PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej

2 I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. Umiejtnoci zawodowe, stanowice kwalifikacje w zawodzie W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) posługiwa si podstawowymi pojciami ekonomicznymi oraz pojciami z zakresu prawa, statystyki i sprawozdawczoci, 2) stosowa marketingow strategi działania przedsibiorstwa, 3) korzysta z rónych ródeł prawa, 4) interpretowa ogólne prawa ekonomiczne oraz stosowa zasady rachunku ekonomicznego, 5) stosowa zasady organizacji pracy, w tym organizowa prac własn i prac niewielkich zespołów ludzkich, 6) szacowa (weryfikowa) wyniki oblicze, 7) wykonywa podstawowe prace kancelaryjne, w tym redagowa pisma, a take sporzdza protokoły, sprawozdania, notatki słubowe oraz redagowa telegramy i telefonogramy, 8) prowadzi korespondencj w sprawach osobowych, finansowych, a take korespondencj z kontrahentami przedsibiorstwa i innymi instytucjami, 9) pisa na maszynie i wykonywa czynnoci pozwalajce na zachowanie sprawnoci tej maszyny, a take obsługiwa typowe maszyny i urzdzenia biurowe, w tym posługiwa si komputerem PC, a w szczególnoci: a) posługiwa si wybranymi elementami systemu operacyjnego, b) korzysta z wybranego systemu zarzdzania baz danych, c) posługiwa si wybranym arkuszem kalkulacyjnym, d) biegle posługiwa si wybranym edytorem tekstowym, 10) wykorzystywa komputery w gromadzeniu i przygotowywaniu informacji niezbdnych w zarzdzaniu, 11) korzysta z opracowa statystycznych i innych ródeł danych oraz opracowywa i prezentowa materiał statystyczny, 12) stosowa zasady dobrego wychowania oraz kształtowa aparycj (ubiór, sposób poruszania si, fryzura, higiena osobista), 13) prowadzi sprawy wynikajce ze współpracy przedsibiorstwa z: 2

3 a) instytucjami finansowymi (banki, ubezpieczyciele, biura maklerskie), b) organami administracji rzdowej, c) organami samorzdu terytorialnego, d) krajowymi przedsibiorstwami oraz niektóre sprawy z podmiotami zagranicznymi, 14) oblicza i odprowadza podatki oraz prowadzi typowe zapisy w podatkowej ksidze przychodów i rozchodów oraz ewidencjach przychodów, 15) prowadzi negocjacje, 16) sporzdzi plan działania małego przedsibiorstwa oraz sporzdza plany finansowe, 17) stosowa podstawowe metody analizy ekonomicznej przedsibiorstwa, w tym zasady i metody analizy finansowej (oblicza i interpretowa miary, i wskaniki, a take posługiwa si rachunkiem procentowym, odsetkowym i dyskontowym), 18) wykorzystywa w praktyce znajomo podstawowych zagadnie ekonomicznych dotyczcych zwłaszcza: a) zarzdzania i jego funkcji, b) marketingu, c) systemu finansowego pastwa i jednostek samorzdu terytorialnego, to jest: gmin, powiatów i województw samorzdowych, d) systemu finansowego przedsibiorstw, e) systemu finansowego jednostek budetowych, zakładów budetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budetowych, rodków specjalnych jednostek budetowych, funduszów celowych, f) systemu finansowego instytucji finansowych, g) teorii pienidza, h) funkcjonowania midzynarodowych instytucji finansowych, 19) stosowa zasady rachunkowoci (w jednostkach prowadzcych działalno gospodarcz, instytucjach finansowych, jednostkach i zakładach budetowych oraz gospodarstwach pomocniczych, objtych budetem pastwa i jednostek samorzdu terytorialnego) to jest: a) sporzdza i kontrolowa dokumenty ksigowe, 3

4 b) ewidencjonowa zmiany zachodzce w majtku i kapitale, c) ustala wynik finansowy, d) sporzdza zestawienie obrotów i sald, rachunek zysków i strat oraz bilans, e) interpretowa zapisy ksigowe dokonywane w rónych formach, w tym równie przy wykorzystywaniu komputerowej techniki obliczeniowej, z uwzgldnieniem rachunkowoci: finansowej, rzeczowej, podatkowej, zarzdczej lub kosztów oraz sprawozda finansowych i ich analizy, 19) sporzdza podstawowe sprawozdania finansowe oraz wykorzystywa je w kontaktach z otoczeniem, 20) posługiwa si podstawowymi narzdziami rachunkowoci zarzdczej, 21) wykorzystywa nowoczesne metody techniki (rachunkowo informatyczna), 22) rozumie potrzeb cigłego samokształcenia w celu aktualizacji posiadanych wiadomoci i umiejtnoci. 2. Wymagania psychofizyczne właciwe dla zawodu: 1) umiejtno sprawnego komunikowania si oraz szybkiego nawizywania kontaktów, 2) dobry stan zdrowia, 3) dobra pami, 4) spostrzegawczo, 5) zamiłowanie do porzdku, 6) dokładno i systematyczno w działaniu, 7) pełna sprawno rk, 8) systematyczno i wytrwało, 9) umiejtno współdziałania. A. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Kształcenie w zawodzie technik rachunkowoci ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania typowych zada zawodowych: 4

5 1) prowadzenie rachunkowoci, 2) dokonywanie rozlicze finansowych, 3) kontrola dokumentów ksigowych, 4) sporzdzanie sprawozda finansowych oraz przygotowywanie ich do weryfikacji, 5) przechowywanie dokumentacji ksigowej, 6) nadzorowanie terminowej spłaty zobowiza i ciganie nalenoci i roszcze, 7) wykonywanie typowych czynnoci planistycznych i analitycznych, 8) obsługa komputera i wykonywanie podstawowych czynnoci biurowych. Zadania te wykonywane s w komórkach rachunkowoci we wszystkich przedsibiorstwach, jednostkach i zakładach budetowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, a take urzdach skarbowych i urzdach jednostek samorzdu terytorialnego. Jako szczególny nawyk kadego technika rachunkowoci naley traktowa cigłe aktualizowanie i doskonalenie posiadanych umiejtnoci. Konieczno ta wynika z czstych zmian przepisów prawnych. Kształcenie w zawodzie technik rachunkowoci powinno z jednej strony zapewni kwalifikacje właciwe dla zawodu, z drugiej za przygotowanie techników rachunkowoci powinno oznacza wyposaenie ich w taki zakres wiedzy i umiejtnoci o charakterze ogólnoekonomicznym i ogólnokształccym, który pozwoli na szybkie przekwalifikowanie si lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji. Nabycie umiejtnoci okrelonych w opisie kwalifikacji absolwenta powinno umoliwi nie tylko wykonywanie zada typowych dla tego zawodu, lecz take na podjcie działalnoci gospodarczej na własny rachunek. Kształcenie technika rachunkowoci odbywa si w szkole i w zakładach, w których uczniowie odbywaj praktyk zawodow. Prawidłowe ukształtowanie umiejtnoci niezbdnych w zawodzie wymaga, aby szkoła posiadała nastpujce, właciwie wyposaone pracownie i klasopracownie: 1) pracowni komputerow, 2) pracowni techniki biurowej, 3) klasopracowni finansów, 4) klasopracownie rachunkowoci. Pracownia komputerowa powinna by wyposaona w 15 stanowisk komputerowych 1 stanowisko dla 2 uczniów (słuchaczy), 2-3 drukarki oraz aktualne, licencjonowane programy uytkowe. 5

6 Pracownia techniki biurowej powinna by wyposaona w komputery lub maszyny do pisania (dla kadego ucznia jedno urzdzenie), dziennik podawczy, typowe formularze, przykładowe instrukcje kancelaryjne i wykazy akt. Klasopracownie powinny by wyposaone, niezalenie od rodków technicznych, w podrczn biblioteczk obejmujc kodeksy i inne publikacje prawne, poradniki, katalogi, klasyfikacje oraz czasopisma. W zawodzie technik rachunkowoci wyodrbniono pi bloków programowych. Jako kryterium zastosowano grupowanie pokrewnych umiejtnoci w logiczne zbiory: 1) Przedsibiorcy. 2) Finanse. 3) Rachunkowo. 4) Problematyka ogólnoekonomiczna. 5) Informacja w przedsibiorstwie. I. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE Nazwa bloku programowego Minimalna liczba godzin w cyklu kształcenia w % */ Przedsibiorcy 8 Finanse 10 Rachunkowo 28 Problematyka ogólnoekonomiczna 14 Informacja w przedsibiorstwie 20 Razem 80**/ */ Podział godzin na poszczególne bloki programowe dotyczy zarówno kształcenia młodziey jak i dorosłych (w systemie stacjonarnym i zaocznym). **/ Pozostałe 20% godzin pozostaje do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. I. PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W BLOKACH PROGRAMOWYCH 6

7 PRZEDSIBIORCY 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) posługiwa si pojciami z zakresu funkcjonowania przedsibiorstw, a take wyszukiwa te pojcia w rónych ródłach, 2) dokonywa klasyfikacji przedsibiorstw, 3) przeprowadzi rozmow kwalifikacyjn, zwizan z przyjmowaniem pracownika do pracy, 4) zorganizowa prac własn, 5) stosowa na uproszczonych przykładach zasady racjonalnej organizacji pracy i zasady zarzdzania, 6) zastosowa (w typowych sytuacjach) zasady prowadzenia negocjacji, 7) sprawnie liczy i szacowa wyniki, ze szczególnym uwzgldnieniem odsetek i dyskonta, 8) wykonywa czynnoci niezbdne do podjcia działalnoci gospodarczej na własny rachunek, 9) analizowa typowe zdarzenia gospodarcze poprzez stosowa zasady i metody analizy ekonomicznej przy uyciu rónych wskaników, 10) wykorzystywa prawidłowoci zwizane z motywami zachowa konsumentów, 11) przestrzega przepisów z zakresu bezpieczestwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpoarowych. 1. Treci kształcenia (działy programowe): 1) Wiadomoci wstpne. 2) Przedsibiorstwa i ich klasyfikacja. 3) Obszary działalnoci przedsibiorstw. 4) Czynniki wytwórcze. 5) Współpraca przedsibiorstwa z bankami, ubezpieczycielami i innymi instytucjami, które stanowi otoczenie przedsibiorstwa. 6) Planowanie i analiza. 7) Organizacja i zarzdzanie. 8) Organizacja gospodarki narodowej. 7

8 9) Podejmowanie działalnoci gospodarczej na własny rachunek. 1. Zalecenia dotyczce oceniania W ocenie umiejtnoci proponuje si wykorzystanie nastpujcych kryteriów: 1) poprawno posługiwania si pojciami ekonomicznymi, 2) prawidłowe organizowanie pracy własnej, 3) szacowanie wyników wykonywanych oblicze, 4) stosowanie zasad planowania i analizy ekonomicznej. Proponuje si nastpujce metody kontroli wyników kształcenia: 1) sprawdzian testowy o rónych formach zada, 2) pytania problemowe, 3) rozmowy sterowane, 4) wiczenia praktyczne, w szczególnoci wypełnianie dokumentów zwizanych z podejmowaniem działalnoci gospodarczej na własny rachunek, 5) obserwacja działa w typowej sytuacji zawodowej lub sytuacji symulowanej, RACHUNKOWO 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) posługiwa si terminologi z zakresu rachunkowoci jednostek gospodarczych, 2) rozrónia elementy rachunkowoci i ich wzajemne powizania, 3) korzysta z przepisów ustawy o rachunkowoci, przepisów podatkowych, celnych i innych przepisów prawnych wykorzystywanych w rachunkowoci, 4) sprawnie liczy i szacowa wyniki, 5) posługiwa si zakładowym planem kont, 6) okrela zasady sporzdzania dowodów ksigowych, 7) identyfikowa składniki majtku i kapitałów, 8

9 8) sporzdza i dekretowa dowody zwizane z działalnoci przedsibiorstwa, 9) stosowa zasady przechowywania dokumentów ksigowych, 10) ewidencjonowa i interpretowa operacje gospodarcze na podstawie dowodów ksigowych oraz zakładowego planu kont (na kontach bilansowych i wynikowych oraz pozabilansowych), 11) stosowa zasady prowadzenia ewidencji analitycznej właciwej dla poszczególnych składników aktywów i pasywów, 12) analizowa i interpretowa zapisy ksigowe na kontach ksigi głównej i kontach ksig pomocniczych, 13) oblicza amortyzacj, 14) klasyfikowa i grupowa w ksigach rachunkowych rodki pienine w kasie i na rachunkach bankowych oraz rodki pienine w drodze, 15) stosowa podstawowe zasady ewidencji rozrachunków (nalenoci i zobowiza z kontrahentami, z pracownikami oraz rozrachunków publiczno-prawnych), 16) rozrónia i ujmowa w ksigach rachunkowych papiery wartociowe (długoterminowe i krótkoterminowe), 17) ustala i rozlicza odchylenia od cen ewidencyjnych rzeczowych składników majtku obrotowego, 18) wycenia składniki majtku, 19) identyfikowa kategorie kosztów, 20) rozrónia warianty rachunku kosztów, 21) rozlicza koszty w czasie, 22) ustala i grupowa w ksigach rachunkowych przychody działalnoci operacyjnej (ze sprzeday produktów, towarów, materiałów), 23) ustala i grupowa w ksigach rachunkowych: pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, straty i zyski nadzwyczajne, 24) stosowa podstawowe metody kalkulacji jednostkowej kosztów produkcji, 25) rozrónia poszczególne odmiany kapitału własnego, 26) rozrónia fundusze podstawowe w spółdzielniach prowadzcych działalno gospodarcz i spółdzielniach mieszkaniowych, 9

10 27) stosowa zasady tworzenia rezerw oraz wyrónia przychody przyszłych okresów, 28) przeprowadza i rozlicza inwentaryzacj, 29) ustala wynik finansowy podmiotu oraz stosowa zasady jego rozliczania, 30) sporzdza bilans oraz rachunek zysków i strat, 31) posługiwa si podstawowymi technicznymi prowadzenia ksig rachunkowych, 32) stosowa zasady ewidencji za pomoc komputera, 33) rozrónia specyfik rachunkowoci w jednostkach gospodarczych o rónych rodzajach działalnoci (produkcja, usługi, handel), 34) zdefiniowa istot rachunkowoci zarzdczej, 35) stosowa specyficzne zasady rachunkowoci: banków, ubezpieczycieli, rachunkowoci jednostek budetowych oraz szczególne zasady rachunkowoci jednostek nie prowadzcych działalnoci gospodarczej. 2. Treci kształcenia (działy programowe): 1) Istota, funkcje i znaczenie rachunkowoci. 2) Majtek i kapitały (fundusze) jednostek gospodarczych. 3) Bilans. Operacje gospodarcze. 4) Dokumentacja ksigowa. 5) Konta bilansowe i wynikowe. 6) Kierunki uszczegółowienia ewidencji. 7) Techniczne formy rachunkowoci. 8) Organizacja rachunkowoci w jednostce gospodarczej. 9) rodki pienine i krótkoterminowe papiery wartociowe. 10) Rozrachunki i roszczenia. 11) Rozliczenia midzyokresowe kosztów. 12) Obrót materiałowy. 13) Majtek trwały. 14) Inwentaryzacja. 15) Ewidencja i rozliczenie kosztów działalnoci. 16) Kalkulacja kosztów działalnoci. 10

11 17) Sprzeda produktów (wyrobów, robót i usług). 18) Obrót towarowy magazynowy i tranzytowy: zakup, zapasy, sprzeda. 19) Rezerwy i przychody przyszłych okresów. 20) Pozostałe przychody i koszty operacyjne. 21) Przychody i koszty finansowe. 22) Straty i zyski nadzwyczajne. 23) Ustalenie i podział wyniku finansowego w jednostkach gospodarczych o rónych rodzajach działalnoci. 24) Kapitały (fundusze). 25) Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa i sprawozdanie z przepływu rodków pieninych. 26) Specyficzne zasady rachunkowoci banków. 27) Specyficzne zasady rachunkowoci ubezpieczycieli. 28) Specyficzne zasady rachunkowoci jednostek budetowych. 29) Szczególne zasady rachunkowoci jednostek nieprowadzcych działalnoci gospodarczej. 3. Zalecenia dotyczce oceniania W ocenie umiejtnoci proponuje si wykorzystanie nastpujcych kryteriów: 1) poprawno posługiwania si terminologi, 2) właciwe szacowanie wyników wykonywanych oblicze, 3) stosowanie zasad rachunkowoci 4) sporzdzanie i dekretowanie dowodów ksigowych, 5) ewidencjonowanie i interpretowanie operacji gospodarczych, 6) analizowanie i interpretowanie zapisów ksigowych, 7) ustalanie wyniku finansowego i ewidencja jego podziału, 8) sporzdzanie i analizowanie sprawozda finansowych. Proponuje si nastpujce metody kontroli wyników kształcenia: 11

12 1) wiczenia praktyczne w szczególnoci: ewidencja operacji, dokonywanie oblicze, wypełnianie dokumentów, sporzdzanie sprawozda, 2) pytania problemowe, 3) obserwacja działa w typowej sytuacji zawodowej lub sytuacji symulowanej. FINANSE 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) posługiwa si terminologi z zakresu finansów, 2) aktualizowa wiedz z zakresu finansów, 3) wykazywa rónice midzy finansami prywatnymi i publicznymi, 4) okrela pojcie i rodzaje pienidza, 5) rozrónia funkcje pienidza, 6) wyjani zasady kreacji pienidza, 7) rozpoznawa rodzaje strumieni pieninych, 8) rozrónia pojcia: gospodarka finansowa, polityka finansowa, system finansowy, 9) charakteryzowa zadania aparatu finansowego, 10) okrela zasady funkcjonowania przedsibiorstw, 11) rozrónia i charakteryzowa poszczególne elementy majtku przedsibiorstwa, 12) ocenia opłacalno korzystania z rónych ródeł finansowania, 13) okrela czynniki wpływajce na wielko przychodów ze sprzeday, 14) dokona klasyfikacji kosztów, 15) oblicza wynik finansowy i dokonywa jego podziału (według zasad stosowanych w rónych przedsibiorstwach), 16) ocenia sytuacj finansow przedsibiorstwa na podstawie wybranych wskaników, 17) rozrónia metody prywatyzacji, 18) okrela pojcie, znaczenia i funkcje budetu pastwa, 19) objani sposób uchwalania budetu, 20) przedstawi zasady wykonywania i kontroli budetu, 12

13 21) ustala i ocenia aktualn struktur dochodów budetowych, 22) klasyfikowa i rozrónia dochody budetowe, 23) klasyfikowa podatki, 24) rozrónia elementy konstrukcyjne podatków, 25) oblicza nalenoci podatkowe, 26) rozlicza si z urzdem skarbowym (prowadzi ksigi i ewidencje podatkowe, wypełnia formularze: PIT, VAT), 27) ocenia aktualny system podatkowy, 28) klasyfikowa wydatki budetowe, 29) oblicza i analizowa aktualn struktur wydatków budetowych, 30) klasyfikowa dochody jednostek samorzdu terytorialnego, 31) odrónia filary systemu emerytalnego, 32) dokonywa wyboru funduszu emerytalnego, 33) oblicza wysoko składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, 34) rozrónia rodzaje operacji bankowych, 35) odrónia instrumenty oddziaływania NBP na działalno innych banków, 36) klasyfikowa i rozrónia papiery wartociowe, 37) okrela funkcje giełdy, 38) rozrónia rynek podstawowy, równoległy, blokowy, 39) składa zlecenia w biurze maklerskim, 40) charakteryzowa zadania instytucji zwizanych z Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie, 41) korzysta z ceduły giełdowej, 42) stosowa formy rozlicze gotówkowych i bezgotówkowych, 43) wykazywa zalety stosowania kart płatniczych, 44) sporzdza wnioski kredytowe, 45) udziela porad w zakresie produktów bankowych, 46) korzysta z informacji, prospektów, ulotek przy wyborze form lokowania rodków pieninych, 47) umiejscowi polski system finansowy na tle innych pastw. 13

14 2. Treci kształcenia (działy programowe) 1. Ogólne zagadnienia finansów: a) Pojcie i funkcje finansów, b) Finanse prywatne i publiczne, c) Pienidz, d) Zasady gospodarki finansowej pastwa. 2) Finanse przedsibiorstw: a) Rodzaje przedsibiorstw, b) Majtek przedsibiorstw, c) ródła finansowania działalnoci gospodarczej, d) Tworzenie i podział wyniku finansowego w przedsibiorstwach, e) Prywatyzacja. 3) Gospodarka budetowa pastwa: a) Pojcie i funkcje budetu, b) Tryb opracowywania i uchwalania budetu, c) Dochody budetowe, d) Wydatki budetowe, e) Budety jednostek samorzdu terytorialnego. 4) System finansowy ubezpiecze: a) Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, b) Ubezpieczenia majtkowe i osobowe, c) Instytucje ubezpieczeniowe. 5) System pienino-kredytowy: a) Banki, b) Rynek papierów wartociowych, c) Rozliczenia pienine, d) Kredyty, e) Oszczdnoci. 3. Zalecenia dotyczce oceniania W ocenie umiejtnoci proponuje si wykorzystanie nastpujcych kryteriów: 14

15 1) poprawno posługiwania si pojciami z zakresu finansów, 2) posługiwanie si przepisami prawa, literatur i pras dotyczc finansów, 3) weryfikowanie wyników wykonywanych oblicze, 4) rozliczanie si z urzdem skarbowym, 5) przekonanie o koniecznoci aktualizacji wiedzy z zakresu finansów, 6) naliczanie i odprowadzanie składek ubezpieczeniowych Proponuje si nastpujce metody kontroli wyników kształcenia: 1) sprawdzian testowy o rónych formach zada, 2) pytania problemowe, 3) prace sporzdzone przez uczniów (słuchaczy) samodzielnie lub w grupach, na przykład: metod projektów, 4) wiczenia praktyczne, w szczególnoci wypełnianie dokumentów, 5) obserwacja działa w typowej sytuacji zawodowej lub sytuacji symulowanej (biuro maklerskie, bank). INFORMACJA W PRZEDSIBIORSTWIE 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) posługiwa si podstawowymi pojciami z zakresu: informatyki, technik biurowych i statystyki, w tym klasyfikowa te pojcia, 2) korzysta z literatury i innych ródeł informacji, 3) rozwizywa problemy komunikacji interpersonalnej w pracy, 4) wykorzystywa w pracy biurowej rodki techniczne i materiały biurowe (umiejtno ta powinna by kształtowana przede wszystkim w czasie zaj praktycznych lub praktyki zawodowej), 5) wykonywa typowe czynnoci kancelaryjne, w szczególnoci: przyjmowanie, wydawanie i rejestrowanie korespondencji, 6) redagowa tre pism i wypełnia formularze w sprawach osobowych, sprawach zwizanych z transakcjami zakup-sprzeda i innych sprawach zwizanych z rachunkowoci i finansami, 7) redagowa, w jzyki obcym, treci pism w typowych sprawach, 8) uczestniczy w przepływie informacji w formie kontaktów bezporednich, poprzez zorganizowanie zebrania lub przyjmowanie interesantów, 15

16 9) przygotowywa i przeprowadza proste badania statystyczne, w tym dobiera jednostki do próby statystycznej, 10) opracowywa i prezentowa zabrany materiał statystyczny, 11) biegle posługiwa si typowymi miarami statystycznymi stosowanymi w analizie ekonomicznej (wskaniki struktury, rednia arytmetyczna, indeksy proste i współczynniki natenia), 12) oblicza i interpretowa dominant, median, miary rozproszenia, indeksy agregatowe, współczynniki korelacji, a take wybra miar statystyczn najlepsz w danej sytuacji, 13) obsługiwa klawiatur, 14) korzysta z Windows w jednostkach samodzielnych oraz w sieci (arkusz kalkulacyjny, baza danych, edytor tekstu), 15) korzysta z arkusza kalkulacyjnego, bazy danych w celu rozwizywania podstawowych problemów ekonomicznych, 16) obsługiwa wybrany program: kadrowo-płacowy, komputerow ksig przychodów i rozchodów, obsługiwa wybrany system finansowoksigowy lub inne systemy ekonomiczno-finansowe, 17) wykonywa typowe czynnoci zwizane z utrzymaniem w sprawnoci sprztu komputerowego i maszyny do pisania, 18) wypełnia obowizki pracownicze tak, aby kształtowa pozytywn opini o przedsibiorstwie, 19) łatwo porozumiewa si ze współpracownikami i innymi osobami, w tym take prowadzi dyskusje i negocjacje, 20) dba o właciwy wygld zewntrznym i stosowa zasady dobrego zachowania, 21) organizowa własne stanowisko pracy, 22) panowa nad negatywnymi emocjami, unika konfliktów i dokonywa samooceny, 23) szacowa wyniki oblicze. 2. Treci kształcenia (działy programowe): 1) Bariery w komunikacji. 2) rodki techniczne i materiały pomocnicze w pracy biurowej. 3) Przepływ informacji w podmiocie gospodarczym. 4) Zasady redagowania treci pism. 5) Korespondencja w sprawach osobowych. 16

17 6) Korespondencja midzy dostawc a odbiorc. 7) Typowe czynnoci biurowe na przykładzie sekretariatu. 8) Badania statystyczne. 9) Analiza statystyczna. 10) Czynnoci operatorskie zwizane z obsług klawiatury. 11) Uytkowe programy komputerowe. 12) Rozwizywanie problemów ekonomicznych za pomoc komputera. 13) Zasady kształtowania stosunków midzyludzkich w pracy. 14) Wygld zewntrzny pracownika. 15) Organizacja własnego stanowiska pracy. 3. Zalecenia dotyczce oceniania Proponuje si wykorzystanie nastpujcych kryteriów: 1) właciwe posługiwania si jzykiem ekonomicznym, 2) wykorzystywanie komputera, 3) obsługa klawiatury, 4) interpretowanie miar statystycznych, 5) sporzdzanie pism i wypełnianie formularzy, 6) prawidłowe organizowanie pracy własnej, 7) szacowanie wyników wykonywanych oblicze, 8) forma prac pisemnych lub ustnych prezentacji tematów (sposób zapisywania liczb, wypełniania dokumentów, dokładno wylicze, szacowanie wyników, precyzja formułowania myli, dokładno, kontrola emocji, komunikatywno, estetyka, gotowo do aktualizacji wiedzy), 9) stosowanie samooceny. Proponuje si nastpujce metody kontroli wyników kształcenia: 1) sprawdzian testowy o rónych formach zada, 2) obserwacja działa w typowej sytuacji zawodowej lub sytuacji symulowanej, w szczególnoci przygotowanie i przeprowadzenie zebrania, 3) rozmowy sterowane, 17

18 4) wiczenia praktyczne w szczególnoci: obsługa komputera, wypełnianie formularzy, sporzdzanie pism, obliczanie i interpretowanie miar statystycznych, 5) obserwacja wygldu zewntrznego ucznia, sposobu poruszania si, skutecznoci komunikowania si z innymi uczniami. PROBLEMATYKA OGÓLNOEKONOMICZNA 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) posługiwa si podstawowymi pojciami ekonomicznymi, 2) charakteryzowa cele gospodarowania, 3) wyjania znaczenie potrzeb i ich hierarchii, 4) okrela zasady racjonalnego gospodarowania, 5) charakteryzowa zasady działania mechanizmu rynkowego, 6) okrela podstawy podejmowania decyzji przez konsumentów i producentów, 7) charakteryzowa rol budetu pastwa, 8) okrela rol banków w gospodarce, 9) odrónia rodzaje bezrobocia i okrela jego przyczyny, 10) charakteryzowa cele polityki gospodarczej pastwa, 11) charakteryzowa powizania polskiej gospodarki z zagranic, 12) okrela istot i rodzaje wykładni prawa, 13) korzysta z rónych ródeł prawa, 14) stosowa jzyk obcy w kontaktach słubowych (w mowie i pimie). 2. Treci kształcenia (działy programowe): 1) Podstawowe kategorie ekonomiczne: a) Potrzeby, b) Rynek, c) Przedsibiorstwo, d) Płace, e) Rynek kapitałowy, 18

19 f) Pastwo-gospodarka. 2) Elementy prawa: a) Podstawowe pojcia prawne, b) Rodzaje i przykłady zdarze prawnych, c) Wybrane działy prawa: cywilne, handlowe, finansowe, pracy i ubezpiecze społecznych, rodzinne i opiekucze. 3) Jzyk obcy zawodowy: a) Produkcja, handel, usługi, b) Prezentacja zakładu pracy, c) Korespondencja, d) Kontakty słubowe. 3. Zalecenia dotyczce oceniania W ocenie umiejtnoci proponuje si wykorzystanie nastpujcych kryteriów: 1) poprawno posługiwania si pojciami prawnymi i ekonomicznymi, 2) korzystanie z przepisów prawa, 3) biegło w porozumiewaniu si w jzyku obcym. Proponuje si nastpujce metody kontroli wyników kształcenia: 1) sprawdzian testowy o rónych formach zada, 2) pytania problemowe, 3) rozmowy sterowane, 4) wiczenia praktyczne, w szczególnoci wyszukiwanie przepisów prawnych, 5) obserwacja działa w sytuacji symulowanej. 19

TECHNIK EKONOMISTA 23 02

TECHNIK EKONOMISTA 23 02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA 23 02 Obecnie: 341 [02] Akceptuj Zatwierdzam Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się podstawowymi

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01] Dziennik Ustaw Nr 154 11878 Poz. 1033 Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Załcznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ SYMBOL CYFROWY 341[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) przestrzega przepisów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI. - wypełniać obowiązki pracownicze tak, aby kształtować pozytywną opinię o przedsiębiorstwie,

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI. - wypełniać obowiązki pracownicze tak, aby kształtować pozytywną opinię o przedsiębiorstwie, Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Oddział Zabrze Ul. Wolności 299, 41-800 Zabrze PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Cele kształcenia Po odbyciu praktyki słuchacz powinien umieć: - zorganizować

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne II

Wychowanie fizyczne II Wychowanie fizyczne II WM Karta (sylabus) Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Wychowanie fizyczne II Kod Status : obowizkowy ZIP 1 S 0 3 31-0_0 Jzyk wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOSC TEORIA OGÓLNA

RACHUNKOWOSC TEORIA OGÓLNA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI ~ ~ RACHUNKOWOSC TEORIA OGÓLNA I ZADANIA Z ROZWIĄZANIAMI MARIA NIEWIADOMA wydanie 2 zmienione Spis treści Wstęp 11 Wykaz kont według zespołów - I wariant, wersja podstawowa (minimum)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Technikum Ekonomiczne Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien umieć: definiować pojęcia: rachunkowość, dokument księgowy, majątek, kapitał, operacja gospodarcza,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03]

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Technik handlowiec errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Strona 16 punkt 2.1. otrzymuje brzmienie: 2.1. kalkulowa cen hurtow i detaliczn, kalkulowa cen hurtow i detaliczn,

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z mi syntetycznymi Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr.42../05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia..17.05.2005 rok w sprawie sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Anna Zysnarska RachunkowoϾ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej

Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej stan prawny na dzieñ 31 sierpnia 2016 r. ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk 2016 Wstęp...............................................

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 311[44] Obecnie: 342 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"

Lokalna Grupa Działania Razem dla Powiatu Radziejowskiego Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" Opis stanowisk pracowników 1. Biurem Stowarzyszenia kieruje Prezes/Dyrektor ds. koordynacji pracy biura i organów LGD powołany przez Zarzd Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8 Spis tre ści Część I. System finansowy przedsiębiorstwa....................... 8 1. Majątek podmiotu gospodarczego................................. 8 1.1. Majątek i jego struktura......................................

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont według zespołów I wariant, wersja podstawowa (minimum) Wykaz kont według zespołów II wariant, wersja poszerzona (maksimum)

Wykaz kont według zespołów I wariant, wersja podstawowa (minimum) Wykaz kont według zespołów II wariant, wersja poszerzona (maksimum) Rachunkowość. Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami. Maria Niewiadoma Podręcznik łączy treść wykładów z ćwiczeniami i zadaniami, które mogą być realizowane na zajęciach z wykładowcami bądź samodzielnie.

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie SPRZEDAWCA i TECHNIK HANDLOWIEC Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK Załcznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 311[50] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA SYMBOL CYFROWY 311 [24] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 512 [03] Obecnie: 341 [07] Akceptuj: Zatwierdzam: Prezes Urzdu Kultury

Bardziej szczegółowo

Zawód: Technik rachunkowości 431103

Zawód: Technik rachunkowości 431103 Zawód: Technik rachunkowości 431103 Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie absolwentów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI (SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO)

RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI (SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO) II stopień ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego Program nr 543 wpisany do Banku Programów 1 września 2010 r. RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy: 341[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01]

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Technik agrobiznesu errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Strona 23 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU PODSTAW RACHUNKOWOŚCI DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO

RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU PODSTAW RACHUNKOWOŚCI DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO I stopień ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego Program nr 542 wpisany do Banku Programów 1 września 2010 r. RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU PODSTAW RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 752512 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 23 Marzec - 9 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: III TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/

WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: III TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/ WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: III TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/2009.02.03 Tematyka Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej

Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej 1.Rachunkowość finansowa w systemie informacji ekonomicznej (Zbigniew Messnei) 1.1.Pojęcie i istota systemu informacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm Mabion S.A. (dalej Spółka ). Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik rachunkowości; symbol 431103 Podbudowa programowa: szkoły dające

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 725 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA SYMBOL CYFROWY 311[32] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRAC BIUROWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRAC BIUROWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRAC BIUROWYCH SYMBOL CYFROWY 411[01] Obecnie: 419 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Spraw Wewntrznych I Administracji

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: Rachunkowość finansowa

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Podstawy prowadzenia działalnoci gospodarczej

Podstawy prowadzenia działalnoci gospodarczej Podstawy prowadzenia WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy prowadzenia Kod przedmiotu ZIP S 07 7-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu Raport niezalenego biegłego rewidenta z przegldu pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujcego okres od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r. dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Miętki. Rachunkowość bankowa. drugie, poprawione. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Zygmunt Miętki. Rachunkowość bankowa. drugie, poprawione. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Zygmunt Miętki Rachunkowość bankowa Wydanie drugie, poprawione Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Poznań 2008 Spis treści Wstęp........... 9 Część I. Bank i podstawy rachunkowości bankowej

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV II I I II

Klasa I II III IV II I I II Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: Technik handlowiec 522305 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający Rachunek zysków i strat. Konta wynikowe. WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: II TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/2009.02.03 Tematyka Poziom wymagań uczeń potrafi zna:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY Katedra Zarządzania i Logistyki Kierunek: Zarządzanie SYLABUS Nazwa przedmiotu w języku polskim / angielskim RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr ZEAS-0161/4/2006 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 02.10.2006r.

Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr ZEAS-0161/4/2006 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 02.10.2006r. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr ZEAS-0161/4/2006 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 02.10.2006r. Niniejszy plan kont dla budetu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy

Wykaz kont dla urzędu gminy Wykaz kont dla urzędu gminy Załącznik Nr 2 do Zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Nazwa Wyszczególnienie Nr konta Uwagi konta Ewidencja analityczna 3 4 5 Majątek trwały Prowadzona

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DAJ MI CZAS

FUNDACJA DAJ MI CZAS WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 FUNDACJA DAJ MI CZAS z siedzib 02-495 Warszawa ul. Bohaterów Warszawy 1 NIP 522-28-30-940 REGON 140752119 NR KRS 0000225682

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-22-3/07 id. 951085 Zielona Góra, 20 listopada

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE:

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: OCENA: dopuszczający - określić formy organizacyjne rachunkowości, - określić podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 13. Plan kont stosowany w książce 15

Wprowadzenie 13. Plan kont stosowany w książce 15 Wprowadzenie 13 Plan kont stosowany w książce 15 Rozdział 1 Wprowadzenie do rachunkowości finansowej - Piotr Szczypa 19 1.1. Istota rachunkowości finansowej w systemie rachunkowości 19 1.2. Zakres i wzywania

Bardziej szczegółowo

STANDARD PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU DLA TECHNIKA EKONOMISTY 341[02]

STANDARD PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU DLA TECHNIKA EKONOMISTY 341[02] STANDARD PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU DLA TECHNIKA EKONOMISTY 341[02] Autorzy: Katarzyna Jerzmanowska Krystyna Laudańska Stanisław Pakura Bogna Zaborowska Innowacyjny projekt systemowy Pomorskie dobry kurs

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo