DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu Powiatu Ostródzkiego za 2004 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie ZARZĄDZENIE: Nr 11/05 Burmistrza Olsztynka z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Olsztynek za 2004 rok UCHWAŁA Nr XXXIV/214/05 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu Powiatu Ostródzkiego za 2004 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie. Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, zm. przen. Dz. U. z 2001 r. Nr 88, poz. 961, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz i Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1 Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Powiatu w Ostródzie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Powiatu Ostródzkiego za 2004 rok, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budŝetu Powiatu w Ostródzie, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie, zaopiniowanym pozytywnie przez Warmińsko-Mazurską Regionalną Izbę Obrachunkową, udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie z tytułu wykonania budŝetu powiatu za 2004 rok. 2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Ostródzie Jerzy Grubba

2 Dział Rozdział Wyszczególnienie Sprawozdanie z wykonania budŝetu Powiatu Ostródzkiego za 2004 rok Wykonanie planu budŝetu powiatu na 2004 rok Plan budŝetu na 2004 rok Plan dochodów budŝetu na Wykonanie planu dochodów Wskaźnik (7:6) Odchylenia od planu (7-6) Struktura wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,69% ,16% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,97% -14 0,07% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,97% -14 0,07% powiat Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych ,00% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności ,00% Ochrona roślin ,00% ,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2120 zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie ,00% ,00% porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność ,44% ,09% Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i 0580 innych jednostek organizacyjnych 5 5 0,00% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,43% ,09% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat ,00% 020 LEŚNICTWO ,59% ,23% Gospodarka leśna ,59% ,23% środki otrzymane od poz. jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych ,59% ,23% Nadzór na gospodarką leśną ,00% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności 0 0,00% 600 TRANSPORT ,80% ,64% Drogi publiczne powiatowe ,80% ,64% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności ,00% Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i 0580 innych jednostek organizacyjnych ,00% 0830 Wpływy z usług ,20% 885 0,02% 0920 Pozostałe odsetki ,00% ,01% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,89% 292 0,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów 6292 pozyskane z innych źródeł ,00% 0 0,50% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów 6290 pozyskane z innych źródeł ,00% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora ,00% 0 0,10% finansów publicznych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,57% ,69% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,57% ,69% Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości ,60% 161 0,00% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności ,00% Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i 0580 innych jednostek organizacyjnych ,00% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,50% 102 0,00% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,76% ,26% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 nieruchomości ,04% ,97% 0830 Wpływy z usług ,17% ,03% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatku i opłat ,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,80% ,34% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,00% 0 0,09% powiat 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,27% ,54% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,03% Wpłaty do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych 2370 zakładu budŝetowego ,03% Prace geodezyjne i kartograficzne ,99% -3 0,07%

3 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,99% -3 0,07% powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00% 0 0,01% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,00% 0 0,01% powiat Nadzór budowlany ,16% 405 0,44% 0920 Pozostałe odsetki ,33% 415 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% -9 0,35% Dotacje celowe z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 6410 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi ,00% -1 0,09% przez powiat ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,17% ,29% Urzędy wojewódzkie ,00% 0 0,38% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,00% 0 0,38% powiat Starostwa powiatowe ,63% ,83% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,43% ,61% Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i 0580 innych jednostek organizacyjnych ,00% 0830 Wpływy z usług ,54% ,05% Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników 0840 majątkowych ,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatku i opłat ,00% 0920 Pozostałe odsetki ,83% ,02% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pienięŝnej ,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,39% ,09% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2130 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00% 0 0,01% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa 2330 na zadania bieŝące realizowane na podstawie ,00% 0 0,01% porozumień między j.s.t Wpływy do budŝetu ze środków specjalnych ,06% 69 0,01% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora ,00% 0 0,02% finansów publicznych Komisje poborowe ,00% 0 0,07% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,00% 0 0,07% powiat Pozostała działalność ,01% 0830 Wpływy z usług ,01% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,05% ,10% Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,05% ,10% 0920 Pozostałe odsetki ,10% ,01% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,30% ,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,00% ,84% powiat Dotacje celowe z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 6410 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi ,00% 0 1,24% przez powiat DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE ,74% ,85% POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Udział powiatów w podatkach stanowiących dochody budŝetu państwa ,74% ,85% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,66% ,36% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,95% ,48% RÓśNE ROZLICZENIA ,04% ,90% Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t ,00% 0 51,70% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00% 0 51,70% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst ,00% 0 1,35% 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów ,00% 0 1,35% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00% 0 7,56% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00% 0 7,56% Subwencja równowaŝąca ,00% 0 1,19% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00% 0 1,19% RóŜne rozliczenia finansowe ,10% ,10%

4 Pozostałe odsetki ,69% ,10% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00% OŚWIATA I WYCHOWANIE ,26% ,71% Licea ogólnokształcące ,04% ,11% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego ,09% ,07% 0920 Pozostałe odsetki ,73% ,01% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,94% ,03% Szkoły zawodowe ,25% ,33% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,34% ,14% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,49% ,06% Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników 0840 majątkowych ,00% 0920 Pozostałe odsetki ,14% ,02% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pienięŝnej ,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,19% ,06% 2390 Wpływy do budŝetu ze środków specjalnych ,00% 0 0,02% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2700 powiatu, pozyskane z innych źródeł ,00% 0 0,01% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli ,17% ,25% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,33% 650 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,99% -1 0,01% 2390 Wpływy do budŝetu ze środków specjalnych ,00% 0 0,22% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,16% ,02% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2133 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,16% ,02% Pozostała działalność ,00% 0 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2130 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00% 0 0,00% OCHRONA ZDROWIA ,21% ,75% Szpitale ogólne ,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00% środki otrzymane od poz. jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych ,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia ,00% ,74% zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2110 zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie ,00% ,74% porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność ,00% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pienięŝnej ,00% POLITYKA SPOŁECZNA ,51% ,64% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,37% ,87% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,06% ,04% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,50% ,00% Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników 0840 majątkowych ,14% 617 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatku i opłat ,00% 4 0,00% 0920 Pozostałe odsetki ,91% ,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,07% ,04% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2130 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00% 0 4,61% Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieŝące realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,00% 0 0,03% samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów ,94% -45 0,13% publicznych Domy pomocy społecznej ,27% ,68% 0830 Wpływy z usług ,30% ,68% Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników 0840 majątkowych ,00% 0920 Pozostałe odsetki ,60% 476 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2130 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00% 0 2,69% 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych ,00%

5 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 6430 realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych ,00% 0 0,32% powiatu Rodziny zastępcze ,68% ,05% 0830 Wpływy z usług ,15% ,01% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,08% ,04% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,12% -89 0,02% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,12% -89 0,02% powiat Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,00% 0 0,01% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,00% 0 0,01% powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie ,18% ,01% 0920 Pozostałe odsetki ,27% ,00% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pienięŝnej ,00% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2700 powiatu, pozyskane z innych źródeł ,01% Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ,11% ,50% Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności ,94% ,39% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pienięŝnej ,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,94% ,39% powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,25% ,11% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,25% ,11% Powiatowe urzędy pracy ,60% 749 0,00% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,40% 349 0,00% 0920 Pozostałe odsetki ,00% 400 0,00% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,64% ,99% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,07% ,62% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,88% ,10% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,61% ,03% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,60% ,05% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2133 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,99% -2 0,04% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów ,00% 0 0,40% publicznych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 6430 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych ,00% ,00% powiatu Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne ,33% 518 0,00% 0920 Pozostałe odsetki ,17% 505 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00% 2390 Wpłaty do budŝetu ze środków specjalnych ,00% Placówki wychowania pozaszkolnego ,01% 0920 Pozostałe odsetki ,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,01% Internaty i bursy szkolne ,00% ,04% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,32% ,02% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00% 0 0,01% Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników 0840 majątkowych ,00% 0920 Pozostałe odsetki ,00% ,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,81% 965 0,01% Pomoc materialna dla uczniów ,00% 0 0,31% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2130 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00% 0 0,31% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00% 0 0,02% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2133 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00% 0 0,02% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,37% 150 0,00% Pozostała działalność ,37% 150 0,00%

6 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,37% 150 0,00% Kultura fizyczna i sport ,00% 0 0,00% Pozostała działalność ,00% 0 0,00% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,00% 0 0,00% DOCHODY OGÓŁEM ,45% ,00% Plan dochodów budŝetu powiatu na 2004 rok Lp. Wyszczególnienie Plan na 2004 r. wg uchwały budŝetowej Plan na 2004 r. po zmianach Wykonanie planu 2004 r. Wskaźnik % (4:3) Struktura procentowa Wskaźnik % (5:4) Plan Wykonanie 2004 r r I. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 97,66% 7,57 7,36 II. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 279,95% 0,17 0,48 III. Dochody z majątku powiatu ,40 96,65% 1,76 1,70 1 ze sprzedaŝy ,00 95,04% 1,02 0,97 2 z dzierŝawy ,66 98,86% 0,74 0,73 III. Wpłaty jednostek organizacyjnych powiatu ,78 116,48% 1,65 1,92 IV. Pozostałe dochody ,33 108,14% 5,69 6,13 A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV) ,65 104,81% 16,86 17,59 V. Subwencja ogólna ,75 100,00% 62,08 61,81 VI. Ogółem dotacje ,58 98,27% 21,06 20,60 1 Dotacje celowe na zadania własne powiatu ,16 96,70% 8,33 8,02 2 Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację ,93 99,25% 11,51 11,37 zadań słuŝb, inspekcji i straŝy 3. Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia) ,06% 0,05 0,05 4 Inne dotacje ,76 99,99% 1,17 1,16 5. B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI) ,69 99,56% 83,14 82,41 DOCHODY OGÓŁEM (A+B) ,09 100,45% 100,00 100,00 Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie planu wydatków budŝetu powiatu na 2004 rok Plan budŝetu na 2004 wg Uchwały budŝetowej Plan na Wykonanie planu wydatków 2004 r. Wskaźnik (7:6) Odchylenia od planu (7-6) Struktura wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,89% ,16% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,97% -14 0,08% 4300 Zakup usług pozostałych ,97% -14 0,08% Ochrona roślin ,00% ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% ,00% Pozostała działalność ,70% ,09% 4300 Zakup usług pozostałych ,70% ,09% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4530 Podatek od towarów i usług ,00% 020 LEŚNICTWO ,01% ,26% Gospodarka leśna ,39% ,22% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,39% ,22% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Nadzór nad gospodarką leśną ,37% ,03% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,70% ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,22% ,03% Pozostała działalność ,00% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 fizycznych 0 0 0,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,37% ,46% Drogi publiczne powiatowe ,37% ,46% Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu 2310 stołecznemu Warszawie na zadania bieŝące realizowane ,00% 0 0,39% na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% 0 0,02% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,14% ,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 0 0,06% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,49% ,19% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% -1 0,04% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych ,00% 0 0,01% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% -1 0,43% 4260 Zakup energii ,00% 0 0,04% 4270 Zakup usług remontowych ,00% -1 0,20% 4300 Zakup usług pozostałych ,92% ,49%

7 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,94% -1 0,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,98% -1 0,01% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% -1 0,06% 4480 Podatek od nieruchomości ,97% -1 0,01% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 fizycznych ,76% -1 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% -2 1,74% 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% 0 0,51% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,06% ,43% GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,70% ,42% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,70% ,42% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4260 Zakup energii ,73% ,02% 4270 Zakup usług remontowych ,78% ,01% 4300 Zakup usług pozostałych ,86% ,14% 4480 Podatek od nieruchomości ,48% -63 0,02% 4530 Podatek od towarów i usług ,11% ,02% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 fizycznych ,00% 0 0,07% 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00% -13 0,52% Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) ,99% -3 0,07% 4300 Zakup usług pozostałych ,99% -3 0,07% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00% 0 0,01% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 0 0,01% Nadzór budowlany ,00% -10 0,44% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% -1 0,24% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 0 0,01% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,98% -5 0,04% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,94% -2 0,01% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 0 0,02% 4300 Zakup usług pozostałych ,99% -1 0,01% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 0 0,01% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% -1 0,09% ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,54% ,61% Urzędy wojewódzkie ,31% ,41% Dotacje przedmiotowa otrzymana z budŝetu przez zakład 2650 budŝetowy ,00% 0 0,24% Wydatki na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00% ,02% własnych zadań bieŝących 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 0 0,11% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 0 0,01% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 0 0,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 0 0,00% Rady powiatów ,03% ,44% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,68% ,42% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,38% -51 0,01% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,90% -2 0,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,02% -20 0,00% Starostwa powiatowe ,39% ,58% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,12% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,73% ,23% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,98% -60 0,59% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,98% -10 0,09% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,29% ,96% 4260 Zakup energii ,87% ,12% 4270 Zakup usług remontowych ,39% ,02% 4300 Zakup usług pozostałych ,51% ,65% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,90% ,07% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,08% ,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,85% ,01% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,63% ,09% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,92% ,19% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,56% ,12% Komisje poborowe ,00% 0 0,07% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% 0 0,01% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 0 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 0 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 0 0,01% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 0 0,05% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 0 0,00% Pozostała działalność ,54% ,11% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,79% -86 0,07% 4300 Zakup usług pozostałych ,79% ,04% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,29% ,00% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,92% ,24% Komendy powiatowe Policji ,00% 0 0,04%

8 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,00% 0 0,04% publicznych Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00% ,20% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% 0 0,79% Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby 4020 cywilnej ,00% 0 0,03% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,85% -26 0,00% UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 4050 funkcjonariuszy ,00% 0 3,84% Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i 4060 nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00% -1 0,12% Nagrody roczne dla Ŝołnierzy zawodowych i 4070 nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00% 0 0,30% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 0 0,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,46% -68 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 0 0,39% 4220 Zakup środków Ŝywności ,00% 0 0,00% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych ,00% 0 0,00% 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia ,00% -1 0,05% 4260 Zakup energii ,00% 0 0,19% 4270 Zakup usług remontowych ,99% -1 0,02% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 0 0,03% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% -1 0,12% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,99% -1 0,03% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,00% 4500 Pozostałe opłaty na rzecz budŝetowe j.s.t ,00% 0 0,03% 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa ,92% -1 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% 0 0,88% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% 0 0,39% Pozostała działalność ,00% ,00% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% ,00% OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,85% ,78% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek j.s.t ,85% ,78% Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów 8070 wartościowych oraz poŝyczek i kredytów ,85% ,78% RÓśNE ROZLICZENIA ,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00% 4810 Rezerwy ,00% OŚWIATA I WYCHOWANIE ,94% ,49% Szkoły podstawowe specjalne ,00% -1 3,68% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% 0 0,10% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 0 2,40% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 0 0,19% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 0 0,48% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% -1 0,07% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 0 0,05% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 0 0,00% 4260 Zakup energii ,00% 0 0,16% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 0 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 0 0,02% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 0 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,19% Gimnazja specjalne ,41% ,34% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% 0 0,12% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,11% ,22% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 1 0,19% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% -1 0,44% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,99% -3 0,06% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 1 0,14% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 0 0,00% 4260 Zakup energii ,00% 0 0,01% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 0 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 0 0,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 0 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,16% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% Licea ogólnokształcące ,72% ,39% Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej szkoły lub 2540 innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej ,00% 0 0,49% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% 0 0,05% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% 0 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,62% ,53% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,95% ,46% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,84% ,23% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% -1 0,18% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,75% ,19% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,75% -57 0,04% 4260 Zakup energii ,99% -31 0,49%

9 Zakup usług remontowych ,10% ,14% 4300 Zakup usług pozostałych ,98% -13 0,13% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 0 0,02% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 0 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,44% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% Licea profilowane ,77% ,30% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,07% ,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99% -1 0,01% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,02% ,33% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,71% ,03% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 0 0,01% 4260 Zakup energii ,00% 0 0,05% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 0 0,02% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,04% Szkoły zawodowe ,25% ,21% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,46% ,20% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% 0 0,00% 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,00% 0 0,01% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,74% ,65% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99% -74 0,95% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,02% ,92% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,65% ,28% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych ,99% -1 0,02% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,72% ,40% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 1 0,07% 4260 Zakup energii ,49% ,31% 4270 Zakup usług remontowych ,43% ,41% 4300 Zakup usług pozostałych ,39% ,38% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 0 0,01% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 0 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,61% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,89% ,00% Zawodowe szkoły specjalne ,00% 0 0,27% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% 0 0,01% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 0 0,15% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 0 0,03% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 0 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 0 0,04% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 0 0,02% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,01% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,26% ,91% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% 0 0,02% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 0 3,13% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 0 0,25% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 0 0,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 0 0,08% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych ,00% 0 0,01% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,99% -3 0,06% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% -1 0,05% 4270 Zakup usług remontowych ,59% ,31% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,22% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% -1 0,18% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,44% ,18% 4300 Zakup usług pozostałych ,77% ,15% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,99% -1 0,03% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,68% -1 0,00% Pozostała działalność ,07% ,19% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,07% ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,63% ,02% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,17% Gospodarstwa pomocnicze ,84% ,03% Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu 2660 budŝetowego lub gospodarstwa pomocniczego ,84% ,03% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% OCHRONA ZDROWIA ,37% ,89% Szpitale ogólne ,53% ,01% Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych 4160 zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych ,53% ,01% jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego ,00% ,79% Pozostała działalność ,23% ,09%

10 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 2830 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów ,00% 0 0,01% publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,40% -48 0,01% 4300 Zakup usług pozostałych ,09% ,08% POLITYKA SPOŁECZNA ,29% ,79% Placówki opiekuńczo wychowawcze ,21% ,98% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów ,00% 0 1,72% publicznych 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,98% -2 0,02% 3110 Świadczenia społeczne ,17% ,19% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% -9 1,42% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% -1 0,13% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,57% ,27% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,68% ,04% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,99% -13 0,40% 4220 Zakup środków Ŝywności ,00% 0 0,26% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych ,00% 0 0,01% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 0 0,00% 4260 Zakup energii ,00% -1 0,11% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,70% ,11% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,04% -23 0,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 0 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,11% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,95% -60 0,20% Domy pomocy społecznej ,84% ,90% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów ,00% 0 0,46% publicznych 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,57% 116 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,98% ,52% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,98% -19 0,15% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,98% -27 0,29% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% -1 0,04% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,27% 489 0,31% 4220 Zakup środków Ŝywności ,00% 0 0,29% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych ,00% 0 0,01% 4260 Zakup energii ,00% 1 0,12% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 0 0,02% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 0 0,14% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 0 0,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 0 0,01% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,05% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 0 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,54% ,47% RODZINY ZASTĘPCZE ,09% ,31% 3110 Świadczenia społeczne ,05% ,30% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,03% -7 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,73% -12 0,01% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,12% -89 0,02% 3110 Świadczenia społeczne ,12% -89 0,02% Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,00% 0 0,01% 3110 Świadczenia społeczne ,00% 0 0,01% Powiatowe centra pomocy rodzinie ,94% ,47% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,85% ,27% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 0 0,02% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,67% ,05% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,19% ,01% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 0 0,02% 4260 Zakup energii ,97% -1 0,01% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 0 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,36% ,09% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 0 0,01% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,01% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 0 0,00% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów j.s.t ,00% 0 0,00% Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,00% -1 0,09%

11 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 2830 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów ,00% -1 0,09% publicznych Pozostała działalność ,00% 0 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,00% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,99% ,25% Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności ,94% ,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,98% -10 0,11% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 0 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,65% -49 0,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,57% -86 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 0 0,11% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 0 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% -1 0,14% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,74% -1 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% Powiatowe urzędy pracy ,00% 0 2,84% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% 0 0,00% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% 0 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 0 1,89% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 0 0,15% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 0 0,35% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 0 0,05% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 0 0,05% 4260 Zakup energii ,00% 0 0,11% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 0 0,03% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 0 0,11% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 0 0,02% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,08% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów j.s.t ,00% 0 0,00% 4580 Pozostałe odsetki ,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00% 0 0,01% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 0 0,01% Pozostała działalność ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,09% ,99% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,42% ,21% Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej szkoły lub 2540 innej placówki oświatowo-wychowawczej ,00% 0 1,55% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% 0 0,12% 3110 Świadczenia społeczne ,00% 0 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% -1 3,12% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 0 0,25% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,81% ,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,44% ,08% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,81% ,27% 4220 Zakup środków Ŝywności ,89% ,31% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych ,00% 0 0,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 4260 Zakup energii ,44% ,40% 4270 Zakup usług remontowych ,52% ,11% 4300 Zakup usług pozostałych ,67% ,18% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 0 0,01% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 0 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,20% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,83% ,48% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,80% ,50% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne ,05% ,42% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% 0 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,70% ,01% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,45% ,08% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,98% ,18% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,41% ,03% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,70% -28 0,02% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,34% -21 0,01% 4260 Zakup energii ,00% 0 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,93% -11 0,03% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,75% -7 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,07% Placówki wychowania pozaszkolnego ,06% ,18% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,21% ,14% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,94% -5 0,01% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,28% ,02%

12 Składki na Fundusz Pracy ,38% -90 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,40% -86 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,19% ,01% Internaty i bursy szkolne ,44% ,76% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% 0 0,01% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,02% ,01% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,48% ,68% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% -1 0,14% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,51% ,30% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,30% ,04% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych ,00% 0 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 0 0,00% 4260 Zakup energii ,00% 0 0,32% 4270 Zakup usług remontowych ,16% ,16% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 0 0,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 0 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,09% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% Pomoc materialna dla uczniów ,97% -51 0,32% 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,97% -51 0,32% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,29% ,05% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,44% -4 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,59% ,05% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,48% -9 0,00% Pozostała działalność ,00% 0 0,05% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,05% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,11% ,10% Biblioteki ,00% 0 0,03% Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu 2310 stołecznemu Warszawie na zadania bieŝące realizowane ,00% 0 0,03% na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Pozostała działalność ,93% ,08% Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu 2310 stołecznemu Warszawie na zadania bieŝące realizowane ,56% ,01% na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 2830 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów ,97% -4 0,03% publicznych 4300 Zakup usług pozostałych ,58% ,03% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,14% -72 0,01% KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,63% ,03% Pozostała działalność ,63% ,03% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 2830 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów ,25% ,01% publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,32% ,02% 4300 Zakup usług pozostałych ,58% ,00% OGÓŁEM ,45% ,00% Lp. Nazwa Wydatki budŝetu powiatu na rok 2004 (w zł) Plan na 2004 r. wg uchwały budŝetowej Plan na 2004 r. po zmianach Wykonanie planu 2004 r. Wskaźnik % (4:3) Struktura procentowa Wskaźnik % (5:4) Plan 2004 Wykonanie r r I Wydatki bieŝące, w tym: ,71 97,79 93,50 93,82 1 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 99,36 58,22 59,36 2 dotacje ,71 99,72 4,90 5,02 3 na obsługę długu j.s.t ,78 84,85 2,04 1,78 4 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych II Wydatki majątkowe, w tym: ,72 92,62 6,50 6,18 1 inwestycyjne ,72 92,62 6,50 6,18 w tym środki SAPARD ,03 100,00 0,50 0,51 WYDATKI OGÓŁEM ,53 97,45 100,00 100,00

13 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych powiatów i innych zadań zleconych ustawami w 2004 r. Dochody Klasyfikacja Dochody % wykonania Nazwa Dział Rozdział Plan Wykonanie planu Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,97% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00% Prace geodezyjne i kartograficzne ,99% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00% Nadzór budowlany ,00% Nadzór budowlany ,00% Urzędy Wojewódzkie ,00% Komisje poborowe ,00% Powiatowe Komendy PSP ,00% Powiatowe Komendy PSP ,00% Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00% Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,12% Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,00% Zespoły ds. orzekania ,94% RAZEM ,25% Wydatki Klasyfikacja Wydatki % Dział Rozdział Nazwa wykonania Plan Wykonanie planu Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,97% 4300 Zakup usług pozostałych ,97% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4443 RóŜne opłaty i składki ,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00% Prace geodezyjne i kartograficzne ,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,99% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Nadzór budowlany ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,94% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,99% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% Urzędy Wojewódzkie ,00% 2650 Dotacja przedmiotowa otrzymana z budŝetu przez zakład budŝetowy ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% Komisje poborowe ,00% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% Powiatowe Komendy PSP ,00% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,85% 4050 UposaŜenie Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00% Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 4060 funkcjonariuszy ,00%

14 Nagrody roczne dla Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 4070 funkcjonariuszy ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,46% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4220 Zakup środków Ŝywności ,00% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych ,00% 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,99% 4430 RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 4500 Pozostałe opłaty na rzecz budŝetów j.s.t ,00% 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa ,92% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00% 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00% Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,12% 3110 Świadczenia społeczne ,12% Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,00% 3110 Świadczenia społeczne ,00% Zespoły ds. orzekania ,94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,65% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,57% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,74% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% RAZEM ,25% Lp. Plan przychodów i rozchodów zakładów budŝetowych, gospodarstw pomocniczych środków specjalnych na 2004 rok. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku ogółem Przychody w tym: dotacja z budŝetu ogółem Wydatki w tym: wpłata do budŝetu Stan środków obrotowych na koniec roku I Zakłady budŝetowe ODGiK w Ostródzie II Gospodarstwa pomocnicze Warsztaty Szkolne przy ZSZiO w Morągu Gospodarstwo Pomocnicze Komunalno - Usługowe przy ZSR Dobrocin Centrum Edukacji Ekologicznej w Faltyjankach II. Środki specjalne w tym: 1 Zespół Szkół w Morągu rozdział Zespól Szkół w Saminie rozdział Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie rozdz rozdział ZSZiO w Morągu rozdz rozdz ZSZ im. Petofi w Ostródzie rozdz rozdz ZSZ im. Staszica w Ostródzie rozdz Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych rozdział rozdział Zespół Szkół Rolniczych Ostróda rozdział

15 Bursa Szkolna w Ostródzie rozdz SOSW w Ostródzie rozdz SOSW w Miłakowie rozdz SOSW w Szymanowie rozdz Starostwo Powiatowe Rozdz Dom Dziecka w Morągu rozdz DPS w Szyldaku rozdz DPS Molza rozdz PPP Ostróda rozdz Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie rozdz Ogółem Dochody i wydatki związane z zadaniami wspólnymi realizowanymi na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Klasyfikacja Dochody Wydatki Nazwa Dział Rozdział Plan Wykonanie Plan Wykonanie TRANSPORT Drogi publiczne powiatowe Dotacja na bieŝące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ostródy ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwo Powiatowe\ Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na 2333 podstawie porozumień między j.s.t POLITYKA SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- dotacja z Miasta Ostróda KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez inne j.s.t Dni Dziedzictwa kulturowego DoŜynki Powiatowe Biblioteki Powierzenie zadań biblioteki powiatowej dla biblioteki miejskiej OGÓŁEM Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyŝki budŝetowej w 2004 roku. Klasyfikacja Kwota Lp. Treść przychodów i Plan po zmianach Wykonanie rozchodów Plan wg Uchwały I. Planowane dochody II. Planowane wydatki NadwyŜka/Deficyt I-II Finansowanie III-IV III. Przychody ogółem: Kredyty zaciągane w bankach krajowych PoŜyczki Spłata poŝyczek udzielonych Prywatyzacja majątku NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych SprzedaŜ papierów wartościowych Inne rozliczenia (wolne środki z tyt. rozl. kred.) IV Rozchody ogółem: Spłata kredytu PoŜyczki udzielone Spłata poŝyczek Lokaty w bankach Wykup papierów wartościowych 982 Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

16 Wykaz szkół niepublicznych trzymujących dotację z budŝetu powiatu w 2004 roku. Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Rodzaj celu publicznego Kwota dotacji plan Kwota dotacji wykonanie Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie realizacja obowiązku szkolnego Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci z upośledzeniem umysłowym RAZEM Plan finansowy funduszu zagospodarowania zasobami geodezyjnymi i kartograficznymi Wyszczególnienie Plan na 2004 rok Wykonanie na 2004 rok I Stan funduszu na początek roku środki pienięŝne papiery wartościowe skarbu państwa naleŝności zobowiązania (minus) II Przychody Dotacje z Centralnego Funduszu GZGiK Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu GZGiK Przychody własne, w tym: grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych wpływy z opłat odsetki od nieterminowych wpłat pozostałe odsetki wpływy z róŝnych dochodów 0 49 III Wydatki w tym: Przelewy redystrybucyjne, w tym: Odpis 10% od przychodów własnych na fundusz centralny Odpis 10% od przychodów własnych na fundusz wojewódzki Wydatki bieŝące własne, w tym: zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług remontowych wydatki na rzecz osób fizycznych zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne, w tym: 0 0 wydatki własne dotacje inwestycyjne 0 0 IV Stan funduszu na koniec roku, w tym: środki pienięŝne papiery wartościowe Skarbu Państwa naleŝności zobowiązania (minus) Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w złotych) (w złotych) L.p. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na 2004 r r. I. Stan funduszy na początek roku, w tym: środki pienięŝne naleŝności 3. - zobowiązania materiały II. Przychody grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych pozostałe odsetki Przelewy redystrybucyjne III. Wydatki Wydatki bieŝące PodróŜe słuŝbowe krajowe Materiały i wyposaŝenie Usługi materialne Usługi niematerialne Przelewy redystrybucyjne 2. Wydatki majątkowe, w tym Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budŝetowych lub zakupy inwestycyjne

17 Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, IV. Stan funduszy na koniec roku, w tym: środki pienięŝne naleŝności zobowiązania 0 0 Dział Rozdział WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU OSTRÓDZKIEGO W 2004 ROKU Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe (5+9+10) 2004 rok środki własne zadania zlecone Planowane nakłady 2004 rok kredyty poŝyczki środki z innych źródeł Środki pochodzące z programu SAPARD Wykonanie RAZEM DZIAŁ Przebudowa ul. Weneckiej w Morągu Przebudowa drogi powiatowej Ostróda - Brzydowo - Osuwisko w Ornowie Przebudowa mostu na ul. Drwęckiej w Ostródzie Przebudowa drogi powiatowej Nr Stare Jabłonki- Mańki w km Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr Budwity - Jarnołtowo Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr Smykowo - Klonowo Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr Morąg - Sambród Dokumentacja na przebudowę ulicy powiatowej Al. Wojska Polskiego w Morągu Zakup urządzenia do przerobu asfaltu (recykler i skrapiarka) oraz młot udarowy i przecinarka do asfaltu Zakup ciągnika Zakup kosiarki wysięgnikowej Zakup przyczepy do ciągnika Zakup kosiarki rotacyjnej RAZEM DZIAŁ Zakup samochodu osobowego na potrzeby nadzoru budowlanego RAZEM DZIAŁ Dokumentacja na budowę Centrum UŜyteczności Publicznej Zakup kserokopiarki szt Zakup zestawów komputerowych Zakup projektora i laptopa Zakup drukarki z oprogramowaniem Zakup drukarki kolorowej RAZEM DZIAŁ Budowa budynku KPPSP wraz z Centrum Powiadamiania Ratunkowego I Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ostródzie Karoserowanie samochodu średniego ratowniczogaśniczego, uterenowionego (44) RAZEM DZIAŁ Modernizacja bryły D2 na internat SOSW Wykonanie robót wykończeniowych pomieszczeń dydaktycznych budynku warsztatów szkolnych ul PienięŜnego 8 na potrzeby CKU w Ostródzie 852 RAZEM DZIAŁ Zakup mikrobusu na potrzeby Domu Dziecka w Morągu Zakup pieca c.o. dla Domu Dziecka w Morągu Zakup mikrobusu na potrzeby DPS w Szyldaku Modernizacja wyposaŝenia technologicznego kuchni, pralni i kotłowni w DPS Szyldak RAZEM DZIAŁ Budowa pawilonu hipoterapii w SOSW Szymanowo Zakup mikrobusu na potrzeby SOSW w Miłakowie Zakup autobusu 17 - osobowego na potrzeby SOSW w Szymanowie Oporęczowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku internatu i szkoły w SOSW w Szymanowie OGÓŁEM w tym: środki obce Przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą z dnia 27 lutego 2004 roku plan dochodów i wydatków wykazywał deficyt w wysokości zł Dochody zaplanowano w wysokości zł, natomiast wydatki w wysokości zł W trakcie roku wielokrotnie dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków. Przyczyny zmian były bardzo róŝne. Wśród najwaŝniejszych zmian w planie dochodów naleŝy wymienić: - zmiany wynikające z decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, - zmiany wynikające ze zmian subwencji ogólnej, - zmiany dokonywane po pozyskaniu środków pozabudŝetowych, - zmiany w planie dochodów własnych wynikające z potrzeby urealnienia planu dochodów na skutek zmian cen rejestracji pojazdów i wydawanych praw jazdy oraz sprzedaŝy wcześniej nieplanowanych nieruchomości, - urealnienia dochodów z tytułu uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych. Największe zmiany po stronie wydatków wiązały się z: - podobnie jak po stronie dochodów decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, - urealnienia wydatków z tytułu obsługi kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich, - wprowadzania zmian w inwestycjach powiatu, - urealnienie wydatków jednostek w związku ze wzrostem ich potrzeb. Planowany deficyt budŝetowy na koniec roku zmienił się i wyniósł zł, na co złoŝyły się dochody w

18 wysokości zł oraz wydatki w łącznej wysokości zł Zmniejszenie deficytu o zł spowodowane było to głównie osiągnięciem większych dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej niŝ pierwotnie planowano, zrezygnowaniem z realizowania w 2004 r. niektórych inwestycji, oszczędnego gospodarowania środkami. Po zakończeniu roku budŝetowego okazało się, Ŝe rok zakończono nie deficytem a nadwyŝką w wysokości zł Przychody w 2004 r. przedstawiały się jak niŝej: - oszczędności z 2003 r. w wysokości zł, - kredyt bankowy zł, - spłata poŝyczki udzielonej dla PZOZ. SA w wysokości zł, Po spłacie rat kredytów bankowych w wysokości zł oraz po udzieleniu poŝyczki dla POZ. S.A. w Ostródzie w wysokości zł na rachunku bankowym budŝetu powiatu pozostały wolne środki w kwocie zł, które pozwolą na spłacenie części zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2004 r. (Zał. Nr 6). I. DOCHODY Zgodnie z uchwałą budŝetową na 2004 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego po zmianach wynosiły zł Na kwotę tę składały się: - dochody własne zł - subwencje zł - dotacje celowe zł Subwencje stanowią aŝ 64,68 % w dochodach ogółem, dotacje 21,16 %, natomiast dochody własne 14,16 %. Na dotacje celowe składają się dotacje na zadania rządowe w wysokości zł, dotacje na zadania własne w kwocie zł oraz pozostałe zł Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budŝetowej przedstawiał się następująco: - Dział Rolnictwo i łowiectwo zł - Dział Leśnictwo zł - Dział Transport zł - Dział Gospodarka zł mieszkaniowa - Dział Działalność usługowa zł - Dział Administracja publiczna zł - Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa - Dział Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zł zł - Dział RóŜne rozliczenia zł - Dział Oświata i wychowanie zł - Dział Ochrona zdrowia zł - Dział Polityka społeczna zł - Dział Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - Dział Edukacyjna opieka wychowawcza zł zł Zmiany planowanych dochodów budŝetu powiatu w trakcie jego realizacji spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty zł do kwoty zł tj. o 8,24 % więcej niŝ zakładano na początku roku, co stanowi kwotę wzrostu o zł. Lp. W poszczególnych grupach dochodów poziom ich kształtował się następująco: Wyszczegól nienie Plan wg uchwały budŝetowej Plan po zmianach Zmiana% 1 Dochody ,65 własne 2. Subwencje ,75 ogólne 3. Dotacje i ,58 porozumienia Razem ,09 Największe zmiany w planie dochodów tj. wzrost o 28,65 % nastąpiły w pozycji dochody własne. Powodem tak duŝego zwiększenia pierwotnego planu było przede wszystkim zwiększenie planu dochodów z tytułu wzrostu opłaty komunikacyjnej o 160,89% tj. o kwotę zł W pozycji dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat a takŝe inne dotacje i porozumienia, wzrost dochodów wyniósł 8,3%. ZłoŜyło się na to przede wszystkim z jednej strony zwiększenie dotacji otrzymanych od Wojewody na zadania własne o 22,16% z drugiej wzrost dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej o 5,93%. Nie planowano równieŝ w pierwszej wersji budŝetu dotacji celowych otrzymanych na zasadzie podpisanych porozumień, które wprowadzono do budŝetu w ciągu roku w łącznej kwocie zł Plan dochodów własnych wzrósł o 28,65 % w porównaniu do planu pierwotnego, na co wpłynęły głównie zmiany pozostałych dochodach własnych (wzrost dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej). Plan w zakresie subwencji wzrósł o 3,75 % w porównaniu do załoŝeń pierwotnych i to głównie z powodu wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej o zł tj. o 1,82 % oraz z uwagi na otrzymanie w ciągu roku uzupełnienia subwencji ogólnej o zł (pierwotnie nie planowanej). W poszczególnych działach klasyfikacji budŝetowej wykonanie dochodów przedstawiało się następująco: - Dział Rolnictwo i łowiectwo zł - Dział Leśnictwo zł - Dział Transport zł - Dział Gospodarka zł mieszkaniowa - Dział Działalność usługowa zł - Dział Administracja publiczna zł - Dział Bezpieczeństwo zł publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa - Dział Dochody od osób zł prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - Dział RóŜne rozliczenia zł - Dział Oświata i wychowanie zł - Dział Ochrona zdrowia zł - Dział Polityka społeczna zł - Dział Pozostałe zadania z zł zakresu polityki społecznej - Dział Edukacyjna opieka zł wychowawcza - Dział Kultura i ochrona 504 zł dziedzictwa narodowego - Dział Kultura fizyczna i sport 300 zł

19 Struktura dochodów przedstawia się następująco: Plan po Wykonanie zmianach - dochody własne 16,86% 17,59 % - subwencje 62,08%, 61,81 % - dotacje na zadania własne 8,33% 8,02% - dotacje na zadania z zakresu administracji 11,51% 11,37% rządowej - inne dotacje 1,22% 1,21% Z powyŝszego zestawienia wynika, Ŝe największy udział w dochodach ogółem mają dochody z tytułu wpływu subwencji ogólnej dla powiatów (ponad 60%) oraz dochody własne - ponad 17 %. W związku ze zmianą ustawy o dochodach moŝna zaobserwować znaczny wzrost udziału dochodów własnych w dochodach ogółem na rzecz zmniejszenia się udziału dotacji. Udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wyniósł ponad 11%. Dotacje na zadania własne utrzymały się na poziomie 8% w dochodów ogółem. W porównaniu do ubiegłego wzrósł poziom dotacji na zadania własne oraz poziom subwencji, natomiast zmalał poziom dotacji na zadania rządowe. Wzrosły równieŝ znacznie dochody własne w dochodach ogółem. W związku z powyŝszym bardzo waŝne jest dla budŝetu powiatu wykonanie przede wszystkim dochodów z tytułu subwencji i dotacji celowych, poniewaŝ ma to ścisły związek z realizacją planu wydatków w jednostkach organizacyjnych powiatu jak i innych jednostkach dotowanych przez powiat. Dochody własne na poziomie około 17% całych dochodów mają coraz większe w budŝecie i to głównie dzięki wzrostowi udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to konsekwencją zmiany przepisów o dochodach jednostek samorządów terytorialnych. Realizacja dochodów w ciągu 2004 roku w poszczególnych działach przedstawiała się jak niŝej: Dział Rolnictwo i łowiectwo Na dochody w tym dziale składają się głównie dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjnokartograficzne w kwocie zł (plan - 43 tys. zł),oraz dochody z tytułu dzierŝawy obwodów łowieckich w wysokości zł (plan - 53 tys. zł). Pozostałe dochody to wpływy z tytułu mandatów i kar pienięŝnych w kwocie 289 zł oraz wpływy z tytułu odsetek karnych w znikomej kwocie 2 zł wcześniej nie planowane. W dziele tym była planowana dotacja z budŝetu państwa na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł z przeznaczeniem na stację atestacji opryskiwaczy w Dobrocinie. Dotacja ta nie została wykorzystana z uwagi na zbyt późne podpisanie porozumienia. Ogółem w dziale 010 plan dochodów zrealizowano w 94,9%, w łącznej kwocie zł. Dział Leśnictwo Dochody w tym dziale to wpływy z ARiMR w wysokości zł z przeznaczeniem na zalesianie. Plan wykonano w 96,59 %. Dział Transport Planowane dochody w tym dziale w wysokości zł wykonano w 101,80 %. ZłoŜyły się na to środki otrzymane z SAPARD w wysokości zł na modernizację drogi powiatowej Stare Jabłonki-Mańki, środki z PFOŚiGW w wysokości zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia do rozdrabniania asfaltu. Obie te inwestycje zostały zrealizowane w 2004 r. Pozostałe dochody to wpływy za ścinkę drzewa zł, odsetki od środków pienięŝnych na rachunku bankowym zł, wpływy z róŝnych dochodów w wysokości zł oraz kary pienięŝne w łącznej wysokości zł Dział Gospodarka mieszkaniowa Dochody w tym dziale realizowane są w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wykonano je w 98,57 %. Nie zrealizowano planu dochodów z tytułu dzierŝawy majątku powiatu - o 17,24 % tj. o kwotę zł (kwota ta dotyczy nie uzyskania wpływów z dzierŝawy od POZ. S.A. w Ostródzie). Głównym dochodem w tym dziale są dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz dochody z tytułu najmu i dzierŝawy składników majątkowych. Planowano uzyskać dochody ze sprzedaŝy w wysokości zł, uzyskano zł ZłoŜyło się na to: - sprzedaŝ lokalu w Nowym Dworze za kwotę zł, - sprzedaŝ lokalu w Dobrocinie za kwotę zł, - sprzedaŝ nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym w Morągu przy ul. Ogrodowej za kwotę - sprzedaŝ dwóch lokali mieszkalnych w Szyldaku za kwotę - raty za sprzedane mienie na łączną kwotę zł, zł, zł W 2004 r. nie zrealizowano planowanej wcześniej sprzedaŝy czterech garaŝy w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 62. SprzedaŜ ta będzie zrealizowana w 2005 r. Z tytułu dzierŝawy uzyskano kwotę zł Pozostałe dochody to: - wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste zrealizowane w kwocie 333 zł), - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości zł (100% wykonania) przeznaczone na szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne, remonty budynków oraz wypłatę odszkodowań, - wpływy z róŝnych dochodów ( 25% z wpływów za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa) w kwocie zł tj. 122,80% wykonania planu, - wpływy z usług w kwocie zł za media od mieszkańców, - odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 855 zł, - grzywny i inne kary pienięŝne w łącznej kwocie 64 zł, - wpływy z róŝnych opłat w kwocie 502 zł Dział Działalność usługowa Dochody w tym dziale realizowane są głównie z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w takich rozdziałach jak: - prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości zł (99,99 % wykonania planu) Dotację w pełnej wysokości przeznaczono realizację projektu osnowy III klasy gm. Łukta i na aktualizację mapy numerycznej z zakresu GESUT dla miasta Ostróda i Morąg.

20 opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 5000 zł (100%) planu. Dotację otrzymano na wznowienie punktów graficznych i podział działek Skarbu Państwa przewidzianych do sprzedaŝy, - nadzór budowlany - wykonano 100,16% planu, otrzymana dotację w wysokości zł na działalność bieŝącą jednostki oraz dotacja Wojewody w wysokości zł na zakup samochodu. Pozostałe dochody w wysokości 715 zł pochodzą z odsetek od środków pienięŝnych na rachunku bankowym. Dział Administracja publiczna Dochody realizowane są w czterech rozdziałach. Dwa z nich: Urzędy wojewódzkie w wysokości zł i Komisje poborowe w wysokości zł, to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100% planu. Natomiast rozdział Starostwa powiatowe to głównie dochody własne: - wpływy z opłaty komunikacyjnej zrealizowane w wysokości zł o 8,43% więcej niŝ przewidywał plan po zmianach. Plan w ciągu roku znacznie zwiększono z uwagi na szybsze tempo sprzedaŝy praw jazdy oraz tablic rejestracyjnych w porównaniu do 2003 r. - wpływy z tytułu odsetek od środków pienięŝnych na rachunkach bankowych wykonano w wysokości zł, planowano w wysokości zł, - wpływy z róŝnych dochodów zrealizowano w 113,39% planu tj. w kwocie zł, są to przede wszystkim środki pochodzące z refundacji wynagrodzeń, - wpływy z usług wykonano w kwocie zł tj. 122,54% planu (wpływy te dotyczą odsprzedaŝy mediów), - wpływy z rachunku środka specjalnego (utworzonego przy Starostwie do obsługi szkoleń) w wysokości zł ( 101,06%), - dotacje otrzymane od samorządu województwa w wysokości zł na zakup flag unijnych, - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa w kwocie zł na wyposaŝenie punktu informacyjnego RIS. - Pozostałe dochody to wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych w kwocie 240 zł oraz kary pienięŝne w kwocie 37 zł, Ogółem plan dochodów w tym rozdziale został zrealizowany w 108,63%. W dziale 750 zostały zrealizowane równieŝ nie planowane wcześniej dochody w rozdziale pozostałej działalności w kwocie zł zwrot kwot za transport zwłok na zlecenie prokuratury). Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowane w wysokości 100% planu dla KPPSP w wysokości zł na działalność bieŝącą oraz zł ( 220 tys. zł na zakup samochodu gaśniczego oraz 500 tys. zł na budowę budynku KPPSP w Ostródzie). Pozostałe dochody to odsetki od środków pienięŝnych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 7105 zł, planowano kwotę zł Ogółem dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100,05% w kwocie zł Dział Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Dochody te stanowią dochody własne powiatu a wynikają z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowana kwota w wysokości zł (decyzja z Ministerstwa Finansów) nie została zrealizowana. Została przekazana kwota o zł mniej tj. o 2,34% (podobnie sytuacja przedstawiała się w latach ubiegłych, z tą jednak róŝnicą, Ŝe rząd wielkości przekazywanych kwot był mniejszy). Drugą pozycją w tych dochodach jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który wyniósł zł, z uwagi na fakt, Ŝe dochody te pojawiły się w budŝecie powiatu w 2004 r. po raz pierwszy, zaplanowano je ostroŝnie na niskim poziomie w kwocie zł Dział RóŜne rozliczenia Dział róŝne rozliczenia obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz odsetki od środków pienięŝnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Zaplanowane subwencje po zmianach zostały zrealizowane w 100 % w łącznej kwocie zł, co stanowi 61,81% dochodów ogółem. Na tę kwota składa się: - subwencja oświatowa w wysokości zł, w ciągu roku Minister Finansów zwiększał kilkakrotnie tę kwotę, między innymi ostatnie zwiększenie z 1% rezerwy nastąpiło w miesiącu grudniu. Ogółem zwiększenia w ciągu roku wyniosły zł - Subwencja równowaŝąca w wysokości zł - Subwencja wyrównawcza w wysokości zł - Uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie zł Pozostałe odsetki w tym dziale wykonano w 128,10% tj. w kwocie zł, są to odsetki od lokat terminowych i odsetki a vista. Dział Oświata i wychowanie Dochody wykonano w 108,26 % w stosunku do planu po zmianach w łącznej kwocie zł Dochody te stanowią jedynie 0,71 % dochodów ogółem. Na dochody w tym dziale składają się: - dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 2700 zł ( sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej - awans zawodowy nauczycieli), - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących w kwocie zł z przeznaczeniem na zadanie edukacyjne, - środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 7718 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania MłodzieŜowy Inkubator Przedsiębiorczości, - wpływy z róŝnych dochodów w wysokości zł (kwota ta dotyczy refundacji wynagrodzeń z PUP), - wpływy z usług w wysokości zł ( dotyczy to wpłat z jednostek oświatowych uzyskanych ze sprzedaŝy usług realizowanych na mieniu powiatu), - dochody z wpływów z rachunków środka specjalnego przekazane w łącznej wysokości zł ( z CKU na sfinansowanie inwestycji prowadzonej w warsztatach szkolnych przy ul. PienięŜnego na potrzeby CKU w Ostródzie w kwocie zł oraz zł z ZSAE z Dobrocina), - dochody z najmu i dzierŝawy mieszkań w łącznej kwocie zł, - dochody z tytułu odsetek od środków pienięŝnych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie zł o 33,23% więcej niŝ plan. Pozostałe zrealizowane dochody w tym dziale dotyczą wpływów ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych zamykają się niewielką kwotą w wysokości 255 zł

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 lutego 28 r. Nr 27 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 63 - Nr XII/198/7 z dnia 2 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2003 roku Toruń, sierpień 2003 rok SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 50 48 96,2% 01008 Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P. 50 50 48 96,2% 020 LEŚNICTWO 111 315 111 315 106 120 95,3% 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Olkuskiego na 2015 r. ustalonym uchwałą nr KI-411/75/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. BP.I-3012-2-7/09 arządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XVII/215/03 z dnia 30.12.2003 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2004 1 2 3 4 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/2011 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 30 września 2011 r.

Uchwała Nr 129/2011 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 30 września 2011 r. Uchwała Nr 129/2011 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu Powiatu Jarosławskiego na 2011 rok. Na podstawie art.212, i art. 257 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r. UCHWAŁA Nr 2229/273/9 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 sierpnia 29 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 29 rok. Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r.

P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r. P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

217/2004. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 02.07.2004 BP.I-3012-2-18/04. Zarządzenie Nr 217/2004. Prezydenta Miasta Radomia

217/2004. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 02.07.2004 BP.I-3012-2-18/04. Zarządzenie Nr 217/2004. Prezydenta Miasta Radomia i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 02.07.2004 217/2004 BP.I-3012-2-18/04 Zarządzenie Nr 217/2004 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego oraz planu finansowego SP ZOZ Świecie za 2007 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego oraz planu finansowego SP ZOZ Świecie za 2007 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego oraz planu finansowego SP ZOZ Świecie za 2007 rok 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Część tabelaryczno graficzna... 5 1.1. Dochody budżetowe... 5 1.2. Wydatki

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 4040 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku DZIAŁ, ROZDZIAŁ PARAGRAF KLASYFIKACJA BUDśETOWA PLAN w złotych WYKONA- NIE w złotych 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 0750 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/88/07 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XVII/88/07 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 r. Uchwała Nr XVII/88/07 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu powiatu na 2008 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. e, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2006 r. Nr 84 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 1451 Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Nr 9 - zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe

Zestawienie Nr 9 - zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe Zestawienie Nr 9 - zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 11 081 729,08 32 114,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 323/2005 ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2005 r

U C H W A Ł A NR 323/2005 ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2005 r U C H W A Ł A NR 323/2005 ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2005 r w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu na 2006 rok Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok. UHWŁ NR IV/16/10 RDY MIEJSKIEJ IŁEGOSTOKU z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2011 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy

Bardziej szczegółowo