PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 311[44] Obecnie: 342 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i Sportu

2 I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) stosowa w praktyce zasady realizacji transportu w gospodarce globalnej, 2) posługiwa si aktami normatywnymi w zakresie prawa przewozowego w przedsibiorstwie spedycyjno-transportowym, 3) charakteryzowa właciwoci podstawowych surowców, materiałów i ładunków, 4) okrela zalenoci, struktury, składy i właciwoci podstawowych materiałów, 5) okrela rol towaroznawstwa i materiałoznawstwa w rozwoju transportu i spedycji. 6) okrela zadania transportowo-spedycyjne, 7) planowa, organizowa, realizowa i kontrolowa czynnoci transportowe rodkami transportu ldowego, lotniczego i wodnego, zwizane z przewozem towarów eksportowanych i importowanych oraz towarów przewoonych wewntrz kraju, 8) prowadzi negocjacje z klientami w zakresie zada spedycyjnych, 9) obsługiwa podstawowy sprzt komputerowy i korzysta ze specjalistycznego oprogramowania w zakresie niezbdnym do wykonywania pracy, 10) wykorzystywa satelitarne rodki łcznoci do kontroli przebiegu ładunków, 11) obsługiwa i wykorzystywa sprzt teleinformatyczny i radiokomunikacyjny, 12) organizowa dodatkowe czynnoci spedycyjne z zakresu konfekcjonowania, przepakowywania i magazynowania towarów, 13) interpretowa podstawowe pojcia ekonomiczne zwizane ze spedycj, 14) dokonywa doboru rodków transportu do realizacji zada spedycyjnych, 15) organizowa przewozy ładunków niebezpiecznych i ponadgabarytowych, 16) organizowa przewozy ywych zwierzt, 17) organizowa obsług portów morskich, rzecznych i terminali kolejowych, samochodowych i lotniczych, 18) organizowa obsług statków morskich i eglugi ródldowej w porcie, 19) formułowa oferty cenowe na usługi transportowo - spedycyjne, 1

3 20) dokonywa doboru form ubezpieczenia i firm ubezpieczeniowych, 21) prowadzi rozliczenia z innymi spedytorami i klientami, 22) stosowa przepisy kodeksu celnego w zakresie niezbdnym do wykonywania pracy, 23) prowadzi rozliczenia z Urzdem Celnym, 24) wykorzystywa podstawowe wiadomoci z zakresu logistyki w transporcie i spedycji, 25) stosowa metody i narzdzia statystyczne przy sporzdzaniu analiz procesów transportu i spedycji, 26) wiadomie stosowa przepisy bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciw poarowej oraz przepisy o ochronie rodowiska, 27) komunikowa si, wyszukiwa i przetwarza informacje, 28) samodzielnie podejmowa decyzje, 29) stosowa przepisy kodeksu pracy, dotyczce praw i obowizków pracownika, 30) podnosi swoje kwalifikacje drog samokształcenia, 31) właciwie prezentowa swoje kwalifikacje podczas poszukiwania pracy, 32) posługiwa si dwoma jzykami obcymi z uwzgldnieniem terminologii właciwej dla zawodu, 33) twórczo wykorzystywa nabyte umiejtnoci w pracy zawodowej. B. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. Wymagania psychofizyczne właciwe dla zawodu spedytora: 1) dobry stan zdrowia, 2) odporno psychiczna na stres, 3) umiejtno samokontroli i samooceny, 4) umiejtno rozwizywania problemów, 5) zdolno pracy w grupie, 6) dobra pami, 7) wyobrania przestrzenna, 8) komunikatywno, 9) kultura osobista, 10) podzielno uwagi, 2

4 11) szybki refleks, 12) otwarto na innowacje organizacyjno-techniczne i technologiczne. 2. Kształcenie w zawodzie technik spedytor ma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zada zawodowych w zakresie organizacji transportu i spedycji. Technik spedytor naley do zawodów usługowych. W procesie kształcenia naley zwraca uwag na znaczenie istotnych dla przyszłego spedytora postaw i cech, w szczególnoci takich, jak: komunikatywno, rzetelno, odpowiedzialno, dokładno, systematyczno w pracy. Wan cech spedytora jest odpowiednia prezencja oraz potrzeba cigłego aktualizowania wiedzy i doskonalenia swoich umiejtnoci. Technik spedytor uczestniczy w procesie transportowo-spedycyjnym we wszystkich jego etapach, z zastosowaniem rónorodnych rodków transportu, realizujc zadania przede wszystkim poprzez operacje kompletacyjne oraz czynnoci kontrolno-odbiorcze. W procesie transportowo-spedycyjnym stosuje si róne technologie i algorytmy, zwizane w szczególnoci z przemieszczaniem przesyłek i z organizacj usług spedycyjnych (organizacja i planowanie przewozów rónych ładunków i rónymi rodkami transportowymi, obsługa spedycyjna). Zakres zada zawodowych technika spedytora bdzie odmienny w duych przedsibiorstwach spedycyjnych i w małych zakładach transportowych. Wspóln cech tych zada jest znajomo podstaw teoretycznych oraz praktycznych zasad nowoczesnej spedycji. Absolwentowi szkoły kształccej w zawodzie technik spedytor mog by postawione do wykonania nastpujce typowe zadania zawodowe: 1) okrelanie zada transportowo-spedycyjnych, 2) organizowanie spedycji ładunków i wykonywanie czynnoci dodatkowych w tym: a) odwozu, b) przewozu, c) załadunku, d) wyładunku, e) przeładunku, f) składowania, g) konfekcjonowania, h) przepakowywania, i) magazynowania, 3

5 j) inkasowania nalenoci za dostarczon przesyłk, k) sprzeday przesyłki, 3) organizowanie i obsługa przewozów kontenerowych, 4) obsługiwanie portów morskich i rzecznych, terminali samochodowych, kolejowych i lotniczych, 5) obsługiwanie statków w portach morskich i rzecznych, 6) organizowanie i obsługa przewozów scentralizowanych, 7) organizowanie ładunków ponadgabarytowych i niebezpiecznych, 8) organizowanie przewozów wagonowych i całopocigowych, 9) kształtowanie cen za usługi spedycyjne, prowadzenie rozlicze i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi, 10) prowadzenie rozlicze z urzdami celnymi, 11) przygotowywanie ładunków do wykonania odpraw celnych sanitarnych i fitosanitarnych, 12) przygotowywanie dokumentów celnych, 13) samodzielne wykonywanie lub współdziałanie przy wykonywaniu czynnoci zwizanych z organizacj i przygotowywaniem zaopatrzenia, magazynowania, transportu, spedycji oraz sprzeday produktów i usług, 14) kontrolowanie przebiegu ładunków, 15) przygotowywanie dokumentów zwizanych z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym, 16) rozpatrywanie reklamacji zgodnie z procedurami, 17) prowadzenie działalnoci marketingowej na rynku usług transportowo-spedycyjnych. 3. Technicy spedytorzy mog by zatrudniani w przedsibiorstwach spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich i lotniczych oraz w przedsibiorstwach transportu kolejowego, midzy innymi na nastpujcych stanowiskach: 1) specjalista ds. spedycji krajowej i midzynarodowej, 2) spedytor: krajowy, midzynarodowy, morski, lotniczy, drobnicowy, całopojazdowy, 3) sprzedawca usług spedycyjnych: krajowych, morskich, kolejowych, 4) referent spedycyjny, 4

6 5) kierownik punktu ładunkowego, 6) dyspozytor ładunkowy, 7) organizator przewozów, 8) taksator, 9) specjalista ekspedytor ds. obsługi punktu eksploatacji. 4. Kształcenie w zawodzie wymaga zapewnienia właciwych warunków technicznych i dydaktycznych. Pracownie przedmiotowe powinny by wyposaone w nowoczesny i najczciej uywany sprzt w przedsibiorstwach transportowo - spedycyjnych, nowoczesne rodki nauczania oraz pomoce niezbdne do realizacji celów i treci kształcenia, okrelonych w poszczególnych blokach programowych. Realizacja treci kształcenia wymaga, aby szkoła posiadała nastpujc baz dydaktyczn: 1) laboratorium symulacyjne firmy spedycyjnej, 2) pracownie towaroznawstwa i ładunkoznawstwa, 3) pracownia rodków transportowych. Laboratorium symulacyjne firmy spedycyjnej powinno by wyposaone w: 1) stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) połczone w sie komputerow, z dostpem do internetu. 2) oprogramowanie komputerowe: a) uytkowe (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, programy graficzne), b) rozlicze z urzdami celnymi, c) optymalizacji tras przejazdowych, kosztów, czasów ransportów, d) zarzdzania logistycznego, e) identyfikacji towarów, f) identyfikacji i oznacze towarów i ładunków w czasie transportu, g) elektronicznej wymiany danych (EDI), h) standardowych etykiet transportowych, i) rachunkowoci finansowo-kosztowej, j) rachunkowoci w zarzdzaniu, k) ewidencji majtku przedsibiorstwa, l) wspomagajce organizacj pracy w firmie spedycyjnej. 5

7 3) drukarki komputerowe (jedna drukarka na trzy komputery) i skanery, 4) kserokopiarki (dwie sztuki), 5) telefony, automatyczn sekretark, dyktafon, 6) kalkulatory (jeden kalkulator dla jednego ucznia), 7) maszyny do pisania, 8) akty normatywne okrelajce zasady transportu krajowego i midzynarodowego, 9) podrczniki taryfowe oraz wykazy taryf przewozowych i celnych, 10) kasy fiskalne stosowane w spedycji, 11) formularze druków stosowanych w firmie spedycyjnych, 12) materiały biurowe niezbdne do pracy w laboratorium symulacyjnym. Pracownia towaroznawstwa i ładunkoznawstwa powinna by wyposaona w: 1) próbki towarów płynnych, sypkich i stałych, 2) opakowania towarów o małych gabarytach, 3) modele opakowa wielkogabarytowych, 4) katalogi SWW, przepisy dotyczce przewozów towarów i zwierzt, 5) filmy dydaktyczne prezentujce zasady ładowania i przewozu towarów masowych, 6) folie prezentujce zasady zapakowywania towarów małogabarytowych w opakowania zbiorcze, 7) folie i filmy prezentujce załadunek towarów do rónych rodków transportu, 8) wzory oznakowania ładunków. Pracownia rodków transportu powinna by wyposaona w: 1) mapy tras komunikacyjnych krajowych i midzynarodowych, a) drogowe, b) kolejowe, c) morskie, d) ródldowe, e) lotnicze, 2) rozkłady jazdy dla poszczególnych rodków transportu, 3) wzory dokumentacji transportowej, 4) modele (eksponaty) rónych typów rodków transportu: a) samochodów wraz z naczepami, 6

8 b) wagonów kolejowych, c) statków morskich, d) statków i barek eglugi ródldowej, e) samolotów, 5) filmy i folie prezentujce zasady transportu intermodalnego i kombinowanego, 6) filmy i folie prezentujce zasady bezpiecznego transportu i ochrony rodowiska, 7) przepisy prawne i katalogi z zakresu transportu. Laboratorium i pracownie powinny by ponadto wyposaone w: 1) rzutnik pisma, 2) telewizory wraz z magnetowidem, 3) ekran, 4) projektor multimedialny. 5. Zakres umiejtnoci i treci kształcenia, wynikajcy z opisu kwalifikacji absolwenta, został ujty w czterech blokach programowych: 1) transportowo spedycyjnym, 2) ekonomiczno ubezpieczeniowym, 3) logistycznym, 4) społeczno prawnym. 7

9 II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE Nazwa bloku programowego Minimalna liczba godzin w okresie kształcenia w % * Transportowo spedycyjny 40 Ekonomiczno ubezpieczeniowy 20 Logistyczny 20 Społeczno - prawny 10 Razem 90** * Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodziey i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej). ** Pozostałe 10 % godzin pozostaje do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. 8

10 III. PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W BLOKACH PROGRAMOWYCH Umiejtnoci i treci kształcenia zawarte w blokach programowych s zgodne z wymaganiami w zakresie uzyskiwania przez techników spedytorów certyfikatów kompetencji zawodowych w krajowym i midzynarodowym transporcie drogowym rzeczy okrelonych w rozporzdzeniu ministra właciwego do spraw transportu. BLOK: TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNY 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) wykorzystywa wiedz z zakresu zarzdzania przedsibiorstwem transportowym, 2) klasyfikowa usługi spedycyjne, 3) ustala ceny za usługi spedycyjne, 4) planowa zadania transportowe i spedycyjne, 5) okrela zadania transportowo-spedycyjne z uwzgldnieniem specyfiki transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i eglugi ródldowej oraz jego obszaru i zakresu, 6) realizowa zadania z wykorzystaniem intermodalnych urzdze transportowych, 7) instalowa i uytkowa typowe oprogramowanie komputerowe wspomagajce procesy transportowo-spedycyjne, 8) stosowa zasady zarzdzania jakoci w usługach spedycyjnych, 9) stosowa podstawowe narzdzia marketingowe podczas bada rynku usług transportowych, 10) prowadzi negocjacje w działalnoci gospodarczej, 11) klasyfikowa rodki transportu według przeznaczenia oraz okrela ich stan przydatnoci do pracy, 12) dobiera rodki transportu do zada transportowo-spedycyjnych, 13) okrela i analizowa koszty eksploatacji rodków transportowych, 14) prezentowa działalno przedsibiorstwa spedycyjnego na rynku usług transportowych, 15) prowadzi dokumentacj spedycyjn zgodnie z obowizujcymi przepisami, 9

11 16) wykorzystywa analizy ekonomiczne działalnoci przedsibiorstwa, 17) wykorzystywa wiedz z zakresu ochrony rodowiska przy realizacji zada transportowo-spedycyjnych. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych 1) działalno spedycyjna, rodzaje, zakres czynnoci, 2) zadania spedycyjno transportowe, 3) kształtowanie cen za usługi spedycyjne, 4) rodzaje transportu, 5) transport samochodowy, sie dróg, 6) transport kolejowy, sie linii, 7) transport lotniczy, 8) transport morski, szlaki eglowne, 9) transport ródldowy, eglowne drogi wodne, 10) intermodalne urzdzenia transportowe, 11) zarzdzanie jakoci w przedsibiorstwie spedycyjnym, 12) ochrona rodowiska w transporcie, 13) marketing w działalnoci transportowo-spedycyjnej, 14) zarzdzanie przedsibiorstwem transportowo-spedycyjnym, 15) ekonomika przedsibiorstwa transportowo-spedycyjnego, 16) dokumentacja spedycyjna, 17) rodki transportu i podstawy ich eksploatacji, 18) klasyfikacja rodków transportu ze wzgldu na ich budow i przeznaczenie, 19) koszty eksploatacyjne rodków transportu, 20) znakowanie ładunków. 21) Inspekcja Transportu Drogowego w Polsce i Unii Europejskiej. BLOK: EKONOMICZNO-UBEZPIECZENIOWY 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 10

12 1) orientowa si w zasadach rachunkowoci przedsibiorstwa, 2) klasyfikowa i okrela stan majtkowy przedsibiorstwa, 3) zbiera informacje ekonomiczno-finansowe i wykorzystywa je przy podejmowaniu decyzji dotyczcych przyszłej działalnoci przedsibiorstw, 4) obsługiwa i wykorzystywa programy komputerowe stosowane w rachunkowoci w celu ułatwienia zarzdzania przedsibiorstwem i podejmowania decyzji, 5) wykorzystywa ródła informacji przy opracowywaniu danych statystycznych, 6) wykorzystywa dane statystyczne przy podejmowaniu decyzji organizacyjnofinansowych, 7) wykorzystywa badania statystyczne w działalnoci spedycyjnej, 8) okrela warunki finansowe funkcjonowania firmy spedycyjnej, 9) ocenia zadania spedycyjno-transportowe pod wzgldem przewidywanego wyniku finansowego, 10) ubezpiecza ładunki i rodki transportu, 11) chroni i zabezpiecza ładunki we własnych obiektach, 12) rozpatrywa roszczenia zleceniodawcy z tytułu strat w transportowanych przesyłkach, 13) prowadzi postpowanie z ubezpieczycielem w przypadku wystpienia roszcze, 14) okrela poziom ryzyka we frachcie, 15) okrela zasady, formy, sposoby oraz zakres ubezpiecze obiektów, 16) okrela cechy zobowizania. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 1) ródła informacji o danych statystycznych, 2) wykorzystywanie statystyki przy podejmowaniu decyzji, 3) wykorzystywanie statystyki do planowania pracy, 4) badania statystyczne w spedycji, 5) zastosowanie statystyki w spedycji, 6) klasyfikacja ubezpiecze, 7) zasady funkcjonowania firm ubezpieczeniowych, 8) obowizki przewonika i spedytora wobec zleceniodawcy, 9) ubezpieczenia w transporcie, 10) ryzyko w rónych formach transportu i jego wpływ na ubezpieczenie, 11) ubezpieczenia ładunków, 11

13 12) ubezpieczenia obiektów i urzdze, 13) roszczenia ubezpieczeniowe, 14) majtek przedsibiorstwa, 15) bilansowanie majtku przedsibiorstwa, 16) ewidencja operacji gospodarczych, 17) zasady prowadzenia dokumentacji ksigowej, 18) zasady ewidencji majtku, 19) zasady ewidencji kosztów, 20) zasady ustalania wyniku finansowego, 21) rachunkowo i koszty, 22) klasyfikacja kosztów, 23) rachunek kosztów porednich, 24) analiza kosztów, 25) koszty a wynik finansowy. BLOK: LOGISTYCZNY 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) okrela rol, miejsce i znaczenie logistyki w działalnoci gospodarczej, 2) zarzdza zapasami, z uwzgldnieniem warunków zapotrzebowania niezalenego, 3) realizowa zasady funkcjonowania transportu w sieci powiza midzy przedsibiorstwami, 4) stosowa zasady bezpieczestwa i ochrony rodowiska przy przewozie ładunków, zgodnie z prawem polskim i midzynarodowym, 5) realizowa zasady organizacji i technologii magazynowania do planowania współpracy z firmami produkcyjnymi i handlowymi, 6) kalkulowa koszty logistyki, 7) organizowa transport zgodnie z zasadami łacucha dostaw, 8) wykorzystywa techniki teleinformatyczne w logistyce, 9) planowa zadania logistyczne, 10) stosowa systemy identyfikacji przesyłek i ładunków oraz systemy oznaczania norm technicznych, 12

14 11) posługiwa si narzdziami informatycznymi, takimi jak: automatyczna identyfikacja i elektroniczna wymiana danych, 12) charakteryzowa zasady funkcjonowania systemu UCC/EAN, okrelajcego standardy w zakresie automatycznej identyfikacji poprzez kody kreskowe. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 1) definicja i historia logistyki, 2) funkcje logistyczne, 3) zarzdzanie zapasami, 4) działania operacyjne w transporcie, 5) zasady ochrony rodowiska w transporcie, 6) zarzdzanie magazynem, 7) wyposaenie magazynu i metody magazynowania, 8) koszty w logistyce, 9) zarzdzanie łacuchem dostaw, 10) systemy informatyczne w logistyce, 11) systemy automatycznej identyfikacji towarów i rodków transportu, 12) strategia zarzdzania logistycznego. BLOK: SPOŁECZNO-PRAWNY 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) przestrzega zasad bezpieczestwa i higieny pracy, 2) stosowa si do przepisów prawa pracy, 3) przestrzega zasad ochrony rodowiska, 4) charakteryzowa formy prawne przedsibiorstwa spedycyjnego, 5) posługiwa si aktami normatywnymi z zakresu spedycji, 6) wykorzystywa wiedz z zakresu zarzdzania zasobami ludzkimi w przedsibiorstwie spedycyjnym, 7) charakteryzowa struktury organizacyjne przedsibiorstwa spedycyjnego i ich funkcjonowanie, 8) interpretowa prawo transportowe obowizujce w Polsce i poza granicami kraju, 13

15 9) wykorzystywa i interpretowa akty prawne i powinnoci wynikajce z aktów normatywnych, 10) wdraa i zarzdza normami jakociowymi w przedsibiorstwach transportowych i spedycyjnych, 11) zapobiega działaniom bezprawnym i zdarzeniom losowym, 12) posługiwa si dwoma jzykami obcymi w działalnoci zawodowej oraz w kontaktach z partnerami handlowymi, 13) redagowa korespondencj w jzyku polskim i w jzykach obcych z uwzgldnieniem terminologii właciwej dla zawodu, 14) obsługiwa nowoczesne urzdzenia wspomagajce prac biurow, 15) organizowa typowy obieg dokumentacji, 16) porzdkowa, rejestrowa, przechowywa, przekazywa i prezentowa informacje dotyczce transportu i spedycji. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 1) przepisy bezpieczestwa, higieny i prawa pracy, 2) przepisy o ochronie rodowiska w transporcie i spedycji, 3) formy prawne przedsibiorstw spedycyjnych, 4) struktura organizacyjna przedsibiorstwa transportowo-spedycyjnego, 5) zarzdzanie jakoci w przedsibiorstwie usługowym, 6) jzyki obce słownictwo, dialogi, gramatyka, 7) korespondencja w jzykach obcych, 8) nowoczesne techniki biurowe, 9) korespondencja słubowa. 14

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Załcznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ SYMBOL CYFROWY 341[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) przestrzega przepisów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK Załcznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 311[50] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 725 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

Do zadań logistyka należy:

Do zadań logistyka należy: SPEDYCJA LOGISTYKA SPEDYTOR LOGISTYK OBOWIĄZKI: - ustalenie trasy przewozu ładunku, - wypełnianie dokumentów przewozowych, - sporządzanie umów, - ubezpieczenie ładunku, - nadzór nad prawidłowym przebiegiem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy: 341[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie TECHNIK SPEDYTOR Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Można jednocześnie uczęszczać do Liceum

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03]

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Technik handlowiec errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Strona 16 punkt 2.1. otrzymuje brzmienie: 2.1. kalkulowa cen hurtow i detaliczn, kalkulowa cen hurtow i detaliczn,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK AU.22. Obsługa magazynów 432106 Magazynier- logistyk 333107 Technik logistyk PKZ(AU.ag) AU.32. Organizacja transportu 333107 Technik logistyk OMZ PKZ(AU.m) TECHNIK LOGISTYK 333107 Klasyfikacja zawodów

Bardziej szczegółowo

TECHNIK EKONOMISTA 23 02

TECHNIK EKONOMISTA 23 02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA 23 02 Obecnie: 341 [02] Akceptuj Zatwierdzam Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA SYMBOL CYFROWY 311 [24] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK Załcznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK SYMBOL CYFROWY 311[20] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik eksploatacji portów i terminali 333106 (źródło: KOWEZiU) Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNIER-LOGISTYK

MAGAZYNIER-LOGISTYK AU.22. Obsługa magazynów 432106 Magazynier- logistyk 333107 Technik logistyk PKZ(AU.ag) MAGAZYNIER-LOGISTYK 432106 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK

PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK 333107 TYP SZKOŁY: 4-LETNIE TECHNIKUM PODBUDOWA: GIMNAZJUM 1. TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ 2. TABELA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA SYMBOL CYFROWY 348[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA SYMBOL CYFROWY 311[32] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik spedytor; symbol 333108 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik Logistyk (333107) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01]

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Technik agrobiznesu errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Strona 23 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu: Nazwa zawodu Technik logistyk; symbol: 333107 Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy logistyki

Bardziej szczegółowo

Materiał kształcenia. Regulamin pracy przedsiębiorstwa transportowospedycyjnego.

Materiał kształcenia. Regulamin pracy przedsiębiorstwa transportowospedycyjnego. BHP(4)3. ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia związanych z pracą spedytora BHP(5)1. ustalić rodzaje czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy spedytora BHP(5)3. określić sposoby

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01]

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Strona 13 punkt 1.2. otrzymuje brzmienie: 1.2. stosowa akty

Bardziej szczegółowo

MALARZ - TAPECIARZ 52 03

MALARZ - TAPECIARZ 52 03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 52 03 Obecnie: 714 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 1. OPIS

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ l SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [ 02 ] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik logistyk; symbol 333107 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy: 341 [05] Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.31 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. Pracownia procesów i środków transportowych w logistyce

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.31 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. Pracownia procesów i środków transportowych w logistyce WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.31 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. Pracownia procesów i środków transportowych w logistyce zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: II i III TL

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI ZAŁĄCZNIK Nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI SYMBOL CYFROWY 342[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik prac biurowych Symbol cyfrowy: 419 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik prac

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik eksploatacji portów i terminali 333106 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII 1. 1. Proces produkcyjny i jego elementy 1. 2. Pojęcia technologii oraz procesu technologicznego 1. 3. Rola czynników pomocniczych w realizacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektronik, powinna si odbywa w placówce

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA Załącznik 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać zapotrzebowanie na towary;

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI SPEDYCJA Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI Rozwój branży TSL w Polsce położenie Polski - łączy Europę Zachodnią i Wschodnią plany rządowe środki finansowe UE Branża TSL w kolejnych latach narastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Sprzedawca; symbol 522301 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Każdy uczeń klasy 4it w roku szkolnym 2013/2014 przedmiot prowadzący wymaganie

Każdy uczeń klasy 4it w roku szkolnym 2013/2014 przedmiot prowadzący wymaganie Każdy uczeń klasy 4it w roku szkolnym 2013/2014 przedmiot prowadzący wymaganie Religia G. Boguta W22 - wskaże te problemy życia społecznego, które uważa za możliwe do rozwiązania w duchu nauki Kościoła.

Bardziej szczegółowo

Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych

Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRAC BIUROWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRAC BIUROWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRAC BIUROWYCH SYMBOL CYFROWY 411[01] Obecnie: 419 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Spraw Wewntrznych I Administracji

Bardziej szczegółowo

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej Wstęp Rozdział 1. Geneza spedycji 1.1. Zarys historyczny działalności spedycyjnej 1.2. Rozwój spedycji i usług spedycyjnych w XIX i XX w. 1.3. Usługi spedycyjne w łańcuchu dostaw 1.4. Spedytor jako sprzedawca

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ 43 02 Obecnie: 742 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej 2 SPIS TRECI str. I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ SYMBOL CYFROWY 313[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika obsługi turystycznej należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE SYMBOL CYFROWY 713[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 512 [03] Obecnie: 341 [07] Akceptuj: Zatwierdzam: Prezes Urzdu Kultury

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU PRAKTYKI ZAWODOWE

WYCIĄG Z PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU PRAKTYKI ZAWODOWE WYIĄG Z ROGRAMU NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK SEYTOR 333108 RAKTYKI ZAWOOWE Numer w szkolnym zestawie programów 19/ZA10/TS/12 raktyki zawodowe 10.1 ezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku spedytora oziom

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA symbol cyfrowy 346[03] Akceptuje: Zatwierdzam: Minister Pracy i Polityki Społecznej Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA:

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA: System ANTEEO SPEDYCJA wspomaga organizację różnego rodzaju przewozów zarówno w spedycji drogowej, lotniczej oraz w morskiej. Umożliwia dokładne odwzorowanie procesów logistycznych zachodzących w danej

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik eksploatacji portów i terminali; symbol 333106 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

LATIS LOGISTICS - WITAMY!

LATIS LOGISTICS - WITAMY! LATIS LOGISTICS - WITAMY! Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe rozwiązania logistyczne w transporcie ładunków. Realizujemy przewóz towarów od drzwi do drzwi w oparciu o transport morski, lotniczy, drogowy

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Chcesz uzupełnić, zmienić, podnieść, zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe? Zapisz się na BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji... 2 Prowadzenie rachunkowości...

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO SYMBOL CYFROWY 347[10] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA SYMBOL CYFROWY 516 [01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA SYMBOL CYFROWY 516 [01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA SYMBOL CYFROWY 516 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik administracji 343[01]

Zmiany w informatorze technik administracji 343[01] Technik administracji errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik administracji 343[01] Strona 13 punkt 1.1 otrzymuje brzmienie: 1.1. stosowa pojcia z zakresu prawa i ekonomii, stosowa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik transportu drogowego; symbol 311927

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ symbol cyfrowy 346[04] Akceptuje: Zatwierdzam: Minister Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja! SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA SPECJALNOŚCI TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA NA KIERUNKU EKONOMIA PROJEKT ROZWÓJ POTENCJAŁU WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK SYMBOL CYFROWY 724 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH SYMBOL CYFROWY 311[51] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. Niniejsze zasady organizacji wycieczek szkolnych odnosz si do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, w tym równie do uczniów oddziału przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH mgr inż. Katarzyna Grochowska 1 Koszty działalności usługowej Wysokośd i struktura

Bardziej szczegółowo

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (załcznik do zarzdzenia nr 10/2001 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 3 lipca 2001 r.) CZ I TRYB PRACY,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ SYMBOL CYFROWY 712 [06] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji Narodowej I.

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych technik spedytor 333108

Program praktyk zawodowych technik spedytor 333108 10.1 ezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku spedytora rogram praktyk zawodowych technik spedytor 333108 oziom Materiał nauczania H(4)1 rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe w środowisku pracy A Struktura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAZISKACH GÓRNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAZISKACH GÓRNYCH Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych powołano Uchwał nr VII/49/94 Rady Miejskiej z dnia 29.XII.1994r. I. ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA SYMBOL CYFROWY 311[10] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług Lista usług Elmir Lista usług TRANSPORT LĄDOWY Zdolnośd przewozu to nasz biznes, transport drogowy to nasza siła. Nasze możliwości transportowo logistyczne pokrywają całą Europę z Polski po Hiszpanię,

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Plany nauczania 2014/2015 Plan nauczania oddziału 1a sprzedawca/ślusarz Przedmiot 1 2 3 Suma 1a język polski 2 2 1 5 język angielski 2 1 1 4 historia

Plany nauczania 2014/2015 Plan nauczania oddziału 1a sprzedawca/ślusarz Przedmiot 1 2 3 Suma 1a język polski 2 2 1 5 język angielski 2 1 1 4 historia Plany nauczania 2014/2015 Plan nauczania oddziału 1a sprzedawca/ślusarz 1a język polski 2 2 1 5 język angielski 2 1 1 4 matematyka 2 1 1 4 wychowanie fizyczne 3 3 3 9 Godzina wychowawcza 1 1 1 3 religia

Bardziej szczegółowo

Technik handlowiec

Technik handlowiec AU.20. AU.25. Prowadzenie sprzedaży Prowadzenie działalności handlowej 522301 Sprzedawca 522306 Technik księgarstwa 522305 Technik handlowiec 522305 Technik handlowiec PKZ(AU.j) OMZ PKZ(AU.j) PKZ(AU.m)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

oddział realizuje rozszerzenie podstawy programowej w zakresie: matematyka cykl nauki: 4 lata rozpoczęcie nauki: / /2015

oddział realizuje rozszerzenie podstawy programowej w zakresie: matematyka cykl nauki: 4 lata rozpoczęcie nauki: / /2015 klasy IV a Technikum 311[52]/T,TU, SP/MEN/2007.07.18 zawód: technik pojazdów samochodowych oddział realizuje rozszerzenie podstawy programowej w zakresie: matematyka język angielski/ język niemiecki 2x

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1077 Transport w systemach logistycznych Transport in logistic

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Transport. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Transport. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne A. Pytania wspólne dla Kierunku Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Transport studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 1. Matematyczne metody wspomagania decyzji. 2. Przykłady problemów decyzyjnych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze dietetyk 322[20]

Zmiany w informatorze dietetyk 322[20] Dietetyk errata sierpie 2011 Strona 21 punkt 3. otrzymuje brzmienie Zmiany w informatorze dietetyk 322[20] 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie dla młodzieży/ roczny okres kształcenia /1/ Zawód: technik usług pocztowych i finansowych

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne II

Wychowanie fizyczne II Wychowanie fizyczne II WM Karta (sylabus) Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Wychowanie fizyczne II Kod Status : obowizkowy ZIP 1 S 0 3 31-0_0 Jzyk wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo