PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]"

Transkrypt

1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

2 I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie ucze (słuchacz) powinien umie: 1) przyjmowa i przechowywa towary, 2) przygotowywa towary do sprzeday, 3) eksponowa towary, 4) korzysta z informacji o towarach z prospektów, ulotek, poradników oraz kodów informacyjnych, w oparciu o posiadan wiedz towaroznawcz, 5) rozrónia cechy towarów, 6) stosowa nowoczesne i specjalne formy sprzeday, 7) prowadzi właciw rozmow sprzedaow, 8) prezentowa towar i udziela odpowiednich porad, 9) wystawia dokumenty zwizane z obrotem towarowym, 10) prowadzi ewidencj sprzeday, 11) sprawnie dokonywa oblicze rachunkowych oraz szacowa wyniki, 12) inkasowa nalenoci i odprowadza utargi, 13) oblicza ceny, mare, podatek od towarów i usług, zapasy towarów, 14) oblicza rónice inwentaryzacyjne, 15) dokonywa inwentaryzacji towarów, 16) obsługiwa urzdzenia i sprzt techniczny stosowany w nowoczesnych sklepach, 17) obsługiwa komputer i korzysta z programów uytkowych, 18) stosowa przepisy dotyczce uprawnie klienta z tytułu gwarancji i rkojmi, 19) zbiera informacje o potrzebach klientów, 20) dba o właciw zaleno midzy działalnoci placówki handlowej a otoczeniem, 21) racjonalnie wykorzystywa powierzchni sklepu, 22) dba o estetyk sklepu, 23) przewidywa wielko sprzeday oraz rotacj w celu ustalenia zapotrzebowania na towary, 1

3 24) pozyskiwa nabywców, zbiera zamówienia i zawiera umowy sprzeday w oparciu o oferowane przez akwizytora próbki, prospekty oraz wzory, 25) nawizywa kontakty z nabywc i prowadzi bezporedni sprzeda przez akwizytora, 26) posługiwa si podstawowymi przepisami prawa pracy, 27) racjonalnie organizowa prac własn, 28) działa zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu, 29) przestrzega przepisów: bezpieczestwa i higieny pracy, przeciwpoarowych, ochrony rodowiska i sanitarno epidemiologicznych. 2. Wymagania psychofizyczne właciwe dla zawodu 1) dobry ogólny stan zdrowia, 2) dobra sprawno ruchowa i wytrzymało fizyczna, która umoliwia prac w pozycji stojcej i w cigłym ruchu, 3) dobra prezencja, 4) spokojny głos i wyrany sposób mówienia, 5) spostrzegawczo, 6) dobra pami, 7) zrównowaenie emocjonalne, 8) akceptowanie usługowego charakteru pracy oraz ch słuenia pomoc nabywcy, 9) komunikatywno umiejtno łatwego i szybkiego dostosowania si do rónych typów psychologicznych ludzi, 10) kultura osobista, 11) poczucie obowizku i odpowiedzialnoci, 12) uczciwo, 13) ogólna inteligencja, 14) poczucie estetyki, 15) umiejtno pracy w grupie. 2

4 B. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Zawód sprzedawca naley do grupy zawodów usługowych, wobec tego dominujcym typem relacji w procesie pracy jest człowiek człowiek. W procesie dydaktyczno wychowawczym naley zatem połoy nacisk na kształtowanie postaw i nawyków, w szczególnoci takich jak: uczciwo, komunikatywno, spostrzegawczo, odpowiedzialno, zamiłowanie do porzdku, dbało o własny wygld. Zadania zawodowe sprzedawcy obejmuj zadania właciwe dla zawodów: akwizytor oraz pracownik salonu sprzeday, czyli punktu sprzeday o wysokim standardzie obsługi. W podstawie programowej przewidziano take ukształtowanie takich umiejtnoci, które pozwalaj na podjcie działalnoci gospodarczej na własny rachunek. Miejscem pracy sprzedawcy bdzie zatem punkt sprzeday detalicznej (bez wzgldu na jego standard i stosowan form sprzeday) a take wszystkie te miejsca, w których dokonuje si sprzeday akwizycyjnej a w szczególnoci: hurtownie, punkty sprzeday detalicznej, mieszkania, instytucje. Realizacja zaj w szkole powinna odbywa si w klasopracowniach: 1) sprzeday towarów, 2) towaroznawczej, 3) promocji. Wyjtek stanowi nauka obsługi komputera, która bezwzgldnie powinna odbywa si w pracowni informatycznej, wyposaonej w minimum 8 komputerów typu IBM PC wraz z aktualnym oprogramowaniem uytkowym (jedno stanowisko dla 2 uczniów (słuchaczy)). Klasopracownia sprzeday towarów powinna by wyposaona przede wszystkim w druki dokumentów, które wypełnia sprzedawca. Wyposaenie w inne rodki dydaktyczne, jak kasa fiskalna, metkownica, uzalenione jest od warunków w jakich uczniowie (słuchacze) odbywaj praktyki zawodowe. Wyposaenie pracowni w urzdzenia słuce do ekspozycji towarów, pozwoliłyby na wykonywanie szeregu wicze w tym zakresie, nie jest to jednak warunek konieczny przy właciwej realizacji praktyk zawodowych. 3

5 Klasopracownia towaroznawcza powinna by wyposaona w podstawowy sprzt i aparatur pomiarow jak: waga techniczna, mikroskop, lupa, psychrometr, areometr, pehametr a take powinny by w niej zgromadzone próbki i eksponaty towarów, w szczególnoci: kolekcje i zestawy tkanin, niektórych artykułów spoywczych oraz eksponaty rónych opakowa. Klasopracownia promocji powinna by wyposaona w sprzt audiowizualny wraz z zestawem przedmiotowych kaset VHS, podstawowy sprzt wystawienniczy, w szczególnoci: manekiny, atrapy, stojaki, gondole, repliki okien wystawowych. Obsługa urzdze technicznych, wykorzystywanych w punktach sprzeday detalicznej, to jedna z bardzo istotnych umiejtnoci, jakie musi posiada kady sprzedawca. Rzadko jednak szkoła jest w stanie wyposay szkolne pracownie w ten cigle udoskonalany i szeroki asortyment sprztu. Dlatego te organizacja zaj praktycznych powinna zapewnia opanowanie umiejtnoci zwizanych z obsług sprztu. Ucze nie musi jednak biegle obsługiwa tych urzdze, bowiem dopiero w procesie pracy nabdzie wystarczajc biegło w ich obsłudze. Zakres umiejtnoci i treci kształcenia dla zawodu został ujty w czterech blokach programowych: 1) Sprzeda towarów, 2) Wiedza o towarach, 3) Rozliczenia finansowe, 4) Ogólnoekonomiczny. Podstaw takiego podziału było zgrupowanie umiejtnoci o wspólnym ródle wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz podobiestwo poszczególnych umiejtnoci, wynikajce z opisu kwalifikacji absolwenta. W zawodzie sprzedawca nie przewiduje si specjalizacji, chocia nie naley wykluczy w przyszłoci specjalizacji w zakresie sprzeday w sklepach samoobsługowych, gdzie sprzedawca koordynowałby proces sprzeday oraz sprzeday w sklepie z tradycyjn form obsługi, gdzie pierwszoplanowe byłyby kwalifikacje sprzedawcy zwizane ze sposobem prowadzenia rozmowy sprzedaowej i szerok wiedz towaroznawcz. Doskonalenie zawodowe powinno obejmowa systematyczne aktualizowanie wiedzy o towarach wprowadzanych na rynek, a take o nowych technikach sprzeday czy inkasie nalenoci. 4

6 II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE Nazwa bloku programowego Minimalna liczba godzin w cyklu kształcenia w % */ SPRZEDA TOWARÓW 42 WIEDZA O TOWARACH 15 ROZLICZENIA FINANSOWE 15 OGOLNOEKONOMICZNY 8 RAZEM 80**/ */ Podział godzin na poszczególne bloki programowe dotyczy zarówno kształcenia młodziey jak i dorosłych (w systemie stacjonarnym i zaocznym). **/ Pozostałe 20% godzin pozostaje do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy. III. PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W BLOKACH PROGRAMOWYCH BLOK SPRZEDA TOWARÓW 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) dokonywa odbioru ilociowego towarów, 2) uzupełnia towary w sali sprzedaowej tak, aby zapewni klientom niezbdny wybór, 3) rozmieszcza i eksponowa towary na urzdzeniach sklepowych, 4) stosowa róne formy sprzeday w konkretnych warunkach, 5) współdziała w organizacji procesu sprzeday w punktach sprzeday detalicznej, 6) dostosowywa przebieg rozmowy sprzedaowej do typu klienta i rodzaju towaru, 7) prezentowa towary, w tym przekazywa o nich informacje, 8) obsługiwa urzdzenia i rodki techniczne, 9) pozyskiwa informacje o potrzebach klientów, 5

7 10) okrela zakres i zasady współpracy przedsibiorstwa handlowego z otoczeniem, 11) wpływa na wizerunek przedsibiorstwa handlowego, 12) wyszukiwa potencjalnych nabywców, zbiera o nich informacje, 13) zamawia towar, 14) stosowa zasady sprzeday akwizycyjnej, 15) stosowa rodki aktywizacji sprzeday degustacja, prezentacja, konkursy. 2. Treci kształcenia (działy programowe) I. Organizacja i technika handlu detalicznego. 1) Przebieg procesu sprzeday. a) Zaopatrywanie sklepu. b) Przygotowanie towarów do sprzeday. c) Sztuka sprzeday. d) Postpowanie po zakoczeniu sprzeday. 2) Warunki techniczne sprzeday. a) Lokal sklepowy. b) Maszyny i urzdzenia techniczne. II. Technika sprzeday akwizycyjnej. III. Otoczenie przedsibiorstwa handlowego. IV. Marketing w handlu detalicznym. V. Promocja. 3. Zalecenia dotyczce oceniania W ocenie umiejtnoci proponuje si wykorzystanie nastpujcych kryteriów: 1) poprawne posługiwanie si terminologi z zakresu handlu, 2) dostosowywanie przebiegu rozmowy sprzedaowej do typu klienta, 3) atrakcyjne prezentowanie towaru, 4) pozyskiwanie informacji o potrzebach klientów, 5) rozumienie zasad współpracy przedsibiorstwa handlowego z otoczeniem i kształtowanie właciwego wizerunku przedsibiorstwa, Proponuje si nastpujce metody kontroli wyników kształcenia: 1) wiczenia praktyczne, w tym tzw. rozmowy sprzedaowe, 6

8 2) obserwacja działa w typowej sytuacji zawodowej, 3) sprawdzian testowy o rónych formach zada, 4) pytania problemowe, Niezalenie od tego podstawowego kryterium, przy ocenianiu poziomu opanowania poszczególnych umiejtnoci przez uczniów, celowym wydaje si uwzgldnianie nastpujcych zasad: 1) ucze powinien opanowa wszystkie umiejtnoci okrelone w tym bloku, 2) opanowanie umiejtnoci ma charakter alternatywny tzn. ucze umie lub nie umie wykona okrelone zadanie, 3) stopie opanowania umiejtnoci moe by róny; np. zadanie moe by wykonane szybciej lub wolniej, przy pierwszej lub kolejnej próbie, bezbłdnie lub z błdem, ale zauwaonym i poprawionym przez ucznia, 4) istotna jest równie forma wykonania zadania, opracowania wyników i prezentacji wiedzy, w szczególnoci: sposób zapisywania liczb, estetyka, dokładno przygotowania i pracy z dokumentami, dokładno oblicze i szacowania wyników, precyzja formułowania myli, kontrola emocji, komunikatywno, gotowo do aktualizacji wiedzy. Kształcenie umiejtnoci okrelonych w bloku programowym odbywa si zarówno podczas zaj teoretycznych (w szkole) jak i zaj praktycznych oraz praktyki zawodowej. Zarówno w czasie zaj teoretycznych jak i praktycznych bardzo wane jest obserwowanie i uwzgldnianie przy ocenianiu ucznia (słuchacza) jego postaw. Sprawdzanie osigni uczniów (słuchaczy) w czasie zaj praktycznych odbywa powinno si przede wszystkim poprzez obserwacj sposobu wykonywania powierzonych zada. BLOK WIEDZA O TOWARACH 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) posługiwa si pojciami z zakresu towaroznawstwa, 2) posługiwa si normami i korzysta z informacji w nich zawartych do oceniania jakoci towarów, sposobu przechowywania i transportu, 3) okrela cechy niepodane lub objawy psucia si towarów, 7

9 4) sprawdza jako sprzedawanych towarów przy pomocy dostpnych metod, 5) odczytywa i interpretowa oznaczenia na towarach, w szczególnoci: kody, znaki kontroli jakoci, ochrony i bezpieczestwa, obecnoci konserwantów, terminy przydatnoci, 6) udziela porad praktycznych, w szczególnoci odnonie produktów, ich zastosowania, działania, substytutów, 7) korzysta z informacji o towarach zawartych w prospektach, ulotkach, poradnikach. 2. Treci kształcenia (działy programowe) I. Wiadomoci ogólne o towarach. 1) Istota i znaczenie nauki towaroznawstwo. 2) Klasyfikacja towarów i opakowa. 3) Normalizacja i normy. 4) Badanie jakoci i odbiór jakociowy towarów. 5) Transport, magazynowanie, przechowywanie towarów. II. Towaroznawstwo artykułów ywnociowych. 1) Charakterystyka i podział na grupy artykułów spoywczych. 2) Podstawowe składniki artykułów spoywczych. 3) Warto odywcza i kaloryczna artykułów spoywczych. 4) Wymagania higieniczno sanitarne w procesie obrotu artykułami spoywczymi. III. Towaroznawstwo artykułów nieywnociowych. 1) Charakterystyka i podział na grupy, rodzaje i odmiany wybranych artykułów nieywnociowych, wyprodukowanych przez rone brane przemysłu. 2) Badanie artykułów nieywnociowych: a) metod organoleptyczn, b) za pomoc prostych przyrzdów. 3) Opakowania, oznaczenia towarowe, instrukcje. 3. Zalecenia dotyczce oceniania W ocenie umiejtnoci proponuje si wykorzystanie nastpujcych kryteriów: 1) poprawne posługiwanie si terminologi z zakresu towaroznawstwa, 8

10 2) korzystanie z rónych ródeł informacji o towarze, 3) korzystanie z informacji o towarze zamieszczonych na towarze lub jego opakowaniu, 4) udzielanie porad o towarach, 5) rozrónianie towarów o dobrej i złej jakoci, Proponuje si nastpujce metody kontroli wyników kształcenia: 1) testy sprawdzajce poziom wiedzy teoretycznej stosujc metody pomiaru co ucze powinien wiedzie, rozumie i umie robi, 2) rozwizywanie konkretnych zada symulacje, na podstawie których oceni mona stopie opanowania umiejtnoci, stosowania wiedzy w sytuacjach typowych i problemowych, 3) obserwacja postaw ucznia (słuchacza). Kształcenie umiejtnoci okrelonych w bloku programowym odbywa si zarówno podczas zaj teoretycznych (w szkole) jak i zaj praktycznych oraz praktyki zawodowej. Zarówno w czasie zaj teoretycznych jak i praktycznych bardzo wane jest obserwowanie i uwzgldnianie przy ocenianiu ucznia (słuchacza) jego postaw. BLOK ROZLICZENIA FINANSOWE 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie : 1) sprawnie wykonywa obliczenia, w tym: procentowe, odsetkowe, dyskontowe i inne zwizane z funkcjonowaniem sklepu, 2) szacowa wyniki oblicze, 3) rejestrowa sprzeda, 4) oblicza i inkasowa nalenoci przy zastosowaniu rónych technik, 5) sprawdza poprawno wypełnienia weksla i czeku, 6) przyjmowa zapłat, w tym kart kredytow, 7) wypełnia dokumenty zwizane ze sprzeda rataln, 8) sporzdza dokumenty zwizane z obrotem towarowym, 9) odprowadza utargi, 10) rozlicza kas rejestracyjn (fiskaln), 11) obsługiwa komputer w zakresie ewidencji i dokumentowania sprzeday, 12) oblicza ceny, mare oraz podatek od towarów i usług, 9

11 13) oblicza wynagrodzenia według rónych systemów, 14) przeprowadza inwentaryzacje, 15) wykonywa typowe zapisy w podatkowej ksidze przychodów i rozchodów, 16) oblicza podatek dochodowy od osób fizycznych w typowych sytuacjach. 2. Treci kształcenia (działy programowe) 1) Kształtowanie cen sprzeday. 2) Obliczenia sklepowe. 3) Zapłata za towar. 4) Dokumentacja obrotu towarowego. 5) Inwentaryzacja. 6) Opodatkowanie dochodów. 7) Zastosowanie komputera w sklepie. 3. Zalecenia dotyczce oceniania W ocenie umiejtnoci proponuje si wykorzystanie nastpujcych kryteriów: 1) dokonywanie oblicze i szacowanie wyników, 2) wypełnianie formularzy, 3) inkasowanie nalenoci, 4) dokonywanie typowych zapisów zwizanych z podatkami, 5) wypełnianie arkusza spisu z natury, 6) obliczanie wynagrodze. Proponuje si nastpujce metody kontroli wyników kształcenia: 1) wiczenia praktyczne w szczególnoci obliczanie rónych wielkoci i wypełnianie dokumentów, 2) obserwacja działa w typowej sytuacji zawodowej, 3) sprawdzian testowy o rónych formach zada, 4) pytania problemowe, Niezalenie od tego podstawowego kryterium, przy ocenianiu poziomu opanowania poszczególnych umiejtnoci przez uczniów, celowym wydaje si uwzgldnianie nastpujcych zasad: 1) ucze powinien opanowa wszystkie umiejtnoci okrelone w tym bloku, 10

12 2) opanowanie umiejtnoci ma charakter alternatywny: ucze umie lub nie umie wykona okrelone zadanie, 3) stopie opanowania umiejtnoci moe by róny - zadanie moe by wykonane szybciej lub wolniej, przy pierwszej lub kolejnej próbie, bezbłdnie lub z błdem, ale zauwaonym i poprawionym przez ucznia, 4) istotna jest równie forma wykonania zadania, opracowania wyników i prezentacji wiedzy, w szczególnoci: sposób zapisywania liczb, estetyka, dokładno przygotowania i pracy z dokumentami, dokładno oblicze i szacowania wyników, precyzja formułowania myli, kontrola emocji, komunikatywno, gotowo do aktualizacji wiedzy. Kształcenie okrelonych umiejtnoci odbywa si zarówno podczas zaj teoretycznych (w szkole) jak i zaj praktycznych oraz praktyki zawodowej. Zarówno w czasie zaj teoretycznych jak i praktycznych bardzo wane jest obserwowanie i uwzgldnianie przy ocenianiu ucznia (słuchacza) jego postaw. Sprawdzanie osigni uczniów (słuchaczy) w czasie zaj praktycznych odbywa powinno si przede wszystkim poprzez obserwacj sposobu wykonywania powierzonych zada. BLOK OGÓLNOEKONOMICZNY 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) okrela podstawowe kategorie ekonomiczne właciwe gospodarce rynkowej, 2) charakteryzowa podmioty gospodarcze, 3) okrela działania przedsibiorstwa handlowego w zakresie marketingu, 4) okrela procedur przy podejmowaniu działalnoci gospodarczej, 5) posługiwa si podstawowymi przepisami prawa pracy i ubezpiecze społecznych, 6) stosowa właciwe zasady przy poszukiwaniu pracy oraz adaptacji w rodowisku pracy, 7) racjonalnie organizowa własn prac, 8) działa zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu, 9) rozrónia instytucje zajmujce si kontrol punktów sprzeday detalicznej i okrela zakres prowadzonej przez nie kontroli, 11

13 10) stosowa przepisy dotyczce uprawnie klienta z tytułu gwarancji i rkojmi, 11) wykonywa czynnoci zwizane z przyjmowaniem i załatwianiem reklamacji, 12) przestrzega przepisów z zakresu bezpieczestwa i higieny pracy, przeciwpoarowych, ochrony rodowiska oraz sanitarno epidemiologicznych. 2. Treci kształcenia (działy programowe) 1) Podstawowe kategorie ekonomiczne. 2) Handel w gospodarce narodowej. 3) Podejmowanie działalnoci gospodarczej. 4) Pracownicy punktów sprzeday detalicznej. 5) Organizacja pracy. 6) Zasady etyki i kultury zawodu. 7) Podstawowe przepisy dotyczce bezpieczestwa i higieny pracy, przeciwpoarowe, ochrony rodowiska oraz sanitarno epidemiologiczne. 8) Kontrola punktów sprzeday detalicznej. 9) Postpowanie i dokumentacja zwizana z reklamacjami, gwarancj i rkojmi. 3. Zalecenia dotyczce oceniania W ocenie umiejtnoci proponuje si wykorzystanie nastpujcych kryteriów: 1) posługiwanie si podstawowymi kategoriami ekonomicznymi, 2) rozumienie zasad działania przedsibiorstwa w zakresie marketingu. 3) stosowanie wybranych przepisów: prawa pracy i ubezpiecze społecznych, bhp, ppo., ochrony rodowiska, gwarancji i rkojmi, 4) organizowanie pracy własnej, 5) przyjmowanie i załatwianie reklamacji. Proponuje si nastpujce metody kontroli wyników kształcenia: 1) wiczenia praktyczne, w tym tzw. rozmowy sprzedaowe, 2) obserwacja działa w typowej sytuacji zawodowej, 3) sprawdzian testowy o rónych formach zada, 4) pytania problemowe. 12

14 Niezalenie od podstawowych kryteriów, przy ocenianiu poziomu opanowania poszczególnych umiejtnoci przez uczniów, celowe wydaje si uwzgldnianie nastpujcych zasad: 1) ucze powinien opanowa wszystkie umiejtnoci okrelone w tym bloku, 2) istotna jest równie forma wykonania zadania, opracowania wyników i prezentacji wiedzy, gotowo do aktualizacji wiedzy. Odrbn grup stanowi umiejtnoci zwizane z: poszukiwaniem pracy, adaptacj w rodowisku pracy. Sprawdzenie stopnia ich opanowania moe odbywa si na podstawie testów, sporzdzania pism i wypełnianie formularzy a take obserwacji aktywnoci uczniów podczas wykonywania zada w warunkach symulowanych. 13

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 512 [03] Obecnie: 341 [07] Akceptuj: Zatwierdzam: Prezes Urzdu Kultury

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH SYMBOL CYFROWY 514 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I.

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Sytuacja osób niepełnosprawnych na wielkopolskim rynku pracy Raport z badania ankietowego 1 Spis treci WSTP... 3 RODZIAŁ I... 6 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl WYZWANIA Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanei

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo