CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA"

Transkrypt

1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (załcznik do zarzdzenia nr 10/2001 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 3 lipca 2001 r.) CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA 1 1. Regulamin organizacyjny Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zwany dalej regulaminem okrela organizacj oraz zasady i zakres działania Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zwanego dalej Biurem. 2. Biuro działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z pón. zm.) oraz innych ustaw i rozporzdze, 2) statutu Biura - załcznik do rozporzdzenia Prezydenta RP z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 73 poz. 464 z pón. zm.) 3) przepisów szczególnych, zawierajcych okrelenie zada Biura, 4) regulaminu oraz innych zarzdze i decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zwanego dalej Generalnym Inspektorem Biuro zapewnia wykonanie zada wynikajcych z kompetencji Generalnego Inspektora, okrelonych w ustawie i innych przepisach powszechnie obowizujcego prawa. 2. Zakres wykonywanej przez Biuro pomocy wyznaczaj rodki finansowe przewidziane w ustawie budetowej Dyrektor Biura kieruje Biurem przy pomocy dyrektorów departamentów oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych wymienionych w W czasie nieobecnoci Dyrektora Biura, Biurem kieruje dyrektor wyznaczony przez Generalnego Inspektora. 3. W sytuacjach okrelonych w ust. 2 Dyrektor Biura za zgod Generalnego Inspektora okrela zakres kompetencji osoby zastpujcej. 4 1

2 1. Wszelkie pisma kierowane do Generalnego Inspektora wpływaj do Kancelarii Głównej, a nastpnie s przekazywane Dyrektorowi Biura i wymagaj jego parafy. 2. Wszelkie dokumenty przygotowane na polecenie Generalnego Inspektora wymagaj parafy dyrektora departamentu, w którym je sporzdzono i Dyrektora Biura Dyrektor Biura odpowiada za funkcjonowanie urzdu, warunki jego działania oraz organizacj pracy, a take reprezentuje Biuro na zewntrz. W szczególnoci do obowizków Dyrektora Biura naley: 1) sprawowanie bezporedniego nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Biura, 2) zatwierdzanie dokumentów okrelajcych struktury wewntrzne poszczególnych jednostek organizacyjnych, przedkładanych przez dyrektorów tych jednostek, 3) okrelanie, za zgod Generalnego Inspektora, iloci etatów w Biurze i ich podziału midzy jednostki organizacyjne Biura, 4) przedkładanie Generalnemu Inspektorowi wniosków personalnych dotyczcych stanowisk dyrektorów departamentów, łcznie z projektem zakresu obowizków, 5) rozpatrywanie skarg na pracowników Biura, 6) zapewnienie przestrzegania przepisów o tajemnicy pastwowej i słubowej, 7) przedkładanie Generalnemu Inspektorowi projektów zarzdze i decyzji, 8) zlecanie ekspertyz i opinii prawnych, 9) z upowanienia Generalnego Inspektora podpisywanie decyzji administracyjnych, 10) nadzorowanie gospodarowania mieniem urzdu, 11) nadzorowanie dokonywania zamówie publicznych przez Biuro, 12) zaciganie, z upowanienia Generalnego Inspektora, zobowiza finansowych w granicach przyznanych rodków oraz na zasadach i w trybie okrelonym w przepisach prawa i zarzdzeniach Generalnego Inspektora, 13) nadzorowanie sporzdzenia projektu i wykonania budetu Biura, 2. Dyrektor Biura jest zobowizany do informowania Generalnego Inspektora o swej pracy i działaniu podległych mu departamentów dwa razy do roku oraz proponowania przedsiwzi w zakresie doskonalenia działalnoci Biura. 3. Dyrektor Biura wykonuje równie inne zadania zlecane przez Generalnego Inspektora Obsług Dyrektora Biura tworz: 1) pracownicy merytoryczni, 2) sekretariat podległy bezporednio Dyrektorowi Biura, 3) radcy prawni podlegli bezporednio Dyrektorowi Biura. 7 Statutowymi jednostkami organizacyjnymi Biura kieruj dyrektorzy tych jednostek, z wyjtkiem Działu Finansowego, którym kieruje Główny Ksigowy, Pionu Ochrony, którym 2

3 kieruje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Zespołu Prasowego, którym kieruje Rzecznik Prasowy, oraz Stanowiska do Spraw Pracowniczych Główny Ksigowy kieruje wykonaniem całokształtu zada w zakresie budetu Biura oraz rachunkowoci, ksigowoci i kontroli finansowej, na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach. 2. Główny Ksigowy podlega bezporednio Dyrektorowi Biura Dyrektor departamentu kieruje podległym departamentem i odpowiada za wykonanie zada okrelonych w statucie Biura i regulaminie oraz zada ustalonych przez Generalnego Inspektora lub Dyrektora Biura. 2. Dyrektor departamentu informuje Dyrektora Biura o pracy departamentu, którym kieruje, w szczególnoci przedkłada: roczne plany działania departamentu, aktualizacje tych planów, półroczne sprawozdania z działania departamentu oraz inne informacje okresowe. 3. Dyrektor departamentu wystpuje we wszystkich sprawach Biura nalecych do zakresu działania kierowanego przez niego departamentu. 4. Dyrektor departamentu współdziała z dyrektorami pozostałych departamentów. 10 Jeeli przepisy prawa lub regulaminu nie stanowi inaczej, a załatwienie sprawy wymaga podjcia decyzji przekraczajcej kompetencje dyrektora departamentu i załatwienia jej nie da si osign poprzez współdziałanie dyrektorów departamentów, Dyrektor Biura podejmuje decyzje w kadej sprawie nie wykraczajcej poza łczny zakres działania wszystkich podległych mu departamentów. Jeeli załatwienie sprawy wykracza poza taki łczny zakres Dyrektor Biura przedstawia spraw do decyzji Generalnemu Inspektorowi Na czas nieobecnoci dyrektora departamentu Dyrektor Biura moe powierzy zastpowanie go innemu pracownikowi. 2. W razie nieobsadzenia stanowiska dyrektora departamentu, Dyrektor Biura moe powierzy pełnienie tych obowizków, na czas okrelony, innemu pracownikowi Biura lub przej nadzór nad działaniem departamentu Departament wykonuje zadania okrelone w statucie Biura i regulaminie oraz zadania ustalone przez Generalnego Inspektora, Dyrektora Biura lub dyrektora departamentu. 2. Departament opracowuje projekty zarzdze i decyzji Generalnego Inspektora oraz projekty pism przedkładanych do podpisu Generalnemu Inspektorowi albo Dyrektorowi 3

4 Biura. Wszelkie projekty pism kierowane do Generalnego Inspektora wpływaj za porednictwem Dyrektora Biura. 3. W miar potrzeby departament uzgadnia projekty zarzdze i decyzji z innymi departamentami. 4. Osoby na stanowiskach kierowniczych wszystkich stopni odpowiedzialne s za prawidłowe funkcjonowanie podległych jednostek organizacyjnych oraz za wykonywanie innych zleconych zada. 5. Zakresy działania i odpowiedzialno za wykonanie zada okrelane s poczynajc od stanowisk najniszych. 6. Prawidłowej realizacji zada przez pracownika departamentu słuy w szczególnoci: 1) ustalanie obowizków dla poszczególnych stanowisk, odpowiednio do regulaminowo okrelonego zakresu działania departamentu, 2) utrzymywanie właciwego podziału obowizków w departamencie, 3) współdziałanie pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zada pokrewnych, 4) kontrolowanie wykonywania zada, w szczególnoci poprzez składanie i przyjmowanie półrocznych sprawozda z pracy kadej jednostki organizacyjnej. 1. Struktur departamentu tworz: 1) dyrektor departamentu, 2) pracownicy merytoryczni, 3) sekretariat departamentu podlegajcy bezporednio dyrektorowi departamentu. 2. Jeeli regulamin albo Instrukcja Kancelaryjna nie stanowi inaczej, zakres działania sekretariatu departamentu okrela dyrektor departamentu Wykonywanie czynnoci urzdowych wymaga zachowania drogi słubowej. 15 Zasady postpowania z dokumentami, pismami urzdowymi i listami, zasady wprowadzania informacji do systemów komputerowych oraz zasady prowadzenia kontroli poprawnoci wprowadzania danych do tych systemów, okrela odrbne zarzdzenie Generalnego Inspektora (Instrukcja Kancelaryjna), chyba e przepisy prawa bd regulaminu stanowi inaczej. CZ II ZAKRESY DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 16 4

5 Departament Organizacyjno Administracyjny ( DOA) Do zada Departamentu Organizacyjno- Administracyjnego naley: 1. Zapewnienie obsługi organizacyjnej Biura GIODO 1) obsługa komisji i zespołów powoływanych przez Generalnego Inspektora, 2) przygotowywanie odpowiedzi na wystpienia Generalnego Inspektora w wypadku, gdy nie nale do właciwoci innych jednostek organizacyjnych Biura, 3) prowadzenie Kancelarii Głównej i Archiwum, 4) prowadzenie biblioteki, 5) prowadzenie rejestru wszystkich piecztek i pieczci Biura, 6) prowadzenie sprawozdawczoci Biura, 7) przygotowywanie i ewidencja umów zawieranych przez Biuro, 8) realizowanie zada w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy, 9) obrona cywilna. 2. Współpraca midzynarodowa 1) organizowanie i koordynowanie spotka z udziałem Generalnego Inspektora, w szczególnoci prowadzenie terminarza spotka oraz organizowanie wyjazdów krajowych i zagranicznych, 2) organizowanie pobytu delegacji zagranicznych w Polsce, 3) zapewnienie obsługi kontaktów midzynarodowych. 3. Sprawy wydawnicze 1) redagowanie biuletynu i innych publikacji GIODO, 2) prowadzenie spraw zwizanych z wydawnictwem. 4. Przygotowywanie realizacji zamówie publicznych, w szczególnoci: 1) stała współpraca z Urzdem Zamówie Publicznych, 2) badanie wiarygodnoci podmiotów gospodarczych, którym moe by udzielone zamówienie publiczne, 3) gromadzenie i przechowywanie dokumentów zwizanych z dokonywaniem zamówie publicznych, 4) wykonywanie innych czynnoci dotyczcych zamówie publicznych, okrelonych w odrbnych przepisach i zarzdzeniach Generalnego Inspektora. 5. Realizacja budetu zgodnie z planem rzeczowym we współpracy z Działem Finansowym 1) sporzdzanie planu rzeczowego do budetu, 2) sprawdzanie faktur i rachunków pod wzgldem merytorycznym. 6. Organizowanie szkole pracowniczych 7. Sprawy administracyjne 1) wyposaenie pomieszcze Biura w meble, urzdzenia i inne rodki techniczne oraz ich konserwacja, 2) prowadzenie ewidencji majtku Biura, 3) ubezpieczanie majtku Biura, 5

6 4) konserwacja i remonty biece pomieszcze, pielgnacja zieleni i utrzymanie w czystoci pomieszcze, terenów zielonych, dróg dojazdowych i parkingów wykorzystywanych przez Biuro, 5) organizacja transportu dla potrzeb Biura, w tym ewidencja i rozliczanie kierowców, 6) dokonywanie wszelkiego rodzaju zakupów, 7) administrowanie lokalami bdcymi własnoci Biura, 8) prowadzenie magazynu podrcznego. 17 Departament Prawny (DP) Do zada Departamentu Prawnego naley: 1. opracowywanie projektów odpowiedzi na pytania prawne, 2. opiniowanie wstpne, ze szczególnym uwzgldnieniem przepisów Konstytucji i ustawy o ochronie danych osobowych, projektów ustaw i rozporzdze w zakresie dotyczcym ochrony danych osobowych, 3. udział, z upowanienia Generalnego Inspektora lub Dyrektora Biura, w pracach komisji i podkomisji rzdowych, sejmowych oraz senackich w zakresie rozpatrywanych przez te organy projektów aktów prawnych, o których mowa w pkt 4, ze szczególnym uwzgldnieniem przepisów Konstytucji oraz ustawy o ochronie danych osobowych, 4. obsługa prawna Generalnego Inspektora oraz Biura, przygotowywanie opinii prawnych na potrzeby Generalnego Inspektora, Dyrektora Biura oraz dyrektorów departamentów, w szczególnoci opiniowanie projektów umów, 5. reprezentowanie Generalnego Inspektora przed organami sdowymi i administracyjnymi, 6. ocena, na wniosek DRZDO, zgłosze do rejestracji pod ktem ich zgodnoci z przepisami prawa, 7. prowadzenie bada prawnoporównawczych aktów prawa midzynarodowego i regulacji poszczególnych krajów dotyczcych ochrony danych osobowych. 8. opracowywanie projektu rocznego sprawozdania Biura, zgodnie z ustaw, 9. opracowywanie projektów aktów kierownictwa wewntrznego wydawanych przez Generalnego Inspektora. 18 Departament Inspekcji (DIS) Do zada Departamentu Inspekcji naley: 1. wykonywanie, z upowanienia Generalnego Inspektora, czynnoci kontrolnych w celu oceny zgodnoci przetwarzania danych osobowych z właciwymi przepisami, 2. sporzdzanie protokołów z wykonania czynnoci kontrolnych, 3. wnioskowanie, na podstawie ustale kontroli, o wszczcie postpowa dyscyplinarnych przeciwko osobom odpowiedzialnym za zaistniałe uchybienia i nieprawidłowoci, 4. sporzdzanie, w sytuacjach gdy istnieje podejrzenie popełnienia przestpstwa, projektów zawiadomie do organów cigania o popełnieniu przestpstwa i przekazywanie ich, za porednictwem Dyrektora Biura, Generalnemu Inspektorowi, 5. zbieranie i zabezpieczanie dowodów majcych znaczenie w sytuacjach okrelonych w punktach 3 i 4, 6

7 6. sporzdzanie harmonogramu planowanych inspekcji, 7. wnioskowanie do Generalnego Inspektora o wydanie upowanie do wykonywania czynnoci kontrolnych oraz prowadzenie rejestru tych upowanie, 8. sporzdzanie, we współpracy z Departamentem Prawnym, projektu sprawozdania przedstawianego przez Generalnego Inspektora Sejmowi, 9. opracowywanie projektów decyzji Generalnego Inspektora, wydawanych w wyniku przeprowadzonych inspekcji. 19 Departament Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych (DRZDO) Do zada Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych naley: 1. prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych, 2. przyjmowanie zgłosze zbiorów do rejestru danych osobowych oraz ich ewidencja, 3. współdziałanie z Departamentami: Inspekcji, Prawnym i Informatyki w zakresie rozpatrywania zgłosze zbiorów danych osobowych do rejestracji, 4. wydawanie zawiadcze o zarejestrowaniu zbioru oraz ich ewidencja, 5. przygotowanie projektów decyzji o odmowie zarejestrowaniu zbioru oraz projektów innych pism procesowych zwizanych z procedur rejestracyjn i przedstawianie ich, za porednictwem Dyrektora Biura, Generalnemu Inspektorowi, 6. udostpnianie danych zawartych w rejestrze zbiorów danych osobowych: 1) osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom, 2) organom uprawnionym na podstawie odrbnych przepisów. 7. sporzdzanie, we współpracy z Departamentem Prawnym, projektu sprawozdania przedstawianego przez Generalnego Inspektora Sejmowi. 20 Departament Informatyki (DIF) Do zada Departamentu Informatyki naley: 1. Analizowanie potrzeb pracowników Biura w zakresie sprztu informatycznego oraz oprogramowania. 2. Współdziałanie z departamentami w zakresie dokonywania zakupów sprztu i oprogramowania, a w szczególnoci: przygotowywanie zamówie i specyfikacji, analizowanie ofert pod wzgldem merytorycznym oraz dokonywanie odbioru technicznego. 3. Obsługa Biura w zakresie: 1) instalowania sprztu i oprogramowania, 2) prowadzenie serwisu i nadzoru eksploatacyjnego, 4. Administrowanie sieciami komputerowymi. 5. Prowadzenie szkole pracowników Biura. 6. Zabezpieczenie dostpu do systemu informatycznego Biura. 7. Ocena zgłosze zbiorów danych do rejestracji pod katem zgodnoci z wymogami technicznymi i organizacyjnymi, okrelonymi w odpowiednich przepisach. 8. Prowadzenie serwisu i nadzoru eksploatacyjnego w zakresie obsługi centralnego rejestru 7

8 zarejestrowanych przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbiorów danych osobowych. 9. Wykonywanie, wraz z pracownikami Departamentu Inspekcji i z upowanienia Generalnego Inspektora czynnoci kontrolnych. 10. Podejmowanie przedsiwzi w zakresie doskonalenia informatycznych metod ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. 11. Współredagowanie z rzecznikiem prasowym strony internetowej Biura. 12. Sporzdzanie, we współpracy z Departamentem Prawnym, projektu sprawozdania przedstawianego przez Generalnego Inspektora Sejmowi. 13. Prowadzenie ewidencji sprztu komputerowego. 14. Sprawdzanie faktur i rachunków zwizanych z zakupem sprztu oraz oprogramowania informatycznego pod wzgldem merytorycznym. 21 Departament Skarg (DS) Do zada Departamentu Skarg naley: 1) rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie przestrzegania przepisów ustawy, kierowanych do Generalnego Inspektora, 2) dokonywanie analizy skarg i wniosków oraz przedstawianie Generalnemu Inspektorowi sprawozdania z ich załatwienia, 3) opracowywanie projektów decyzji Generalnego Inspektora, wydawanych w sprawach prowadzonych przez Departament Skarg, 4) sporzdzanie, w sytuacjach gdy istnieje podejrzenie popełnienia przestpstwa, projektów zawiadomie do organów cigania o popełnieniu przestpstwa i przekazywanie ich za porednictwem Dyrektora Biura, Generalnemu Inspektorowi, 5) wnioskowanie, na podstawie rozpatrywanych skarg o wykonanie czynnoci kontrolnych, 6) reprezentowanie Generalnego Inspektora przed organami sdowymi i administracyjnymi, 7) sporzdzanie, we współpracy z Departamentem Prawnym, projektu sprawozdania przedstawionego przez Generalnego Inspektora Sejmowi. 22 Dział Finansowy (GK) Do zada Działu Finansowego naley: 1) opracowywanie projektu budetu Biura, 2) sporzdzanie sprawozda z wykonania budetu, 3) sporzdzanie układu wykonawczego budetu GIODO, 4) analizowanie przebiegu wykonania budetu Biura i sporzdzanie okresowych sprawozda oraz informacji w tym zakresie, 5) przygotowywanie, we współpracy z Dyrektorem Departamentu Organizacyjno- Administracyjnego, projektów korekt do Budetu, 6) sporzdzanie harmonogramu rocznego zapotrzebowania na rodki budetowe, 7) sporzdzanie miesicznych zapotrzebowa na rodki budetowe, 8) naliczanie nalenoci pracowniczych z tytułu zatrudnienia (wynagrodzenia, zasiłki), 9) dokonywanie rozlicze z ZUS i urzdami skarbowymi, 8

9 10) rozliczanie krajowych i zagranicznych delegacji słubowych, 11) rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników Biura, 12) sprawdzanie pod wzgldem formalno-rachunkowym dokumentów ksigowych, 13) prowadzenie ksig rachunkowych, 14) regulowanie zobowiza Biura wobec pracowników i kontrahentów, 15) przygotowanie pod wzgldem zabezpieczenia finansowego wyjazdów słubowych krajowych i zagranicznych, 16) dekretowanie dokumentów i ksigowanie na kontach analitycznych i syntetycznych, zgodnie z planem kont, 17) uzgadnianie sald kont analitycznych, 18) sporzdzanie miesicznych i rocznych sprawozda budetowych, 19) prowadzenie kasy Biura, 20) dokonywanie innych czynnoci niezbdnych do wykonywania ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 115 z 1998r., poz ze zmianami). 23 Zespół Prasowy (ZS) Do zada Zespołu Prasowego: 1) organizowanie konferencji prasowych Generalnego Inspektora, 2) kontakty z mediami, 3) popularyzowanie wiedzy na temat ochrony danych osobowych, 4) przygotowywanie projektów artykułów prasowych, 5) przygotowywanie propozycji informacji zamieszczanych na stronie internetowej Biura, 6) sporzdzanie, we współpracy z Departamentem Prawnym, projektu sprawozdania przedstawianego przez Generalnego Inspektora Sejmowi. 24 Pion Ochrony (PO) Do zada Pionu Ochrony naley: 1) prowadzenie Kancelarii Tajnej, 2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, 3) zapewnienie ochrony fizycznej Biura, 4) kontrola sposobu zabezpieczenia informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, 5) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, 6) opracowywanie planu ochrony Biura i nadzorowanie jego realizacji, 7) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych, 8) prowadzenie postpowa sprawdzajcych osób ubiegajcych si o dostp do informacji niejawnych, 9) wydawanie upowanie do dostpu do informacji niejawnych, 10) wykonywanie innych obowizków wynikajcych z ustaw o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych. 25 9

10 Stanowisko do Spraw Pracowniczych (SP) Do zada pracownika zatrudnionego na Stanowisku do Spraw Pracowniczych naley: 1) prowadzenie spraw zwizanych z zatrudnianiem pracowników i przebiegiem pracy pracowników, 2) sprawdzanie pod wzgldem merytorycznym list płac, 3) przygotowywanie wniosków dotyczcych ewentualnego przedłuenia okresu zasiłkowego, 4) ustalanie uprawnie do emerytur, rent, wiadcze przedemerytalnych, 5) prowadzenie kontrolnego rejestru bada okresowych i ich egzekwowanie, 6) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, 7) zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS, 8) obsługa działalnoci Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych, 9) prowadzenie rejestru umów szkoleniowych, 10) wystawianie delegacji krajowych i zagranicznych oraz prowadzenie ich ewidencji, 11) prowadzenie rejestru imiennych piecztek wydawanych pracownikom Biura, 12) prowadzenie rejestru zarzdze wydawanych przez Generalnego Inspektora. 10

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"

Lokalna Grupa Działania Razem dla Powiatu Radziejowskiego Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" Opis stanowisk pracowników 1. Biurem Stowarzyszenia kieruje Prezes/Dyrektor ds. koordynacji pracy biura i organów LGD powołany przez Zarzd Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAZISKACH GÓRNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAZISKACH GÓRNYCH Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych powołano Uchwał nr VII/49/94 Rady Miejskiej z dnia 29.XII.1994r. I. ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do uchwały Rady Gminy Nr II/3/01 z dnia 22 lutego 2001 roku STATUT Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Orodek Pomocy Społecznej w Kamiennej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 57/915/07 ZARZDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 29 sierpnia 2007 r.

UCHWAŁA NR 57/915/07 ZARZDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 29 sierpnia 2007 r. UCHWAŁA NR 57/915/07 ZARZDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Nazwa stanowiska Obsada stanowiska Tytuł słubowy - Informatyk Powiatowy - Maciej Duniec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY. w Wgrowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY. w Wgrowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY w Wgrowie Załcznik do Uchwały Nrt.../... Zarzdu Powiatu Wgrowskiego z dnia... r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY w Wgrowie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1) 3 otrzymuje brzmienie:

1) 3 otrzymuje brzmienie: Załcznik Nr l do Uchwały Zarzdu Powiatu Nr 176/220/05 z dnia 9 listopada 2005 r. Z dniem 9.XI. 2005 r. wprowadza si nastpujce zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzdu Pracy w Kielcach : 1)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p.

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p. Zakres czynnoci, obowizków, uprawnie i odpowiedzialnoci Pani/Pana... zatrudnionej w Urzdzie Gminy Wilków, na stanowisku: Kierownik Urzdu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Społeczno Obywatelskich. Pani bezporednim

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie terytorialnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KONTROLI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KONTROLI Załącznik do pisma okólnego Nr 1/2016 Sekretarza Miasta Poznania z dnia 25.10.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KONTROLI I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 1 1. Pracą Biura kieruje dyrektor. 2. Przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały nr... Zarzdu Powiatu w Kielcach z dnia... Regulamin organizacyjny Powiatowego Zakładu Usług przy Starostwie Powiatowym w Kielcach

Załcznik do Uchwały nr... Zarzdu Powiatu w Kielcach z dnia... Regulamin organizacyjny Powiatowego Zakładu Usług przy Starostwie Powiatowym w Kielcach Regulamin organizacyjny Powiatowego Zakładu Usług przy Starostwie Powiatowym w Kielcach Cz I I Postanowienia ogólne 1 Powiatowy Zakład Usług przy Starostwie Powiatowym w Kielcach działa na podstawie: 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23. 08. 2006 roku w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczestwem narodowym w Miecie Sandomierzu. Na podstawie rozporzdzenia Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu Załcznik do Zarzdzenia Wójta Gminy Tuchomie Nr 207/2006 z dn. 7 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 kwietnia 2008r.

z dnia 30 kwietnia 2008r. Załącznik do Zarządzenia Nr. 21/2008 Dyrektora WORD w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2008r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 24 czerwca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcej przez pracodawc. Warszawa, dnia 24 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 159/05 D

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO Zatwierdzam: Warszawa dnia 21.11.2008 r. Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią, dnia 14 września 2017r. str. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZDOWY MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADA NAUKOWYCH Warszawa, dnia 1 lipca 2003 r. Nr 9

DZIENNIK URZDOWY MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADA NAUKOWYCH Warszawa, dnia 1 lipca 2003 r. Nr 9 DZIENNIK URZDOWY MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADA NAUKOWYCH Warszawa, dnia 1 lipca 2003 r. Nr 9 TRE: Poz.: 31. Nr 11/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 465/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Komunikacji.

ZARZDZENIE NR 465/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Komunikacji. ZARZDZENIE NR 465/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Komunikacji. Na podstawie 78 ust. 1 zarzdzenia nr 300/07 Prezydenta Miasta Zielona

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR D/39/2007

ZARZDZENIE NR D/39/2007 ZARZDZENIE NR D/39/2007 Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Tychach Z dnia 29 grudnia 2007r. w sprawie : regulaminu organizacji Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Tychach Działajc na podstawie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Gminnego Zespołu

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 308/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie Systemu Zarzdzania Jakoci Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 308/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie Systemu Zarzdzania Jakoci Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 308/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie Systemu Zarzdzania Jakoci Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 6, 9 ust. 1 i 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załcznik do zarzdzenia nr 370/05 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 12 maja 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Ilekro

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932-38-05 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 24 padziernika

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu

Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu Załcznik do Uchwały nr 140/05 Zarzdu Powiatu w Wieluniu z dnia 17 marca 2005r. Wielu, 2005r. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzdu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Załcznik Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Miasta Ktrzyn Nr 15/07 z dnia 16.01.2007 Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Audytu Wewntrznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.2.2017 Burmistrza Tłuszcza z dnia 2 stycznia 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TŁUSZCZU Tłuszcz, styczeń 2017 R o z d z i a ł I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 31.07.2009r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Bydgoszczy REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu 1 Zakres działania Biura Krajowej Informacji Podatkowej 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZDOWY MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADA NAUKOWYCH Warszawa, dnia 19 stycznia 2004 r. Nr 2

DZIENNIK URZDOWY MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADA NAUKOWYCH Warszawa, dnia 19 stycznia 2004 r. Nr 2 DZIENNIK URZDOWY MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADA NAUKOWYCH Warszawa, dnia 19 stycznia 2004 r. Nr 2 TRE: Poz.: 7. Nr 3/2004 z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Ministerstwa Nauki

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-22-3/07 id. 951085 Zielona Góra, 20 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 13/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 13/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 13/2009 FN-0913/13/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wejherowie ul. Bukowa 1 84-200 Wejherowo Termin i miejsce przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 274/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 274/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 274/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej

Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej PROJEKT REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU 1. Regulamin Organizacyjny Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, zwany dalej regulaminem, określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Załcznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu w Lipnie z dnia... w sprawie nadania Statutu DPS w Nowej Wsi STATUT Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi 1 Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwany dalej Domem działa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich Załącznik do Zarządzenia Nr Oro.0050.210.2012 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 marca 2012 Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 88/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 6 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 88/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 6 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 88/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie Regulaminu Wewnętrznego Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/285/11 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 21 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/285/11 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej Szczecin UCHWAŁA NR XIII/285/11 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 21 listopada 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DI Departamentem kieruje Dyrektor. Zależność służbowa : Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Technicznych Zakres odpowiedzialności : Dyrektor Departamentu Informatyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZA OKRES 23.04.1998 r. - 30.04.1999 r. Warszawa, czerwiec 1999 r. 2 Spis treci WSTP

Bardziej szczegółowo

Prawne uwarunkowania ochrony informacji niejawnych

Prawne uwarunkowania ochrony informacji niejawnych Prawne uwarunkowania ochrony informacji niejawnych Ochrona informacji w aktach prawa midzynarodowego Prawo do wolnoci informacji jest uznawane przez prawo midzynarodowe jako podstawowe prawo człowieka.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 FN-0913/16/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul. Pokoju 4A Kontrol

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ; ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.102.15.2012 RISS 2109991 Zielona Góra, 3 grudnia 2012r. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiajcy:

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 13/05. LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021. Pełnomocnik ds. SZJ. Skarbowego w Zielonej Górze

ZARZDZENIE NR 13/05. LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021. Pełnomocnik ds. SZJ. Skarbowego w Zielonej Górze ZARZDZENIE NR 13/05 Naczelnika Lubuskiego Urzdu Skarbowego w Zielonej Górze, z dnia 2 maja 2005 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania i przyznawania nagród pracownikom Lubuskiego Urzdu Skarbowego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2006 Dyrektora Biura Obsługi Szkół w Dębnicy Kaszubskiej z dnia r.

Zarządzenie nr 5/2006 Dyrektora Biura Obsługi Szkół w Dębnicy Kaszubskiej z dnia r. Zarządzenie nr 5/2006 Dyrektora Biura Obsługi Szkół w Dębnicy Kaszubskiej z dnia 31.10.2006 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Biura Obsługi Szkół w Dębnicy Kaszubskiej. Na podstawie 6 statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biuro Prawne zwane dalej Biurem działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

BIURA KADR I SZKOLEŃ

BIURA KADR I SZKOLEŃ URZĄD M. ST. WARSZAWY TEKST JEDNOLITY TYMCZASOWEGO WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI BIURA KADR I SZKOLEŃ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie 11 ust. 9 tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce z dnia 27 listopada 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

t e k s t u j e d n o l i c o n y

t e k s t u j e d n o l i c o n y DYREKTOR KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 265/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2017 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo