TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Obecnie: 341 [05]

2 I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1.1. Umiejtnoci zawodowe, stanowice kwalifikacje w zawodzie W wyniku kształcenia w zawodzie ucze (słuchacz) powinien umie: - stosowa podstawowe zasady gospodarki rynkowej, - korzysta z przepisów prawnych, zwłaszcza stosowanych w turystyce, - stosowa zasady prawne, organizacyjne i ekonomiczno-finansowe w turystyce, - organizowa działalno biura podróy zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej, - współpracowa z podmiotami gospodarczymi prowadzcymi działalno w rónych formach organizacyjno-prawnych, - posługiwa si instrumentami marketingu w działalnoci turystycznej, - fachowo i kompleksowo obsługiwa klienta, - posługiwa si rozkładami komunikacyjnymi rónych przewoników w ruchu krajowym i zagranicznym, - organizowa prac rónych działów przedsibiorstwa turystycznego, - organizowa imprezy turystyczne krajowe i zagraniczne, grupowe i indywidualne, katalogowe i na yczenie klienta, - organizowa i obsługiwa kongresy, targi, zjazdy itp., - kalkulowa, zamawia wiadczenia i rozlicza imprezy turystyczne, - udziela wszechstronnej informacji turystycznej oraz gromadzi informacje na rzecz planowania, organizowania i rozwoju turystyki, - analizowa krajowy i zagraniczny ruch turystyczny, - współpracowa z przewodnikami i pilotami oraz kierowcami autokarów turystycznych, - wybiera najkorzystniejszy sposób ubezpieczenia uczestników ruchu turystycznego, - czyta i posługiwa si mapami geograficznymi i turystycznymi oraz planami, - charakteryzowa obiekty zabytkowe Polski i wybrane regiony turystyczne wiata, - korzysta z wiedzy etnograficznej i historii sztuki dla potrzeb planowania i organizowania wycieczek, - stosowa zasady właciwego ywienia, 2

3 - prowadzi korespondencj i obsługiwa nowoczesny sprzt biurowy, - biegle posługiwa si jzykiem obcym w mowie i pimie, - postpowa zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu, - doskonali swoje kwalifikacje zawodowe, - stosowa przepisy ochrony rodowiska, - stosowa przepisy bhp i ppo. 1.2 Wymagania psychofizyczne właciwe dla zawodu - bardzo dobry stan zdrowia, - zainteresowanie zawodem, akceptowanie usługowego charakteru pracy, - pełna sprawno fizyczna i psychiczna (odporno na stresy), - dobra aparycja i wysoka kultura osobista, - łatwo komunikowania si z otoczeniem. - umiejtno pracy w zespole, - umiejtno podejmowania decyzji, samodzielno, odpowiedzialno, przedsibiorczo, - zdolnoci innowacyjne i adaptacyjne, - dobra pami, podzielno uwagi, spostrzegawczo, - dyskrecja, - uprzejmo, yczliwo, opiekuczo Przeciwwskazania zdrowotne - słaba wytrzymało fizyczna, - nadmierna pobudliwo, - wady wymowy, słuchu i wzroku, - choroby skóry odkrytych czci ciała, - daltonizm, - klaustrofobia. 2. Specyficzne wymagania zawodu 3

4 Opis kwalifikacji absolwenta w zawodzie technik obsługi turystycznej został utworzony na podstawie opisu zawodu przedstawionego przez Prezesa Urzdu Kultury Fizycznej i Turystyki. Opis ten został zweryfikowany przez Komisj Programow dla Zawodów Administracyjnych i Ekonomicznych. Opis kwalifikacji absolwenta obejmuje zatem umiejtnoci zawodowe, które s niezbdne do podjcia pracy w tym zawodzie, wymagania psychofizyczne właciwe dla zawodu oraz przeciwwskazania zdrowotne. Do podstawowych zada zawodowych wykonywanych przez technika obsługi turystycznej nale wszystkie czynnoci zwizane z fachow i kompleksow obsług klienta turystycznego, ponadto prowadzenie prac zwizanych z planowaniem, organizacj, rozwojem, informacj i promocj turystyki w organach administracji rzdowej, samorzdowej oraz w branowych organizacjach i stowarzyszeniach. Typowymi miejscami pracy technika obsługi turystycznej s wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujce si organizacj i obsług turystyki, przede wszystkim biura i agencje turystyczne, orodki informacji turystycznej. Technik obsługi turystycznej moe by równie zatrudniony w organach administracji rzdowej i samorzdowej zajmujcymi si organizacj i promocj turystyki, a take w branowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach. Moe równie prowadzi własn działalno gospodarcz w zakresie wiadczenia usług turystycznych. W wyniku analizy umiejtnoci zawodowych technika obsługi turystycznej wyodrbniono trzy bloki programowe: S to: I. Ekonomiczno-prawny II. Obsługa ruchu turystycznego II. Technika pracy biurowej. Podstaw ich wyodrbnienia był podobny zakres wiedzy i umiejtnoci absolwenta. Zadaniem pierwszego bloku programowego jest wykształcenie mylenia, które podstaw jest rachunek ekonomiczny, nauczanie przedsibiorczoci i podejmowania samodzielnych decyzji ekonomicznych opartych o zasady działa marketingowych a take przygotowanie do prowadzenia własnego biznesu wobec właciwie pojtej konkurencji na rynku pracy oraz działania zgodne z prawem. Drugi blok programowy ma na celu wykształcenie umiejtnoci zwizanych z fachow i kompleksow obsług klienta turystycznego, tak zbiorowego jak i indywidualnego, 4

5 wiadczc usługi turystyczne o charakterze standardowym, specjalistycznym, a take komplementarnym. W trzecim bloku programowym naley wykształci umiejtnoci prowadzenia korespondencji oraz obsługiwania nowoczesnego sprztu biurowego, w tym korzystania z komputerowych programów uytkowych. W celu powizania wiedzy teoretycznej i praktycznymi umiejtnociami wskazane jest aby stosowane wiczenia i przykłady odnosiły si zawsze do konkretnych działa i rozwiza z dziedziny turystyki. Prowadzenie natomiast zaj powinno odbywa si przy udziale aktywnych metod nauczania takich jak rozwizywanie problemów, dyskusje, studia przypadków, przygotowywanie projektów (indywidualnie i zespołowo). Ponadto zachowa naley korelacj midzyprzedmiotow, uzgadniajc szczegółowo zakres przekazywanych treci nauczania poszczególnych przedmiotów. Efektywno kształcenia w tym zawodzie wymaga stałej współpracy szkoły z zakładami turystycznymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami branowymi. Powinno ono polega głównie na przeprowadzaniu wykładów i prelekcji przez pracowników z brany w celu przedstawienia konkretnych sytuacji z ycia przedsibiorstwa turystycznego; organizowaniu wycieczek przedmiotowych do rónych zakładów turystyczno-hotelarskich; wyjazdów turystyczno-szkoleniowych (w tym równie dla nauczycieli); uczestniczeniu słuchaczy w rónych imprezach np. targach turystycznych (regionalnych, krajowych, midzynarodowych), giełdach, imprezach turystyczno-kulturalnych, rajdach turystyki kwalifikowanej itd., a take w obsłudze: zjazdów, kongresów, festiwali, imprez rekreacyjnoturystycznych, sportowych, kulturalnych itp.; nawizywaniu kontaktów z regionalnymi organizacjami i stowarzyszeniami branowymi np. Regionalne Izby Turystyczne, Agencje Rozwoju Regionalnego, oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Konsorcja Turystyczne i zaproszenie na kocowe egzaminy z przygotowania zawodowego ich przedstawicieli, a take organizowaniu praktyk zawodowych. Szczególn rol w procesie kształcenia technika obsługi turystycznej ma prawidłowy przebieg praktyk zawodowych. Szkoła powinna mie moliwo bliskiej współpracy z biurami podróy i by powoływana w regionie, gdzie jest dobrze rozwinita infrastruktura turystyczna. Zadaniem szkoły jest wyszukanie odpowiednich przedsibiorstw i prowadzenie negocjacji co do warunków realizacji praktyk zawodowych. Mona szuka pomocy i poparcia równie rekomendacji w oddziałach Polskiej Izby Turystyki i w powyej wymienionych 5

6 instytucjach. Dobra organizacja praktyk zawodowych musi doprowadzi do zawierania wieloletnich umów midzy szkoł a przedsibiorstwami. Profesjonalne wykonywanie zawodu technik obsługi turystycznej wymaga stałego doskonalenia zawodowego. wiadomo tego faktu powinna by podkrelana w procesie dydaktyczno-wychowawczym całego cyklu kształcenia zawodowego. Zawód technik obsługi turystycznej jest zawodem o charakterze usługowym. W zwizku z tym naley podkrela fakt ten w całym toku nauczania, kształcc prawidłow postaw, nawyki, sposób reagowania na yczenia klienta turystycznego oraz właciw obsług. Podstaw tych zachowa powinno by twórcze mylenie i troska o zadowolenie klienta, przy stałym odwoływaniu si do zasad etyki i kultury zawodu. 3. Warunki techniczne Szkoła podejmujca kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna posiada nastpujce pracownie: turystyki i geografii, komputerow, techniki biurowej, oraz klasopracownie (np. jzykow, ekonomiki) z odpowiednio wyposaon bibliotek przedmiotow. Pracownia turystyki i geografii powinna by wyposaona w: podstawowy zestaw rodków audiowizualnych (telewizor, video, aparat do slajdów, dobry ekran, rzutnik pisma), foliogramy, zestaw map fizycznych: Polski, Europy, wiata, podrczn biblioteczk wydawnictw branowych, przewodników, folderów, katalogi biur podróy, rozkład jazdy (PKP, PKS, LOT). 4. Warunki kadrowe 6

7 Szkoła podejmujca kształcenie w zawodzie technika obsługi turystycznej powinna zatrudnia nauczycieli przedmiotów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych uzupełnionych o kwalifikacje pedagogiczne. W stosunku do nauczycieli bez stau zawodowego szkoła powinna zapewni uzupełnienie kwalifikacji poprzez umoliwienie odbycia praktyki zawodowej. Instruktorami zaj praktycznych mog by nauczyciele wiodcych przedmiotów zawodowych. Szczególnie starannie naley dobiera kadr do nauczania jzyków obcych. 5. Kształcenie w rónych typach szkół i formach organizacyjnych Zgodnie z klasyfikacj zawodów szkolnictwa zawodowego z 1993 r. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. Dz.U. nr 19 poz. 84 z r.) przewiduje kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej w szkole policealnej 2-letniej na podbudowie programowej liceum ogólnokształccego lub szkoły równorzdnej. Kształcenie dorosłych odbywa si bdzie w tym samym typie szkoły zarówno w formie stacjonarnej jak i zaocznej. W kształceniu technika obsługi turystycznej przewiduje si moliwo uzyskania dodatkowych kwalifikacji np. pilota wycieczek zagranicznych, informatora turystycznego, przewodnika, kasjera walutowego, specjalisty w zakresie ubezpiecze turystycznych lub obsługi branowego - specjalistycznego programu komputerowego. Dodatkowe w/w kwalifikacje mona uzyska w ramach zaj nadobowizkowych. W ramach tych zaj mona równie organizowa dodatkowe lekcje z jzyków obcych, w celu przygotowania do egzaminu np. FCE (First Certificate English) w jêzyku angielskim. DELF (Diplome Ele mentaire de la Langue Francaise) we francuskim lub ZMP (Zertyfikat Deutsch als Fremdsprache) w jzyku niemieckim, albo nauczanie trzeciego jzyka w ograniczonym zakresie. Wysoce wskazanym byłoby take prowadzenie przez słuchaczy szkolnego biura podróy, nastawionego przede wszystkim na organizowanie imprez turystycznych dla młodziey nie tylko swojej szkoły, ale take innych, okolicznych placówek edukacyjnych. 6. Powizanie kształcenia zawodowego z kształceniem ogólnym 7

8 Osignicie załoonych celów kształcenia w tym zawodzie wymaga właciwego doboru kandydatów. W tym celu konieczne jest, aby podczas rekrutacji kandydatów uwzgldnia wymagania psychofizyczne oraz przeciwwskazania zdrowotne, oceni poziom umiejtnoci w zakresie posługiwania si jzykiem obcym, ponadto przeprowadzi rozmow kwalifikacyjn z kandydatem. 7. Zalecenia dotyczce oceniania Podstaw uzyskania przez słuchaczy pozytywnej oceny jest opanowanie umiejtnoci okrelonych w opisie kwalifikacji absolwenta. Ocenianie powinno odbywa si przede wszystkim w oparciu o taksonomi celów kształcenia. Zgodnie z powszechnie stosowan taksonomi celów kształcenia (wg. B.Niemierko), wyodrbnia si cztery poziomy (A, B, C, D) osigania celów nauczania, s to: A. Zapamitanie wiadomoci - oznacza gotowo słuchacza do przypomnienia sobie pewnych terminów, faktów, praw i teorii naukowych, zasad działania. Wie si to z elementarnym poziomem rozumienia tych wiadomoci, słuchacz nie powinien ich myli ze sob ani zniekształca. B. Zrozumienie wiadomoci - oznacza, e ucze potrafi je przedstawi w innej formie, ni je zapamitał, uporzdkowa i streci, uczyni podstaw prostego wnioskowania. C. Stosowanie wiadomoci w sytuacjach typowych - oznacza opanowanie przez słuchacza umiejtnoci praktycznego posługiwania si wiadomociami wg. podanych mu uprzednio wzorów. Cel, do którego wiadomoci maj by stosowane nie powinien by bardzo odległy od celów osiganych w toku wicze szkolnych. D. Stosowanie wiadomoci w sytuacjach problemowych - oznacza opanowanie przez słuchacza umiejtnoci formułowania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych dla niego zjawisk, formułowania planu działania, tworzenia oryginalnych przedmiotów, wartociowania przedmiotów według pewnych kryteriów. 8

9 II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE Minimalna liczba Lp. Nazwa bloku programowego godzin w cyklu kształcenia w % * I. Ekonomiczno-prawny 20 II. Obsługa ruchu turystycznego 50 III. Technika pracy biurowej 10 Razem 80 ** W tabeli podano czas w % przewidziany do opanowania niezbdnych umiejtnoci ujtych w celach kształcenia bloków programowych. Liczby te nie wyczerpuj całego czasu w cyklu kształcenia przewidzianego w ramowych planach nauczania na realizacj przedmiotów zawodowych. Stanowi one jedynie 80% czasu okrelonego w cyklu kształcenia. *) Podział godzin na poszczególne bloki programowe dotyczy zarówno kształcenia młodziey jak i dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej). **) Pozostałe 20% czasu kształcenia pozostaje do rozdysponowania przez autorów programów nauczania i moe by przeznaczone na dostosowanie kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy (w tym specjalizacj). 9

10 III. PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W BLOKACH PROGRAMOWYCH EKONOMICZNO-PRAWNY 1. CELE KSZTAŁCENIA Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: - stosowa podstawowe prawa ekonomiczne, - organizowa działalno biura podróy zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej, - stosowa nowoczesne metody zarzdzania i finansowania działalnoci gospodarczej, - okrela strategi rozwoju firmy i posługiwa si instrumentami marketingu, - korzysta z przepisów prawnych stosowanych w turystyce, - rozrónia kompetencje administracji pastwowej i samorzdowej oraz zachodzce midzy nimi stosunki ustrojowo-prawne, - analizowa czynniki wpływajce na popyt i poda usług turystycznych, - analizowa krajowy i zagraniczny ruch turystyczny, - stosowa zasady rachunku ekonomicznego, - prowadzi negocjacje, - podejmowa doskonalenie kwalifikacji zawodowych, - aktywnie poszukiwa zatrudnienia na rynku pracy. 2. TRECI KSZTAŁCENIA (DZIAŁY PROGRAMOWE) I. PODSTAWY EKONOMICZNE 1. Gospodarka w wietle Europejskiej Klasyfikacji Działalnoci (EKD) 2. Rodzaje i cele podmiotów gospodarczych 3. Podejmowanie działalnoci gospodarczej 4. Rachunek ekonomiczny 5.Obrót turystyczny 10

11 6. Wpływ turystyki na bilans płatniczy kraju 7. System podatkowy 8. Ubezpieczenia społeczne 9. Finansowanie biur podróy II. PODSTAWY PRAWNE W TURYSTYCE 1. Podstawowe pojcia i akty prawne 2.Wybrane zagadnienia z przepisów prawnych w turystyce 3. Zasady tworzenia regulaminu biura podróy 4. Klasyfikacja, kategoryzacja i licencjonowanie działalnoci turystycznej 5.Ochrona konsumenta /klienta/ 4. III. MARKETING W TURYSTYCE 1. Podstawy wiedzy o marketingu 2. Model gocinnoci 3. Badania marketingowe 4. Instrumenty marketingu jako wyznaczniki popytu i poday usług turystycznych 5. Biznes plan IV. RACHUNKOWO I FINANSE 1. Majtek podmiotów gospodarczych 2. Kapitał (fundusze) przedsibiorstw i jego ródła 3. Współpraca podmiotu gospodarczego z bankiem 4. Dokumentacja ksigowa 5. Wynik finansowy i jego podział 6. Rozliczenia podmiotów gospodarczych 3. ZALECENIA DOTYCZCE OCENIANIA W wyniku realizacji celów kształcenia w bloku programowym Ekonomiczno-prawnym naley wykształci umiejtnoci w zakresie posługiwania si prawami ekonomicznymi, korzystania z przepisów prawnych oraz wykorzystania wiedzy o działaniach marketingowych do opracowywania strategii rozwoju firmy. Ponadto wykształcenie umiejtnoci zwizanych 11

12 z wyborem właciwych metod finansowania i zarzdzania przedsibiorstwem turystycznym pozwala podejmowa działalno gospodarcz na konkurencyjnym rynku pracy. Podstaw oceny umiejtnoci ucznia (słuchacza) powinny by: - sprawdzanie poziomu opanowania wiedzy teoretycznej poprzez testy, sprawdziany, odpytywanie, równie wyszukiwanie w rónych ródłach odpowiednich przepisów; - rozwizywanie konkretnych zada wykonywanych w warunkach typowych lub sytuacjach symulowanych, które pozwalaj oceni poziom opanowanych umiejtnoci zawodowych; - obserwacja postaw i zachowa ucznia (słuchacza) podczas wykonywania powierzonych zada. 12

13 OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO 1. CELE KSZTAŁCENIA Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: - okrela podstawowe pojcia zwizane z turystyk, - organizowa prac biura podróy, - programowa i kalkulowa róne formy imprez turystycznych, - zamawia i rozlicza usługi turystyczne, - organizowa i obsługiwa kongresy, targi i zjazdy, - fachowo i kompleksowo obsługiwa turystów, - prowadzi skuteczn akwizycj usług turystycznych, - wyszukiwa i wykorzystywa najlepszych gestorów bazy noclegowej dla potrzeb ruchu turystycznego, - współpracowa z przewodnikami, pilotami, dysponentami transportu oraz firmami ubezpieczeniowymi, - czyta i posługiwa si mapami geograficznymi i turystycznymi, - posługiwa si rozkładami jazdy: PKP, PKS, LOT i innych przewoników, - stosowa zasady prawidłowego ywienia grup turystycznych, - wykorzystywa walory i atrakcje turystyczne Polski i wiata do budowy programów turystycznych, - organizowa nowe formy spdzania czasu wolnego (eko i agroturystyka), - komunikowa si i by otwartym na drugiego człowieka oraz postpowa zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu, - posługiwa si biegle jzykiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego, - rozwizywa konflikty na płaszczynie pracownik - klient, pracownik - pracownik, - udziela pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, - stosowa przepisy ochrony rodowiska dla potrzeb zagospodarowania turystycznego, - przestrzega przepisów bhp i ppo. 13

14 2. TRECI KSZTAŁCENIA (DZIAŁY PROGRAMOWE) I. ORGANIZACJA TURYSTYKI 1.Ogólne wiadomoci o turystyce 2. Ruch turystyczny 3. Rynek usług turystycznych 4. Organizacja turystyki w Polsce 5. Przedsibiorstwa turystyczne 6. Polskie i wiatowe organizacje turystyczne II. OBSŁUGA TURYSTYCZNA 1.Wybrane zagadnienia z kultury obsługi 2.Organizacja, struktura i zakres działania biur podróy 3. Baza noclegowa 4. Transport w turystyce 5. ywienie w turystyce 6. Pilota wycieczek 7. Przewodnictwo turystyczne 8. Przepisy celne, dewizowe i wizowe 9. Ubezpieczenia turystyczne 10. Dokumenty w obsłudze ruchu turystycznego 11. Tworzenie produktu turystycznego 12. Obsługa podrónicza 13. Umowy turystyczne III. GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Z ELEMENTAMI ETNOGRAFII I HISTORII SZTUKI 1. Mapa jako ródło informacji geograficznej i turystycznej 2. rodowisko przyrodnicze Polski 3. Regiony turystyczne Polski 4. wiatowe Dziedzictwo Kultury i Przyrody 5. Regiony turystyczne Europy 6. Wybrane regiony turystyczne wiata 7. Planowanie przestrzenne stref turystycznych 14

15 8.Elementy zagospodarowania turystycznego 9. Turystyka a rodowisko: ochrona i zagroenia IV. JZYK OBCY - ZAWODOWY 1. Organizacja biura podróy 2. Transport w turystyce 3. Walory przyrodnicze i turystyczne 4. Bilety i rodki płatnicze 5. Baza noclegowa 6. Sprzt turystyczny 7. Organizacja czasu wolnego (imprezy sportowe i kulturalne) 8. Przepisy celno-dewizowe 9. Przepisy paszportowo-wizowe 10. Korespondencja zawodowa (formy pism i listów) 11. Ogólne wiadomoci społeczno-polityczne (banki, sklepy, urzdy, ustrój, historia) 3. ZALECENIA DOTYCZCE OCENIANIA Blok programowy Obsługa ruchu turystycznego ma za zadanie wykształci umiejtnoci zwizane z fachow i kompleksow obsług turystów oraz przygotowa przyszłych pracowników turystyki do pracy w rónych działach biura podróy. Aby sprosta tym wymaganiom pracownik turystyki musi by wszechstronny. Powinien umie zaprogramowa imprez turystyczn, skalkulowa jej cen, zamówi wiadczenia, przeprowadzi skuteczn akwizycj usług turystycznych oraz rozliczy imprez. Ponadto ucze (słuchacz) powinien nauczy si postpowania zgodnego z zasadami etyki i kultury zawodu oraz prawidłowego podejcia do klienta. Kształcenie umiejtnoci okrelonych w tym bloku programowym powinno odbywa si zarówno podczas zaj teoretycznych w szkole jak i zaj praktycznych oraz praktyki zawodowej. Podstaw oceny ucznia (słuchacza) powinno by: - sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy teoretycznej poprzez testy, sprawdziany, odpytywanie; 15

16 - wykonywanie konkretnych zada w warunkach typowych lub symulowanych np.układanie programów imprez turystycznych wg. indywidualnych preferencji odbiorców, kalkulowanie kosztów, zamawianie wiadcze a take realizacja imprezy itp.; - obserwacja postaw i zachowa ucznia (słuchacza) podczas wykonywania powierzonych zada. 16

17 TECHNIKA PRACY BIUROWEJ 1. CELE KSZTAŁCENIA Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: - prowadzi korespondencj biurow, - redagowa pisma, - obsługiwa sprzt biurowy (fax, central telefoniczn, kserograf), - obsługiwa komputer, - korzysta z komputerowych programów uytkowych (edytor tekstu, baza danych, arkusz kalkulacyjny), - stosowa systemy komputerowej informacji i rezerwacji usług turystycznych. 2. TRECI KSZTAŁCENIA ( DZIAŁY PROGRAMOWE) I. KORESPONDENCJA 1. Podstawowe zasady redagowania i sporzdzania pism 2. Instrukcje kancelaryjne 3. Prowadzenie dokumentów (obieg, porzdkowanie, przechowywanie). II. TECHNICZNE RODKI BIUROWE 1. Nowoczesny sprzt biurowy 2. Komputer w pracy. 3. ZALECENIA DOTYCZCE OCENIANIA Blok programowy ma na celu wykształcenie umiejtnoci pisania na maszynie lub z wykorzystaniem edytora tekstu, poznania zasad prowadzenia korespondencji oraz zapoznanie si z typowymi dokumentami biurowymi. Wykształcenie natomiast umiejtnoci obsługi komputera pozwoli korzysta z programów uytkowych w przyszłej 17

18 pracy zawodowej. Umiejtnoci te powinny by kształcone poprzez wiczenia realizowane w czasie zaj praktycznych oraz praktyki zawodowej. Stopie ich opanowania moe by sprawdzony poprzez rozwizywanie konkretnych zada w sytuacjach typowych i problemowych oraz obserwacj postaw i zachowa ucznia (słuchacza). 18

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Załcznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ SYMBOL CYFROWY 341[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) przestrzega przepisów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 512 [03] Obecnie: 341 [07] Akceptuj: Zatwierdzam: Prezes Urzdu Kultury

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 422103 Technik obsługi turystycznej OMZ PKZ(TG.g) TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 422103 Technik

Bardziej szczegółowo

TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]

TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04] Akceptuj Zatwierdzam Prezes Urzdu Kultury Fizycznej i Turystyki Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik obsługi turystycznej 422103 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Technik obsługi turystycznej

Technik obsługi turystycznej Technik obsługi turystycznej Dynamiczny rozwój turystyki spowodował zapotrzebowanie na fachowców, którzy potrafią profesjonalnie zaplanować i zorganizować wypoczynek turystom zarówno polskim jak i zagranicznym.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

MALARZ - TAPECIARZ 52 03

MALARZ - TAPECIARZ 52 03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 52 03 Obecnie: 714 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 1. OPIS

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

TECHNIK EKONOMISTA 23 02

TECHNIK EKONOMISTA 23 02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA 23 02 Obecnie: 341 [02] Akceptuj Zatwierdzam Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] (Imię i

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu. Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P

Karta (sylabus) przedmiotu. Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Jzyk obcy I WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Jzyk angielski ZIP 1 S 0 17-0_0 Status przedmiotu: Jzyk wykładowy: angielski,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK Załcznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 311[50] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P. Wykład wiczenia 20 Laboratorium Projekt

Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P. Wykład wiczenia 20 Laboratorium Projekt Jzyk obcy I WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Jzyk angielski Status przedmiotu: Kod przedmiotu Jzyk wykładowy: angielski,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA SYMBOL CYFROWY 341[04] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować przepisy

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ Biuro Szkolenia PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAAKÓW RATOWNIKÓW OSP WARSZAWA, 2006 r. 33 I. ORGANIZACJA SZKOLENIA 1. Cel szkolenia Celem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy: 341 [05] Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie dla młodzieży/ roczny okres kształcenia /1/ Zawód: technik usług pocztowych i finansowych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej;

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 725 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KLASY. I Technikum Obsługi Turystycznej

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KLASY. I Technikum Obsługi Turystycznej PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KLASY I Technikum Obsługi Turystycznej Czas trwania praktyki 4 tygodnie (po 8 godz. dziennie) 160 godz. Warunkiem osiągnięcia efektów kształcenia jest realizacja praktyki

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

semestr III semestr I semestr II

semestr III semestr I semestr II Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia; symbol 541315 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 311[44] Obecnie: 342 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA SYMBOL CYFROWY 348[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik administracji; symbol 334306 K1 -

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV I II I II I II I II

Klasa I II III IV I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik prac biurowych; symbol 411004 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r. Projekt z dnia 11.01.2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Turystyka i Rekreacja II stopień - specjalność: Zarządzanie Działalnością Turystyczną 1 Regiony turystyczne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA symbol cyfrowy 346[03] Akceptuje: Zatwierdzam: Minister Pracy i Polityki Społecznej Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /stacjonarna/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej;

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania // Zawód: asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Dzień 3 (wtorek) 07:00 07:30 UAB GLOBALIOS IDĖJOS I GLOBAL IDEAS, LTD

PROGRAM STAŻU. Dzień 3 (wtorek) 07:00 07:30 UAB GLOBALIOS IDĖJOS I GLOBAL IDEAS, LTD PROGRAM STAŻU Uczniowie kształcący się w zawodzie: technik obsługi turystycznej, technik technologii żywności GRUPA nr 1-20 uczniów Miejsca staży: zespół hoteli (Artis, Ratonda, Monika), hotel Panorama,

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Zawód: technik obsługi turystycznej

Program praktyki zawodowej Zawód: technik obsługi turystycznej Program praktyki zawodowej Zawód: technik obsługi turystycznej 422103 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

semestr IV semestr II semestr III

semestr IV semestr II semestr III Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik administracji; symbol 334306 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do przedmiotu Obsługa Ruchu Turystycznego (opracowanie mgr Joanna Brewczyńska-Sternal)

Plan wynikowy do przedmiotu Obsługa Ruchu Turystycznego (opracowanie mgr Joanna Brewczyńska-Sternal) Plan wynikowy do przedmiotu Obsługa Ruchu Turystycznego (opracowanie mgr Joanna Brewczyńska-Sternal) Dział/ Zagadnienia Liczba godzin Konieczne Podstawowe Wymagania Rozszerzone Dopełniające Wykraczające

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Podstawy zarzdzania WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy zarzdzania Kod ZIP 1 S 01 04-0_0 Status : Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy: Jzyk polski Rok:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia;

Bardziej szczegółowo

Przedmioty obowizkowe wspólne. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P

Przedmioty obowizkowe wspólne. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Zarzdzanie strategiczne WZ Przedmioty obowizkowe wspólne Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Przedmiot: Zarzdzanie strategiczne Kod przedmiotu ZIP 2 N 0-0_0 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni Szczegółowe cele kształcenia: Po odbyciu praktyki słuchacz

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P. Wykład wiczenia 20 Laboratorium Projekt

Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P. Wykład wiczenia 20 Laboratorium Projekt Jzyk obcy II WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Jzyk angielski II Status przedmiotu: Kod przedmiotu ZIP N 0 3 0_0 Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO

WYDZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO WYDZAŁ NADZORU PEDAGOGCZNEGO RAPORT Realizacja modułu wychowanie do aktywnego udziału w yciu gospodarczym oraz podstaw przedsibiorczoci w szkołach województwa podlaskiego. Podlaskie Kuratorium Owiaty w

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI; symbol 334306 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Sprzedawca; symbol 522301 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne II

Wychowanie fizyczne II Wychowanie fizyczne II WM Karta (sylabus) Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Wychowanie fizyczne II Kod Status : obowizkowy ZIP 1 S 0 3 31-0_0 Jzyk wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik rachunkowości; symbol 431103 Podbudowa programowa: szkoły dające

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU LOKALNIE LEPIEJ

NAZWA PROJEKTU LOKALNIE LEPIEJ NAZWA PROJEKTU LOKALNIE LEPIEJ PROJEKT współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Regionalne kadry gospodarki; Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i usługowa salonie kosmetycznym Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

Działalność gospodarcza i usługowa salonie kosmetycznym Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK o wpisanie na list ministra właciwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia stau kierunkowego (prosz wpisa nazw stau kierunkowego) w

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r.

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Mały w Tychach Na podstawie art.7

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ SYMBOL CYFROWY 313[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ Publiczna Szkoła Policealna w Raciążu ogłasza nabór w roku szkolnym 2012/2013 na kierunek kształcenia TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ NAUKA BEZPŁATNA UWAGA! Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 1,5 - roczny okres nauczania Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy;

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WOLNEGO MIEJSCA STAŻU

ZGŁOSZENIE WOLNEGO MIEJSCA STAŻU Nazwa firmy: ZGŁOSZENIE WOLNEGO MIEJSCA STAŻU Biuro Turystyczne Copernicana Anna Gajewska Adres: 87-100 Toruń, ul. Żeglarska 31/1 Telefon: 56-622-30-02 E-mail: REGON: 340343290 biuro@copernicana.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA SYMBOL CYFROWY 311 [24] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ Centrum Nauki i Biznesu ŻAK al. Wojska Polskiego 29/12, 70-473 Szczecin www.zak.edu.pl szczecin@zak.edu.pl PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ Podczas dwóch lat nauki konieczne jest odbycie przez

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03]

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Technik handlowiec errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Strona 16 punkt 2.1. otrzymuje brzmienie: 2.1. kalkulowa cen hurtow i detaliczn, kalkulowa cen hurtow i detaliczn,

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Turystyki wiejskiej

Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Turystyki wiejskiej Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Turystyki wiejskiej Semestr II - praktyka w biurze podróży Czas trwania praktyki - 4 tygodnie Praktyka w ramach kwalifikacji T.7 odbywa się w II semestrze.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia Kierunek: EKONOMIA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA ęć O. Grupa treści ogólnych E/I/O.1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 18 18 18 2 E/I/O.2 Język obcy ZAL 72 72 18 3 18 3 18 3 18 3 WF1 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony)

Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony) Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony) I. Zdajcy zna: 1) rónorodne struktury leksykalno-gramatyczne umoliwiajce formułowanie wypowiedzi poprawnych pod wzgldem fonetycznym,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ symbol cyfrowy 346[04] Akceptuje: Zatwierdzam: Minister Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wytwarzanie wyrobów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie stacjonarne/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - symbol 431103

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik spedytor; symbol 333108 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik obs ugi turystycznej 341[05]

Zmiany w informatorze technik obs ugi turystycznej 341[05] Technik obsugi turystycznej errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik obsugi turystycznej 341[05] Strona 13 punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 1.1. stosowa pojcia i terminy z zakresu turystyki, stosowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik eksploatacji portów i terminali 333106 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Klasa. semestr I semestr II semestr I semestr II ,5 592

Klasa. semestr I semestr II semestr I semestr II ,5 592 Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej;

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ roczny okres nauczania /1/ Zawód: florysta; symbol 343203 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik logistyk; symbol 333107 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych technik obsługi turystycznej 422103

Program praktyk zawodowych technik obsługi turystycznej 422103 rogram praktyk zawodowych technik obsługi turystycznej 422103 1. lanowanie i realizacja imprez i usług turystycznych w biurze podróży Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ - STAŻ

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ - STAŻ PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ - STAŻ 1) Cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności, w tym przygotowujące do egzaminu zawodowego),

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTACEGO IM. MIKOAJA KOPERNIKA W NOWEM I. Podstawa prawna. 1. Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /stacjonarna/ 1,5 - roczny okres nauczania /1/ Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ /1/ /2/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania Zawód: drukarz; symbol 732201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji: A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji: A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji: A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji A.36 Prowadzenie rachunkowości Oraz po ukończeniu szkoły

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

KIERUNEK KOSMETOLOGIA KIERUNEK KOSMETOLOGIA MARKETING I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia niestacjonarne II stopnia Etap studiów II rok, semestr III Wymiar zaj Seminaria: 10 godz. Łcznie: 10 godz. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE. stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

AKTY PRAWNE. stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne AKTY PRAWNE stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne L.P OPINIA W SPRAWIE PODSTAWA PRAWNA 1. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej, 2. odroczenia

Bardziej szczegółowo

Program II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie)

Program II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie) rogram II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie) - Sprzedaż i rozliczanie imprez i usług turystycznych w biurze podróży - Informacja turystyczna - Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik żywienia i usług gastronomicznych Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo informacje o tym, w jaki sposób można wykorzystać nasze podręczniki do realizacji nowych podstaw programowych kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług. Opisy

Bardziej szczegółowo

Szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik turystyki wiejskiej ; symbol 515203 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: betoniarz - zbrojarz; symbol 711402 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

I. Ramowy program szkolenia pilotów wycieczek PTTK

I. Ramowy program szkolenia pilotów wycieczek PTTK Załącznik nr 1 do Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK I. Ramowy program szkolenia pilotów wycieczek PTTK Lp. Przedmiot Zakres

Bardziej szczegółowo