UCHWAŁA NR 57/915/07 ZARZDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 29 sierpnia 2007 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 57/915/07 ZARZDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 29 sierpnia 2007 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 57/915/07 ZARZDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz pón. zm.) oraz 6 ust. 4 Statutu Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie stanowicego załcznik do Uchwały Nr XVII/185/03 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zmienionej Uchwałami: Nr XXXVIII/424/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r., Nr LXI/754/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r., oraz Nr XI/190/07 z dnia 27 sierpnia 2007 r. Zarzd Województwa Podkarpackiego uchwala, co nastpuje: 1. Zatwierdza si Regulamin Organizacyjny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie stanowicy załcznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.

2 Załcznik do uchwały nr 57/915/07 Zarzdu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2007 r. Regulamin Organizacyjny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 1. Regulamin Organizacyjny zwany dalej Regulaminem okrela szczegółow organizacj Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zwanego dalej Centrum. 2. Komórki organizacyjne Centrum realizuj cele i zadania okrelone w Rozporzdzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalnoci obowizkowej oraz zada doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zada doradcy metodycznego (Dz. U. Nr 84, poz. 779) oraz w Statucie Centrum Siedzib Centrum jest Rzeszów, ul. Partyzantów 10a. 2. Centrum prowadzi działalno w: 1) Rzeszowie, ul. Partyzantów 10a, 2) Kronie, ul. Legionów 8, 3) Przemylu, ul. Kraszewskiego 7a, 4) Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 206, 5) Czudcu, ul. Rzeszowska 82, 6) punktach konsultacyjnych w: a) Dbicy, ul. Sienkiewicza 1, b) Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada W skład Centrum wchodz komórki organizacyjne, dla których ustala si nastpujce symbole literowe przy znakowaniu spraw: 1) Dział Jakoci, Strategii i Analiz JSA, 2) Dział Doskonalenia i Doradztwa DD, 3) Dział Finansowo-Ksigowy - FK, 4) Dział Administracyjno-Gospodarczy AG, 5) Oddział: a) w Kronie - OK, b) w Przemylu - OP, c) w Tarnobrzegu - OT, 6) Orodek Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorzdowej w Czudcu OC.

3 2. Komórki organizacyjne Centrum w Kronie, Przemylu i Tarnobrzegu przy znakowaniu spraw posługuj si nastpujcymi cyframi rzymskimi: 1) Zespół Nauczycieli Konsultantów I, 2) Zespół Pracowników Administracji i Obsługi II, 3. W skład Oddziałów w Przemylu i Tarnobrzegu wchodz Hotele, które przy znakowaniu spraw posługuj si cyfr rzymsk III Centrum kieruje i reprezentuje na zewntrz dyrektor Centrum przy pomocy wicedyrektorów oraz głównego ksigowego. 2. W przypadku nieobecnoci dyrektora Centrum, zastpstwo pełni wicedyrektor wskazany przez dyrektora Centrum. 3. Do zada dyrektora Centrum naley w szczególnoci: 1) ustalanie głównych kierunków działalnoci Centrum, 2) przygotowywanie rocznych planów pracy Centrum, 3) przygotowywanie projektów planów finansowych Centrum, 4) wydawanie zarzdze regulujcych szczegółowe zasady funkcjonowania Centrum, 5) zatrudnianie i zwalnianie pracowników, 6) pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy dla pracowników zatrudnionych w Centrum, 7) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych nauczycieli konsultantów, 8) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad prac doradców metodycznych, 9) sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem rodkami i mieniem Centrum, 10) wykonywania zada okrelonych w ustawach W Centrum tworzy si stanowiska kierownicze: 1) wicedyrektora ds. doskonalenia nauczycieli, 2) wicedyrektora ds. administracyjnych i marketingu, 3) wicedyrektorów ds. Oddziałów: a) w Kronie, b) w Przemylu, c) w Tarnobrzegu. 4) głównego ksigowego, 5) kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego, 7. Do zada wspólnych komórek organizacyjnych Centrum naley: 1) współdziałanie z głównym ksigowym w zakresie przygotowania projektu planu finansowego Centrum, 2) współdziałanie w opracowywaniu planu pracy Centrum na dany rok 3) prace koncepcyjne dotyczce zakresu i sposobu organizowania form doskonalenia, 4) udzielanie konsultacji, 5) organizowanie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkole uwzgldniajc specyfik nauczanych przedmiotów lub

4 prowadzonych zaj oraz dotyczcych ogólnej wiedzy i umiejtnoci zawodowych nauczyciela, 6) działanie na rzecz pozyskiwania rodków finansowych z innych ródeł, 7) inicjowanie i przygotowywanie projektów finansowanych ze rodków unijnych. 8. Do zada wicedyrektora ds. doskonalenia nauczycieli naley w szczególnoci: 1) organizowanie działalnoci podległych mu komórek, 2) kierowanie opracowywaniem planów i programów w zakresie obszarów działalnoci realizowanych przez komórki organizacyjne, 3) udzielanie komórkom informacji w zakresie planów i metod pracy, w toku postpowania oraz organizacji w ramach swojej sfery działania, 4) bieca analiza i kontrola wykonywania zada przez podległe komórki organizacyjne, 5) nadzorowanie i koordynowanie pracy podległych komórek organizacyjnych, 6) wyznaczanie zastpcy na okres nieobecnoci, 7) zastpowanie i wykonywanie w ramach upowanienia lub polecenia czynnoci w imieniu dyrektora, 8) nadzór nad przestrzeganiem zasad prawidłowoci, legalnoci, celowoci i gospodarnoci działa podejmowanych w ramach swojej sfery działania, 9) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad prac nauczycieli konsultantów oraz nauczyciel, którym jednostki samorzdu terytorialnego powierzyły zadania doradcy metodycznego na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach, 10) przewodniczenie lub udział w naradach, konferencjach, pracach komisji i zespołów, w szczególnoci w posiedzeniach Zespołu Programowego, 11) zabezpieczanie ochrony tajemnicy słubowej, bezpieczestwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoarowej, 12) realizacja innych zada zleconych przez dyrektora Centrum Do zada wicedyrektora ds. administracyjnych i marketingu naley w szczególnoci: 1) kierowanie Orodkiem Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji w Czudcu i Poligrafi, 2) sprawowanie nadzoru nad kierownikiem Działu Administracyjno- Gospodarczego, 3) analizowanie kosztów prowadzonej działalnoci, sporzdzanie planów i sprawozda w tym zakresie i denie do racjonalnego wykorzystania rodków finansowych, 4) kształtowanie wizerunku Centrum, promowanie jego działa oraz oferty edukacyjnej, 5) promowanie działalnoci Centrum, 6) organizowanie dystrybucji publikacji i wydawnictw Centrum, 7) pozyskiwanie rodków finansowych, 8) gospodarowanie nieruchomociami oddanymi w trwały zarzd Centrum Orodek Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorzdowej w Czudcu i Poligrafia,

5 9) koordynowanie i nadzorowanie czynnoci zwizanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postpowa o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych, których zamawiajcym jest Centrum, 10) koordynowanie i nadzorowanie remontów i napraw w budynkach bdcych w zarzdzie Centrum, 11) inicjowanie i przygotowywanie projektów finansowanych ze rodków unijnych, 12) realizacja innych zada zleconych przez dyrektora Centrum Prac Oddziałów, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 5 kieruj wicedyrektorzy ds. Oddziałów. 2. Do zada wicedyrektora ds. Oddziału naley w szczególnoci: 1) opracowywanie rocznych planów dydaktycznych Oddziału i kierowanie ich realizacj, 2) okrelenie wysokoci rodków finansowych niezbdnych do realizacji planu, o którym mowa w pkt. 1, 3) pozyskiwanie rodków finansowych, 4) kierowanie prac Oddziału według zatwierdzonego przez dyrektora Centrum planu pracy Centrum przy uwzgldnieniu dodatkowych zada zleconych przez dyrektora Centrum, 5) wnioskowanie o zatrudnianie lub zwalnianie pracowników Oddziału, 6) przydzielanie szczegółowych zada nauczycielom konsultantom i sprawowanie nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad dyscyplin i efektywnym wykorzystaniem czasu pracy podległych pracowników, 7) sporzdzanie analiz i sprawozda z działalnoci Oddziału w formach i terminach przyjtych w Centrum, 8) wspieranie rozwoju zawodowego pracowników Oddziału, 9) gospodarowanie nieruchomociami oddanymi w trwały zarzd Centrum w Oddziale, 10) wykonywanie innych zada zleconych przez dyrektora Centrum Prac Działu Jakoci, Strategii i Analiz oraz Działu Doskonalenia i Doradztwa kieruje wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli. 2. Do zakresu działania Działu Jakoci, Strategii i Analiz naley w szczególnoci: 1) prowadzenie spraw zwizanych z opracowywaniem priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie podkarpackim, 2) tworzenie i rozwijanie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym redagowanie czasopism Centrum, 3) prowadzenie rejestru wydawnictw Centrum oraz ewidencji ich sprzeday we współpracy z Działem Finansowo-Ksigowym, 4) prowadzenie spraw zwizanych z opracowywaniem planu pracy Centrum i sprawozda z jego wykonania, 5) wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli, w tym

6 a) opracowywanie i wdraanie programów z zakresu e-learningu dla kadry zarzdzajcej owiat, b) upowszechnianie edukacji multimedialnej wród nauczycieli (w tym nowoczesnych technik nauczania w zakresie technologii informacyjnej, np. e-learningu, e-twinningu itp.), 6) wykorzystywanie metod edukacji niestacjonarnej w doskonaleniu nauczycieli, 7) opracowywanie redakcyjne materiałów informacyjnych i przedmiotowo-metodycznych publikowanych przez Centrum, 8) prowadzenie oceny wewntrznej procesu realizacji kursów kwalifikacyjnych, 9) udzielanie konsultacji w zakresie realizowanych zada, 10) współdziałanie z organami administracji owiatowej, uczelniami wyszymi, zakładami kształcenia nauczycieli, placówkami doskonalenia nauczycieli, a take innymi instytucjami i stowarzyszeniami regionalnymi w zakresie działania komórki, 11) współdziałanie z wydawnictwami, firmami brany informatycznej, a take innymi instytucjami i stowarzyszeniami ogólnopolskimi w zakresie działania komórki, 12) współpraca z wojewódzkimi bibliotekami pedagogicznymi, 11) wykonywanie innych zada zleconych przez dyrektora Centrum Do zakresu działania Działu Doskonalenia i Doradztwa naley w szczególnoci: 1) przygotowywanie i realizacja programów doskonalenia i wsparcia doradców metodycznych, 2) przygotowywanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organów nadzorujcych i prowadzcych szkoły i placówki z terenu Województwa Podkarpackiego, w zakresie zarzdzania owiat 3) organizowanie rónorodnych form współpracy i wymiany dowiadcze, w tym konferencji i seminariów dla nauczycieli poszczególnych specjalnoci oraz nauczycieli poszczególnych typów i rodzajów szkół i placówek, 4) współpraca z organami prowadzcymi szkoły i placówki w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli, 5) organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych rzadkich specjalnoci oraz zatrudnionych w szkołach z jzykiem nauczania mniejszoci narodowych i etnicznych, 6) opracowywanie kryteriów naboru uczestników kursów kwalifikacyjnych, uwzgldniajc w szczególnoci wymagania w zakresie posiadanego poziomu wykształcenia, 7) opracowywanie planów i programów kursów kwalifikacyjnych oraz ich organizowanie; prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,, 8) opracowywanie planów i programów kursów kwalifikacyjnych przygotowujcych do pracy edukatorskiej oraz ich organizowanie, 9) opracowywanie programów, materiałów edukacyjnych i poradników metodycznych w zakresie profesjonalnego wspierania rozwoju kadry zarzdzajcej owiat, 10) opracowywanie sprawozda kocowych z realizacji kursów kwalifikacyjnych, 11) organizowanie działa na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli,

7 12) prowadzenie spraw zwizanych z przygotowaniem opinii dotyczcej zamiaru powierzenia, przedłuenia powierzenia oraz cofnicia przez organy prowadzce szkoł lub placówk zada doradcy metodycznego, 12) wykonywanie innych zada zleconych przez dyrektora Centrum Prac Działu Administracyjno-Gospodarczego kieruje kierownik Działu. 2. Kierownikowi Działu Administracyjno-Gospodarczemu podlegaj: 1) stanowisko ds. kadr, 2) stanowisko ds. bhp. 3. Do zada Działu Administracyjno-Gospodarczego naley w szczególnoci: 1) zaopatrywanie Centrum w sprzt biurowy i przybory kancelaryjne oraz inne niezbdne dla Centrum przedmioty, 2) gospodarowanie pomieszczeniami w Rzeszowie przy ul. Partyzantów 10a, 3) organizacja niezbdnych form łcznoci, 4) organizowanie remontów i napraw w budynkach bdcych w zarzdzie Centrum, 5) zabezpieczenie potrzeb komunikacyjnych, 6) prowadzenie magazynu materiałów biurowych dla Centrum, 7) wykonywanie czynnoci zwizanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem postpowa o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych, których zamawiajcym jest Centrum, 8) klasyfikowanie, kwalifikowanie, przekazywanie dokumentacji stanowicej materiał archiwalny do właciwego archiwum pastwowego, 9) ocena przydatnoci dokumentacji niearchiwalnej dla celów praktycznych, wydzielanie dokumentacji nieprzydatnej i przekazywanie jej na makulatur, 10) obsługa informatyczna Centrum, 11) prowadzenie serwisu internetowego Centrum, 12) opracowywanie pod wzgldem technicznym, edytorskim i graficznym publikacji Centrum oraz udostpnianie materiałów za porednictwem Internetu, 13) prowadzenie całoci spraw zwizanych z najmem i dzieraw pomieszcze i powierzchni Centrum, 14) zabezpieczanie składników majtku trwałego Centrum, w tym: zakupy rodków trwałych, cechowanie rodków trwałych numerami inwentarzowymi i ich wydawanie uytkownikom, prowadzenie oraz okresowe uzgadnianie z Działem Finansowo-Ksigowym ksigi inwentarzowej, 15) wykonywanie innych czynnoci okrelonych w odrbnych przepisach. 4. Do zada stanowiska ds. kadr naley w szczególnoci: 1) prowadzenie całoci spraw osobowych pracowników Centrum, 2) prowadzenie ewidencji czasu pracy, 3) prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników, 4) prowadzenie zakładowej działalnoci socjalnej. 5) prowadzenie spraw zwizanych z przyznawaniem pracownikom wyrónie i nagród oraz udzielaniem kar. 5. Do stanowiska ds. bhp naley w szczególnoci prowadzenie spraw zwizanych z przestrzeganiem przepisów bezpieczestwa i higieny pracy. 14.

8 1. Prac Działu Finansowo-Ksigowego kieruje główny ksigowy. 2. Główny ksigowy sprawuje nadzór nad Zespołami Pracowników Administracji i Obsługi w czci dotyczcej spraw finansowo-ksigowych. 3. Główny ksigowy w szczególnoci: 1) prowadzi cało spraw z zakresu rachunkowoci i gospodarki finansowej Centrum, 2) wykonuje dyspozycje rodkami pieninymi, 2) dokonuje wstpnej kontroli zgodnoci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Centrum, 3) dokonuje wstpnej kontroli kompletnoci i rzetelnoci dokumentów dotyczcych operacji gospodarczych i finansowych. 2. Do zada Działu Finansowo-Ksigowego naley w szczególnoci: 1) prowadzenie całoci spraw finansowo-ksigowych Centrum, 2) prowadzenie spraw zwizanych z ustaleniem planu finansowego Centrum, 3) obsługa finansowo-ksigowa zada w zakresie dochodów i wydatków budetowych oraz dochodów własnych realizowanych przez Centrum, 4) dokonywanie wstpnej kontroli zgodnoci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Centrum, 5) prowadzenie ksigowoci syntetycznej i analitycznej Centrum, 6) sporzdzanie sprawozda z wykonania dochodów i wydatków objtych planem finansowym Centrum, 7) sporzdzanie sprawozda statystycznych Centrum, 8) wykonywanie dyspozycji rodków pieninych na podstawie zatwierdzonego planu finansowego Centrum, 9) prowadzenie ewidencji wartociowej i umorze rodków trwałych Centrum, 10) sporzdzanie list płac pracowników Centrum, 11) prowadzenie rozlicze z urzdem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, 12) prowadzenie rozlicze z Zakładem Ubezpiecze Społecznych, 13) załatwianie całoci spraw bankowych Centrum Do zada Sekretariatów, funkcjonujcych przy: dyrektorze i wicedyrektorach Centrum oraz wicedyrektorach ds. Oddziałów, naley w szczególnoci: 1) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, 2) przyjmowanie przesyłek przekazywanych drog pocztow oraz w drodze przekazu elektronicznego, 3) rejestrowanie korespondencji w dzienniku korespondencyjnym przekazywanie jej odpowiednio: dyrektorowi, wicedyrektorom, kierownikom Działów, 4) prowadzenie listy obecnoci pracowników (dotyczy Oddziałów Centrum), 5) obsługa informacyjna klientów Centrum, 6) obsługa administracyjno-biurowa pracy dyrektora i wicedyrektorów, 7) organizacja i obsługa spotka z klientami, spotka wewntrznych, uroczystoci firmowych. 2. Oprócz zada wymienionych w ust. 1 do zada Sekretariatu Centrum w Rzeszowie naley w szczególnoci:

9 1) prowadzenie rejestru zarzdze dyrektora Centrum oraz dokumentów zwizanych z organizacj Centrum, 2) ewidencjonowanie delegacji słubowych Centrum W celu realizacji zada okrelonych odrbnymi przepisami w Centrum powołuje si: 1) komisje inwentaryzacyjne, 2) komisj ds. likwidacji rodków trwałych i wyposaenia. 2. Komisje, o których mowa w ust. 1 powołuje dyrektor Centrum, w drodze zarzdzenia. 3. W Centrum powołuje si, w drodze zarzdzenia dyrektora, komisje przetargowe. 4. Do realizacji zada statutowych lub dodatkowo zleconych przez organ prowadzcy albo inne podmioty Dyrektor moe powoła zespoły robocze lub projektowe, okrelajc w szczególnoci zadania, skład oraz termin pracy zespołu roboczego lub projektowego Dyrektor Centrum moe powoływa zespoły doradcze i problemowe. 2. Skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 okrela dyrektor Centrum. 3. W Centrum działa Zespół Programowy jako organ monitorujcy funkcjonowanie Centrum poprzez dokonywanie oceny realizacji zada i projektów oraz forum dyskusji, wymiany pogldów, przepływu informacji, jak równie konsultacyjnego trybu podejmowania decyzji przez Dyrektora. 4. W skład Zespołu Programowego wchodz: 1) dyrektor, 2) wicedyrektorzy, 3) wskazani przez dyrektora pracownicy Centrum, 4) zalenie od potrzeb oraz tematyki dyskusji: a) główny ksigowy, b) kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego. 5. Pracami Zespołu Programowego kieruje dyrektor, a w jego zastpstwie wskazany Wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba. Z przebiegu dyskusji i ustale Zespołu Programowego sporzdza si protokół Pisma przedstawiane do podpisu powinny by uprzednio parafowane przez sporzdzajcego projekt dokumentu, powinny te zawiera informacje o uzgodnieniach z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi. 2. Dokumenty, które mog powodowa zobowizania finansowe wymagaj kontrasygnaty głównego ksigowego W sprawach skarg i wniosków przyjmuj: 1) dyrektor Centrum w kad pierwsz rod miesica od godziny do 14 00, 2) wicedyrektorzy codziennie w godzinach pracy Centrum. 3. Dział Administracyjno-Gospodarczy prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków.

10 4. Oprócz centralnego rejestru skarg i wniosków Oddziały prowadz własne rejestry skarg i wniosków. 5. Wszystkie skargi i wnioski powinny by niezwłocznie przekazane dyrektorowi Centrum, który nadaje im dalszy bieg Centrum posługuje si pieczciami o nastpujcej treci: 1) PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI w RZESZOWIE Rzeszów, ul. Partyzantów 10a REGON NIP , 2) PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI w RZESZOWIE Rzeszów, ul. Partyzantów 10a tel. (0-17) , fax (0-17) REGON NIP , 3) PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI w RZESZOWIE ODDZIAŁ W KRONIE Krosno, ul. Legionów 8 tel. (0-13) , fax (0-13) REGON NIP , 4) PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI w RZESZOWIE ODDZIAŁ W PRZEMYLU Przemyl, ul. Kraszewskiego 7a tel. (0-16) , fax (0-16) REGON NIP , 5) PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI w RZESZOWIE ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 206 tel. (0-15) , fax (0-15) REGON NIP ) PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI w RZESZOWIE ORODEK EDUKACJI NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI SAMORZ DOWEJ Czudec,

11 ul. Rzeszowska 82 tel. (0-17) , fax (0-17) REGON NIP , 7) 8042 PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI w RZESZOWIE Rzeszów ul. Partyzantów 10a NIP , 2. Centrum posługuje si pieczciami urzdowymi o nastpujcej treci: PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI w RZESZOWIE, (napis w otoku, w rodku godło Rzeczpospolitej Polskiej). 21. Niniejszy Regulamin wchodzi w ycie z dniem zatwierdzenia przez Zarzd Województwa Podkarpackiego.

12 UZASADNIENIE Przedłoony projekt jest realizacj delegacji zawartej w 6 ust. 4 Statutu Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, zgodnie z któr szczegółow organizacj Centrum okrela regulamin organizacyjny Centrum zatwierdzony przez Zarzd Województwa Podkarpackiego. Zgodnie ze Statutem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie szczegółow organizacj Centrum okrela regulamin organizacyjny Centrum zatwierdzony przez Zarzd Województwa Podkarpackiego.

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"

Lokalna Grupa Działania Razem dla Powiatu Radziejowskiego Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" Opis stanowisk pracowników 1. Biurem Stowarzyszenia kieruje Prezes/Dyrektor ds. koordynacji pracy biura i organów LGD powołany przez Zarzd Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r.

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Mały w Tychach Na podstawie art.7

Bardziej szczegółowo

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie terytorialnym (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAZISKACH GÓRNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAZISKACH GÓRNYCH Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych powołano Uchwał nr VII/49/94 Rady Miejskiej z dnia 29.XII.1994r. I. ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY

Bardziej szczegółowo

1) 3 otrzymuje brzmienie:

1) 3 otrzymuje brzmienie: Załcznik Nr l do Uchwały Zarzdu Powiatu Nr 176/220/05 z dnia 9 listopada 2005 r. Z dniem 9.XI. 2005 r. wprowadza si nastpujce zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzdu Pracy w Kielcach : 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny. Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Regulamin organizacyjny. Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi sporządzono na

Bardziej szczegółowo

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (załcznik do zarzdzenia nr 10/2001 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 3 lipca 2001 r.) CZ I TRYB PRACY,

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH

STATUT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH STATUT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, zwane dalej Centrum, jest publiczną wojewódzką

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do uchwały Rady Gminy Nr II/3/01 z dnia 22 lutego 2001 roku STATUT Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Orodek Pomocy Społecznej w Kamiennej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 23. z dnia 13 maja 2015 r.

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 23. z dnia 13 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 23 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY. w Wgrowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY. w Wgrowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY w Wgrowie Załcznik do Uchwały Nrt.../... Zarzdu Powiatu Wgrowskiego z dnia... r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY w Wgrowie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI STATUT Załącznik do Uchwały Nr 166/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 lutego 2009 r. MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Małopolskie Centrum Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

S T A T U T Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Załącznik do uchwały Nr XLVI/744/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014 r. S T A T U T Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Kujawsko-Pomorskiego. Centrum Edukacji Nauczycieli. we Włocławku

STATUT. Kujawsko-Pomorskiego. Centrum Edukacji Nauczycieli. we Włocławku Załącznik do uchwały Nr XLVI/743/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014 r. STATUT Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. Niniejsze zasady organizacji wycieczek szkolnych odnosz si do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, w tym równie do uczniów oddziału przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 4 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 9 czerwca 2008 r.

DECYZJA Nr 4 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 9 czerwca 2008 r. DECYZJA Nr 4 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie statutu Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie Na podstawie 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Rozdział 1 Postanowienia Ogólne

STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Rozdział 1 Postanowienia Ogólne Załącznik do Uchwały nr XLIII/529/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2001 r. STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r. Projekt z dnia 11.01.2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu Załcznik do Zarzdzenia Wójta Gminy Tuchomie Nr 207/2006 z dn. 7 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego

Bardziej szczegółowo

STATUT O ś r o d k a D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i Stowarzyszenia Wspólnota Polska

STATUT O ś r o d k a D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i Stowarzyszenia Wspólnota Polska STATUT O ś r o d k a D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i Stowarzyszenia Wspólnota Polska Projekt statutu przyjęto uchwałą Zarządu Krajowego - Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

2. Akt założycielski Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Akt założycielski Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXII/200/04 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie założenia Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego z siedzibą w Białymstoku, ul. Poleska 27 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY Załącznik do Uchwały Nr 383/LII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2009 r. STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY 1. Samorządowy Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 23 kwietnia 2003 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 23 kwietnia 2003 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII RADY POWIATU TARNOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 roku

Kraków, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII RADY POWIATU TARNOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 3791 UCHWAŁA NR XXXIII.248.2013 RADY POWIATU TARNOWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie nadania statutu publicznej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM I. NAZWA I RODZAJ PLACÓWKI

POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM I. NAZWA I RODZAJ PLACÓWKI Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXIV/219/08 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia18 czerwca 2008 r. STATUT, POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM I. NAZWA I RODZAJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu S t r o n a 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu

Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu Załcznik do Uchwały nr 140/05 Zarzdu Powiatu w Wieluniu z dnia 17 marca 2005r. Wielu, 2005r. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzdu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 75/48/04 Zarzdu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 marca 2004 roku

Uchwała Nr 75/48/04 Zarzdu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 marca 2004 roku Uchwała Nr 75/48/04 Zarzdu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu I Postanowienia wstępne Na podstawie 18 ust. 1 pkt. e Statutu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (Załącznik do Uchwały Nr XXV/346/08

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/285/11 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 21 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/285/11 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej Szczecin UCHWAŁA NR XIII/285/11 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 21 listopada 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr 986/362/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Statut Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Statut Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Obowiązująca treść Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, zamieszczona z uwzględnieniem wprowadzanych zmian: 1. Uchwała Nr 567/2001 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.04.2001r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p.

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p. Zakres czynnoci, obowizków, uprawnie i odpowiedzialnoci Pani/Pana... zatrudnionej w Urzdzie Gminy Wilków, na stanowisku: Kierownik Urzdu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Społeczno Obywatelskich. Pani bezporednim

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej

Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej PROJEKT REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

STATUT Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 453 Rady Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2017 r. STATUT Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Miejski Ośrodek Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 705/ 05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego.

ZARZDZENIE NR 705/ 05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego. ZARZDZENIE NR 705/ 05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Przysuskiej

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU R E G U L A M I N ARCHIWUM UNIWERSYTECKIEGO na podstawie 19 ust. 1 Statutu U M K Senat u c h w a l a, co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Archiwum Uniwersyteckie,

Bardziej szczegółowo

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie Protokół z kontroli w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Górze, przeprowadzonej w dniach 16 20 grudnia 2005 r. Kontrol na podstawie upowanienia OR 0114/181/05 z dnia 16.12.2005

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkół Nr 1 w Bukownie

Statut. Zespołu Szkół Nr 1 w Bukownie Załcznik do Uchwały XI/68/2003 z dnia 28.05.2003r. Statut Zespołu Szkół Nr 1 w Bukownie Dział I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Przepisy definiujce 1. Ilekro w dalszych przepisach jest mowa bez bliszego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załcznik do zarzdzenia nr 370/05 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 12 maja 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Ilekro

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Nazwa stanowiska Obsada stanowiska Tytuł słubowy - Informatyk Powiatowy - Maciej Duniec

Bardziej szczegółowo

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku STATUT Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/45/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 czerwca 2006r ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia Nauczycieli TFLS. Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Centrum Doskonalenia Nauczycieli TFLS. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 STATUT Centrum Doskonalenia Nauczycieli TFLS Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli TFLS, zwana dalej "Placówką", jest placówką o zasięgu ogólnokrajowym. 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo Wielk.06.9.193 UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo (Pozna, dnia 17 stycznia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały nr... Zarzdu Powiatu w Kielcach z dnia... Regulamin organizacyjny Powiatowego Zakładu Usług przy Starostwie Powiatowym w Kielcach

Załcznik do Uchwały nr... Zarzdu Powiatu w Kielcach z dnia... Regulamin organizacyjny Powiatowego Zakładu Usług przy Starostwie Powiatowym w Kielcach Regulamin organizacyjny Powiatowego Zakładu Usług przy Starostwie Powiatowym w Kielcach Cz I I Postanowienia ogólne 1 Powiatowy Zakład Usług przy Starostwie Powiatowym w Kielcach działa na podstawie: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2009 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 30 wrzenia 2009 r. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Załącznik do Uchwały Nr 102/2013 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Małopolskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku 1. Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację pracy i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/639/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013r. Statut. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/639/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013r. Statut. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Załącznik do Uchwały Nr XXXII/639/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013r. Statut Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/292/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku

UCHWAŁA NR XX/292/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku UCHWAŁA NR XX/292/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Załcznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu w Lipnie z dnia... w sprawie nadania Statutu DPS w Nowej Wsi STATUT Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi 1 Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwany dalej Domem działa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/516/2009 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXXVI/516/2009 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. Uchwała Nr XXXVI/516/2009 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: utworzenia i nadania statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile Na podstawie art.18 pkt.20 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut niniejszy, okrela form prawn, organizacyjn oraz zasady funkcjonowania Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie nr 35/2012 Rektora Wyszej Szkoły Zarzdzania i Administracji z siedzib w Zamociu z dnia 5 listopada 2012 roku

Zarzdzenie nr 35/2012 Rektora Wyszej Szkoły Zarzdzania i Administracji z siedzib w Zamociu z dnia 5 listopada 2012 roku Zarzdzenie nr 35/2012 Rektora Wyszej Szkoły Zarzdzania i Administracji z siedzib w Zamociu z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczcych okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY W PABIANICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny okrela zasady wewntrznej organizacji oraz struktur i zakres działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH

INSTRUKCJA ARCHIWALNA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH Załcznik nr 2 do zarzdzenia wewntrznego Nr 16/05 Prezesa Zarzdu WFOiGW w Kielcach z dnia 21 grudnia 2005r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY BRONOWICE PROJEKT

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY BRONOWICE PROJEKT w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice". REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY BRONOWICE PROJEKT Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

STATUT MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Rozdział 1 Przepisy ogólne

STATUT MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 60/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. STATUT MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r.

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. - Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo