PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 512 [03] Obecnie: 341 [07] Akceptuj: Zatwierdzam: Prezes Urzdu Kultury Fizycznej i Turystyki Minister Edukacji Narodowej

2 I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. Umiejtnoci zawodowe, stanowice kwalifikacje w zawodzie W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) stosowa podstawowe zasady gospodarki rynkowej, 2) korzysta z przepisów prawa oraz wyjania zasady podejmowania i prowadzenia działalnoci gospodarczej, 3) korzysta z przepisów dotyczcych spółek prawa handlowego, 4) stosowa nowoczesne metody zarzdzania i finansowania działalnoci gospodarczej, 5) stosowa zasady i instrumenty marketingu w działalnoci gastronomicznej, 6) fachowo i kompleksowo obsługiwa zleceniodawc, 7) organizowa gastronomiczn obsług imprez poza miejscem pracy tzw. outside catering (imprezy wyjazdowe), 8) organizowa bale, wesela i inne przyjcia okolicznociowe, 9) organizowa ywienie zbiorowe: bufety, stołówki, bary, kafeterie, formy dowoenia posiłków itp, 10) korzysta z gastronomicznego i audiowizualnego wyposaenia technicznego oraz innych urzdze technicznych pozwalajcych na kompleksow obsług, 11) projektowa i aranowa wntrza sal konsumpcyjnych oraz ich wyposaenie, 12) kalkulowa koszty organizacji i obsługi imprez oraz rozlicza usługi gastronomiczne, 13) organizowa i nadzorowa prac zaplecza gastronomicznego, 14) organizowa i nadzorowa prac wykonawczego personelu przy obsłudze imprez gastronomicznych, 15) prawidłowo obsługiwa konsumenta, 16) ocenia pod wzgldem towaroznawczym produkty i ich zastosowanie na współczesnym rynku usług gastronomicznych, 17) sporzdza podstawowe potrawy i napoje z rónych grup produktów przy zastosowaniu odpowiednich technik i metod sporzdzania, 18) korzysta z zasad prawidłowego i nowoczesnego ywienia, 1

3 19) doradza potrawy i napoje, 20) układa menu odpowiednio do rodzaju imprezy, preferencji goci oraz pory dnia i roku, korzystajc z asortymentu potraw rónych grup, 21) prowadzi negocjacje i współpracowa z kontrahentami i kooperantami, 22) przygotowywa oferty, organizowa promocj i reklam, 23) organizowa prac biurow i obsługiwa nowoczesny sprzt biurowy, 24) samodzielnie posługiwa si komputerem i jego oprogramowaniem, 25) biegle posługiwa si w mowie i pimie co najmniej jednym z podstawowych jzyków obcych, 26) stosowa przepisy sanitarne, bezpieczestwa i higieny pracy i przeciwpoarowe oraz sanitarno-epidemiologiczne, 27) podejmowa doskonalenie zawodowe, 28) aktywnie poszukiwa zatrudnienia na rynku pracy, 29) korzysta ze swoich praw wynikajcych z obowizujcych przepisów prawnych. 2. Wymagania psychofizyczne dla zawodu 1) bardzo dobry stan zdrowia, 2) zainteresowanie zawodem, akceptowanie usługowego charakteru pracy, 3) pełna sprawno fizyczna i psychiczna /odporno na stresy/, 4) łatwo komunikowania si z otoczeniem, pozytywne nastawienie do ludzi, 5) miła aparycja, wysoka kultura osobista, 6) umiejtno kierowania zespołem, 7) umiejtno podejmowania decyzji, samodzielno, odpowiedzialno, kreatywno mylenia, 8) opiekuczo, yczliwo, uprzejmo, 9) uczciwo i dyskrecja, 10) spostrzegawczo i podzielno uwagi. 2

4 B. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Do podstawowych zada zawodowych wykonywanych przez technika organizacji usług gastronomicznych nale wszystkie czynnoci zwizane z organizacj, informacj i kompleksow obsług przyj oraz imprez organizowanych we wszystkich zakładach wiadczcych usługi gastronomiczne, take imprez organizowanych w warunkach nietypowych. Typowymi miejscami pracy technika organizacji usług gastronomicznych s wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze, zajmujce si prowadzeniem działalnoci gastronomicznej takie jak: restauracje, kafeterie, snack-bary, kawiarnie, bary, restauracje biurowe i podobne zakłady. Technik organizacji usług gastronomicznych moe by równie zatrudniony w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, na promach i statkach. Ponadto moe prowadzi własn działalno gospodarcz w zakresie wiadczenia usług gastronomicznych. Technik organizacji usług gastronomicznych jest zawodem o charakterze usługowym. Dominujcym typem relacji jest człowiek - człowiek, człowiek-dokument. Fakt ten naley podkrela w całym toku nauczania i w zwizku z tym zwraca szczególn uwag na kształtowanie umiejtnoci dotyczcych prawidłowego zachowania, postawy, nawyków, sposobu reagowania na yczenia zleceniodawcy przez właciw obsług, odwołujc si do zasad etyki i kultury zawodowej. Podstaw tych zachowa powinna by troska o zadowolenie kadego klienta. Szkoła kształcca w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych musi posiada nastpujce pracownie: 1) technologii gastronomicznej z sal obsługi konsumenta, 2) komputerow, 3) klasopracownie przedmiotowe. Pracownia technologii gastronomicznej powinna by wyposaona w: 1) kuchenki, zlewy, stoły, taborety, 2) komplety garnków, 3) patelnie rónej wielkoci, 4) drobny sprzt kuchenny, 5) noe i deski do krojenia, 6) zestawy talerzy, półmiski, wazy, 3

5 7) szklanki, spodeczki, szkło do deserów, 8) naczynia aroodporne rónej wielkoci, 9) roboty: małe - rczne i duy z przystawkami, sokowirówka, 10) kuchenka mikrofalowa, roen elektryczny, 11) maszynki do mielenia misa, 12) ekspres do kawy, wagi, czajniki, szybkowary, 13) lodówka, zamraarka 14) instrukcje obsługi sprztu mechanicznego. Sala obsługi konsumenta powinna by wyposaona w: 1) profesjonalne stoły /rónej wielkoci, rónych kształtów/ oraz krzesła, 2) bielizn stołow /obrusy, nakładki, serwetki, przywieszki/, 3) zastaw stołow /talerze, sztuce, szkło w szerokim asortymencie/, 4) sprzt serwisowy (wózki kelnerskie, tace, sprzt do serwowania wina białego i czerwonego), 5) sprzt bufetowy (podgrzewacze, dystrybutory do napojów). Sala powinna mie odpowiedni wystrój. Obok niej powinna znajdowa si cz ekspedycyjna. Organizacja zaj z obsługi konsumenta powinna odbywa si bez uycia atrap, z moliwoci podawania potraw przygotowywanych przez inn grup na zajciach z technologii gastronomicznej. Pracownia komputerowa /do prowadzenia zaj w grupach/, winna by wyposaona w: 1) stanowiska komputerowe - jedno stanowisko dla 2 uczniów, 2) aktualne programy uytkowe: edytor tekstu, baza danych, programy specjalistyczne, podłczenie do Internetu, 3) skaner, 4) drukarki. Klasopracownie przedmiotowe powinny by wyposaone w: 1) podstawowy zestaw rodków audiowizualnych / telewizor, magnetowid/, 2) kamer video, 3) filmy dydaktyczno-promocyjne na kasetach video z dziedziny usług gastronomicznych, 4) rzutniki do slajdów, 5) foliogramy, 6) wzory dokumentów do rozlicze wewntrznych i zewntrznych 7) wzory umów, formularze pism, dokumentów, 8) słownik ortograficzny oraz słowniki obce, 9) podrczn biblioteczk przedmiotow wyposaon w wydawnictwa i czasopisma branowe, kodeksy: cywilny, pracy, karny, take przepisy dotyczce prowadzenia zakładu gastronomicznego, 10) inne urzdzenia, w szczególnoci: fax, kserokopiarki. 4

6 W wyniku analizy zada i umiejtnoci zawodowych technika organizacji gastronomicznych wyodrbniono trzy bloki programowe: 1) Ekonomiczno-organizacyjny 2) Organizacja i wiadczenie usług gastronomicznych 3) Technika pracy biurowej. usług Blok programowy Ekonomiczno-organizacyjny obejmuje wykształcenie mylenia, którego podstaw jest rachunek ekonomiczny, uczenie przedsibiorczoci, zmysłu handlowego, zarzdzania i podejmowania samodzielnych decyzji ekonomicznych opartych o zasady działa marketingowych, a take przygotowania do podjcia działalnoci na własny rachunek, wobec właciwie pojtej konkurencji na rynku pracy oraz działania zgodnego z obowizujcym prawem. Blok programowy Organizacja i wiadczenie usług gastronomicznych obejmuje wykształcenie umiejtnoci zwizanych z organizacj, profesjonaln i kompleksow obsług gastronomiczn rónego rodzaju przyj, imprez okolicznociowych oraz ywienia zbiorowego. Wanymi umiejtnociami w tym bloku s komunikowanie i biegłe posługiwanie si jzykiem obcym. Blok programowy Technika pracy biurowej obejmuje umiejtnoci zwizane z prowadzeniem korespondencji oraz obsługiwaniem nowoczesnego sprztu biurowego, w tym korzystanie z komputerowych programów uytkowych. W celu powizania wiedzy teoretycznej z umiejtnociami praktycznymi wskazane jest, aby stosowane wiczenia i przykłady odnosiły si zawsze do konkretnych działa i rozwiza z dziedziny gastronomii. Prowadzenie natomiast zaj powinno odbywa si z zastosowaniem aktywnych metod nauczania takich jak: rozwizywanie problemów, dyskusje, studia przypadków, przygotowywanie projektów /indywidualnie i zespołowo. Efektywno kształcenia w tym zawodzie wymaga stałej współpracy szkoły z zakładami gastronomicznymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami branowymi. Powinna ona polega na zapraszaniu pracowników z brany do przeprowadzania wykładów, prelekcji czy pokazów oraz przedstawiania konkretnych sytuacji z ycia zakładu gastronomicznego; organizowaniu wycieczek do przedsibiorstw gastronomicznych, hotelarsko-gastronomicznych; wyjazdów szkoleniowych /w tym równie dla nauczycieli/; uczestniczeniu uczniów /słuchaczy/ w imprezach takich jak: targi gastronomiczne, giełdy, wystawy sprztu i urzdze gastronomicznych itp; take na obsłudze takich przyj jak: zjazdy, festiwale, bale, wesela, spotkania, wystawy, targi, kongresy itp; na nawizywaniu kontaktów z regionalnymi organizacjami i stowarzyszeniami branowymi, w szczególnoci na pomocy i rekomendacji w organizowaniu efektywnych praktyk zawodowych. 5

7 W celu nawizania bliszej współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami branowymi celowe wydaje si zapraszanie ich przedstawicieli na egzaminy z przygotowania zawodowego. Profesjonalne wykonywanie zawodu technik organizacji usług gastronomicznych wymaga stałego doskonalenia zawodowego. wiadomo tego faktu powinna by podkrelana w procesie dydaktyczno-wychowawczym w całym cyklu kształcenia zawodowego. 6

8 II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE: Nazwa bloku programowego Minimalna liczba godzin w cyklu kształcenia w %*/ Podbudowa programowa: Szkoła podstawowa Podbudowa programowa: liceum ogólnokształcce Ekonomiczno-organizacyjny Organizacja i wiadczenie usług gastronomicznych Technika pracy biurowej RAZEM 80**/ 80**/ */ Podział godzin na bloki programowe dotyczy zarówno kształcenia młodziey jak i dorosłych / w systemie stacjonarnym i zaocznym/. **/ Pozostałe 20% godzin pozostaje do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. 7

9 III. PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W BLOKACH PROGRAMOWYCH BLOK EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNY 1. Cele kształcenia Ucze /słuchacz/ w wyniku kształcenia powinien umie: 1) stosowa podstawowe prawa ekonomiczne, 2) posługiwa si pojciami ekonomicznymi zwizanymi z usługami gastronomicznymi, 3) stosowa zasady rachunku ekonomicznego, 4) podejmowa działalno gospodarcz, 5) stosowa nowoczesne metody zarzdzania i finansowania działalnoci gospodarczej, 6) stosowa zasady budowania struktur organizacyjnych, 7) okrela strategi rozwoju firmy oraz rol i znaczenie marketingu w gospodarce rynkowej, 8) korzysta i stosowa przepisy prawa stosowane w usługach gastronomicznych, 9) analizowa czynniki wpływajce na popyt i poda usług gastronomicznych, 10) stosowa zasady ochrony rodowiska, 11) stosowa zasady ochrony klienta, 12) rozrónia kompetencje administracji rzdowej i samorzdowej oraz zachodzce pomidzy nimi relacje ustrojowo-prawne, 13) stosowa zasady prowadzenia negocjacji, 14) prowadzi aktywn sprzeda usług gastronomicznych, 15) podejmowa doskonalenie zawodowe, 16) aktywnie poszukiwa zatrudnienia na rynku pracy, 17) korzysta ze swoich praw wynikajcych z obowizujcych przepisów, 18) komunikowa si i by otwartym na drugiego człowieka, nawizywa kontakty z ludmi, 19) rozwizywa konflikty na płaszczynie pracownik - klient, pracownik - pracownik. 2. Treci kształcenia /działy programowe/ 1) Podstawy ekonomiczne. 2) Podstawy organizacji i zarzdzania. 8

10 3) Podstawy rachunkowoci i finanse. 4) Podstawy prawne. 5) Podstawy psychologii oraz kultura sprzeday. 6) Marketing w gastronomii. 3. Zalecenia dotyczce oceniania W toku realizacji celów kształcenia w bloku ekonomiczno-organizacyjnym naley wykształci umiejtnoci w zakresie posługiwania si pojciami ekonomicznymi właciwymi dla gospodarki rynkowej, korzystania z przepisów prawa oraz stosowa działania marketingowe w prowadzeniu firmy. Wykształcenie umiejtnoci zwizanych z wyborem właciwych metod finansowania i zarzdzania przedsibiorstwem gastronomicznym pozwoli podejmowa działalno gospodarcz na konkurencyjnym rynku pracy. Proponuje si nastpujce metody kontroli wyników kształcenia: 1) testy, sprawdziany, odpowiedzi ustne, 2) umiejtne wyszukiwanie odpowiednich przepisów w rónych ródłach, 3) rozwizywanie konkretnych zada wykonywanych w warunkach typowych lub sytuacjach symulowanych, które pozwol oceni poziom opanowania umiejtnoci zawodowych, 4) obserwacja postaw i zachowa ucznia /słuchacza/ podczas wykonywania powierzonych zada. Stosowanie pomiaru dydaktycznego za pomoc testów osigni wymaga zapewnienia takich samych warunków bada dla wszystkich uczniów, przeprowadzenia kontroli w tym samym czasie oraz dokonania oceny wyników według okrelonych kryteriów. 9

11 BLOK ORGANIZACJA I WIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) okrela podstawowe pojcia zwizane z usługami gastronomicznymi, 2) charakteryzowa róne rodzaje usług gastronomicznych, 3) przygotowywa oferty oraz negocjowa i współpracowa z kooperantami, 4) kalkulowa koszty organizacji i obsługi imprez oraz rozlicza usługi gastronomiczne, 5) projektowa aranacj sal i pomieszcze konsumpcyjnych oraz ich wyposaenie, 6) organizowa i obsługiwa bale, wesela, przyjcia i inne imprezy okolicznociowe, 7) organizowa gastronomiczn obsług kongresów, targów, wystaw, konferencji, spotka i innych podobnych imprez (tzw. outside catering ), 8) kierowa i nadzorowa prac kelnerów, barmanów i sommelierów oraz personelu technicznego i pomocniczego, 9) organizowa i obsługiwa ywienie zbiorowe w takich formach jak: stołówki, restauracje biurowe, bufety, bary, kafeterie itp., 10) korzysta z audiowizualnego wyposaenia technicznego oraz innych urzdze technicznych pozwalajcych na kompleksow obsług imprez, 11) korzysta z zasad prawidłowego i nowoczesnego ywienia oraz oblicza warto odywcz i energetyczn potraw, 12) ocenia pod wzgldem towaroznawczym produkty i ich zastosowanie na współczesnym rynku usług gastronomicznych, 13) sporzdza podstawowe potrawy i napoje z rónych grup produktów przy zastosowaniu odpowiednich technik i metod sporzdzania, 14) korzysta z nowoczesnych maszyn, urzdze, sprztu w technologii gastronomicznej i obsłudze konsumenckiej, 15) układa menu odpowiednie do rodzaju imprezy, preferencji goci, korzystajc z asortymentu potraw rónych grup, 16) organizowa i nadzorowa prac zaplecza gastronomicznego, 17) podawa i serwowa róne potrawy i napoje z uwzgldnieniem współczesnych tendencji, 18) organizowa promocj i reklam usług gastronomicznych, 19) posługiwa sie biegle w mowie i pimie co najmniej jednym z podstawowych jzyków obcych, 20) postpowa zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodowej, 21) przestrzega przepisów bezpieczestwa i higieny pracy, sanitarno-epidemiologicznych oraz przeciwpoarowych. 10

12 2. Treci kształcenia (działy programowe) 1) Zasady ywienia z technologi gastronomiczn. 2) Wyposaenie techniczne stosowane w gastronomii. 3) Obsługa konsumenta. 4) Estetyka. 5) ywienie zbiorowe. 6) Obsługa imprez gastronomicznych. 7) Bezpieczestwo i higiena pracy. 8) Jzyk obcy zawodowy. 3. Zalecenia dotyczce oceniania. Sprawdzenie i ocenianie osigni uczniów /słuchaczy/ powinno odbywa si w cigu całego procesu kształcenia. W toku realizacji celów kształcenia w tym bloku programowym naley wykształci umiejtnoci zwizane z organizacj, profesjonaln i kompleksow obsług gastronomiczn rónego rodzaju przyj, imprez okolicznociowych oraz ywienia zbiorowego. Proponuje si nastpujce metody kontroli wyników kształcenia: 1) sprawdzian testowy obejmujcy zadania zrónicowane taksonomicznie /znajomo poj, zasad, ich rozumienia/, 2) sprawdzian praktyczny, rozwizywanie konkretnych zada np. w formie wicze wykonywanych w warunkach symulowanych, które pozwol oceni stopie opanowania umiejtnoci zawodowych i ich wykorzystanie w sytuacjach typowych i problemowych, 3) obserwacj postaw i zachowa ucznia /słuchacza/ podczas wykonywania powierzonych zada. Ponadto, ze wzgldu na specyfik zawodu i konieczno posługiwania si jzykiem obcym, wanym kryterium oceny ucznia /słuchacza/ jest sprawdzenie opanowania jzyka w zakresie jego biegłoci i poprawnoci sformułowa w bezporednich kontaktach z konsumentem, kontrahentem czy zleceniodawc. 11

13 1. Cele kształcenia BLOK TECHNIKA PRACY BIUROWEJ Ucze /słuchacz/ w wyniku kształcenia powinien umie: 1) prowadzi korespondencje biurow, 2) redagowa oferty i pisma z zastosowaniem właciwych zwrotów i form, 3) prowadzi korespondencj z kontrahentami i kooperantami, 4) archiwizowa dokumenty, 5) korzysta z komputera, w tym edytora tekstów, 6) korzysta z uytkowych programów gastronomicznych, 7) obsługiwa nowoczesny sprzt biurowy: fax, kopiarka, skaner, bindownica, oprawianie dokumentów, itd. 2. Treci kształcenia /działy programowe/ 1) Korespondencja. 2) Techniczne rodki biurowe. 3. Zalecenia dotyczce oceniania Blok programowy technika pracy biurowej obejmuje poznanie zasad prowadzenia korespondencji, obiegu typowych dokumentów biurowych oraz obsługiwanie nowoczesnego sprztu biurowego. Wykształcenie umiejtnoci obsługi komputera pozwoli posługiwa si programami uytkowymi w przyszłej pracy zawodowej. Umiejtnoci te musz by kształcone poprzez wiczenia realizowane w czasie zaj praktycznych oraz praktyk zawodowych. Proponuje si nastpujce metody kontroli wyników kształcenia: 1) ocen stopnia poprawnoci i biegłoci wykonywania czynnoci operatorskich, 2) rozwizywanie konkretnych zada w sytuacjach typowych i problemowych, 3) obserwacj postaw i zachowa ucznia /słuchacza / podczas wykonywania zada. 12

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH SYMBOL CYFROWY 514 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I.

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE kucharz 512001 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do Ŝycia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Sytuacja osób niepełnosprawnych na wielkopolskim rynku pracy Raport z badania ankietowego 1 Spis treci WSTP... 3 RODZIAŁ I... 6 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. higienistka stomatologiczna 325102 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Fototechnik 343104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach Marzec 2012 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo