Zgodnie z planem finansowym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zgodnie z planem finansowym"

Transkrypt

1 Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wpływy z usług , Pozostałe Dotacje celowe odsetki w ramach programów finansowanych z udziałem 2 000,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust Wpływy pkt.3 oraz z różnych ust. 3 pkt dochodów 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu , środków europejskich , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 5 166,00 Pozostała działalność , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gnim) ustawami , WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , Dostarczanie wody , Wpływy z usług Pozostałe odsetki , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,80 Drogi publiczne gminne , Wpływy z różnych opłat , Pozostałe odsetki 0, Wpływy z różnych dochodów 0, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka Wpływy z opłat gruntami za zarząd, i nieruchomościami użytkowanie i użytkowanie wieczyste , nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym Wpływy z tytułu charakterze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego , przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0, Wpływy z usług ,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki 0, Wpływy z różnych dochodów 0, Pozostała działalność 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00

2 Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 9 700, Cmentarze 9 700, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 700, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Urzędy Dotacje wojewódzkie celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gnim) ustawami , Starostwa powiatowe 548,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 548, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12,40 Wpływy z różnych dochodów 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6207 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 300,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gnim) ustawami 2 300, , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , Wpływy Podatek z od podatku działalności dochodowego gospodarczej od osób osób fizycznych fizycznych, opłacany w , formie karty podatkowej ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 0910 Odsetki cywilnoprawnych, od nieterminowych podatków wpłat i opłat z tytułu lokalnych podatków od osób i opłat prawnych i 500,00 innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 4 200, Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprownych 500,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 0910 Odsetki darowizn, od podatku nieterminowych od czynności wpłat cywilnoprawnych z tytułu podatków oraz i opłat podatków i 3 000,00 opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny , , ,00

3 Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn , , Podatek od czynności cywilnoprownych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 Wpływy Wpływy z innych opłat za lokalnych zezwolenie opłat na pobieranych sprzedaż napojów przez alkoholowych jednostki , samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 Podatek dochodowy od osób prawnych , RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe 0, , Pozostałe odsetki 0, Wpływy z różnych dochodów 0, Przedszkola , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Gimnazja 0, Pozostałe odsetki 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Dowożenie Państwa, jednostek uczniów samorządu do szkół terytorialnego lub innych jednostek , zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki 0,00

4 Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków Pozostała gmin), powiatów działalność (związków powiatów), samorządów województw, , pozyskane z innych źródeł ,03 Świadczenia 852 POMOC Odsetki od SPOŁECZNA dotacji rodzinne, oraz świadczenia płatności :wykorzystanych z funduszu alimentacyjnego niezgodnie z oraz składki ,00 przeznaczeniem na ubezpieczenia lub wykorzystanych emerytalne i z rentowe naruszeniem z ubezpieczenia procedur, o społecznego których ,00 Dotacje mowa celowe w otrzymane art. 184 ustawy, z budżetu pobranych państwa nienależnie na realizację lubw zadań 0900 nadmiernej bieżących wysokości 2 000,00 Dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych Wpływy ze jednostek gminie zwrotów samorządu (związkom dotacji oraz terytorialnego gnim) płatności, ustawami w tym związane wykorzystanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,00 niezgodnie 2360 ustawami Składki na ubezpieczenie z przeznaczeniem zdrowotne lub wykorzystanych opłacane za osoby z naruszeniem pobierające procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranychnienaleznie 9 725,00 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 2910 lub rodzinne w nadmiernej wysokości ,00 Dotacje celowe oraz za otrzymane osoby uczęstniczące z budżetu państwa w zajęciach na realizację w centrum zadań integracji bieżących społecznej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , zleconych gminie (związkom gnim) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 300, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Pozostałe odsetki 0, Wpływy z różnych dochodów 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań Wpływy bieżących z usług ,00 Dochody jednostek z zakresu samorządu administracji terytorialnego rządowej oraz związane innych z zadań realizacją 2010 zleconych zadań z zakresu gminie administracji (związkom gnim) rządowej ustawami oraz innych zadań zleconych , ustawami 0, Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gnim) ustawami , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, Pomoc Dotacje materialna celowe otrzymane dla uczniów z budżetu państwa na realizację własnych 0, zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka odpadami 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,19 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,16 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Wpływy z usług 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 Wpływy z różnych opłat 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00

5 Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej Pozostałe między jednostkami zadania w samorządu zakresie kultury terytorialnego na dofinansowanie 9 500, własnych zadań bieżących 9 500, Pozostała działalność , Wpływy Dotacje celowe z usługw ramach programów finansowanych z udziałem ,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust Pozostałe pkt.3 oraz ust. odsetki 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 0, środków europejskich , KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe europejskich w ramach oraz programów środków, o finansowanych których mowa z w udziałem art.5 ust.1 pkt.3 środków oraz europejskich ust. 3 pkt 5 i oraz 6 ustawy środków,, lub płatności o których w mowa ramach w art.5 budżetu ust.1 środków pkt.3 pkt 5 europejskich i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych , niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem Zadania w zakresie kultury fizycznej procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranychnienaleznie 0, lub w nadmiernej wysokości 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej Pozostała między jednostkami działalność samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2 500, własnych zadań bieżących 2 500,00

6 Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł.

7 Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł.

8 Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE W ydatki w zł. 010 ROLNICTW O I ŁOW IECTW O Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3020 W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznewj sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6050 W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,32 Strona 8

9 Dz. Rozdz. OKREŚLENIE W ydatki w zł W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Pozostała działalność 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny Dotacje transport celowe ptrzekazane zbiorowy gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstwie porozumień (umów) między jednostakami samorządu terytorialnego 4430 Różne opłaty i składki Drogi publiczne powiatowe 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań Drogi publiczne gminne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 6050 W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 630 TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki GOSPODARKA MIESZKANIOW A Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6050 W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 3020 W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6050 W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOW A Plany zagospodarowania przestrzennego 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych Cmentarze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Starostwa powiatowe 548, W ynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci internmet stacjonarnej publicznewj sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4100 W ynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 754 BEZPIECZEŃSTW O PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROW A Komendy powiatowe Policji 3000 W płaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne 3020 W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci internmet Różne opłaty i składki 6050 W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 W płaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci internmet Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4990 Uznanie błędne rachunku bankowego 6060 W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci internmet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznewj sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznewj sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6050 W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Inne formy wychowania przedszkolnego 2310 Dotacje celowe ptrzekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów) między jednostakami samorządu Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty 3020 W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci internmet Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dowożenie uczniów do szkół 3020 W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 6060 W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne 3020 W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność 3020 W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4171 W ynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4301 Zakup usług pozostałych 4411 Podróże służbowe krajowe 4421 Podróże służbowe zagraniczne 4431 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 803 SZKOLNICTW O W YŻSZE Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 851 OCHRONA ZDROW IA Zwalczanie narkomanii 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej 3110 Świadczenia społeczne Rodziny zastępcze 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3020 W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne Zasiłki stałe 3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 3020 W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń W ynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych stacjonarnej publicznewj sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3020 W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4280 Zakup usług zdrowotnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność 3119 Świadczenia społeczne 4017 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4019 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4137 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4177 W ynagrodzenia bezosobowe 4179 W ynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4287 Zakup usług zdrowotnych 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 854 EDUKACYJNA OPIEKA W YCHOW AW CZA Świetlice szkolne W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług pozostałych Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW ISKA Gospodarka odpadami 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 6050 W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oczyszczanie miast i wsi 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 6050 W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4300 Zakup usług pozostałych 6050 W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTW A NARODOW EGO Pozostałe zadania w zakresie kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektorów finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzadowej instytucji kultury Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzadowej instytucji kultury Pozostała działalność Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 6050 W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 926 KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe 3020 W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6050 W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej 2360 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego bieżących Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej Opłaty z tytułu publicznej zakupu sieci usług telefonicznej telekomunikacyjnych świadczonych w Pozostała działalność 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe , , , , ,34 W ynagrodzenia bezosobowe URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 300,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznewj sieci telefonicznej , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,72 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągnietych porzez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznewj sieci telefonicznej Dotacje celowe ptrzekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów) między jednostakami samorządu terytorialnego Dotacje celowe ptrzekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów) między jednostakami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznewj sieci telefonicznej 4300 Zakup usług pozostałych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Przeciwdziałanie udzielone w trybie alkoholizmowi art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 2360 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 społecznego ,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lib wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznewj sieci telefonicznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęstniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w , , , , , , , ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , , , ,44 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , , , , , ,00 Strona 9

10 Dz. Rozdz. OKREŚLENIE W ydatki w zł. OGÓŁEM ,99 Strona 10

11 ### 3 000, , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 Strona 11

12 4 054, , , , , ,61 204,84 29, , , ,11 ### , , , , , , , , , ,96 ### 6 870,00 50, ,00 ### , , , , ,00 500, , , , , , , , , , , , ,00 ### , , ,00 257, ,00 800, , ,00 ### , , ,19 465,83 70,76 11, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 198, ,00 ### 296,98 47, ,12 ### , , , , , , , , , , , , , , ,00 ### ,72 ### , ,60 ### , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 300, ,00 100,00 200,00 100, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 300, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 300, , , , , , , , , ,00 466,00 100, , , , , , , , , ,07 400, ,00 300, ,00 ### 6 750,00 ### 1 500, , , , , , , , , , ,00 ### , , , , , ,00 600, , , , , ,00 400, ,00 550,00 500, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 800, , ,00 800, , ,00 700, , , , , , , , ,00 ### , , , , , , ,35 314, , , , , , , , , , , , , ,59 ### , , , , , ,00 550, , , , , , ,00 ### , , , , , , , , , , , , ,00 ### 7 500, , , , , , , , , , , , ,00 ### 300, , ,00 672, , , ,00 300, ,30 300, , , , , , ,00 200,00 Strona 12

13 ,99 Strona 13

14 Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody przed zmianą w zł Zmniejszenie w zł Zwiększenie w zł Dochody po zmianie w zł Strona 14

15 Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody przed zmianą w zł Zmniejszenie w zł Zwiększenie w zł Dochody po zmianie w zł Strona 15

16 Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody przed zmianą w zł Zmniejszenie w zł Zwiększenie w zł Dochody po zmianie w zł Strona 16

17 Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody przed zmianą w zł Zmniejszenie w zł Zwiększenie w zł Dochody po zmianie w zł Strona 17

18 Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody przed zmianą w zł Zmniejszenie w zł Zwiększenie w zł Dochody po zmianie w zł OGÓŁEM ### Strona 18

19 Rozdz. OKREŚLENIE Wydatki przed zmianą w zł Zmniejszenie w zł Zwiększenie w zł Wydatki po zmianie w zł OGÓŁEM Strona 19

20 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 2012 rok WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ ROKU Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Plan dochodów w zł. Wykonanie dochodów w zł. % wykonania 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,30 17, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,30 9, Wpływy z usług , ,12 18, Pozostałe odsetki 2 000,00 608,68 30, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0,30 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6207 płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,50 1,04 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 6680 budżetowego 5 166, ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100,74 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 200, ,00 161,09 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gnim) ustawami , ,00 100,00 Strona 20 z 93

21 Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Plan dochodów w zł. Wykonanie dochodów w zł. % wykonania WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W 400 ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,13 42, Dostarczanie wody , ,13 42, Wpływy z usług , ,58 42, Pozostałe odsetki 5 000, ,55 104, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,09 126, Drogi publiczne gminne , ,09 126, Wpływy z różnych opłat , ,57 129, Pozostałe odsetki 0,00 522, Wpływy z różnych dochodów 0, ,42 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 6680 budżetowego , ,80 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,08 85, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,41 84,44 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości , ,06 37,71 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,15 51,69 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 0760 własności 0,00 443, Wpływy z usług , ,65 47,36 Strona 21 z 93

22 Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Plan dochodów w zł. Wykonanie dochodów w zł. % wykonania 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,97 125, Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Pozostała działalność 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 9 700, ,00 100, Cmentarze 9 700, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 2020 porozumień z organami administracji rządowej 9 700, ,00 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,36 72,86 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej , ,44 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 2020 porozumień z organami administracji rządowej , ,44 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 50,18 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gnim) ustawami , ,00 50, Starostwa powiatowe 548,00 276,00 50,36 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 jednostkami samorządu terytorialnego 548,00 276,00 50,36 Strona 22 z 93

23 Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Plan dochodów w zł. Wykonanie dochodów w zł. % wykonania Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12,40 821, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 795,57 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 2360 innych zadań zleconych ustawami 12,40 26,35 212,50 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 751 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 300, ,00 50,09 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 300, ,00 50,09 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gnim) ustawami 2 300, ,00 50,09 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA , ,72 100, Ochotnicze straże pożarne , ,72 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 200, ,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6207 płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,72 100,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 756 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ### ,13 45, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,99 40,36 Strona 23 z 93

24 Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Plan dochodów w zł. Wykonanie dochodów w zł. % wykonania Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej , ,89 34, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500, ,10 208,62 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,83 56, Podatek od nieruchomości , ,89 55, Podatek rolny 4 200, ,00 61, Podatek leśny , ,00 61, Podatek od środków transportowych , ,00 80, Podatek od czynności cywilnoprownych 500, ,00 300, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000, ,94 207,16 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,96 57, Podatek od nieruchomości , ,43 59, Podatek rolny , ,52 62, Podatek leśny , ,77 73, Podatek od środków transportowych , ,21 64, Podatek od spadków i darowizn , ,37 28,93 Strona 24 z 93

25 Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Plan dochodów w zł. Wykonanie dochodów w zł. % wykonania 0500 Podatek od czynności cywilnoprownych , ,67 49, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,99 51,61 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,70 25, Wpływy z opłaty skarbowej , ,50 55, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,17 42,35 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów 0480 alkoholowych , ,66 84,52 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 0490 odrębnych ustaw , ,05 19, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,84 95,82 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,65 41, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 40, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,65 92, RÓŻNE ROZLICZENIA ### ,49 60,44 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61,54 Strona 25 z 93

26 Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Plan dochodów w zł. Wykonanie dochodów w zł. % wykonania Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Różne rozliczenia finansowe , ,49 164, Pozostałe odsetki , ,49 164, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,24 54, Szkoły podstawowe 0, , Pozostałe odsetki 0,00 186, Wpływy z różnych dochodów 0, , Przedszkola , ,86 42,24 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2310 jednostkami samorządu terytorialnego , ,86 42, Gimnazja 0,00 574, Pozostałe odsetki 0,00 33, Wpływy z różnych dochodów 0,00 541, Dowożenie uczniów do szkół , ,62 77,69 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,97 77, Pozostałe odsetki 0,00 16,65 - Strona 26 z 93

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 4040 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r.

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r. Zarządzenie nr 0050/55/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2013r. w związku z zarządzeniem nr 0050/54/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok Uchwała Nr 172 / XXXVI / 213 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2007 r. Nr 118 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1653 Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 lutego 28 r. Nr 27 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 63 - Nr XII/198/7 z dnia 2 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2012 rok. Na podstawie art. 267 i 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Plan 203 r. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 8522 2020 6320

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM 743 600,00 852 POMOC SPOŁECZNA 743 600,00 61 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 85205 8522 2020 6320 2020

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 607 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20.12. 2012r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 Na podstawie art. art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2006 r. Nr 84 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 1451 Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH. Wyszczególnienie

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH. Wyszczególnienie Załącznik nr 2 PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Część Dział Rozdział Paragraf 42 Sprawy wewnętrzne 69 548 702 750 Administracja publiczna 69 548 702 75001 Urzędy naczelnych i centralnych

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2013 WYDATKI

Budżet na rok 2013 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/414/13 z dnia 2013-09-25 WYDATKI Budżet na rok 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach OP Ośrodek Pomocy Społecznej 14 597 780,00 2 700,00

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XVII/215/03 z dnia 30.12.2003 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2004 1 2 3 4 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r.

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania bud etu gminy, sprawozdania osób prawnych zaliczanych do podsektora samorz dowego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2003 roku Toruń, sierpień 2003 rok SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku DZIAŁ, ROZDZIAŁ PARAGRAF KLASYFIKACJA BUDśETOWA PLAN w złotych WYKONA- NIE w złotych 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 0750 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze

Bardziej szczegółowo