PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

2 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c Porozumienia 2d Dochody Skarbu Państwa 2e Dochody z zakresu administracji rządowej 3 Wydatki w pełnej szczegółowości 3a Wydatki oświata i wychowanie 3b Wydatki z zakresu administracji rządowej 4 Środki specjalne 5 Gospodarstw pomocnicze 6 Fundusze celowe 7 Dotacje 8 Inwestycje 9 Spis inwentaryzacyjny mienia powiatu 10 Część opisowa

3 U c h w a ł a Nr / /2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia roku PROJEKT w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu Lipnowskiego na 2005 rok. Na podstawie art.12 pkt 5,pkt 8 lit.d i pkt 9 ustawy z dnia 05 czerwca1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) oraz art.109, art.122, art.128 ust.2, art.134 ust.3 i 4, art.135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami ). Rada Powiatu w Lipnie uchwala, co następuje; 1. 1) Określa prognozowane dochody powiatu na kwotę zł w tym: dochody własne w kwocie zł subwencja ogólna w kwocie zł dotacje w kwocie zł 2) Prognozowane dochody według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł przedstawia załącznik nr ) Określa wydatki budżetu powiatu na kwotę zł w tym: wydatki bieżące w kwocie zł wydatki majątkowe w kwocie zł 2) W wydatkach bieżących wyodrębnia się na: a/ wynagrodzenia ( 4010,4020,4040,4050,4070,4080) w kwocie zł b/ pochodne od wynagrodzeń w kwocie zł c/ dotacje w kwocie zł 3. Określa plany przychodów i wydatków: 1) gospodarstwa pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 5; a/ przychody w kwocie zł b/ wydatki w kwocie zł 2) środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 4 a/ przychody w kwocie zł b/ wydatki w kwocie zł 4. Ustala plan przychodów i wydatków funduszu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 przychody w kwocie zł wydatki w kwocie zł

4 5. Określa dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym: dochody w kwocie zł wydatki w kwocie zł 6. Ustala się wielkość dotacji zgodnie z załącznikiem nr 7 w kwocie zł w tym dla: 1/ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnego w kwocie zł 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1/ dokonywania przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, 2/ do przekazywania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym powiatu, 3/ lokowania wolnych środków budżetowych ( dokonywania lokat krótkoterminowych)na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi powiatu. 8. 1/ Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w Lipnie w roku budżetowym do kwoty zł 2/ Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w Lipnie w roku budżetowym do kwoty zł 3/ Ustala się, iż Zarząd Powiatu w Lipnie może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty zł 9. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu w Lipnie do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej. 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie

5 Załącznik Nr Do Uchwały Rady Powiatu PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2005 rok Lp. PRZYCHODY K w o t a sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym sprzedaż innych papierów wartościowych wyemitowanych przez jst przychody z prywatyzacji majątku gminy spłata pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe planowane do zaciągnięci pożyczki długoterminowe wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych... Razem przychody ROZCHODY wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym wykup innych papierów wartościowych pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom spłaty kredytów długoterminowych spłaty pożyczek długoterminowych lokaty Razem rozchody Informacje uzupełniające : I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 3) kredytem długoterminowym...zł 4) pożyczką długoterminową......zł 5) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych...zł 6) wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek...zł 7) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych...zł 8) przychodami z prywatyzacji majątku...zł II. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (różnica dochodów nad wydatkami) : 3) spłata kredytów i pożyczek w przyszłych latach... 0 zł 4) wykup papierów wartościowych w przyszłych latach...zł

6 Planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne Załącznik do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Lp. Tytuł spłaty Razem Spłata rat kredytów: długoterminowego odsetki Spłata rat pożyczki: długoterminowej odsetki Potencjalne kwoty - spłat z tytułu - udzielonych poręczeń - Razem % 3,90 2,76 1,39 0,76 0,36 0 0

7 Załącznik do Uchwały Rady Powiatu Prognozowane kwoty długu na 2005 rok i lata następne Lp. Tytuł dłużny Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku Wyemitowane papiery wartościowe Kredyty: - długoterminowe Pożyczki: - długoterminowe Przyjęte depozyty Wymagalne zobowiązania a\ jednostek budżetowych b\ pozostałych jednostek wynikające z : *ustaw **orzeczeń sądu ** udzielonych poręczeń i gwarancji ** innych tytułów w tym: z dostaw towarów i usług składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz Pracy Ogółem kwota zadłużenia Prognozowane dochody budżetowe

8 Dział PROJEKT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO NA 2005 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW Treść Przewidywane wykonanie na r. DOCHODY Projekt planu na 2005 r. WYDATKI Załącznik nr 1 Przewidywane Projekt planu na % wykonanie na % 2005 r r Rolnictwo i łowiectwo , , Leśnictwo , Transport i łączność , , Turystyka , Gospodarka mieszkaniowa , , Działalność usługowa , , Administracja publiczna , , Bezpieczeństwo publiczne i p/poż , ,69 Dochody od osób fizycznych i , prawnych 758 Różne rozliczenia , , Oświata i wychowanie , , Szkolnictwo wyższe , , Ochrona zdrowia , , Pomoc społeczna , ,63 Pozostałe zadania z zakresu polityki , ,60 społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna i sport , , ,00

9 Załącznik nr 2 PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU NA 2005 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Projekt planu wykonanie na na 2005 r r. % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Prace geodezyjno - urządzeniowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 przez powiat Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ,00 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2700 gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,00 innych źródeł 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne powiatowe ,87 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,83 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 przez powiat 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Prace geodezyjne i kartograficzne ,36 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,36 przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 przez powiat Nadzór budowlany ,02 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,02 przez powiat 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,96 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,95

10 2120 dotacje celowe przekazane z budzetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji ,23 rządowej Starostwa Powiatowe , Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,63 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Komisje poborowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 przez powiat Pozostała działalność ,00 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników 0840 majątkowych , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnych ,39 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,95 przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6410 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI ,80 PRAWNYCH Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,57 w tym: kwota podstawowa części wyrównawczej ,37

11 kwota uzupełniająca części wyrównawczej , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , OŚWIATA I WYCHOWANIA , Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie Pozostałe odsetki Licea ogólnokształcące , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Szkoły zawodowe , Wpływy z usług ,62 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników 0840 majątkowych Pozostałe odsetki ,06 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2130 realizację bieżących zadań własnych powiatu Gospodarstwa pomocnicze Wpływy z usług Szkolnictwo wyższe , Pomoc materialna dla studentów ,90 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2329 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu ,90 terytorialnego 851 OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2130 realizację bieżących zadań własnych powiatu Ratownictwo medyczne Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta 2310 stołecznego realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ,42 ubezpieczenia zdrowotnego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadnia bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,42 powiat 852 POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2130 realizację bieżących zadań własnych powiatu Domy Pomocy Społecznej ,37

12 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,27 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,38 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników 0840 majątkowych Pozostałe odsetki , Wpływy z róznych dochodów - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2130 realizację bieżących zadań własnych powiatu , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,92 ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,92 przez powiat Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat W tym: Straż Pożarna Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ , Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności ,16 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,16 przez powiat Powiatowy Urząd Pracy ,50 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Pomoc dla repatriantów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lipnie Pozostałe odsetki - -

13 85410 Internaty i bursy szkolne , Wpływy z usług ,31 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników 0840 majątkowych Pozostałe odsetki , Wpływy z róznych dochodów , Pomoc materialna dla uczniów ,79 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2130 realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane od samorządu 2330 wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu ,00 terytorialnego 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Dotacje celowe otrzymane od samorządu 2330 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RAZEM DOCHODY ,93 ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg źródeł pochodzenia I. dotacje celowe ,41 w tym: - na zadania zlecone ,70 - na zadania własne ,19 na porozumienia ,55 środki z ARMR ,00 II. Subwencje ogólne ,02 - oświatowa ,82 - równoważąca ,20 - wyrównawcza ,57 III. Dochody własne ,46 - udziały w podatku ,80 - dochody z mienia i innych źródeł ,63 RAZEM ,93

14 Załącznik nr 2a PROJEKT DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2005 ROK Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie na Projekt na 2005 r. % r TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne powiatowe ,87 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,83 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Starostwa Powiatowe , Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,63 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność ,00 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników ,00 majątkowych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE ,80 POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH Udziały powiatów w podatkach stanowiących ,80 dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , OŚWIATA I WYCHOWANIA , Licea ogólnokształcące , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Szkoły zawodowe , Wpływy z usług ,86 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Gospodarstwa pomocnicze Wpływy z usług POMOC SPOŁECZNA , Domy Pomocy Społecznej ,08 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,27 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ , Powiatowy Urząd Pracy ,50 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Internaty i bursy szkolne - Bursa Szkolna Lipno , Wpływy z usług , wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,00 RAZEM DOCHODY; ,46

15 Załącznik nr 2b PROJEKT DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2005 R - SZKOŁY Przewidywane Projekt planu na Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie na % 2005 r r S Z K O Ł Y , OŚWIATA I WYCHOWANIA , Licea ogólnokształcące - LO Lipno , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Szkoły zawodowe , Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Pozostałe odsetki ,06 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej W tym: Zespół Szkół Technicznych w Lipnie , Wpływy z usług ,43 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Zespół Szkół w Dobrzyniu , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki ,00 Zespół Szkół w Skępem , Wpływy z usług ,44 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki ,00 Gospodarstwa pomocnicze (ZST Lipno Warsztaty Szkolne) 0830 Wpływy z usług EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Internaty i bursy szkolne - Bursa Szkolna Lipno , Wpływy z usług ,31 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,00 Razem dochody ,64

16 Załącznik nr 2c Projekt dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień w 2005 r. Plany dochodów Przewidywane Projekt planu na Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie na % 2005 r r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ,00 środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 pozyskane z innych źródeł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy Wojewódzkie ,23 dotacje celowe przekazane z budzetu państwa na 2120 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji ,23 rządowej 803 Szkolnictwo wyższe , Pomoc materialna dla studentów ,90 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2329 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu ,90 terytorialnego 851 OCHRONA ZDROWIA Ratownictwo medyczne Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta 2310 stołecznego realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Pomoc materialna dla uczniów ,17 Dotacje celowe otrzymane od samorządu 2330 wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2329 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu ,00 terytorialnego 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Dotacje celowe otrzymane od samorządu 2330 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego BUDZET OGÓŁEM ,90 Plan wydatków ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy Wojewódzkie , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne , składki na fundusz pracy , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolnictwo wyższe , Pomoc materialna dla studentów , stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów , zakup materiałów i wyposażenia , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Pomoc materialna dla uczniów , stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 BUDZET OGÓŁEM ,86

17 Załącznik nr 2d PROJEKT DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA NA ROK 2005 Przewidywane Projekt planu 2005 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie na % r r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji ,00 wodnych 0690 Wpływy z różnych opłat , GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,18 Gospodarka gruntami i ,18 nieruchomościami wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i ,18 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0920 pozostałe odsetki DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Nadzór budowlany wpływy z różnych opłat BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z róznych dochodów Razem dochody ,46 w złotych

18 Załacznik nr 2e Projekt dotacji na zadania zlecone na 2005 rok Przewidywane Projekt planu Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie na % na 2005 r r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Prace geodezyjno - urządzeniowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 przez powiat 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 przez powiat 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Prace geodezyjne i kartograficzne ,36 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,36 przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 przez powiat Nadzór budowlany ,02 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,02 przez powiat 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,95 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,95 przez powiat Komisje poborowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 przez powiat BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,76 PRZECIWPOŻAROWA Komendy Powiatowe Państwowej Straży ,39 Pożarnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,95 przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6410 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6410 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 OCHRONA ZDROWIA ,42 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ,42 ubezpieczenia zdrowotnego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadnia bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,42 powiat 852 POMOC SPOŁECZNA ,46 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,92 ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,92 przez powiat Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat W tym: Straż Pożarna POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ ,89 Zespoły d/s orzekania o stopniu ,16 niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,16 przez powiat Pomoc dla repatriantów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat RAZEM DOCHODY; ,70

19 Załacznik nr 3 PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU NA 2005 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie na Projekt planu na % r r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Prace geodezyjno urządzeniowe , Zakup usług pozostałych , Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyngrodzeń , LEŚNICTWO , Nadzór nad gospodarką leśną ,67 dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek 2570 sektora finansów publicznych , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne powiatowe , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetu państwa , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych TURYSTYKA , Zadania w zakresie upowszechniania turystki ,93 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych 2580 do sektora finansów publicznych , Zakup usług pozostałych , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług pozostałych , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , Zakup usług pozostałych , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Zakup usług pozostałych , Nadzór budowlany , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,72

20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Rady powiatów , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Starostwa powiatowe , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4500 terytorialnego , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych , Komisje poborowe , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00

21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,56 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 4050 funkcjonariuszy ,80 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i 4060 nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,96 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych 4070 oraz funkcjonariuszy ,34 Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku 4080 żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków i materiałów medycznych , Zakup sprzętu i uzbrojenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetu państwa , Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , zakup materiałów i wyposażenia , RÓŻNE ROZLICZENIA , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,27

22 80102 Szkoły podstawowe specjalne , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Stypendia różne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Rózne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Gimnazja specjalne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół ,57 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych 2580 do sektora finansów publicznych ,57 W tym: - oświata ,15 - edukacja , Licea ogólnokształcące , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , Stypendia różne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły zawodowe , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Stypendia różne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,11

23 4120 Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Szkoły zawodowe specjalne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , zakup usług pozostałych , Pozostała działalność ,19 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień(umów) między ,05 jednostkami samorządu terytorialnego 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolnictwo wyższe , Pomoc materialna dla studentów , Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów , Zakup materiałów i wyposażenia , OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne ,24 Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego 2560 Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ratownictwo medyczne wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia ,42 zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,90

24 Świadczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych Domy pomocy społecznej , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup leków i materiałów medycznych , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych , Rodziny zastępcze , Świadczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , świadczenia społeczne , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze świadczenia społeczne Powiatowe centra pomocy rodzinie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,78 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ , Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,16

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 lutego 28 r. Nr 27 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 63 - Nr XII/198/7 z dnia 2 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2003 roku Toruń, sierpień 2003 rok SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/88/07 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XVII/88/07 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 r. Uchwała Nr XVII/88/07 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu powiatu na 2008 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. e, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XVII/215/03 z dnia 30.12.2003 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2004 1 2 3 4 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 50 48 96,2% 01008 Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P. 50 50 48 96,2% 020 LEŚNICTWO 111 315 111 315 106 120 95,3% 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Olkuskiego na 2015 r. ustalonym uchwałą nr KI-411/75/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2006 r. Nr 84 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 1451 Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia. 801 Oświata i wychowanie 90 945,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia. 801 Oświata i wychowanie 90 945,00 Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/149/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące 1 187 990,26 801

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. BP.I-3012-2-7/09 arządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 323/2005 ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2005 r

U C H W A Ł A NR 323/2005 ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2005 r U C H W A Ł A NR 323/2005 ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2005 r w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu na 2006 rok Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego oraz planu finansowego SP ZOZ Świecie za 2007 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego oraz planu finansowego SP ZOZ Świecie za 2007 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego oraz planu finansowego SP ZOZ Świecie za 2007 rok 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Część tabelaryczno graficzna... 5 1.1. Dochody budżetowe... 5 1.2. Wydatki

Bardziej szczegółowo

217/2004. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 02.07.2004 BP.I-3012-2-18/04. Zarządzenie Nr 217/2004. Prezydenta Miasta Radomia

217/2004. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 02.07.2004 BP.I-3012-2-18/04. Zarządzenie Nr 217/2004. Prezydenta Miasta Radomia i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 02.07.2004 217/2004 BP.I-3012-2-18/04 Zarządzenie Nr 217/2004 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r.

P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r. P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Nr 9 - zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe

Zestawienie Nr 9 - zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe Zestawienie Nr 9 - zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 11 081 729,08 32 114,00

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2007 r. Nr 118 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1653 Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok Uchwała Nr 172 / XXXVI / 213 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku DZIAŁ, ROZDZIAŁ PARAGRAF KLASYFIKACJA BUDśETOWA PLAN w złotych WYKONA- NIE w złotych 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 0750 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/2011 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 30 września 2011 r.

Uchwała Nr 129/2011 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 30 września 2011 r. Uchwała Nr 129/2011 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu Powiatu Jarosławskiego na 2011 rok. Na podstawie art.212, i art. 257 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo