PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA SYMBOL CYFROWY 311 [24] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa Minister Edukacji Narodowej

2 I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) okrela aktualny stan zanieczyszcze rodowiska oraz zmiany w nim zachodzce na skutek działalnoci człowieka, 2) wykonywa wybrane oznaczenia w zakresie specjalistycznym, w szczególnoci dotyczce gleby, powietrza, wody, hałasu, odpadów i promieniowania, 3) przeprowadza proste badania technologiczne w zakresie ochrony rodowiska, 4) oznacza parametry okrelajce stopie zanieczyszczenia wody, powietrza, poziomu hałasu i stopnia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, 5) okrela zgodno z normami oczyszczania cieków, powietrza i odpadów, 6) wykonywa pomiary poziomu hałasu i drga mechanicznych, 7) bada i kontrolowa emisj i immisj zanieczyszcze, 8) posługiwa si zasadami systematyki, klasyfikacji i identyfikacji odpadów, 9) sporzdza bilanse wodno-ciekowe, zanieczyszcze odprowadzanych z gazami odlotowymi do atmosfery oraz zanieczyszcze odprowadzanych z odpadami, 10) obsługiwa typowe dla techniki ochrony rodowiska urzdzenia i aparatur kontrolno-pomiarow, organizowa w miejscu pracy wykonawstwo budowlanomontaowe w zakresie budowy urzdze do uzdatniania wody i oczyszczania cieków, 11) organizowa zaplecze socjalno-bytowe dla brygady wykonawczej oraz zapewnia warunki bezpieczestwa i higieny pracy pracownikom i mieszkacom obszaru, na którym s prowadzone roboty budowlanomontaowe, 12) czyta rysunki i przygotowywa mapy oraz schematy techniczne, 1

3 13) ocenia zgodno wbudowanych urzdze i elementów budowlanych z dokumentacj techniczn, 14) współpracowa w przygotowywaniu planów przestrzennego zagospodarowania gminy (miasta) z uwzgldnieniem ochrony zasobów przyrodniczych, 15) posługiwa si aktami prawnymi dotyczcymi ochrony rodowiska oraz korzysta z literatury fachowej i ródeł wiedzy ekonomiczno-prawnej, 16) stosowa procedury oceny oddziaływania inwestycji szkodliwych dla zdrowia człowieka i rodowiska przyrodniczego, 17) zachowywa si właciwie w przypadku wystpienia zagroe ekologicznych, 18) współpracowa z organizacjami pozarzdowymi zajmujcymi si ochron rodowiska, 19) uczestniczy w prawidłowym wykorzystywaniu rodków pomocowych na inwestycje zwizane z ochron rodowiska, 20) przygotowywa propozycje zarzdzania rodowiskiem na szczeblu lokalnym, 21) prowadzi kampani na rzecz poprawy stanu rodowiska, w szczególnoci w zakresie edukacji ekologicznej i segregacji odpadów komunalnych, 22) posługiwa si sprztem komputerowym w stopniu wymaganym na zajmowanym stanowisku pracy, 23) rozrónia podstawowe kryteria ekonomiczne i najwaniejszych przedsibiorców wystpujcych w gospodarce rynkowej, 24) wykorzystywa w działalnoci zawodowej znajomo procesów zachodzcych w gospodarce rynkowej, 25) ocenia własne moliwoci zawodowe i w odpowiedni sposób prezentowa swoje kwalifikacje podczas poszukiwania pracy, 26) wykazywa gotowo do podwyszania kwalifikacji zawodowych 2

4 B. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. Wymagania psychofizyczne właciwe dla zawodu: 1) uzdolnienia techniczne i manualne, 2) przecitna sprawno fizyczna, 3) dobrze rozwinite wszystkie zmysły, 4) podzielno uwagi, zdolno koncentracji, 5) cierpliwo, systematyczno, dokładno, 6) odporno na zmienne wpływy rodowiska pracy, 7) komunikatywno, odpowiedzialno. 2. Profil kształcenia w zawodzie technik ochrony rodowiska uwarunkowany jest struktur rynku pracy dla absolwentów (aktualn i przewidywan), a take zachodzcymi przekształceniami gospodarczymi. Podstawowe zadania technika ochrony rodowiska koordynujcego prac w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem i promieniowaniem oraz ochrony przyrody to: 1) monitorowanie poziomu zanieczyszcze w powietrzu, wodzie i glebie, 2) okrelanie parametrów uzdatniania wody i oczyszczania cieków, 3) klasyfikowanie i identyfikowanie rónego rodzaju odpadów, 4) sporzdzanie bilansów zanieczyszcze odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi, 5) prowadzenie bada technologicznych w specjalistycznym zakresie. 3. Technik ochrony rodowiska moe by zatrudniony w: 1) orodkach bada i kontroli rodowiska, 2) terenowych organach administracji pastwowej w zakresie ochrony rodowiska, 3) stacjach sanitarno-epidemiologicznych, 4) działach ochrony rodowiska zakładów przemysłowych, 3

5 5) miejskich przedsibiorstwach wodocigów i kanalizacji, 6) stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach cieków, 7) zakładach unieszkodliwiania odpadów, 8) pracowniach ochrony rodowiska biur projektowych, 9) instytutach naukowo-badawczych, 10) orodkach badawczo-rozwojowych zajmujcych si ochron rodowiska, 11) prywatnych przedsibiorstwach specjalistycznych. 4. Aby umoliwi absolwentom przygotowanie do zmieniajcego si rynku pracy oraz szczególnych potrzeb regionu, przy zachowaniu kształcenia szerokoprofilowego przewiduje si moliwo specjalizacji w zakresie: 1) gospodarki wodnej, 2) gospodarki odpadami, 3) ochrony powietrza, 4) ochrony przed hałasem, 5) zarzdzania rodowiskiem na szczeblu lokalnym. 5. W szkole kształccej w zawodzie technik ochrony rodowiska niezbdne s nastpujce pracownie: 1) pracownia monitoringu rodowiska, 2) pracownia aparatury kontrolno-pomiarowej, 3) pracownia komputerowa. Pracownia monitoringu rodowiska i pracownia aparatury kontrolno-pomiarowej powinny by wyposaone w niezbdn aparatur pomiarow do badania wody, powietrza, natenia hałasu, zanieczyszcze gleby oraz niezbdne zestawy kaset video. W pracowniach tych powinny by równie modele urzdze do uzdatniania wody i oczyszczania cieków, odsiarczania i odazotowania spalin, modele ekranów akustycznych, a take instalacji do recyklingu odpadów. W pracowniach tych winny znale si równie mapy i makiety przestrzennego zagospodarowania terenu, zgodnego z ekorozwojowymi celami ochrony rodowiska przyrodniczego, a ponadto czasopisma i literatura naukowo techniczna z zakresu ochrony rodowiska. 4

6 Pracownia komputerowa winna by wyposaona w: stanowiska komputerowe (jedno dla dwóch uczniów), licencyjne oprogramowanie na kade stanowisko: system operacyjny, edytor tekstu, edytor rysunku, arkusz kalkulacyjny, drukarki, ploter i programy specjalistyczne. Istotnym elementem procesu dydaktyczno-wychowawczego jest współpraca szkoły z zakładami pracy, w szczególnoci z zakładami uzdatniania wody i oczyszczania cieków, elektrowniami i elektrociepłowniami czy kompostowniami, która wzbogaca jej działalno dydaktyczn. Uczniowie powinni mie moliwo obserwacji prac pomiarowych prowadzonych w lokalnych orodkach pastwowej inspekcji ochrony rodowiska. 6. W wyniku analizy umiejtnoci zawodowych stanowicych kwalifikacje w zawodzie dokonano ich podziału na nastpujce bloki programowe: 1) rodowisko i jego ochrona, 2) inynieria rodowiska, 3) techniki pomiarów, 4) blok prawno-ekonomiczny. Za kryterium wyodrbnienia bloków przyjto podział umiejtnoci zawodowych uwzgldniajc: 1) podstawowe zjawiska zachodzce w rodowisku, skutki zanieczyszczenia i przeciwdziałanie jego degradacji oraz racjonalne gospodarowanie zasobami rodowiska, 2) obsługiwanie przyrzdów meteorologicznych i urzdze do pomiarów zanieczyszcze rodowiska, metody składowania odpadów i ich utylizacji, uzdatniania wody oraz sposobów ochrony atmosfery i gleby, 3) prowadzenie monitoringu rodowiska, wykonywanie pomiarów w terenie oraz analiz jakociowych i ilociowych w laboratoriach, 4) prawne aspekty funkcjonowania pracownika w zakładzie pracy oraz podstawowe zasady gospodarki rynkowej. 5

7 II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE Nazwa bloku programowego Minimalna liczba godzin w cyklu kształcenia w %*/ rodowisko i jego ochrona 20 Inynieria rodowiska 28 Techniki pomiarów 25 Prawno-ekonomiczny 7 Razem 80** */ Podział godzin na bloki programowe dotyczy zarówno kształcenia młodziey jak i dorosłych (w systemie stacjonarnym i zaocznym). **/ Pozostałe 20% godzin pozostaje do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym na specjalizacj. 6

8 III. PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W BLOKACH PROGRAMOWYCH BLOK RODOWISKO I JEGO OCHRONA 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) definiowa podstawowe prawa przyrody, 2) wyjania pojcia ekologiczne i stosowa zasady ekologiczne w praktyce, 3) opisywa podstawowe zjawiska zachodzce w atmosferze ziemskiej, 4) formułowa zasady powstawania i emisji fal akustycznych, 5) charakteryzowa stan zasobów rodowiska, 6) okrela podstawy racjonalnego gospodarowania zasobami rodowiska, 7) okrela stan rodowiska jako całoci i jego poszczególnych komponentów, 8) stosowa zasady i metody monitoringu rodowiska, 9) dokonywa oceny jakoci rodowiska zwłaszcza na obszarach intensywnej działalnoci gospodarczej człowieka, 10) okrela dopuszczalny stopie zanieczyszczenia według obowizujcych norm, 11) rozpoznawa ródła zanieczyszcze emitowanych do rodowiska, 12) wyjania globalne skutki zanieczyszczenia rodowiska, w szczególnoci efekt cieplarniany, kwane deszcze, niszczenie warstwy ozonowej, 13) przedstawia skład wód naturalnych, 14) charakteryzowa główne ródła hałasu i drga w rodowisku, 15) przeciwdziała degradacji rodowiska, w szczególnoci przez stosowanie technologii bezodpadowych, alternatywnych ródeł energii, 16) okrela zasady rekultywacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych, 17) przeprowadza klasyfikacj wód pod wzgldem uytkowym, 18) interpretowa otrzymane wyniki analiz biologicznych, 19) opisywa zasady stosowania podstawowych rodków ochrony człowieka i rodowiska przed hałasem i wibracjami, 7

9 20) stosowa podstawowe przepisy prawa dotyczce ochrony przyrody oraz ochrony i kształtowania rodowiska, 21) korzysta z przepisów prawa i norm obowizujcych w kraju i w Unii Europejskiej dotyczcych ochrony powietrza atmosferycznego i wód, gospodarki odpadami oraz ochrony przed hałasem i wibracjami 2. Treci kształcenia (działy programowe) 1. rodowisko i jego komponenty 2. Cykle biogeochemiczne 3. Zasoby naturalne i racjonalne gospodarowanie nimi 4. Zmiany i zagroenia rodowiska na skutek działalnoci człowieka 5. Zanieczyszczenie rodowiska i jego wpływ na warunki ycia i stan zdrowia ludnoci 6. Zagroenia ekologiczne 7. Ekonomiczne uwarunkowania i skutki ochrony rodowiska 8. Ochrona atmosfery 9. Ochrona wód 10. Ochrona powierzchni ziemi 11. Ochrona przed hałasem i wibracjami 12. Ochrona przyrody 13. Współpraca midzynarodowa w zakresie ochrony rodowiska. 3. Zalecenia dotyczce oceniania Sprawdzanie stopnia opanowania treci kształcenia winno odbywa si w trakcie całego procesu dydaktycznego. W ocenie umiejtnoci proponuje si zwrócenie uwagi na to, czy ucze (słuchacz) potrafi: 1) wykorzysta zdobyt wiedz teoretyczn dotyczc rodowiska i jego ochrony w działaniach praktycznych przez okrelenie obszaru i natenia rozmaitych zjawisk (monitoring), 8

10 2) okrela stan rodowiska jako całoci i dokonywa jego oceny zwłaszcza na obszarach intensywnej działalnoci gospodarczej człowieka, 3) wyjani globalne skutki zanieczyszcze rodowiska i samodzielnie okreli drogi do ich eliminowania lub zmniejszenia ich uciliwoci, 4) prowadzi pomiary z naleyta dokładnoci i interpretowa uzyskane wyniki, 5) logicznie myle, a nie tylko odtwarza z pamici wyuczone regułki dotyczce przeciwdziałania degradacji rodowiska, 6) wskaza na odpowiednie przepisy prawa i normy obowizujce w Polsce, w szczególnoci dotyczce ochrony powietrza atmosferycznego, wód, hałasu, wibracji, składowania odpadów i promieniowania elektromagnetycznego. Proponuje si nastpujce metody kontroli wyników kształcenia: 1) odpowiedzi ustne, 2) teksty dydaktyczne, 3) obserwacja ucznia w trakcie dokonywania pomiarów. 9

11 BLOK INYNIERIA RODOWISKA 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) wykazywa si wiedz na temat fizyki atmosfery i praw rzdzcych zachodzcymi w niej procesami, 2) charakteryzowa podstawowe prawa turbulencji, 3) okrela wpływ procesów atmosferycznych na stan zanieczyszczenia powietrza, 4) posługiwa si przyrzdami meteorologicznymi oraz prowadzi za ich pomoc obserwacje, 5) czyta i interpretowa mapy pogody oraz prognozowa rozwój procesów atmosferycznych, 6) opisywa skład chemiczny atmosfery i rodzaje wystpujcych zanieczyszcze, 7) wykazywa si wiedz na temat podstawowych reakcji chemicznych zachodzcych w atmosferze, 8) wyjania istot procesów zanieczyszczania i samooczyszczania atmosfery, 9) definiowa punktowe, liniowe i powierzchniowe ródła zanieczyszcze i hałasu, 10) klasyfikowa metody pomiarów zanieczyszcze i obsługiwa urzdzenia do oczyszczania gazów odlotowych, ograniczania emisji pyłów, utylizacji odpadów i oczyszczania cieków, 11) przedstawia załoenia techniczno-lokalizacyjne zakładów przemysłowych i obiektów gospodarki odpadami oraz obiektów bdcych ródłem hałasu i drga, 12) przeprowadza analiz lokalizacji z punktu widzenia rozprzestrzeniania si zanieczyszcze w rónych komponentach rodowiska, 13) klasyfikowa odpady i ich powizania z procesami technologicznymi, w których powstaj, 14) wymienia geotechniczne metody badania gruntu, 15) charakteryzowa technologiczne metody składowania odpadów i uzdatniania wody, 10

12 16) przedstawia koncepcj składowania odpadów w miecie i na wsi (proces sanitacji), 17) wykazywa si wiedz w zakresie biologii sanitarnej, 18) definiowa prawa rzdzce ruchem falowym w orodkach płynnych i gazowych oraz ciałach stałych, 19) charakteryzowa klasyfikacje ródeł hałasu i drga w rodowisku, 20) posługiwa si przyborami krelarskimi, 21) wykonywa rysunki techniczne w ołówku i tuszu, 22) przygotowywa szkice robocze obiektów, 23) korzysta z programów komputerowych. 2. Treci kształcenia (działy programowe) 1. Meteorologia 2. Geologia i hydrologia 3. Chemia atmosfery 4. Mechanika płynów 5. Chemia odpadów 6. Akustyka 7. Rodzaje ródeł emisji zanieczyszcze, hałasu i drga 8. Wybrane procesy technologiczne bdce ródłami zanieczyszcze atmosfery 9. Metody usuwania zanieczyszcze gazowych i pyłowych 10. Procesy oczyszczania wody pitnej oraz wody przeznaczonej na cele przemysłowe 11. Rozprzestrzenianie si zanieczyszcze 12. Sposoby obliczania poziomu emisji 13. Badanie cieków i sporzdzanie bilansów wodno-gospodarczych 14. Klasyfikacja odpadów i ich unieszkodliwianie 15. Metody ochrony przed hałasem i wibracjami z oszacowaniem ich kosztów 16. Elementy projektowania 17. Komputerowe i odrczne krelenie rysunków technicznych. 11

13 3. Zalecenia dotyczce oceniania W ocenie umiejtnoci proponuje si zwrócenie uwagi szczególnie na to, czy ucze (słuchacz): 1) w poprawny sposób czyta i interpretuje mapy pogody i rónych zjawisk atmosferycznych, 2) potrafi dobra odpowiednie przyrzdy i aparatur dotyczc w szczególnoci pomiaru stenia dwutlenku siarki, wartoci zwizku azotu, analizy gazów spalinowych, zapylenia, badania cieków oraz wyciga wnioski z zebranych danych, 3) poprawnie opisuje metody pomiarów zanieczyszcze powietrza, wody, gleby oraz potrafi sklasyfikowa odpady i ich powizania z procesami technologicznymi prowadzonymi przez zakłady pracy, 4) potrafi zaplanowa rozwizania ochronne ograniczajce zapylenie na stanowisku pracy, ograniczenia hałasu, uzdatniania wody, 5) potrafi przedstawi koncepcj składowania i utylizacji odpadów w miecie i na wsi. Proponowane metody kontroli wyników kształcenia to: 1) odpowiedzi ustne, 2) obserwacja w czasie wykonywania zada praktycznych, 3) ocena koncepcji rozwizywania problemów dotyczcych ochrony rodowiska naturalnego. 12

14 BLOK TECHNIKI POMIARÓW 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) okrela cele, zadania i program monitoringu rodowiska, 2) wyjania zasady lokalizacji punktów pomiarowych: a) zanieczyszcze powietrza (emisji i imisji), b) zanieczyszcze wód, c) hałasu i drga, 3) instalowa zestawy pomiarowe, 4) okrela zasady działania automatycznych analizatorów do pomiaru: a) stenia zanieczyszcze, b) poziomów dwiku, 5) wykonywa kalibracj stosowanych przyrzdów, 6) dokonywa wyboru zalecanych metod bada powietrza, wody i cieków, 7) wybiera odpowiednie metody stosowane do identyfikacji odpadów oraz wykona ich analiz jakociow, ilociow i instrumentaln, 8) przedstawia podstawowe metody pomiarów mocy akustycznej ródeł hałasu w rodowisku i parametrów drga, 9) opracowywa wyniki i interpretowa je w odniesieniu do obowizujcych norm. 2. Treci kształcenia (działy programowe) 1. Monitoring rodowiska 2. Lokalizacja punktów pomiarowych 3. Zakres pomiarów i ich czstotliwo 4. Ogólne zasady pomiarów zanieczyszcze powietrza, wód i gleb 5. Technika i metody poboru prób powietrza, wody i gleby 6. Pomiary emisji i immisji (manualne i automatyczne) 7. Metody oznaczania ste zanieczyszcze 8. Geotechniczne metody badania gruntu 13

15 9. Pobór prób substancji stałych i ciekłych 10. Podstawowe czynnoci laboratoryjne 11. Analizy jakociowe i ilociowe 12. Instrumentalne metody analityczne 13. Pomiary hałasu w rodowisku 14. Pomiary parametrów drga 15. Zasady opracowywania wyników pomiarów. 3. Zalecenia dotyczce oceniania Umiejtnoci zawarte w tym bloku maj głównie charakter praktyczny. Sprawdzanie stopnia opanowania treci kształcenia powinno odbywa si w warunkach odpowiadajcych przyszłemu zatrudnieniu absolwenta (badania terenowe, zakłady przemysłowe) lub w warunkach symulowanych (szkolne laboratorium). W ocenie umiejtnoci proponuje si zastosowanie nastpujcych kryteriów: 1) stosowanie technik i metod poboru prób powietrza, wody, gleby i bada gruntu oraz obsługa przyrzdów pomiarowych, 2) umiejtno wykonania pomiarów emisji i immisji w rodowisku, pomiarów hałasu oraz drga, 3) wykonanie analiz jakociowych i ilociowych w laboratorium, 4) oznaczanie ste zanieczyszcze, 5) umiejtno opracowania i interpretowania wyników pomiarów. Proponuje si nastpujce metody kontroli wyników kształcenia: 1) w ocenie wiadomoci: a) odpowiedzi ustne, b) testy dydaktyczne, 2) w ocenie umiejtnoci: a) praktyczny sprawdzian na stanowisku pracy, b) obserwacja ucznia w trakcie wykonywania rónych zada. 14

16 BLOK PRAWNO-EKONOMICZNY 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) okrela podstawowe pojcia i kategorie ekonomiczne, 2) interpretowa podstawowe prawa ochrony rodowiska w zakresie: a) gospodarowania zasobami rodowiska (woda i powietrze), b) gospodarowania powierzchni ziemi, c) gospodarowania rolniczo-len przestrzeni produkcyjn, d) ochrony obszarów przyrodniczo cennych, w szczególnoci parków narodowych, krajobrazowych, lenych kompleksów promocyjnych, 3) charakteryzowa podstawowych przedsibiorców i klasyfikowa ich według formy prawnej (spółka akcyjna, spółka z o.o., spółka jawna), 4) wyjania sposoby i zasady prywatyzacji przedsibiorstw, 5) składa i odpowiada na oferty pracy (pisa listy motywacyjne i yciorys), 6) przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z potencjalnymi pracodawcami, 7) korzysta z podstawowych praw i obowizków pracownika przy zawieraniu umowy o prac i umowy-zlecenia, 8) stosowa w praktyce ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, 9) rozlicza si z urzdem skarbowym z tytułu podatków, 10) charakteryzowa cele marketingowe w skali mikro i makro. 2. Treci kształcenia (działy programowe) 1. Podstawowe kategorie prawno-ekonomiczne 2. Przedsibiorcy i ich klasyfikacja 3. Prywatyzacja przedsibiorstw oraz nowe formy własnoci 4. Rynek pracy 5. Marketing. 15

17 3. Zalecenia dotyczce oceniania Nabycie przez ucznia (słuchacza) umiejtnoci zawartych w tym bloku ma na celu przygotowanie absolwentów do samodzielnego podejmowania pracy w warunkach gospodarki rynkowej. Ocena umiejtnoci wykorzystania przez uczniów zasad prawno - ekonomicznych powinna opiera si na nastpujcych kryteriach: 1) analizie zachowa w symulowanych sytuacjach, w szczególnoci podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawc, pisanie listu motywacyjnego, yciorysu, 2) wykorzystaniu znajomoci podstawowych praw i obowizków pracownika przy zawieraniu umowy o prac i umowy- zlecenia, 3) stosowaniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy rozliczaniu si z urzdem podatkowym, 4) rozwizywaniu problemów, w szczególnoci przygotowaniu biznesplanu niezbdnego do rozpoczcia działalnoci gospodarczej, 5) interpretacji i wykorzystaniu podstawowych zasad prawa ochrony rodowiska przy gospodarowaniu zasobami rodowiska (wod, powietrzem, powierzchni ziemi, rolniczo- len przestrzeni rodowiska), 6) zastosowaniu zasad finansowania i dotacji na cele ochrony rodowiska w jednostkach samorzdowych, organizacjach pozarzdowych i w działalnoci gospodarczej. Proponuje si nastpujce metody kontroli wyników kształcenia: 1) odpowiedzi ustne, 2) dyskusje, rozwizywanie problemów, 3) testy pisemne, 4) obserwacja postaw ucznia. 16

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Załcznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ SYMBOL CYFROWY 341[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) przestrzega przepisów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK Załcznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 311[50] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak Charakterystyka zawodu Technik ochrony środowiska koordynuje pracę w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 725 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA RL.08. Ocena stanu 325511 RL.09. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną 325511 Technik ochrony Technik ochrony OMZ PKZ(RL.g) OMZ PKZ(RL.g) TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 325511 1. CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA SYMBOL CYFROWY 311[32] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ----- technik ochrony środowiska 325511 ----- Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania

Bardziej szczegółowo

Ekologia zasobów naturalnych i ochrona rodowiska

Ekologia zasobów naturalnych i ochrona rodowiska Ekologia zasobów naturalnych i ochrona rodowiska Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Ekologia zasobów naturalnych i ochrona

Bardziej szczegółowo

Ekologia zasobów naturalnych i ochrona rodowiska

Ekologia zasobów naturalnych i ochrona rodowiska Ekologia zasobów naturalnych i ochrona rodowiska Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Ekologia zasobów naturalnych i ochrona

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik ochrony środowiska; 325511

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik ochrony środowiska; 325511 Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik ochrony środowiska; symbol 325511 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w

Bardziej szczegółowo

MALARZ - TAPECIARZ 52 03

MALARZ - TAPECIARZ 52 03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 52 03 Obecnie: 714 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 1. OPIS

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 311[44] Obecnie: 342 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK Załcznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK SYMBOL CYFROWY 311[20] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01]

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Technik agrobiznesu errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Strona 23 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA SYMBOL CYFROWY 311[10] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ SYMBOL CYFROWY 714[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się dokumentacją techniczną,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TAPICER 43 03 Obecnie: 743 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej 2 SPIS TRECI str. I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03]

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Technik handlowiec errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Strona 16 punkt 2.1. otrzymuje brzmienie: 2.1. kalkulowa cen hurtow i detaliczn, kalkulowa cen hurtow i detaliczn,

Bardziej szczegółowo

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie wstępne Monitoring - wstęp MONITORING ŚRODOWISKA Gdańsk, 2010 MONITORING ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01]

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Strona 13 punkt 1.2. otrzymuje brzmienie: 1.2. stosowa akty

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE SYMBOL CYFROWY 713[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ - ZBROJARZ 712 [01]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ - ZBROJARZ 712 [01] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ - ZBROJARZ 712 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ-ZBROJARZ 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK SYMBOL CYFROWY 724 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ 43 02 Obecnie: 742 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej 2 SPIS TRECI str. I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Ochrona środowiska studia I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Ochrona środowiska studia I stopnia Załącznik 5 do uchwały nr 34/d/05/2012 Wydział Inżynierii Środowiska PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Ochrona środowiska studia I stopnia Lista efektów z odniesieniem

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07] Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07] Strona 13 punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 1.2.

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA symbol cyfrowy 346[03] Akceptuje: Zatwierdzam: Minister Pracy i Polityki Społecznej Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ SYMBOL CYFROWY 712 [06] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji Narodowej I.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

TECHNIK EKONOMISTA 23 02

TECHNIK EKONOMISTA 23 02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA 23 02 Obecnie: 341 [02] Akceptuj Zatwierdzam Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. W wyniku

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 127/05/2013 Senatu UR z dnia 23 maja 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka w ochronie Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod przedmiotu: ZiIP.D1F.15.27. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Poziom studiów: Studia II

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia II stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Technologiczne i organizacyjne przygotowanie produkcji WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Przedmiot: Technologiczne i organizacyjne przygotowanie produkcji Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska prowadzonym w Instytucie Politechnicznym w PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska prowadzonym w Instytucie Politechnicznym w PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska prowadzonym w Instytucie Politechnicznym w PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie Nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO SYMBOL CYFROWY 347[10] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

Osi gni cia ucznia i wymagania na poszczególne oceny na zaj ciach technicznych w klasie I

Osi gni cia ucznia i wymagania na poszczególne oceny na zaj ciach technicznych w klasie I Osignicia ucznia i wymagania na poszczególne oceny na zajciach technicznych w klasie I 1. Stopie celujcy otrzymuje ucze speniajcy wymagania na ocen bardzo dobr i ponadprogramowe, a wic taki, który: posiad

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH SYMBOL CYFROWY 713[09] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Ergonomia WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Ergonomia Kod przedmiotu ZIP S 04 4-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy: Jzyk polski Rok:

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

Ochrona Środowiska I stopień

Ochrona Środowiska I stopień Załącznik nr 4 do Uchwały nr 49/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. Ochrona Środowiska I stopień Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku Ochrona Środowiska

Bardziej szczegółowo

Wykaz zagadnie do egzaminu dyplomowego

Wykaz zagadnie do egzaminu dyplomowego Wykaz zagadnie do egzaminu dyplomowego zatwierdzony na zebraniu Komisji ds. Jakoci Kształcenia na Wydziale Inynierii rodowiska w dniu 28.11.2008 r. 1.1 Podstawowe rónice w układach technologicznych uzdatniania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ SYMBOL CYFROWY 731[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Podstawy prowadzenia działalnoci gospodarczej

Podstawy prowadzenia działalnoci gospodarczej Podstawy prowadzenia WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy prowadzenia Kod przedmiotu ZIP S 07 7-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Chemia 1 W 2 3 E Chemia 1 ĆW 1 1 Z Chemia 1 S 1 1 Z

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Chemia 1 W 2 3 E Chemia 1 ĆW 1 1 Z Chemia 1 S 1 1 Z Imię i Nazwisko... Nr albumu *.. Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 OŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych Przedmiot humanistycznomenedżerski Technologie

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 512 [03] Obecnie: 341 [07] Akceptuj: Zatwierdzam: Prezes Urzdu Kultury

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ochrony rodowiska Symbol cyfrowy: 311[24] W szkole kształccej w zawodzie technik ochrony rodowiska niezbdne s nastpujce

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ SYMBOL CYFROWY 712[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) organizować, uŝytkować i likwidować

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne II

Wychowanie fizyczne II Wychowanie fizyczne II WM Karta (sylabus) Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Wychowanie fizyczne II Kod Status : obowizkowy ZIP 1 S 0 3 31-0_0 Jzyk wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA SYMBOL CYFROWY 348[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 IŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych Nauki o zarządzaniu W 2 2 Z Przedmiot humanistycznomenedżerski W 2 2 Z Technologie

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy: 341 [05] Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia Kierunek studiów: BIOTECHNOLOGIA Forma studiów: stacjonarne Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia - inżynierskie Czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów, 1 semestr - 15 tygodni) Liczba uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Ochrony Atmosfery

Inżynieria Ochrony Atmosfery Inżynieria Ochrony Atmosfery poniedziałek, 23 listopada 2015 KATEDRA KLIMATYZACJI, OGRZEWNICTWA, GAZOWNICTWA I OCHRONY POWIETRZA - ZESPÓŁ OCHRONY ATMOSFERY (W7/K3), ZAKŁAD EKOLOGISTYKI I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Bardziej szczegółowo

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu. Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu. Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu Zawód: technik drogownictwa symbol cyfrowy: 311[45] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ symbol cyfrowy 346[04] Akceptuje: Zatwierdzam: Minister Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Efekty kształcenia dla programu kształcenia: Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA Specjalność: - Stopień kształcenia: I (inżynierski)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA SYMBOL CYFROWY 516 [01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA SYMBOL CYFROWY 516 [01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA SYMBOL CYFROWY 516 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER BUDOWNICTWA WODNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER BUDOWNICTWA WODNEGO Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER BUDOWNICTWA WODNEGO SYMBOL CYFROWY 712[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ SYMBOL CYFROWY 313[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny nauki i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

KIERUNEK KOSMETOLOGIA KIERUNEK KOSMETOLOGIA MARKETING I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia niestacjonarne II stopnia Etap studiów II rok, semestr III Wymiar zaj Seminaria: 10 godz. Łcznie: 10 godz. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. 2010 r. Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ SYMBOL CYFROWY 713[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE POSADZKARZ 713 [05] Akceptuj: Minister Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej Zatwierdzam: Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU SYMBOL CYFROWY 313[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze dietetyk 322[20]

Zmiany w informatorze dietetyk 322[20] Dietetyk errata sierpie 2011 Strona 21 punkt 3. otrzymuje brzmienie Zmiany w informatorze dietetyk 322[20] 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. Umiejscowienie studiów w obszarze nauki Studia podyplomowe, realizowane są jako kierunek kształcenia obejmujący wybrane

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Oczyszczanie gazów odlotowych Flue gas clearing Kierunek: Zarządzania i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Poziom studiów: Studia II stopnia Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Ochrona Środowiska I Protection of Environment Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Małgorzata Kłyś Zespół dydaktyczny dr Anna Chrzan, dr Małgorzata Kłyś Opis kursu (cele

Bardziej szczegółowo

Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik ochrony środowiska 311[24] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją

Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik ochrony środowiska 311[24] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik ochrony środowiska 311[24] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją 2. Przykładowe rozwiązania zadania egzaminacyjnego wraz z komentarzem

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09]

Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09] Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09] Strona 20 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej

Bardziej szczegółowo

II. BLOKI PROGRAMOWE. 1. Cele kształcenia

II. BLOKI PROGRAMOWE. 1. Cele kształcenia I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać rodzaje energii oraz określać jej parametry; 2) charakteryzować źródła energii słonecznej, geotermalnej, wiatru,

Bardziej szczegółowo

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Techniki Ochrony Atmosfery Nazwa modułu w języku angielskim Air Protection Technology Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Literatura dla ucznia:

Literatura dla ucznia: PLAN METODYCZNY Prowadzcy: Katarzyna Zgota-Lechowska data: 24.01.2006 Temat: Co to jest biomasa? Cel ogólny: Poznanie pojcia biomasa z uwzgldnieniem charakterystyki moliwoci jej wykorzystania Po zajciach

Bardziej szczegółowo