PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01]"

Transkrypt

1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01]

2 I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) organizowa stanowisko pracy własnej oraz kierowanego zespołu, 2) rozrónia podstawowe kategorie ekonomiczne i najwaniejsze przedsibiorstwa w gospodarce rynkowej, 3) wykorzystywa podstawy finansów oraz prawa do samodzielnej działalnoci gospodarczej, 4) okrela przewagi i słaboci rynkowe przedsibiorstwa i interpretowa je pod ktem działalnoci reklamowej, 5) wykorzystywa podstawy psychologii i socjologii pracy dla potrzeb organizowania reklamy, 6) opracowywa oferty handlowe z zakresu sprzeday usług reklamowych, 7) definiowa szczegółowy cel reklamy przedsibiorstwa (klienta agencji reklamowej), 8) dobiera metody prowadzenia bada rynkowych i reklamowych oraz weryfikowa i interpretowa wyniki tych bada, 9) dobiera rodki i noniki reklamy w zalenoci od celu (funkcji) reklamy oraz brany towarowej, 10) posługiwa si komputerem jako narzdziem pracy, 11) stosowa rónorodne techniki reklamowe, sprzt i materiały wykorzystywane w reklamie, 12) współpracowa z klientami firmy prowadzc negocjacje i rozmowy handlowe, 13) tworzy tekst i slogan reklamowy oraz ocenia skuteczno tych form, 14) stosowa rysunek, zasady kompozycji, koloru i liternictwa w pracach projektowych, 15) tworzy podstawy projektu graficznego reklamy wizualnej, 16) tworzy ogólny scenariusz reklamy radiowej i telewizyjnej, 17) nadzorowa prace przygotowalni poligraficznej i drukarni, 1

3 18) organizowa sesje fotograficzne i filmowe na potrzeby reklamowe oraz przygotowywa produkcj filmów reklamowych, 19) organizowa produkcj dwikowych nagra reklamowych, 20) planowa, rezerwowa i kupowa powierzchni i czas reklamowy w rónych typach mediów reklamowych w oparciu o zgromadzone informacje, 21) testowa projekty i przekazy reklamowe przed ich publikacj, 22) ocenia przebieg, skuteczno i efektywno przeprowadzonej kampanii reklamowej, 23) organizowa miejsce sprzeday oraz działalno wystawiennicz na targach i wystawach branowych, 24) organizowa działalno informacyjn przedsibiorstwa (public relations), w tym konferencje prasowe, 25) realizowa konkursy, loterie, pokazy, degustacje, demonstracje próbek towarów w ramach promocji sprzeday, 26) wykorzystywa znajomo jzyka angielskiego do realizacji zada zawodowych, w szczególnoci przy współpracy z klientem zagranicznym oraz kooperacji z firmami zagranicznymi, 27) ocenia walory estetyczne przygotowywanych reklam, 28) pozyskiwa informacje o nowociach i trendach rozwojowych w reklamie, o dostpnych materiałach, sprzcie i ich producentach, 29) ocenia własne moliwoci zawodowe oraz prezentowa w odpowiedni sposób walory osobiste i umiejtnoci zawodowe podczas poszukiwania pracy, 30) korzysta z literatury zawodowej, polskiej i obcojzycznej. B. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. Wymagania psychofizyczne właciwe dla zawodu: 1) dobry wzrok i słuch, 2) dobra sprawno ruchowa, 3) odporno na stres, 4) poczucie estetyki, 2

4 5) umiejtnoci plastyczne, 6) kreatywno i mylenie abstrakcyjne, 7) predyspozycje organizatorskie, 8) gotowo do samokształcenia (podnoszenia kwalifikacji zawodowych). 2. Technik organizacji reklamy moe by zatrudniony w nastpujcych miejscach pracy na stanowiskach: 1) pełnoprofilowe i specjalistyczne agencje reklamowe: a) agent reklamowy (pracownik działu obsługi klienta), b) pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia (account manager), c) pracownik działu kreatywnego, d) autor tekstów i sloganów (copywriter), e) projektant grafiki (art designer), f) pracownik działu produkcyjnego, g) pracownik działu planowania publikacji, h) pracownik działu bada rynkowych, 2) działy marketingu i reklamy przedsibiorstw produkcyjnych i handlowych: a) specjalista do spraw marketingu, b) specjalista do spraw reklamy, c) specjalista do spraw kontaktów z pras i kształtowania opinii publicznej (public relations), 3) biura ogłosze rodków masowego przekazu: a) pracownik biura reklamy, b) akwizytor, 4) działy promocji rodków masowego przekazu, 5) agencje scenariuszowe i studia graficzne: a) autor tekstów i sloganów (copywriter), b) projektant grafiki (art designer), 6) studia produkcyjne - specjalista do spraw produkcji, 7) agencje do spraw kontaktów z pras i kształtowania opinii publicznej (public relations): a) autor tekstów i sloganów (copywriter), 3

5 b) organizator działa promocyjnych. 3. W zalenoci od miejsca pracy zakres podstawowych zada zawodowych technika organizacji reklamy zawiera: 1) pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, 2) okrelanie celów reklamowych przedsibiorstwa i wyznaczanie sposobów ich realizacji, 3) gromadzenie informacji niezbdnych do realizacji zada reklamowych, 4) tworzenie przekazów reklamowych dla potrzeb rónych typów mediów, 5) produkcja przekazów reklamowych dla potrzeb rónych typów mediów, 6) publikacja przekazów reklamowych w rónych typach mediów reklamowych, 7) zlecanie i wykorzystywanie wyników bada o charakterze reklamowym, 8) organizacja działa promocyjnych przedsibiorstwa, 9) organizacja działalnoci wystawienniczej. 4. W zalenoci od potrzeb lokalnego rynku pracy oraz szczególnych potrzeb regionu, w którym jest zlokalizowana szkoła, przy zachowaniu zasady kształcenia szerokoprofilowego, przewiduje si moliwo specjalizacji w kocowym okresie kształcenia, w szczególnoci w zakresie: 1) tworzenia tekstów i sloganów reklamowych, 2) komputerowego opracowywania publikacji reklamowych, 3) organizacji działalnoci wystawienniczej, 4) produkcji reklamy radiowej i telewizyjnej. Szerokoprofilowy zawód technik organizacji reklamy jest zawodem wymagajcym łczenia w sobie, midzy innymi, wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej. Kształcenie w tym zawodzie powinno zapewni osignicie wysokiego poziomu umiejtnoci i wiadomoci działania właciwych dla tego zawodu i koniecznych, ze wzgldu na coraz wiksze nakłady finansowe przeznaczane na reklam. Reklama jest zjawiskiem cile zwizanym z gospodark rynkow i stanowi jej integraln cz, dlatego wanym celem procesu kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy, jest wyposaenie absolwenta w taki zakres wiedzy 4

6 i umiejtnoci o charakterze ekonomicznym, który pozwoli na komunikowanie si i kształtowanie konsumpcji w skali makro- i mikroekonomicznej. Technik organizacji reklamy powinien dociera do odbiorców rónymi rodkami reklamy, skutecznie oddziaływa na ich pozytywne postawy, emocje, przekonania. Dlatego w procesie dydaktycznym naley połoy nacisk na kształtowanie takich cech i postaw jak: komunikatywno, odpowiedzialno i systematyczno w działaniu, umiejtno prowadzenia negocjacji, kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych, łatwo nawizywania kontaktów, stosowanie si do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej. Potrzeba stałego mierzenia skutecznoci i efektywnoci reklamy wymusza cigłe korzystanie z literatury fachowej i innych ródeł informacji, równie w jzyku angielskim. Szeroki zakres zada zawodowych oraz zatrudnienie na rónych stanowiskach, wymagaj od absolwenta specyficznych umiejtnoci plastycznych, poczucia estetyki i wyobrani przestrzennej. Zdobycie tych umiejtnoci w cyklu kształcenia pozwala nie tylko na ocen walorów estetycznych i testowanie projektów, ale i na samodzielne tworzenie wizualnych rodków reklamy. 5. Prawidłowe ukształtowanie umiejtnoci niezbdnych w tym zawodzie wymaga, aby szkoła dysponowała właciwym wyposaeniem technicznym i dydaktycznym. Szkoła powinna posiada nastpujce pracownie: 1) komputerow, 2) plastyczn, 3) techniki reklamy, 4) fotograficzn, 5) multimedialn ( do realizacji kształcenia specjalistycznego). Pracownia komputerowa powinna by wyposaona w: 1) 8 stanowisk pracy - jedno stanowisko maksymalnie dla dwóch uczniów, 2) 8 komputerów IBM Pentium 233 MMX lub lepszych, 3) 8 monitorów 17, 4) drukark atramentow w połczeniu sieciowym, 5

7 5) skaner stacjonarny, 6) oprogramowanie: Corel Draw 8.0, Foto Shop 5.0, Word 97 lub nowsze, Excel. Pracownia plastyczna powinna by wyposaona w: 1) 15 sztalug drewnianych malarskich, 2) 15 desek krelarskich 100x70 cm, 3) 15 taboretów, 4) materiały rysunkowe i malarskie (papier, ołówki, wgiel, pastele, farby, pdzle). Pracownia techniki reklamy powinna by wyposaona w: 1) 15 stanowisk pracy, 2) stół podwietlany, 3) kserokopiark, 4) rzutnik, 5) materiały rysunkowe i krelarskie (papier, ołówki, rapidografy, przybory krelarskie). Pracownia fotograficzna powinna by wyposaona w: 1) 5 aparatów fotograficznych (małoobrazkowe i w formacie 6x6 cm), 2) ciemni fotograficzn, 3) 5 powikszalników, 4) kuwety, koreksy, 5) odczynniki chemiczne, 6) suszark, 7) obiektywy, wiatłomierze, zestawy owietleniowe. Pracownia technik multimedialnych powinna by wyposaona w: 1) 2 magnetofony, 2) mikrofony, 3) wzmacniacz, 4) miksery (konsole), 5) płytotek, 6) odtwarzacz wideo, 6

8 7) kamer amatorsk, 8) zestawy montaowe, 9) sprzt towarzyszcy (statywy, stojaki). 6. Technik organizacji reklamy powinien umie posługiwa si nowoczesnymi urzdzeniami i sprztem technicznym oraz odpowiednio uytkowa i konserwowa narzdzia pracy. Ukształtowanie i opanowanie umiejtnoci, stanowicych kwalifikacje w zawodzie technika organizacji reklamy, wymaga kształcenia szerokoprofilowego w takim zakresie, aby absolwent uzyskał podbudow zarówno teoretyczn, jak i praktyczn, dajc dobre przygotowanie zawodowe. Kierujc si powyszymi kryteriami i analizujc umiejtnoci zawodowe, wyodrbniono cztery bloki programowe: 1) ekonomiczny, 2) organizacja reklamy, 3) plastyczny, 4) techniki reklamy. 7

9 II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE Nazwa bloku programowego Minimalna liczba godzin w cyklu kształcenia w %* Ekonomiczny 15 Organizacja reklamy 20 Plastyczny 20 Techniki reklamy 25 Razem 80** * Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodziey i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej). ** Pozostałe 20% godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym na specjalizacj. III. PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W BLOKACH PROGRAMOWYCH BLOK: EKONOMICZNY 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) posługiwa si podstawowymi kategoriami ekonomicznymi, 2) wyjania istot mechanizmów rynkowych, 3) okrela decyzje producenta i konsumenta na rynku, 4) charakteryzowa działalno producenta w rónych rodzajach konkurencji, 5) posługiwa si pojciami efektywnoci ekonomicznej, 6) stosowa zasady racjonalnego działania, 8

10 7) charakteryzowa funkcjonowanie rynku finansowego, w szczególnoci system pienino kredytowy, pozyskiwanie kapitałów, podatki i sposób ich rozliczania, 8) charakteryzowa gospodark w skali makro, 9) okrela rol rynku pracy w gospodarce z uwzgldnieniem problematyki bezrobocia, 10) okrela znaczenie inflacji w gospodarce, 11) uwzgldnia cykliczny rozwój gospodarki w działalnoci firmy, 12) posługiwa si podstawowymi pojciami dotyczcymi handlu zagranicznego, 13) okrela istot ekonomiki i organizacji przedsibiorstw, 14) charakteryzowa podstawowe formy działalnoci przedsibiorstw, 15) rozrónia i okrela główne rodzaje struktur organizacyjnych przedsibiorstw, 16) organizowa działalno firmy, w szczególnoci okrela podstawy prawne, wymagane dokumenty, ródła finansowania, 17) okrela zakres przemysłowej działalnoci gospodarczej, 18) charakteryzowa zagadnienia zwizane z obrotem towarowym, 19) wykonywa typowe prace zwizane z planowaniem i analiz ekonomiczn, 20) korzysta z materiałów statystycznych i właciwie je interpretowa, 21) charakteryzowa pojcie marketingu i strategii marketingowej, 22) okrela miejsce marketingu w działalnoci gospodarczej (planowanie, organizowanie i kontrola działalnoci marketingowej), 23) charakteryzowa produkt, cen, dystrybucj towarów i aktywizacj sprzeday jako elementy marketingu, 24) posługiwa si typowymi metodami bada marketingowych, 25) przeprowadza analiz i interpretowa rezultaty bada rynku, 26) stosowa główne rodzaje strategii marketingowych, 27) gromadzi i wykorzystywa informacje o konkurencji, 28) okrela miejsce reklamy w strategii marketingowej firmy, 29) posługiwa si podstawowymi pojciami z zakresu prawa i etyki, 30) interpretowa i stosowa podstawowe przepisy prawa pracy, 31) korzysta z rónych ródeł prawa, 32) posługiwa si podstawowymi pojciami z zakresu towaroznawstwa, 33) klasyfikowa towary zgodnie z obowizujcymi zasadami, 34) odczytywa i interpretowa oznaczenia na towarach, opakowaniach i w publikacjach reklamowych, 9

11 35) wykorzystywa wiedz o towarach z zakresu normalizacji i certyfikacji przy zakupie towarów, redagowaniu oferty towarowej i reklamie towarów, 36) dokonywa oceny jakociowej produktu z zastosowaniem odpowiednich metod, wykorzystaniem przepisów, norm i wzorów jakoci, 37) przestrzega warunków racjonalnego przechowywania i transportu towarów, 38) aktualizowa na bieco wiedz o towarach i materiałach stosowanych w reklamie, 39) stosowa aktywne metody poszukiwania pracy, 40) korzysta z literatury fachowej i innych ródeł informacji. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 1) podstawowe kategorie ekonomiczne, 2) rynek i jego elementy, 3) gospodarka w skali makro, 4) system finansowy, 5) funkcjonowanie przedsibiorstw, 6) organizowanie działalnoci gospodarczej, 7) planowanie i analiza ekonomiczna, 8) przemysłowa działalno gospodarcza, 9) obrót towarowy, 10) istota marketingu, 11) badania marketingowe, 12) produkt jako element marketingu, 13) kształtowanie cen, 14) dystrybucja towarów, 15) aktywizacja sprzeday, 16) strategie marketingowe, 17) elementy prawa: a) podstawowe pojcia prawne, b) rodzaje i przykłady zdarze prawnych, c) wybrane działy prawa, 10

12 18) wybrane zagadnienia z towaroznawstwa: a) klasyfikacja rodzajowa towarów, b) normalizacja, c) oznakowanie towarów, d) logistyka towarów. BLOK: ORGANIZACJA REKLAMY 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) urzdzi i wyposay stanowisko pracy organizatora i twórcy reklamy, 2) zorganizowa w sposób estetyczny własne stanowisko pracy, 3) przeprowadza konkursy, loterie, pokazy, degustacje, demonstracje próbek towarów w ramach promocji sprzeday, 4) organizowa działalno informacyjn przedsibiorstwa (public relations) poprzez współprac ze rodkami masowego przekazu, 5) opracowywa skuteczne plany reklamowe, 6) wykorzystywa wzajemne powizania elementów marketingu mix w podejmowaniu okrelonych działa reklamowych, 7) dobiera rodki reklamowe w zalenoci od celu (funkcji), podmiotu, przedmiotu, sposobów finansowania, rodków przekazu i metod oddziaływania reklamy na klientów, 8) stosowa zasady tworzenia rodków reklamowych i procesów komunikowania si z nabywcami za porednictwem reklamy, 9) odczytywa i ocenia znaki firmowe oraz inne elementy systemu identyfikacji firmy, 10) projektowa i wykonywa kompozycj wystawy sklepowej, 11) aranowa miejsce sprzeday, 12) ocenia reklamow funkcj opakowa i ich walory estetyczne, 13) organizowa działalno wystawiennicz na targach i wystawach branowych, 14) opracowywa nowoczesny przekaz reklamowy, posługujc si wiedz o komunikacji werbalnej (jzyk reklamy), 11

13 15) łczy tekst i elementy graficzne w druku reklamowym, 16) odpowiednio wybiera medium, w którym ma si ukaza publikacja reklamowa, 17) testowa projekty i przekazy reklamowe przed ich publikacj, 18) tworzy konstrukcj rónych form reklamy radiowej, 19) organizowa produkcj dwikowych nagra reklamowych, 20) organizowa sesje fotograficzne na potrzeby reklamy, 21) stworzy załoenia scenariusza filmu reklamowego, 22) przygotowywa produkcj filmów reklamowych, 23) okrela wielko rodków przeznaczonych na reklam i promocj, 24) ocenia wpływ reklamy na wielko sprzeday, 25) ocenia skuteczno i efektywno kampanii reklamowej, 26) posługiwa si podstawowymi pojciami z zakresu psychologii, z uwzgldnieniem psychologii społecznej, psycholingwistyki i psychologii procesów poznawczych, 27) okrela mechanizmy rzdzce ludzkimi zachowaniami, 28) okrela sposoby oddziaływania twórców reklamy na postawy, emocje i zachowania ludzi, do których reklama dociera, 29) ocenia wpływ zjawisk demograficznych, kulturowych i socjologicznych na prawa rzdzce rynkiem, 30) wzbudza, ukierunkowywa i utrzymywa uwag odbiorcy przekazem reklamowym, 31) okrela relacje midzy wielkoci reklamy a jej zauwaalnoci, 32) ocenia moliwoci i ograniczenia reklamy, 33) skutecznie przeciwstawia si stereotypom w reklamie, 34) tworzy pozytywny wizerunek rodowiska reklamowego, 35) rozrónia i stosowa normy społeczne (prawne, etyczne, estetyczne, zwyczajowe) obowizujce w przedsibiorstwie, 36) utosamia si z firm i kształtowa pozytywne o niej opinie poprzez rozumienie celów firmy i wizanie ich z celami własnymi, 37) porozumiewa si zgodnie z zasadami kultury jzyka, 38) stosowa zasady prowadzenia negocjacji, 39) wykorzystywa znajomo jzyka angielskiego do realizacji zada zawodowych, w szczególnoci przy współpracy z klientem zagranicznym oraz kooperacji z firmami zagranicznymi, 12

14 40) dokonywa autoprezentacji, panowa nad negatywnymi emocjami, unika konfliktów, dokonywa samooceny w celu korygowania takich cech charakteru, które utrudniaj kształtowanie prawidłowych stosunków interpersonalnych (zło, agresja), 41) stosowa ogólne zasady i przepisy dotyczce reklamy postrzeganej jako instrument oddziaływania na społeczestwo, 42) stosowa si do zakazów zawartych w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 43) wykorzystywa literatur fachow i inne ródła informacji. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 1) reklama w systemie marketingu: a) promocja sprzeday, b) sprzeda osobista, c) działalno informacyjna przedsibiorstwa (public relations), d) sponsorowanie, e) reklama jako działanie promocyjne, 2) plan reklamowy: a) cele reklamy, b) wybór adresatów reklamy, c) wybór rodków reklamowych, d) budet reklamowy, 3) tworzenie rodków reklamowych: a) znak jako nonik reklamy wizualnej, b) szyld (reklama wietlna), c) wystawa sklepowa (witryna, gablota), d) reklama wewntrz sklepu, e) opakowanie, etykieta, papier pakowy, torba reklamowa, f) plansza reklamowa (billboard), g) reklama na rodkach komunikacji, h) przestrzenne formy reklamowe, i) targi, 13

15 j) ogłoszenia reklamowe, k) ulotka reklamowa, l) prospekt, m) katalog, n) plakat, afisz, o) reklama radiowa, p) reklama telewizyjna, film reklamowy, r) reklama komputerowa, s) reklama rzeczowa (gadety), t) reklama alternatywna, 4) kampania reklamowa, 5) psychologia reklamy (jzyk reklamy), 6) skuteczno i efektywno reklamy, 7) prawo i etyka w reklamie, 8) zasady kształtowania stosunków midzyludzkich w pracy. BLOK: PLASTYCZNY 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) posługiwa si podstawowymi pojciami z zakresu sztuk plastycznych, 2) posługiwa si pojciami z zakresu formy istnienia dzieła plastycznego (oryginał, kopia, reprodukcja, odbitka), 3) operowa rodkami wypowiedzi plastycznej (kreska, plama, bryła), 4) okrela genez i funkcj sztuki, 5) dostrzega i okrela istot pikna w malarstwie, rzebie i sztuce uytkowej, 6) charakteryzowa poszczególne style chronologicznie w oparciu o ich podłoe oraz warunki rozwoju, 7) odrónia i okrela najbardziej charakterystyczne dzieła sztuki w poszczególnych stylach, 8) posługiwa si podstawowymi pojciami z zakresu kompozycji, 9) tworzy róne typy i rodzaje układów kompozycyjnych, 14

16 10) posługiwa si podstawowymi pojciami z zakresu koloru, 11) tworzy kompozycje barwne, 12) wykorzystywa działanie barw i ich symbolik dla celów reklamy, 13) posługiwa si podstawowymi pojciami z zakresu formy, proporcji, perspektywy, 14) wychwytywa najbardziej charakterystyczne cechy przedmiotów i zjawisk, 15) sprawnie i jasno przedstawia własne wyobraenia rzeczy, stosujc róne rodki wyrazu plastycznego, 16) posługiwa si podstawowymi pojciami z zakresu liternictwa, 17) tworzy róne rodzaje układów literniczych, 18) stosowa róne techniki wykonywania napisów, 19) dostosowywa róne rodzaje pisma do treci i przeznaczenia wizualnych rodków reklamy handlowej, 20) posługiwa si krojem i wielkoci pisma, odpowiedni interlini i długoci wiersza w celu tworzenia prawidłowych kompozycji typograficznych, 21) posługiwa si podstawowymi pojciami z zakresu historii reklamy, 22) wykorzystywa w reklamie najnowsze trendy i nowinki sztuki współczesnej, 23) okrela i ocenia tre i form wizualnych przekazów reklamowych, 24) aktualizowa na bieco wiedz o sztuce. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 1) podstawowe wiadomoci z zakresu sztuk plastycznych, 2) historia sztuki i reklamy, 3) rysunek, 4) kompozycja, 5) kolor, 6) liternictwo: a) systematyka krojów pisma, b) budowa liter i cyfr, c) układy liternicze, d) techniki wykonywania napisów, e) liternictwo w reklamie. 15

17 BLOK: TECHNIKI REKLAMY 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) organizowa stanowiska pracy własnej oraz kierowanego zespołu, 2) posługiwa si podstawowymi pojciami z zakresu informatyki, 3) obsługiwa komputer: korzysta z systemu operacyjnego, bazy danych, 4) posługiwa si wybranym edytorem tekstu w tworzeniu ogłosze reklamowych, 5) opracowywa na komputerze wydawnicze rodki reklamowe, 6) opracowywa na komputerze znaki firmowe i towarowe, stanowice element systemu identyfikacji firmy, 7) opracowywa na komputerze plansze reklamowe zawierajce znaki firmowe, korzystajc z programów graficznych i skanerów, 8) przygotowywa publikacje reklamowe do druku przy uyciu techniki komputerowej, 9) opracowywa na komputerze projekty stoisk targowych i wystaw sklepowych w aksonometrii i perspektywie zbienej, 10) posługiwa si urzdzeniami i nowoczesnym sprztem technicznym (powikszalnik, kserokopiarka, komputer, ploter, skaner, kamera wideo), 11) wykorzystywa podstawowe pojcia z zakresu optyki i fotografii, 12) stosowa sprzt i materiały fotograficzne, 13) stosowa technik wideo w oparciu o wiadomoci i umiejtnoci z fotografii, 14) stosowa wybrane programy do grafiki wektorowej i obróbki zdj, 15) posługiwa si kadrowaniem, kompozycj, stylizacj, perspektyw fotograficzn, owietleniem w celu budowania obrazu fotograficznego, 16) stosowa rastrowanie i kola, 17) ocenia warto techniczn zdj przeznaczonych do reprodukcji w poligrafii, 18) posługiwa si podstawowymi pojciami z zakresu grafiki i poligrafii, 19) dobiera odpowiedni technik druku dla okrelonej publikacji reklamowej, 20) przygotowywa publikacj reklamow do druku, 21) dobiera odpowiedni rodzaj i gatunek papieru do zamierzonego efektu druku, 22) wykorzystywa róne techniki uszlachetniania druku, 16

18 23) klasyfikowa podstawowe maszyny i urzdzenia wykorzystywane w drukarstwie, 24) ocenia jako publikacji na podstawie otrzymanych próbek (cromalin lub matchprint), 25) pozyskiwa informacje o nowociach technicznych i technologicznych w reklamie, o dostpnych materiałach, sprzcie i ich producentach, 26) okrela korzyci wynikajce ze stosowania postpu technicznego, 27) odpowiednio uywa i konserwowa narzdzia pracy, 28) stosowa przepisy bezpieczestwa i higieny pracy, przeciwpoarowe i ochrony rodowiska. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 1) organizacja stanowiska pracy, 2) obsługa komputera: a) czynnoci operatorskie, b) obsługa programów graficznych, c) opracowywanie na komputerze publikacji reklamowych, d) rozwizywanie problemów projektowych za pomoc komputera, 3) obsługa rodków technicznych takich jak: powikszalnik, kserokopiarka, stół podwietlany, kamera wideo, 4) fotografika, 5) techniki wydawnicze, 6) bezpieczestwo i higiena pracy. 17

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY Załącznik nr 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać cele

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Załcznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ SYMBOL CYFROWY 341[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) przestrzega przepisów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK Załcznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 311[50] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ SYMBOL CYFROWY 313[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 725 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

MALARZ - TAPECIARZ 52 03

MALARZ - TAPECIARZ 52 03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 52 03 Obecnie: 714 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 1. OPIS

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH SYMBOL CYFROWY 311[51] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu PRACOWNIA RYSUNKU I TECHNIK REKLAMY:

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu PRACOWNIA RYSUNKU I TECHNIK REKLAMY: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu PRACOWNIA RYSUNKU I TECHNIK REKLAMY: Podstawowe kryteria oceny osiągnięć ucznia: 1. Opanowanie podstawowego warsztatu plastycznego. 2. Znajomość

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO SYMBOL CYFROWY 347[10] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA SYMBOL CYFROWY 311[32] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 15 Standardy nauczania dla kierunku studiów: grafika STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku grafika trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH SYMBOL CYFROWY 311 [51] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 311[44] Obecnie: 342 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA SYMBOL CYFROWY 311 [24] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika obsługi turystycznej należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03]

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Technik handlowiec errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Strona 16 punkt 2.1. otrzymuje brzmienie: 2.1. kalkulowa cen hurtow i detaliczn, kalkulowa cen hurtow i detaliczn,

Bardziej szczegółowo

TECHNIK EKONOMISTA 23 02

TECHNIK EKONOMISTA 23 02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA 23 02 Obecnie: 341 [02] Akceptuj Zatwierdzam Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM NR 1 EKONOMICZNE

TECHNIKUM NR 1 EKONOMICZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU TECHNIKUM NR 1 EKONOMICZNE OFERTA KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU TECHNIKUM NR 1

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK Załcznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK SYMBOL CYFROWY 311[20] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 19 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy: 341[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Od: < Zapisane przez program Windows Internet Explorer 7 > Temat: Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 333906 Data: Mon, 27 Feb 2012 13:01:44 +0100 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik ekonomista

Zawód: technik ekonomista Zawód: technik ekonomista W trakcie 4-letniej nauki uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ . pieczęć szkoły DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Imię i nazwisko ucznia 2011/2012 klasa rok szkolny odbytej w: w terminie:.. pieczęć i podpis zakładowego opiekuna praktyk pieczęć i podpis szkolnego opiekuna

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE

CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE Ogólny opis zawartości informacji dotyczących kierunków kształcenia. CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE Technikum jest średnią szkołą zawodową przygotowującą uczniów do egzaminu maturalnego oraz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

KIERUNEK KOSMETOLOGIA KIERUNEK KOSMETOLOGIA MARKETING I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia niestacjonarne II stopnia Etap studiów II rok, semestr III Wymiar zaj Seminaria: 10 godz. Łcznie: 10 godz. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4. Otwartość

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy: 341 [05] Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ symbol cyfrowy 346[04] Akceptuje: Zatwierdzam: Minister Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik organizacji reklamy 333906 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01]

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Strona 13 punkt 1.2. otrzymuje brzmienie: 1.2. stosowa akty

Bardziej szczegółowo

W Technikum Ekonomicznym Nr 1 nabór prowadzony jest do klas w zawodach:

W Technikum Ekonomicznym Nr 1 nabór prowadzony jest do klas w zawodach: Technikum (4 lata) W Technikum Ekonomicznym Nr 1 nabór prowadzony jest do klas w zawodach: Klasa 1 E - zawód technik ekonomista Klasa 1 G - zawód technik cyfrowych procesów graficznych Klasa 1 L - zawód

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA Załącznik 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać zapotrzebowanie na towary;

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU SYMBOL CYFROWY 313[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ 43 02 Obecnie: 742 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej 2 SPIS TRECI str. I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ - ZBROJARZ 712 [01]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ - ZBROJARZ 712 [01] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ - ZBROJARZ 712 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ-ZBROJARZ 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 512 [03] Obecnie: 341 [07] Akceptuj: Zatwierdzam: Prezes Urzdu Kultury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Kolor, kompozycja, pismo

Kolor, kompozycja, pismo Kolor, kompozycja, pismo Kolory i barwy w reklamie Definicja koloru, Definicja barwy Trzy podstawowe cechy koloru Koło barw Jana Ittena Komponowanie kolorów: zestawienia monochromatyczne, analogiczne,

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik cyfrowych procesów graficznych; symbol 311911 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01]

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Technik agrobiznesu errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Strona 23 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA ORGANIZACJI REKLAMY

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA ORGANIZACJI REKLAMY DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA ORGANIZACJI REKLAMY HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE SYMBOL CYFROWY 713[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE POSADZKARZ 713 [05] Akceptuj: Minister Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej Zatwierdzam: Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna

Komunikacja społeczna Komunikacja społeczna WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Komunikacja społeczna Kod przedmiotu ZIP S 05 5-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK SYMBOL CYFROWY 724 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA SYMBOL CYFROWY 311[10] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA symbol cyfrowy 346[03] Akceptuje: Zatwierdzam: Minister Pracy i Polityki Społecznej Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu.

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Prezentacja firmy O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach: marketingu, reklamie, public relations, poligrafii, produkcji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ Prezentacja firmy Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TAPICER 43 03 Obecnie: 743 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej 2 SPIS TRECI str. I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA SYMBOL CYFROWY 348[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr lekcji Temat Osiągnięcia ucznia 1 Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem i PZO. 2 Produkt w ujęciu marketingowym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE FLORYSTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE FLORYSTA Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE FLORYSTA SYMBOL CYFROWY 347 [09] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać historyczne i współczesne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRAC BIUROWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRAC BIUROWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRAC BIUROWYCH SYMBOL CYFROWY 411[01] Obecnie: 419 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Spraw Wewntrznych I Administracji

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono uchwałą Senatu:.. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

Zatwierdzono uchwałą Senatu:.. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok OGÓŁEM PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno-Artystyczny KIERUNEK Nowe media, reklama, kultura współczesna SPECJALNOŚĆ: bez specjalności SPECJALNOŚĆ: Grafika komputerowa SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film profil

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH SYMBOL CYFROWY 514 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

Widzenie Świata. między obrazem a informacją

Widzenie Świata. między obrazem a informacją Widzenie Świata między obrazem a informacją Innowacja pedagogiczna realizowana w ramach przedmiotów informatyka, kółko informatyczne, plastyka oraz w pracy Samorządu Uczniowskiego Opracowanie mgr Alicja

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8 Spis tre ści Część I. System finansowy przedsiębiorstwa....................... 8 1. Majątek podmiotu gospodarczego................................. 8 1.1. Majątek i jego struktura......................................

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: fototechnik; symbol 343104 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA Lp Dział i tematy lekcji Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Marketing jako forma działania firmy na rynku Zdefiniuje

Bardziej szczegółowo

dystrybucji w turystyce

dystrybucji w turystyce 20/38 Istota i jej funkcje. Odległość pomiędzy miejscem wytwarzania a miejscem produktów: przestrzenna, czasowa, asortymentowa, ilościowa. Pojęcie Funkcje : koordynacyjne i organizacyjne. Rodzaje 1.Zdefiniuj

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOA Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 I ROK Kod Socratesa Nazwa przedmiotu 1 semestr 2 semestr 14.2 Kierunki i metody badań socjologicznych 10E 20Z 2 08.1

Bardziej szczegółowo

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu 15.3-WP-PEDP-MMR-W-S14_pNadGenWWLVO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Publiczne Technikum Nr 3. Zespołu Szkół Ekonomicznych. im. Gen. S. Roweckiego Grota. w Opolu. kształci w zawodach :

Publiczne Technikum Nr 3. Zespołu Szkół Ekonomicznych. im. Gen. S. Roweckiego Grota. w Opolu. kształci w zawodach : Publiczne Technikum Nr 3 Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. S. Roweckiego Grota w Opolu kształci w zawodach : Technik Ekonomista Technik Handlowiec Technik Organizacji Reklamy Technik Logistyk Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ SYMBOL CYFROWY 712[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) organizować, uŝytkować i likwidować

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY Kierunek: ZARZADZANIE Specjalność: KOMUNIKACJA I REKLAMA Lp. Pytania kierunkowe 1 Inwentaryzacja - pojęcie, istota, termin stosowania. 2 Wymień koszty układu rodzajowego

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]

TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04] Akceptuj Zatwierdzam Prezes Urzdu Kultury Fizycznej i Turystyki Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09]

Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09] Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09] Strona 20 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia Kierunek: EKONOMIA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA ęć O. Grupa treści ogólnych E/I/O.1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 18 18 18 2 E/I/O.2 Język obcy ZAL 72 72 18 3 18 3 18 3 18 3 WF1 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07] Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07] Strona 13 punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 1.2.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ SYMBOL CYFROWY 712 [06] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji Narodowej I.

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kulturoznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kulturoznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 59 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kulturoznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzcy kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzcy kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: PLAN STUDIÓW Wydział prowadzcy kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Wydział Politologii i Studiów Midzynarodowych Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach:

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: public relations PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. W wyniku

Bardziej szczegółowo