PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 725 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Minister Edukacji Narodowej i Sportu

2 I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) czyta schematy ideowe, montaowe, rysunki warsztatowe, instrukcje obsługi oraz posługiwa si nimi; 2) posługiwa si dokumentacjami technicznymi; 3) korzysta z literatury fachowej, katalogów, norm, instrukcji; 4) rozpoznawa czci i podzespoły mechaniczne na podstawie oznacze i cech zewntrznych; 5) rozpoznawa elementy i podzespoły elektryczne oraz elektroniczne na podstawie oznacze i cech zewntrznych; 6) rozpoznawa elementy pneumatyczne i hydrauliczne; 7) rozpoznawa podstawowe urzdzenia mechatroniczne; 8) rozwizywa zadania i problemy techniczne z zakresu budowy i eksploatacji urzdze mechatronicznych na podstawowym poziomie; 9) interpretowa podstawowe zjawiska i prawa z zakresu mechaniki, elektrotechniki i elektroniki; 10) rozrónia i dobiera media robocze; 11) posługiwa si podstawowym sprztem i aparatur kontrolno-pomiarow; 12) oblicza wielkoci fizyczne i okrela parametry pracy urzdze mechatronicznych na podstawowym poziomie; 13) korzysta z komputera PC i prostych programów narzdziowych; 14) planowa i organizowa stanowisko pracy do wykonywania powierzonych zada, zgodnie z wymaganiami ergonomii; 15) dobiera narzdzia oraz sprzt do montau urzdze mechatronicznych; 16) montowa i demontowa czci i podzespoły mechaniczne urzdze mechatronicznych; 17) montowa i demontowa instalacje, elementy i podzespoły elektryczne oraz elektroniczne; 1

3 18) montowa i demontowa instalacje, elementy i układy pneumatyczne; 19) montowa i demontowa instalacje, elementy i układy hydrauliczne; 20) uruchamia podstawowe układy wykonawcze urzdze mechatronicznych; 21) naprawia i konserwowa urzdzenia mechatroniczne w zakresie podstawowym; 22) radzi sobie w sytuacjach problemowych; 23) ocenia i doskonali własn prac; 24) komunikowa si z innymi uczestnikami procesu pracy i efektywnie współdziała w zespole; 25) stosowa przepisy kodeksu pracy dotyczce praw i obowizków pracownika i pracodawcy; 26) przestrzega przepisów bezpieczestwa i higieny pracy oraz ochrony rodowiska w zakresie eksploatacji urzdze mechatronicznych; 27) poszukiwa aktywnie miejsca pracy i prezentowa swoje umiejtnoci zawodowe; 28) wykorzystywa dostpne ródła informacji w celu poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejtnoci. Kształtowanie postaw przedsibiorczych oraz przygotowanie do wejcia na rynek pracy powinno przebiega zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zaj edukacyjnych w ramach przedmiotu: Podstawy przedsibiorczoci. B. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. Wymagania psychofizyczne właciwe dla zawodu: 1) uzdolnienia techniczne; 2) zdolno koncentracji, spostrzegawczo; 3) wyobrania przestrzenna; 4) dobry wzrok; 5) zdolnoci manualne, dua sprawno ruchowa palców; 6) wytrwało i cierpliwo; 2

4 7) odpowiedzialno oraz zdolno konsekwentnego i efektywnego działania. 2. Absolwent szkoły kształccej w zawodzie monter mechatronik powinien by przygotowany do wykonywania nastpujcych zada zawodowych: 1) dobierania i przygotowania elementów, podzespołów i zespołów do montau; 2) planowania prac zwizanych z montaem, demontaem, instalacj urzdze i systemów mechatronicznych; 3) montau i demontau elementów, podzespołów i urzdze mechanicznych; 4) montau i demontau instalacji, elementów, podzespołów i urzdze elektrycznych i elektronicznych; 5) montau i demontau instalacji, elementów i urzdze pneumatycznych; 6) montau i demontau instalacji, elementów i urzdze hydraulicznych; 7) podłczania urzdze mechatronicznych do układów zasilania mediami roboczymi; 8) uruchamiania urzdze mechatronicznych; 9) wykrywania podstawowych błdów montaowych i instalacyjnych urzdze i systemów mechatronicznych; 10) wykrywania podstawowych błdów w funkcjonowaniu urzdze i systemów mechatronicznych; 11) obsługi urzdze i systemów mechatronicznych; 12) naprawy i konserwacji urzdze i systemów mechatronicznych. 3. Absolwent szkoły kształccej w zawodzie monter mechatronik moe podejmowa prac w zakładach produkcyjnych, usługowych, zakładach naprawczych oraz w innych zakładach zwizanych z eksploatacj urzdze i systemów mechatronicznych, na stanowiskach: operatora, montera, konserwatora, pracownika działu utrzymania ruchu, pracownika izby pomiarów lub pracownika sprztu AGD. 4. Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie monter mechatronik powinna posiada nastpujce pracownie: 1) konstrukcji i technologii mechatronicznych; 2) elementów i układów elektrycznych i elektronicznych; 3

5 3) elementów i układów pneumatycznych i hydraulicznych; 4) urzdze i systemów mechatronicznych; 5) zaj praktycznych (warsztaty szkolne). Pracownie, z wyjtkiem pracowni zaj praktycznych (warsztatów szkolnych) powinny składa si z sali wicze i zaplecza magazynowo-socjalnego. W sali wicze naley zapewni stanowisko pracy dla nauczyciela i odpowiedni liczb stanowisk pracy dla uczniów (jedno-, dwu- lub trzyosobowych). Pracownia konstrukcji i technologii mechatronicznych powinna by wyposaona w: 1) stanowiska do wykonywania szkiców, rysunków; 2) stanowiska komputerowe z programami narzdziowymi CAD do projektowania; 3) przykładowe dokumentacje techniczne maszyn i urzdze; 4) plansze i foliogramy prezentujce przykłady tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej; 5) modele brył geometrycznych; 6) materiały dydaktyczne ilustrujce zasady oznaczania: tolerancji wymiarów, tolerancji kształtu i połoenia, pasowa, chropowatoci powierzchni, falistoci powierzchni, rodzaju obróbki; 7) modele i eksponaty czci maszyn i urzdze; 8) modele i eksponaty przykładowych połcze rozłcznych i nierozłcznych; 9) stanowisko do badania własnoci spronego powietrza; 10) stanowisko do badania własnoci cieczy hydraulicznych; 11) stanowisko do identyfikacji oraz badania własnoci mechanicznych materiałów konstrukcyjnych; 12) przykładowe dokumentacje technologiczne; 13) plansze, foliogramy, filmy dydaktyczne oraz prezentacje komputerowe przedstawiajce techniki i technologie stosowane w mechatronice; 14) modele i eksponaty prezentujce omawiane rodzaje technologii wytwarzania czci maszyn; 15) modele i eksponaty prezentujce technologie połcze. 4

6 Pracownia elementów i układów elektrycznych i elektronicznych powinna by wyposaona w: 1) plansze, foliogramy, prezentacje komputerowe zwizane z treciami nauczania; 2) stanowiska komputerowe z programami do projektowania układów elektrycznych i elektronicznych oraz prezentacji ich funkcjonowania; 3) przykładowe eksponaty elementów elektrycznych i elektronicznych; 4) stanowiskowe zestawy prezentacji funkcjonowania podstawowych układów elektrycznych i elektronicznych; 5) stanowiska badawcze układów elektrycznych i elektronicznych; 6) sprzt laboratoryjny (zasilacze, generatory) i aparatur kontrolnopomiarow (multimetry wielofunkcyjne, oscyloskopy); 7) sprzt i narzdzia stosowane w montau i eksploatacji urzdze elektrycznych i elektronicznych (stacja lutownicza, narzdzia monterskie podstawowe i specjalistyczne). Pracownia elementów i układów pneumatycznych i hydraulicznych powinna by wyposaona w: 1) plansze, foliogramy, prezentacje komputerowe zwizane z treciami nauczania; 2) przykładowe eksponaty elementów pneumatycznych i hydraulicznych; 3) stanowiskowe zestawy prezentacji funkcjonowania podstawowych układów pneumatycznych i hydraulicznych; 4) stanowiska badawcze układów pneumatycznych i hydraulicznych; 5) stanowiska komputerowe z programami do projektowania układów pneumatycznych i hydraulicznych oraz prezentacji ich funkcjonowania. Pracownia urzdze i systemów mechatronicznych powinna by wyposaona w: 1) plansze, foliogramy, prezentacje komputerowe zwizane z treciami nauczania; 2) eksponaty podstawowych kontrolno-pomiarowych elementów elektrycznych i elektronicznych; 3) stanowiskowe zestawy prezentacji funkcjonowania kontrolno-pomiarowych układów elektrycznych i elektronicznych; 5

7 4) stanowiska pomiarowo-kontrolne wielkoci nieelektrycznych; 5) sprzt laboratoryjny (zasilacze, generatory) i aparatur kontrolno-pomiarow (multimetry wielofunkcyjne, oscyloskopy); 6) sprzt i narzdzia stosowane w montau i eksploatacji urzdze elektrycznych i elektronicznych (stacja lutownicza, narzdzia monterskie podstawowe i specjalistyczne); 7) przykładowe eksponaty urzdze mechatronicznych (modele pełne, przekroje); 8) stanowiska prezentujce funkcjonowanie urzdze mechatronicznych lub ich podzespołów; Pracownia zaj praktycznych (warsztaty szkolne) powinna posiada nastpujce stanowiska: 1) stanowisko obróbki rcznej i maszynowej wyposaone w: a) narzdzia i przyrzdy lusarskie, b) wiertark stołow, c) tokark uniwersaln; 2) stanowisko do obróbki sterowanej numerycznie wyposaone w: a) obrabiark sterowan numerycznie, b) oprzyrzdowanie obrabiarki; 3) stanowisko montau mechanicznego wyposaone w: a) podstawowe narzdzia do montau, b) specjalistyczne narzdzia do montau; 4) stanowisko montau układów elektrycznych i elektronicznych wyposaone w: a) podstawowe narzdzia do montau elektrycznego i elektronicznego, b) specjalistyczne narzdzia do montau elektrycznego i elektronicznego; 5) stanowisko montau układów pneumatycznych wyposaone w: a) podstawowe narzdzia do montau, b) specjalistyczne narzdzia do montau; 6) stanowisko montau układów hydraulicznych wyposaone w: a) podstawowe narzdzia do montau, b) specjalistyczne narzdzia do montau; 7) stanowisko kontrolno-pomiarowe wyposaone w: a) czujniki pomiarowe, 6

8 b) przetworniki pomiarowe, c) oscyloskop, d) multimetry wielofunkcyjne, e) generatory funkcji; 8) stanowisko uruchomieniowe układów i urzdze mechatronicznych wyposaone w: a) układy zasilania elektrycznego, pneumatycznego, hydraulicznego, b) sprzt i aparatur kontrolno-pomiarow, c) urzdzenia zabezpieczajce. Praktyczna nauka zawodu powinna by realizowana w szkolnych pracowniach, centrach kształcenia praktycznego i u pracodawców umoliwiajcych dostp do maszyn i urzdze mechatronicznych, eksploatowanych w rzeczywistych warunkach pracy. 5. Zakres umiejtnoci i treci kształcenia, wynikajcy z opisu kwalifikacji absolwenta, zawieraj cztery bloki programowe: 1) konstrukcje i technologie mechatroniczne; 2) elementy i układy elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne; 3) urzdzenia i systemy mechatroniczne; 4) podstawy działalnoci zawodowej. 7

9 II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE Nazwa bloku programowego Minimalna liczba godzin w okresie kształcenia w % * Konstrukcje i technologie mechatroniczne 20 Elementy i układy elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne 20 Urzdzenia i systemy mechatroniczne 40 Podstawy działalnoci zawodowej 5 Razem 85 ** * Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodziey i w szkołach dla dorosłych ( w formie stacjonarnej i zaocznej). ** Pozostałe 15% godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. 8

10 III. BLOKI PROGRAMOWE BLOK: KONSTRUKCJE I TECHNOLOGIE MECHATRONICZNE 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) rozpoznawa i czyta dokumentacje konstrukcyjne i technologiczne (schematy ideowe, rysunki złoeniowe i rysunki detali, schematy montaowe, rysunki warsztatowe); 2) charakteryzowa materiały stosowane w urzdzeniach mechatronicznych i opisywa zasady ich doboru; 3) rozpoznawa i charakteryzowa ródła energii i płyny robocze; 4) rozrónia podstawowe metody i technologie wytwarzania czci maszyn i urzdze (odlewnictwo, obróbka skrawaniem, obróbka plastyczna); 5) rozpoznawa i klasyfikowa podstawowe czci i podzespoły stosowane w urzdzeniach mechatronicznych; 6) rozrónia i klasyfikowa rodzaje połcze; 7) rozpoznawa i analizowa działanie układów mechanicznych; 8) analizowa wpływ luzów oraz napre konstrukcyjnych na prac urzdzenia; 9) posługiwa si normami technicznymi i katalogami przy doborze materiałów i czci; 10) posługiwa si przyrzdami do mierzenia i kontroli wymiarów liniowych, któw, powierzchni; 11) rozpoznawa i czyta dokumentacje techniczne urzdze (w tym instrukcje obsługi); 12) przedstawia znaczenie kontroli jakoci wyrobu oraz zarzdzania jakoci; 13) stosowa przepisy bezpieczestwa i higieny pracy obowizujce w procesie produkcyjnym oraz w trakcie eksploatacji urzdze mechatronicznych; 14) opisywa wpływ technologii przemysłowych na rodowisko oraz znaczenie działa proekologicznych. 9

11 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 1) informacja techniczna; 2) materiały w mechatronice; 3) ródła energii i płyny robocze w urzdzeniach mechatronicznych; 4) technologie w mechatronice; 5) czci maszyn i urzdze; 6) połczenia konstrukcyjne, 7) elementy spryste; 8) mechanizmy i napdy; 9) podstawy konstrukcji maszyn; 10) podstawowe wiadomoci z metrologii warsztatowej; 11) trwało i niezawodno konstrukcji; 12) kontrola jakoci w przemyle; 13) bezpieczestwo i higiena pracy; 14) ochrona rodowiska w przemyle. BLOK: ELEMENTY I UKŁADY ELEKTRYCZNE, PNEUMATYCZNE I HYDRAULICZNE 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) opisa prawa i zjawiska fizyczne wykorzystywane w pracy układów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych; 2) rozpoznawa i okrela funkcje elementów i układów elektrycznych; 3) rozpoznawa i okrela funkcje elementów i układów pneumatycznych; 4) rozpoznawa i okrela funkcje elementów i układów hydraulicznych; 5) posługiwa si dokumentacj techniczn, katalogami oraz normami technicznymi przy wyborze elementów; 10

12 6) rozpoznawa, okrela budow, zasad działania i funkcje układów elektrycznych w urzdzeniach mechatronicznych; 7) rozpoznawa, okrela budow, zasad działania i funkcje układów pneumatycznych w urzdzeniach mechatronicznych; 8) rozpoznawa, okrela budow, zasad działania i funkcje układów hydraulicznych w urzdzeniach mechatronicznych; 9) dokonywa pomiarów wielkoci elektrycznych; 10) dokonywa pomiarów: cinienia, przepływu, siły, połoenia, temperatury, wilgotnoci; 11) posługiwa si programami komputerowymi w celu doboru elementów układów wykonawczych elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych; 12) rozpoznawa, okrela budow, zasad działania i funkcje innych układów wykonawczych stosowanych w urzdzeniach mechatronicznych. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 1) podstawowe prawa i zjawiska fizyczne wykorzystywane w pracy układów elektrycznych; 2) podstawowe elementy układów elektrycznych; 3) obwody prdu stałego i przemiennego; 4) podstawowe obliczenia obwodów elektrycznych; 5) elektryczne układy wykonawcze w mechatronice; 6) pomiary wielkoci elektrycznych i nieelektrycznych; 7) podstawowe prawa i zjawiska wykorzystywane w pracy układów pneumatycznych; 8) budowa i działanie elementów pneumatycznych; 9) układy pneumatyczne w urzdzeniach mechatronicznych; 10) pomiary w pneumatyce i podstawowe obliczenia; 11) podstawowe prawa i zjawiska wykorzystywane w pracy układów hydraulicznych; 12) budowa i działanie elementów hydraulicznych; 13) układy hydrauliczne w urzdzeniach mechatronicznych; 14) pomiary w hydraulice i podstawowe obliczenia; 11

13 15) inne układy wykonawcze w mechatronice (piezoelektryczne, termobimetaliczne, magnetostrykcyjne); 16) komputerowe wspomaganie projektowania i bazy danych. BLOK: URZDZENIA I SYSTEMY MECHATRONICZNE 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) opisywa istot modułowej struktury w budowie urzdze i systemów mechatronicznych; 2) wykorzystywa nowoczesne ródła informacji dotyczce urzdze i systemów mechatronicznych; 3) rozpoznawa urzdzenie lub system mechatroniczny, wskazywa i charakteryzowa jego poszczególne moduły; 4) opisywa zasady współdziałania modułów w wybranym urzdzeniu lub systemie mechatronicznym; 5) posługiwa si dokumentacj techniczn urzdzenia lub systemu mechatronicznego; 6) posługiwa si dokumentacj produkcyjn w procesie wytwarzania urzdzenia; 7) planowa monta i demonta urzdze mechatronicznych; 8) planowa naprawy, przegldy i konserwacje urzdze mechatronicznych; 9) przygotowywa czci, elementy, podzespoły i urzdzenia do montau; 10) dobiera i posługiwa si narzdziami i sprztem do montau i demontau; 11) dobiera i posługiwa si podstawowym sprztem i aparatur kontrolnopomiarow; 12) montowa i demontowa czci i podzespoły mechaniczne; 13) montowa i demontowa instalacje, elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne; 14) wykonywa podłczenia okablowania do sterownika PLC; 15) montowa i demontowa instalacje, elementy i układy pneumatyczne; 16) montowa i demontowa instalacje, elementy i układy hydrauliczne; 12

14 17) uruchamia podstawowe układy wykonawcze urzdze mechatronicznych i dokonywa ich regulacji; 18) naprawia i konserwowa urzdzenia mechatroniczne w zakresie podstawowym; 19) korzysta z komputera i prostych programów narzdziowych do uruchamiania oraz testowania urzdze i systemów mechatronicznych; 20) wykrywa błdy i usterki w urzdzeniach i systemach mechatronicznych, wskazywa ich przyczyny oraz je usuwa; 21) dobiera oraz stosowa właciwe metody i rodki transportu do przemieszczania urzdze mechatronicznych; 22) przestrzega przepisów bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej oraz ochrony rodowiska przy obsłudze urzdze mechatronicznych. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 1) modułowa struktura urzdze i systemów mechatronicznych; 2) moduły funkcyjne w systemie mechatronicznym; 3) współdziałanie modułów i komunikacja w systemie mechatronicznym; 4) sterowniki PLC i komputery w urzdzeniach i systemach mechatronicznych; 5) urzdzenia i systemy mechatroniczne w przemyle; 6) mechatroniczne urzdzenia powszechnego uytku; 7) urzdzenia i systemy mechatroniczne specjalne; 8) dokumentacja techniczna urzdzenia; 9) sprzt i aparatura kontrolno-pomiarowa w produkcji oraz obsłudze urzdze i systemów mechatronicznych; 10) podstawy technologii montau i demontau urzdze mechatronicznych; 11) uruchamianie i testowanie urzdze i systemów mechatronicznych; 12) podstawy eksploatacji urzdze mechatronicznych; 13) nadzór techniczny przy wykrywaniu błdów i usterek w urzdzeniach i systemach mechatronicznych; 14) naprawy, przegldy i konserwacje urzdze i systemów mechatronicznych; 15) dobór rodków transportu do przemieszczania urzdze mechatronicznych; 13

15 16) bezpieczestwo eksploatacji urzdze i systemów mechatronicznych; 17) ródła informacyjne dotyczce mechatroniki; 18) perspektywy rozwoju systemów mechatronicznych. BLOK: PODSTAWY DZIAŁALNOCI ZAWODOWEJ 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) planowa i organizowa stanowisko pracy, zgodnie z wymaganiami ergonomii; 2) prowadzi dokumentacje zwizane z wykonywan prac; 3) interpretowa i wdraa obowizujce w zakładzie pracy przepisy dotyczce kontroli jakoci i zarzdzania jakoci ISO 9000; 4) stosowa przepisy prawa o wynalazczoci oraz ochronie praw autorskich; 5) prowadzi rozmowy z przełoonymi i współpracownikami dotyczce pracy, spraw osobowych i sytuacji konfliktowych; 6) ocenia własn prac z zastosowaniem odpowiednich rodków i metod; 7) stosowa przepisy Kodeksu pracy dotyczce praw i obowizków pracownika i pracodawcy; 8) interpretowa podstawowe pojcia gospodarki rynkowej; 9) korzysta ze ródeł wiedzy ekonomicznej i prawnej; 10) podejmowa działania zwizane z kształtowaniem własnej kariery zawodowej oraz z poszukiwaniem pracy; 11) stosowa techniki prezentacji. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 1) wybrane zagadnienia z ergonomii; 2) dokumentacja wewntrzzakładowa; 3) system zarzdzania jakoci ISO 9000; 4) wynalazczo i prawa autorskie; 14

16 5) kontakty interpersonalne i komunikacja społeczna w rodowisku pracy; 6) kontrola i ocena wyników pracy; 7) wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy; 8) podstawowe pojcia gospodarki rynkowej; 9) podejmowanie i prowadzenie działalnoci gospodarczej; 10) wybrane zagadnienia prawa gospodarczego; 11) realia i perspektywy rynku pracy; 12) techniki prezentacji. 15

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK Załcznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 311[50] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter mechatronik Symbol cyfrowy: 725 [03] W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK SYMBOL CYFROWY 724 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK Załcznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK SYMBOL CYFROWY 311[20] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy: 311 [50] W szkole kształccej w zawodzie technik mechatronik powinny si znajdowa nastpujce pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ SYMBOL CYFROWY 731[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Załcznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ SYMBOL CYFROWY 341[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) przestrzega przepisów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH SYMBOL CYFROWY 713[09] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ SYMBOL CYFROWY 714[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się dokumentacją techniczną,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA SYMBOL CYFROWY 311[32] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Recenzenci: Opracowanie redakcyjne: Korekta merytoryczna: Korekta techniczna:

Autorzy: Recenzenci: Opracowanie redakcyjne: Korekta merytoryczna: Korekta techniczna: Autorzy: dr inż. Anna Kordowicz-Sot dr inż. Tomasz Giesko mgr inż. Wojciech Klimasara Recenzenci: mgr inż. Henryk Krystkowiak mgr inż. Stanisław Popis Opracowanie redakcyjne: Jacek Pacholec Katarzyna Maćkowska

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektronik, powinna si odbywa w placówce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kowal Symbol cyfrowy: 722 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: monter mechatronik ; symbol 742114 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO SYMBOL CYFROWY 347[10] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE SYMBOL CYFROWY 713[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ SYMBOL CYFROWY 712[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) organizować, uŝytkować i likwidować

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* / przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* / przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* / przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: monter mechatronik; symbol 742114 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ l SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [ 02 ] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Mechanik automatyki przemysłowej i

Bardziej szczegółowo

MALARZ - TAPECIARZ 52 03

MALARZ - TAPECIARZ 52 03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 52 03 Obecnie: 714 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 1. OPIS

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK PRECYZYJNY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK PRECYZYJNY Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK PRECYZYJNY SYMBOL CYFROWY 731[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe

Bardziej szczegółowo

Trochę o zawodach, w których kształcimy

Trochę o zawodach, w których kształcimy Trochę o zawodach, w których kształcimy TECHNIK ELEKTRYK Dział elektryczności jest bardzo szeroką i ciągle rozwijającą się dziedziną nauki, w której każdy może znaleźć obszar zgodny z własnym zainteresowaniem,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TAPICER 43 03 Obecnie: 743 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej 2 SPIS TRECI str. I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. 2010 r. Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ SYMBOL CYFROWY 713[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 311[52] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Transportu Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróżniać materiały podstawowe, pomocnicze i dodatki

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ 43 02 Obecnie: 742 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej 2 SPIS TRECI str. I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK-MONTER MASZYN I URZDZE (38 02)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK-MONTER MASZYN I URZDZE (38 02) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK-MONTER MASZYN I URZDZE (38 02) OBECNIE: 723 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - -letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych;

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08]

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) analizować i interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechatronik; symbol 311410 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 723[04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

II. BLOKI PROGRAMOWE

II. BLOKI PROGRAMOWE I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać podstawowe rodzaje oraz właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych; 2) charakteryzować sposoby wytwarzania tworzyw

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych symbol cyfrowy: 723[03]

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych symbol cyfrowy: 723[03] Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych symbol cyfrowy: 723[03] I. ZAŁOśENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH SYMBOL CYFROWY 712[04] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechatronik; symbol 311410 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kwalifikacji w zawodzie Monter mechatronik (742114) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.3, E.4

Podstawa programowa kwalifikacji w zawodzie Monter mechatronik (742114) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.3, E.4 Podstawa programowa kwalifikacji w zawodzie Monter mechatronik (742114) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.3, E.4 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 1. Montaż elementów, podzespołów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. ( poz. ) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH SYMBOL CYFROWY 725[02]

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki modułowej Orientacyjna liczba godzin na realizację Analizowanie działalności wybranej firmy na rynku

Nazwa jednostki modułowej Orientacyjna liczba godzin na realizację Analizowanie działalności wybranej firmy na rynku Program praktyki zawodowej typ szkoły: Technikum Mechatroniczne zawód: technik mechatronik nr programu:311[50] T, TU, SP/MENiS/2006. 03.15 czas praktyki: 2 tygodnie 1. Cele kształcenia W wyniku procesu

Bardziej szczegółowo

II. BLOKI PROGRAMOWE. 1. Cele kształcenia

II. BLOKI PROGRAMOWE. 1. Cele kształcenia I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać rodzaje energii oraz określać jej parametry; 2) charakteryzować źródła energii słonecznej, geotermalnej, wiatru,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK LOTNICZY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK LOTNICZY MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK LOTNICZY SYMBOL CYFROWY 314 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik precyzyjny; symbol 731103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH Załącznik 11 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH SYMBOL CYFROWY 811[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

582 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)

582 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) Dziennik Ustaw Nr 100 5826 Poz. 582 582 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz izolacji przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK SYMBOL CYFROWY 724[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

MECHANIK AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ I URZDZE PRECYZYJNYCH 39 01

MECHANIK AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ I URZDZE PRECYZYJNYCH 39 01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ I URZDZE PRECYZYJNYCH 39 01 Obecnie: 731 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUŚNIERZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUŚNIERZ Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUŚNIERZ SYMBOL CYFROWY 743[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać, sortować i dobierać

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik precyzyjny Symbol cyfrowy: 731 [03] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE DLA EDUKACJI MECHATRONICZNEJ

DORADZTWO ZAWODOWE DLA EDUKACJI MECHATRONICZNEJ Małgorzata Sienna DORADZTWO ZAWODOWE DLA EDUKACJI MECHATRONICZNEJ W Polsce podobnie jak w innych krajach systemy kształcenia stają się coraz bardziej otwarte, elastyczne i ściślej powiązane. Młodzież i

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik mechanik; K2 III Przedmioty ogólnokształcące

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik mechanik; K2 III Przedmioty ogólnokształcące Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.17. dla zawodu: mechanikmonter maszyn i urządzeń)

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23. Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23. Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23 Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji PODSTAWA PROGRAMOWA TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI 311929 CELE KSZTAŁCENIA W

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ SYMBOL CYFROWY 313[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA SYMBOL CYFROWY 311[10] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń; symbol 723310 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 31 marca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 31 marca 2006 r. DZIENNIK USTAW Z 2006 R. NR 62 POZ. 439 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz, blacharz samochodowy, koszykarzplecionkarz,

Bardziej szczegółowo

Nasze atuty: specjalistyczne pracownie i laboratoria

Nasze atuty: specjalistyczne pracownie i laboratoria www.zszio-sulkowice.pl www.zszio-sulkowice.pl TECHNIK YWIENIA I US UG GASTRONOMICZNYCH sporz¹dzania potraw i napojów, prawid³owego przechowywania ywnoœci, sporz¹dzania pó³produktów, u ywania odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER INSTALACJI I URZDZE SANITARNYCH 713 [02]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER INSTALACJI I URZDZE SANITARNYCH 713 [02] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER INSTALACJI I URZDZE SANITARNYCH 713 [02] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: MONTER INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 311[44] Obecnie: 342 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

TECHNIK MECHATRONIK

TECHNIK MECHATRONIK EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów 742118 Mechatronik 311410 Technik mechatronik PKZ(EE.h) PKZ(MG.r) EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów 311410 Technik mechatronik

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE POSADZKARZ 713 [05] Akceptuj: Minister Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej Zatwierdzam: Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: operator obrabiarek skrawających; symbol 722307 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ SYMBOL CYFROWY 742[01] l. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróżniać gatunki drewna oraz tworzywa drzewne;

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01]

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Strona 13 punkt 1.2. otrzymuje brzmienie: 1.2. stosowa akty

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. W wyniku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU SYMBOL CYFROWY 313[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH SYMBOL CYFROWY 731[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) klasyfikować

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instalacji gazowych Symbol cyfrowy: 713[07] Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07] Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07] Strona 13 punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 1.2.

Bardziej szczegółowo

TECHNIK MECHANIK 311504 (zawód posiada dwie kwalifikacje)

TECHNIK MECHANIK 311504 (zawód posiada dwie kwalifikacje) TECHNIK MECHANIK 311504 (zawód posiada dwie kwalifikacje) 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących

Bardziej szczegółowo

opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski

opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.2009 r. (poz. ) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724[02] I.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPTYK-MECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPTYK-MECHANIK Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPTYK-MECHANIK SYMBOL CYFROWY 731[04] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych; symbol

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik informatyk niezbdne s nastpujce pracownie: I.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kwalifikacji w zawodzie Technik mechatronik (311410) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.3, E.18 i E.

Podstawa programowa kwalifikacji w zawodzie Technik mechatronik (311410) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.3, E.18 i E. Podstawa programowa kwalifikacji w zawodzie Technik mechatronik (311410) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.3, E.18 i E.19 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 1. Montaż elementów,

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III. Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Liczba godzin tygodniowo. II semestr. II semestr. II semestr. I semestr. I semestr.

Klasa I II III. Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Liczba godzin tygodniowo. II semestr. II semestr. II semestr. I semestr. I semestr. I semestr I semestr I semestr Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania * (przedmiotowe kształcenie zawodowe)

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Specjalno: Inynieria produkcji w przemyle maszynowym Zintegrowane systemy (CIM) WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zintegrowane systemy (CIM) Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych; symbol 812106 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU Zawód: technik budownictwa okrtowego Symbol cyfrowy: 311 [05] Kształcenie w zawodzie technik budownictwa okrtowego powinno si

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI podrcznika Podstawy Mechatroniki

SPIS TRECI podrcznika Podstawy Mechatroniki SPIS TRECI podrcznika Podstawy Mechatroniki 1 Istota mechatroniki 1.1 Synergia rónych zasad działania urzdze zintegrowanych w systemie mechatronicznym.... 12 1.2 Systemowe podejcie przy projektowaniu urzdze

Bardziej szczegółowo

Kształcenie według modułowego programu nauczania

Kształcenie według modułowego programu nauczania Kształcenie według modułowego programu nauczania charakteryzuje się tym, że: - cele kształcenia i materiał nauczania wynikają z przyszłych zadań zawodowych, - przygotowanie ucznia do wykonywania zawodu

Bardziej szczegółowo

Mechatronika. Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy:

Mechatronika. Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: Technik Mechatronik Mechatronika Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: mechaniki, elektroniki, informatyki. Jest oparta na myśleniu i działaniu systemowym, które umożliwia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektryk; symbol 741103 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo