POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Transkrypt

1 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych ) I Wprowadzenie Prowadzenie działa skierowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin jest niezbdnym warunkiem wspomagajcym zwikszenie aktywnoci tej czci społecznoci Powiatu Pabianickiego. Tworzenie warunków lokalnych, które umoliwi osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w yciu społecznym, jest podstaw wszelkich działa kierowanych do tej grupy. Osoby niepełnosprawne napotykaj w swoim yciu na róne bariery : architektoniczne, społeczne i psychiczne. Działania podejmowane zwłaszcza te majce na celu usuwanie barier społecznych i psychicznych, przyczyniaj si do uwierzenia w moliwo prowadzenia samodzielnego ycia. Stwarzanie korzystnych warunków, które prowadz do zwikszenia integracji ze rodowiskiem lokalnym zaowocuje poszerzeniem yciowej samodzielnoci osób Osoby niepełnosprawne nie tylko zmagaj si z ograniczeniami spowodowanymi niepełnosprawnoci, ale take musz przełamywa negatywne stereotypy w społecznym odbiorze tych osób. Dotyczy to take rodzin osób Pokonywanie społecznych i psychicznych skutków niepełnosprawnoci z pewnoci przyczyni si do osignicia optymalnego poziomu ycia przez osoby niepełnosprawne. Prowadzenie przedsiwzi słucych rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przestrzeganiu praw osób niepełnosprawnych jest nieodzownym czynnikiem w poprawie warunków ycia osób niepełnosprawnych Oddziaływanie powinno by kierowane zarówno na osoby niepełnosprawne jak i na ich rodziny poprzez zapobieganie izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez tworzenie warunków do integracji osób niepełnosprawnych z najbliszym otoczeniem społecznym, przeciwdziałanie izolacji rodzin z osob niepełnosprawn oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych do samodzielnego ycia. 1

2 II Zadania z zakresu PFRON u Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje samorzdowi powiatowemu rodki finansowe na nastpujce zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. I tak w roku 2003 bd realizowane nastpujce zadania. Z zakresu rehabilitacji zawodowej: dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawc, w zwizku z przystosowaniem tworzonych lub istniejcych stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikajcych z niepełnosprawnoci osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez słuby medycyny pracy tych potrzeb zobowizania dotyczce refundacji wynagrodze i składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych udzielanie osobom niepełnosprawnym poyczek, na rozpoczcie działalnoci gospodarczej albo rolniczej Z zakresu rehabilitacji społecznej: dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dorosłych dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodziey likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu si i technicznych, w zwizku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dofinansowanie kosztów tworzenia i działania WTZ Osoby niepełnosprawne, które otrzymały poyczki na rozpoczcie działalnoci gospodarczej, maj moliwo złoenia wniosku do Starosty o odroczenie terminu płatnoci, rozłoenie na raty lub umorzenie poyczki w czci lub w całoci. Bardzo wanym elementem działa na rzecz osób niepełnosprawnych jest Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, która m.in. ma za zadanie inspirowanie przedsiwzi zmierzajcych do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw. 2

3 III Program Powiatowy Cel główny Prowadzenie działa sprzyjajcych aktywnoci yciowej osób niepełnosprawnych Cele szczegółowe 1. Zwikszenie moliwoci samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych 2. Zwikszenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w yciu społecznym i zawodowym 3. Zwikszenie akceptacji rodowiska lokalnego wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin 4. Wprowadzania innowacyjnych przedsiwzi i rozwiza na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin SPOSÓB REALIZACJI CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH Cel 1 Zwikszenie moliwoci samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych Stwarzanie odpowiednich warunków prowadzcych do osigania samodzielnoci przez osoby niepełnosprawne sprzyja nie tylko kształtowaniu poczucia wartoci własnej, ale przede wszystkim ułatwia funkcjonowanie yciowe, tak w sferze osobistej jak i zawodowej i społecznej. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego oraz udzielanie indywidualnych konsultacji sprzyja rozwizywaniu codziennych problemów osób Mobilizacj do wikszej aktywnoci i samodzielnoci jest take uczestnictwo w zajciach prowadzonych przez rodowiskowe domy samopomocy oraz warsztaty terapii zajciowej. Cel 1 bdzie realizowany poprzez : 1. Prowadzenie psychologicznego wsparcia osób i rodzin osób niepełnosprawnych 2. Prowadzenie działa opiekuczych w domu osoby niepełnosprawnej 3. Zmierzanie do zwikszenia iloci miejsc dla dzieci i młodziey niepełnosprawnej w przedszkolach i szkołach integracyjnych 4. Wspieranie funkcjonowania orodków wsparcia (rodowiskowych domów samopomocy) oraz warsztatów terapii zajciowej. 3

4 Cel 2 Zwikszenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w yciu społecznym i zawodowym Upowszechnianie wiedzy o ograniczeniach osób niepełnosprawnych wynikajcych z poszczególnych rodzajów schorze sprzyja lepszemu dostosowaniu rodowiska lokalnego do potrzeb osób Przeprowadzenie szkole osób zatrudnionych w administracji samorzdowej powołanej do załatwiania wszelkich spraw yciowych osób zamieszkujcych ich teren działania. Likwidacj wszelkich barier nie tylko architektonicznych ale równie a moe przede wszystkim społecznych powinno si rozpocz od urzdów i instytucji publicznych. Wan rol w usamodzielnianiu si osób niepełnosprawnych odgrywa moliwo podjcia pracy zawodowej. Działania sprzyjajce zwikszeniu zatrudnienia niepełnosprawnych, poczwszy od szkole zawodowych i podnoszcych kwalifikacje a koczc na informacji dla pracodawców o uprawnieniach pracodawców w zwizku z zatrudnianiem osób Zmiany zwizane z funkcjonowaniem pomocy społecznej zmuszaj osoby zajmujce si pomoc społeczn do cigłego podnoszenia kwalifikacji. Szkolenia s tu niezbdnym elementem poszerzania i ugruntowania wiedzy osób zajmujcych si tego rodzaju pomoc. Cel 2 bdzie realizowany poprzez : 1. Prowadzenie szkole pracowników administracji samorzdowej oraz słub pomocy społecznej 2. Inicjowanie i wspieranie funkcjonowania punktów informacyjnych dla osób 3. Prowadzenie rehabilitacji społeczno zawodowej 4. Tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych Cel 3 Zwikszanie akceptacji rodowiska lokalnego wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin Usuwaniu barier społecznych sprzyja upowszechnienie wiedzy o osobach niepełnosprawnych i ich problemach. Osobiste dowiadczenie w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi ułatwia przełamywanie oporów w kontaktowaniu si i społeczn integracj. Pokazywanie osigni plastycznych, literackich, sportowych osób niepełnosprawnych oraz organizowanie spotka integracyjnych pozwalaj na bezporedni kontakt, ułatwiajcy lepsze poznanie osób niepełnosprawnych i zwikszenie społecznej wraliwoci na ich problemy. Głównym celem takich działa jest przełamywanie negatywnych stereotypów na temat osób 4

5 Cel 3 bdzie realizowany poprzez : 1. Organizowanie imprez integracyjnych 2. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sprawnociowych 3. Organizowanie wystaw i kiermaszów z pracami osób niepełnosprawnych 4. Inspirowanie lokalnych mediów do przedstawiania sprawozda z organizowanych imprez, przedstawiania osigni osób niepełnosprawnych, prowadzenia systematycznej edukacji publicznej z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób Cel 4 Wprowadzanie innowacyjnych przedsiwzi i rozwiza na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Wprowadzanie i wspieranie przedsiwzi, które w sposób nowatorski zajmuj si problematyk osób niepełnosprawnych, lub rozpoczynaj działalno do tej pory nie podejmowana przez nikogo sprzyja powstawaniu nowych rozwiza problemów osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Powiecie i pozwala na budowanie systemu wsparcia rónych rodowisk do których Samorzd Powiatu kieruje swoje oddziaływania. Cel 4 bdzie realizowany poprzez : 1. Inspirowanie instytucji do prowadzenia nowatorskich przedsiwzi 2. Dostarczanie wiedzy o nowych rozwizaniach samorzdom i instytucjom 3. Integrowanie instytucji działajcych na rzecz osób niepełnosprawnych Wszystkie cele szczegółowe bd realizowane przy współpracy z przedstawicielami samorzdów terytorialnych Powiatu, organizacjami pozarzdowymi, mediami lokalnymi, oraz instytucjami i rodowiskami zajmujcymi si w swej pracy problemami osób Do rozwaenia powołanie Rzecznika Praw Osób Niepełnosprawnych. Przewodniczcy Rady Powiatu Pabianickiego Zbigniew Mencwal 5

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWY URZD PRACY W KIELCACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2007 ROK oraz informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej KIELCE 2008 Przedmiot działalnoci Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020

Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020 Załcznik do Uchwały Nr Rady Miasta Piły z dnia Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020 2012 SPIS TRECI WSTP... 3 I. CZ WPROWADZAJCA... 4 1. STRUKTURA STRATEGII... 5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

GMINNY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH GMINNY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wstęp System opieki nad osobą niepełnosprawną umoŝliwić powinien rozpoznanie przyczyn, zdiagnozowanie wszystkich potrzeb a następnie przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA LATA 2009-2012

MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA LATA 2009-2012 załącznik do uchwały nr XLV/594/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 kwietnia 2009 r. MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA LATA 2009-2012 Zielona Góra, kwiecień 2009 rok To,

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Informacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 Warszawa, marzec 2006r. 1 SPIS TRECI Wprowadzenie... 4 1. Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W RODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.1. Wykorzystane s zasoby rodowiska

Bardziej szczegółowo

! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! "! '

!  #!$  % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! ! ' Wstp! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ & & (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 3 *4 % $ $ $ $!! "! ' % (! " $ $ $ " # 3 $ # &! & % & * 4 3(. 5667 $ " & *) ródło informacji: Wolfang von

Bardziej szczegółowo

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r.

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r. ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO Kolbuszowa, 2004 r. SPIS TRECI : CZ I : USTALENIA OGÓLNE....4 1. Przesłanki ogólne...4 2. Podstawy prawne....4 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BUDETOWY 2005

INFORMATOR BUDETOWY 2005 STAROSTWO POWIATOWE W MISKU MAZOWIECKIM 05-300 Misk Mazowiecki, ul. Kociuszki 3 Tel.: (025) 758 42 05 do 09, fax: wew. 46 INFORMATOR BUDETOWY 2005 http://www.powiatminski.pl Email: starostwo@powiatminski.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (MGiP) przy szczególnej pomocy pani Ireny Woliskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 362 /2013 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 12 lipca 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ (tekst

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 200 poz. 2051) Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 SPIS TRECI: OBJANIENIE

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2015 Jasło, 2013r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 I.

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Załącznik do Uchwały Nr XXIX/175/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Sztum 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny (podatki, opłaty) lub kształtuj ceny w sposób bezporedni

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZA OKRES 23.04.1998 r. - 30.04.1999 r. Warszawa, czerwiec 1999 r. 2 Spis treci WSTP

Bardziej szczegółowo