PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01]"

Transkrypt

1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01]

2 I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) organizowa stanowisko pracy własnej oraz kierowanego zespołu, 2) rozrónia podstawowe kategorie ekonomiczne i najwaniejsze przedsibiorstwa w gospodarce rynkowej, 3) wykorzystywa podstawy finansów oraz prawa do samodzielnej działalnoci gospodarczej, 4) okrela przewagi i słaboci rynkowe przedsibiorstwa i interpretowa je pod ktem działalnoci reklamowej, 5) wykorzystywa podstawy psychologii i socjologii pracy dla potrzeb organizowania reklamy, 6) opracowywa oferty handlowe z zakresu sprzeday usług reklamowych, 7) definiowa szczegółowy cel reklamy przedsibiorstwa (klienta agencji reklamowej), 8) dobiera metody prowadzenia bada rynkowych i reklamowych oraz weryfikowa i interpretowa wyniki tych bada, 9) dobiera rodki i noniki reklamy w zalenoci od celu (funkcji) reklamy oraz brany towarowej, 10) posługiwa si komputerem jako narzdziem pracy, 11) stosowa rónorodne techniki reklamowe, sprzt i materiały wykorzystywane w reklamie, 12) współpracowa z klientami firmy prowadzc negocjacje i rozmowy handlowe, 13) tworzy tekst i slogan reklamowy oraz ocenia skuteczno tych form, 14) stosowa rysunek, zasady kompozycji, koloru i liternictwa w pracach projektowych, 15) tworzy podstawy projektu graficznego reklamy wizualnej, 16) tworzy ogólny scenariusz reklamy radiowej i telewizyjnej, 17) nadzorowa prace przygotowalni poligraficznej i drukarni, 1

3 18) organizowa sesje fotograficzne i filmowe na potrzeby reklamowe oraz przygotowywa produkcj filmów reklamowych, 19) organizowa produkcj dwikowych nagra reklamowych, 20) planowa, rezerwowa i kupowa powierzchni i czas reklamowy w rónych typach mediów reklamowych w oparciu o zgromadzone informacje, 21) testowa projekty i przekazy reklamowe przed ich publikacj, 22) ocenia przebieg, skuteczno i efektywno przeprowadzonej kampanii reklamowej, 23) organizowa miejsce sprzeday oraz działalno wystawiennicz na targach i wystawach branowych, 24) organizowa działalno informacyjn przedsibiorstwa (public relations), w tym konferencje prasowe, 25) realizowa konkursy, loterie, pokazy, degustacje, demonstracje próbek towarów w ramach promocji sprzeday, 26) wykorzystywa znajomo jzyka angielskiego do realizacji zada zawodowych, w szczególnoci przy współpracy z klientem zagranicznym oraz kooperacji z firmami zagranicznymi, 27) ocenia walory estetyczne przygotowywanych reklam, 28) pozyskiwa informacje o nowociach i trendach rozwojowych w reklamie, o dostpnych materiałach, sprzcie i ich producentach, 29) ocenia własne moliwoci zawodowe oraz prezentowa w odpowiedni sposób walory osobiste i umiejtnoci zawodowe podczas poszukiwania pracy, 30) korzysta z literatury zawodowej, polskiej i obcojzycznej. B. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. Wymagania psychofizyczne właciwe dla zawodu: 1) dobry wzrok i słuch, 2) dobra sprawno ruchowa, 3) odporno na stres, 4) poczucie estetyki, 2

4 5) umiejtnoci plastyczne, 6) kreatywno i mylenie abstrakcyjne, 7) predyspozycje organizatorskie, 8) gotowo do samokształcenia (podnoszenia kwalifikacji zawodowych). 2. Technik organizacji reklamy moe by zatrudniony w nastpujcych miejscach pracy na stanowiskach: 1) pełnoprofilowe i specjalistyczne agencje reklamowe: a) agent reklamowy (pracownik działu obsługi klienta), b) pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia (account manager), c) pracownik działu kreatywnego, d) autor tekstów i sloganów (copywriter), e) projektant grafiki (art designer), f) pracownik działu produkcyjnego, g) pracownik działu planowania publikacji, h) pracownik działu bada rynkowych, 2) działy marketingu i reklamy przedsibiorstw produkcyjnych i handlowych: a) specjalista do spraw marketingu, b) specjalista do spraw reklamy, c) specjalista do spraw kontaktów z pras i kształtowania opinii publicznej (public relations), 3) biura ogłosze rodków masowego przekazu: a) pracownik biura reklamy, b) akwizytor, 4) działy promocji rodków masowego przekazu, 5) agencje scenariuszowe i studia graficzne: a) autor tekstów i sloganów (copywriter), b) projektant grafiki (art designer), 6) studia produkcyjne - specjalista do spraw produkcji, 7) agencje do spraw kontaktów z pras i kształtowania opinii publicznej (public relations): a) autor tekstów i sloganów (copywriter), 3

5 b) organizator działa promocyjnych. 3. W zalenoci od miejsca pracy zakres podstawowych zada zawodowych technika organizacji reklamy zawiera: 1) pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, 2) okrelanie celów reklamowych przedsibiorstwa i wyznaczanie sposobów ich realizacji, 3) gromadzenie informacji niezbdnych do realizacji zada reklamowych, 4) tworzenie przekazów reklamowych dla potrzeb rónych typów mediów, 5) produkcja przekazów reklamowych dla potrzeb rónych typów mediów, 6) publikacja przekazów reklamowych w rónych typach mediów reklamowych, 7) zlecanie i wykorzystywanie wyników bada o charakterze reklamowym, 8) organizacja działa promocyjnych przedsibiorstwa, 9) organizacja działalnoci wystawienniczej. 4. W zalenoci od potrzeb lokalnego rynku pracy oraz szczególnych potrzeb regionu, w którym jest zlokalizowana szkoła, przy zachowaniu zasady kształcenia szerokoprofilowego, przewiduje si moliwo specjalizacji w kocowym okresie kształcenia, w szczególnoci w zakresie: 1) tworzenia tekstów i sloganów reklamowych, 2) komputerowego opracowywania publikacji reklamowych, 3) organizacji działalnoci wystawienniczej, 4) produkcji reklamy radiowej i telewizyjnej. Szerokoprofilowy zawód technik organizacji reklamy jest zawodem wymagajcym łczenia w sobie, midzy innymi, wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej. Kształcenie w tym zawodzie powinno zapewni osignicie wysokiego poziomu umiejtnoci i wiadomoci działania właciwych dla tego zawodu i koniecznych, ze wzgldu na coraz wiksze nakłady finansowe przeznaczane na reklam. Reklama jest zjawiskiem cile zwizanym z gospodark rynkow i stanowi jej integraln cz, dlatego wanym celem procesu kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy, jest wyposaenie absolwenta w taki zakres wiedzy 4

6 i umiejtnoci o charakterze ekonomicznym, który pozwoli na komunikowanie si i kształtowanie konsumpcji w skali makro- i mikroekonomicznej. Technik organizacji reklamy powinien dociera do odbiorców rónymi rodkami reklamy, skutecznie oddziaływa na ich pozytywne postawy, emocje, przekonania. Dlatego w procesie dydaktycznym naley połoy nacisk na kształtowanie takich cech i postaw jak: komunikatywno, odpowiedzialno i systematyczno w działaniu, umiejtno prowadzenia negocjacji, kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych, łatwo nawizywania kontaktów, stosowanie si do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej. Potrzeba stałego mierzenia skutecznoci i efektywnoci reklamy wymusza cigłe korzystanie z literatury fachowej i innych ródeł informacji, równie w jzyku angielskim. Szeroki zakres zada zawodowych oraz zatrudnienie na rónych stanowiskach, wymagaj od absolwenta specyficznych umiejtnoci plastycznych, poczucia estetyki i wyobrani przestrzennej. Zdobycie tych umiejtnoci w cyklu kształcenia pozwala nie tylko na ocen walorów estetycznych i testowanie projektów, ale i na samodzielne tworzenie wizualnych rodków reklamy. 5. Prawidłowe ukształtowanie umiejtnoci niezbdnych w tym zawodzie wymaga, aby szkoła dysponowała właciwym wyposaeniem technicznym i dydaktycznym. Szkoła powinna posiada nastpujce pracownie: 1) komputerow, 2) plastyczn, 3) techniki reklamy, 4) fotograficzn, 5) multimedialn ( do realizacji kształcenia specjalistycznego). Pracownia komputerowa powinna by wyposaona w: 1) 8 stanowisk pracy - jedno stanowisko maksymalnie dla dwóch uczniów, 2) 8 komputerów IBM Pentium 233 MMX lub lepszych, 3) 8 monitorów 17, 4) drukark atramentow w połczeniu sieciowym, 5

7 5) skaner stacjonarny, 6) oprogramowanie: Corel Draw 8.0, Foto Shop 5.0, Word 97 lub nowsze, Excel. Pracownia plastyczna powinna by wyposaona w: 1) 15 sztalug drewnianych malarskich, 2) 15 desek krelarskich 100x70 cm, 3) 15 taboretów, 4) materiały rysunkowe i malarskie (papier, ołówki, wgiel, pastele, farby, pdzle). Pracownia techniki reklamy powinna by wyposaona w: 1) 15 stanowisk pracy, 2) stół podwietlany, 3) kserokopiark, 4) rzutnik, 5) materiały rysunkowe i krelarskie (papier, ołówki, rapidografy, przybory krelarskie). Pracownia fotograficzna powinna by wyposaona w: 1) 5 aparatów fotograficznych (małoobrazkowe i w formacie 6x6 cm), 2) ciemni fotograficzn, 3) 5 powikszalników, 4) kuwety, koreksy, 5) odczynniki chemiczne, 6) suszark, 7) obiektywy, wiatłomierze, zestawy owietleniowe. Pracownia technik multimedialnych powinna by wyposaona w: 1) 2 magnetofony, 2) mikrofony, 3) wzmacniacz, 4) miksery (konsole), 5) płytotek, 6) odtwarzacz wideo, 6

8 7) kamer amatorsk, 8) zestawy montaowe, 9) sprzt towarzyszcy (statywy, stojaki). 6. Technik organizacji reklamy powinien umie posługiwa si nowoczesnymi urzdzeniami i sprztem technicznym oraz odpowiednio uytkowa i konserwowa narzdzia pracy. Ukształtowanie i opanowanie umiejtnoci, stanowicych kwalifikacje w zawodzie technika organizacji reklamy, wymaga kształcenia szerokoprofilowego w takim zakresie, aby absolwent uzyskał podbudow zarówno teoretyczn, jak i praktyczn, dajc dobre przygotowanie zawodowe. Kierujc si powyszymi kryteriami i analizujc umiejtnoci zawodowe, wyodrbniono cztery bloki programowe: 1) ekonomiczny, 2) organizacja reklamy, 3) plastyczny, 4) techniki reklamy. 7

9 II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE Nazwa bloku programowego Minimalna liczba godzin w cyklu kształcenia w %* Ekonomiczny 15 Organizacja reklamy 20 Plastyczny 20 Techniki reklamy 25 Razem 80** * Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodziey i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej). ** Pozostałe 20% godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym na specjalizacj. III. PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W BLOKACH PROGRAMOWYCH BLOK: EKONOMICZNY 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) posługiwa si podstawowymi kategoriami ekonomicznymi, 2) wyjania istot mechanizmów rynkowych, 3) okrela decyzje producenta i konsumenta na rynku, 4) charakteryzowa działalno producenta w rónych rodzajach konkurencji, 5) posługiwa si pojciami efektywnoci ekonomicznej, 6) stosowa zasady racjonalnego działania, 8

10 7) charakteryzowa funkcjonowanie rynku finansowego, w szczególnoci system pienino kredytowy, pozyskiwanie kapitałów, podatki i sposób ich rozliczania, 8) charakteryzowa gospodark w skali makro, 9) okrela rol rynku pracy w gospodarce z uwzgldnieniem problematyki bezrobocia, 10) okrela znaczenie inflacji w gospodarce, 11) uwzgldnia cykliczny rozwój gospodarki w działalnoci firmy, 12) posługiwa si podstawowymi pojciami dotyczcymi handlu zagranicznego, 13) okrela istot ekonomiki i organizacji przedsibiorstw, 14) charakteryzowa podstawowe formy działalnoci przedsibiorstw, 15) rozrónia i okrela główne rodzaje struktur organizacyjnych przedsibiorstw, 16) organizowa działalno firmy, w szczególnoci okrela podstawy prawne, wymagane dokumenty, ródła finansowania, 17) okrela zakres przemysłowej działalnoci gospodarczej, 18) charakteryzowa zagadnienia zwizane z obrotem towarowym, 19) wykonywa typowe prace zwizane z planowaniem i analiz ekonomiczn, 20) korzysta z materiałów statystycznych i właciwie je interpretowa, 21) charakteryzowa pojcie marketingu i strategii marketingowej, 22) okrela miejsce marketingu w działalnoci gospodarczej (planowanie, organizowanie i kontrola działalnoci marketingowej), 23) charakteryzowa produkt, cen, dystrybucj towarów i aktywizacj sprzeday jako elementy marketingu, 24) posługiwa si typowymi metodami bada marketingowych, 25) przeprowadza analiz i interpretowa rezultaty bada rynku, 26) stosowa główne rodzaje strategii marketingowych, 27) gromadzi i wykorzystywa informacje o konkurencji, 28) okrela miejsce reklamy w strategii marketingowej firmy, 29) posługiwa si podstawowymi pojciami z zakresu prawa i etyki, 30) interpretowa i stosowa podstawowe przepisy prawa pracy, 31) korzysta z rónych ródeł prawa, 32) posługiwa si podstawowymi pojciami z zakresu towaroznawstwa, 33) klasyfikowa towary zgodnie z obowizujcymi zasadami, 34) odczytywa i interpretowa oznaczenia na towarach, opakowaniach i w publikacjach reklamowych, 9

11 35) wykorzystywa wiedz o towarach z zakresu normalizacji i certyfikacji przy zakupie towarów, redagowaniu oferty towarowej i reklamie towarów, 36) dokonywa oceny jakociowej produktu z zastosowaniem odpowiednich metod, wykorzystaniem przepisów, norm i wzorów jakoci, 37) przestrzega warunków racjonalnego przechowywania i transportu towarów, 38) aktualizowa na bieco wiedz o towarach i materiałach stosowanych w reklamie, 39) stosowa aktywne metody poszukiwania pracy, 40) korzysta z literatury fachowej i innych ródeł informacji. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 1) podstawowe kategorie ekonomiczne, 2) rynek i jego elementy, 3) gospodarka w skali makro, 4) system finansowy, 5) funkcjonowanie przedsibiorstw, 6) organizowanie działalnoci gospodarczej, 7) planowanie i analiza ekonomiczna, 8) przemysłowa działalno gospodarcza, 9) obrót towarowy, 10) istota marketingu, 11) badania marketingowe, 12) produkt jako element marketingu, 13) kształtowanie cen, 14) dystrybucja towarów, 15) aktywizacja sprzeday, 16) strategie marketingowe, 17) elementy prawa: a) podstawowe pojcia prawne, b) rodzaje i przykłady zdarze prawnych, c) wybrane działy prawa, 10

12 18) wybrane zagadnienia z towaroznawstwa: a) klasyfikacja rodzajowa towarów, b) normalizacja, c) oznakowanie towarów, d) logistyka towarów. BLOK: ORGANIZACJA REKLAMY 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) urzdzi i wyposay stanowisko pracy organizatora i twórcy reklamy, 2) zorganizowa w sposób estetyczny własne stanowisko pracy, 3) przeprowadza konkursy, loterie, pokazy, degustacje, demonstracje próbek towarów w ramach promocji sprzeday, 4) organizowa działalno informacyjn przedsibiorstwa (public relations) poprzez współprac ze rodkami masowego przekazu, 5) opracowywa skuteczne plany reklamowe, 6) wykorzystywa wzajemne powizania elementów marketingu mix w podejmowaniu okrelonych działa reklamowych, 7) dobiera rodki reklamowe w zalenoci od celu (funkcji), podmiotu, przedmiotu, sposobów finansowania, rodków przekazu i metod oddziaływania reklamy na klientów, 8) stosowa zasady tworzenia rodków reklamowych i procesów komunikowania si z nabywcami za porednictwem reklamy, 9) odczytywa i ocenia znaki firmowe oraz inne elementy systemu identyfikacji firmy, 10) projektowa i wykonywa kompozycj wystawy sklepowej, 11) aranowa miejsce sprzeday, 12) ocenia reklamow funkcj opakowa i ich walory estetyczne, 13) organizowa działalno wystawiennicz na targach i wystawach branowych, 14) opracowywa nowoczesny przekaz reklamowy, posługujc si wiedz o komunikacji werbalnej (jzyk reklamy), 11

13 15) łczy tekst i elementy graficzne w druku reklamowym, 16) odpowiednio wybiera medium, w którym ma si ukaza publikacja reklamowa, 17) testowa projekty i przekazy reklamowe przed ich publikacj, 18) tworzy konstrukcj rónych form reklamy radiowej, 19) organizowa produkcj dwikowych nagra reklamowych, 20) organizowa sesje fotograficzne na potrzeby reklamy, 21) stworzy załoenia scenariusza filmu reklamowego, 22) przygotowywa produkcj filmów reklamowych, 23) okrela wielko rodków przeznaczonych na reklam i promocj, 24) ocenia wpływ reklamy na wielko sprzeday, 25) ocenia skuteczno i efektywno kampanii reklamowej, 26) posługiwa si podstawowymi pojciami z zakresu psychologii, z uwzgldnieniem psychologii społecznej, psycholingwistyki i psychologii procesów poznawczych, 27) okrela mechanizmy rzdzce ludzkimi zachowaniami, 28) okrela sposoby oddziaływania twórców reklamy na postawy, emocje i zachowania ludzi, do których reklama dociera, 29) ocenia wpływ zjawisk demograficznych, kulturowych i socjologicznych na prawa rzdzce rynkiem, 30) wzbudza, ukierunkowywa i utrzymywa uwag odbiorcy przekazem reklamowym, 31) okrela relacje midzy wielkoci reklamy a jej zauwaalnoci, 32) ocenia moliwoci i ograniczenia reklamy, 33) skutecznie przeciwstawia si stereotypom w reklamie, 34) tworzy pozytywny wizerunek rodowiska reklamowego, 35) rozrónia i stosowa normy społeczne (prawne, etyczne, estetyczne, zwyczajowe) obowizujce w przedsibiorstwie, 36) utosamia si z firm i kształtowa pozytywne o niej opinie poprzez rozumienie celów firmy i wizanie ich z celami własnymi, 37) porozumiewa si zgodnie z zasadami kultury jzyka, 38) stosowa zasady prowadzenia negocjacji, 39) wykorzystywa znajomo jzyka angielskiego do realizacji zada zawodowych, w szczególnoci przy współpracy z klientem zagranicznym oraz kooperacji z firmami zagranicznymi, 12

14 40) dokonywa autoprezentacji, panowa nad negatywnymi emocjami, unika konfliktów, dokonywa samooceny w celu korygowania takich cech charakteru, które utrudniaj kształtowanie prawidłowych stosunków interpersonalnych (zło, agresja), 41) stosowa ogólne zasady i przepisy dotyczce reklamy postrzeganej jako instrument oddziaływania na społeczestwo, 42) stosowa si do zakazów zawartych w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 43) wykorzystywa literatur fachow i inne ródła informacji. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 1) reklama w systemie marketingu: a) promocja sprzeday, b) sprzeda osobista, c) działalno informacyjna przedsibiorstwa (public relations), d) sponsorowanie, e) reklama jako działanie promocyjne, 2) plan reklamowy: a) cele reklamy, b) wybór adresatów reklamy, c) wybór rodków reklamowych, d) budet reklamowy, 3) tworzenie rodków reklamowych: a) znak jako nonik reklamy wizualnej, b) szyld (reklama wietlna), c) wystawa sklepowa (witryna, gablota), d) reklama wewntrz sklepu, e) opakowanie, etykieta, papier pakowy, torba reklamowa, f) plansza reklamowa (billboard), g) reklama na rodkach komunikacji, h) przestrzenne formy reklamowe, i) targi, 13

15 j) ogłoszenia reklamowe, k) ulotka reklamowa, l) prospekt, m) katalog, n) plakat, afisz, o) reklama radiowa, p) reklama telewizyjna, film reklamowy, r) reklama komputerowa, s) reklama rzeczowa (gadety), t) reklama alternatywna, 4) kampania reklamowa, 5) psychologia reklamy (jzyk reklamy), 6) skuteczno i efektywno reklamy, 7) prawo i etyka w reklamie, 8) zasady kształtowania stosunków midzyludzkich w pracy. BLOK: PLASTYCZNY 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) posługiwa si podstawowymi pojciami z zakresu sztuk plastycznych, 2) posługiwa si pojciami z zakresu formy istnienia dzieła plastycznego (oryginał, kopia, reprodukcja, odbitka), 3) operowa rodkami wypowiedzi plastycznej (kreska, plama, bryła), 4) okrela genez i funkcj sztuki, 5) dostrzega i okrela istot pikna w malarstwie, rzebie i sztuce uytkowej, 6) charakteryzowa poszczególne style chronologicznie w oparciu o ich podłoe oraz warunki rozwoju, 7) odrónia i okrela najbardziej charakterystyczne dzieła sztuki w poszczególnych stylach, 8) posługiwa si podstawowymi pojciami z zakresu kompozycji, 9) tworzy róne typy i rodzaje układów kompozycyjnych, 14

16 10) posługiwa si podstawowymi pojciami z zakresu koloru, 11) tworzy kompozycje barwne, 12) wykorzystywa działanie barw i ich symbolik dla celów reklamy, 13) posługiwa si podstawowymi pojciami z zakresu formy, proporcji, perspektywy, 14) wychwytywa najbardziej charakterystyczne cechy przedmiotów i zjawisk, 15) sprawnie i jasno przedstawia własne wyobraenia rzeczy, stosujc róne rodki wyrazu plastycznego, 16) posługiwa si podstawowymi pojciami z zakresu liternictwa, 17) tworzy róne rodzaje układów literniczych, 18) stosowa róne techniki wykonywania napisów, 19) dostosowywa róne rodzaje pisma do treci i przeznaczenia wizualnych rodków reklamy handlowej, 20) posługiwa si krojem i wielkoci pisma, odpowiedni interlini i długoci wiersza w celu tworzenia prawidłowych kompozycji typograficznych, 21) posługiwa si podstawowymi pojciami z zakresu historii reklamy, 22) wykorzystywa w reklamie najnowsze trendy i nowinki sztuki współczesnej, 23) okrela i ocenia tre i form wizualnych przekazów reklamowych, 24) aktualizowa na bieco wiedz o sztuce. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 1) podstawowe wiadomoci z zakresu sztuk plastycznych, 2) historia sztuki i reklamy, 3) rysunek, 4) kompozycja, 5) kolor, 6) liternictwo: a) systematyka krojów pisma, b) budowa liter i cyfr, c) układy liternicze, d) techniki wykonywania napisów, e) liternictwo w reklamie. 15

17 BLOK: TECHNIKI REKLAMY 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) organizowa stanowiska pracy własnej oraz kierowanego zespołu, 2) posługiwa si podstawowymi pojciami z zakresu informatyki, 3) obsługiwa komputer: korzysta z systemu operacyjnego, bazy danych, 4) posługiwa si wybranym edytorem tekstu w tworzeniu ogłosze reklamowych, 5) opracowywa na komputerze wydawnicze rodki reklamowe, 6) opracowywa na komputerze znaki firmowe i towarowe, stanowice element systemu identyfikacji firmy, 7) opracowywa na komputerze plansze reklamowe zawierajce znaki firmowe, korzystajc z programów graficznych i skanerów, 8) przygotowywa publikacje reklamowe do druku przy uyciu techniki komputerowej, 9) opracowywa na komputerze projekty stoisk targowych i wystaw sklepowych w aksonometrii i perspektywie zbienej, 10) posługiwa si urzdzeniami i nowoczesnym sprztem technicznym (powikszalnik, kserokopiarka, komputer, ploter, skaner, kamera wideo), 11) wykorzystywa podstawowe pojcia z zakresu optyki i fotografii, 12) stosowa sprzt i materiały fotograficzne, 13) stosowa technik wideo w oparciu o wiadomoci i umiejtnoci z fotografii, 14) stosowa wybrane programy do grafiki wektorowej i obróbki zdj, 15) posługiwa si kadrowaniem, kompozycj, stylizacj, perspektyw fotograficzn, owietleniem w celu budowania obrazu fotograficznego, 16) stosowa rastrowanie i kola, 17) ocenia warto techniczn zdj przeznaczonych do reprodukcji w poligrafii, 18) posługiwa si podstawowymi pojciami z zakresu grafiki i poligrafii, 19) dobiera odpowiedni technik druku dla okrelonej publikacji reklamowej, 20) przygotowywa publikacj reklamow do druku, 21) dobiera odpowiedni rodzaj i gatunek papieru do zamierzonego efektu druku, 22) wykorzystywa róne techniki uszlachetniania druku, 16

18 23) klasyfikowa podstawowe maszyny i urzdzenia wykorzystywane w drukarstwie, 24) ocenia jako publikacji na podstawie otrzymanych próbek (cromalin lub matchprint), 25) pozyskiwa informacje o nowociach technicznych i technologicznych w reklamie, o dostpnych materiałach, sprzcie i ich producentach, 26) okrela korzyci wynikajce ze stosowania postpu technicznego, 27) odpowiednio uywa i konserwowa narzdzia pracy, 28) stosowa przepisy bezpieczestwa i higieny pracy, przeciwpoarowe i ochrony rodowiska. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 1) organizacja stanowiska pracy, 2) obsługa komputera: a) czynnoci operatorskie, b) obsługa programów graficznych, c) opracowywanie na komputerze publikacji reklamowych, d) rozwizywanie problemów projektowych za pomoc komputera, 3) obsługa rodków technicznych takich jak: powikszalnik, kserokopiarka, stół podwietlany, kamera wideo, 4) fotografika, 5) techniki wydawnicze, 6) bezpieczestwo i higiena pracy. 17

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY Załącznik nr 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać cele

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Załcznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ SYMBOL CYFROWY 341[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) przestrzega przepisów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 311[44] Obecnie: 342 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 512 [03] Obecnie: 341 [07] Akceptuj: Zatwierdzam: Prezes Urzdu Kultury

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH SYMBOL CYFROWY 514 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ l SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [ 02 ] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER INSTALACJI I URZDZE SANITARNYCH 713 [02]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER INSTALACJI I URZDZE SANITARNYCH 713 [02] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER INSTALACJI I URZDZE SANITARNYCH 713 [02] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: MONTER INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 18 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów.

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 108 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 SPIS TRECI 1 WSTP...4 2 OKRELENIE WIZERUNKU MIASTA NA POZIOMIE MISJI...5 3 WYKREOWANIE WYRÓNIALNEJ MARKI MIASTA JELENIA GÓRA...7 3.1 WIZERUNEK MARKI MOTYW

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 115 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów.

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 106 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się podstawowymi

Bardziej szczegółowo

MARKETING ROZDZIAŁ 1. 2. Fazy ewolucji orientacji przedsibiorstw:

MARKETING ROZDZIAŁ 1. 2. Fazy ewolucji orientacji przedsibiorstw: MARKETING ROZDZIAŁ 1 1. Definicje marketingu: a) ujcie klasyczne jest to odpowiednie planowanie, koordynowanie i kontrola wszystkich działa przedsibiorstwa ukierunkowanych na aktualne, potencjalne rynki

Bardziej szczegółowo

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Podstawy działalności handlowej Poradnik metodyczny dla nauczyciela w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej Projekt okładki: Studio GRAVITE, Olsztyn Redakcja:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo