gdy wany jest tok postpowania, 2) ocena wyniku pracy maszynopisu, oblicze, wykresu, analizy, 3) test sprawnociowy wykonanie typowych czynnoci w okrelonym czasie, 4) odpowiedzi ustne lub prace pisemne na zadany temat. 12

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Załcznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ SYMBOL CYFROWY 341[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) przestrzega przepisów

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik prac biurowych Symbol cyfrowy: 419 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik prac

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 725 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK Załcznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 311[50] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

MALARZ - TAPECIARZ 52 03

MALARZ - TAPECIARZ 52 03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 52 03 Obecnie: 714 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 1. OPIS

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01]

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Strona 13 punkt 1.2. otrzymuje brzmienie: 1.2. stosowa akty

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy: 341[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA SYMBOL CYFROWY 348[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03]

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Technik handlowiec errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Strona 16 punkt 2.1. otrzymuje brzmienie: 2.1. kalkulowa cen hurtow i detaliczn, kalkulowa cen hurtow i detaliczn,

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy: 341 [05] Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

TECHNIK EKONOMISTA 23 02

TECHNIK EKONOMISTA 23 02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA 23 02 Obecnie: 341 [02] Akceptuj Zatwierdzam Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

P B Zapoznanie się ze strukturą jednostki organizacyjnej. -

P B Zapoznanie się ze strukturą jednostki organizacyjnej. - : B Zapoznanie się ze strukturą jednostki organizacyjnej. - B rzestrzeganie regulaminów wewnętrznych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Organizowanie stanowiska pracy.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI SEMESTR II - PRAKTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI SEMESTR II - PRAKTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Plac Rynek 8 Starachowice Tel. (41) 2747024 starachowice@zak.edu.pl PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI SEMESTR II - PRAKTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE CZAS

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik administracji 343[01]

Zmiany w informatorze technik administracji 343[01] Technik administracji errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik administracji 343[01] Strona 13 punkt 1.1 otrzymuje brzmienie: 1.1. stosowa pojcia z zakresu prawa i ekonomii, stosowa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce mgr Tomasz Grbski Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce Temat: Dyskusja nad liczb rozwiza równania liniowego i kwadratowego z wartoci bezwzgldn i parametrem. Czas trwania: 45 minut.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA SYMBOL CYFROWY 311[32] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 311[44] Obecnie: 342 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: określić zasady funkcjonowania organu administracji

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ADMINSTRACJI

TECHNIK ADMINSTRACJI TECHNIK ADMINSTRACJI Symbol zawodu 334306 PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia: W wyniku procesu kształcenia uczeń ( słuchacz) powinien umieć : określić zasady funkcjonowania organu administracji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 512 [03] Obecnie: 341 [07] Akceptuj: Zatwierdzam: Prezes Urzdu Kultury

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ Biuro Szkolenia PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAAKÓW RATOWNIKÓW OSP WARSZAWA, 2006 r. 33 I. ORGANIZACJA SZKOLENIA 1. Cel szkolenia Celem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK SYMBOL CYFROWY 724 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Nazwa stanowiska Obsada stanowiska Tytuł słubowy - Informatyk Powiatowy - Maciej Duniec

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH SYMBOL CYFROWY 311[51] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE POSADZKARZ 713 [05] Akceptuj: Minister Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej Zatwierdzam: Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA SYMBOL CYFROWY 341[04] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować przepisy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA SYMBOL CYFROWY 516 [01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA SYMBOL CYFROWY 516 [01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA SYMBOL CYFROWY 516 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej. Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe,

PROGRAM NAUCZANIA. Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej. Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe, PROGRAM NAUCZANIA Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe, Wojciech Jodłowski Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ SYMBOL CYFROWY 313[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik agrobiznesu Symbol cyfrowy: 341 [01] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu odbywa si w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik obs ugi turystycznej 341[05]

Zmiany w informatorze technik obs ugi turystycznej 341[05] Technik obsugi turystycznej errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik obsugi turystycznej 341[05] Strona 13 punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 1.1. stosowa pojcia i terminy z zakresu turystyki, stosowa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01]

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Technik agrobiznesu errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Strona 23 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

DK.2010.2.2015 Kalisz, dn. 20.08.2015 r. 1. Wymagania zwi zane ze stanowiskiem: a) niezb dne:

DK.2010.2.2015 Kalisz, dn. 20.08.2015 r. 1. Wymagania zwi zane ze stanowiskiem: a) niezb dne: DK.2010.2.2015 Kalisz, dn. 20.08.2015 r. Miejski Zarzd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ogłasza nabór na stanowisko Referent ds. informatycznej obsługi Zakładu w wymiarze czasu pracy ½ etatu w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA zatrudnionego na podstawie umowy o prac za okres od... do...

ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA zatrudnionego na podstawie umowy o prac za okres od... do... Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 8/06 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 26.01.2006r. ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA zatrudnionego na podstawie umowy o prac za okres od... do... Imi i nazwisko... Stanowisko... Komórka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH SYMBOL CYFROWY 311 [51] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektronik, powinna si odbywa w placówce

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK Załcznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK SYMBOL CYFROWY 311[20] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA Załącznik 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać zapotrzebowanie na towary;

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ SYMBOL CYFROWY 712 [06] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji Narodowej I.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TAPICER 43 03 Obecnie: 743 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej 2 SPIS TRECI str. I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu. Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu. Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu Zawód: technik drogownictwa symbol cyfrowy: 311[45] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

KIERUNEK KOSMETOLOGIA KIERUNEK KOSMETOLOGIA MARKETING I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia niestacjonarne II stopnia Etap studiów II rok, semestr III Wymiar zaj Seminaria: 10 godz. Łcznie: 10 godz. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK EKONOMISTA 341[02] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAZISKACH GÓRNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAZISKACH GÓRNYCH Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych powołano Uchwał nr VII/49/94 Rady Miejskiej z dnia 29.XII.1994r. I. ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY

Bardziej szczegółowo

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Page 1 of 5 Wrocław: Sprawa nr NA-P/17/2010 Dostawa sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE SYMBOL CYFROWY 713[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK o wpisanie na list ministra właciwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia stau kierunkowego (prosz wpisa nazw stau kierunkowego) w

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"

Lokalna Grupa Działania Razem dla Powiatu Radziejowskiego Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" Opis stanowisk pracowników 1. Biurem Stowarzyszenia kieruje Prezes/Dyrektor ds. koordynacji pracy biura i organów LGD powołany przez Zarzd Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Załcznik Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Miasta Ktrzyn Nr 15/07 z dnia 16.01.2007 Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Audytu Wewntrznego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze dietetyk 322[20]

Zmiany w informatorze dietetyk 322[20] Dietetyk errata sierpie 2011 Strona 21 punkt 3. otrzymuje brzmienie Zmiany w informatorze dietetyk 322[20] 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE PRACY BIUROWEJ

WYKONYWANIE PRACY BIUROWEJ WYKONYWANIE PRACY BIUROWEJ SEMESTR I LP Zagadnienie Umiejętności 1 Planowanie pracy własnej i zespołu. Struktura organizacyjna jednostki. Zasady komunikacji interpersonalnej. 2 Organizowanie stanowisk

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej

Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej PROJEKT REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO SYMBOL CYFROWY 347[10] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych

Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik hotelarstwa 341[04]

Zmiany w informatorze technik hotelarstwa 341[04] Technik hotelarstwa errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik hotelarstwa 341[04] Strona 13 punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 1.1. stosowa podstawowe pojcia i terminy z zakresu hotelarstwa, gastronomii

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK o wpisanie na list ministra właciwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia stau kierunkowego (prosz wpisa nazw stau kierunkowego) w

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09]

Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09] Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09] Strona 20 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik administracji Symbol cyfrowy: 343 [01] STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik administracji powinno się odbywać w następujących

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne II

Wychowanie fizyczne II Wychowanie fizyczne II WM Karta (sylabus) Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Wychowanie fizyczne II Kod Status : obowizkowy ZIP 1 S 0 3 31-0_0 Jzyk wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r. Projekt z dnia 11.01.2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ - ZBROJARZ 712 [01]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ - ZBROJARZ 712 [01] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ - ZBROJARZ 712 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ-ZBROJARZ 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA SYMBOL CYFROWY 311 [24] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Informatyka w klasach I -III gimnazjum Formy sprawdzania wiedzy i umiejtnoci uczniów Kady ucze otrzymuje oceny czstkowe za odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany i dodatkow

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07] Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07] Strona 13 punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 1.2.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze kelner 512[01]

Zmiany w informatorze kelner 512[01] Kelner errata sierpie 2011 Strona 16 wiersze 22 27 otrzymuj brzmienie: Przykadowe zadanie 8. Kiedy kelner podaje konsumentowi rachunek? A. Przed deserem. B. Na yczenie. C. Po zakoczonej konsumpcji. D.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK o wpisanie na list ministra właciwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia stau kierunkowego (prosz wpisa nazw stau kierunkowego) w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU SYMBOL CYFROWY 313[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja. Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 52-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, Harmonogram szkolenia zawodowego: Administracyjno - biurowe Termin realizacji: 2.02.2011 24.03.2011

Bardziej szczegółowo

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki:

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki: Art. 25. 1. Pielgniarka, połona moe wykonywa indywidualn praktyk pielgniarki, połonej lub indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki, połonej, zwanych dalej odpowiednio "indywidualn praktyk" albo "indywidualn

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p.

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p. Zakres czynnoci, obowizków, uprawnie i odpowiedzialnoci Pani/Pana... zatrudnionej w Urzdzie Gminy Wilków, na stanowisku: Kierownik Urzdu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Społeczno Obywatelskich. Pani bezporednim

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRACOWNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MOJEJ SZKOLE

PROJEKT PRACOWNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MOJEJ SZKOLE PROJEKT PRACOWNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MOJEJ SZKOLE Opracowanie i skład komputerowy: mgr Jolanta Owsianny Bydgoszcz 2003r. SPIS TREŚCI 1.Założenia programowe przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości...3 2.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze higienistka stomatologiczna 322[03]

Zmiany w informatorze higienistka stomatologiczna 322[03] Zmiany w informatorze higienistka stomatologiczna 322[03] Strona 19 wiersze 20 21 otrzymuj brzmienie: 2.5. dobiera materiay, leki, narzdzia i urzdzenia stomatologiczne do rodzaju zabiegów higieniczno-profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Niezawodno maszyn i urzdze

Przedmiot: Niezawodno maszyn i urzdze Niezawodno maszyn i urzdze WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Niezawodno maszyn i urzdze Kod przedmiotu Status przedmiotu: obieralny

Bardziej szczegółowo