TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Obecnie: 341 [05]

2 I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1.1. Umiejtnoci zawodowe, stanowice kwalifikacje w zawodzie W wyniku kształcenia w zawodzie ucze (słuchacz) powinien umie: - stosowa podstawowe zasady gospodarki rynkowej, - korzysta z przepisów prawnych, zwłaszcza stosowanych w turystyce, - stosowa zasady prawne, organizacyjne i ekonomiczno-finansowe w turystyce, - organizowa działalno biura podróy zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej, - współpracowa z podmiotami gospodarczymi prowadzcymi działalno w rónych formach organizacyjno-prawnych, - posługiwa si instrumentami marketingu w działalnoci turystycznej, - fachowo i kompleksowo obsługiwa klienta, - posługiwa si rozkładami komunikacyjnymi rónych przewoników w ruchu krajowym i zagranicznym, - organizowa prac rónych działów przedsibiorstwa turystycznego, - organizowa imprezy turystyczne krajowe i zagraniczne, grupowe i indywidualne, katalogowe i na yczenie klienta, - organizowa i obsługiwa kongresy, targi, zjazdy itp., - kalkulowa, zamawia wiadczenia i rozlicza imprezy turystyczne, - udziela wszechstronnej informacji turystycznej oraz gromadzi informacje na rzecz planowania, organizowania i rozwoju turystyki, - analizowa krajowy i zagraniczny ruch turystyczny, - współpracowa z przewodnikami i pilotami oraz kierowcami autokarów turystycznych, - wybiera najkorzystniejszy sposób ubezpieczenia uczestników ruchu turystycznego, - czyta i posługiwa si mapami geograficznymi i turystycznymi oraz planami, - charakteryzowa obiekty zabytkowe Polski i wybrane regiony turystyczne wiata, - korzysta z wiedzy etnograficznej i historii sztuki dla potrzeb planowania i organizowania wycieczek, - stosowa zasady właciwego ywienia, 2

3 - prowadzi korespondencj i obsługiwa nowoczesny sprzt biurowy, - biegle posługiwa si jzykiem obcym w mowie i pimie, - postpowa zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu, - doskonali swoje kwalifikacje zawodowe, - stosowa przepisy ochrony rodowiska, - stosowa przepisy bhp i ppo. 1.2 Wymagania psychofizyczne właciwe dla zawodu - bardzo dobry stan zdrowia, - zainteresowanie zawodem, akceptowanie usługowego charakteru pracy, - pełna sprawno fizyczna i psychiczna (odporno na stresy), - dobra aparycja i wysoka kultura osobista, - łatwo komunikowania si z otoczeniem. - umiejtno pracy w zespole, - umiejtno podejmowania decyzji, samodzielno, odpowiedzialno, przedsibiorczo, - zdolnoci innowacyjne i adaptacyjne, - dobra pami, podzielno uwagi, spostrzegawczo, - dyskrecja, - uprzejmo, yczliwo, opiekuczo Przeciwwskazania zdrowotne - słaba wytrzymało fizyczna, - nadmierna pobudliwo, - wady wymowy, słuchu i wzroku, - choroby skóry odkrytych czci ciała, - daltonizm, - klaustrofobia. 2. Specyficzne wymagania zawodu 3

4 Opis kwalifikacji absolwenta w zawodzie technik obsługi turystycznej został utworzony na podstawie opisu zawodu przedstawionego przez Prezesa Urzdu Kultury Fizycznej i Turystyki. Opis ten został zweryfikowany przez Komisj Programow dla Zawodów Administracyjnych i Ekonomicznych. Opis kwalifikacji absolwenta obejmuje zatem umiejtnoci zawodowe, które s niezbdne do podjcia pracy w tym zawodzie, wymagania psychofizyczne właciwe dla zawodu oraz przeciwwskazania zdrowotne. Do podstawowych zada zawodowych wykonywanych przez technika obsługi turystycznej nale wszystkie czynnoci zwizane z fachow i kompleksow obsług klienta turystycznego, ponadto prowadzenie prac zwizanych z planowaniem, organizacj, rozwojem, informacj i promocj turystyki w organach administracji rzdowej, samorzdowej oraz w branowych organizacjach i stowarzyszeniach. Typowymi miejscami pracy technika obsługi turystycznej s wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujce si organizacj i obsług turystyki, przede wszystkim biura i agencje turystyczne, orodki informacji turystycznej. Technik obsługi turystycznej moe by równie zatrudniony w organach administracji rzdowej i samorzdowej zajmujcymi si organizacj i promocj turystyki, a take w branowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach. Moe równie prowadzi własn działalno gospodarcz w zakresie wiadczenia usług turystycznych. W wyniku analizy umiejtnoci zawodowych technika obsługi turystycznej wyodrbniono trzy bloki programowe: S to: I. Ekonomiczno-prawny II. Obsługa ruchu turystycznego II. Technika pracy biurowej. Podstaw ich wyodrbnienia był podobny zakres wiedzy i umiejtnoci absolwenta. Zadaniem pierwszego bloku programowego jest wykształcenie mylenia, które podstaw jest rachunek ekonomiczny, nauczanie przedsibiorczoci i podejmowania samodzielnych decyzji ekonomicznych opartych o zasady działa marketingowych a take przygotowanie do prowadzenia własnego biznesu wobec właciwie pojtej konkurencji na rynku pracy oraz działania zgodne z prawem. Drugi blok programowy ma na celu wykształcenie umiejtnoci zwizanych z fachow i kompleksow obsług klienta turystycznego, tak zbiorowego jak i indywidualnego, 4

5 wiadczc usługi turystyczne o charakterze standardowym, specjalistycznym, a take komplementarnym. W trzecim bloku programowym naley wykształci umiejtnoci prowadzenia korespondencji oraz obsługiwania nowoczesnego sprztu biurowego, w tym korzystania z komputerowych programów uytkowych. W celu powizania wiedzy teoretycznej i praktycznymi umiejtnociami wskazane jest aby stosowane wiczenia i przykłady odnosiły si zawsze do konkretnych działa i rozwiza z dziedziny turystyki. Prowadzenie natomiast zaj powinno odbywa si przy udziale aktywnych metod nauczania takich jak rozwizywanie problemów, dyskusje, studia przypadków, przygotowywanie projektów (indywidualnie i zespołowo). Ponadto zachowa naley korelacj midzyprzedmiotow, uzgadniajc szczegółowo zakres przekazywanych treci nauczania poszczególnych przedmiotów. Efektywno kształcenia w tym zawodzie wymaga stałej współpracy szkoły z zakładami turystycznymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami branowymi. Powinno ono polega głównie na przeprowadzaniu wykładów i prelekcji przez pracowników z brany w celu przedstawienia konkretnych sytuacji z ycia przedsibiorstwa turystycznego; organizowaniu wycieczek przedmiotowych do rónych zakładów turystyczno-hotelarskich; wyjazdów turystyczno-szkoleniowych (w tym równie dla nauczycieli); uczestniczeniu słuchaczy w rónych imprezach np. targach turystycznych (regionalnych, krajowych, midzynarodowych), giełdach, imprezach turystyczno-kulturalnych, rajdach turystyki kwalifikowanej itd., a take w obsłudze: zjazdów, kongresów, festiwali, imprez rekreacyjnoturystycznych, sportowych, kulturalnych itp.; nawizywaniu kontaktów z regionalnymi organizacjami i stowarzyszeniami branowymi np. Regionalne Izby Turystyczne, Agencje Rozwoju Regionalnego, oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Konsorcja Turystyczne i zaproszenie na kocowe egzaminy z przygotowania zawodowego ich przedstawicieli, a take organizowaniu praktyk zawodowych. Szczególn rol w procesie kształcenia technika obsługi turystycznej ma prawidłowy przebieg praktyk zawodowych. Szkoła powinna mie moliwo bliskiej współpracy z biurami podróy i by powoływana w regionie, gdzie jest dobrze rozwinita infrastruktura turystyczna. Zadaniem szkoły jest wyszukanie odpowiednich przedsibiorstw i prowadzenie negocjacji co do warunków realizacji praktyk zawodowych. Mona szuka pomocy i poparcia równie rekomendacji w oddziałach Polskiej Izby Turystyki i w powyej wymienionych 5

6 instytucjach. Dobra organizacja praktyk zawodowych musi doprowadzi do zawierania wieloletnich umów midzy szkoł a przedsibiorstwami. Profesjonalne wykonywanie zawodu technik obsługi turystycznej wymaga stałego doskonalenia zawodowego. wiadomo tego faktu powinna by podkrelana w procesie dydaktyczno-wychowawczym całego cyklu kształcenia zawodowego. Zawód technik obsługi turystycznej jest zawodem o charakterze usługowym. W zwizku z tym naley podkrela fakt ten w całym toku nauczania, kształcc prawidłow postaw, nawyki, sposób reagowania na yczenia klienta turystycznego oraz właciw obsług. Podstaw tych zachowa powinno by twórcze mylenie i troska o zadowolenie klienta, przy stałym odwoływaniu si do zasad etyki i kultury zawodu. 3. Warunki techniczne Szkoła podejmujca kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna posiada nastpujce pracownie: turystyki i geografii, komputerow, techniki biurowej, oraz klasopracownie (np. jzykow, ekonomiki) z odpowiednio wyposaon bibliotek przedmiotow. Pracownia turystyki i geografii powinna by wyposaona w: podstawowy zestaw rodków audiowizualnych (telewizor, video, aparat do slajdów, dobry ekran, rzutnik pisma), foliogramy, zestaw map fizycznych: Polski, Europy, wiata, podrczn biblioteczk wydawnictw branowych, przewodników, folderów, katalogi biur podróy, rozkład jazdy (PKP, PKS, LOT). 4. Warunki kadrowe 6

7 Szkoła podejmujca kształcenie w zawodzie technika obsługi turystycznej powinna zatrudnia nauczycieli przedmiotów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych uzupełnionych o kwalifikacje pedagogiczne. W stosunku do nauczycieli bez stau zawodowego szkoła powinna zapewni uzupełnienie kwalifikacji poprzez umoliwienie odbycia praktyki zawodowej. Instruktorami zaj praktycznych mog by nauczyciele wiodcych przedmiotów zawodowych. Szczególnie starannie naley dobiera kadr do nauczania jzyków obcych. 5. Kształcenie w rónych typach szkół i formach organizacyjnych Zgodnie z klasyfikacj zawodów szkolnictwa zawodowego z 1993 r. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. Dz.U. nr 19 poz. 84 z r.) przewiduje kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej w szkole policealnej 2-letniej na podbudowie programowej liceum ogólnokształccego lub szkoły równorzdnej. Kształcenie dorosłych odbywa si bdzie w tym samym typie szkoły zarówno w formie stacjonarnej jak i zaocznej. W kształceniu technika obsługi turystycznej przewiduje si moliwo uzyskania dodatkowych kwalifikacji np. pilota wycieczek zagranicznych, informatora turystycznego, przewodnika, kasjera walutowego, specjalisty w zakresie ubezpiecze turystycznych lub obsługi branowego - specjalistycznego programu komputerowego. Dodatkowe w/w kwalifikacje mona uzyska w ramach zaj nadobowizkowych. W ramach tych zaj mona równie organizowa dodatkowe lekcje z jzyków obcych, w celu przygotowania do egzaminu np. FCE (First Certificate English) w jêzyku angielskim. DELF (Diplome Ele mentaire de la Langue Francaise) we francuskim lub ZMP (Zertyfikat Deutsch als Fremdsprache) w jzyku niemieckim, albo nauczanie trzeciego jzyka w ograniczonym zakresie. Wysoce wskazanym byłoby take prowadzenie przez słuchaczy szkolnego biura podróy, nastawionego przede wszystkim na organizowanie imprez turystycznych dla młodziey nie tylko swojej szkoły, ale take innych, okolicznych placówek edukacyjnych. 6. Powizanie kształcenia zawodowego z kształceniem ogólnym 7

8 Osignicie załoonych celów kształcenia w tym zawodzie wymaga właciwego doboru kandydatów. W tym celu konieczne jest, aby podczas rekrutacji kandydatów uwzgldnia wymagania psychofizyczne oraz przeciwwskazania zdrowotne, oceni poziom umiejtnoci w zakresie posługiwania si jzykiem obcym, ponadto przeprowadzi rozmow kwalifikacyjn z kandydatem. 7. Zalecenia dotyczce oceniania Podstaw uzyskania przez słuchaczy pozytywnej oceny jest opanowanie umiejtnoci okrelonych w opisie kwalifikacji absolwenta. Ocenianie powinno odbywa si przede wszystkim w oparciu o taksonomi celów kształcenia. Zgodnie z powszechnie stosowan taksonomi celów kształcenia (wg. B.Niemierko), wyodrbnia si cztery poziomy (A, B, C, D) osigania celów nauczania, s to: A. Zapamitanie wiadomoci - oznacza gotowo słuchacza do przypomnienia sobie pewnych terminów, faktów, praw i teorii naukowych, zasad działania. Wie si to z elementarnym poziomem rozumienia tych wiadomoci, słuchacz nie powinien ich myli ze sob ani zniekształca. B. Zrozumienie wiadomoci - oznacza, e ucze potrafi je przedstawi w innej formie, ni je zapamitał, uporzdkowa i streci, uczyni podstaw prostego wnioskowania. C. Stosowanie wiadomoci w sytuacjach typowych - oznacza opanowanie przez słuchacza umiejtnoci praktycznego posługiwania si wiadomociami wg. podanych mu uprzednio wzorów. Cel, do którego wiadomoci maj by stosowane nie powinien by bardzo odległy od celów osiganych w toku wicze szkolnych. D. Stosowanie wiadomoci w sytuacjach problemowych - oznacza opanowanie przez słuchacza umiejtnoci formułowania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych dla niego zjawisk, formułowania planu działania, tworzenia oryginalnych przedmiotów, wartociowania przedmiotów według pewnych kryteriów. 8

9 II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE Minimalna liczba Lp. Nazwa bloku programowego godzin w cyklu kształcenia w % * I. Ekonomiczno-prawny 20 II. Obsługa ruchu turystycznego 50 III. Technika pracy biurowej 10 Razem 80 ** W tabeli podano czas w % przewidziany do opanowania niezbdnych umiejtnoci ujtych w celach kształcenia bloków programowych. Liczby te nie wyczerpuj całego czasu w cyklu kształcenia przewidzianego w ramowych planach nauczania na realizacj przedmiotów zawodowych. Stanowi one jedynie 80% czasu okrelonego w cyklu kształcenia. *) Podział godzin na poszczególne bloki programowe dotyczy zarówno kształcenia młodziey jak i dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej). **) Pozostałe 20% czasu kształcenia pozostaje do rozdysponowania przez autorów programów nauczania i moe by przeznaczone na dostosowanie kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy (w tym specjalizacj). 9

10 III. PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W BLOKACH PROGRAMOWYCH EKONOMICZNO-PRAWNY 1. CELE KSZTAŁCENIA Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: - stosowa podstawowe prawa ekonomiczne, - organizowa działalno biura podróy zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej, - stosowa nowoczesne metody zarzdzania i finansowania działalnoci gospodarczej, - okrela strategi rozwoju firmy i posługiwa si instrumentami marketingu, - korzysta z przepisów prawnych stosowanych w turystyce, - rozrónia kompetencje administracji pastwowej i samorzdowej oraz zachodzce midzy nimi stosunki ustrojowo-prawne, - analizowa czynniki wpływajce na popyt i poda usług turystycznych, - analizowa krajowy i zagraniczny ruch turystyczny, - stosowa zasady rachunku ekonomicznego, - prowadzi negocjacje, - podejmowa doskonalenie kwalifikacji zawodowych, - aktywnie poszukiwa zatrudnienia na rynku pracy. 2. TRECI KSZTAŁCENIA (DZIAŁY PROGRAMOWE) I. PODSTAWY EKONOMICZNE 1. Gospodarka w wietle Europejskiej Klasyfikacji Działalnoci (EKD) 2. Rodzaje i cele podmiotów gospodarczych 3. Podejmowanie działalnoci gospodarczej 4. Rachunek ekonomiczny 5.Obrót turystyczny 10

11 6. Wpływ turystyki na bilans płatniczy kraju 7. System podatkowy 8. Ubezpieczenia społeczne 9. Finansowanie biur podróy II. PODSTAWY PRAWNE W TURYSTYCE 1. Podstawowe pojcia i akty prawne 2.Wybrane zagadnienia z przepisów prawnych w turystyce 3. Zasady tworzenia regulaminu biura podróy 4. Klasyfikacja, kategoryzacja i licencjonowanie działalnoci turystycznej 5.Ochrona konsumenta /klienta/ 4. III. MARKETING W TURYSTYCE 1. Podstawy wiedzy o marketingu 2. Model gocinnoci 3. Badania marketingowe 4. Instrumenty marketingu jako wyznaczniki popytu i poday usług turystycznych 5. Biznes plan IV. RACHUNKOWO I FINANSE 1. Majtek podmiotów gospodarczych 2. Kapitał (fundusze) przedsibiorstw i jego ródła 3. Współpraca podmiotu gospodarczego z bankiem 4. Dokumentacja ksigowa 5. Wynik finansowy i jego podział 6. Rozliczenia podmiotów gospodarczych 3. ZALECENIA DOTYCZCE OCENIANIA W wyniku realizacji celów kształcenia w bloku programowym Ekonomiczno-prawnym naley wykształci umiejtnoci w zakresie posługiwania si prawami ekonomicznymi, korzystania z przepisów prawnych oraz wykorzystania wiedzy o działaniach marketingowych do opracowywania strategii rozwoju firmy. Ponadto wykształcenie umiejtnoci zwizanych 11

12 z wyborem właciwych metod finansowania i zarzdzania przedsibiorstwem turystycznym pozwala podejmowa działalno gospodarcz na konkurencyjnym rynku pracy. Podstaw oceny umiejtnoci ucznia (słuchacza) powinny by: - sprawdzanie poziomu opanowania wiedzy teoretycznej poprzez testy, sprawdziany, odpytywanie, równie wyszukiwanie w rónych ródłach odpowiednich przepisów; - rozwizywanie konkretnych zada wykonywanych w warunkach typowych lub sytuacjach symulowanych, które pozwalaj oceni poziom opanowanych umiejtnoci zawodowych; - obserwacja postaw i zachowa ucznia (słuchacza) podczas wykonywania powierzonych zada. 12

13 OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO 1. CELE KSZTAŁCENIA Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: - okrela podstawowe pojcia zwizane z turystyk, - organizowa prac biura podróy, - programowa i kalkulowa róne formy imprez turystycznych, - zamawia i rozlicza usługi turystyczne, - organizowa i obsługiwa kongresy, targi i zjazdy, - fachowo i kompleksowo obsługiwa turystów, - prowadzi skuteczn akwizycj usług turystycznych, - wyszukiwa i wykorzystywa najlepszych gestorów bazy noclegowej dla potrzeb ruchu turystycznego, - współpracowa z przewodnikami, pilotami, dysponentami transportu oraz firmami ubezpieczeniowymi, - czyta i posługiwa si mapami geograficznymi i turystycznymi, - posługiwa si rozkładami jazdy: PKP, PKS, LOT i innych przewoników, - stosowa zasady prawidłowego ywienia grup turystycznych, - wykorzystywa walory i atrakcje turystyczne Polski i wiata do budowy programów turystycznych, - organizowa nowe formy spdzania czasu wolnego (eko i agroturystyka), - komunikowa si i by otwartym na drugiego człowieka oraz postpowa zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu, - posługiwa si biegle jzykiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego, - rozwizywa konflikty na płaszczynie pracownik - klient, pracownik - pracownik, - udziela pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, - stosowa przepisy ochrony rodowiska dla potrzeb zagospodarowania turystycznego, - przestrzega przepisów bhp i ppo. 13

14 2. TRECI KSZTAŁCENIA (DZIAŁY PROGRAMOWE) I. ORGANIZACJA TURYSTYKI 1.Ogólne wiadomoci o turystyce 2. Ruch turystyczny 3. Rynek usług turystycznych 4. Organizacja turystyki w Polsce 5. Przedsibiorstwa turystyczne 6. Polskie i wiatowe organizacje turystyczne II. OBSŁUGA TURYSTYCZNA 1.Wybrane zagadnienia z kultury obsługi 2.Organizacja, struktura i zakres działania biur podróy 3. Baza noclegowa 4. Transport w turystyce 5. ywienie w turystyce 6. Pilota wycieczek 7. Przewodnictwo turystyczne 8. Przepisy celne, dewizowe i wizowe 9. Ubezpieczenia turystyczne 10. Dokumenty w obsłudze ruchu turystycznego 11. Tworzenie produktu turystycznego 12. Obsługa podrónicza 13. Umowy turystyczne III. GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Z ELEMENTAMI ETNOGRAFII I HISTORII SZTUKI 1. Mapa jako ródło informacji geograficznej i turystycznej 2. rodowisko przyrodnicze Polski 3. Regiony turystyczne Polski 4. wiatowe Dziedzictwo Kultury i Przyrody 5. Regiony turystyczne Europy 6. Wybrane regiony turystyczne wiata 7. Planowanie przestrzenne stref turystycznych 14

15 8.Elementy zagospodarowania turystycznego 9. Turystyka a rodowisko: ochrona i zagroenia IV. JZYK OBCY - ZAWODOWY 1. Organizacja biura podróy 2. Transport w turystyce 3. Walory przyrodnicze i turystyczne 4. Bilety i rodki płatnicze 5. Baza noclegowa 6. Sprzt turystyczny 7. Organizacja czasu wolnego (imprezy sportowe i kulturalne) 8. Przepisy celno-dewizowe 9. Przepisy paszportowo-wizowe 10. Korespondencja zawodowa (formy pism i listów) 11. Ogólne wiadomoci społeczno-polityczne (banki, sklepy, urzdy, ustrój, historia) 3. ZALECENIA DOTYCZCE OCENIANIA Blok programowy Obsługa ruchu turystycznego ma za zadanie wykształci umiejtnoci zwizane z fachow i kompleksow obsług turystów oraz przygotowa przyszłych pracowników turystyki do pracy w rónych działach biura podróy. Aby sprosta tym wymaganiom pracownik turystyki musi by wszechstronny. Powinien umie zaprogramowa imprez turystyczn, skalkulowa jej cen, zamówi wiadczenia, przeprowadzi skuteczn akwizycj usług turystycznych oraz rozliczy imprez. Ponadto ucze (słuchacz) powinien nauczy si postpowania zgodnego z zasadami etyki i kultury zawodu oraz prawidłowego podejcia do klienta. Kształcenie umiejtnoci okrelonych w tym bloku programowym powinno odbywa si zarówno podczas zaj teoretycznych w szkole jak i zaj praktycznych oraz praktyki zawodowej. Podstaw oceny ucznia (słuchacza) powinno by: - sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy teoretycznej poprzez testy, sprawdziany, odpytywanie; 15

16 - wykonywanie konkretnych zada w warunkach typowych lub symulowanych np.układanie programów imprez turystycznych wg. indywidualnych preferencji odbiorców, kalkulowanie kosztów, zamawianie wiadcze a take realizacja imprezy itp.; - obserwacja postaw i zachowa ucznia (słuchacza) podczas wykonywania powierzonych zada. 16

17 TECHNIKA PRACY BIUROWEJ 1. CELE KSZTAŁCENIA Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: - prowadzi korespondencj biurow, - redagowa pisma, - obsługiwa sprzt biurowy (fax, central telefoniczn, kserograf), - obsługiwa komputer, - korzysta z komputerowych programów uytkowych (edytor tekstu, baza danych, arkusz kalkulacyjny), - stosowa systemy komputerowej informacji i rezerwacji usług turystycznych. 2. TRECI KSZTAŁCENIA ( DZIAŁY PROGRAMOWE) I. KORESPONDENCJA 1. Podstawowe zasady redagowania i sporzdzania pism 2. Instrukcje kancelaryjne 3. Prowadzenie dokumentów (obieg, porzdkowanie, przechowywanie). II. TECHNICZNE RODKI BIUROWE 1. Nowoczesny sprzt biurowy 2. Komputer w pracy. 3. ZALECENIA DOTYCZCE OCENIANIA Blok programowy ma na celu wykształcenie umiejtnoci pisania na maszynie lub z wykorzystaniem edytora tekstu, poznania zasad prowadzenia korespondencji oraz zapoznanie si z typowymi dokumentami biurowymi. Wykształcenie natomiast umiejtnoci obsługi komputera pozwoli korzysta z programów uytkowych w przyszłej 17

18 pracy zawodowej. Umiejtnoci te powinny by kształcone poprzez wiczenia realizowane w czasie zaj praktycznych oraz praktyki zawodowej. Stopie ich opanowania moe by sprawdzony poprzez rozwizywanie konkretnych zada w sytuacjach typowych i problemowych oraz obserwacj postaw i zachowa ucznia (słuchacza). 18

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 512 [03] Obecnie: 341 [07] Akceptuj: Zatwierdzam: Prezes Urzdu Kultury

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH SYMBOL CYFROWY 514 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

Traktat midzy Rzeczpospolit Polsk a Republik Federaln Niemiec o dobrym ssiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r.

Traktat midzy Rzeczpospolit Polsk a Republik Federaln Niemiec o dobrym ssiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r. Traktat midzy Rzeczpospolit Polsk a Republik Federaln Niemiec o dobrym ssiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r. Rzeczpospolita Polska i Republika Federalna Niemiec, dc do zamknicia bolesnych

Bardziej szczegółowo

Główny księgowy (121101)

Główny księgowy (121101) Główny księgowy (121101) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej Ramowe plany nauczania Beata Domerecka & Izabela Leśniewska & Ryszard Sikora & Piotr Tałan PORADNIK

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach Marzec 2012 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo