A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p."

Transkrypt

1 Zakres czynnoci, obowizków, uprawnie i odpowiedzialnoci Pani/Pana... zatrudnionej w Urzdzie Gminy Wilków, na stanowisku: Kierownik Urzdu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Społeczno Obywatelskich. Pani bezporednim przełoonym jest Wójt Gminy Wilków. A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p. Pracownik jest obowizany wykonywa prac sumiennie i starannie oraz stosowa si do polece przełoonych, które dotycz pracy, jeeli nie s one sprzeczne z przepisami prawa lub umowy o prac. Pracownik jest obowizany w szczególnoci 1. przestrzega czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, 2. przestrzega Regulaminu Pracy i ustalonego w zakładzie pracy porzdku, 3. przestrzega przepisów oraz zasad bezpieczestwa i higieny pracy, a take przepisów przeciwpoarowych, 4. dba o dobro zakładu pracy, chroni jego mienie oraz zachowa w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazi pracodawc na szkod, 5. przestrzega tajemnicy okrelonej w odrbnych przepisach, 6. przestrzega w zakładzie pracy zasad współycia społecznego. B. Zakres obowizków z zakresu bezpieczestwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoarowej. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczestwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoarowej jest podstawowym obowizkiem pracownika. W szczególno- ci pracownik jest obowizany: 1. zna przepisy i zasady bezpieczestwa i higieny pracy, bra udział w szkoleniach i instruktau z tego zakresu oraz poddawa si wymaganym egzaminom sprawdzajcym,

2 2. wykonywa prac w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczestwa i higieny pracy oraz stosowa si do wydanych w tym zakresie polece i wskazówek przełoonych, 3. dba o naleyty stan urzdze i sprztu oraz o porzdek i ład w miejscu pracy, 4. stosowa rodki ochrony zbiorowej, a take uywa przydzielone rodki ochrony indywidualnej, zgodnie z ich przeznaczeniem, 5. poddawa si wstpnym, okresowym i kontrolnym oraz innym badaniom lekarskim, i stosowa si do wskaza lekarskich, 6. niezwłocznie zawiadamia przełoonych o zauwaonym w zakładzie pracy wypadku albo zagroeniu ycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a take inne osoby znajdujce si w rejonie zagro- enia, o grocym niebezpieczestwie, 7. przestrzega przepisów o ochronie przeciwpoarowej. C. Zakres czynnoci na stanowisku pracy: Do podstawowych Pani obowizków na zajmowanym stanowisku w szczególnoci naley: 1. Prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i zwizanych z nimi spraw rodzinno-opiekuczych, a w szczególnoci dotyczcych: 1) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji zada Referatu Urzdu Stanu Cywilnego i Spraw Społeczno Obywatelskich, w tym w szczególnoci: a) kierowanie prac w Referacie, b) opracowywanie zakresów czynnoci dla pracowników Referatu, c) nadzorowanie przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy, d) sprawowanie kontroli wewntrznej w zakresie terminowoci, rzetelnoci i zgodnoci z przepisami prawa załatwianych spraw przez pracowników Referatu,

3 nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej przez pracowników Referatu, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostpie do informacji publicznej i ustawy o ochronie informacji niejawnych, 1) rejestracji urodzin, małestw oraz zgonów i innych zdarze majcych wpływ na stan cywilny osób, 2) sporzdzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksig stanu cywilnego, 3) sporzdzania i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz za- wiadcze, 4) przechowywania i konserwacji ksig stanu cywilnego araz akt zbiorowych, 5) przyjmowania owiadcze o wstpieniu w zwizek małeski oraz innych owiadcze zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuczego, 6) stwierdzania legitymacji procesowej do wystpienia do sdu w sprawach monoci lub niemonoci zawarcia małestwa, 7) wskazywania kandydata na opiekuna prawnego, 8) wykonywania zada wynikajcych z Konkordatu. 2. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludnoci i dowodów osobistych, a w szczególnoci dotyczcych: 1) prowadzenia zbiorów meldunkowych jako: - zbioru danych stałych mieszkaców, - zbioru danych byłych mieszkaców, - zbioru danych obywateli polskich zameldowanych na pobyt czasowy trwajcy ponad 2 miesice oraz cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwajcy ponad 2 miesice nieposiadajcych karty pobytu, - zbioru danych osobowych PESEL uzyskanych w zwizku z nadawaniem numeru PESEL na podstawie zbiorów meldunkowych,

4 2) wykonywanie czynnoci zwizanych z zameldowaniem i wymeldowaniem osób na pobyt stały i czasowy, dokonywanie adnotacji w ksieczkach wojskowych i aktualizacja zbiorów wymienionych w punkcie 2, 3) współpraca z WUS, CBA PESEL w zakresie przekazywania danych o zameldowaniu, wymeldowaniu, urodzeniu, zgonach osób podlegajcych obowizkowi meldunkowemu, 4) powiadamianie Wojskowych Komendantów Uzupełnie oraz Wójtów lub Burmistrzów (Prezydentów Miast) właciwych ze wzgldu na poprzednie miejsce pobytu czasowego trwajcego ponad 2 miesice osób podlegajcych obowizkowi czynnej słuby wojskowej o zmianach zgłoszonych przy spełnianiu wojskowego obowizku meldunkowego, 5) kompletowanie dokumentacji w zakresie danych zgłoszonych przy ubieganiu si osób o wydanie lub wymian dowodu osobistego, 6) prowadzenie rejestru wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz przekazywanie danych niezbdnych do wprowadzania zmian w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, 7) przekazywanie w formie zawiadczenia na pisemny wniosek osoby zainteresowanej pełnego odpisu przetworzonych danych dotyczcych tej osoby. 3. Prowadzenie rejestru instytucji kultury. 4. Przyjmowanie zawiadomie o organizowaniu imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach prowadzonej działalnoci kulturalnej oraz wydawanie decyzji w zakresie odbycia tej imprezy jeeli zagraa ona yciu lub zdrowiu ludzi, moralnoci publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach. 5. Wydawanie zezwole na przeprowadzenie imprezy masowej. 6. Prowadzenie spraw zwizanych z udzielaniem pozwole na przeprowadzenie zbiórek publicznych na terenie gminy oraz sprawowanie nadzoru nad rozliczaniem wyników przeprowadzonej zbiórki 7. Wykonywanie zada okrelonych w załczniku do zarzdzenia nr 13/99 Wójta Gminy Wilków z dnia 15 wrzenia 1999 r zwizanych z pełnieniem obowizków pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

5 8. Zastpowanie Pani Haliny Tajer w zakresie prowadzonych przez ni spraw w czasie jej nieobecnoci, a take ponoszenie odpowiedzialnoci za podejmowane rozstrzygnicia i załatwiane sprawy w ramach wykonywanego zastpstwa. D. Postanowienia kocowe: Majc na uwadze przepisy ustaw dotyczce ochrony danych osobowych, informacje zawierajce dane mog by przetwarzane przy zachowaniu nastpujcych zasad: - w trakcie przetwarzania danych naley chroni informacje przed dostpem osób trzecich. W tym celu nie naley pozostawia osób nieupowanionych samych w pokoju, w którym przetwarzane s dane, - w czasie przerwy w pracy przy przetwarzaniu danych naley wyłczy ekran monitora, - wychodzc z pokoju, w którym znajduje si stacja robocza i drukarka, nale- y zamkn pokój na klucz, - wydruki komputerowe winny by przechowywane w zamknitej szafie, a po upływie wymaganego okresu przechowywania niszczone w sposób uniemoliwiajcy ich odczytanie, - w przypadku stwierdzenia naruszenia zabezpieczenia systemu informatycznego lub naruszenia zabezpiecze danych osobowych naley natychmiast powiadomi administratora bezpieczestwa informacji, zgodnie z instrukcj postpowania w sytuacji naruszenia danych osobowych, - informacje dotyczce hasła uytkownika stanowi tajemnic słubow. Status Pani jako pracownika samorzdowego reguluj : 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorzdowych (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1593 z pón. zm.) 2. Kodeks Pracy wraz z przepisami wykonawczymi w zakresie nienormowanym w przepisach wymienionych w punkcie Wykonujc zadania wymienione w niniejszym pimie naley kierowa si postanowieniami : a) ustawy wymienionej w punkcie 1,

6 b) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzdzie gminy (tekst. jedn. Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z pón. zm.) c) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2001 r Nr 101, poz.926 z pón. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, d) ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz.95 z pón. zm.) Powyszy zakres czynnoci przyjmuj do wiadomoci i przestrzegania oraz potwierdzam jego odbiór... ( data i podpis )

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1986 Nr 36 poz. 180. Prawo o aktach stanu cywilnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1986 Nr 36 poz. 180. Prawo o aktach stanu cywilnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1986 Nr 36 poz. 180 USTAWA z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264, z 2012 r. poz. 1529.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz.

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. zmiany: 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 46 2009-09-01 Dz.U.2008.180.1109 art. 28 2009-10-31 Dz.U.2009.168.1323 art. 215 2010-04-10 Dz.U.2010.47.278 art. 41 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. (1) (2) Prawo

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator

Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator Warszawa 2012 Podstawy prawne zatrudniania młodzieży

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach.

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach. Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rzd Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU w ramach projektu Droga do pracy, nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-01 współfinansowanego z. 1. Podstawowe informacje o Projekcie 1. Projekt pt. Droga do pracy realizowany

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu..

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. zawarta w dniu.. pomiędzy Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim reprezentowanym przez Krystynę Wawrzyniak Dyrektora

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r.

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/46 USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 1),

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS)

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) maj zastosowanie w stosunkach pomidzy spedytorem, a jego zleceniodawc. 2 1. Spedytorem w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE Biuletyn Prawny Nr 27 W a r s z a w a 2 0 0 6 1 BIULETYN PRAWNY NR 27 K O L E G I U M R E D A K C Y J N E Bronisław KACHNIKIEWICZ, Hanna KARASZEWSKA,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Dz.U.2014.1075 USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity) Mając na względzie: - zachowanie pamięci o ogromie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Inspekcja Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów

Bardziej szczegółowo

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady ewidencji: a) podatników,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR H1PL2000 BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Wyciąg z obowiązujących przepisów Stan prawny na dzień 1 grudnia 2001 r., wydanie II Ulotka ta zawiera

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2009.52.417 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo