MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i Sportu

2 I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) okrela zadania logistyczne; 2) stosowa zasady logistyki w gospodarce; 3) planowa, organizowa, realizowa i kontrolowa wykonanie zada logistycznych rodkami transportu ldowego, lotniczego i wodnego; 4) posługiwa si aktami prawnymi i normami dotyczcymi transportu kolejowego, lotniczego, drogowego, morskiego, ródldowego, z uwzgldnieniem przewozu materiałów niebezpiecznych i zwierzt; 5) planowa i organizowa prace magazynu; 6) planowa i organizowa zaopatrzenie materiałowe w procesach produkcji i dystrybucji towarów; 7) planowa i zarzdza wykorzystaniem zapasów magazynowych; 8) organizowa załadunek i wyładunek towarów; 9) obsługiwa regały magazynowe wysokiego składowania; 10) dobiera rodki transportu wewntrzzakładowego; 11) dobiera opakowania i przygotowywa towar do dystrybucji; 12) oblicza koszty usług logistycznych; 13) stosowa systemy identyfikacji towarów oraz systemy ich oznaczania; 14) ewidencjonowa stan techniczno eksploatacyjny miejskich usług infrastrukturalnych; 15) obsługiwa systemy reagowania dyspozycyjnego dotyczce obiektów i urzdze infrastruktury miejskiej; 16) analizowa koszty eksploatacji infrastruktury technicznej usług miejskich; 17) monitorowa funkcjonalno eksploatacyjn oraz potrzeby remontowe i inwestycyjne w zakresie infrastruktury miejskiej; 18) organizowa i realizowa usługi recyklingowe; 19) organizowa przewozy osób w komunikacji publicznej; 1

3 20) opracowywa rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, midzymiastowej i regionalnej; 21) opisywa zasady eksploatacji rodków transportu; 22) analizowa zmienno popytu i cykl ycia produktu; 23) zarzdza łacuchem dostaw towarów; 24) organizowa transport zgodnie z zasadami przepływu materiałów; 25) wyznacza zapas cykliczny i zapas bezpieczestwa; 26) okrela termin i wielko zamówienia; 27) kontrolowa przebieg ładunku; 28) stosowa procedury systemu jakoci w realizacji usług logistycznych; 29) kalkulowa ceny na usługi logistyczne; 30) wyodrbnia i monitorowa koszty logistyki; 31) korzysta ze specjalistycznego oprogramowania w zakresie niezbdnym do wykonywania zada zawodowych; 32) stosowa metody i narzdzia statystyczne przy sporzdzaniu analiz procesów logistycznych; 33) prowadzi analizy porównawcze wyników realizacji procesów logistycznych; 34) posługiwa si dwoma jzykami obcymi w zakresie niezbdnym do wykonywania zada zawodowych; 35) przestrzega zasad bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpoarowej oraz przepisów ochrony rodowiska i ergonomii; 36) stosowa przepisy kodeksu pracy dotyczce praw i obowizków pracownika i pracodawcy. Kształtowanie postaw przedsibiorczych oraz przygotowanie do wejcia na rynek pracy powinno przebiega zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zaj edukacyjnych "Podstawy przedsibiorczoci". 2

4 B. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. Wymagania psychofizyczne właciwe dla zawodu: 1) łatwo w nawizywaniu kontaktów z ludmi; 2) umiejtno podejmowania szybkich decyzji; 3) podzielno i koncentracja uwagi; 4) dobra pami; 5) odporno na stres; 6) odpowiedzialno; 7) dokładno. 2. Absolwent szkoły kształccej w zawodzie technik logistyk powinien by przygotowany do wykonywania nastpujcych zada zawodowych: 1) przygotowywania procesu logistycznego; 2) sporzdzania dokumentów logistycznych; 3) ustalania nalenoci za usługi logistyczne; 4) przygotowywania taryf przewozowych i spedycyjnych; 5) zawierania umów sprzeday usług logistycznych; 6) prowadzenia rozlicze i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi; 7) organizowania lub współdziałania przy organizacji i realizacji zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji; 8) przygotowywania dokumentów zwizanych z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób; 9) rozpatrywania reklamacji zgodnie z procedurami; 10) zarzdzania zapasami i tworzenie planów dostaw; 11) wyznaczania poziomu zapasu zabezpieczajcego proces produkcji i sprzeday; 12) obliczania kosztów dostawy i podstawowych parametrów wydajnoci procesów magazynowych; 13) obliczania kosztów magazynowania towarów; 14) klasyfikowania zapasów; 3

5 15) dobierania rodków transportu i urzdze przeładunkowych w obsłudze łacucha dostaw; 16) dokonywania wymiany dokumentów drog elektroniczn i udostpnianie informacji w sieci teletransmisji danych; 17) znakowania i identyfikowania towarów w wymianie handlowej; 18) organizowania i realizowania łacucha dostaw w logistyce; 19) dobierania opakowa jednostkowych i transportowych; 20) gospodarowania opakowaniami; 21) obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce; 22) organizowania recyklingu odpadów; 23) prezentowania działalnoci marketingowej na rynku usług logistycznych. 3. Absolwent szkoły kształccej w zawodzie technik logistyk moe podejmowa prac w działach logistyki przedsibiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo spedycyjnych oraz w jednostkach samorzdu terytorialnego, na stanowiskach: 1) specjalisty ds. sprzeday i prognozowania popytu; 2) specjalisty ds. planowania zakupów; 3) specjalisty ds. handlu elektronicznego; 4) specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych; 5) specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagajcych dystrybucj; 6) specjalisty ds. gospodarki odpadami; 7) specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów; 8) specjalisty ds. gospodarki materiałowej; 9) specjalisty ds. pakowania i opakowa; 10) specjalisty ds. transportu wewntrznego; 11) operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagajcych zarzdzanie logistyczne. 4

6 4. Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik logistyk powinna posiada nastpujce pomieszczenia dydaktyczne: 1) laboratorium symulacyjne firmy logistycznej (wirtualne przedsibiorstwo w łacuchu dostaw); 2) laboratorium magazyn; 3) pracowni informatyczn; 4) pracowni towaroznawstwa i ładunkoznawstwa; 5) pracowni rodków i systemów transportowych. Laboratorium symulacyjne firmy logistycznej powinno by wyposaone w: 1) stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), połczone w sie komputerow, z dostpem do internetu; 2) oprogramowanie komputerowe: a) uytkowe (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, programy graficzne), b) optymalizacji w oparciu o cigłe ledzenie zapasu, c) optymalizacji tras transportowych, d) optymalizacji partii produkcyjnej, 3) drukarki komputerowe (jedna drukarka na trzy komputery) i skanery; 4) kserokopiarki (dwie sztuki); 5) telefony, automatyczn sekretark, dyktafon; 6) kalkulatory (jeden kalkulator dla jednego ucznia); 7) materiały biurowe niezbdne do pracy w laboratorium symulacyjnym. Laboratorium magazyn, umoliwiajce praktyczne zapoznanie si z nowoczenie przeprowadzanymi procesami magazynowania materiałów, (przyjcie, składowanie, kompletacja wydania towarów, automatyczna identyfikacja towarów) powinno by wyposaone w: 1) model magazynu wysokiego składowania; 2) informatyczne urzdzenia automatycznej identyfikacji towarów; 3) jednostki logistyczne oznakowane w systemie EAN/UCC; 4) instrukcje przepływu materiałów przez magazyn. 5

7 Pracownia informatyczna powinna by wyposaona w: 1) stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) połczone w sie komputerow, z dostpem do Internetu; 2) oprogramowanie komputerowe (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, bazy danych, program prezentacyjny), 3) narzdzia wspomagajce zarzdzanie logistyczne, 4) drukarki, 5) skanery. Pracownia towaroznawstwa i ładunkoznawstwa powinna by wyposaona w: 1) próbki towarów płynnych, sypkich i stałych; 2) opakowania towarów o małych gabarytach; 3) modele opakowa wielkogabarytowych; 4) katalogi towarów i opakowa; 5) przepisy dotyczce przewozów towarów i zwierzt; 6) filmy dydaktyczne, foliogramy dotyczce zasad ładowania i przewozu towarów; 7) wzory oznakowania ładunków. Pracownia rodków i systemów transportowych powinna by wyposaona w: 1) mapy tras komunikacyjnych krajowych i midzynarodowych: a) drogowe, b) kolejowe, c) morskie, d) ródldowe, e) lotnicze; 2) rozkłady jazdy dla poszczególnych rodków transportu; 3) wzory dokumentacji transportowej; 4) modele (eksponaty) rónych typów rodków transportu: a) samochodów wraz z naczepami, b) wagonów kolejowych, c) statków morskich, d) statków i barek eglugi ródldowej, e) samolotów; 6

8 5) filmy dydaktyczne i foliogramy dotyczce transportu intermodalnego i kombinowanego; 6) filmy dydaktyczne i foliogramy dotyczce bezpiecznego transportu i ochrony rodowiska; 7) katalogi rodków transportu; 8) przepisy prawne z zakresu transportu. Laboratoria i pracownie powinny by ponadto wyposaone w techniczne rodki dydaktyczne: 1) rzutnik pisma; 2) rzutnik przeroczy; 3) telewizor wraz z magnetowidem; 4) ekran; 5) tablice magnetyczne; 6) wizualizer; 7) projektor multimedialny; 8) przenony komputer. 5. Zakres umiejtnoci i treci kształcenia, wynikajcy z opisu kwalifikacji absolwenta, został ujty w czterech blokach programowych: 1) logistyka; 2) podstawy transportu i spedycji; 3) zarzdzanie zapasami i magazynem; 4) społeczno - prawny. 7

9 II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE Nazwa bloku programowego Minimalna liczba godzin w okresie kształcenia w % * Logistyka 35 Podstawy transportu i spedycji 20 Zarzdzanie zapasami i magazynem 25 Społeczno prawny 15 Razem 95** * Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodziey i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej). ** Pozostałe 5 % godzin pozostaje do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. 8

10 III. BLOKI PROGRAMOWE Umiejtnoci i treci kształcenia zawarte w blokach programowych s zgodne z wymaganiami w zakresie moliwoci uzyskiwania przez techników logistyków (po uprzednim spełnieniu warunków okrelonych w procedurze przebiegu procesu certyfikacji) certyfikatu w ramach Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce. BLOK: LOGISTYKA 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) stosowa terminologi z zakresu logistyki; 2) identyfikowa elementy składowe systemów logistycznych; 3) okrela rol, miejsce i znaczenie logistyki w działalnoci gospodarczej; 4) realizowa podstawowe funkcje logistyczne w przedsibiorstwie; 5) opisywa pojcia z zakresu infrastruktury, techniki i technologii procesów logistycznych; 6) realizowa przepływy materiałowe w procesach technicznotechnologicznych; 7) organizowa łacuchy dostaw towarów; 8) okrela miejsce centrów logistycznych w łacuchach dostaw; 9) stosowa zasady obsługi klienta; 10) przygotowywa zadania logistyczne na podstawie strategii przedsibiorstwa; 11) opracowywa programy wdraania rozwiza logistycznych; 12) okrela funkcje i zakresy obowizków jednostek organizacyjnych w słubie logistycznej; 13) wykorzystywa wiedz z zakresu zarzdzania zasobami ludzkimi w przedsibiorstwie logistycznym; 14) kalkulowa ceny zada i usług logistycznych; 15) oblicza koszty zada i usług logistycznych; 16) analizowa koszty systemów logistycznych; 9

11 17) opisywa system logistyczny miasta; 18) okrela infrastruktur logistyczn miasta; 19) oblicza koszty eksploatacji urzdze i usług infrastruktury miejskiej; 20) planowa system transportowy miasta; 21) organizowa przewozy osób w komunikacji miejskiej; 22) opracowywa rozkłady jazdy komunikacji miejskiej i regionalnej zgodnie z potrzebami ludnoci; 23) planowa realizacj zada logistycznych z uwzgldnieniem rozwoju miasta; 24) posługiwa si technologiami informatycznymi w realizacji zada logistycznych; 25) dobiera opakowania i kompletowa dostawy; 26) opisywa system gospodarki elektronicznej i selekcjonowa informacje; 27) obsługiwa system UCC/EAN, automatycznej identyfikacji towarów; 28) charakteryzowa systemy gospodarowania zasobami, zanieczyszczeniami i systemem ochrony rodowiska; 29) wykonywa zadania ekologistyki w zakresie gospodarki odpadami; 30) wykonywa usługi recyklingowe. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia s ujte w nastpujcych działach programowych: 1) fazowy i funkcjonalny podział logistyki, definicje, podstawowe struktury systemów logistycznych; 2) procesy logistyczne; 3) centra logistyczne w łacuchu dostaw; 4) plan kosztów w działalnoci logistycznej; 5) koszty logistyki w rachunku kosztów przedsibiorstwa; 6) obsługa zamówie; 7) informacja i komunikacja w systemach logistycznych; 8) gospodarka zapasami i gospodarka magazynowa w procesach logistycznych; 9) klasyfikacja opakowa; 10) transport; 10

12 11) logistyka przewozów materiałów niebezpiecznych i ywych zwierzt; 12) infrastruktura, technika i technologia w procesach logistycznych; 13) opakowania jednostkowe, zbiorcze i transportowe; 14) infrastruktura magazynowa; 15) infrastruktura transportu wewntrznego; 16) drogi i cigi transportowe; 17) miejsca przeładunkowe towarów; 18) urzdzenia do składowania towarów; 19) strategie logistyczne i ich zwizki ze strategiami przedsibiorstwa; 20) planowanie taktyczne i operacyjne w logistyce; 21) struktura słuby logistycznej; 22) zadania jednostek organizacyjnych w zakresie logistyki; 23) system logistyczny miasta; 24) zarzdzanie infrastruktur logistyczn; 25) tendencje w logistyce miejskiej; 26) logistyka komunikacji miejskiej i regionalnej; 27) rozkłady jazdy komunikacji miejskiej i regionalnej; 28) technologie teleinformatyczne w logistyce miejskiej; 29) koszty eksploatacji urzdze i usług infrastruktury miejskiej; 30) outsourcing logistyczny; 31) logistyka zaopatrzenia; 32) logistyka produkcji; 33) logistyka dystrybucji; 34) logistyka recyklingu; 35) systemy zbierania odpadów w miastach i gminach; 36) cechy elektronicznej gospodarki; 37) aplikacje słuce elektronicznej gospodarce; 38) infrastruktura organizacyjno informatyczna; 39) ekologistyka stałych odpadów komunalnych; 40) ekologistyka odpadów opakowaniowych; 41) logistycznie zintegrowany system gospodarki odpadami. 11

13 BLOK: PODSTAWY TRANSPORTU I SPEDYCJI 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) klasyfikowa przedsibiorstwa transportowe; 2) klasyfikowa usługi spedycyjne; 3) planowa zadania transportowe i spedycyjne; 4) organizowa czynnoci transportowo - spedycyjne; 5) organizowa czynnoci ładunkowe; 6) okrela zadania transportowo spedycyjne, z uwzgldnieniem specyfiki i obszaru działania transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i eglugi ródldowej; 7) korzysta podczas realizacji zada zawodowych z intermodalnych urzdze transportowych; 8) instalowa i uytkowa typowe oprogramowanie komputerowe wspomagajce procesy transportowo spedycyjne; 9) stosowa procedury zarzdzania jakoci w usługach spedycyjnych; 10) stosowa podstawowe narzdzia marketingowe podczas bada rynku usług transportowych; 11) klasyfikowa i wykorzystywa rodki transportu według przeznaczenia, zasad ochrony rodowiska i efektów ekonomicznych; 12) stosowa wymagania prawne w zakresie transportu obowizujce w Polsce i na wiecie; 13) dobiera rodki transportu do zada transportowo-spedycyjnych; 14) kalkulowa i analizowa koszty eksploatacji rodków transportowych; 15) planowa operacje transportowe; 16) przestrzega czasu pracy kierujcych rodkami transportu, z zachowaniem zasad bezpieczestwa; 17) prezentowa działalno przedsibiorstwa spedycyjnego na rynku usług transportowych; 18) prowadzi dokumentacj spedycyjn zgodnie z obowizujcymi przepisami; 12

14 19) opisywa wyniki ekonomiczne działalnoci przedsibiorstwa transportowego; 20) przestrzega przepisów ochrony rodowiska przy realizacji zada transportowo-spedycyjnych. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia s ujte w nastpujcych działach programowych: 1) zarzdzanie przedsibiorstwem transportowo - spedycyjnym; 2) zadania spedycyjno - transportowe; 3) działalno spedycyjna, rodzaje, zakres czynnoci; 4) kształtowanie cen za usługi spedycyjne; 5) klasyfikacja transportu; 6) transport samochodowy, sie dróg; 7) transport kolejowy, sie linii; 8) transport lotniczy, korytarze powietrzne; 9) transport morski, szlaki eglowne; 10) transport ródldowy, eglowne drogi wodne; 11) intermodalne urzdzenia transportowe; 12) zarzdzanie jakoci w przedsibiorstwie spedycyjnym; 13) prawodawstwo polskie i midzynarodowe w zakresie transportu; 14) elementy prawa o ruchu drogowym; 15) licencje i uprawnienia niezbdne w transporcie; 16) czas pracy prowadzcych rodki transportu; 17) marketing w działalnoci transportowo - spedycyjnej; 18) rodki transportu i zasady ich eksploatacji; 19) dokumentacja spedycyjno - transportowa; 20) ekonomika przedsibiorstwa transportowo - spedycyjnego; 21) ochrona rodowiska w transporcie; 22) planowanie operacji transportowych; 23) klasyfikacja rodków transportu ze wzgldu na ich budow i przeznaczenie; 24) koszty eksploatacyjne rodków transportu; 25) znakowanie ładunków; 26) Inspekcje transportowe w Polsce i Unii Europejskiej. 13

15 BLOK: ZARZDZANIE ZAPASAMI I MAGAZYNEM 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) stosowa zasady zarzdzania zapasami; 2) klasyfikowa zapasy; 3) analizowa i prognozowa popyt na towary; 4) planowa i przygotowywa zapasy materiałowe w przedsibiorstwach; 5) identyfikowa struktur zapasu; 6) wyznacza zapas cykliczny i zapas bezpieczestwa; 7) oblicza ekonomiczn wielko dostawy; 8) realizowa odnawianie zapasów; 9) klasyfikowa magazyny; 10) wyposaa magazyny; 11) okrela miejsca i zadania magazynów w systemach logistycznych; 12) realizowa zadania magazynowe; 13) zagospodarowywa przestrze składow magazynów; 14) przygotowywa strefy przyj i wydawania towarów; 15) przygotowywa strefy kompletacji towarów; 16) gospodarowa opakowaniami transportowymi; 17) stosowa magazynowe systemy informatyczne; 18) oblicza koszty magazynowania; 19) przestrzega norm i przepisów bezpieczestwa przy obsłudze magazynu; 20) kontrolowa straty w procesach przemieszczania i przechowywania materiałów. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia s ujte w nastpujcych działach programowych: 1) podstawowe pojcia z zakresu zarzdzania zapasami; 2) klasyfikacja zapasów; 3) prognozowanie popytu; 4) zmienno popytu w cyklu uzupełnienia zapasu; 14

16 5) metody obsługi klienta w zarzdzaniu zapasami; 6) zapas zabezpieczajcy; 7) zapas zabezpieczajcy w przypadku zapasów rozproszonych; 8) system zamawiania oparty na poziomie informacyjnym; 9) system zamawiania oparty na przegldzie okresowym; 10) optymalizacja zapasu cyklicznego; 11) wariantowe systemy zamawiania; 12) zarzdzanie zapasami grup asortymentów; 13) mierniki oceny w gospodarce zapasami; 14) strategie gospodarki zapasami; 15) funkcje i rodzaje magazynów; 16) zadania magazynów w systemach logistycznych; 17)procesy magazynowe przyjmowanie, wydawanie, składowanie i kompletacja; 18) gospodarka paletami i pojemnikami; 19) podział funkcjonalno organizacyjny magazynu; 20) zagospodarowanie strefy przyj i wydawania towarów; 21) obsługa zwrotów opakowa transportowych; 22) zagospodarowanie przestrzeni składowej magazynu; 23) zagospodarowanie strefy kompletacji; 24) magazynowe systemy informatyczne; 25) automatyczna identyfikacja przepływu towarów w obszarze produkcji, magazynowania i dystrybucji; 26) przepisy i normy dotyczce magazynowania; 27) wydajno i koszty magazynowania; 28) błdy i marnotrawstwo w procesach przemieszczania i przechowywania materiałów. 15

17 BLOK: SPOŁECZNO PRAWNY 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) wyjania mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej; 2) okrela rol pastwa w gospodarce rynkowej; 3) charakteryzowa formy prawno organizacyjne przedsibiorstw logistycznych i spedycyjnych; 4) opisywa struktury organizacyjne przedsibiorstw logistycznych i spedycyjnych oraz ich funkcjonowanie; 5) stosowa prawo przewozowe i transportowe, krajowe i midzynarodowe; 6) przestrzega zasad bezpiecznej pracy; 7) stosowa si do przepisów prawa pracy; 8) przestrzega przepisów ochrony rodowiska; 9) sporzdza dokumenty zwizane z zatrudnieniem; 10) stosowa metody aktywnego poszukiwania zatrudnienia; 11) korzysta z praw bezrobotnego; 12) podnosi kwalifikacje zawodowe; 13) przestrzega zasad etycznego postpowania w yciu zawodowym; 14) organizowa stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii; 15) przewidywa i ocenia zagroenia zdrowia i ycia wystpujce w rodowisku pracy; 16) ocenia przyczyny zmczenia fizycznego i psychicznego i ich wpływ na efekty pracy; 17) udziela pierwszej pomocy w stanach zagroenia zdrowia lub ycia; 18) wdraa i realizowa procedury jakociowe w przedsibiorstwach logistycznych; 19) posługiwa si dwoma jzykami obcymi w działalnoci zawodowej oraz w kontaktach z partnerami handlowymi; 20) redagowa korespondencj w jzyku polskim i w dwóch jzykach obcych, z uwzgldnieniem terminologii właciwej dla zawodu; 21) obsługiwa nowoczesne urzdzenia wspomagajce prac biurow; 16

18 22) organizowa typowy obieg dokumentacji; 23) porzdkowa, rejestrowa, przechowywa, przekazywa i prezentowa informacje dotyczce działalnoci przedsibiorstwa logistycznego. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia s ujte w nastpujcych działach programowych: 1) mechanizmy rynkowe w gospodarce; 2) rola pastwa w gospodarce rynkowej; 3) formy prawne przedsibiorstw logistycznych; 4) struktura organizacyjna przedsibiorstwa logistycznego; 5) prawo przewozowe; 6) plan działalnoci produkcyjnej i usługowej firmy logistycznej; 7) przepisy bezpieczestwa, higieny i prawa pracy; 8) przepisy o ochronie rodowiska w logistyce; 9) metody aktywnego poszukiwania pracy; 10) dokumenty niezbdne do poszukiwania i podejmowania pracy zawodowej; 11) etyczne prowadzenie biznesu; 12) elementy ergonomi i fizjologii; 13) psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania rozwoju zawodowego; 14) zagroenia i profilaktyka w rodowisku pracy; 15) pierwsza pomoc w stanach zagroenia zdrowia lub ycia; 16) systemy jakoci w przedsibiorstwie logistycznym; 17) zarzdzanie jakoci w przedsibiorstwie logistycznym; 18) zasady bezpiecznej pracy, prawa i obowizki pracownika i pracodawcy; 19) jzyki obce słownictwo, dialogi, gramatyka; 20) korespondencja w jzykach obcych; 21) nowoczesne techniki biurowe; 22) korespondencja słubowa; 23) analiza ekonomiczna w przedsibiorstwie; 24) struktura budetu i planu rozwoju firmy logistycznej. 17

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 311[44] Obecnie: 342 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Załcznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ SYMBOL CYFROWY 341[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) przestrzega przepisów

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK Załcznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 311[50] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNIER-LOGISTYK

MAGAZYNIER-LOGISTYK AU.22. Obsługa magazynów 432106 Magazynier- logistyk 333107 Technik logistyk PKZ(AU.ag) MAGAZYNIER-LOGISTYK 432106 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01]

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Strona 13 punkt 1.2. otrzymuje brzmienie: 1.2. stosowa akty

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 725 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK AU.22. Obsługa magazynów 432106 Magazynier- logistyk 333107 Technik logistyk PKZ(AU.ag) AU.32. Organizacja transportu 333107 Technik logistyk OMZ PKZ(AU.m) TECHNIK LOGISTYK 333107 Klasyfikacja zawodów

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik Logistyk (333107) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy: 341[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu: Nazwa zawodu Technik logistyk; symbol: 333107 Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy logistyki

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03]

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Technik handlowiec errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Strona 16 punkt 2.1. otrzymuje brzmienie: 2.1. kalkulowa cen hurtow i detaliczn, kalkulowa cen hurtow i detaliczn,

Bardziej szczegółowo

Do zadań logistyka należy:

Do zadań logistyka należy: SPEDYCJA LOGISTYKA SPEDYTOR LOGISTYK OBOWIĄZKI: - ustalenie trasy przewozu ładunku, - wypełnianie dokumentów przewozowych, - sporządzanie umów, - ubezpieczenie ładunku, - nadzór nad prawidłowym przebiegiem

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik eksploatacji portów i terminali 333106 (źródło: KOWEZiU) Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK

PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK 333107 TYP SZKOŁY: 4-LETNIE TECHNIKUM PODBUDOWA: GIMNAZJUM 1. TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ 2. TABELA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK Załcznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK SYMBOL CYFROWY 311[20] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik logistyk; symbol 333107 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA SYMBOL CYFROWY 311[32] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik hotelarstwa 341[04]

Zmiany w informatorze technik hotelarstwa 341[04] Technik hotelarstwa errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik hotelarstwa 341[04] Strona 13 punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 1.1. stosowa podstawowe pojcia i terminy z zakresu hotelarstwa, gastronomii

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ l SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [ 02 ] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01]

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Technik agrobiznesu errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Strona 23 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA SYMBOL CYFROWY 348[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie TECHNIK SPEDYTOR Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Można jednocześnie uczęszczać do Liceum

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik prac biurowych Symbol cyfrowy: 419 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik prac

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI ZAŁĄCZNIK Nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI SYMBOL CYFROWY 342[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ SYMBOL CYFROWY 313[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA Załącznik 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać zapotrzebowanie na towary;

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika obsługi turystycznej należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą

Bardziej szczegółowo

Każdy uczeń klasy 4it w roku szkolnym 2013/2014 przedmiot prowadzący wymaganie

Każdy uczeń klasy 4it w roku szkolnym 2013/2014 przedmiot prowadzący wymaganie Każdy uczeń klasy 4it w roku szkolnym 2013/2014 przedmiot prowadzący wymaganie Religia G. Boguta W22 - wskaże te problemy życia społecznego, które uważa za możliwe do rozwiązania w duchu nauki Kościoła.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA,

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: I, II,

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych

Poziom wymagań programowych raktyki zawodowe TEHNIK LOGISTYK 333107 1. hp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 2. odstawy prowadzenia działalności logistycznej 3. rocesy transportowe i magazynowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia logistyki w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania DLA KWALIFIKACJI AU.22 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia logistyki w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania DLA KWALIFIKACJI AU.22 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK zawód: Technik logistyk WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia logistyki w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania DLA KWALIFIKACJI AU.22 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK numer programu: 333107 klasa:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA SYMBOL CYFROWY 311 [24] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE SYMBOL CYFROWY 713[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA SYMBOL CYFROWY 311[10] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Plany nauczania 2014/2015 Plan nauczania oddziału 1a sprzedawca/ślusarz Przedmiot 1 2 3 Suma 1a język polski 2 2 1 5 język angielski 2 1 1 4 historia

Plany nauczania 2014/2015 Plan nauczania oddziału 1a sprzedawca/ślusarz Przedmiot 1 2 3 Suma 1a język polski 2 2 1 5 język angielski 2 1 1 4 historia Plany nauczania 2014/2015 Plan nauczania oddziału 1a sprzedawca/ślusarz 1a język polski 2 2 1 5 język angielski 2 1 1 4 matematyka 2 1 1 4 wychowanie fizyczne 3 3 3 9 Godzina wychowawcza 1 1 1 3 religia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07] Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07] Strona 13 punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 1.2.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego Otwock tel

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego Otwock tel ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego 7 05-400 Otwock tel. 22 779 30 70 email: sekretariat@nukleonik.pl www.nukleonik.pl Pieczęć Szkoły DZIENNIK PRAKTYK... Imię i nazwisko uczestnika... zawód......

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne Kursy Kwalifikacyjne

Bezpłatne Kursy Kwalifikacyjne Szkoła ogłasza nabór na Bezpłatne Kursy Kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku które wprowadza od 1 września 2012 roku nowe rodzaje form pozaszkolnych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE BEZPŁATNA FORMA KSZTAŁCENIA DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE BEZPŁATNA FORMA KSZTAŁCENIA DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE BEZPŁATNA FORMA KSZTAŁCENIA DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT NOWY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA DOROSŁYCH Nowy model kształcenia zawodowego wychodzi naprzeciw potrzebom

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Transport. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Transport. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne A. Pytania wspólne dla Kierunku Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Transport studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 1. Matematyczne metody wspomagania decyzji. 2. Przykłady problemów decyzyjnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WCHODNIOEUROPEJSKA w Przemyślu KIERUNEK KSZTAŁCENIA INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI studia pierwszego stopnia 4 letnie inżynierskie ( stacjonarne profil praktyczny ) Inżynieria

Bardziej szczegółowo

TECHNIK EKONOMISTA 23 02

TECHNIK EKONOMISTA 23 02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA 23 02 Obecnie: 341 [02] Akceptuj Zatwierdzam Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektronik, powinna si odbywa w placówce

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.31 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. Pracownia procesów i środków transportowych w logistyce

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.31 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. Pracownia procesów i środków transportowych w logistyce WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.31 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. Pracownia procesów i środków transportowych w logistyce zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: II i III TL

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne - przedmioty wspólne w tym mod. I mod. II mod. III A. Przedmioty podstawowe 135 30 30 15 1 Matematyka stosowana 45 15 30 1 E 5 Fizyka współczesna 30 15 15 1 1 3 3 Język obcy (do wyboru, nie j.ang.) 60

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA symbol cyfrowy 346[03] Akceptuje: Zatwierdzam: Minister Pracy i Polityki Społecznej Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO SYMBOL CYFROWY 347[10] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik administracji 343[01]

Zmiany w informatorze technik administracji 343[01] Technik administracji errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik administracji 343[01] Strona 13 punkt 1.1 otrzymuje brzmienie: 1.1. stosowa pojcia z zakresu prawa i ekonomii, stosowa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII 1. 1. Proces produkcyjny i jego elementy 1. 2. Pojęcia technologii oraz procesu technologicznego 1. 3. Rola czynników pomocniczych w realizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa 1.1. Magazyn i magazynowanie 1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości 1.1.2. Funkcje i zadania magazynów 1.1.3. Rodzaje magazynów 1.1.4. Rodzaje zapasów 1.1.5. Warunki

Bardziej szczegółowo

MALARZ - TAPECIARZ 52 03

MALARZ - TAPECIARZ 52 03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 52 03 Obecnie: 714 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 1. OPIS

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09]

Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09] Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09] Strona 20 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Program nauczania dla zawodu Technik logistyk, dopuszczony przez Dyrektora dnia...

PLAN WYNIKOWY. Program nauczania dla zawodu Technik logistyk, dopuszczony przez Dyrektora dnia... PLAN WYNIKOWY Przedmiot : PLANOWANIE PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI Program nauczania dla zawodu Technik logistyk, dopuszczony przez Dyrektora dnia... Nr dopuszczenia: ZSE-TLOG 333107-2014 II LOG Liczba godzin:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRAC BIUROWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRAC BIUROWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRAC BIUROWYCH SYMBOL CYFROWY 411[01] Obecnie: 419 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Spraw Wewntrznych I Administracji

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

KIERUNEK KOSMETOLOGIA KIERUNEK KOSMETOLOGIA MARKETING I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia niestacjonarne II stopnia Etap studiów II rok, semestr III Wymiar zaj Seminaria: 10 godz. Łcznie: 10 godz. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik spedytor; symbol 333108 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH SYMBOL CYFROWY 311[51] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik eksploatacji portów i terminali; symbol 333106 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA SYMBOL CYFROWY 341[04] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować przepisy

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik eksploatacji portów i terminali 333106 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Specjalno: Inynieria produkcji w przemyle maszynowym Zintegrowane systemy (CIM) WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zintegrowane systemy (CIM) Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze kelner 512[01]

Zmiany w informatorze kelner 512[01] Kelner errata sierpie 2011 Strona 16 wiersze 22 27 otrzymuj brzmienie: Przykadowe zadanie 8. Kiedy kelner podaje konsumentowi rachunek? A. Przed deserem. B. Na yczenie. C. Po zakoczonej konsumpcji. D.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1. redaktor naukowy Stanisław Krawczyk Książka stanowi połączenie dorobku pracowników uczelni politechnicznej, ekonomicznej oraz specjalizującej się w logistyce. Atutem

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia Kierunek: EKONOMIA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA ęć O. Grupa treści ogólnych E/I/O.1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 18 18 18 2 E/I/O.2 Język obcy ZAL 72 72 18 3 18 3 18 3 18 3 WF1 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCIECZEK PRZEDMIOTOWYCH

PROGRAM WYCIECZEK PRZEDMIOTOWYCH PROGRAM WYCIECZEK PRZEDMIOTOWYCH Celem programu jest uatrakcyjnienie i podwyższenie jakości kształcenia zawodowego poprzez umożliwienie uczniom przebywania i zapoznania się z branżowymi przedsiębiorstwami,

Bardziej szczegółowo

Ramowe plany nauczania rok szkolny 2013/2014

Ramowe plany nauczania rok szkolny 2013/2014 Ramowe plany nauczania rok szkolny 0/0 Plan nauczania oddziału A sprzedawca/wielozawodowa Przedmiot Suma A język polski język angielski historia wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości geografia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK SYMBOL CYFROWY 724 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze dietetyk 322[20]

Zmiany w informatorze dietetyk 322[20] Dietetyk errata sierpie 2011 Strona 21 punkt 3. otrzymuje brzmienie Zmiany w informatorze dietetyk 322[20] 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony

Bardziej szczegółowo

Technik handlowiec

Technik handlowiec AU.20. AU.25. Prowadzenie sprzedaży Prowadzenie działalności handlowej 522301 Sprzedawca 522306 Technik księgarstwa 522305 Technik handlowiec 522305 Technik handlowiec PKZ(AU.j) OMZ PKZ(AU.j) PKZ(AU.m)

Bardziej szczegółowo

Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych

Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali

Technik eksploatacji portów i terminali Technik eksploatacji portów i terminali M1 Prowadzenie obsługi podróżnych w portach i terminalach M1.J3 Planowanie pracy portów i terminali Obsługiwanie podróżnych w portach i terminalach Prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Sprzedawca; symbol 522301 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy: 341 [05] Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ SYMBOL CYFROWY 714[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się dokumentacją techniczną,

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo