MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i Sportu

2 I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) okrela zadania logistyczne; 2) stosowa zasady logistyki w gospodarce; 3) planowa, organizowa, realizowa i kontrolowa wykonanie zada logistycznych rodkami transportu ldowego, lotniczego i wodnego; 4) posługiwa si aktami prawnymi i normami dotyczcymi transportu kolejowego, lotniczego, drogowego, morskiego, ródldowego, z uwzgldnieniem przewozu materiałów niebezpiecznych i zwierzt; 5) planowa i organizowa prace magazynu; 6) planowa i organizowa zaopatrzenie materiałowe w procesach produkcji i dystrybucji towarów; 7) planowa i zarzdza wykorzystaniem zapasów magazynowych; 8) organizowa załadunek i wyładunek towarów; 9) obsługiwa regały magazynowe wysokiego składowania; 10) dobiera rodki transportu wewntrzzakładowego; 11) dobiera opakowania i przygotowywa towar do dystrybucji; 12) oblicza koszty usług logistycznych; 13) stosowa systemy identyfikacji towarów oraz systemy ich oznaczania; 14) ewidencjonowa stan techniczno eksploatacyjny miejskich usług infrastrukturalnych; 15) obsługiwa systemy reagowania dyspozycyjnego dotyczce obiektów i urzdze infrastruktury miejskiej; 16) analizowa koszty eksploatacji infrastruktury technicznej usług miejskich; 17) monitorowa funkcjonalno eksploatacyjn oraz potrzeby remontowe i inwestycyjne w zakresie infrastruktury miejskiej; 18) organizowa i realizowa usługi recyklingowe; 19) organizowa przewozy osób w komunikacji publicznej; 1

3 20) opracowywa rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, midzymiastowej i regionalnej; 21) opisywa zasady eksploatacji rodków transportu; 22) analizowa zmienno popytu i cykl ycia produktu; 23) zarzdza łacuchem dostaw towarów; 24) organizowa transport zgodnie z zasadami przepływu materiałów; 25) wyznacza zapas cykliczny i zapas bezpieczestwa; 26) okrela termin i wielko zamówienia; 27) kontrolowa przebieg ładunku; 28) stosowa procedury systemu jakoci w realizacji usług logistycznych; 29) kalkulowa ceny na usługi logistyczne; 30) wyodrbnia i monitorowa koszty logistyki; 31) korzysta ze specjalistycznego oprogramowania w zakresie niezbdnym do wykonywania zada zawodowych; 32) stosowa metody i narzdzia statystyczne przy sporzdzaniu analiz procesów logistycznych; 33) prowadzi analizy porównawcze wyników realizacji procesów logistycznych; 34) posługiwa si dwoma jzykami obcymi w zakresie niezbdnym do wykonywania zada zawodowych; 35) przestrzega zasad bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpoarowej oraz przepisów ochrony rodowiska i ergonomii; 36) stosowa przepisy kodeksu pracy dotyczce praw i obowizków pracownika i pracodawcy. Kształtowanie postaw przedsibiorczych oraz przygotowanie do wejcia na rynek pracy powinno przebiega zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zaj edukacyjnych "Podstawy przedsibiorczoci". 2

4 B. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. Wymagania psychofizyczne właciwe dla zawodu: 1) łatwo w nawizywaniu kontaktów z ludmi; 2) umiejtno podejmowania szybkich decyzji; 3) podzielno i koncentracja uwagi; 4) dobra pami; 5) odporno na stres; 6) odpowiedzialno; 7) dokładno. 2. Absolwent szkoły kształccej w zawodzie technik logistyk powinien by przygotowany do wykonywania nastpujcych zada zawodowych: 1) przygotowywania procesu logistycznego; 2) sporzdzania dokumentów logistycznych; 3) ustalania nalenoci za usługi logistyczne; 4) przygotowywania taryf przewozowych i spedycyjnych; 5) zawierania umów sprzeday usług logistycznych; 6) prowadzenia rozlicze i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi; 7) organizowania lub współdziałania przy organizacji i realizacji zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji; 8) przygotowywania dokumentów zwizanych z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób; 9) rozpatrywania reklamacji zgodnie z procedurami; 10) zarzdzania zapasami i tworzenie planów dostaw; 11) wyznaczania poziomu zapasu zabezpieczajcego proces produkcji i sprzeday; 12) obliczania kosztów dostawy i podstawowych parametrów wydajnoci procesów magazynowych; 13) obliczania kosztów magazynowania towarów; 14) klasyfikowania zapasów; 3

5 15) dobierania rodków transportu i urzdze przeładunkowych w obsłudze łacucha dostaw; 16) dokonywania wymiany dokumentów drog elektroniczn i udostpnianie informacji w sieci teletransmisji danych; 17) znakowania i identyfikowania towarów w wymianie handlowej; 18) organizowania i realizowania łacucha dostaw w logistyce; 19) dobierania opakowa jednostkowych i transportowych; 20) gospodarowania opakowaniami; 21) obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce; 22) organizowania recyklingu odpadów; 23) prezentowania działalnoci marketingowej na rynku usług logistycznych. 3. Absolwent szkoły kształccej w zawodzie technik logistyk moe podejmowa prac w działach logistyki przedsibiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo spedycyjnych oraz w jednostkach samorzdu terytorialnego, na stanowiskach: 1) specjalisty ds. sprzeday i prognozowania popytu; 2) specjalisty ds. planowania zakupów; 3) specjalisty ds. handlu elektronicznego; 4) specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych; 5) specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagajcych dystrybucj; 6) specjalisty ds. gospodarki odpadami; 7) specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów; 8) specjalisty ds. gospodarki materiałowej; 9) specjalisty ds. pakowania i opakowa; 10) specjalisty ds. transportu wewntrznego; 11) operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagajcych zarzdzanie logistyczne. 4

6 4. Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik logistyk powinna posiada nastpujce pomieszczenia dydaktyczne: 1) laboratorium symulacyjne firmy logistycznej (wirtualne przedsibiorstwo w łacuchu dostaw); 2) laboratorium magazyn; 3) pracowni informatyczn; 4) pracowni towaroznawstwa i ładunkoznawstwa; 5) pracowni rodków i systemów transportowych. Laboratorium symulacyjne firmy logistycznej powinno by wyposaone w: 1) stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), połczone w sie komputerow, z dostpem do internetu; 2) oprogramowanie komputerowe: a) uytkowe (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, programy graficzne), b) optymalizacji w oparciu o cigłe ledzenie zapasu, c) optymalizacji tras transportowych, d) optymalizacji partii produkcyjnej, 3) drukarki komputerowe (jedna drukarka na trzy komputery) i skanery; 4) kserokopiarki (dwie sztuki); 5) telefony, automatyczn sekretark, dyktafon; 6) kalkulatory (jeden kalkulator dla jednego ucznia); 7) materiały biurowe niezbdne do pracy w laboratorium symulacyjnym. Laboratorium magazyn, umoliwiajce praktyczne zapoznanie si z nowoczenie przeprowadzanymi procesami magazynowania materiałów, (przyjcie, składowanie, kompletacja wydania towarów, automatyczna identyfikacja towarów) powinno by wyposaone w: 1) model magazynu wysokiego składowania; 2) informatyczne urzdzenia automatycznej identyfikacji towarów; 3) jednostki logistyczne oznakowane w systemie EAN/UCC; 4) instrukcje przepływu materiałów przez magazyn. 5

7 Pracownia informatyczna powinna by wyposaona w: 1) stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) połczone w sie komputerow, z dostpem do Internetu; 2) oprogramowanie komputerowe (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, bazy danych, program prezentacyjny), 3) narzdzia wspomagajce zarzdzanie logistyczne, 4) drukarki, 5) skanery. Pracownia towaroznawstwa i ładunkoznawstwa powinna by wyposaona w: 1) próbki towarów płynnych, sypkich i stałych; 2) opakowania towarów o małych gabarytach; 3) modele opakowa wielkogabarytowych; 4) katalogi towarów i opakowa; 5) przepisy dotyczce przewozów towarów i zwierzt; 6) filmy dydaktyczne, foliogramy dotyczce zasad ładowania i przewozu towarów; 7) wzory oznakowania ładunków. Pracownia rodków i systemów transportowych powinna by wyposaona w: 1) mapy tras komunikacyjnych krajowych i midzynarodowych: a) drogowe, b) kolejowe, c) morskie, d) ródldowe, e) lotnicze; 2) rozkłady jazdy dla poszczególnych rodków transportu; 3) wzory dokumentacji transportowej; 4) modele (eksponaty) rónych typów rodków transportu: a) samochodów wraz z naczepami, b) wagonów kolejowych, c) statków morskich, d) statków i barek eglugi ródldowej, e) samolotów; 6

8 5) filmy dydaktyczne i foliogramy dotyczce transportu intermodalnego i kombinowanego; 6) filmy dydaktyczne i foliogramy dotyczce bezpiecznego transportu i ochrony rodowiska; 7) katalogi rodków transportu; 8) przepisy prawne z zakresu transportu. Laboratoria i pracownie powinny by ponadto wyposaone w techniczne rodki dydaktyczne: 1) rzutnik pisma; 2) rzutnik przeroczy; 3) telewizor wraz z magnetowidem; 4) ekran; 5) tablice magnetyczne; 6) wizualizer; 7) projektor multimedialny; 8) przenony komputer. 5. Zakres umiejtnoci i treci kształcenia, wynikajcy z opisu kwalifikacji absolwenta, został ujty w czterech blokach programowych: 1) logistyka; 2) podstawy transportu i spedycji; 3) zarzdzanie zapasami i magazynem; 4) społeczno - prawny. 7

9 II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE Nazwa bloku programowego Minimalna liczba godzin w okresie kształcenia w % * Logistyka 35 Podstawy transportu i spedycji 20 Zarzdzanie zapasami i magazynem 25 Społeczno prawny 15 Razem 95** * Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodziey i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej). ** Pozostałe 5 % godzin pozostaje do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. 8

10 III. BLOKI PROGRAMOWE Umiejtnoci i treci kształcenia zawarte w blokach programowych s zgodne z wymaganiami w zakresie moliwoci uzyskiwania przez techników logistyków (po uprzednim spełnieniu warunków okrelonych w procedurze przebiegu procesu certyfikacji) certyfikatu w ramach Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce. BLOK: LOGISTYKA 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) stosowa terminologi z zakresu logistyki; 2) identyfikowa elementy składowe systemów logistycznych; 3) okrela rol, miejsce i znaczenie logistyki w działalnoci gospodarczej; 4) realizowa podstawowe funkcje logistyczne w przedsibiorstwie; 5) opisywa pojcia z zakresu infrastruktury, techniki i technologii procesów logistycznych; 6) realizowa przepływy materiałowe w procesach technicznotechnologicznych; 7) organizowa łacuchy dostaw towarów; 8) okrela miejsce centrów logistycznych w łacuchach dostaw; 9) stosowa zasady obsługi klienta; 10) przygotowywa zadania logistyczne na podstawie strategii przedsibiorstwa; 11) opracowywa programy wdraania rozwiza logistycznych; 12) okrela funkcje i zakresy obowizków jednostek organizacyjnych w słubie logistycznej; 13) wykorzystywa wiedz z zakresu zarzdzania zasobami ludzkimi w przedsibiorstwie logistycznym; 14) kalkulowa ceny zada i usług logistycznych; 15) oblicza koszty zada i usług logistycznych; 16) analizowa koszty systemów logistycznych; 9

11 17) opisywa system logistyczny miasta; 18) okrela infrastruktur logistyczn miasta; 19) oblicza koszty eksploatacji urzdze i usług infrastruktury miejskiej; 20) planowa system transportowy miasta; 21) organizowa przewozy osób w komunikacji miejskiej; 22) opracowywa rozkłady jazdy komunikacji miejskiej i regionalnej zgodnie z potrzebami ludnoci; 23) planowa realizacj zada logistycznych z uwzgldnieniem rozwoju miasta; 24) posługiwa si technologiami informatycznymi w realizacji zada logistycznych; 25) dobiera opakowania i kompletowa dostawy; 26) opisywa system gospodarki elektronicznej i selekcjonowa informacje; 27) obsługiwa system UCC/EAN, automatycznej identyfikacji towarów; 28) charakteryzowa systemy gospodarowania zasobami, zanieczyszczeniami i systemem ochrony rodowiska; 29) wykonywa zadania ekologistyki w zakresie gospodarki odpadami; 30) wykonywa usługi recyklingowe. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia s ujte w nastpujcych działach programowych: 1) fazowy i funkcjonalny podział logistyki, definicje, podstawowe struktury systemów logistycznych; 2) procesy logistyczne; 3) centra logistyczne w łacuchu dostaw; 4) plan kosztów w działalnoci logistycznej; 5) koszty logistyki w rachunku kosztów przedsibiorstwa; 6) obsługa zamówie; 7) informacja i komunikacja w systemach logistycznych; 8) gospodarka zapasami i gospodarka magazynowa w procesach logistycznych; 9) klasyfikacja opakowa; 10) transport; 10

12 11) logistyka przewozów materiałów niebezpiecznych i ywych zwierzt; 12) infrastruktura, technika i technologia w procesach logistycznych; 13) opakowania jednostkowe, zbiorcze i transportowe; 14) infrastruktura magazynowa; 15) infrastruktura transportu wewntrznego; 16) drogi i cigi transportowe; 17) miejsca przeładunkowe towarów; 18) urzdzenia do składowania towarów; 19) strategie logistyczne i ich zwizki ze strategiami przedsibiorstwa; 20) planowanie taktyczne i operacyjne w logistyce; 21) struktura słuby logistycznej; 22) zadania jednostek organizacyjnych w zakresie logistyki; 23) system logistyczny miasta; 24) zarzdzanie infrastruktur logistyczn; 25) tendencje w logistyce miejskiej; 26) logistyka komunikacji miejskiej i regionalnej; 27) rozkłady jazdy komunikacji miejskiej i regionalnej; 28) technologie teleinformatyczne w logistyce miejskiej; 29) koszty eksploatacji urzdze i usług infrastruktury miejskiej; 30) outsourcing logistyczny; 31) logistyka zaopatrzenia; 32) logistyka produkcji; 33) logistyka dystrybucji; 34) logistyka recyklingu; 35) systemy zbierania odpadów w miastach i gminach; 36) cechy elektronicznej gospodarki; 37) aplikacje słuce elektronicznej gospodarce; 38) infrastruktura organizacyjno informatyczna; 39) ekologistyka stałych odpadów komunalnych; 40) ekologistyka odpadów opakowaniowych; 41) logistycznie zintegrowany system gospodarki odpadami. 11

13 BLOK: PODSTAWY TRANSPORTU I SPEDYCJI 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) klasyfikowa przedsibiorstwa transportowe; 2) klasyfikowa usługi spedycyjne; 3) planowa zadania transportowe i spedycyjne; 4) organizowa czynnoci transportowo - spedycyjne; 5) organizowa czynnoci ładunkowe; 6) okrela zadania transportowo spedycyjne, z uwzgldnieniem specyfiki i obszaru działania transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i eglugi ródldowej; 7) korzysta podczas realizacji zada zawodowych z intermodalnych urzdze transportowych; 8) instalowa i uytkowa typowe oprogramowanie komputerowe wspomagajce procesy transportowo spedycyjne; 9) stosowa procedury zarzdzania jakoci w usługach spedycyjnych; 10) stosowa podstawowe narzdzia marketingowe podczas bada rynku usług transportowych; 11) klasyfikowa i wykorzystywa rodki transportu według przeznaczenia, zasad ochrony rodowiska i efektów ekonomicznych; 12) stosowa wymagania prawne w zakresie transportu obowizujce w Polsce i na wiecie; 13) dobiera rodki transportu do zada transportowo-spedycyjnych; 14) kalkulowa i analizowa koszty eksploatacji rodków transportowych; 15) planowa operacje transportowe; 16) przestrzega czasu pracy kierujcych rodkami transportu, z zachowaniem zasad bezpieczestwa; 17) prezentowa działalno przedsibiorstwa spedycyjnego na rynku usług transportowych; 18) prowadzi dokumentacj spedycyjn zgodnie z obowizujcymi przepisami; 12

14 19) opisywa wyniki ekonomiczne działalnoci przedsibiorstwa transportowego; 20) przestrzega przepisów ochrony rodowiska przy realizacji zada transportowo-spedycyjnych. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia s ujte w nastpujcych działach programowych: 1) zarzdzanie przedsibiorstwem transportowo - spedycyjnym; 2) zadania spedycyjno - transportowe; 3) działalno spedycyjna, rodzaje, zakres czynnoci; 4) kształtowanie cen za usługi spedycyjne; 5) klasyfikacja transportu; 6) transport samochodowy, sie dróg; 7) transport kolejowy, sie linii; 8) transport lotniczy, korytarze powietrzne; 9) transport morski, szlaki eglowne; 10) transport ródldowy, eglowne drogi wodne; 11) intermodalne urzdzenia transportowe; 12) zarzdzanie jakoci w przedsibiorstwie spedycyjnym; 13) prawodawstwo polskie i midzynarodowe w zakresie transportu; 14) elementy prawa o ruchu drogowym; 15) licencje i uprawnienia niezbdne w transporcie; 16) czas pracy prowadzcych rodki transportu; 17) marketing w działalnoci transportowo - spedycyjnej; 18) rodki transportu i zasady ich eksploatacji; 19) dokumentacja spedycyjno - transportowa; 20) ekonomika przedsibiorstwa transportowo - spedycyjnego; 21) ochrona rodowiska w transporcie; 22) planowanie operacji transportowych; 23) klasyfikacja rodków transportu ze wzgldu na ich budow i przeznaczenie; 24) koszty eksploatacyjne rodków transportu; 25) znakowanie ładunków; 26) Inspekcje transportowe w Polsce i Unii Europejskiej. 13

15 BLOK: ZARZDZANIE ZAPASAMI I MAGAZYNEM 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) stosowa zasady zarzdzania zapasami; 2) klasyfikowa zapasy; 3) analizowa i prognozowa popyt na towary; 4) planowa i przygotowywa zapasy materiałowe w przedsibiorstwach; 5) identyfikowa struktur zapasu; 6) wyznacza zapas cykliczny i zapas bezpieczestwa; 7) oblicza ekonomiczn wielko dostawy; 8) realizowa odnawianie zapasów; 9) klasyfikowa magazyny; 10) wyposaa magazyny; 11) okrela miejsca i zadania magazynów w systemach logistycznych; 12) realizowa zadania magazynowe; 13) zagospodarowywa przestrze składow magazynów; 14) przygotowywa strefy przyj i wydawania towarów; 15) przygotowywa strefy kompletacji towarów; 16) gospodarowa opakowaniami transportowymi; 17) stosowa magazynowe systemy informatyczne; 18) oblicza koszty magazynowania; 19) przestrzega norm i przepisów bezpieczestwa przy obsłudze magazynu; 20) kontrolowa straty w procesach przemieszczania i przechowywania materiałów. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia s ujte w nastpujcych działach programowych: 1) podstawowe pojcia z zakresu zarzdzania zapasami; 2) klasyfikacja zapasów; 3) prognozowanie popytu; 4) zmienno popytu w cyklu uzupełnienia zapasu; 14

16 5) metody obsługi klienta w zarzdzaniu zapasami; 6) zapas zabezpieczajcy; 7) zapas zabezpieczajcy w przypadku zapasów rozproszonych; 8) system zamawiania oparty na poziomie informacyjnym; 9) system zamawiania oparty na przegldzie okresowym; 10) optymalizacja zapasu cyklicznego; 11) wariantowe systemy zamawiania; 12) zarzdzanie zapasami grup asortymentów; 13) mierniki oceny w gospodarce zapasami; 14) strategie gospodarki zapasami; 15) funkcje i rodzaje magazynów; 16) zadania magazynów w systemach logistycznych; 17)procesy magazynowe przyjmowanie, wydawanie, składowanie i kompletacja; 18) gospodarka paletami i pojemnikami; 19) podział funkcjonalno organizacyjny magazynu; 20) zagospodarowanie strefy przyj i wydawania towarów; 21) obsługa zwrotów opakowa transportowych; 22) zagospodarowanie przestrzeni składowej magazynu; 23) zagospodarowanie strefy kompletacji; 24) magazynowe systemy informatyczne; 25) automatyczna identyfikacja przepływu towarów w obszarze produkcji, magazynowania i dystrybucji; 26) przepisy i normy dotyczce magazynowania; 27) wydajno i koszty magazynowania; 28) błdy i marnotrawstwo w procesach przemieszczania i przechowywania materiałów. 15

17 BLOK: SPOŁECZNO PRAWNY 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) wyjania mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej; 2) okrela rol pastwa w gospodarce rynkowej; 3) charakteryzowa formy prawno organizacyjne przedsibiorstw logistycznych i spedycyjnych; 4) opisywa struktury organizacyjne przedsibiorstw logistycznych i spedycyjnych oraz ich funkcjonowanie; 5) stosowa prawo przewozowe i transportowe, krajowe i midzynarodowe; 6) przestrzega zasad bezpiecznej pracy; 7) stosowa si do przepisów prawa pracy; 8) przestrzega przepisów ochrony rodowiska; 9) sporzdza dokumenty zwizane z zatrudnieniem; 10) stosowa metody aktywnego poszukiwania zatrudnienia; 11) korzysta z praw bezrobotnego; 12) podnosi kwalifikacje zawodowe; 13) przestrzega zasad etycznego postpowania w yciu zawodowym; 14) organizowa stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii; 15) przewidywa i ocenia zagroenia zdrowia i ycia wystpujce w rodowisku pracy; 16) ocenia przyczyny zmczenia fizycznego i psychicznego i ich wpływ na efekty pracy; 17) udziela pierwszej pomocy w stanach zagroenia zdrowia lub ycia; 18) wdraa i realizowa procedury jakociowe w przedsibiorstwach logistycznych; 19) posługiwa si dwoma jzykami obcymi w działalnoci zawodowej oraz w kontaktach z partnerami handlowymi; 20) redagowa korespondencj w jzyku polskim i w dwóch jzykach obcych, z uwzgldnieniem terminologii właciwej dla zawodu; 21) obsługiwa nowoczesne urzdzenia wspomagajce prac biurow; 16

18 22) organizowa typowy obieg dokumentacji; 23) porzdkowa, rejestrowa, przechowywa, przekazywa i prezentowa informacje dotyczce działalnoci przedsibiorstwa logistycznego. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia s ujte w nastpujcych działach programowych: 1) mechanizmy rynkowe w gospodarce; 2) rola pastwa w gospodarce rynkowej; 3) formy prawne przedsibiorstw logistycznych; 4) struktura organizacyjna przedsibiorstwa logistycznego; 5) prawo przewozowe; 6) plan działalnoci produkcyjnej i usługowej firmy logistycznej; 7) przepisy bezpieczestwa, higieny i prawa pracy; 8) przepisy o ochronie rodowiska w logistyce; 9) metody aktywnego poszukiwania pracy; 10) dokumenty niezbdne do poszukiwania i podejmowania pracy zawodowej; 11) etyczne prowadzenie biznesu; 12) elementy ergonomi i fizjologii; 13) psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania rozwoju zawodowego; 14) zagroenia i profilaktyka w rodowisku pracy; 15) pierwsza pomoc w stanach zagroenia zdrowia lub ycia; 16) systemy jakoci w przedsibiorstwie logistycznym; 17) zarzdzanie jakoci w przedsibiorstwie logistycznym; 18) zasady bezpiecznej pracy, prawa i obowizki pracownika i pracodawcy; 19) jzyki obce słownictwo, dialogi, gramatyka; 20) korespondencja w jzykach obcych; 21) nowoczesne techniki biurowe; 22) korespondencja słubowa; 23) analiza ekonomiczna w przedsibiorstwie; 24) struktura budetu i planu rozwoju firmy logistycznej. 17

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 512 [03] Obecnie: 341 [07] Akceptuj: Zatwierdzam: Prezes Urzdu Kultury

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH SYMBOL CYFROWY 514 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. higienistka stomatologiczna 325102 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Główny księgowy (121101)

Główny księgowy (121101) Główny księgowy (121101) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Andrzej TUBIELEWICZ *, Marcin FORKIEWICZ * PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Streszczenie W morsko-lądowych łańcuchach transportowych logistyczne procesy integracyjne

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Fototechnik 343104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NOWYM WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NOWYM WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 84 Transport 2012 Ewa Płaczek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania / Katedra Logistyki Ekonomicznej ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NOWYM WYZWANIEM DLA

Bardziej szczegółowo

Traktat midzy Rzeczpospolit Polsk a Republik Federaln Niemiec o dobrym ssiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r.

Traktat midzy Rzeczpospolit Polsk a Republik Federaln Niemiec o dobrym ssiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r. Traktat midzy Rzeczpospolit Polsk a Republik Federaln Niemiec o dobrym ssiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r. Rzeczpospolita Polska i Republika Federalna Niemiec, dc do zamknicia bolesnych

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo