Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok"

Transkrypt

1 Uchwała Nr 172 / XXXVI / 213 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorz dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz z pó niejszymi zmianami) oraz art. 211, 212, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 29 r. Nr 157, poz. 124) Rada Miasta Podkowy Le nej uchwala, co nast puje: 1 1. Ustala si dochody bud etu miasta ogółem w wysoko ci 24.. zł, zgodnie z tabel nr 1. Dochody te obejmuj : dochody bie ce bud etu miasta w wysoko ci zł, dochody maj tkowe bud etu miasta w wysoko ci 49. zł. 2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmuj : dochody zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych miastu ustawami w wysoko ci zł, zgodnie z tabel nr 2, dochody z tytułu wydawania zezwole na sprzeda napojów alkoholowych w wysoko ci 55. zł, zgodnie z tabel nr Dochody bud etu miasta według ródeł przychodu stanowi tabel nr Ustala si wydatki bud etu miasta ogółem w wysoko ci zł, zgodnie z tabel nr 4. te obejmuj : wydatki bie ce bud etu miasta w wysoko ci zł, wydatki maj tkowe bud etu miasta w wysoko ci zł. 2. ustalone w ust. 1 obejmuj : wydatki zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych miastu ustawami w wysoko ci zł, zgodnie z tabel nr 5, wydatki zwi zane z realizacj Gminnego Programu Rozwi zywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 59.2 zł, zgodnie z tabel nr 4. 3 Ustala si plan wydatków na zadania inwestycyjne w wysoko ci zł, zgodnie z tabel nr 6. 4 Ustala si plan wydatków na projekty e rodków funduszy unijnych w wysoko ci zł, zgodnie z tabel nr 8 do niniejszej uchwały. 5 Deficyt bud etu miasta wynosi zł i pokryty zostanie wolnymi rodkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie zł. 6 Przychody i rozchody bud etu miasta stanowi tabel nr 7 do niniejszej uchwały. 7 Ustala si limit zobowi za na zaci gni cie kredytów i po yczek na sfinansowanie wyst puj cego w ci gu roku bud etowego przej ciowego deficytu bud etu do wysoko ci 5. zł. 1

2 8 Tworzy si rezerw ogóln w wysoko ci 1. zł i rezerw celow na realizacj zada własnych z zakresu zarz dzania kryzysowego w wysoko ci 7. zł. 9 Ustala si dotacje dla instytucji upowszechniania kultury w wysoko ci zgodnie z zał cznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zł, 1 Ustala si dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysoko ci 94. zł, zgodnie z zał cznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 11 Ustala si dotacje dla niepublicznych szkół i placówek o wiatowowychowawczych w wysoko ci zł, zgodnie z zał cznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 12 Ustala si dotacje i wpłaty na pa stwowe fundusze celowe z zakresu bezpiecze stwa publicznego i ochrony przeciwpo arowej w wysoko ci 55. zł, zgodnie z zał cznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 13 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z bud etu miasta stanowi zał cznik nr 5 do niniejszej uchwały. 14 Upowa nia si Burmistrza Miasta do: 1. zaci gania kredytów i po yczek na pokrycie wyst puj cego w ci gu roku bud etowego przej ciowego deficytu bud etu do wysoko ci 5. zł, 2. udzielania po yczek do ł cznej kwoty 3. zł, 3. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, 4. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków inwestycyjnych, 5. przekazania uprawnie innym jednostkom organizacyjnym j.s.t. do zaci gania zobowi za z tytułu umów, których realizacja w roku bud etowym i w latach nast pnych jest niezb dna do zapewnienia ci gło ci działania jednostki i z których wynikaj ce płatno ci wykraczaj poza rok bud etowy Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia, z moc obowi zuj c od 1 stycznia 214 roku 2. Ogłasza si j w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 2

3 Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr 172/XXXVI/213 z dnia 19 grudnia 213 r. Plan dochodów bud etu miasta Podkowy Le nej w 214 r. wg klasyfikacji bud etowej Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bie ce Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod 351 2, 42 Dostarczanie wody 351 2, 69 Wpływy z ró nych opłat 1 2, 83 Wpływy z usług 35, 7 Gospodarka mieszkaniowa 58, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 58, 47 Wpływy z opłat za trwały zarz d, u ytkowanie, słu ebno i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci,,,, 4, 75 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych 48, 97 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z ró nych dochodów 6, 71 Działalno usługowa 2, 7135 Cmentarze 2, 69 Wpływy z ró nych opłat 2, 75 Administracja publiczna ,,,, 3

4 Urz dy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami 7523 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu), , 9, , 97 Wpływy z ró nych dochodów , Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa 7511 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa 21 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 1 116,, 1 116,, 1 116, ,, 2,, 2, 382 3, 31 Podatek od nieruchomo ci 34, 32 Podatek rolny 3, 33 Podatek le ny 1, 34 Podatek od rodków transportowych 2, 5 Podatek od czynno ci cywilnoprawnych 1, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, 2, 4

5 Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , 31 Podatek od nieruchomo ci 1 1, 32 Podatek rolny 2, 33 Podatek le ny 3, 34 Podatek od rodków transportowych 3, 36 Podatek od spadków i darowizn 1, 43 Wpływy z opłaty targowej 5, 5 Podatek od czynno ci cywilnoprawnych 3, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw, 2, 625, 41 Wpływy z opłaty skarbowej 2, 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat 49 pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa, 55, 55, , 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych , 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 2, 758 Ró ne rozliczenia , 7581 Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego,, , 292 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa , Ró ne rozliczenia finansowe 6, 92 Pozostałe odsetki 6, 81 O wiata i wychowanie , 814 Przedszkola ,,,, 5

6 , 83 Wpływy z usług 5, 23 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) , 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 22, 83 Wpływy z usług 22, 8195 Pozostała działalno 1, 97 Wpływy z ró nych dochodów 1, 852 Pomoc społeczna 355 5, wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin),,, 245,, 242, 3, 8,, 4, 4, 4 3,, 4 3, Zasiłki stałe 38 2, 6

7 23 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), 38 2, O rodki pomocy społecznej 45, 23 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze, 45, 11, 83 Wpływy z usług 11, Pozostała działalno 4, 23 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 9 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska,, 4, , , 91 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 971 2, Wpływy z ró nych opłat 1 2, 83 Wpływy z usług 97, Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska, , , 69 Wpływy z ró nych opłat 1, 277 rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł , bie ce razem: 23 51, , maj tkowe 7 Gospodarka mieszkaniowa 46, 7

8 4, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 46, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł 4, 6, 4, 81 O wiata i wychowanie 3, 811 Szkoły podstawowe 3, 633,, Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów 3, inwestycyjnych własnych gmin (zwi zków gmin) maj tkowe razem: 49, 4, Ogółem: 24, w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i , 8

9 Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr 172/XXXVI/213 z dnia 19 grudnia 213 r. Plan dotacji celowych otrzymanych z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami w 214 r. Dział Rozdział Nazwa rozdziału Kwota zł Urz dy wojewódzkie Razem dział Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa Razem dział wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne Razem dział Ogółem

10 Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr 172/XXXVI/213 z dnia 19 grudnia 213 r. Plan dochodów bud etu miasta Podkowy Le nej w 214 r. według ródeł dochodów A. Dochody bie ce I. Dochody z podatków i opłat Podatek od nieruchomo ci 31 Podatek rolny 32 Podatek le ny 33 Podatek od rodków transportowych 34 Podatek od działalno ci gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 35 Podatek od spadków i darowizn 36 Podatek od czynno ci cywilnoprawnych 5 Wpływy z opłaty skarbowej 41 Wpływy z opłaty targowej 43 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych 48 Opłata za zaj cie pasa drogowego 49 Opłata za wywóz mieci 49 Opłata za miejsca na cmentarzu 69 Opłata za wydanie pozwolenia na podł czenie do urz dze wodoci gowokanalizacyjnych 69 Opłaty i kary za korzystanie ze rodowiska II. Udział w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 Podatek dochodowy od osób prawnych III. Subwencja ogólna z bud etu pa stwa Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego

11 IV. Dochody z mienia gminy Wpływy z opłaty za u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci 47 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych j.s.t. 75 Dochody z najmu lokali w mieszkalnych budynkach komunalnych V. Dotacje celowe Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 21 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin 23 rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł VI. Pozostałe dochody własne Odpłatno za usługi opieku cze 83 Odpłatno za korzystanie z miejskiego przedszkola 83 Odpłatno za korzystanie ze stołówki szkolnej i przedszkolnej 83 Odpłatno za korzystanie z urz dze wodoci gowokanalizacyjnych 83 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 91 Odsetki od rodków na rachunkach bankowych 92 Wpływy z ró nych dochodów 97 Dochody j.s.t. zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej B. Dochody maj tkowe Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego w prawo własno ci 76 rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł 6297 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Ogółem

12 Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr 172/XXXVI/213 z dnia 19 grudnia 213 r. Plan wydatków bud etu miasta Podkowy Le nej w 214 r. według klasyfikacji bud etowej Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bie ce wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji obsługa długu maj tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Przetwórstwo przemysłowe 581,,,,,,,,,, 581, 581, 581,, 1511 Rozwój przedsi biorczo ci 581,,,,,,,,,, 581, 581, 581,, 6639 Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 581,,,,,,,,,, 581, 581, 581,, 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod 33, 33, 33,, 33,,,,,,,,,, 42 Dostarczanie wody 33, 33, 33,, 33,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, 426 Zakup energii 11, 11, 11,, 11,,,,,,,,,, 427 Zakup usług remontowych 16, 16, 16,, 16,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, 443 Ró ne opłaty i składki 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,, 6 Transport i ł czno 2445, 795, 795, 1, 785,,,,,, 165, 165,,, 616 Drogi publiczne gminne 2445, 795, 795, 1, 785,,,,,, 165, 165,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1, 1, 1, 1,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,, 427 Zakup usług remontowych 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 47, 47, 47,, 47,,,,,,,,,, 443 Ró ne opłaty i składki 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, 65 inwestycyjne jednostek bud etowych 165,,,,,,,,,, 165, 165,,, 7 Gospodarka mieszkaniowa 183, 15, 15, 1, 14,,,,,, 78, 78,,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 183, 15, 15, 1, 14,,,,,, 78, 78,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1, 1, 1, 1,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,, 426 Zakup energii 13, 13, 13,, 13,,,,,,,,,, 427 Zakup usług remontowych 15, 15, 15,, 15,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, 12

13 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bie ce wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji obsługa długu maj tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,, 443 Ró ne opłaty i składki 4, 4, 4,, 4,,,,,,,,,, 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, 65 inwestycyjne jednostek bud etowych 78,,,,,,,,,, 78, 78,,, 71 Działalno usługowa 865, 565, 565, 3, 265,,,,,, 3, 3,,, 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 3, 3, 3, 3,,,,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3, 3, 3, 3,,,,,,,,,,, 7135 Cmentarze 565, 265, 265,, 265,,,,,, 3, 3,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 15, 15, 15,, 15,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 25, 25, 25,, 25,,,,,,,,,, 65 inwestycyjne jednostek bud etowych 3,,,,,,,,,, 3, 3,,, 75 Administracja publiczna , , , , 58763,, 15,,,, 42865, 42865, 18865,, 7511 Urz dy wojewódzkie 45545, 45545, 45545, 44815, 73,,,,,,,,,, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 345, 345, 345, 345,,,,,,,,,,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31, 31, 31, 31,,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 637, 637, 637, 637,,,,,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 98, 98, 98, 98,,,,,,,,,,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 73, 73, 73,, 73,,,,,,,,,, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 127, 123, 18, 2, 16,, 15,,,, 4, 4,,, 15, 15,,,,, 15,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2, 2, 2, 2,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 4, 4, 4,, 4,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 8, 8, 8,, 8,,,,,,,,,, 441 Podró e słu bowe krajowe 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, 442 Podró e słu bowe zagraniczne 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, 66 na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 4,,,,,,,,,, 4, 4,,, 7523 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3446, 3426, 3426, 289, 536,,,,,, 2, 2,,, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2251, 2251, 2251, 2251,,,,,,,,,,, 13

14 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bie ce wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji obsługa długu maj tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dodatkowe wynagrodzenie roczne 152, 152, 152, 152,,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 47, 47, 47, 47,,,,,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 6, 6, 6, 6,,,,,,,,,,, 414 Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2, 2, 2, 2,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 115, 115, 115,, 115,,,,,,,,,, 426 Zakup energii 55, 55, 55,, 55,,,,,,,,,, 427 Zakup usług remontowych 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,, 428 Zakup usług zdrowotnych 7, 7, 7,, 7,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 174, 174, 174,, 174,,,,,,,,,, 435 Zakup usług dost pu do sieci Internet 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 13, 13, 13,, 13,,,,,,,,,, 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,, 441 Podró e słu bowe krajowe 25, 25, 25,, 25,,,,,,,,,, 442 Podró e słu bowe zagraniczne 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, 443 Ró ne opłaty i składki 7, 7, 7,, 7,,,,,,,,,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 4, 4, 4,, 4,,,,,,,,,, 47 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 25, 25, 25,, 25,,,,,,,,,, 66 na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 2,,,,,,,,,, 2, 2,,, 7575 Promocja jednostek samorz du terytorialnego 382, 382, 382, 18, 274,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 65, 65, 65, 65,,,,,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 15, 15, 15, 15,,,,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1, 1, 1, 1,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 74, 74, 74,, 74,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, 7595 Pozostała działalno 26365, 75, 75,, 75,,,,,, 18865, 18865, 18865,, 443 Ró ne opłaty i składki 75, 75, 75,, 75,,,,,,,,,, 14

15 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bie ce wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji obsługa długu maj tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 18865,,,,,,,,,, 18865, 18865, 18865,, 751 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa 1116, 1116, 1116, 1116,,,,,,,,,,, 7511 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa 1116, 1116, 1116, 1116,,,,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1116, 1116, 1116, 1116,,,,,,,,,,, 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 55, 55, 45,, 45, 1,,,,,,,,, 7544 Komendy wojewódzkie Policji 25, 25, 25,, 25,,,,,,,,,, 3 Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy 25, 25, 25,, 25,,,,,,,,,, Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, 3 Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, Ochotnicze stra e po arne 1, 1,,,, 1,,,,,,,,, 282 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1, 1,,,, 1,,,,,,,,, 757 Obsługa długu publicznego 4, 4,,,,,,,, 4,,,,, 7572 Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego 4, 4,,,,,,,, 4,,,,, 811 Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek 4, 4,,,,,,,, 4,,,,, 758 Ró ne rozliczenia , , ,, ,,,,,,,,,, Rezerwy ogólne i celowe 17, 17, 17,, 17,,,,,,,,,, 481 Rezerwy 17, 17, 17,, 17,,,,,,,,,, Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin , , ,, ,,,,,,,,,, 293 Wpłaty jednostek samorz du terytorialnego do bud etu pa stwa , , ,, ,,,,,,,,,, 81 O wiata i wychowanie , , , , , , ,,,, 95, 95,,, 811 Szkoły podstawowe , , , , , , ,,,, 85, 85,,, 254 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty , ,,,, ,,,,,,,,, 32 osobowe niezaliczone do wynagrodze , ,,,,, ,,,,,,,, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,,,,,,,,,,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1345, 1345, 1345, 1345,,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,,,,,,,,,,, 15

16 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bie ce wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji obsługa długu maj tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy 54, 54, 54, 54,,,,,,,,,,, 414 Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25, 25, 25,, 25,,,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5, 5, 5, 5,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 11193, 11193, 11193,, 11193,,,,,,,,,, 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 7, 7, 7,, 7,,,,,,,,,, 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 9, 9, 9,, 9,,,,,,,,,, 426 Zakup energii 227, 227, 227,, 227,,,,,,,,,, 427 Zakup usług remontowych 15, 15, 15,, 15,,,,,,,,,, 428 Zakup usług zdrowotnych 4, 4, 4,, 4,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 615, 615, 615,, 615,,,,,,,,,, 435 Zakup usług dost pu do sieci Internet 35, 35, 35,, 35,,,,,,,,,, 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 8, 8, 8,, 8,,,,,,,,,, 441 Podró e słu bowe krajowe 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, 443 Ró ne opłaty i składki 12, 12, 12,, 12,,,,,,,,,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 82351, 82351, 82351,, 82351,,,,,,,,,, 47 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, 65 inwestycyjne jednostek bud etowych 85,,,,,,,,,, 85, 85,,, 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,,,, ,,,,,,,,, 254 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty , ,,,, ,,,,,,,,, 814 Przedszkola , , , 89547, 22368,, 57586,,,, 1, 1,,, 32 osobowe niezaliczone do wynagrodze 57586, 57586,,,,, 57586,,,,,,,, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,,,,,,,,,,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 527, 527, 527, 527,,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,,,,,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 19183, 19183, 19183, 19183,,,,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 15, 15, 15, 15,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 367, 367, 367,, 367,,,,,,,,,, 16

17 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bie ce wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji obsługa długu maj tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 7, 7, 7,, 7,,,,,,,,,, 445, 445, 445,, 445,,,,,,,,,, 426 Zakup energii 68, 68, 68,, 68,,,,,,,,,, 427 Zakup usług remontowych 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, 428 Zakup usług zdrowotnych 15, 15, 15,, 15,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 175, 175, 175,, 175,,,,,,,,,, 435 Zakup usług dost pu do sieci Internet 14, 14, 14,, 14,,,,,,,,,, 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, 441 Podró e słu bowe krajowe 37, 37, 37,, 37,,,,,,,,,, 443 Ró ne opłaty i składki 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 3718, 3718, 3718,, 3718,,,,,,,,,, Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej inwestycyjne jednostek bud etowych 15, 15, 15,, 15,,,,,,,,,, 1,,,,,,,,,, 1, 1,,, 816 Inne formy wychowania przedszkolnego , ,,,, ,,,,,,,,, 254 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty , ,,,, ,,,,,,,,, 811 Gimnazja , , 86436, , 3764, 59462, 62826,,,,,,,, 254 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 59462, 59462,,,, 59462,,,,,,,,, 32 osobowe niezaliczone do wynagrodze 62826, 62826,,,,, 62826,,,,,,,, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,,,,,,,,,,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 447, 447, 447, 447,,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,,,,,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 17993, 17993, 17993, 17993,,,,,,,,,,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 3764, 3764, 3764,, 3764,,,,,,,,,, 8113 Dowo enie uczniów do szkół 17, 17, 17,, 17,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 17, 17, 17,, 17,,,,,,,,,, 8114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , , 26941, 14733,,,,,,,,,, 17

18 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bie ce wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji obsługa długu maj tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15, 15, 15, 15,,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 36265, 36265, 36265, 36265,,,,,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 5169, 5169, 5169, 5169,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 23, 23, 23,, 23,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 52, 52, 52,, 52,,,,,,,,,, 441 Podró e słu bowe krajowe 12, 12, 12,, 12,,,,,,,,,, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 3933, 3933, 3933,, 3933,,,,,,,,,, 21, 21, 21,, 21,,,,,,,,,, 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24324, 24324, 24324, 5, 23824,,,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5, 5, 5, 5,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 4, 4, 4,, 4,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, 47 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 14824, 14824, 14824,, 14824,,,,,,,,,, 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 59288, 59288, 59288, 36392, 22896,,,,,,,,,, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2843, 2843, 2843, 2843,,,,,,,,,,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27, 27, 27, 27,,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 5157, 5157, 5157, 5157,,,,,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 735, 735, 735, 735,,,,,,,,,,, 422 Zakup rodków ywno ci 22, 22, 22,, 22,,,,,,,,,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 896, 896, 896,, 896,,,,,,,,,, 8195 Pozostała działalno , , ,, ,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 4, 4, 4,, 4,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,, 433 Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego 118, 118, 118,, 118,,,,,,,,,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 477, 477, 477,, 477,,,,,,,,,, 851 Ochrona zdrowia 732, 732, 574, 34, 234, 2, 138,,,,,,,, Programy polityki zdrowotnej 14, 14, 12,, 12, 2,,,,,,,,, 18

19 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bie ce wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji obsługa długu maj tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2, 2,,,, 2,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 12, 12, 12,, 12,,,,,,,,,, Zwalczanie narkomanii 5, 5, 5, 5,,,,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5, 5, 5, 5,,,,,,,,,,, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 542, 542, 44, 29, 114,, 138,,,,,,,, 33 Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 138, 138,,,,, 138,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1, 1, 1, 1,,,,,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 2, 2, 2, 2,,,,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 278, 278, 278, 278,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 84, 84, 84,, 84,,,,,,,,,, 852 Pomoc społeczna 12462, 12462, 8616, 52726, 2789,, 444,,,,,,,, 8526 Wspieranie rodziny 18, 18, 18,, 18,,,,,,,,,, 433 Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego 18, 18, 18,, 18,,,,,,,,,, wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 242, 242, 1726, 1726,,, 22474,,,,,,,, 311 wiadczenia społeczne 22474, 22474,,,,, 22474,,,,,,,, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 726, 726, 726, 726,,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1, 1, 1, 1,,,,,,,,,,, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej. 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,, 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3293, 3293, 25,, 25,, 1243,,,,,,,, 311 wiadczenia społeczne 1243, 1243,,,,, 1243,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, 433 Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, Dodatki mieszkaniowe 15, 15,,,,, 15,,,,,,,, 19

20 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bie ce wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji obsługa długu maj tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wiadczenia społeczne 15, 15,,,,, 15,,,,,,,, Zasiłki stałe 6, 6,,,,, 6,,,,,,,, 311 wiadczenia społeczne 6, 6,,,,, 6,,,,,,,, O rodki pomocy społecznej 429, 429, 429, 357, 459,,,,,,,,,, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27, 27, 27, 27,,,,,,,,,,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18, 18, 18, 18,,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 52, 52, 52, 52,,,,,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 7, 7, 7, 7,,,,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1, 1, 1, 1,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, 426 Zakup energii 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, 428 Zakup usług zdrowotnych 12, 12, 12,, 12,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, 435 Zakup usług dost pu do sieci Internet 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 35, 35, 35,, 35,,,,,,,,,, 441 Podró e słu bowe krajowe 25, 25, 25,, 25,,,,,,,,,, 443 Ró ne opłaty i składki 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 45, 45, 45,, 45,,,,,,,,,, 4, 4, 4,, 4,,,,,,,,,, Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze 153, 153, 153, 153,,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 17, 17, 17, 17,,,,,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 5, 5, 5, 5,,,,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1355, 1355, 1355, 1355,,,,,,,,,,, Pozostała działalno 16, 16,,,,, 16,,,,,,,, 311 wiadczenia społeczne 16, 16,,,,, 16,,,,,,,, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 49832, 49832, 36125, 34165, 196,, 4977,,,,,,,, 8541 wietlice szkolne , , , 34165, 16387,, 3177,,,,,,,, 32 osobowe niezaliczone do wynagrodze 3177, 3177,,,,, 3177,,,,,,,, 2

21 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bie ce wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji obsługa długu maj tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,,,,,,,,,,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 125, 125, 125, 125,,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 53114, 53114, 53114, 53114,,,,,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 757, 757, 757, 757,,,,,,,,,,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 16387, 16387, 16387,, 16387,,,,,,,,,, Pomoc materialna dla uczniów 18, 18,,,,, 18,,,,,,,, 324 Stypendia dla uczniów 18, 18,,,,, 18,,,,,,,, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2673, 2673, 2673,, 2673,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 2673, 2673, 2673,, 2673,,,,,,,,,, 9 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 3725, 3445, 3445, 396, 349,,,,,, 28, 28,,, 91 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 1266, 1266, 1266,, 1266,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, 426 Zakup energii 15, 15, 15,, 15,,,,,,,,,, 427 Zakup usług remontowych 16, 16, 16,, 16,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 88, 88, 88,, 88,,,,,,,,,, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 25, 25, 25,, 25,,,,,,,,,, 443 Ró ne opłaty i składki 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,, 92 Gospodarka odpadami 7, 7, 7,, 7,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 7, 7, 7,, 7,,,,,,,,,, 93 Oczyszczanie miast i wsi 35, 35, 35,, 35,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 177, 177, 177,, 177,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 25, 25, 25,, 25,,,,,,,,,, 427 Zakup usług remontowych 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 15, 15, 15,, 15,,,,,,,,,, 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 3, 2, 2,, 2,,,,,, 28, 28,,, 427 Zakup usług remontowych 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, 65 inwestycyjne jednostek bud etowych 28,,,,,,,,,, 28, 28,,, 21

22 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bie ce wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji obsługa długu maj tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Schroniska dla zwierz t 4, 4, 4,, 4,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 4, 4, 4,, 4,,,,,,,,,, 915 O wietlenie ulic, placów i dróg 455, 455, 455,, 455,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,, 426 Zakup energii 38, 38, 38,, 38,,,,,,,,,, 427 Zakup usług remontowych 65, 65, 65,, 65,,,,,,,,,, 919 Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 4, 4, 4,, 4,,,,,,,,,, 439 Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,, 995 Pozostała działalno 432, 432, 432, 396, 36,,,,,,,,,, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26, 26, 26, 26,,,,,,,,,,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18, 18, 18, 18,,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 55, 55, 55, 55,,,,,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 8, 8, 8, 8,,,,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 55, 55, 55, 55,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, 427 Zakup usług remontowych 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 8, 8, 8,, 8,,,,,,,,,, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1657, 1645, 5, 15, 35, 1595,,,,, 12, 12,,, Centra kultury i sztuki 116, 1148,,,, 1148,,,,, 12, 12,,, 248 Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury 1148, 1148,,,, 1148,,,,,,,,, 622 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 12,,,,,,,,,, 12, 12,,, Biblioteki 36, 36,,,, 36,,,,,,,,, 248 Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury 36, 36,,,, 36,,,,,,,,, Muzea 2, 2,,,, 2,,,,,,,,, 22

23 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bie ce wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji obsługa długu maj tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 2, 2,,,, 2,,,,,,,,, Pozostała działalno 117, 117, 5, 15, 35, 67,,,,,,,,, 281 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom 8, 8,,,, 8,,,,,,,,, 282 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 53, 53,,,, 53,,,,,,,,, 283 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6, 6,,,, 6,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 8, 8, 8, 8,,,,,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 2, 2, 2, 2,,,,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 14, 14, 14, 14,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, 926 Kultura fizyczna 55, 55, 3, 5, 25, 25,,,,,,,,, Pozostała działalno 55, 55, 3, 5, 25, 25,,,,,,,,, 282 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 25, 25,,,, 25,,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5, 5, 5, 5,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, razem: 2711, , , , , , ,,, 4, , , 24666,, 23

24 Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Nr 172/XXXVI/213 z dnia 19 grudnia 213 r. Plan wydatków na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami w 214 r. Dział Rozdział Nazwa paragrafu Kwota zł Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na ZF S Wynagrodzenia bezosobowe wiadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Razem dział 75 Razem dział Składki na ubezpieczenia zdrowotne Razem dział Ogółem

25 Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Miasta Nr 172/XXXVI/213 z dnia 19 grudnia 213 r. Plan zada inwestycyjnych realizowanych w 214 r. Nazwa zadania Planowane nakłady Dochody własne rodki UE/inne Kredyty, po yczki 1. Przy pieszenie wzrostu konkurencyjno ci woj. mazowieckiego przez budowanie społecze stwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu projekt BW (dział 15 rozdz ) 2. Przebudowa ulic: Kwiatowej (odc. PaprociCzeremchowa i spowalniacze na ul. Wrzosowej), Bukowej (odc. LipowaReymonta), Jeleniej (odc. KróliczaWiewiórek), 11go Listopada (odc. BukowaKolejowa), Głównej/Miejskiej (chodnik przy przedszkolu), Storczyków (odc. Jana PawłaSasanek utwardzenie tłuczniem), Reymonta (odc. Ejsmonda eromskiego doko czenie zgodnie z istniej cym projektem) oraz projekty na ul. Iwaszkiewicza, Goł bi /Zachodni, Kasztanow, Kukułek (odc. PtasiaSójek), Modrzewiow (projekt odwodnienia) (dział 6 rozdz ) 3. Remonty w budynkach komunalnych: Akacjowa 39/41, Jana Pawła II 29, Ko cielnej 3 (dział 7 rozdz ) 4. Budownictwo komunalne budynek mieszkalny przy ul. Orlej (dział 7 rozdz ) 5. Budowa elementu placu zabaw na terenie CKiIO przy ul. wierkowej 1 wraz z ogrodzeniem i monitoringiem (dział 7 rozdz ) 6. Cmentarz komunalny (dział 71 rozdz ) 7. Rada Miasta zakupy inwestycyjne (dział 75 rozdz ) 8. Urz d Miejski zakupy inwestycyjne (dział 75 rozdz ) 9. Rozwój elektronicznej administracji w samorz dach woj. mazowieckiego wspomagaj cej niwelowanie dwudzielno ci potencjału województwa projekt EA (dział 75 rozdz ) 1. Budowa hali sportowej przy szkole samorz dowej z uwzgl dnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły (dział 81 rozdz ) 11. Szkoła samorz dowa remonty inwestycyjne (dział 81 rozdz ) 12. Przedszkole samorz dowe remonty inwestycyjne (dział 81 rozdz ) 13. Odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych (dział 9 rozdz ) 14. Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich zakupy inwestycyjne (dział 921 rozdział ) Ogółem

26 Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Miasta Nr172/XXXVI/213 z dnia 19 grudnia 213 r. Przychody i rozchody bud etu miasta Podkowy Le nej w 214 r. Wyszczególnienie Przychody 1. Wolne rodki, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2. Przychody ze spłat po yczek udzielonych ze rodków publicznych 3. Przychody z zaci gni tych kredytów na rynku krajowym 4. Nadwy ki z lat ubiegłych 1. Udzielone po yczki 2. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów Rozchody Klasyfikacja przychodów i rozchodów Kwota zł Informacje uzupełniaj ce Pokrycie deficytu bud etu 1. Planowane dochody 24.. zł 1. Kredyt długoterminowy dochody bie ce zł 2. Przychody z innych rozlicze zł dochody maj tkowe 49. zł (wolne rodki na rachunku bie cym 2. Planowane wydatki zł bud etu miasta) wydatki bie ce zł 3. Nadwy ka z lat ubiegłych wydatki maj tkowe zł 3. Wynik ró nica mi dzy 1 i 2 (+) ró nica mi dzy 1 i 2 () zł 4. Planowane rozchody zł (spłata kredytów) 26

27 Tabela Nr 8 do Uchwały Rady Miasta Nr 172/XXXVI/213 z dnia 19 grudnia 213 r. na programy i projekty realizowane ze rodków funduszy unijnych Projekt Kategorie interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikacja (dział, rozdział) w okresie realizacji projektu (całkowita warto Projektu) rodki z bud etu krajowego w tym: Planowane wydatki rodki z bud etu UE Razem razem 214 r. rodki z bud etu krajowego** rodki z bud etu UE z tego ródła finansowania: z tego ródła finansowania po yczki i kredyty obligacje pozostałe ** razem Po yczki na prefinansowanie z bud etu pa stwa po yc zki i kredyt y obliga cje pozost ałe (6+7) (9+13) ( ) ( ) Program: Priorytet: I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsi biorczo ci na Mazowszu Działanie: 1.7 Promocja gospodarcza Nazwa projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjno ci woj. Mazowieckiego przez budowanie społecz. informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu projekt BW , 13.89, z tego , , ,61 11, , , , 5.81,

28 Program: Priorytet: II Przyspieszenie e Rozwoju Mazowsza Działanie: 2.2 Rozwój e usług Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorz dach woj. mazow. wspomagaj cej niwelowanie dwudzielno ci potencjału województwa projekt EA , , z tego , , , , , , , , Ł cznie projekty , , * wydatki obejmuj wydatki bie ce i maj tkowe (dotycz ce inwestycji rocznych i uj tych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** rodki własne JST, współfinansowanie z bud etu pa stwa oraz inne 28

29 Zał cznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr 172/XXXVI/213 z dnia 19 grudnia 213 r. Dotacje z bud etu miasta Podkowy Le nej dla instytucji upowszechniania kultury w 214 r. Lp. Nazwa jednostki Kwota zł 1. Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich dział 921 rozdz dział 921 rozdz Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczy skiej dział 921 rozdz Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku dział 921 rozdz Ogółem

30 Zał cznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr 172/XXXVI/213 z dnia 19 grudnia 213 r. Dotacje z bud etu miasta Podkowy Le nej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 214 r. Lp. Nazwa zadania Kwota zł 1. Edukacja dzieci w zakresie profilaktyki zdrowotnej dział 851 rozdz Zaspokajanie potrzeb i zainteresowa kulturalnych i społecznych mieszka ców Miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzie y oraz dorosłych dział 921 rozdz dział 921 rozdz dział 921 rozdz Zaspokajanie potrzeb i zainteresowa z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzie y oraz dorosłych mieszka ców Miasta dział 926 rozdz Ogółem 94. 3

31 Zał cznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr 172/XXXVI/213 z dnia 19 grudnia 213 r. Dotacje z bud etu miasta Podkowy Le nej dla niepublicznych szkół i placówek o wiatowowychowawczych w 214 r. Lp. Nazwa jednostki Kwota zł 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. w. Teresy od Dzieci tka Jezus dział 81 rozdz dział 81 rozdz klasa "" Gimnazjum Nr 2 im. w. Hieronima dział 81 rozdz Klub Rodzinny IHAHA dział 81 rozdz Punkt Przedszkolny NA AKACJOWEJ Dział 81 rozdz Punkt Przedszkolny Montessoria scy Odkrywcy Dział 81 rozdz Ogółem Ostateczna wielko dotacji dla poszczególnych jednostek uzale niona jest od liczby dzieci wykazywanych w składanych sprawozdaniach. 31

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2007 r. Nr 118 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1653 Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r.

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r. Zarządzenie nr 0050/55/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2013r. w związku z zarządzeniem nr 0050/54/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 lutego 28 r. Nr 27 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 63 - Nr XII/198/7 z dnia 2 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 607 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20.12. 2012r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2006 r. Nr 84 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 1451 Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 4040 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4015 UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY HERBY z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2012 rok. Na podstawie art. 267 i 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 Na podstawie art. art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2013 WYDATKI

Budżet na rok 2013 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/414/13 z dnia 2013-09-25 WYDATKI Budżet na rok 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach OP Ośrodek Pomocy Społecznej 14 597 780,00 2 700,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM 743 600,00 852 POMOC SPOŁECZNA 743 600,00 61 000,00

Bardziej szczegółowo