Wykonanie dochodów budżetowych za okres od r.do r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od r.do r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,00 96,89% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 96,89% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,00 96,81% Wpłaty z zysku jednoosobowych społek Skarbu 0730 Państywa lub spółek jednostek samorządu , ,00 100,00% terytorialnego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,00 96,23% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 3 500, ,00 100,51% osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności nieruchomości , ,00 99,89% 0920 Pozstałe odsetki 2 500, ,00 97,28% Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 5 378, ,00 100,00% zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,00 100,00% Cmentarze , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżace realizowane przez gminę na 2020 podstawie porozumień z organami administracji 2 000, ,00 100,00% rządowej Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 101,18% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,52% 0970 Wpływy różnych dochodów 2 100, ,00 126,52% Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00%

2 75095 Pozostała działalność 2 700, ,00 127,44% 0830 Wpływy z usług 0,00 825,00 0,00% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 200,00 200,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500, ,00 96,64% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 99,34% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 411, ,00 100,00% 2 411, ,00 100,00% Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 99,23% Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 99,23% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,00 104,59% Straż Miejska , ,00 102,63% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 0570 ludności , ,00 102,63% Pozostała działalność 0,00 315,00 0,00% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 0570 ludności 0,00 315,00 0,00% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ , ,00 103,10% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000, ,00 106,22% 6 000, ,00 100,62% 0,00 336,00 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz , ,00 99,78% podatków i opłat lokalnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 100,72% 0320 Podatek rolny , ,00 72,07% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 100,92% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,00 94,54% 0370 Podatek od posiadania psów 9 000, ,00 95,80% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 97,56%

3 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności 0450 urzędowe 2 000, ,00 150,75% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 93,04% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 830,00 830,00 100,00% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat , ,00 101,46% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na , ,00 97,42% podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 90,55% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 alkoholu , ,00 100,00% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 99,94% Wpływy z różnych rozliczeń 7 000, ,00 103,07% 0690 Wpływy z różnych opłat 7 000, ,00 103,07% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 108,94% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100,50% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 159,60% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 100,08% Część oświatowa subwencji ogółnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytrialnego , ,00 100,00% 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100,00% Część rekompensująca subwencji ogółnej dla gmin 756,00 756,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 756,00 756,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogółnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe 8 000, ,00 183,66% 0920 Pozostałe odsetki 8 000, ,00 105,36% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,00 123,31% Szkoły podstawowe 4 914, ,00 100,00%

4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 914, ,00 100,00% Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół , ,00 125,12% 0830 Wpływy z usług , ,00 123,77% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 879,00 0,00% Pozostała działalność 150,00 150,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 150,00 150,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,00 99,59% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 99,31% , ,00 99,31% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% 6 218, ,00 100,00% 6 218, ,00 100,00% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 101,62% 0830 Wpływy z usług , ,00 128,38% Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00%

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 513,00 0,00% 0830 Wpływy z usług 0,00 513,00 0,00% Pozostała działalność , ,00 98,81% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 6 100, ,00 86,07% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,00 99,92% Gospodarka odpadami , ,00 100,00% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4 100, ,00 97,90% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 4 100, ,00 97,90% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 100,00% Biblioteki , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżace realizowane przez gminę na 2020 podstawie porozumień z organami administracji 6 697, ,00 100,00% rządowej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Pozostała działalność 2 700, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 700, ,00 100,00% Razem , ,00 100,69%

6 Załącznik Nr 2 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie wydatków budżetowych za okres od r.do r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,00 99,74% Melioracje wodne , ,00 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 99,98% Izby rolnicze 2 000, ,00 95,55% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 000, ,00 95,55% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 96,18% Drogi publiczne gminne , ,00 96,18% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 96,55% - Modernizacja ulicy Dworcowej , ,00 95,03% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 95,03% 630 TURYSTYKA , ,00 83,22% Pozostała działalność , ,00 83,22% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 980, ,00 99,95% 4300 Zakup usług pozostałych 9 020, ,00 75,83% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,00 93,14% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2 000, ,00 80,40% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 80,40% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 93,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300, ,00 92,54% 4260 Zakup energii , ,00 93,60% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 91,11% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , ,00 99,99% Pozostała działalność , ,00 88,87% 4300 Zakup usług pozostałych 15,00 15,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 88,87% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,00 99,05% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 99,95% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 99,95% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% Cmentarze , ,00 98,92%

7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 700, ,00 98,11% 4260 Zakup energii 3 200, ,00 98,13% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 40,00 40,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 500, ,00 99,68% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 98,92% - Cmentarz komunalny w Nowej Chełmży Pozostała działalność 3 500, ,00 94,29% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 93,60% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 fizycznych 500,00 492,00 98,40% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 98,41% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 200, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 100,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 98,12% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99,51% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 87,93% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 87,15% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 98,94% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodzeń 5 000, ,00 85,64% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000, ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99,17% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 99,16% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,00 99,79% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 1 000,00 509,00 50,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 98,59% 4260 Zakup energii , ,00 93,77% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 080, ,00 93,06% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 99,58% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,00 91,39% 4430 Różne opłaty i składki 7 000, ,00 98,46% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 99,98% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 96,70% Pozostała działalność , ,00 95,18% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodzeń 4 100, ,00 47,29% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 97,01% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 88,58% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 88,79% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 200, ,00 98,89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 87,65% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 650,00 440,00 26,67% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 99,53%

8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 99,34% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 411, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 911,00 911,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500, ,00 100,00% Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 99,23% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 240, ,00 98,76% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 807, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 908,00 908,00 100,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,00 98,71% Straż Miejska , ,00 98,69% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodzeń 5 250, ,00 99,50% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 98,48% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000, ,00 99,49% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 99,64% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 100, ,00 98,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 620, ,00 95,98% 4260 Zakup energii 2 150, ,00 77,07% 4300 Zakup usług pozostałych 8 000, ,00 98,76% 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 67,00 67,00% 4430 Różne opłaty i składki 2 460, ,00 99,63% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 750, ,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,00 99,12% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, ,00 98,53% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 100,00% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ , ,00 99,17% Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych , ,00 99,17% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 416,00 83,20% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 99,52% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,00 88,45% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 87,48% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 99,08% 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów , ,00 85,81%

9 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę , ,00 99,45% samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 1 830, ,00 100,00% 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , ,00 99,35% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,00 99,94% Szkoły podstawowe , ,00 100,00% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodzeń 7 692, ,00 99,96% 3250 Stypendia różne 832,00 831,00 99,88% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 99,98% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 99,73% 4260 Zakup energii , ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 055, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 99,81% 4430 Różne opłaty i składki 3 868, ,00 99,95% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% Przedszkola , ,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu 2510 budżetowego , ,00 100,00% - Przedszkole Nr , ,00 100,00% - Przedszkole Nr , ,00 100,00% Gimnazja , ,00 100,00% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodzeń 9 652, ,00 100,00% 3250 Stypendia różne 106,00 106,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 206, ,00 99,99% 4260 Zakup energii , ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 398, ,00 99,43% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 99,99% 4430 Różne opłaty i składki 1 680, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół , ,00 99,49% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 631, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 99,97% 4260 Zakup energii 1 470, ,00 99,93% 4270 Zakup usług remontowych 8 533, ,00 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 99,97%

10 4410 Podróże służbowe krajowe 301,00 300,00 99,67% 4430 Różne opłaty i składki 106,00 106,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 522, ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 600,00 12,00% Szkoły artystyczne , ,00 100,00% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego , ,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% Pozostała działalność 150,00 150,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150,00 150,00 100,00% 851 OCHRONA ZDROWIA , ,00 99,55% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 99,55% Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie 2630 zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99,75% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99,51% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 200, ,00 96,17% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000, ,00 93,08% 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 473,00 94,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 99,86% 4260 Zakup energii 4 400, ,00 98,20% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 99,91% 4430 Różne opłaty i składki 350,00 300,00 85,71% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 964,00 96,40% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,00 99,58% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,00 99,31% ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , ,00 99,27% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 688,00 688,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00% 4260 Zakup energii 671,00 671,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 661, ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 45,00 45,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 812,00 812,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z , ,00 100,00% pomocy społecznej 4130 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne , ,00 100,00% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 99,99% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 99,99%

11 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% Dodatki mieszkaniowe , ,00 99,98% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 99,98% Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 6 218, ,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 6 218, ,00 100,00% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 98,69% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodzeń 4 400, ,00 95,95% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 98,36% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 99,89% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 99,49% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,00 98,49% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 650,00 621,00 95,54% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 99,43% 4260 Zakup energii 2 700, ,00 99,59% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 267,00 89,00% 4430 Różne opłaty i składki 2 700, ,00 99,56% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,00 99,92% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 99,92% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 99,99% Świetlice szkolne , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 556, ,00 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 99,98% Pozostała działalność , ,00 99,92% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 600, ,00 99,97% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 430, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 200, ,00 99,85% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,00 97,30% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 100,00% Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu 2650 budżetowego , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% Gospodarka odpadami , ,00 99,95% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 99,95% Oczyszczanie miast i wsi , ,00 97,93% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 97,93% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 95,82%

12 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 95,82% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 97,68% 4260 Zakup energii , ,00 96,51% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 99,76% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,20% Pozostała działalność , ,00 94,76% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 84,20% - Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim , ,00 82,71% - Wystrój świąteczny , ,00 98,30% - Inwestycje noworozpoczynane , ,00 96,32% Budowa kolektora A i D , ,00 91,50% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 91,50% Sieć wodociągowa rozdzielcza w Chełmży w ulicach: Turystycznej, Spacerowej, Kościuszki, Rekreacyjnej, Pensjonatowej, zasilanie plaży, Letniskowej, Widokowej, Wczasowej , ,00 97,66% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 97,66% Targowisko Miejskie , ,00 91,50% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 91,50% - Inwestycje kontynuowane , ,00 99,96% Odwodnienie ul. Prusa - Kochanowskiego , ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% Sieć wodociągowa Groszkowskiego , ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% Sieć wodociągowa Depczyńskiego, Dorawy , ,00 99,81% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,81% Sieć wodociągowa Zagrodzkiego , ,00 99,95% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,95% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 100,00% Biblioteki , ,00 100,00% 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury , ,00 100,00% Ochrona i konserwacja zabytków , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,00 100,00% 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 900,00 900,00 100,00% 4210 Zakup usług pozostałych 1 800, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,00 99,19% Pozostała działalność , ,00 99,19% Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie 2630 zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% 3250 Stypendia różne 1 000,00 902,00 90,20% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 92,17% Razem , ,00 98,48%

13 Dochody zlecone na 2004 rok za okres od r.do r. Załącznik Nr 3 do sprawozdania za 2004 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 378, ,00 100,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 378, ,00 100,00% 5 378, ,00 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 100,00% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 99,34% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 411, ,00 100,00% 2 411, ,00 100,00% Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 99,23% Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 99,23% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,00 99,45% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 99,31%

14 Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , ,00 99,31% , ,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% 6 218, ,00 100,00% 6 218, ,00 100,00% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,00 100,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% Razem , ,00 99,48%

15 Wydatki zlecone na 2004 rok za okres od r.do r. Załącznik Nr 4 do sprawozdania za 2004 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 100,00% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 200, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 100,00% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 99,34% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 411, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 911,00 911,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500, ,00 100,00% Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 99,23% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 240, ,00 98,76% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 807, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 908,00 908,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,00 99,45% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 99,31% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 99,27% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 688,00 688,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00% 4260 Zakup energii 671,00 671,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 661, ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 45,00 45,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 812,00 812,00 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych , ,00 100,00%

16 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy , ,00 100,00% społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 100,00% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 6 218, ,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 6 218, ,00 100,00% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,00% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 3020 do wynagrodzeń 600,00 600,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, ,00 100,00% 4260 Zakup energii 500,00 500,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 50,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 300,00 300,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 2 000, ,00 100,00% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 0,00 0,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 573,00 0,00 0,00% Razem , ,00 97,70%

17 Załącznik Nr 5 do sprawozdania za 2004 rok Dochody celowe na zadania własne na 2004 rok za okres od r.do r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 064, ,00 100,00% Szkoły podstawowe 4 914, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 914, ,00 100,00% Pozostała działalność 150,00 150,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 150,00 150,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,00 100,00% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% , ,00 100,00% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Razem , ,00 100,00%

18 Załącznik Nr 6 do sprawozdania za 2004 rok Wydatki celowe na zadania własne na 2004 rok za okres od r.do r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 064, ,00 100,00% Szkoły podstawowe 4 914, ,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 914, ,00 100,00% Pozostała działalność 150,00 150,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150,00 150,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,00 100,00% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 100,00% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,00% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodzeń 1 400, ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 100,00% 4260 Zakup energii 1 000, ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 350,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 700,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 700,00 700,00 100,00%

19 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500, ,00 100,00% Pozostała działalność , ,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 100,00% Razem , ,00 100,00%

20 Załącznik Nr 7 do sprawozdania za 2004 rok Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2004 rok za okres od r.do r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,00 100,00% Cmentarze , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 2 000, ,00 100,00% 6610 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 100,00% Biblioteki , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 6 697, ,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Pozostała działalność 2 700, ,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 700, ,00 100,00% Razem , ,00 100,00%

21 Załącznik Nr 8 do sprawozdania za 2004 rok Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2004 rok za okres od r.do r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,00 100,00% Cmentarze , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% - Cmentarz komunalny w Nowej Chełmży 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 100,00% Biblioteki , ,00 100,00% 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury , ,00 100,00% Pozostała działalność 2 700, ,00 100,00% 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 900,00 900,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800, ,00 100,00% Razem , ,00 100,00%

22 Załącznik Nr 9 do sprawozdania za 2004 rok. Załącznik przychodów i rozchodów klasyfikacja Nazwa przychody rozchody Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,1% Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,5% - Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Razem ,0% ,1% ,5%

23 SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW Nazwa pożyczkodawcy Spłata Spłata odsetek Nr pożyczki/kredytu Przeznaczenie pożyczki/kredytu NFOŚiGW Warszawa Kanalizacja sanit.na ODJ 3 Maja - II etap WFOŚiGW Toruń Zakup prasy hydraulicznej WFOŚiGW Toruń Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów WFOŚiGW Toruń Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów WFOŚiGW Toruń Budowa wysypiska śmieci - Kamionki 466/2001/Wn2/OW-km/P PT03017/02-znk PT03015/OZ-sk PT02021/OZ-ogk PT02020/OZ-bsk Pożyczki Ogółem PKO O/Chełmża Budowa sali gimnastycznej II/69/ BOŚ - Toruń Bieżąca działalność Bank Millennium - Toruń Oświata Bank Millennium - Toruń Bieżąca działalność Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego - Toruń Sieć wodociągowa BOŚ - Toruń Kanalizacja sanitarna - II etap Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego - Toruń Sieć wodociągowa 142/03/K/O/T 73/ /CWKT/ /193/ /01/ERT /26/ BS - Brodnica Kredyt w rachunku bieżącym Kredyty Bank BISE O/Chełmża /77300 Kredyt w rachunku bieżącym Ogółem Ogółem pożyczki i kredyty Razem

24 Załącznik Nr 9a do sprawozdania za 2004 rok. STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.XII.04 Nazwa pożyczkodawcy Przeznaczenie pożyczki Nr pożyczki Wysokość pożyczki Stan zadłużenia na 31.XII.04 NFOŚiGW Warszawa /2001/Wn2/OW-km/P Kanalizacja sanit.na ODJ 3 Maja - II etap WFOŚiGW Toruń Zakup pojemników do selektywnej zbiórki PT02021/OZ-ogk odpadów WFOŚiGW Toruń PT02020/OZ-bsk Budowa wysypiska śmieci - Kamionki WFOŚiGW Toruń Zakup hydraulicznej prasy komunalnej do PT03017/OZ-znk belowania odpadów WFOŚiGW Toruń Zakup pojemników do selektywnej zbiórki PT03015/OZ-sk odpadów Pożyczki Ogółem

25 Załącznik Nr 9b do sprawozdania za 2004 rok. STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW NA DZIEŃ 31.XII.04 Nazwa kredytodawcy Przeznaczenie kredytu Nr krdytu Wysokość kredytu Stan zadłużenia na 31.XII.04 Bank BISE O/Chełmża Działalność bieżąca Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego - Toruń /26/ Sieć wodociągowa Bank Millennium - Toruń /CWKT/01 Bieżąca działalność Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego - Toruń /193/ Sieć wodociągowa Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego - Toruń /97/ Sieć wodociągowa BOŚ - Toruń /03/K/O/T Bieżąca działalność BOŚ - Toruń /00/Wn-2/OW-OT/W98- Kanalizacja sanitarna na ODJ 3-go Maja - II 3/304 etap PKO O/Chełmża Sala gimnastyczna II/69/98 Bank Millennium - Toruń /2000 Zadania wynikające z zakresu oświaty Kredyty Ogółem

26 Załącznik Nr 9c do sprawozdania za 2004 rok. 1 2 Nazwa pożyczki, kredytu Kanalizacja sanitarno - deszczowa na ODJ 3- go Maja - II etap Pierwotna Kredyt Pożyczka Nazwa banku kwota kredytu Kwota spłacona do końca 2004 umorzenia ,00 Spłata w K BOŚ - Toruń , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 P NFOŚiGW - Warszawa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Sala gimnastyczna K PKO - Chełmża , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Kanalizacja sanitarna na ODJ 3-go Maja - II etap Zadania wynikające z realizacji zadań Gminy z zakresu oświaty 5 Działalność bieżąca K Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek (na dzień 31.XII.2004r.) K Bank Millennium - Toruń Bank Millennium - Toruń , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Sieć wodociągowa w ul. Puławskiego, Żeromskiego, Konopnickiej, Moniuszki K BGK - Toruń , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozbudowa międzygminnego wysypiska smieci w Kamionkach Dużych - gmina Łysomice Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów Zakup hydraulicznej prasy do belowania odpadów komunalnych Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów P P P P WFOŚiGW - Toruń WFOŚiGW - Toruń WFOŚiGW - Toruń WFOŚiGW - Toruń , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 11 Działalność bieżąca K BOŚ - Toruń , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Razem: , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Kredyt zaciągnięty w 2004 roku: 1 Sieć wodociągowa K BGK - Toruń , , , , , , , , ,00 0,00 2 Sieć wodociagowa rozdzielcza wraz z hydrantami przeciwpożarowymi podziemnymi w ul.: Turystyczna, Spacerowa, Pensjonatowa... K BGK - Toruń ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 3 Działalność bieżąca K BISE O/Chełmża ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 Razem: , , , , , , , , ,00 0,00 Ogółem, w tym: , , , , , , , , ,00 0,00 Kredyty , , , , , , , , ,00 0,00 Pożyczki , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 607 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20.12. 2012r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku DZIAŁ, ROZDZIAŁ PARAGRAF KLASYFIKACJA BUDśETOWA PLAN w złotych WYKONA- NIE w złotych 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 0750 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok Uchwała Nr 172 / XXXVI / 213 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 4040 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2007 r. Nr 118 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1653 Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2006 r. Nr 84 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 1451 Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2003 roku Toruń, sierpień 2003 rok SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r.

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r. Zarządzenie nr 0050/55/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2013r. w związku z zarządzeniem nr 0050/54/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 434/15/02

Uchwała Nr 434/15/02 Uchwała Nr 434/15/02 Zarządu Miasta w Starym Sączu z dnia 01 marca 2002 roku w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2001 rok Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 Na podstawie art. art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 lutego 28 r. Nr 27 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 63 - Nr XII/198/7 z dnia 2 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2012 rok. Na podstawie art. 267 i 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2013 WYDATKI

Budżet na rok 2013 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/414/13 z dnia 2013-09-25 WYDATKI Budżet na rok 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach OP Ośrodek Pomocy Społecznej 14 597 780,00 2 700,00

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006.

Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006. Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2012

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2012 Załącznik do Zarządzenia Wójta nr 12 /2013 z dnia 25.03.2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2012 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2012 Ogólne dane

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XVII/215/03 z dnia 30.12.2003 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2004 1 2 3 4 WYDATKI

Bardziej szczegółowo