PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA"

Transkrypt

1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA SYMBOL CYFROWY 311[32] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE

2 KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) rozpoznawa rodzaje i ocenia jako drewna, tworzyw drzewnych i innych materiałów stosowanych w procesie wytwórczym, 2) dobiera materiały podstawowe i pomocnicze do produkowanych wyrobów, 3) stosowa wiedz z zakresu mechaniki technicznej, elektroniki, automatyki i informatyki w procesie produkcyjnym, 4) zabezpiecza drewno i wyroby z drewna przed działaniem czynników zewntrznych, 5) sterowa procesem suszenia materiałów drzewnych i kontrolowa jego przebieg, 6) nadzorowa przygotowanie do pracy, ustawienie i obsług obrabiarek, maszyn i urzdze, linii obróbczych i produkcyjnych, 7) projektowa oprzyrzdowanie i pomoce warsztatowe, 8) obsługiwa i konserwowa obrabiarki i urzdzenia w procesie produkcyjnym, 9) organizowa stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, 10) wykonywa badania laboratoryjne, interpretowa i wdraa wyniki, 11) organizowa i kontrolowa procesy technologiczne, 12) posługiwa si programami komputerowego wspomagania przygotowania i prowadzenia procesów produkcyjnych, 13) odczytywa, interpretowa i wykonywa szkice i rysunki techniczne, 14) projektowa wyroby z drewna i tworzyw drzewnych, 15) opracowywa instrukcje technologiczne i stanowiskowe, 16) opracowywa normy materiałowe, czasowe i warunki techniczne na wyroby, 17) sporzdza kosztorysy, 18) kontrolowa i ocenia jako elementów, podzespołów i wyrobów, 19) stosowa energooszczdne technologie produkcji, 20) okrela zdolnoci produkcyjne obrabiarek i urzdze, 21) ustala warunki magazynowania, pakowania, transportu materiałów i wyrobów, 22) posługiwa si podstawowymi kategoriami ekonomicznymi, 1

3 23) stosowa zasady gospodarki rynkowej w planowaniu produkcji, 24) przygotowywa oferty handlowe, prowadzi reklam i marketing, 25) wykonywa naprawy i renowacje wyrobów z drewna, 26) stosowa przepisy bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej, prawa pracy i zasady ochrony rodowiska, 27) korzysta z literatury technicznej, norm oraz innych ródeł informacji. B. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. Wymagania psychofizyczne właciwe dla zawodu: 1) zainteresowania i uzdolnienia techniczne, 2) wyobrania przestrzenna, 3) koncentracja i podzielno uwagi, szybka orientacja, 4) cierpliwo, wytrwało i systematyczno, 5) spostrzegawczo i opanowanie, 6) zdyscyplinowanie, poczucie odpowiedzialnoci, 7) łatwo nawizywania kontaktów społecznych, 8) umiejtno współpracy w zespole, zdolnoci organizacyjne, 9) zdolno do analizowania sytuacji i podejmowania decyzji, 10) gotowo do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 2. Absolwent szkoły kształccej w zawodzie technik technologii drewna powinien by przygotowany do wykonywania nastpujcych zada: 1) organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych w zakładach przemysłu drzewnego, 2) oceniania jakoci materiałów i wyrobów, 3) sporzdzania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej, 4) programowania, nadzorowania i obsługi obrabiarek, urzdze, linii obróbczych i produkcyjnych, 5) okrelania stanu technicznego i zdolnoci produkcyjnych maszyn i urzdze. 3. Szerokoprofilowe kształcenie w zawodzie technik technologii drewna daje moliwo zatrudnienia w zakładach przemysłu drzewnego: meblarskiego, tartacznego, stolarki budowlanej, produkcji tworzyw drzewnych, opakowa, 2

4 galanterii drzewnej oraz w orodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna. Absolwenci mog by zatrudniani w działach techniczno produkcyjnych i nieprodukcyjnych, w laboratoriach zakładowych oraz branowych na stanowiskach: 1) kierownik zakładu, działu produkcyjnego, magazynu, 2) mistrz działu produkcyjnego, 3) technik kontroli jakoci, 4) technik laborant, 5) technolog, 6) technik konstruktor, projektant, 7) operator obrabiarek, urzdze, linii obróbczych i produkcyjnych, 8) rzeczoznawca konsultant w placówkach obrotu drewnem, płytami i wyrobami, 9) specjalista do spraw bezpieczestwa i higieny pracy. 4. Zakres umiejtnoci i treci kształcenia wynikajcych z opisu kwalifikacji absolwenta jest ujty w czterech blokach programowych: 1) materiałowo laboratoryjnym, 2) konstrukcyjno technologicznym, 3) eksploatacyjno wytwórczym, 4) społeczno ekonomicznym. Blok: materiałowo laboratoryjny zawiera umiejtnoci i treci kształcenia dotyczce surowców, materiałów, półfabrykatów i wyrobów oraz ich oceny na podstawie bada laboratoryjnych. Blok: konstrukcyjno technologiczny obejmuje podstawowe rozwizania konstrukcyjne wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, sposoby i metody przetwarzania surowców i materiałów w procesie wytwórczym. Blok: eksploatacyjno wytwórczy zawiera umiejtnoci i treci kształcenia dotyczce przygotowania i zastosowania maszyn i urzdze oraz ich eksploatacji w warunkach produkcyjnych. Blok: społeczno ekonomiczny obejmuje tematyk z zakresu organizacji produkcji, podstaw ekonomii, gospodarki rynkowej, ekologii, bezpieczestwa i higieny pracy. 3

5 5. Szkoła podejmujca kształcenie w zawodzie technik technologii drewna powinna posiada nastpujce pracownie: 1) materiałoznawstwa i bada laboratoryjnych, 2) rysunku technicznego i konstrukcji, 3) technologii, 4) maszyn i urzdze. Pracownie powinny by wyposaone w podstawowe rodki dydaktyczne, umoliwiajce realizacj szczegółowych celów kształcenia w zawodzie, oraz w komputery klasy IBM z oprogramowaniem niezbdnym do przetwarzania wyników, drukark, panel LCD z rzutnikiem pisma. W pracowni rysunku technicznego i konstrukcji naley dodatkowo zainstalowa ploter. Nieodzownym elementem procesu kształcenia s warsztaty szkolne. Ze wzgldu na ich funkcj powinny by wyodrbnione nastpujce działy szkoleniowo produkcyjne: obróbka maszynowa, obróbka rczna i monta, klejarnia, wykaczalnia, narzdziownia, sterowanie procesem wytwarzania, kontrola techniczna. Warsztaty powinny by wyposaone w podstawowe uniwersalne maszyny, urzdzenia, narzdzia i pomoce. 6. Rozwój przemysłu drzewnego, zmiany w technice, technologii i organizacji pracy wymagaj zarówno kształcenia szerokoprofilowego, jak i specjalistycznego przygotowania zawodowego. Na podstawie analizy potrzeb rynku pracy, szkoła moe prowadzi w kocowym okresie kształcenia zajcia specjalizujce. Przewiduje si w szczególnoci specjalizacje w zakresie: 1) meblarstwa i stolarki budowlanej, 2) tartacznictwa i wyrobów drzewnych, 3) tworzyw drzewnych. 7. W trakcie realizacji procesu kształcenia szkoła powinna utrzymywa stał współprac z pracodawcami, która umoliwia uzupełnianie i pogłbianie przygotowania zawodowego uczniów (słuchaczy), w szczególnoci: 1) zastosowanie nabytej wiedzy i umiejtnoci w warunkach produkcyjnych, 2) korzystanie z maszyn, urzdze i sprztu specjalistycznego, 3) poznanie przez uczniów warunków przyszłej pracy, 4

6 4) poznanie najnowszych technik i technologii wytwarzania oraz organizacji pracy. Współpraca szkoły z pracodawcami moe by prowadzona w szczególnoci w formach: 1) wycieczek dydaktycznych, 2) zaj w laboratoriach zakładowych, 3) zaj praktycznych, 4) praktyk zawodowych, 5) zaj specjalizujcych, 6) zaj w orodkach informacji naukowo technicznej. II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE Nazwa bloku programowego Minimalna liczba godzin w cyklu kształcenia w % * Podbudowa programowa: szkoła podstawowa 5 Podbudowa programowa: szkoła zasadnicza; zawody: stolarz, tapicer. Podbudowa programowa: liceum ogólnokształcce Materiałowo

7 laboratoryjny Konstrukcyjno technologiczny Eksploatacyjno wytwórczy Społeczno ekonomiczny Razem 80 ** 80 ** 80 ** * Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodziey i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej). ** Pozostałe 20% godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym na specjalizacj. III. PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W BLOKACH PROGRAMOWYCH BLOK: MATERIAŁOWO LABORATORYJNY 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) rozpoznawa i okrela charakterystyczne cechy budowy drewna, 2) okrela funkcje poszczególnych elementów anatomicznej budowy drewna, 3) rozrónia gatunki drewna, 4) rozpoznawa wady i okrela ich wpływ na jako drewna, 5) okrela fizyczne, chemiczne i mechaniczne właciwoci drewna, 6) okrela uytkowe i technologiczne właciwoci drewna, 7) rozrónia sortymenty drewna okrgłego i materiałów tartych, 8) okrela jako i klasyfikowa tarcic i półfabrykaty drzewne, 9) rozpoznawa okleiny naturalne i sztuczne, okrela ich właciwoci i zastosowanie, 10) rozpoznawa tworzywa drzewne, okrela ich jako i zastosowanie, 11) rozrónia materiały pomocnicze i okrela ich zastosowanie, 12) rozpoznawa metale i stopy oraz okrela ich zastosowanie, 13) rozpoznawa rodzaje i typy oku, 14) rozrónia łczniki i inne elementy z tworzyw sztucznych, 15) rozpoznawa kleje naturalne i syntetyczne, 16) rozpoznawa materiały wykoczeniowe, 6

8 17) okrela czynniki powodujce niszczenie drewna i wyrobów, 18) rozrónia rodki zabezpieczajce drewno i wyroby oraz okrela ich właciwoci i zastosowanie, 19) rozpoznawa i okrela właciwoci materiałów tapicerskich, 20) rozpoznawa półfabrykaty tapicerskie oraz okrela ich właciwoci, 21) korzysta z norm przedmiotowych z zakresu bada laboratoryjnych, 22) okrela rodzaje bada laboratoryjnych, 23) rozrónia i obsługiwa urzdzenia do bada laboratoryjnych, 24) okrela i wykonywa badania materiałów stosowanych w procesie produkcyjnym, 25) ocenia jako materiałów i wyrobów, 26) kontrolowa materiały przeznaczone do produkcji, 27) prowadzi podstawowe badania wody i cieków, 28) interpretowa wyniki bada. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 1) budowa drewna, 2) wady drewna, 3) właciwoci drewna, 4) drewno okrgłe, 5) materiały tarte, 6) okleiny i obłogi, 7) sklejka, 8) płyty stolarskie, 9) płyty pilniowe i MDF, 10) płyty wiórowe, 11) lignofon i lignoston, 12) wyroby hutnicze, 13) łczniki, okucia i akcesoria, 14) tworzywa sztuczne, 15) kleje, 16) materiały wykoczeniowe, 7

9 17) materiały impregnacyjne, 18) materiały tapicerskie, 19) normalizacja i kontrola jakoci, 20) badania materiałów i wyrobów, 21) kontrola parametrów procesów produkcyjnych. BLOK: KONSTRUKCYJNO TECHNOLOGICZNY 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) stosowa zasady wykonywania rysunków technicznych, 2) stosowa zasady rzutowania, wymiarowania i wykonywania przekrojów, 3) wykonywa i czyta rysunki techniczne wyrobów, podzespołów i elementów, 4) odczytywa i stosowa uproszczenia rysunkowe, 5) sporzdza szkice wyrobów, 6) rozrónia i klasyfikowa wyroby z drewna i tworzyw drzewnych, według funkcji i konstrukcji, 7) rozrónia style w meblarstwie i w innych wyrobach, 8) rozrónia podstawowe czci wyrobów i ich połczenia, 9) okrela czynniki wpływajce na mechaniczne właciwoci połcze, w zalenoci od konstrukcji wyrobów, 10) dobiera materiały podstawowe do konstrukcji wyrobów, z uwzgldnieniem optymalnych fizycznych i mechanicznych właciwoci materiałów oraz jakoci produkowanych wyrobów, 11) ustala zasady łczenia materiałów podstawowych i pomocniczych w wyrobie, 12) dobiera materiały pomocnicze do konstrukcji i przeznaczenia wyrobów (łczniki, okucia i akcesoria, kleje, materiały tapicerskie i wykoczeniowe), 13) projektowa i konstruowa wyroby drzewne, z uwzgldnieniem zasad funkcjonalnoci, technologicznoci i estetyki, 14) posługiwa si układem tolerancji i pasowa, 15) okrela wytrzymało projektowanych konstrukcji, 16) okrela organizacj pracy przy manipulacji drewna okrgłego, ustala metody przetarcia i składowania tarcicy, 8

10 17) okrela i stosowa metody suszenia oraz kontrolowa przebieg procesu, 18) ustala i stosowa metody zabezpieczania drewna, 19) wykonywa trasowanie i manipulacj materiałów z uwzgldnieniem nadmiarów na obróbk, 20) rozrónia sposoby i kolejno operacji obróbki skrawaniem, 21) okrela i dokonywa pomiarów parametrów narzdzi oraz dobiera je do rodzaju obróbki, 22) okrela sposoby i parametry technologiczne gicia i wykonywania elementów gitoklejonych, 23) okrela receptury roztworów roboczych materiałów malarsko lakierniczych, 24) okrela sposoby i materiały do wykonania układów tapicerskich, 25) okrela układy tapicerskie oraz ich jako, 26) dobiera materiały wykoczeniowe w zalenoci od przeznaczenia wyrobu, 27) dobiera sposoby wykaczania, parametry nakładania i utwardzania powłok, 28) okrela receptury roztworów klejowych, dobiera parametry klejenia i oklejania, 29) okrela i stosowa sposoby montau wyrobów, 30) okrela parametry technologiczne produkcji tworzyw drzewnych, 31) dobiera sposoby uszlachetniania powierzchni tworzyw drzewnych, 32) okrela kolejno i parametry operacji technologicznych, 33) kontrolowa przebieg procesu technologicznego dla elementów, podzespołów i wyrobów, 34) korzysta z dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej, norm i literatury technicznej, 35) organizowa stanowiska pracy, z uwzgldnieniem zasad ergonomii, bezpieczestwa i higieny pracy, 36) wykonywa szkice rozmieszczenia obrabiarek i urzdze, 37) okrela czynniki wpływajce na wydajno obrabiarek, urzdze i linii produkcyjnych, 38) kontrolowa jako obróbki i usuwa wady produkcyjne, 39) okrela zasady oceny materiałów i wyrobów, 40) okrela zasady składowania i pakowania materiałów, elementów, podzespołów i wyrobów, 41) ustala zasady i techniki napraw, renowacji i konserwacji wyrobów, 9

11 42) posługiwa si podstawowymi programami komputerowymi, 43) posługiwa si programami komputerowymi wspomagajcymi projektowanie. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 1) zasady wykonywania rysunku technicznego rzuty, widoki, przekroje, wymiarowanie, 2) rysunek techniczny wyrobów, 3) rysunek techniczny maszynowy, 4) szkicowanie, 5) podział wyrobów drzewnych, 6) style meblarstwa i innych wyrobów, 7) konstrukcje wyrobów, 8) projektowanie wyrobów, 9) suszenie i konserwacja drewna, 10) obróbka skrawaniem, 11) hydrotermiczna i plastyczna obróbka drewna, 12) technologia klejenia i oklejania, 13) metody wytwarzania wyrobów tapicerowanych, 14) technologia wykoczania powierzchni, 15) monta, 16) produkcja tworzyw drzewnych, 17) proces technologiczny wyrobów, 18) dokumentacja techniczna, 19) wyposaenie stanowisk pracy i ich rozmieszczenie, 20) jako wyrobów, 21) pakowanie, magazynowanie i transport, 22) naprawa, renowacja i konserwacja wyrobów, 23) techniki komputerowe w produkcji wyrobów. BLOK: EKSPLOATACYJNO WYTWÓRCZY 1. Cele kształcenia 10

12 Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) okrela sposoby obróbki metali i stopów, 2) rozpoznawa silniki i okrela ich przeznaczenie, 3) dokonywa oblicze siły, mocy i sprawnoci maszyn, 4) dokonywa oblicze z zakresu termodynamiki i energetyki cieplnej, 5) dokonywa oblicze wytrzymałoci materiałów, 6) rozpoznawa pompy, okrela ich przeznaczenie i dokonywa oblicze ich wydajnoci, 7) rozrónia i dobiera narzdzia do operacji technologicznych, 8) okrela stan przygotowania narzdzi do pracy, zasady ich konserwacji i zabezpieczania, 9) mocowa narzdzia w zespołach roboczych, 10) rozrónia maszyny, urzdzenia oraz okrela ich parametry techniczne, 11) rozpoznawa i obsługiwa maszyny i urzdzenia do produkcji tworzyw drzewnych, 12) rozrónia zespoły obrabiarek do drewna, okrela ich przeznaczenie i zadania, 13) okrela zasady działania, budow i przygotowanie do pracy obrabiarek, 14) okrela sposób obsługi i ustawia zespoły obrabiarek, 15) obsługiwa maszyny i urzdzenia sterowane numerycznie, 16) wykonywa obróbk skrawaniem, 17) kontrolowa parametry technologiczne pracy maszyn i urzdze, 18) okrela i stosowa zasady konserwacji maszyn i urzdze, 19) okrela zakres pracy i wydajno maszyn przez zastosowanie urzdze pomocniczych, 20) rozpoznawa rodzaje oraz typy suszar i okrela ich przeznaczenie, 21) układa materiały do suszenia i kontrolowa przebieg procesu, 22) rozrónia i obsługiwa urzdzenia stosowane w procesach zabezpieczania drewna i wyrobów, 23) wykonywa obróbk hydrotermiczn i plastyczn, 24) ustala dobór gitarek i okrela sposób ich obsługi, 25) okrela sposób obsługi urzdze do przygotowania i nanoszenia klejów oraz pras, 26) dokonywa klejenia i oklejania, 11

13 27) okrela sposób obsługi i konserwacji oklejarek wskich powierzchni oraz spajarek forniru, 28) okrela sposób obsługi maszyn i urzdze do łczenia elementów, 29) okrela przeznaczenie i obsługiwa urzdzenia tapicerskie, 30) rozrónia i obsługiwa maszyny i urzdzenia do wykoczania powierzchni, 31) przygotowywa roztwory robocze materiałów malarsko lakierniczych, 32) okrela typy urzdze do okuwania elementów przed montaem, 33) rozpoznawa, okrela przeznaczenie i obsługiwa urzdzenia montaowe, 34) ocenia jako obróbki, 35) okrela czynniki wpływajce na wydajno obrabiarek i urzdze, 36) oblicza wydajno maszyn i urzdze na podstawie danych technicznych, 37) okrela wydajno linii produkcyjnych, 38) rozrónia obrabiarki przenone i narzdzia zmechanizowane, okrela sposób obsługi i konserwacji, 39) okrela i dobiera sposoby transportu midzyoperacyjnego elementów i podzespołów, 40) posługiwa si przyrzdami kontrolno pomiarowymi. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 1) podstawy maszynoznawstwa i elektrotechniki, 2) narzdzia do obróbki rcznej i maszynowej, 3) maszyny i urzdzenia, 4) obrabiarki do drewna, oprzyrzdowanie, 5) suszarnie, 6) urzdzenia do hydrotermicznej i plastycznej obróbki drewna, 7) maszyny i urzdzenia do przygotowania i nakładania klejów, 8) maszyny i urzdzenia do klejenia, 9) maszyny i urzdzenia tapicerskie, 10) maszyny i urzdzenia do wykoczania powierzchni, 11) urzdzenia do okuwania, 12) urzdzenia montaowe, 13) linie produkcyjne, 12

14 14) obrabiarki przenone, 15) urzdzenia transportu wewntrznego. BLOK: SPOŁECZNO EKONOMICZNY 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) okrela zasady organizacji poszczególnych stanowisk pracy, 2) okrela wpływ oprzyrzdowania na prawidłowo operacji technologicznych oraz bezpieczestwo pracy, 3) rozrónia i stosowa urzdzenia ochronne i zabezpieczajce, 4) analizowa, organizowa miejsce i proces pracy z uwzgldnieniem przepisów bezpieczestwa i higieny pracy oraz ergonomii, 5) okrela i stosowa przepisy bezpiecznej obsługi maszyn i urzdze, 6) okrela i stosowa przepisy ochrony przeciwpoarowej w zakładach drzewnych, 7) ocenia wpływ czynników fizycznych, biologicznych i chemicznych na organizm ludzki w rodowisku pracy, 8) okrela i stosowa sposoby zagospodarowania lub neutralizacji odpadów technologicznych, 9) okrela ródła zanieczyszcze rodowiska naturalnego powodowane przez przedsibiorstwa, 10) okrela i wdraa ekologiczne technologie produkcji wyrobów, 11) ocenia wpływ zuycia surowców, wody i energii w procesie produkcyjnym na ochron rodowiska, 12) stosowa zasady ochrony rodowiska naturalnego, 13) wykorzystywa wyniki bada surowców i materiałów do efektywnej produkcji, 14) okrela przyczyny zagroe wypadkowych i sposoby zabezpiecze, 15) udziela w razie potrzeby pomocy przedlekarskiej, 16) posługiwa si podstawowymi pojciami ekonomicznymi, 17) interpretowa kategorie i mechanizmy gospodarki rynkowej, 18) korzysta z ekonomicznych i prawnych ródeł informacji, 19) podejmowa działania zwizane z poszukiwaniem pracy, 13

15 20) sporzdza dokumenty oraz stosowa procedury zwizane z podejmowaniem i prowadzeniem działalnoci gospodarczej, 21) posługiwa si kodeksem pracy, przestrzega praw i obowizków pracownika, 22) stosowa zasady sporzdzania ofert handlowych, 23) bada zapotrzebowanie na wyroby, prowadzi reklam, marketing, 24) stosowa działania w celu zmniejszenia kosztów produkcji wyrobu, 25) ustala zapotrzebowanie na materiały podstawowe i pomocnicze do produkcji wyrobów, 26) oblicza wskaniki wydajnoci materiałów, 27) ustala normy czasu na wykonanie operacji i wyrobu, 28) oblicza koszty produkcji wyrobów, 29) okrela zuycie energii w procesie produkcyjnym, 30) oblicza wydajno maszyn, urzdze i linii produkcyjnych, 31) analizowa energochłonno, stosowa energooszczdne technologie, 32) wykorzystywa normy przedmiotowe do opracowywania dokumentacji technologicznej, 33) korzysta ze ródeł informacji, gromadzi i przetwarza dane. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 1) zasady bezpieczestwa i higieny pracy, 2) prawa i obowizki pracownika i pracodawców w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy, 3) ochrona zdrowia, 4) wiadczenia przysługujce z tytułu warunków pracy, 5) zasady organizacji miejsca pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, 6) zasady ochrony rodowiska pracy i rodowiska naturalnego, 7) zasady zapobiegania szkodliwemu wpływowi czynników rodowiska pracy na zdrowie pracowników, 8) zagroenia wypadkowe i metody zapobiegania, 9) ochrona przeciwpoarowa, 10) ródła zanieczyszcze rodowiska naturalnego, 11) sposoby ograniczania emisji zanieczyszcze, 14

16 12) wykorzystanie produktów ubocznych i odpadów przemysłowych, 13) podstawowe kategorie ekonomiczne elementy systemu bankowego, marketing, rentowno przedsibiorstwa, popyt, poda, 14) prawo pracy, zatrudnienie, wynagrodzenie, 15) zasady funkcjonowania gospodarki mechanizmy rynkowe, 16) przedsibiorstwa, 17) działalno gospodarcza. 15

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK Załcznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 311[50] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ SYMBOL CYFROWY 742[01] l. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróżniać gatunki drewna oraz tworzywa drzewne;

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ 43 02 Obecnie: 742 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej 2 SPIS TRECI str. I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik technologii drewna; symbol 311922 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 725 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK Załcznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK SYMBOL CYFROWY 311[20] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii drewna powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii drewna powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik technologii drewna 311922 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik technologii drewna 311922 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: PRACOWNIK POMOCNICZY STOLARZA - 932918 TYP SZKOŁY: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA PODBUDOWA: GIMNAZJUM 1. TYGODNIOWY

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Tapicer numer indeksu 753402 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Załcznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ SYMBOL CYFROWY 341[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) przestrzega przepisów

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. stolarz 752205 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wytwarzanie wyrobów

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróżniać materiały podstawowe, pomocnicze i dodatki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ SYMBOL CYFROWY 731[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE STOLARZ

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE STOLARZ KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE STOLARZ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: STOLARZ 752205 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK SYMBOL CYFROWY 724 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TAPICER 43 03 Obecnie: 743 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej 2 SPIS TRECI str. I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Stolarz 752205 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik mechanik; K2 III Przedmioty ogólnokształcące

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik mechanik; K2 III Przedmioty ogólnokształcące Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.17. dla zawodu: mechanikmonter maszyn i urządzeń)

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - -letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych;

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE SYMBOL CYFROWY 713[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. 2010 r. Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ SYMBOL CYFROWY 713[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH SYMBOL CYFROWY 713[09] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO SYMBOL CYFROWY 347[10] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: tapicer; symbol 753402 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ SYMBOL CYFROWY 714[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się dokumentacją techniczną,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wiadomości ogólne 9. 2. Wiadomości podstawowe o drewnie 16

Spis treści. 1. Wiadomości ogólne 9. 2. Wiadomości podstawowe o drewnie 16 Spis treści 1. Wiadomości ogólne 9 1.1. Technologia i materiałoznawstwo 9 1.2. Rola technologii w procesie produkcyjnym 10 1.3. Normalizaąja 11 1.4. Zagadnienie oszczędności drewna. Charakterystyka przemysłu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TAPICER

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TAPICER Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TAPICER SYMBOL CYFROWY 743 [03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) czytać oraz sporządzać rysunki techniczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ SYMBOL CYFROWY 712[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) organizować, uŝytkować i likwidować

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK PRECYZYJNY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK PRECYZYJNY Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK PRECYZYJNY SYMBOL CYFROWY 731[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń; symbol 723310 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych symbol cyfrowy: 723[03]

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych symbol cyfrowy: 723[03] Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych symbol cyfrowy: 723[03] I. ZAŁOśENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE PROWADZONE W KATEDRZE. Informatyka w przemyśle spożywczym. Teoria mechanizmów i maszyn. Inżynieria procesowa

PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE PROWADZONE W KATEDRZE. Informatyka w przemyśle spożywczym. Teoria mechanizmów i maszyn. Inżynieria procesowa PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE PROWADZONE W KATEDRZE Informatyka w przemyśle spożywczym Teoria mechanizmów i maszyn Inżynieria procesowa Urządzenia przemysłu spożywczego Eksploatacja w przemyśle spożywczym Linie

Bardziej szczegółowo

Pracownik pomocniczy stolarza

Pracownik pomocniczy stolarza Podstawa programowa kształcenia w zawodzie: Pracownik pomocniczy stolarza Obowiązuje w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku od 1 września 2017 r. Wyciąg na podstawie załącznika

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: ślusarz; symbol 722204 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

MALARZ - TAPECIARZ 52 03

MALARZ - TAPECIARZ 52 03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 52 03 Obecnie: 714 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 1. OPIS

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH SYMBOL CYFROWY 712[04] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2016 r. - Fundusz Pracy

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2016 r. - Fundusz Pracy PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2016 r. - Fundusz Pracy L.p. NAZWA SZKOLENIA ZAKRES SZKOLENIA ILOŚĆ OSÓB PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI/ ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA W GODZINACH CHARAKTERYSTYKA OSÓB, DLA KTÓRYCH KIEROWANE

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej;

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH Załącznik 11 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH SYMBOL CYFROWY 811[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01]

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Technik agrobiznesu errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Strona 23 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: złotnik-jubiler symbol: 731305 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TECHNOLOGII SZKŁA

TECHNIK TECHNOLOGII SZKŁA AU.05. AU.49. Wytwarzanie wyrobów ze szkła Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 311925 Technik technologii szkła 311925 Technik technologii

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik precyzyjny; symbol 731103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (***

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH - MISTRZ w zawodzie: STOLARZ Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodach (* Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy (** Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OBUWNIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OBUWNIK Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OBUWNIK SYMBOL CYFROWY 744[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) dobierać materiały obuwnicze do realizacji

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: operator obrabiarek skrawających; symbol 722307 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

II. BLOKI PROGRAMOWE

II. BLOKI PROGRAMOWE I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać podstawowe rodzaje oraz właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych; 2) charakteryzować sposoby wytwarzania tworzyw

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: lakiernik; symbol 713201 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Mechanik automatyki przemysłowej i

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.19. dla

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 311[52] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Transportu Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych; symbol 812106 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy konstrukcji maszyn Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu : technik pojazdów samochodowych ; symbol:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 31 marca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 31 marca 2006 r. DZIENNIK USTAW Z 2006 R. NR 62 POZ. 439 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz, blacharz samochodowy, koszykarzplecionkarz,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA SYMBOL CYFROWY 311 [24] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: modelarz odlewniczy ; symbol 721104 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu. Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu. Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu Zawód: technik drogownictwa symbol cyfrowy: 311[45] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. W wyniku

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: cieśla; symbol: 711501 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01]

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Strona 13 punkt 1.2. otrzymuje brzmienie: 1.2. stosowa akty

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: lakiernik Symbol cyfrowy: 714 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych; symbol

Bardziej szczegółowo

Szkolenia zawodowe w przemyśle drzewnym

Szkolenia zawodowe w przemyśle drzewnym Szkolenia zawodowe w przemyśle drzewnym Historia Pierwszy w Polsce cech stolarski powstał w 1489 w Krakowie. Rozwój meblarstwa wiązał się z rozwojem miast, a tym samym z rozwojem mieszczaństwa. Pierwszą

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator urządzeń przemysłu ceramicznego; symbol 818115

Bardziej szczegółowo

Plan studiów kierunek Technologia drewna studia stacjonarne pierwszego stopnia

Plan studiów kierunek Technologia drewna studia stacjonarne pierwszego stopnia Nazwa modułu/ przedmiotu Liczb a ECTS Plan studiów kierunek studia stacjonarne pierwszego stopnia łącznie (4+5+6+ 7+8) Liczba godzin zajęcia dydaktyczne wykł ćwicz. inne z udziałem naucz. inne praca własna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUŚNIERZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUŚNIERZ Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUŚNIERZ SYMBOL CYFROWY 743[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać, sortować i dobierać

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03]

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Technik handlowiec errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Strona 16 punkt 2.1. otrzymuje brzmienie: 2.1. kalkulowa cen hurtow i detaliczn, kalkulowa cen hurtow i detaliczn,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Złotnik-jubiler symbol: 731305 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ SYMBOL CYFROWY 313[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej; symbol 812105

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Technik technologii szkła; symbol 311925 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: monter mechatronik ; symbol 742114 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Plan studiów kierunek Technologia drewna studia stacjonarne pierwszego stopnia

Plan studiów kierunek Technologia drewna studia stacjonarne pierwszego stopnia Plan studiów kierunek studia stacjonarne pierwszego stopnia Nazwa modułu/ przedmiotu Liczb a ECTS łącznie (4+5+6+ 7+8) Liczba godzin zajęcia dydaktyczne wykł ćwicz. inne z udziałem naucz. inne praca własna

Bardziej szczegółowo

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** zawód pozaszkolny

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** zawód pozaszkolny STOLARZ MEBLOWY 752208 - CZELADNIK STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH - CZELADNIK w zawodzie: STOLARZ MEBLOWY Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodach (* Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** zawód pozaszkolny

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** zawód pozaszkolny STOLARZ BUDOWLANY 711503 - CZELADNIK STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH - CZELADNIK w zawodzie: STOLARZ BUDOWLANY Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodach (* Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik technologii ceramicznej; symbol 311921 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: stolarz Symbol cyfrowy: 742 [01] Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU 1 STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu zrealizowania procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik technologii wyrobów skórzanych; symbol 311926 (na podbudowie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: operator maszyn i urządzeń odlewniczych; symbol 812107

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kowal Symbol cyfrowy: 722 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii maszyn

Podstawy technologii maszyn Podstawy maszyn Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia stopnia pierwszego o profilu ogólnoakademickim Przedmiot: Podstawy maszyn Status przedmiotu: obowizkowy Kod ZIP 1 N

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* / przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* / przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* / przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: monter mechatronik; symbol 742114 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo