Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych"

Transkrypt

1 Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych Kod przedmiotu Status przedmiotu: obieralny ZIP N _0 Jzyk wykładowy: polski Rok: III rok, Semestr: 6 semestr Nazwa specjalnoci: Rodzaj zaj i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 0 wiczenia 0 Laboratorium: Projekt Liczba punktów ECTS: 5 C C C3 Cel przedmiotu Zapoznanie studentów z technikami i zasadami organizacji oraz z jego rol w prawidłowym funkcjonowaniu przedsibiorstwa. Przygotowanie studentów do oblicze i doboru oraz organizacji racjonalnych układów w przedsibiorstwie Zapoznanie słuchaczy z zasadami tworzenia nowoczesnych systemów przyjaznych dla rodowiska Wymagania wstpne w zakresie wiedzy, umiejtnoci i innych kompetencji Znajomo zasad budowy i eksploatacji rodków technicznych przedsibiorstwa oraz systemów ich organizacji. Wiedza na temat zalenoci pomidzy gospodarcz człowieka a rodowiskiem przyrodniczym. Efekty kształcenia W zakresie wiedzy: Ma podstawowa wiedz w zakresie niektórych zagadnie ogólnotechnicznych w szczególnoci urzdze transportowych i infrastruktury. Posiada podstawowa wiedz zakresu organizacji i zarzdzania przedsibiorstwem niezbdn EK do formułowania i rozwizywania zada z zakresu technologii, zarzdzania i finansów m.in. z obszaru w Zna podstawowe metody, narzdzia, techniki, normy i reguły, dotyczce wprowadzania zmian oraz rozwizywania powstajcych w EK3 poszczególnych obszarach organizacji i jej otoczenia m.in. aspektów ochrony rodowiska EK4 W zakresie umiejtnoci: Posiada umiejtnoci rozwizywania i prostych zagadnie z zakresu inynierii produkcji, w tym: rozwizywania zagadnie w Posiada podstawowe umiejtnoci niezbdne do formułowania zada z zakresu zarzdzania i finansów, transferu technologii i innowacyjnoci w obszarze w Jest przygotowany do twórczej, umie wykaza si umiejtnoci

2 EK7 przeprowadzenia analizy prostych majcych bezporednie odniesienie do zdobytej wiedzy oraz ich rozwizania opartego na zastosowaniu poznanych twierdze, metod, narzdzi i technik obliczeniowych. W zakresie kompetencji społecznych: Rozumie konieczno uwzgldniania problematyki ochrony rodowiska w inynierskiej. W W W3 W4 Treci programowe przedmiotu Forma zaj wykłady Treci programowe Wprowadzenie do problematyki transport wewntrzny w procesach produkcyjnych podstawowe definicje i pojcia. regulacje prawne Polskie i UE i definicje. Normy czasu w transporcie wewntrznym Działalno logistyczna i jej wpływ na funkcjonowanie firmy. Funkcje i zakres zada jednostek organizacyjnych przedsibiorstwa w transporcie wewntrznym. Optymalizacja procesów transportowych w transporcie wewntrznym -. Dostawy, załadunek i rozładunek towarów organizacja i rodki techniczne. Optymalizacja procesów transportowych w transporcie wewntrznym -. Kryteria wyboru urzdze. Charakterystyka urzdze wewntrzzakładowego. Liczba godzin W5 Kolokwium I pisemne ocena formujca W6 Podział w przedsibiorstwie: wewntrz magazynowy; midzywydziałowy i wewntrz wydziałowy W7 Kosztochłonno - metody organizacyjne i techniczne minimalizacji kosztów. Zasady oblicze kosztów. W8 W9 Wydajno elementów układu zasady oblicze i parametry; zasada spitrzania ładunków w układach transportowych Organizacja i zarzdzanie przepływem ładunków w transporcie wewntrznym. Wykres przepływu materiałów Organizacja : układ scentralizowany i zdecentralizowany oraz mieszany. Dokumentacja i jej obieg w transporcie wewntrznym. Projektowanie systemów - przykłady W0 Kolokwium II ocena podsumowujca. Podsumowanie wykładu. Suma godzin: 0 Forma zaj wiczenia Treci programowe Liczba godzin CW Zajcia wprowadzajce, omówienie tematyki i zasad zaliczenia wicze. CW Obliczenia procesów i układów. Obliczenia pracochłonnoci procesu przepływu materiału CW3 Obliczenia nakładów i kosztów układu cz.. CW4 Obliczenia nakładów i kosztów układu cz. CW5 Obrona i zaliczenie dwóch pierwszych zadawiczeniowych ocena formujca CW6 cz. CW7 cz. CW8 cz.3 CW9 Budowa modeli zarzdzania przedsibiorstwie kryteria i przykłady cz.

3 CW0 Obrona i zaliczenie wszystkich zada wiczeniowych ocena podsumowujce Suma godzin: 0 Narzdzia dydaktyczne Wykład prowadzony z zastosowaniem metod audiowizualnych wiczenia obliczeniowe z wykorzystaniem technik i oprogramowania komputerowego F F P P Sposoby oceny Ocena formujca Kolokwium I w połowie semestru którego wyniki bd ocen stopnia opanowania przez studentów dotychczasowej wiedzy z poruszanej na wykładzie tematyki oraz wska kierunki ewentualnej modyfikacji treci programowych realizowanych w dalszej czci semestru. Obrona i zaliczenie pierwszych zadawiczeniowych jako ocena czstkowa realizacji poszczególnych zadawiczeniowych bdca ocen stanu wiedzy studenta potrzebnej do tworzenia układów w Ocena podsumowujca Ocena z kolokwium podsumowujcego - wykłady rednia ocena z obron i zalicze poszczególnych zadawiczeniowych. Forma aktywnoci Obcienie prac studenta Godziny kontaktowe z wykładowc, realizowane w formie zaj dydaktycznych (wykład + wiczenia) łczna liczba godzin w semestrze Godziny kontaktowe z wykładowc, realizowane w formie konsultacji łczna liczba godzin w semestrze Samodzielne przygotowanie si do realizacji zada wiczeniowych łczna liczba godzin w semestrze Samodzielne przygotowanie si do kolokwiów łczna rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywnoci liczba godzin w semestrze Suma 5 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Literatura podstawowa i uzupełniajca Literatura podstawowa Fijałkowski J.: Transport wewntrzny w systemach logistycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 003. Jacyna M., Modelowanie i ocena systemów transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 009 r Korze Z.: Logistyczne systemy bliskiego i magazynowania. Tom. Infrastruktura, Technika, Informacja. Biblioteka Logistyka, Pozna 998. Korze Z., Logistyczne systemy bliskiego i magazynowania tom II. Projektowanie, modelowanie, zarzdzanie, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, 999 Literatura uzupełniajca Ambroziak T., Lewczuk K., Problematyka buforowania przepływów materiałów w aspekcie harmonogramowania procesów, Logistyka 4/00. Fijałkowski J.: Czynnik kosztów w wymiarowaniu procesów przepływu ładunków w systemach logistycznych. Rocznik nr 5 (008), Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej, PAN Komitet Transportu, Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków 008. Nowosielski S. (red.), Procesy i projekty logistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu 3 Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław Czasopismo LOGISTYKA

4 Efekt kształcenia EK EK 3 EK4 EK7 Odniesienie danego efektu kształcenia do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) ZIPA_W0++ ZIPA_W08+ ZIPA_W05++ ZIPA_W08++ ZIPA_W6+ ZIPA_W09++ ZIPA_W+ ZIPA_U0++ ZIPA_U04+ ZIPA_U05+ ZIPA_U07++ ZIPA_U08++ ZIPA_U09+ ZIPA_ K0++ ZIPA_K07+ Macierz efektów kształcenia Cele przedmiotu [C, C, C3] Treci programowe [W- W0, Narzdzia dydaktyczne Sposób oceny [,,] [F, P, ] [C, C] [W-W6] [,] [F, P] [C, C] [C, C] [C, C, C3] [W, W, [W-W9, [W- W0, [, ] [F, P], [,] [P,P] [,] [P] [C, C] [ [,] [P] [C, C3] [W-W0,] [3] [P,] EK EK 3 Formy oceny szczegóły Na ocen (ndst) Na ocen 3 (dst) Na ocen 4 (db) Na ocen 5 (bdb) wymieni i uszeregowa oraz wymieni i wymieni wymieni i uszeregowa oraz podstawowe operacje i rodki uszeregowa operacje techniczne operacje techniczne operacje i rodki techniczne wykorzystywane w wykorzystywane w techniczne wykorzystywane procesach procesach wykorzystywane w w procesach oraz. procesach dominujce w nich. operacje technologiczne. okreli zwizków pomidzy technik i zadaniami zwizanymi z funkcjonowaniem w Nie zna metod i rodków umoliwiajcych formułowanie prostych okreli podstawowe zwizki zadaniami zwizanymi funkcjonowaniem w przedsibiorstwie Zna podstawowe metody i rodki umoliwiajce formułowanie prostych na okreli podstawowe zwizki zadaniami zwizanymi z funkcjonowaniem w na tej podstawie proponowa rozwizania prostych zada. Zna podstawowe metody i rodki umoliwiajce formułowanie i rozwizywanie prostych okreli zwizki zadaniami zwizanymi z funkcjonowaniem w na tej podstawie proponowa rozwizania złoonych zada. Zna współczesne metody i rodki ich realizacji oraz ich ograniczenia dotyczce

5 EK4 EK7 na przedsibiorstwa zdefiniowa i sklasyfikowa zagadnie inynierii produkcji a zwłaszcza okreli podstawowe zadania z zakresu zarzdzania i finansów w przeprowadzi analizy prostych okreli zwizku midzy inynierska a rodowiskiem przedsibiorstwa zdefiniowa i sklasyfikowa zagadnie inynierii produkcji a zwłaszcza okreli podstawowe zadania z zakresu zarzdzania i finansów w przeprowadzi analiz prostych.. tylko dla niektórych etapów okrela jego wpływ na rodowisko. na przedsibiorstwa oraz ich zwizki z otoczeniem i zaproponowa rozwizania prostych zagadnie z zakresu inynierii produkcji okreli i proste zadania z zakresu zarzdzania i finansów dotyczce w przeprowadzi analiz zaproponowa proste sposoby ich rozwizania. wzajemne relacje pomidzy inyniersk a rodowiskiem urzdze i materiałów na przedsibiorstwa oraz ich zwizki z otoczeniem. i zaproponowa oraz oceni rozwizania prostych zagadnie z zakresu inynierii produkcji roli w funkcjonowaniu przedsibiorstwa. formułowa i rozwizywa zadania z zakresu zarzdzania i finansów oraz doskonalenia w przeprowadzi z wykorzystaniem zaawansowanych metod, analiz zwizanych z zaproponowa racjonalne sposoby ich rozwizania. oraz uwzgldni w inynierskiej jej negatywny wpływ na rodowisko oraz zaproponowa sposoby jego ograniczenia. Autor programu: Adres Jednostka organizacyjna: Osoba, osoby prowadzce: prof. dr hab. in. Henryk Komsta Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii Prof. dr hab. in. Henryk Komsta, dr hab.in. Paweł Drodziel prof. PL, dr in. Paweł Kordos, dr in. Cezary Sarnowski

Transport wewntrzny w przedsibiorstwie

Transport wewntrzny w przedsibiorstwie Transport wewntrzny w przedsibiorstwie Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Transport wewntrzny w przedsibiorstwie Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Organizacja WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Organizacja Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowizkowy ZIP S 0 0-0_0 Jzyk wykładowy: polski Rok: Semestr:

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria produkcji Studia 2 stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i Inynieria produkcji Studia 2 stopnia o profilu: A P Systemy transportowe WM Zarzdzanie i Inynieria produkcji Studia stopnia o profilu: A P Przedmiot: Systemy transportowe Kod przedmiotu Status przedmiotu: obieralny ZIP S 3 3-_0 Jzyk wykładowy: polski Rok:

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P. Wykład 15 wiczenia 30 Laboratorium Projekt

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P. Wykład 15 wiczenia 30 Laboratorium Projekt Podstawy optymalizacja w ach wytwarzania WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Optymalizacja w ach wytwarzania Status przedmiotu: obowizkowy Kod: ZIP S 0

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A. Wykład 15 wiczenia 15 Laboratorium Projekt

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A. Wykład 15 wiczenia 15 Laboratorium Projekt Analiza w transporcie WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Analiza w transporcie Kod przedmiotu Status przedmiotu: obieralny ZIP S 57-4_0 Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Niezawodno maszyn i urzdze

Przedmiot: Niezawodno maszyn i urzdze Niezawodno maszyn i urzdze WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Niezawodno maszyn i urzdze Kod przedmiotu Status przedmiotu: obieralny

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P. Wykład 15 wiczenia Laboratorium Projekt 15

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P. Wykład 15 wiczenia Laboratorium Projekt 15 Zintegrowane systemy zarzdzania WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zintegrowane systemy zarzdzania Status przedmiotu: obowizkowy Kod przedmiotu ZIP S 0 03-0_0

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Specjalno: Inynieria produkcji w przemyle maszynowym Zintegrowane systemy (CIM) WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zintegrowane systemy (CIM) Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z wytrzymałoci materiałów

Wybrane zagadnienia z wytrzymałoci materiałów Wybrane zagadnienia z materiałów WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu: ogólnoakademickim A X P Przedmiot: Wybrane zagadnienia z materiałów Kod przedmiotu ZIP

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OBIERALNY A Technologia i organizacja produkcji

MODUŁ OBIERALNY A Technologia i organizacja produkcji MODUŁ OBIERALNY A Technologia i organizacja produkcji Maszyny i narzdzia do obróbki WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Maszyny i narzdzia do obróbki

Bardziej szczegółowo

Podstawy prowadzenia działalnoci gospodarczej

Podstawy prowadzenia działalnoci gospodarczej Podstawy prowadzenia ci WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Status przedmiotu: Jzyk wykładowy: Rok: IV Nazwa specjalnoci: Rodzaj zaj i liczba godzin: Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia II stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Technologiczne i organizacyjne przygotowanie produkcji WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Przedmiot: Technologiczne i organizacyjne przygotowanie produkcji Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Niezawodno maszyn i urzdze

Przedmiot: Niezawodno maszyn i urzdze Niezawodno maszyn i urzdze WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Niezawodno maszyn i urzdze Kod przedmiotu Status przedmiotu: obieralny

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie prac inynierskich CAE

Komputerowe wspomaganie prac inynierskich CAE Komputerowe wspomaganie prac inynierskich CAE Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Komputerowe wspomaganie prac inynierskich CAE Kod

Bardziej szczegółowo

Specjalno techniczna 2. Inynieria produkcji w przemyle maszynowym. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P

Specjalno techniczna 2. Inynieria produkcji w przemyle maszynowym. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Specjalno techniczna. Inynieria produkcji w przemyle maszynowym Zintegrowane systemy (CIM) WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zintegrowane systemy (CIM) Status

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu. Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P

Karta (sylabus) przedmiotu. Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Jzyk obcy IV Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Jzyk angielski ZIP 1 S 1 5 51-0_0 Status przedmiotu: obieralny Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

ZIP 2 S _0 Jzyk wykładowy: polski

ZIP 2 S _0 Jzyk wykładowy: polski Seminarium magisterskie WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: ogólnoakademickim A P Przedmiot: Seminarium magisterskie Status przedmiotu: obowizkowy Kod przedmiotu ZIP

Bardziej szczegółowo

Poznanie i przyswojenie przez studentów podstawowych poj z zakresu organizacji i zarzdzania C2

Poznanie i przyswojenie przez studentów podstawowych poj z zakresu organizacji i zarzdzania C2 Podstawy zarzdzania WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy zarzdzania Status : Jzyk wykładowy: Rok: I Nazwa specjalnoci: Rodzaj zaj i liczba godzin: Studia

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia 2 stopnia o profilu: A x P. Wykład 30 wiczenia Laboratorium Projekt

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia 2 stopnia o profilu: A x P. Wykład 30 wiczenia Laboratorium Projekt Nowoczesne materiały konstrukcyjne WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Nowoczesne materiały konstrukcyjne Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowizkowy ZIP S 0

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Podstawy zarzdzania WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy zarzdzania Kod ZIP 1 S 01 04-0_0 Status : Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy: Jzyk polski Rok:

Bardziej szczegółowo

Studia drugiego stopnia o profilu: ogólnoakademickim P. Wykład 15 wiczenia Laboratorium 15 Projekt

Studia drugiego stopnia o profilu: ogólnoakademickim P. Wykład 15 wiczenia Laboratorium 15 Projekt Zaawansowane mechaniczne i erozyjne Zarzdzanie i inynieria produkcji WM Studia drugiego stopnia o profilu: ogólnoakademickim P A Przedmiot: Zaawansowane mechaniczne i erozyjne Kod przedmiotu Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu. Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P

Karta (sylabus) przedmiotu. Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Jzyk obcy I WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Jzyk angielski ZIP 1 S 0 17-0_0 Status przedmiotu: Jzyk wykładowy: angielski,

Bardziej szczegółowo

Podstawy obróbki ubytkowej

Podstawy obróbki ubytkowej Podstawy Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: ogólnoakademickim A P Przedmiot: Podstawy Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowizkowy ZIP 1

Bardziej szczegółowo

Podstawy prowadzenia działalnoci gospodarczej

Podstawy prowadzenia działalnoci gospodarczej Podstawy prowadzenia WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy prowadzenia Kod przedmiotu ZIP S 07 7-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Zarzdzanie łacuchem dostaw WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Przedmiot: Zarzdzanie łacuchem dostaw Kod przedmiotu ZIP 2 N 2 36-4_0 Status przedmiotu: Przedmiot obieralny

Bardziej szczegółowo

Maszyny i narzdzia do przetwórstwa tworzyw

Maszyny i narzdzia do przetwórstwa tworzyw Maszyny i narzdzia do przetwórstwa tworzyw Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia stopnia pierwszego o profilu: A P Przedmiot: Maszyny i urzdzenia do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P. Wykład wiczenia 20 Laboratorium Projekt

Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P. Wykład wiczenia 20 Laboratorium Projekt Jzyk obcy II WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Jzyk angielski II Status przedmiotu: Kod przedmiotu ZIP N 0 3 0_0 Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot obieralny ogólnospołeczny I - Socjologia pracy i organizacji

Przedmiot obieralny ogólnospołeczny I - Socjologia pracy i organizacji Przedmiot obieralny ogólnospołeczny I - Socjologia WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Socjologia Status przedmiotu: Jzyk wykładowy: Rok: I Nazwa specjalnoci:

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia trwałoci i zuycia materiałów

Zagadnienia trwałoci i zuycia materiałów Zagadnienia trwałoci i zuycia Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zagadnienia trwałoci i zuycia Kod przedmiotu Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P. Wykład wiczenia 20 Laboratorium Projekt

Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P. Wykład wiczenia 20 Laboratorium Projekt Jzyk obcy I WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Jzyk angielski Status przedmiotu: Kod przedmiotu Jzyk wykładowy: angielski,

Bardziej szczegółowo

Przedmioty obowizkowe wspólne. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P

Przedmioty obowizkowe wspólne. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Zarzdzanie strategiczne WZ Przedmioty obowizkowe wspólne Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Przedmiot: Zarzdzanie strategiczne Kod przedmiotu ZIP 2 S 01 01-0_0 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia 2 stopnia o profilu: A P. Przedmiot: Diagnostyka rodków transportu

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia 2 stopnia o profilu: A P. Przedmiot: Diagnostyka rodków transportu Diagnostyka rodków transportu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia 2 stopnia o profilu: A P Przedmiot: Diagnostyka rodków transportu Kod przedmiotu Status przedmiotu: obieralny ZIP 2 N 2 3 54-_0

Bardziej szczegółowo

Metody ilociowe w zarzdzaniu

Metody ilociowe w zarzdzaniu Metody ilociowe w zarzdzaniu WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P P1rzedmiot: Metody ilociowe w zarzdzaniu Kod przedmiotu ZIP 1 S 07 64-0 -0 Status przedmiotu: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ekologia zasobów naturalnych i ochrona rodowiska

Ekologia zasobów naturalnych i ochrona rodowiska Ekologia zasobów naturalnych i ochrona rodowiska Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Ekologia zasobów naturalnych i ochrona

Bardziej szczegółowo

Ekologia zasobów naturalnych i ochrona rodowiska

Ekologia zasobów naturalnych i ochrona rodowiska Ekologia zasobów naturalnych i ochrona rodowiska Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Ekologia zasobów naturalnych i ochrona

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P. Semestr: II

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P. Semestr: II Przedsibiorstwo w e-gospodarce WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Przedmiot: Przedsibiorstwo w e-gospodarce Kod przedmiotu ZIP S 0 43-4_0 Status przedmiotu: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia 2 stopnia o profilu: A P. Wykład 15 wiczenia Laboratorium 15 Projekt

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia 2 stopnia o profilu: A P. Wykład 15 wiczenia Laboratorium 15 Projekt Diagnostyka rodków transportu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia stopnia o profilu: A P Przedmiot: Diagnostyka rodków transportu Kod przedmiotu Status przedmiotu: obieralny ZIP S 3 3 54-_0 Jzyk

Bardziej szczegółowo

Przedmioty obowizkowe wspólne. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P

Przedmioty obowizkowe wspólne. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Zarzdzanie strategiczne WZ Przedmioty obowizkowe wspólne Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Przedmiot: Zarzdzanie strategiczne Kod przedmiotu ZIP 2 N 0-0_0 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie zasobami ludzkimi

Zarzdzanie zasobami ludzkimi Zarzdzanie zasobami ludzkimi WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Zarzdzanie zasobami ludzkimi Status przedmiotu: Jzyk wykładowy: Rok: I Nazwa specjalnoci: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne II

Wychowanie fizyczne II Wychowanie fizyczne II WM Karta (sylabus) Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Wychowanie fizyczne II Kod Status : obowizkowy ZIP 1 S 0 3 31-0_0 Jzyk wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie zasobami ludzkimi

Zarzdzanie zasobami ludzkimi Zarzdzanie zasobami ludzkimi WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Zarzdzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu ZIP 1 S 0 19-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna

Komunikacja społeczna Komunikacja społeczna WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Komunikacja społeczna Kod przedmiotu ZIP S 05 5-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Menederskie systemy tekstowe i grafiki komputerowej

Menederskie systemy tekstowe i grafiki komputerowej Menederskie systemy tekstowe i grafiki komputerowej WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Menederskie systemy tekstowe i grafiki komputerowej Kod przedmiotu ZIP

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu : A P

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu : A P Eksploatacja WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu : A P Przedmiot: Eksploatacja Kod przedmiotu Status przedmiotu: obieralny ZIP 2 N 2 2 24-_0 Jzyk wykładowy: polski Rok:

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika i elektronika

Elektrotechnika i elektronika Elektrotechnika i elektronika Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie I Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Elektrotechnika i elektronika Status przedmiotu: obowizkowy

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu. Zarzdzanie I Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P. Przedmiot: Elektrotechnika i elektronika

Karta (sylabus) przedmiotu. Zarzdzanie I Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P. Przedmiot: Elektrotechnika i elektronika Elektrotechnika i elektronika Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie I Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Elektrotechnika i elektronika Status przedmiotu: obowizkowy

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Systemy zapewnienia jakoci WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Systemy Zapewniania Jakoci Kod przedmiotu: Status przedmiotu: obowizkowy ZIP S 05 43 0_0 Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu : A P. Wykład 15 wiczenia Laboratorium 30 Projekt

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu : A P. Wykład 15 wiczenia Laboratorium 30 Projekt Eksploatacja WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu : A P Przedmiot: Eksploatacja Kod przedmiotu Status przedmiotu: obieralny ZIP S -_0 Jzyk wykładowy: polski Rok: I Semestr:

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Wizyjne systemy pomiarowe WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Przedmiot: Wizyjne systemy pomiarowe Kod przedmiotu ZIP S 0 6-_0 Status przedmiotu: obieralny Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Ergonomia WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Ergonomia Kod przedmiotu ZIP S 04 4-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy: Jzyk polski Rok:

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P. Kod przedmiotu: ZIP 1 N _0

Badania marketingowe. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P. Kod przedmiotu: ZIP 1 N _0 Badania marketingowe WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Badania Marketingowe Kod przedmiotu: ZIP 1 N 06 69-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obieralny Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Poznanie metod pomiaru i oceny niepewnoci pomiaru w praktycznych zastosowaniach inynierskich i pracach badawczych. C3

Poznanie metod pomiaru i oceny niepewnoci pomiaru w praktycznych zastosowaniach inynierskich i pracach badawczych. C3 Podstawy metrologii Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Podstawy metrologii Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowizkowy ZIP N 0

Bardziej szczegółowo

Podstawy automatyzacji

Podstawy automatyzacji Podstawy automatyzacji WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy automatyzacji Kod przedmiotu ZIP S 04 4-0_0 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

[Zarzdzanie i Inynieria Produkcji] Studia drugiego stopnia o profilu: A P. wiczenia. Projekt

[Zarzdzanie i Inynieria Produkcji] Studia drugiego stopnia o profilu: A P. wiczenia. Projekt Specjalno techniczna. Zarzdzanie w transporcie Elektronika z elementami telematyki WM [Zarzdzanie i Inynieria Produkcji] Studia drugiego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Elektronika z elementami telematyki

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Infrastruktura transportu Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy/kierunkowy Kod przedmiotu: TR S 0 4 8-0_ Rok: II Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Badania operacyjne WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Badania operacyjne Kod przedmiotu ZIP S 0-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy: Jzyk

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii maszyn

Podstawy technologii maszyn Podstawy maszyn Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia stopnia pierwszego o profilu ogólnoakademickim Przedmiot: Podstawy maszyn Status przedmiotu: obowizkowy Kod ZIP 1 N

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii maszyn

Podstawy technologii maszyn Podstawy maszyn Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia stopnia pierwszego o profilu ogólnoakademickim Przedmiot: Podstawy maszyn Kod Status przedmiotu: obowizkowy ZIP 1 S

Bardziej szczegółowo

[Zarzdzanie i inynieria produkcji] Studia II stopnia o profilu: A x P

[Zarzdzanie i inynieria produkcji] Studia II stopnia o profilu: A x P Automatyzacja produkcji WM Przedmiot: Automatyzacja produkcji Status przedmiotu: obowizkowy Jzyk wykładowy: polski Rok: Nazwa specjalnoci: [Zarzdzanie i inynieria produkcji] Studia II stopnia o profilu:

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i Inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Makroekonomia WZ Zarzdzanie i Inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Makroekonomia Kod przedmiotu ZIP 1 S 01 03-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy: Jzyk

Bardziej szczegółowo

Badania operacyjne. Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P. Kod przedmiotu ZIP 1 N _0. Przedmiot: Badania operacyjne

Badania operacyjne. Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P. Kod przedmiotu ZIP 1 N _0. Przedmiot: Badania operacyjne Badania operacyjne WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Badania operacyjne Status przedmiotu: Jzyk wykładowy: Rok: II Nazwa specjalnoci: Rodzaj zaj i liczba godzin:

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesów polimerowych

Podstawy procesów polimerowych Podstawy procesów polimerowych Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy Procesów Polimerowych ZIP N 0 3 9-0_0 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i budowa maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Inżynieria ekologiczna Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM S 0 4-0_0 Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ekonomii, podstawowe pojcia, narzdzia analizy ekonomicznej.

Wprowadzenie do ekonomii, podstawowe pojcia, narzdzia analizy ekonomicznej. Mikroekonomia WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Mikroekonomia Status przedmiotu: Jzyk wykładowy: Rok: I Nazwa specjalnoci: Rodzaj zaj i liczba godzin: Studia

Bardziej szczegółowo

Specjalno techniczna 1. Komputerowa integracja wytwarzania Statystyczne sterowanie procesami

Specjalno techniczna 1. Komputerowa integracja wytwarzania Statystyczne sterowanie procesami Specjalno techniczna 1. Komputerowa integracja wytwarzania Statystyczne sterowanie procesami WM Zarzdzenie i Inynieria Produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Przedmiot: Statystyczne sterowanie procesami

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Gospodarka elektroenergetyczna Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E42_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: czwarty Semestr:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia. Ekologiczne aspekty transportu Rodzaj przedmiotu: Język polski.

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia. Ekologiczne aspekty transportu Rodzaj przedmiotu: Język polski. Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Ekologiczne aspekty transportu Rodzaj przedmiotu: Obieralny/kierunkowy Kod przedmiotu: TR N 0 7 5-5_ Rok: IV Semestr: 7 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Karta (sylabus) przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WM Karta (sylabus) przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia pierwszego stopnia o profilu: ogólnoakademicki A P Przedmiot: Wytrzymałość Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM S 0 6 6-_0 Język

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Elektrotechnika samochodowa Kod przedmiotu Status przedmiotu: obieralny MBM S 0 6 59-b_0 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OBIERALNY B Techniczno-ekonomiczne zarzdzanie rodkami produkcji

MODUŁ OBIERALNY B Techniczno-ekonomiczne zarzdzanie rodkami produkcji MODUŁ OBIERALNY B Techniczno-ekonomiczne zarzdzanie rodkami produkcji Monitorowanie procesów wytwarzania WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Monitorowanie procesów

Bardziej szczegółowo

Treści programowe przedmiotu

Treści programowe przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu: ogólnoakademickim A P Przedmiot: Mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów I Status

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Karta (sylabus) przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WM Karta (sylabus) przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Nośność i wytrzymałość lekkich Kod przedmiotu Status przedmiotu: obieralny MBM S 0 7 60-_0 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Technologia robót KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Napd i sterowanie maszyn technologicznych

Napd i sterowanie maszyn technologicznych Napd i sterowanie maszyn technologicznych Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I-go stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Napd i sterowanie maszyn technologicznych Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Mikroekonomia WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Mikroekonomia Kod przedmiotu ZIP 1 S 0 1-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy: Jzyk polski

Bardziej szczegółowo

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu owanie infrastruktury logistycznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu owanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-PIL-W-S15_pNadGen7EYW9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Systemy transportowe w inżynierii produkcji Kod przedmiotu

Systemy transportowe w inżynierii produkcji Kod przedmiotu Systemy transportowe w inżynierii produkcji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy transportowe w inżynierii produkcji Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-ZPU-D-20_15gen Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Wprowadzenie do biznesu. Filologia. stacjonarne. I stopnia. Katedra Języka Biznesu. ogólnoakademicki.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Wprowadzenie do biznesu. Filologia. stacjonarne. I stopnia. Katedra Języka Biznesu. ogólnoakademicki. Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Wprowadzenie do biznesu Filologia stacjonarne I stopnia Rok 3 Semestr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE LOGISTYKA PRODUKCJI E. LOGISTYKA (inżynierskie) niestacjonarne. I stopnia. Dr Marta Daroń. ogólnoakademicki.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE LOGISTYKA PRODUKCJI E. LOGISTYKA (inżynierskie) niestacjonarne. I stopnia. Dr Marta Daroń. ogólnoakademicki. Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji LOGISTYKA PRODUKCJI E LOGISTYKA (inżynierskie) niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce Kierunek

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce Kierunek Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce Kierunek Logistyka inżynierska Forma studiów niestacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Teoria obwodów I Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E10_1_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: pierwszy Semestr: pierwszy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Utylizacja Odpadów Technologicznych Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Budownictwo (Nazwa kierunku studiów) Studia I Stopnia Przedmiot: Technologia robót Building works technology Rok: II Semestr: 4 MK_34 Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Recykling Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Recykling Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny Kod przedmiotu: Karta (sylabus) przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Recykling Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny Kod przedmiotu: MT S 0 2-_ Rok: II Semestr: Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Jzyk obcy I WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Jzyk rosyjski I Kod przedmiotu Status przedmiotu: obieralny ZIP N 0 2 7-0_0 Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Budownictwo (Nazwa kierunku studiów) Studia I Stopnia Przedmiot: Prawo i administracja wodna Law and water administration Rok: III Semestr: 5 MK_63 Rodzaje zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe Systemy Wspomagania Zarządzania Przedsiębiorstwem Computer Support Systems Enterprise Management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Ćw. Metody Organizacji Pracy Methods of Work Organization Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Matematyka II Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Instytut Nauk Technicznych, Zakład

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji] Studia I stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji] Studia I stopnia o profilu: A P Prawo gospodarcze WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji] Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Prawo gospodarcze Kod przedmiotu ZIP 1 S 05 2-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Logistyczna obsługa klienta. Logistyka (inżynierskie) niestacjonarne. I stopnia III. Dr inż.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Logistyczna obsługa klienta. Logistyka (inżynierskie) niestacjonarne. I stopnia III. Dr inż. Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Badania operacyjne Operational research Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE I AUDYT Energy certification and audit Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Technologia montażu Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM S 0 6 56-_0 Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Zaawansowane projektowanie inżynierskie 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra

Bardziej szczegółowo