MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TAPICER Obecnie: 743 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej

2 2 SPIS TRECI str. I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TAPICER Opis kwalifikacji absolwenta Umiejtnoci zawodowe, stanowice kwalifikacje w zawodzie 1.2. Wymagania psychofizyczne właciwe dla zawodu 1.3. Przeciwwskazania zdrowotne 2. Specyficzne wymagania zawodu 5 3. Warunki techniczne 7 4. Warunki kadrowe Kształcenie w rónych typach szkół i formach organizacyjnych Powizanie kształcenia zawodowego z kształceniem ogólnym Uwagi dotyczce oceniania 12 II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE 14 III. PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W BLOKACH PROGRAMOWYCH Blok materiałowo-techniczny Blok technologiczny Blok społeczno-ekonomiczny 24

3 3 I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA 1. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1.1. Umiejtnoci zawodowe, stanowice kwalifikacje w zawodzie W wyniku kształcenia ucze (słuchacz) powinien umie: czyta rysunki techniczne i szkice z zakresu tapicerstwa, sporzdza szkice robocze, posługiwa si dokumentacj konstrukcyjn i technologiczn, korzysta z literatury technicznej, norm i innych ródeł informacji, okrela i stosowa zasady konstrukcji, funkcjonalnoci i estetyki wyrobów, rozrónia style i typy konstrukcji mebli tapicerowanych, rozpoznawa, dobiera i stosowa materiały i półfabrykaty do okrelonego typu mebli, sprztów i wntrz, ocenia jako materiałów i półfabrykatów, rozpoznawa i eliminowa wady, oblicza zapotrzebowanie materiałowe na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej wyrobu, okrela zasady składowania i warunki magazynowania materiałów i półfabrykatów, dobiera i stosowa narzdzia do okrelonych operacji technologicznych, obsługiwa i konserwowa maszyny i urzdzenia stosowane w tapicerstwie, przygotowywa materiały i półfabrykaty tapicerskie do montau, wykonywa operacje szycia rcznego i maszynowego, wykonywa i montowa czci tapicerowane rónych typów konstrukcji mebli, wykonywa i montowa czci tapicerowane wyposaenia rodków transportu, wykonywa i montowa czci tapicerowane sprztu sportowego, turystycznego i medycznego,

4 4 wykonywa pomocnicze prace stolarskie i lusarskie w procesie technologicznym wyrobów tapicerowanych, wykonywa prace dekoracyjno-tapicerskie zwizane z wyposaeniem wntrz, rozpoznawa i eliminowa błdy produkcyjne, stosowa róne metody oceny jakoci mebli i innych wyrobów tapicerowanych, dokonywa naprawy, renowacji i rekonstrukcji wyrobów tapicerowanych, stosowa zasady pakowania, magazynowania i transportu wyrobów tapicerowanych, organizowa stanowisko pracy z uwzgldnieniem przepisów bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej, zasad ergonomii i ochrony rodowiska, racjonalnie wykorzystywa materiały, narzdzia, maszyny, urzdzenia i energi w procesie pracy, stosowa przepisy kodeksu pracy, udziela pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym, wykonywa kosztorysy prac, rozrónia podstawowe kategorie ekonomiczne i podmioty gospodarki rynkowej, interpretowa mechanizmy gospodarki rynkowej, korzysta z kodeksu pracy, ocenia, doskonali i prezentowa własne umiejtnoci zawodowe. stosowa procedury zwizane z podejmowaniem i prowadzeniem działalnoci gospodarczej Wymagania psychofizyczne właciwe dla zawodu zainteresowania techniczne, uzdolnienia plastyczne, wyobra nia przestrzenna, spostrzegawczo, zdolno koncentracji, podzielno uwagi,

5 5 sprawno manualna, koordynacja wzrokowo-słuchowa, wraliwo dotykowa, dokładno, obowizkowo, wytrwało i cierpliwo, zdolno do współdziałania i współpracy w zespole, odporno na warunki rodowiska pracy, 1.3. Przeciwwskazania zdrowotne ograniczona sprawno ruchowa, szczególnie koczyn górnych, wady wzroku nie poddajce si korekcji, widzenie jednooczne, nieprawidłowe widzenie barw, daltonizm, wady i schorzenia układu kostnego (skrzywienie krgosłupa), zmiany reumatyczne, przewlekłe choroby skóry, zaburzenia równowagi i wiadomoci, epilepsja, przewlekłe choroby układu oddechowego, zaburzenia układu krenia, wady serca, nadcinienie ttnicze, ylaki koczyn dolnych, znaczne osłabienie słuchu. O przydatnoci do wykonywania zawodu decyduje uprawniony lekarz. 2. SPECYFICZNE WYMAGANIA ZAWODU Kształcenie w zawodzie tapicer powinno odpowiada zarówno wymaganiom produkcji przemysłowej jak i działalnoci usługowo-rzemielniczej. Absolwent szkoły kształccej w zawodzie tapicer powinien by przygotowany do wykonywania zada: 1) tapicerowanie mebli o rónym stopniu konstrukcyjnej złoonoci czci tapicerowanych, 2) tapicerowanie wyrobów i elementów wyposaenia rodków transportu,

6 6 3) wykonywanie czci tapicerowanych sprztu sportowego, turystycznego i medycznego, 4) wykonywanie prac dekoratorsko-tapicerskich zwizanych z wyposaeniem wntrz, 5) naprawianie, renowacja i rekonstrukcja czci tapicerowanych mebli, rodków transportu, sprztu sportowego, turystycznego i medycznego. Absolwent szkoły kształccej w zawodzie tapicer moe by zatrudniony w zakładach produkujcych i naprawiajcych wyroby tapicerowane oraz prowadzcych prace dekoratorsko-tapicerskie na stanowiskach pracy: - przygotowania, trasowania i rozkroju materiałów tapicerskich, - wykonywania operacji szycia i przeszywania, - wykonywania czci tapicerowanych i ich montau w wyrobach tapicerowanych, stosowania rónych technik łczenia materiałów i warstw, - renowacji i rekonstrukcji podzespołów i zespołów tapicerowanych, - kompletowania, pakowania, magazynowania i wysyłki. W wyniku analizy zakresu umiejtnoci zawodowych, stanowicych kwalifikacje w zawodzie wyodrbniono bloki programowe: - blok materiałowo-techniczny, - blok technologiczny, - blok społeczno-ekonomiczny. Za kryterium wyodrbnienia bloków programowych przyjto podział zakresu pracy obejmujcy: 1) czytanie rysunków technicznych, ocen i zastosowanie materiałów i półfabrykatów produkcyjnych, narzdzi, maszyn i urzdze, 2) prowadzenie procesów wytwórczych,

7 7 3) stosowanie zasad bezpieczestwa i higieny pracy, ekologii oraz podstaw ekonomii i gospodarki rynkowej. Wanym elementem procesu kształcenia w zawodzie tapicer jest cisła współpraca szkoły z zakładami pracy o wysokim poziomie technicznym i organizacyjnym. Współpraca ta realizowana w rónych formach powinna by ukierunkowana na zapoznanie uczniów z nowoczesnymi konstrukcjami, technologiami, maszynami i urzdzeniami oraz organizacj pracy. 3. WARUNKI TECHNICZNE Dla właciwej realizacji kształcenia w zawodzie, w szkole powinny by zorganizowane pracownie: rysunku zawodowego, materiałoznawstwa, maszyn i urzdze, technologii oraz warsztaty szkolne. Pracownie powinny by wyposaone w techniczne rodki nauczania jak: rzutnik pisma i przezroczy, telewizor, magnetowid, projektor filmowy, komputer z oprogramowaniem oraz podrczna biblioteka. Podstawowe wyposaenie pracowni Pracownia rysunku zawodowego - stanowiska krelarskie (dla kadego ucznia) z zestawami przyrzdów i materiałów - modele rzutni, figur i brył geometrycznych, - modele czci, podzespołów, zespołów oraz wyrobów tapicerowanych, - modele połcze stolarskich, - modele podstawowych typów konstrukcji wyrobów tapicerowanych, - wzorcowe rysunki złoeniowe i wykonawcze wyrobów, - okucia i akcesoria, - zestawy barw, - plansze, przezrocza, foliogramy - rzuty aksonometryczne, przekroje, wymiarowanie, zasady szkicowania,

8 8 - zestawy norm, - katalogi, prospekty wyrobów i akcesoriów. Pracownia materiałoznawstwa - próbki materiałów pokryciowych (tkaniny, przdziny, dzianiny, tkaniny laminowane, materiały skóropodobne, skóry naturalne), - próbki przdzy i nici, - próbki materiałów i półfabrykatów włóknistych, - próbki tworzyw sztucznych, - próbki tam tapicerskich i wyrobów plecionych, - próbki waniejszych gatunków drewna oraz drewna z wadami, - próbki tworzyw drzewnych, - eksponaty spryn i formatek sprynowych, - eksponaty oku, łczników metalowych, akcesoriów, - zestaw norm, - narzdzia i przyrzdy kontrolno-pomiarowe do oceny materiałów - katalogi i prospekty materiałów, - tablice pogldowe, foliogramy, wykresy, schematy. Pracownia maszyn i urzdze - modele maszyn i urzdze, elementów, przekrojów, - narzdzia do obróbki rcznej i maszynowej, - plansze - czci maszyn i urzdze, schematy kinematyczne maszyn i urzdze, - katalogi narzdzi, maszyn i urzdze, - prospekty i inne materiały informacyjne firm produkujcych narzdzia, oprzyrzdowanie, maszyny i urzdzenia,

9 9 - przepisy bezpieczestwa i higieny pracy dotyczce eksploatacji maszyn i urzdze, - instrukcje obsługi i konserwacji maszyn i urzdze. Pracownia technologii - stanowiska do prowadzenia wicze, - plansze, przezrocza, filmy dydaktyczne ilustrujce procesy technologiczne, - modele i przekroje wyrobów oraz czci składowych, - instrukcje technologiczne i stanowiskowe, - katalogi wyrobów, - zestaw obowizujcych norm. W warsztatach szkolnych powinny by zorganizowane i wyposaone: - działy i stanowiska pracy: - przygotowania produkcji, trasowania i rozkroju materiałów tapicerskich, szycia i przeszywania rcznego i maszynowego, wykonywania podzespołów i zespołów tapicerowanych, pomocniczych prac stolarskich i lusarskich, montau wyrobów, kontroli jakoci materiałów, wyrobów i procesów technologicznych, - sale instruktaowe, Kształcenie praktyczne moe by realizowane take w wydzielonych warsztatach szkoleniowych zakładów pracy, prowadzcych produkcj na wysokim poziomie technicznym, technologicznym i organizacyjnym. Zarówno warsztaty szkolne jak i warsztaty szkoleniowe zakładów pracy maj spełnia głównie funkcj dydaktyczn. 4. WARUNKI KADROWE Kształcenie zawodowe powinni prowadzi nauczyciele posiadajcy wysze kierunkowe wykształcenie techniczne oraz przygotowanie pedagogiczne zgodnie

10 10 z rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 pa dziernika 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okrelania szkół i wypadków, w których mona zatrudni nauczycieli nie majcych wyszego wykształcenia (Dz. U. Nr 98, poz. 333 oraz z 1994 r. Nr 5 poz. 19 i Nr 109 poz. 521). Dla zapewnienia prawidłowego procesu kształcenia w zawodzie tapicer szkoła powinna pozyska nauczycieli specjalistów z zakresu: materiałoznawstwa, technologii tapicerstwa, maszyn i urzdze do produkcji wyrobów oraz organizacji i ekonomiki pracy. 5. KSZTAŁCENIE W RÓNYCH TYPACH SZKÓŁ I FORMACH ORGANIZACYJNYCH Zgodnie z Klasyfikacj Zawodów Szkolnictwa Zawodowego z 1993 r. kształcenie młodziey i dorosłych w zawodzie tapicer moe by realizowane w nastpujcych typach szkół: - szkoła zasadnicza (3-letnia) na podbudowie programowej szkoły podstawowej, - liceum zawodowe (4-letnia szkoła rednia zawodowa) na podbudowie programowej szkoły podstawowej. Kształcenie dorosłych moe odbywa si w formie stacjonarnej i zaocznej. W szkole zasadniczej kształcenie praktyczne obejmuje zajcia praktyczne, w liceum zawodowym - zajcia praktyczne i praktyk zawodow. Uczniowie (słuchacze) koczcy nauk w szkole zasadniczej lub liceum zawodowym powinni opanowa umiejtnoci zawodowe okrelone w opisie kwalifikacji. Absolwenci szkół uzyskuj tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie tapicer. Uczniowie liceum zawodowego po złoeniu egzaminu dojrzałoci uzyskuj moliwo ubiegania si wstp na wysze uczelnie. Punktem wyjcia do opracowania planów i programów nauczania dla zawodu s umiejtnoci i treci kształcenia zawarte w blokach programowych podstawy programowej.

11 11 Realizacja procesu kształcenia w szkołach dla dorosłych (szczególnie w formie zaocznej) powinna przebiega w odmienny sposób ni w szkołach dla młodziey. Na zajciach naley stosowa metody nauczania ukierunkowane na samokształcenie słuchaczy, zwróci szczególn uwag na kształtowanie umiejtnoci praktycznych, realizacj tematyki trudnej do samodzielnego opanowania, wymagajcych korzystania ze szkolnych rodków dydaktycznych i urzdze technicznych. 6. POWIZANIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z KSZTAŁCENIEM OGÓLNYM W procesie dydaktyczno-wychowawczym powinna wystpowa korelacja pomidzy treciami i umiejtnociami kształcenia zawodowego i ogólnokształccego dotyczca głównie przedmiotów: jzyk polski, matematyka, fizyka, chemia, ochrona i kształtowanie rodowiska. W realizacji programów wymienionych przedmiotów ogólnokształccych naley zwróci uwag na zagadnienia, które umoliwi efektywn realizacj tematyki zawodowej. W realizacji programu nauczania jzyka polskiego naley zwróci szczególn uwag na kształtowanie umiejtnoci komunikowania si, formułowania pism i dokumentów stanowicych podstaw do kształtowania poprawnych kontaktów interpersonalnych w rodowisku pracy. Realizacja programu matematyki powinna zapewni uczniom sprawne stosowanie rónych technik obliczeniowych. Umiejtnoci z zakresu fizyki i chemii powinny stanowi podbudow do realizacji programu materiałoznawstwa, technologii, maszyn i urzdze. Realizacja programu - elementy informatyki w liceum zawodowym powinna by skorelowana z tematyk rysunku technicznego dotyczy zastosowania technik komputerowych do wykonywania rysunku technicznego, projektowania wyrobów i procesów technologicznych.

12 12 7. UWAGI DOTYCZCE OCENIANIA Podstawowe załoenia: Ocena powinna by jawna, obiektywna, uzasadniona i mobilizujca. Sprawdzanie i ocenianie osigni ucznia powinno odbywa si w cigu całego procesu kształcenia. Warunkiem poprawnego oceniania umiejtnoci ucznia jest dokładna analiza celów i treci kształcenia stanowica podstaw do opracowania narzdzi pomiaru dydaktycznego. Analiz naley przeprowadzi przed podjciem procesu kształcenia. Proces oceniania powinien obejmowa: - diagnoz stanu wiedzy i umiejtnoci ucznia, - okrelanie postpów ucznia w toku realizacji celów i treci kształcenia, - sprawdzanie poziomu wiedzy i umiejtnoci oraz ich zgodnoci z załoonymi celami kształcenia. W procesie dydaktyczno-wychowawczym naley prowadzi badania osigni uczniów: - wstpne (diagnostyczne), - biece (formatywne), - kocowe (sumatywne). Podstaw do uzyskania ocen pozytywnych jest osignicie poziomu trzeciego i czwartego poziomu taksonomii celów kształcenia - stosowanie wiadomoci i umiejtnoci w sytuacjach typowych i problemowych. Dla kadej oceny naley okreli wymagania podstawowe, rozszerzajce i dopełniajce. W ocenie umiejtnoci praktycznych naley bra pod uwag takie elementy, jak: jako pracy, dokładno, czas, kolejno realizowanych operacji, złoono zada, samodzielno wykonania.

13 13 Kocow ocen poziomu wiadomoci i umiejtnoci zawodowych ucznia ustala si na podstawie egzaminu z nauki zawodu. II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE Lp. Nazwa bloku programowego Minimalna liczba godzin w cyklu kształcenia w %*) 1. Materiałowo-techniczny Technologiczny Społeczno-ekonomiczny 10 Razem 80**) *) Podział godzin na bloki programowe dotyczy zarówno kształcenia młodziey jak i dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej). **) 20% godzin pozostaje do dyspozycji autorów programów na dostosowanie kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. III. PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W BLOKACH PROGRAMOWYCH BLOK MATERIAŁOWO-TECHNICZNY 1. CELE KSZTAŁCENIA Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: stosowa ogólne zasady wykonywania rysunków technicznych,

14 14 stosowa zasady rzutowania, wymiarowania i wykonywania widoków, przekrojów i kładów, czyta i wykonywa rysunki techniczne wyrobów, podzespołów i elementów, czyta i stosowa uproszczenia rysunkowe, sporzdza szkice wyrobów, podzespołów i elementów, stosowa zasady kolorystyki, okrela rol i znaczenie normalizacji w rysunku zawodowym, wykonywa rysunki pogldowe (przestrzenne), stosowa oznaczenia graficzne dla materiałów uywanych w meblarstwie, sporzdza opisy techniczne i okrela warunki wykonania tapicerowanych czci wyrobów, okrela czynniki wpływajce na konstrukcj wyrobu, stosowa zasady funkcjonalnoci i estetyki wyrobu, rozrónia style mebli tapicerowanych, rozpoznawa, charakteryzowa oraz klasyfikowa materiały i półfabrykaty ze wzgldu na jako i przeznaczenie, okrela wymagania techniczne dla materiałów i półfabrykatów, okrela i stosowa zasady prawidłowej gospodarki materiałami, wykonywa pomiary, oblicza zapotrzebowanie materiałów podstawowych i pomocniczych, dokonywa składowania materiałów i półfabrykatów według okrelonych zasad, rozpoznawa, charakteryzowa oraz dokonywa klasyfikacji maszyn, urzdze i narzdzi, okrela zasady działania i przygotowania do pracy maszyn i narzdzi, rozrónia i dobiera narzdzia do rcznych prac tapicerskich,

15 15 rozrónia i dobiera narzdzia do maszyn stosowanych w tapicerstwie, rozrónia zespoły maszyn, urzdze i narzdzi zmechanizowanych, okrela ich przeznaczenie i zadania, dobiera i okrela zasady przygotowania i mocowania narzdzi w zespołach roboczych, dobiera maszyny i urzdzenia do okrelonych operacji technologicznych, dobiera parametry obróbcze, posługiwa si pojciami z zakresu maszynoznawstwa, ocenia stan techniczny maszyn, urzdze i narzdzi, okrela stopie zuycia narzdzi roboczych, kontrolowa parametry pracy urzdze, maszyn i narzdzi zmechanizowanych, okrela zasady konserwacji maszyn, urzdze i narzdzi, okrela zasady bezpiecznej obsługi maszyn i narzdzi. 2. TRECI KSZTAŁCENIA (DZIAŁY PROGRAMOWE) Zasady wykonywania rysunku technicznego. Konstrukcje geometryczne. Rysunek pogldowy (przestrzenny). Rzutowanie prostoktne. Widoki, przekroje techniczne i kłady. Wymiarowanie. Rysunek techniczny wyrobów, podzespołów i elementów. Uproszczenia rysunkowe. Rysunek szkicowy. Podstawy kolorystyki. Dokumentacja projektowa wyrobów tapicerowanych.

16 16 Podział i charakterystyka wyrobów tapicerowanych. Konstrukcje wyrobów tapicerowanych. Meble tapicerowane stylowe. Materiały włókniste. Przdza i nici. Materiały pokryciowe. Materiały i półfabrykaty wyciełajce włókniste. Tworzywa sztuczne i wyroby z tworzyw. Tamy tapicerskie i wyroby plecione. Drewno, materiały i tworzywa drewnopochodne. Kleje. Metale i wyroby metalowe. Gospodarka materiałami. Podstawy maszynoznawstwa. Narzdzia rczne i przybory. Maszyny, urzdzenia i narzdzia do rozkroju materiałów tapicerskich. Maszyny do szycia i przeszywania. Maszyny i urzdzenia do mocowania. Maszyny i urzdzenia do wytwarzania spryn i formatek sprynowych. Zgrzewarki do tworzyw. Maszyny i urzdzenia specjalne. rodki i urzdzenia transportowe. Konserwacja maszyn i urzdze. 3. ZALECENIA DOTYCZCE OCENIANIA Podstawowe kryteria oceny poziomu i zakresu umiejtnoci ucznia dotycz:

17 17 - czytania i wykonywania rysunków elementów, podzespołów, zespołów i wyrobów, - rozróniania i dobierania materiałów podstawowych i pomocniczych oraz półfabrykatów do wytwarzania okrelonych wyrobów, - okrelania właciwoci oraz jakoci materiałów i półfabrykatów, - okrelania sprawnoci i przygotowania do pracy maszyn, urzdze i narzdzi, - dobierania i mocowania narzdzi roboczych do okrelonych operacji technologicznych, - rozróniania konstrukcji wyrobów tapicerowanych oraz okrelania wymaga projektowo - konstrukcyjnych dla wyrobów tapicerowanych, - stosowania obowizujcych norm, - ustalania zapotrzebowania materiałów podstawowych i pomocniczych. Ocen mona prowadzi w formie: - sprawdzianów ustnych (pytania problemowe, zadania do rozwizania), - sprawdzianów pisemnych: (testy osigni szkolnych z zastosowaniem zada otwartych i zamknitych, opisy, sporzdzanie szkiców, schematów, rysunków). - sprawdzianów praktycznych (zadania do wykonania w naturalnych i symulowanych warunkach pracy). BLOK TECHNOLOGICZNY 1. CELE KSZTAŁCENIA Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: rozpoznawa rodzaje wyrobów tapicerowanych, dokonywa ich charakterystyki konstrukcyjno-materiałowej zwizanej z funkcj i przeznaczeniem,

18 18 przygotowywa materiały i półfabrykaty do wykonywania czci tapicerowanych o rónym stopniu złoonoci konstrukcyjno-materiałowej, wykonywa czci tapicerowane z rónych materiałów i o zrónicowanej konstrukcji wyrobu, okrela i stosowa zasady i techniki rozkroju materiałów w zalenoci od ich rodzaju i przeznaczenia, wykonywa i stosowa szablony, wycina rcznie i maszynowo elementy czci tapicerowanych wyrobu zgodnie z obowizujcymi zasadami, oznacza i kompletowa wycite elementy, dobiera narzdzia i przybory do szycia rcznego i maszynowego, wykonywa ciegi rcznie i maszynowo, okrela sposoby i metody łczenia elementów w tapicerowanych czciach wyrobów, wykonywa rónego rodzaju podłoa w oparciu o ramy drewniane i szkielety metalowe, przygotowywa do pracy i obsługiwa maszyny i narzdzia zmechanizowane, prowadzi konserwacje maszyn i narzdzi, stosowa metody i techniki wykoczania czci tapicerowanych wyrobu, wykonywa meble tapicerowane stylowe, wykonywa prace dekoratorskie, wykonywa prace stolarsko-lusarskie, stosowa techniki łczenia materiałów w półfabrykatach, czciach i elementach tapicerowanych rodków transportu,

19 19 montowa wyroby oraz mocowa czci tapicerowane wyposaenia wntrz rodków transportu, okrela kolejno wykonywania operacji przy produkcji czci tapicerowanych rónych wyrobów, przestrzega parametrów techniczno-technologicznych dla okrelonych operacji, stosowa w procesie technologicznym dokumentacj konstrukcyjno-technologiczn dla wyrobu, dokonywa ilociowego i jakociowego odbioru podzespołów i zespołów wyrobów tapicerowanych, rozrónia rodzaje norm i posługiwa si nimi w toku procesu technologicznego, rozpoznawa i okrela przyczyny powstawania błdów produkcyjnych oraz sposoby ich eliminowania, okrela zasady oceny jakoci procesów wytwarzania tapicerowanych czci wyrobów, klasyfikowa wyroby pod wzgldem jakoci, rozpoznawa, ocenia i ustala zakres napraw i renowacji wyrobu, dobiera materiały i techniki wykonania napraw wyrobów, okrela sposoby wykorzystania odpadów produkcyjnych, stosowa zasady i warunki odbioru wyrobów tapicerowanych, stosowa wymagane sposoby pakowania, magazynowania i zabezpieczania wyrobów w rodkach transportu, okrela zasady normowania materiałów i czasu pracy, oblicza koszty produkcji, napraw i renowacji wyrobów, okrela zasady gospodarki energi elektryczn i ciepln, dobiera wyposaenie stanowiska pracy do wykonywanego wyrobu,

20 20 okrela tendencje rozwoju tapicerstwa, organizowa stanowisko pracy zgodnie z zadaniami produkcyjnymi, stosowa zasady bezpieczestwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony rodowiska, korzysta z literatury zawodowej. 2. TRECI KSZTAŁCENIA (DZIAŁY PROGRAMOWE) Fazy procesu technologicznego wyrobów tapicerowanych. Przygotowanie materiałów i półfabrykatów tapicerskich. ciegi tapicerskie, szycie rczne i maszynowe. Wykonywanie podłoy. Metody tapicerowania mebli. Technologia tapicerowania wyrobów i wyposaenia rodków transportu. Zasady tapicerowania mebli stylowych. Tapicerowanie sprztu sportowego, turystycznego i medycznego. Podstawy prac dekoratorskich. Zasady organizacji i przygotowywania produkcji. Naprawa i renowacja wyrobów tapicerowanych. Podstawy technologii prac stolarsko-lusarskich. Dokumentacja konstrukcyjna i technologiczna. Ocena jakoci procesów technologicznych i wyrobów tapicerowanych. Pakowanie, magazynowanie i transport wyrobów. Koszty produkcji wyrobów i usług. Kierunki rozwoju techniczno-technologicznego w tapicerstwie. 3. ZALECENIA DOTYCZCE OCENIANIA Podstawowe kryteria oceny poziomu umiejtnoci ucznia dotycz:

21 21 - dobierania operacji technologicznych do wykonywania elementów i wyrobów tapicerowanych, - dobierania parametrów do okrelonego rozwizania technologicznego, - posługiwania si dokumentacj konstrukcyjno-technologiczn, - okrelania jakoci wykonywanych operacji technologicznych, - posługiwania si narzdziami, maszynami i urzdzeniami, - posługiwania si poprawn terminologi zawodow. Ocen mona prowadzi w formie: - sprawdzianów ustnych (pytania problemowe, zadania do rozwizania), - sprawdzianów pisemnych (testy osigni szkolnych z zastosowaniem zada otwartych i zamknitych, opisy, sporzdzanie projektów procesów technologicznych), - sprawdzianów praktycznych w warunkach rzeczywistych i symulowanych (prowadzenie obserwacji pracy uczniów).

22 22 BLOK SPOŁECZNO-EKONOMICZNY 1. CELE KSZTAŁCENIA Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: interpretowa i stosowa przepisy bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej i ochrony rodowiska, stosowa zasady ergonomii na stanowisku pracy, okrela i rozpoznawa ródła zagroe wypadkowych i poarowych, okrela wpływ szkodliwych czynników zwizanych z produkcj na rodowisko, udziela pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym, korzysta z kodeksu pracy, przysługujcych praw i obowizków, sporzdza umowy o prac, posługiwa si podstawowymi pojciami i kategoriami ekonomicznymi, rozrónia i klasyfikowa podmioty gospodarcze według formy prawnej, okrela i interpretowa typowe mechanizmy rynkowe, korzysta ze ródeł wiedzy ekonomicznej i prawnej, podejmowa działania zwizane z poszukiwaniem pracy, prezentowa własne umiejtnoci, okrela systemy zarzdzania i czynniki wpływajce na struktur organizacyjn podmiotu gospodarczego, rozpoznawa lokalny rynek pracy w celu podjcia działalnoci gospodarczej, stosowa procedury zwizane z podejmowaniem i prowadzeniem działalnoci gospodarczej, opracowa koncepcj zarzdzania własn firm, wypełnia deklaracje podatkowe i ubezpieczeniowe,

23 23 sporzdza kalkulacj wytwarzania wyrobów, okrela relacje midzy popytem, poda i cen, okrela rol marketingu w gospodarce rynkowej. 2. TRECI KSZTAŁCENIA (DZIAŁY PROGRAMOWE) Bezpieczestwo i higiena pracy, ergonomia. Ochrona rodowiska naturalnego. Zagroenia wystpujce w rodowisku pracy. Prawo pracy. Podstawowe pojcia i kategorie ekonomiczne. Gospodarka rynkowa. Klasyfikacja i struktura organizacyjna podmiotu gospodarczego. Podejmowanie działalnoci gospodarczej. Organizacja i zarzdzanie przedsibiorstwem. Marketing w gospodarce rynkowej. 3. ZALECENIA DOTYCZCE OCENIANIA. Podstawowe kryteria oceny poziomu umiejtnoci ucznia dotycz: - organizowania stanowiska pracy z uwzgldnieniem zasad, przepisów bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej, ergonomii i ochrony rodowiska, - okrelania sposobów eliminowania zagroe w zakładzie pracy, - posługiwania si pojciami i kategoriami ekonomicznymi, - stosowania podstaw wiedzy ekonomicznej do wyjaniania zjawisk społecznych i gospodarczych, - posługiwania si poprawn terminologi ekonomiczn oraz dotyczc bezpieczestwa, higieny pracy i ergonomii. Ocen mona prowadzi w formie:

24 24 - sprawdzianów ustnych (pytania problemowe, zadania do rozwizania), - sprawdzianów pisemnych (testy osigni szkolnych z zastosowaniem zada otwartych i zamknitych, opisy), - sprawdzianów praktycznych (zadania do realizacji w warunkach rzeczywistych i symulowanych).

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TAPICER

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TAPICER Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TAPICER SYMBOL CYFROWY 743 [03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) czytać oraz sporządzać rysunki techniczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA SYMBOL CYFROWY 311[32] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ 43 02 Obecnie: 742 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej 2 SPIS TRECI str. I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Tapicer numer indeksu 753402 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 725 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

MALARZ - TAPECIARZ 52 03

MALARZ - TAPECIARZ 52 03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 52 03 Obecnie: 714 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 1. OPIS

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróżniać materiały podstawowe, pomocnicze i dodatki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK Załcznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 311[50] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Załcznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ SYMBOL CYFROWY 341[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) przestrzega przepisów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK Załcznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK SYMBOL CYFROWY 311[20] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ SYMBOL CYFROWY 742[01] l. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróżniać gatunki drewna oraz tworzywa drzewne;

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ - ZBROJARZ 712 [01]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ - ZBROJARZ 712 [01] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ - ZBROJARZ 712 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ-ZBROJARZ 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wytwarzanie wyrobów

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: tapicer; symbol 753402 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH SYMBOL CYFROWY 713[09] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE SYMBOL CYFROWY 713[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ SYMBOL CYFROWY 714[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się dokumentacją techniczną,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ SYMBOL CYFROWY 731[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. stolarz 752205 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE STOLARZ

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE STOLARZ KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE STOLARZ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: STOLARZ 752205 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik technologii drewna; symbol 311922 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. 2010 r. Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ SYMBOL CYFROWY 713[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: PRACOWNIK POMOCNICZY STOLARZA - 932918 TYP SZKOŁY: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA PODBUDOWA: GIMNAZJUM 1. TYGODNIOWY

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ SYMBOL CYFROWY 712 [06] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji Narodowej I.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ SYMBOL CYFROWY 712[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) organizować, uŝytkować i likwidować

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE POSADZKARZ 713 [05] Akceptuj: Minister Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej Zatwierdzam: Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OBUWNIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OBUWNIK Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OBUWNIK SYMBOL CYFROWY 744[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) dobierać materiały obuwnicze do realizacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK SYMBOL CYFROWY 724 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Stolarz 752205 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO SYMBOL CYFROWY 347[10] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER INSTALACJI I URZDZE SANITARNYCH 713 [02]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER INSTALACJI I URZDZE SANITARNYCH 713 [02] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER INSTALACJI I URZDZE SANITARNYCH 713 [02] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: MONTER INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH SYMBOL CYFROWY 712[04] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia II stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Technologiczne i organizacyjne przygotowanie produkcji WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Przedmiot: Technologiczne i organizacyjne przygotowanie produkcji Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUŚNIERZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUŚNIERZ Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUŚNIERZ SYMBOL CYFROWY 743[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać, sortować i dobierać

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii drewna powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii drewna powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik technologii drewna 311922 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik technologii drewna 311922 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

Kaletnik Kuśnierz

Kaletnik Kuśnierz AU.09. AU.13. AU.48. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania 753702 Kaletnik 311926 Technik

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych symbol cyfrowy: 723[03]

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych symbol cyfrowy: 723[03] Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych symbol cyfrowy: 723[03] I. ZAŁOśENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA SYMBOL CYFROWY 311 [24] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kaletnik; symbol 753702 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik technologii wyrobów skórzanych; symbol 311926 (na podbudowie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TECHNOLOGII SZKŁA

TECHNIK TECHNOLOGII SZKŁA AU.05. AU.49. Wytwarzanie wyrobów ze szkła Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 311925 Technik technologii szkła 311925 Technik technologii

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 753105 Krawiec 311941 Technik przemysłu mody PKZ(AU.ad) KRAWIEC 753105 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: cieśla; symbol: 711501 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń; symbol 723310 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: ślusarz; symbol 722204 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - -letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych;

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Zawód: operator maszyn w przemyle włókienniczym Symbol cyfrowy: 826 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: modelarz odlewniczy ; symbol 721104 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07] Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07] Strona 13 punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 1.2.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Obuwnik; symbol 753602 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik obuwnik-; symbol 311916 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

TECHNIK EKONOMISTA 23 02

TECHNIK EKONOMISTA 23 02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA 23 02 Obecnie: 341 [02] Akceptuj Zatwierdzam Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Elektromechanik pojazdów samochodowych; symbol 741203 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE krawiec 753105 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: złotnik-jubiler symbol: 731305 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Krawiec 753105 /na podbudowie kwalifikacji A.71./ Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Krawiec; symbol 753105 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik budowy fortepianów i pianin; symbol 311934 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii maszyn

Podstawy technologii maszyn Podstawy maszyn Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia stopnia pierwszego o profilu ogólnoakademickim Przedmiot: Podstawy maszyn Status przedmiotu: obowizkowy Kod ZIP 1 N

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: dekarz Symbol cyfrowy: 713 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09]

Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09] Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09] Strona 20 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV I II I II I II I II

Klasa I II III IV I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik budowy fortepianów i pianin; symbol 311934 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik technologii odzieży; symbol 311924 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: tapicer Symbol cyfrowy: 743[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie tapicer powinno si

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Złotnik-jubiler symbol: 731305 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KRAWIEC

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KRAWIEC Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KRAWIEC SYMBOL CYFROWY 743[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) odczytywać rysunek modelowy; 2) posługiwać

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Mechanik automatyki przemysłowej i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 311[44] Obecnie: 342 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK PRECYZYJNY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK PRECYZYJNY Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK PRECYZYJNY SYMBOL CYFROWY 731[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ Biuro Szkolenia PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAAKÓW RATOWNIKÓW OSP WARSZAWA, 2006 r. 33 I. ORGANIZACJA SZKOLENIA 1. Cel szkolenia Celem

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Obuwnik; symbol 753602 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze higienistka stomatologiczna 322[03]

Zmiany w informatorze higienistka stomatologiczna 322[03] Zmiany w informatorze higienistka stomatologiczna 322[03] Strona 19 wiersze 20 21 otrzymuj brzmienie: 2.5. dobiera materiay, leki, narzdzia i urzdzenia stomatologiczne do rodzaju zabiegów higieniczno-profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik prac biurowych Symbol cyfrowy: 419 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik prac

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: lakiernik; symbol 713201 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kowal Symbol cyfrowy: 722 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik precyzyjny; symbol 731103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inŝ. Małgorzata Brola inŝ. Jolanta Górska mgr inŝ. Jolanta Przybytniewska. Recenzenci:

Autorzy: mgr inŝ. Małgorzata Brola inŝ. Jolanta Górska mgr inŝ. Jolanta Przybytniewska. Recenzenci: Autorzy: mgr inŝ. Małgorzata Brola inŝ. Jolanta Górska mgr inŝ. Jolanta Przybytniewska Recenzenci: mgr inŝ. Barbara Jaśkiewicz mgr inŝ. Urszula Nowaczyk Opracowanie redakcyjne: mgr Edyta Kozieł 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy konstrukcji maszyn Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu : technik pojazdów samochodowych ; symbol:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

II. BLOKI PROGRAMOWE

II. BLOKI PROGRAMOWE I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać podstawowe rodzaje oraz właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych; 2) charakteryzować sposoby wytwarzania tworzyw

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III. Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Liczba godzin nauczania. Liczba godzin tygodniowo. II semestr. II semestr. II semestr.

Klasa I II III. Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Liczba godzin nauczania. Liczba godzin tygodniowo. II semestr. II semestr. II semestr. I semestr I semestr I semestr Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania * (przedmiotowe kształcenie zawodowe)

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III. Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Liczba godzin tygodniowo. II semestr. II semestr. II semestr. I semestr. I semestr.

Klasa I II III. Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Liczba godzin tygodniowo. II semestr. II semestr. II semestr. I semestr. I semestr. I semestr I semestr I semestr Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania * (przedmiotowe kształcenie zawodowe)

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii maszyn

Podstawy technologii maszyn Podstawy maszyn Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia stopnia pierwszego o profilu ogólnoakademickim Przedmiot: Podstawy maszyn Kod Status przedmiotu: obowizkowy ZIP 1 S

Bardziej szczegółowo