PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]"

Transkrypt

1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

2 I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie ucze (słuchacz) powinien umie: 1) przyjmowa i przechowywa towary, 2) przygotowywa towary do sprzeday, 3) eksponowa towary, 4) korzysta z informacji o towarach z prospektów, ulotek, poradników oraz kodów informacyjnych, w oparciu o posiadan wiedz towaroznawcz, 5) rozrónia cechy towarów, 6) stosowa nowoczesne i specjalne formy sprzeday, 7) prowadzi właciw rozmow sprzedaow, 8) prezentowa towar i udziela odpowiednich porad, 9) wystawia dokumenty zwizane z obrotem towarowym, 10) prowadzi ewidencj sprzeday, 11) sprawnie dokonywa oblicze rachunkowych oraz szacowa wyniki, 12) inkasowa nalenoci i odprowadza utargi, 13) oblicza ceny, mare, podatek od towarów i usług, zapasy towarów, 14) oblicza rónice inwentaryzacyjne, 15) dokonywa inwentaryzacji towarów, 16) obsługiwa urzdzenia i sprzt techniczny stosowany w nowoczesnych sklepach, 17) obsługiwa komputer i korzysta z programów uytkowych, 18) stosowa przepisy dotyczce uprawnie klienta z tytułu gwarancji i rkojmi, 19) zbiera informacje o potrzebach klientów, 20) dba o właciw zaleno midzy działalnoci placówki handlowej a otoczeniem, 21) racjonalnie wykorzystywa powierzchni sklepu, 22) dba o estetyk sklepu, 23) przewidywa wielko sprzeday oraz rotacj w celu ustalenia zapotrzebowania na towary, 1

3 24) pozyskiwa nabywców, zbiera zamówienia i zawiera umowy sprzeday w oparciu o oferowane przez akwizytora próbki, prospekty oraz wzory, 25) nawizywa kontakty z nabywc i prowadzi bezporedni sprzeda przez akwizytora, 26) posługiwa si podstawowymi przepisami prawa pracy, 27) racjonalnie organizowa prac własn, 28) działa zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu, 29) przestrzega przepisów: bezpieczestwa i higieny pracy, przeciwpoarowych, ochrony rodowiska i sanitarno epidemiologicznych. 2. Wymagania psychofizyczne właciwe dla zawodu 1) dobry ogólny stan zdrowia, 2) dobra sprawno ruchowa i wytrzymało fizyczna, która umoliwia prac w pozycji stojcej i w cigłym ruchu, 3) dobra prezencja, 4) spokojny głos i wyrany sposób mówienia, 5) spostrzegawczo, 6) dobra pami, 7) zrównowaenie emocjonalne, 8) akceptowanie usługowego charakteru pracy oraz ch słuenia pomoc nabywcy, 9) komunikatywno umiejtno łatwego i szybkiego dostosowania si do rónych typów psychologicznych ludzi, 10) kultura osobista, 11) poczucie obowizku i odpowiedzialnoci, 12) uczciwo, 13) ogólna inteligencja, 14) poczucie estetyki, 15) umiejtno pracy w grupie. 2

4 B. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Zawód sprzedawca naley do grupy zawodów usługowych, wobec tego dominujcym typem relacji w procesie pracy jest człowiek człowiek. W procesie dydaktyczno wychowawczym naley zatem połoy nacisk na kształtowanie postaw i nawyków, w szczególnoci takich jak: uczciwo, komunikatywno, spostrzegawczo, odpowiedzialno, zamiłowanie do porzdku, dbało o własny wygld. Zadania zawodowe sprzedawcy obejmuj zadania właciwe dla zawodów: akwizytor oraz pracownik salonu sprzeday, czyli punktu sprzeday o wysokim standardzie obsługi. W podstawie programowej przewidziano take ukształtowanie takich umiejtnoci, które pozwalaj na podjcie działalnoci gospodarczej na własny rachunek. Miejscem pracy sprzedawcy bdzie zatem punkt sprzeday detalicznej (bez wzgldu na jego standard i stosowan form sprzeday) a take wszystkie te miejsca, w których dokonuje si sprzeday akwizycyjnej a w szczególnoci: hurtownie, punkty sprzeday detalicznej, mieszkania, instytucje. Realizacja zaj w szkole powinna odbywa si w klasopracowniach: 1) sprzeday towarów, 2) towaroznawczej, 3) promocji. Wyjtek stanowi nauka obsługi komputera, która bezwzgldnie powinna odbywa si w pracowni informatycznej, wyposaonej w minimum 8 komputerów typu IBM PC wraz z aktualnym oprogramowaniem uytkowym (jedno stanowisko dla 2 uczniów (słuchaczy)). Klasopracownia sprzeday towarów powinna by wyposaona przede wszystkim w druki dokumentów, które wypełnia sprzedawca. Wyposaenie w inne rodki dydaktyczne, jak kasa fiskalna, metkownica, uzalenione jest od warunków w jakich uczniowie (słuchacze) odbywaj praktyki zawodowe. Wyposaenie pracowni w urzdzenia słuce do ekspozycji towarów, pozwoliłyby na wykonywanie szeregu wicze w tym zakresie, nie jest to jednak warunek konieczny przy właciwej realizacji praktyk zawodowych. 3

5 Klasopracownia towaroznawcza powinna by wyposaona w podstawowy sprzt i aparatur pomiarow jak: waga techniczna, mikroskop, lupa, psychrometr, areometr, pehametr a take powinny by w niej zgromadzone próbki i eksponaty towarów, w szczególnoci: kolekcje i zestawy tkanin, niektórych artykułów spoywczych oraz eksponaty rónych opakowa. Klasopracownia promocji powinna by wyposaona w sprzt audiowizualny wraz z zestawem przedmiotowych kaset VHS, podstawowy sprzt wystawienniczy, w szczególnoci: manekiny, atrapy, stojaki, gondole, repliki okien wystawowych. Obsługa urzdze technicznych, wykorzystywanych w punktach sprzeday detalicznej, to jedna z bardzo istotnych umiejtnoci, jakie musi posiada kady sprzedawca. Rzadko jednak szkoła jest w stanie wyposay szkolne pracownie w ten cigle udoskonalany i szeroki asortyment sprztu. Dlatego te organizacja zaj praktycznych powinna zapewnia opanowanie umiejtnoci zwizanych z obsług sprztu. Ucze nie musi jednak biegle obsługiwa tych urzdze, bowiem dopiero w procesie pracy nabdzie wystarczajc biegło w ich obsłudze. Zakres umiejtnoci i treci kształcenia dla zawodu został ujty w czterech blokach programowych: 1) Sprzeda towarów, 2) Wiedza o towarach, 3) Rozliczenia finansowe, 4) Ogólnoekonomiczny. Podstaw takiego podziału było zgrupowanie umiejtnoci o wspólnym ródle wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz podobiestwo poszczególnych umiejtnoci, wynikajce z opisu kwalifikacji absolwenta. W zawodzie sprzedawca nie przewiduje si specjalizacji, chocia nie naley wykluczy w przyszłoci specjalizacji w zakresie sprzeday w sklepach samoobsługowych, gdzie sprzedawca koordynowałby proces sprzeday oraz sprzeday w sklepie z tradycyjn form obsługi, gdzie pierwszoplanowe byłyby kwalifikacje sprzedawcy zwizane ze sposobem prowadzenia rozmowy sprzedaowej i szerok wiedz towaroznawcz. Doskonalenie zawodowe powinno obejmowa systematyczne aktualizowanie wiedzy o towarach wprowadzanych na rynek, a take o nowych technikach sprzeday czy inkasie nalenoci. 4

6 II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE Nazwa bloku programowego Minimalna liczba godzin w cyklu kształcenia w % */ SPRZEDA TOWARÓW 42 WIEDZA O TOWARACH 15 ROZLICZENIA FINANSOWE 15 OGOLNOEKONOMICZNY 8 RAZEM 80**/ */ Podział godzin na poszczególne bloki programowe dotyczy zarówno kształcenia młodziey jak i dorosłych (w systemie stacjonarnym i zaocznym). **/ Pozostałe 20% godzin pozostaje do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy. III. PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W BLOKACH PROGRAMOWYCH BLOK SPRZEDA TOWARÓW 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) dokonywa odbioru ilociowego towarów, 2) uzupełnia towary w sali sprzedaowej tak, aby zapewni klientom niezbdny wybór, 3) rozmieszcza i eksponowa towary na urzdzeniach sklepowych, 4) stosowa róne formy sprzeday w konkretnych warunkach, 5) współdziała w organizacji procesu sprzeday w punktach sprzeday detalicznej, 6) dostosowywa przebieg rozmowy sprzedaowej do typu klienta i rodzaju towaru, 7) prezentowa towary, w tym przekazywa o nich informacje, 8) obsługiwa urzdzenia i rodki techniczne, 9) pozyskiwa informacje o potrzebach klientów, 5

7 10) okrela zakres i zasady współpracy przedsibiorstwa handlowego z otoczeniem, 11) wpływa na wizerunek przedsibiorstwa handlowego, 12) wyszukiwa potencjalnych nabywców, zbiera o nich informacje, 13) zamawia towar, 14) stosowa zasady sprzeday akwizycyjnej, 15) stosowa rodki aktywizacji sprzeday degustacja, prezentacja, konkursy. 2. Treci kształcenia (działy programowe) I. Organizacja i technika handlu detalicznego. 1) Przebieg procesu sprzeday. a) Zaopatrywanie sklepu. b) Przygotowanie towarów do sprzeday. c) Sztuka sprzeday. d) Postpowanie po zakoczeniu sprzeday. 2) Warunki techniczne sprzeday. a) Lokal sklepowy. b) Maszyny i urzdzenia techniczne. II. Technika sprzeday akwizycyjnej. III. Otoczenie przedsibiorstwa handlowego. IV. Marketing w handlu detalicznym. V. Promocja. 3. Zalecenia dotyczce oceniania W ocenie umiejtnoci proponuje si wykorzystanie nastpujcych kryteriów: 1) poprawne posługiwanie si terminologi z zakresu handlu, 2) dostosowywanie przebiegu rozmowy sprzedaowej do typu klienta, 3) atrakcyjne prezentowanie towaru, 4) pozyskiwanie informacji o potrzebach klientów, 5) rozumienie zasad współpracy przedsibiorstwa handlowego z otoczeniem i kształtowanie właciwego wizerunku przedsibiorstwa, Proponuje si nastpujce metody kontroli wyników kształcenia: 1) wiczenia praktyczne, w tym tzw. rozmowy sprzedaowe, 6

8 2) obserwacja działa w typowej sytuacji zawodowej, 3) sprawdzian testowy o rónych formach zada, 4) pytania problemowe, Niezalenie od tego podstawowego kryterium, przy ocenianiu poziomu opanowania poszczególnych umiejtnoci przez uczniów, celowym wydaje si uwzgldnianie nastpujcych zasad: 1) ucze powinien opanowa wszystkie umiejtnoci okrelone w tym bloku, 2) opanowanie umiejtnoci ma charakter alternatywny tzn. ucze umie lub nie umie wykona okrelone zadanie, 3) stopie opanowania umiejtnoci moe by róny; np. zadanie moe by wykonane szybciej lub wolniej, przy pierwszej lub kolejnej próbie, bezbłdnie lub z błdem, ale zauwaonym i poprawionym przez ucznia, 4) istotna jest równie forma wykonania zadania, opracowania wyników i prezentacji wiedzy, w szczególnoci: sposób zapisywania liczb, estetyka, dokładno przygotowania i pracy z dokumentami, dokładno oblicze i szacowania wyników, precyzja formułowania myli, kontrola emocji, komunikatywno, gotowo do aktualizacji wiedzy. Kształcenie umiejtnoci okrelonych w bloku programowym odbywa si zarówno podczas zaj teoretycznych (w szkole) jak i zaj praktycznych oraz praktyki zawodowej. Zarówno w czasie zaj teoretycznych jak i praktycznych bardzo wane jest obserwowanie i uwzgldnianie przy ocenianiu ucznia (słuchacza) jego postaw. Sprawdzanie osigni uczniów (słuchaczy) w czasie zaj praktycznych odbywa powinno si przede wszystkim poprzez obserwacj sposobu wykonywania powierzonych zada. BLOK WIEDZA O TOWARACH 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) posługiwa si pojciami z zakresu towaroznawstwa, 2) posługiwa si normami i korzysta z informacji w nich zawartych do oceniania jakoci towarów, sposobu przechowywania i transportu, 3) okrela cechy niepodane lub objawy psucia si towarów, 7

9 4) sprawdza jako sprzedawanych towarów przy pomocy dostpnych metod, 5) odczytywa i interpretowa oznaczenia na towarach, w szczególnoci: kody, znaki kontroli jakoci, ochrony i bezpieczestwa, obecnoci konserwantów, terminy przydatnoci, 6) udziela porad praktycznych, w szczególnoci odnonie produktów, ich zastosowania, działania, substytutów, 7) korzysta z informacji o towarach zawartych w prospektach, ulotkach, poradnikach. 2. Treci kształcenia (działy programowe) I. Wiadomoci ogólne o towarach. 1) Istota i znaczenie nauki towaroznawstwo. 2) Klasyfikacja towarów i opakowa. 3) Normalizacja i normy. 4) Badanie jakoci i odbiór jakociowy towarów. 5) Transport, magazynowanie, przechowywanie towarów. II. Towaroznawstwo artykułów ywnociowych. 1) Charakterystyka i podział na grupy artykułów spoywczych. 2) Podstawowe składniki artykułów spoywczych. 3) Warto odywcza i kaloryczna artykułów spoywczych. 4) Wymagania higieniczno sanitarne w procesie obrotu artykułami spoywczymi. III. Towaroznawstwo artykułów nieywnociowych. 1) Charakterystyka i podział na grupy, rodzaje i odmiany wybranych artykułów nieywnociowych, wyprodukowanych przez rone brane przemysłu. 2) Badanie artykułów nieywnociowych: a) metod organoleptyczn, b) za pomoc prostych przyrzdów. 3) Opakowania, oznaczenia towarowe, instrukcje. 3. Zalecenia dotyczce oceniania W ocenie umiejtnoci proponuje si wykorzystanie nastpujcych kryteriów: 1) poprawne posługiwanie si terminologi z zakresu towaroznawstwa, 8

10 2) korzystanie z rónych ródeł informacji o towarze, 3) korzystanie z informacji o towarze zamieszczonych na towarze lub jego opakowaniu, 4) udzielanie porad o towarach, 5) rozrónianie towarów o dobrej i złej jakoci, Proponuje si nastpujce metody kontroli wyników kształcenia: 1) testy sprawdzajce poziom wiedzy teoretycznej stosujc metody pomiaru co ucze powinien wiedzie, rozumie i umie robi, 2) rozwizywanie konkretnych zada symulacje, na podstawie których oceni mona stopie opanowania umiejtnoci, stosowania wiedzy w sytuacjach typowych i problemowych, 3) obserwacja postaw ucznia (słuchacza). Kształcenie umiejtnoci okrelonych w bloku programowym odbywa si zarówno podczas zaj teoretycznych (w szkole) jak i zaj praktycznych oraz praktyki zawodowej. Zarówno w czasie zaj teoretycznych jak i praktycznych bardzo wane jest obserwowanie i uwzgldnianie przy ocenianiu ucznia (słuchacza) jego postaw. BLOK ROZLICZENIA FINANSOWE 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie : 1) sprawnie wykonywa obliczenia, w tym: procentowe, odsetkowe, dyskontowe i inne zwizane z funkcjonowaniem sklepu, 2) szacowa wyniki oblicze, 3) rejestrowa sprzeda, 4) oblicza i inkasowa nalenoci przy zastosowaniu rónych technik, 5) sprawdza poprawno wypełnienia weksla i czeku, 6) przyjmowa zapłat, w tym kart kredytow, 7) wypełnia dokumenty zwizane ze sprzeda rataln, 8) sporzdza dokumenty zwizane z obrotem towarowym, 9) odprowadza utargi, 10) rozlicza kas rejestracyjn (fiskaln), 11) obsługiwa komputer w zakresie ewidencji i dokumentowania sprzeday, 12) oblicza ceny, mare oraz podatek od towarów i usług, 9

11 13) oblicza wynagrodzenia według rónych systemów, 14) przeprowadza inwentaryzacje, 15) wykonywa typowe zapisy w podatkowej ksidze przychodów i rozchodów, 16) oblicza podatek dochodowy od osób fizycznych w typowych sytuacjach. 2. Treci kształcenia (działy programowe) 1) Kształtowanie cen sprzeday. 2) Obliczenia sklepowe. 3) Zapłata za towar. 4) Dokumentacja obrotu towarowego. 5) Inwentaryzacja. 6) Opodatkowanie dochodów. 7) Zastosowanie komputera w sklepie. 3. Zalecenia dotyczce oceniania W ocenie umiejtnoci proponuje si wykorzystanie nastpujcych kryteriów: 1) dokonywanie oblicze i szacowanie wyników, 2) wypełnianie formularzy, 3) inkasowanie nalenoci, 4) dokonywanie typowych zapisów zwizanych z podatkami, 5) wypełnianie arkusza spisu z natury, 6) obliczanie wynagrodze. Proponuje si nastpujce metody kontroli wyników kształcenia: 1) wiczenia praktyczne w szczególnoci obliczanie rónych wielkoci i wypełnianie dokumentów, 2) obserwacja działa w typowej sytuacji zawodowej, 3) sprawdzian testowy o rónych formach zada, 4) pytania problemowe, Niezalenie od tego podstawowego kryterium, przy ocenianiu poziomu opanowania poszczególnych umiejtnoci przez uczniów, celowym wydaje si uwzgldnianie nastpujcych zasad: 1) ucze powinien opanowa wszystkie umiejtnoci okrelone w tym bloku, 10

12 2) opanowanie umiejtnoci ma charakter alternatywny: ucze umie lub nie umie wykona okrelone zadanie, 3) stopie opanowania umiejtnoci moe by róny - zadanie moe by wykonane szybciej lub wolniej, przy pierwszej lub kolejnej próbie, bezbłdnie lub z błdem, ale zauwaonym i poprawionym przez ucznia, 4) istotna jest równie forma wykonania zadania, opracowania wyników i prezentacji wiedzy, w szczególnoci: sposób zapisywania liczb, estetyka, dokładno przygotowania i pracy z dokumentami, dokładno oblicze i szacowania wyników, precyzja formułowania myli, kontrola emocji, komunikatywno, gotowo do aktualizacji wiedzy. Kształcenie okrelonych umiejtnoci odbywa si zarówno podczas zaj teoretycznych (w szkole) jak i zaj praktycznych oraz praktyki zawodowej. Zarówno w czasie zaj teoretycznych jak i praktycznych bardzo wane jest obserwowanie i uwzgldnianie przy ocenianiu ucznia (słuchacza) jego postaw. Sprawdzanie osigni uczniów (słuchaczy) w czasie zaj praktycznych odbywa powinno si przede wszystkim poprzez obserwacj sposobu wykonywania powierzonych zada. BLOK OGÓLNOEKONOMICZNY 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) okrela podstawowe kategorie ekonomiczne właciwe gospodarce rynkowej, 2) charakteryzowa podmioty gospodarcze, 3) okrela działania przedsibiorstwa handlowego w zakresie marketingu, 4) okrela procedur przy podejmowaniu działalnoci gospodarczej, 5) posługiwa si podstawowymi przepisami prawa pracy i ubezpiecze społecznych, 6) stosowa właciwe zasady przy poszukiwaniu pracy oraz adaptacji w rodowisku pracy, 7) racjonalnie organizowa własn prac, 8) działa zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu, 9) rozrónia instytucje zajmujce si kontrol punktów sprzeday detalicznej i okrela zakres prowadzonej przez nie kontroli, 11

13 10) stosowa przepisy dotyczce uprawnie klienta z tytułu gwarancji i rkojmi, 11) wykonywa czynnoci zwizane z przyjmowaniem i załatwianiem reklamacji, 12) przestrzega przepisów z zakresu bezpieczestwa i higieny pracy, przeciwpoarowych, ochrony rodowiska oraz sanitarno epidemiologicznych. 2. Treci kształcenia (działy programowe) 1) Podstawowe kategorie ekonomiczne. 2) Handel w gospodarce narodowej. 3) Podejmowanie działalnoci gospodarczej. 4) Pracownicy punktów sprzeday detalicznej. 5) Organizacja pracy. 6) Zasady etyki i kultury zawodu. 7) Podstawowe przepisy dotyczce bezpieczestwa i higieny pracy, przeciwpoarowe, ochrony rodowiska oraz sanitarno epidemiologiczne. 8) Kontrola punktów sprzeday detalicznej. 9) Postpowanie i dokumentacja zwizana z reklamacjami, gwarancj i rkojmi. 3. Zalecenia dotyczce oceniania W ocenie umiejtnoci proponuje si wykorzystanie nastpujcych kryteriów: 1) posługiwanie si podstawowymi kategoriami ekonomicznymi, 2) rozumienie zasad działania przedsibiorstwa w zakresie marketingu. 3) stosowanie wybranych przepisów: prawa pracy i ubezpiecze społecznych, bhp, ppo., ochrony rodowiska, gwarancji i rkojmi, 4) organizowanie pracy własnej, 5) przyjmowanie i załatwianie reklamacji. Proponuje si nastpujce metody kontroli wyników kształcenia: 1) wiczenia praktyczne, w tym tzw. rozmowy sprzedaowe, 2) obserwacja działa w typowej sytuacji zawodowej, 3) sprawdzian testowy o rónych formach zada, 4) pytania problemowe. 12

14 Niezalenie od podstawowych kryteriów, przy ocenianiu poziomu opanowania poszczególnych umiejtnoci przez uczniów, celowe wydaje si uwzgldnianie nastpujcych zasad: 1) ucze powinien opanowa wszystkie umiejtnoci okrelone w tym bloku, 2) istotna jest równie forma wykonania zadania, opracowania wyników i prezentacji wiedzy, gotowo do aktualizacji wiedzy. Odrbn grup stanowi umiejtnoci zwizane z: poszukiwaniem pracy, adaptacj w rodowisku pracy. Sprawdzenie stopnia ich opanowania moe odbywa si na podstawie testów, sporzdzania pism i wypełnianie formularzy a take obserwacji aktywnoci uczniów podczas wykonywania zada w warunkach symulowanych. 13

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA Załącznik 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać zapotrzebowanie na towary;

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Załcznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ SYMBOL CYFROWY 341[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) przestrzega przepisów

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy: 341[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

TECHNIK EKONOMISTA 23 02

TECHNIK EKONOMISTA 23 02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA 23 02 Obecnie: 341 [02] Akceptuj Zatwierdzam Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze sprzedawca 522[01]

Zmiany w informatorze sprzedawca 522[01] Sprzedawca errata sierpie 2011 Strona 19 punkt 2.2. otrzymuje brzmienie: Zmiany w informatorze sprzedawca 522[01] 2.2. wykonywa obliczenia zwizane z funkcjonowaniem sklepu, w tym: oblicza ceny, mare, podatek

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM zajęć na kursie SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH

HARMONOGRAM zajęć na kursie SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH HARMONOGRAM na kursie SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH Moduł I Obsługa kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem 18.08 20.08 25.08 27.08 iny - Podstawy prawne w zakresie użytkowania kas, - Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 725 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK Załcznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 311[50] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03]

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Technik handlowiec errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Strona 16 punkt 2.1. otrzymuje brzmienie: 2.1. kalkulowa cen hurtow i detaliczn, kalkulowa cen hurtow i detaliczn,

Bardziej szczegółowo

MALARZ - TAPECIARZ 52 03

MALARZ - TAPECIARZ 52 03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 52 03 Obecnie: 714 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 1. OPIS

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej

Program praktyki zawodowej Czas trwania zajęć praktycznych: Klasa I 16 godzin tygodniowo Klasa II 16 godzin tygodniowo Klasa III 16 godzin tygodniowo Program praktyki zawodowej Zawód: sprzedawca 522301 Absolwent szkoły kształcącej

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Sprzedawca; symbol 522301 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak SPIS TREŚCI: 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA 3. SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 311[44] Obecnie: 342 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Podstawy działalności handlowej Poradnik metodyczny dla nauczyciela w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej Projekt okładki: Studio GRAVITE, Olsztyn Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach pracowni ekonomiczno - informatycznej stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY

ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy I na rok szkolny. ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie SPRZEDAWCA i TECHNIK HANDLOWIEC Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01]

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Technik agrobiznesu errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Strona 23 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA

PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 INFORMACJA O ZAWODZIE SPRZEDAWCA Sprzedawca sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ 43 02 Obecnie: 742 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej 2 SPIS TRECI str. I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ - ZBROJARZ 712 [01]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ - ZBROJARZ 712 [01] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ - ZBROJARZ 712 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ-ZBROJARZ 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 512 [03] Obecnie: 341 [07] Akceptuj: Zatwierdzam: Prezes Urzdu Kultury

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK SYMBOL CYFROWY 724 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA SYMBOL CYFROWY 311[32] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TAPICER 43 03 Obecnie: 743 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej 2 SPIS TRECI str. I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.18 i A.22

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.18 i A.22 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik Handlowiec (522305) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.18 i A.22 A.18 Prowadzenie sprzedaży 1. Organizowanie sprzedaży 1) przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV II I I II

Klasa I II III IV II I I II Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: Technik handlowiec 522305 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRAC BIUROWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRAC BIUROWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRAC BIUROWYCH SYMBOL CYFROWY 411[01] Obecnie: 419 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Spraw Wewntrznych I Administracji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ SYMBOL CYFROWY 712 [06] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji Narodowej I.

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM I. DOKUMENTY OKRELAJCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzenia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce mgr Tomasz Grbski Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce Temat: Dyskusja nad liczb rozwiza równania liniowego i kwadratowego z wartoci bezwzgldn i parametrem. Czas trwania: 45 minut.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01]

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Strona 13 punkt 1.2. otrzymuje brzmienie: 1.2. stosowa akty

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE POSADZKARZ 713 [05] Akceptuj: Minister Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej Zatwierdzam: Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Zawód: sprzedawca zasadnicza szkoła zawodowa Przedmiot: Pracownia sprzedaży Klasa 2. Ocena Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Organizacja i techniki sprzedaży w zawodzie: Technik Handlowiec dla klasy: I i II na rok szkolny 2017/2018 Wymagania opracowane zgodnie obowiązująca podstawa programową

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna Osoby objte programem: uczniowie gimnazjum, nauczyciele i rodzice I. Załoenia ogólne Działania profilaktyczne maj na celu zapobieganie niepodanym

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09]

Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09] Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09] Strona 20 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA symbol cyfrowy 346[03] Akceptuje: Zatwierdzam: Minister Pracy i Polityki Społecznej Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W MALAWIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W MALAWIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W MALAWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Problem Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Kryterium sukcesu 1.Wulgaryzmy wród uczniów - Zapoznanie uczniów

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne

Prowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne rowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne 7. 1. zynności przedsprzedażowe Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programo wych Kategoria taksonomic zna H(8)1

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ Biuro Szkolenia PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAAKÓW RATOWNIKÓW OSP WARSZAWA, 2006 r. 33 I. ORGANIZACJA SZKOLENIA 1. Cel szkolenia Celem

Bardziej szczegółowo

1. Określenie zasad, którymi nauczyciel będzie się kierował przy wystawianiu ocen z przedmiotów zawodowych.

1. Określenie zasad, którymi nauczyciel będzie się kierował przy wystawianiu ocen z przedmiotów zawodowych. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SŁAWIE nauczyciel: Magdalena Jankowska-Filipek rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA przedmiotów zawodowych pracownia sprzedaży, symulacyjna firma handlowa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH

KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH 1. Wykaz aktów prawnych i dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA SYMBOL CYFROWY 311 [24] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. Niniejsze zasady organizacji wycieczek szkolnych odnosz si do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, w tym równie do uczniów oddziału przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

1. Harmonogram. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do

1. Harmonogram. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć 27.11.2017 08:00-08:45 Podstawowe pojęcia obowiązujące w jednostce handlowej. Mechanizm rynkowy oraz podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze dietetyk 322[20]

Zmiany w informatorze dietetyk 322[20] Dietetyk errata sierpie 2011 Strona 21 punkt 3. otrzymuje brzmienie Zmiany w informatorze dietetyk 322[20] 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony

Bardziej szczegółowo

1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW

1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301 3 godziny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK Załcznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK SYMBOL CYFROWY 311[20] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU w ZSEiT w Słupsku TECHNIK HANDLOWIEC

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU w ZSEiT w Słupsku TECHNIK HANDLOWIEC PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU w ZSEiT w Słupsku TECHNIK HANDLOWIEC 522305 1. CELE OGÓLNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSU SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ

HARMONOGRAM KURSU SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ Lp. HARMONOGRAM KURSU SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ Miejsce kursu: Naczelna Organizacja Techniczna w Łomży, ul. Polowa 45. Treści kształcenia Termin realizacji Wykładowca Liczba godzin Towar jako

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/341/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 czerwca 2006 roku STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Osi gni cia ucznia i wymagania na poszczególne oceny na zaj ciach technicznych w klasie I

Osi gni cia ucznia i wymagania na poszczególne oceny na zaj ciach technicznych w klasie I Osignicia ucznia i wymagania na poszczególne oceny na zajciach technicznych w klasie I 1. Stopie celujcy otrzymuje ucze speniajcy wymagania na ocen bardzo dobr i ponadprogramowe, a wic taki, który: posiad

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie SPRZEDAWCY

DZIENNIK OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie SPRZEDAWCY DZIENNIK OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie SPRZEDAWCY HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki:

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki: Art. 25. 1. Pielgniarka, połona moe wykonywa indywidualn praktyk pielgniarki, połonej lub indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki, połonej, zwanych dalej odpowiednio "indywidualn praktyk" albo "indywidualn

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r. Projekt z dnia 11.01.2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych

Bardziej szczegółowo

MECHANIK AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ I URZDZE PRECYZYJNYCH 39 01

MECHANIK AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ I URZDZE PRECYZYJNYCH 39 01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ I URZDZE PRECYZYJNYCH 39 01 Obecnie: 731 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister

Bardziej szczegółowo

Wymagania na oceny gimnazjum

Wymagania na oceny gimnazjum Wymagania na oceny gimnazjum Zanim zaczniemy oceniać ucznia, należy zapoznać go z kryteriami oceniania. Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania. Uczeń

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie z wykształceniem minimum zasadniczym zawodowym. 2. Miejsce szkolenia: a) zajęcia teoretyczne:

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne II

Wychowanie fizyczne II Wychowanie fizyczne II WM Karta (sylabus) Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Wychowanie fizyczne II Kod Status : obowizkowy ZIP 1 S 0 3 31-0_0 Jzyk wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej

Program praktyki zawodowej Program praktyki zawodowej Zawód: magazynier-logistyk 432106 Umowa o pracę pracownik młodociany Czas trwania zajęć praktycznych: Klasa I 16 godzin tygodniowo Klasa II 16 godzin tygodniowo Klasa III 16

Bardziej szczegółowo

Rok dopuszczenia: 2013 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j.

Rok dopuszczenia: 2013 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego dla spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ symbol cyfrowy 346[04] Akceptuje: Zatwierdzam: Minister Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA SYMBOL CYFROWY 516 [01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA SYMBOL CYFROWY 516 [01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA SYMBOL CYFROWY 516 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA SYMBOL CYFROWY 348[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK HANDLOWIEC 341[03] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA HANDLOWCA

DZIENNIK OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA HANDLOWCA DZIENNIK OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA HANDLOWCA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ SYMBOL CYFROWY 712[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) organizować, uŝytkować i likwidować

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OBIERALNY A Technologia i organizacja produkcji

MODUŁ OBIERALNY A Technologia i organizacja produkcji MODUŁ OBIERALNY A Technologia i organizacja produkcji Maszyny i narzdzia do obróbki WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Maszyny i narzdzia do obróbki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIOWY 1. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 2 osoby Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES SZKOLEŃ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES SZKOLEŃ ZAKRES SZKOLEŃ Część I: indywidualne spotkania z psychologiem dla 10 BO po 5h na jedną osobę planowany okres realizacji kwiecień 2012r. Część II: indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla 10 BO po

Bardziej szczegółowo

TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]

TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04] Akceptuj Zatwierdzam Prezes Urzdu Kultury Fizycznej i Turystyki Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik żywienia i usług gastronomicznych Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo informacje o tym, w jaki sposób można wykorzystać nasze podręczniki do realizacji nowych podstaw programowych kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług. Opisy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI 1. Cele oceniania: 1. BieŜące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin ,5 400

Łączna liczba godzin ,5 400 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie dla młodzieży/ roczny okres kształcenia /1/ Zawód: technik usług pocztowych i finansowych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze kelner 512[01]

Zmiany w informatorze kelner 512[01] Kelner errata sierpie 2011 Strona 16 wiersze 22 27 otrzymuj brzmienie: Przykadowe zadanie 8. Kiedy kelner podaje konsumentowi rachunek? A. Przed deserem. B. Na yczenie. C. Po zakoczonej konsumpcji. D.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo