BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R."

Transkrypt

1 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

2 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie ogólnym Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej w złotych Plan po zmianach Wykonanie :3 % DOCHODY OGÓŁEM ,2 - dochody własne ,3 - subwencje ,7 - dotacje ,4 - dotacje z funduszy celowych ,9 WYDATKI OGÓŁEM ,3 - wydatki bieżące ,0 - wydatki majątkowe - dotacje celowe na inwestycje ,5 instytucji kultury i zakładów ,9 budżetowych WYNIK BUDŻETOWY Źródła pokrycia deficytu: kredyty pożyczki wolne środki 0 - -

3 3 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie działowym w złotych Plan wg Plan po Dz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , LEŚNICTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , TURYSTYKA GOSPODARKA MIESZKANIOWA , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 751 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ , SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I , OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH , OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , OŚWIATA I WYCHOWANIE , OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE , POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA , WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I , OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA , NARODOWEGO 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , RAZEM DOCHODY , :4 % Prognoza 2009

4 4 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej :5 % w złotych Prognoza ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Izby rolnicze a) dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Rozwój obszarów wiejskich , a) dochody bieżące , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Pozostała działalność , a) dochody bieżące , Dotacje celowe na realizację zadań zleconych , LEŚNICTWO Gospodarka leśna a) dochody majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne powiatowe , a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z powiatu utrzymanie dróg ,7 41, Drogi publiczne gminne , a) dochody bieżące , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów , b) dochody majątkowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Drogi wewnętrzne , a) dochody bieżące , Wpływy z różnych opłat MZD ,

5 5 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej Pozostała działalność , a) dochody bieżące , Dochody z najmu i dzierżawy MZD , Wpływy z usług MZD , Pozostałe odsetki MZD , Wpływy z różnych dochodów MZD , TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6: GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , a) dochody bieżące , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Wpływy z różnych opłat UM , Dochody z najmu i dzierżawy , MZD , Urząd Miejski , Wpływy z usług MZD , Pozostałe odsetki , MZD Urząd Miejski , Wpływy z różnych dochodów , MZD , Urząd Miejski , b) dochody majątkowe , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostała działalność , a) dochody bieżące Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej % Prognoza 2009

6 6 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej b) dochody majątkowe , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Cmentarze a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność , a) dochody bieżące , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , Revita - Silesia , Dizajn w przestrzeni publicznej , Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Klub Przedsiębiorcy, Śląska Rzecz) Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , jednostkami samorządu terytorialnego - Revita - Silesia , Dizajn w przestrzeni publicznej , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł SEE - Sharing Experience Europe 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie , a) dochody bieżące , Dotacje celowe na realizację zadań zleconych , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Starostwa powiatowe , a) dochody bieżące , :5 % Prognoza 2009 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ,

7 7 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej Urzędy gmin , a) dochody bieżące , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6: Wpływy z opłat za koncesje i licencje Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług ,0 500 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów Wpływy do wyjaśnienia URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 751 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , a) dochody bieżące , % Prognoza 2009 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie , Wybory do Parlamentu Europejskiego , a) dochody bieżące , Dotacje celowe na realizację zadań zleconych , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Obrona cywilna , a) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień , Straż Miejska , a) dochody bieżące , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności , Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 756 ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , a) dochody bieżące Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,4 47, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

8 8 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , a) dochody bieżące , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 6: , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , a) dochody bieżące , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Opłata od posiadania psów , Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , a) dochody bieżące , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata stała za rejestrację działalności gospodarczej) , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , a) dochody bieżące , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , % Prognoza 2009

9 9 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , a) dochody bieżące , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , a) dochody bieżące , Wpływy z różnych dochodów , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , a) dochody bieżące , Subwencje ogólne z budżetu państwa , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe , a) dochody bieżące , Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6: b) dochody majątkowe , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , Przedszkola , a) dochody bieżące , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny Wpływy z różnych dochodów Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , Gimnazja , a) dochody bieżące , Wpływy z różnych opłat % Prognoza 2009

10 10 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania , bieżące realizowane na podstawie porozumień , między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność , a) dochody bieżące , Pozostałe odsetki Szkoła szansą i wyzwaniem Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie , Wspólnej Polityki Rolnej , Szkoła szansą i wyzwaniem , Cieszyński Informatyczny System Oświatowy b) dochody majątkowe Dotacja rozwojowa Cieszyński Informatyczny System Oświatowy 851 OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność a) dochody bieżące Dotacje celowe na realizację zadań zleconych POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej , a) dochody bieżące , Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług , Dom Spokojnej Starości , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , Pozostałe odsetki DSS , Wpływy z różnych dochodów Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , a) dochody bieżące , Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe na realizację zadań zleconych , :5 % Prognoza 2009

11 11 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , a) dochody bieżące , Dotacje celowe na realizację zadań zleconych , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , a) dochody bieżące , Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe na realizację zadań zleconych , Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących , Dodatki mieszkaniowe a) dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Ośrodki pomocy społecznej , a) dochody bieżące , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , a) dochody bieżące , Dotacje celowe na realizację zadań zleconych , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6: , Pozostała działalność , a) dochody bieżące , Wpływy z różnych dochodów , Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - Aktywna integracja społeczna w Cieszynie Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących , % Prognoza 2009

12 12 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 853 POLITYKI SPOŁECZNEJ , Żłobki , a) dochody bieżące , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Pomoc materialna dla uczniów , a) dochody bieżące , Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 6: , Szkolne schroniska młodzieżowe , a) dochody bieżące , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzierżawy Schronisko Młodzieżowe , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) dochody bieżące Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) dochody majątkowe Dotacja rozwojowa Revitalpark 2010: Rewitalizacja Góry Zamkowej Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych a) dochody bieżące Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność a) dochody bieżące Wpływy z różnych opłat % Prognoza 2009

13 13 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury a) dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Ciesz się Cieszynem lat 6:5 % Biblioteki , a) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Biblioteka Miejska , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Instytucje kultury fizycznej , a) dochody bieżące , Dochody z najmu i dzierżawy , MOSiR , Urząd Miejski , Wpływy z usług , MOSiR , Urząd Miejski , Pozostałe odsetki , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność , a) dochody bieżące , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowosportowej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , b) dochody majątkowe , Dotacja rozwojowa , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , RAZEM DOCHODY , Prognoza dochody bieżące , dochody majątkowe ,

14 14 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH w złotych Dz. Rozdz. Nazwa Plan wg Plan po 6:5 uchwały Wykonanie zmianach budżetowej % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Spółki wodne ,0 a) wydatki bieżące , Izby rolnicze ,7 a) wydatki bieżące , Pozostała działalność ,0 a) wydatki bieżące ,0 020 LEŚNICTWO Gospodarka leśna a) wydatki bieżące TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy a) wydatki majątkowe z tego:dotacja celowa na inwestycje - ZGK Drogi publiczne powiatowe ,9 a) wydatki bieżące MZD ,4 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,9 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,2 b) wydatki majątkowe UM , Drogi publiczne gminne ,9 a) wydatki bieżące MZD ,5 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,7 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,7 b) wydatki majątkowe ,9 z tego: MZD ,7 Urząd Miejski IM , Drogi wewnętrzne ,4 a) wydatki bieżące MZD ,4 630 TURYSTYKA , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,5 a) wydatki bieżące ,5 z tego: dotacje dla stowarzyszeń ,8

15 15 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,4 a) wydatki bieżące ,0 z tego: MZD ,5 Urząd Miejski GN ,4 b) wydatki majątkowe z tego: MZD Urząd Miejski Pozostała działalność ,3 a) wydatki majątkowe ,3 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz z tego: wynagrodzenia bezosobowe Cmentarze a) wydatki bieżące Pozostała działalność ,2 a) wydatki bieżące Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ŚZSZiP ,4 47,9 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ŚZSZiP ,6 b) wydatki majątkowe ,2 z tego: Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości ,8 Urząd Miejski ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,5 a) wydatki bieżące ,5 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz , Starostwa powiatowe ,9 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,9 53, Rady gmin ,1 a) wydatki bieżące , Urzędy gmin ,0 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,8 51,0 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,0 b) wydatki majątkowe ,4 6:5 %

16 16 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,1 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,1 3,0 z tego: wynagrodzenia bezosobowe , Pozostała działalność ,6 a) wydatki bieżące ,6 1. Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej Śląski Związek Gmin i Powiatów 3. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" ,2 99,1 4. Związek Miast Polskich ,9 5. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich ,1 6. Polska Sieć "Energia Cites" ,3 7. Opłaty egzekucyjne ,4 8. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Śląsk-Beskidy ,0 9. Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych ,0 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 751 ORAZ SĄDOWNICTWA ,3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,7 a) wydatki bieżące ,7 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz z tego: wynagrodzenia bezosobowe Wybory do Parlamentu Europejskiego ,0 a) wydatki bieżące ,0 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,9 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej a) wydatki majątkowe Ochotnicze straże pożarne ,1 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,8 50,6 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,8 b) wydatki majątkowe Obrona cywilna ,9 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,8 47,1 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,0 b) wydatki majątkowe ,9 6:5 %

17 17 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej Straż Miejska ,6 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,9 50,6 z tego: wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki majątkowe Pozostała działalność ,4 a) wydatki bieżące ,6 - Bezpieczne Miasto b) wydatki majątkowe ,1 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 756 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,0 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,0 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,0 97,8 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,9 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,9 a) wydatki bieżące ,9 wydatki na obsługę długu publicznego ,9 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące rezerwy ogólne rezerwy celowe funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów i dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - funkcjonowanie przedszkoli wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Prywatyzacja ,0 a) wydatki majątkowe ,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,9 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,2 51,4 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,1 b) wydatki majątkowe ,3 6:5 %

18 18 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej z tego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,1 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,1 49,9 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,5 b) wydatki majątkowe SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,9 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,9 55,3 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,0 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,0 51,6 z tego: wynagrodzenia bezosobowe SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,2 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,1 48,2 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,5 b) wydatki majątkowe ,8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,1 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,1 50,8 z tego: wynagrodzenia bezosobowe SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,4 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,4 49,7 z tego: wynagrodzenia bezosobowe Dotacje dla szkół niepublicznych ,3 Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie Alternatywna Szkoła Podstawowa ,9 Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,3 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,3 49,6 z tego: 6:5 % 48,6

19 19 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,3 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,3 49,6 Dotacje dla szkół niepublicznych ,1 Alternatywna Szkoła Podstawowa , Przedszkola ,5 a) wydatki bieżące ,4 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,1 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,0 b) wydatki majątkowe ,0 z tego: PRZEDSZKOLE NR ,8 a) wydatki bieżące ,8 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,5 PRZEDSZKOLE NR ,2 a) wydatki bieżące ,1 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,4 b) wydatki majątkowe ,2 PRZEDSZKOLE NR ,2 a) wydatki bieżące ,2 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,5 PRZEDSZKOLE NR ,7 a) wydatki bieżące ,7 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,7 PRZEDSZKOLE NR ,6 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,6 53,5 PRZEDSZKOLE NR ,4 a) wydatki bieżące ,4 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,0 PRZEDSZKOLE NR ,6 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,3 51,8 b) wydatki majątkowe ,0 6:5 %

20 20 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej PRZEDSZKOLE NR ,3 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,3 52,7 PRZEDSZKOLE NR ,1 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,1 46,7 PRZEDSZKOLE NR ,6 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,6 53,2 PRZEDSZKOLE NR ,9 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,9 51,4 Dotacje dla przedszkoli niepublicznych ,4 Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus ,0 Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi ,2 Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego ,9 Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford ,5 Kids Niepubliczne Przedszkole Bajlandia ,2 URZĄD MIEJSKI ,1 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,1 51,7 z tego: wynagrodzenia bezosobowe , Gimnazja ,7 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,4 50,8 z tego: wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki majątkowe z tego: GIMNAZJUM NR ,6 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,6 49,1 z tego: wynagrodzenia bezosobowe GIMNAZJUM NR ,4 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,4 51,3 z tego: wynagrodzenia bezosobowe :5 %

21 21 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej GIMNAZJUM NR ,2 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,0 51,7 z tego: wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki majątkowe Dotacje dla gimnazjów niepublicznych ,4 Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego ,9 Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego , Dowożenie uczniów do szkół ,0 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,0 42,6 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,2 z tego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,8 a) wydatki bieżące ,8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,5 a) wydatki bieżące ,5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR a) wydatki bieżące SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,0 a) wydatki bieżące ,0 GIMNAZJUM NR ,9 a) wydatki bieżące ,9 GIMNAZJUM NR ,5 a) wydatki bieżące ,5 GIMNAZJUM NR ,8 a) wydatki bieżące ,8 PRZEDSZKOLE NR ,0 a) wydatki bieżące ,0 URZĄD MIEJSKI ,3 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,3 42,6 z tego: wynagrodzenia bezosobowe , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,3 a) wydatki bieżące ,3 z tego: 6:5 %

22 22 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,0 a) wydatki bieżące ,0 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,4 a) wydatki bieżące ,4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,7 a) wydatki bieżące ,7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,5 a) wydatki bieżące ,5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,1 a) wydatki bieżące ,1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,7 a) wydatki bieżące ,7 GIMNAZJUM NR ,0 a) wydatki bieżące ,0 GIMNAZJUM NR ,9 a) wydatki bieżące ,9 GIMNAZJUM NR ,6 a) wydatki bieżące ,6 PRZEDSZKOLE NR a) wydatki bieżące PRZEDSZKOLE NR ,4 a) wydatki bieżące ,4 PRZEDSZKOLE NR ,7 a) wydatki bieżące ,7 PRZEDSZKOLE NR a) wydatki bieżące PRZEDSZKOLE NR ,6 a) wydatki bieżące ,6 PRZEDSZKOLE NR ,9 a) wydatki bieżące ,9 PRZEDSZKOLE NR a) wydatki bieżące :5 %

23 23 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej PRZEDSZKOLE NR a) wydatki bieżące PRZEDSZKOLE NR a) wydatki bieżące PRZEDSZKOLE NR ,3 a) wydatki bieżące ,3 PRZEDSZKOLE NR ,5 a) wydatki bieżące ,5 URZĄD MIEJSKI ,0 a) wydatki bieżące , Stołówki szkolne ,9 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,9 48,1 z tego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,9 a) wydatki bieżące ,9 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,7 a) wydatki bieżące ,7 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,9 a) wydatki bieżące ,9 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,6 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,6 51,1 GIMNAZJUM NR ,2 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,2 48,6 GIMNAZJUM NR ,6 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,6 49,4 6:5 %

24 24 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej GIMNAZJUM NR ,3 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,3 54, Pozostała działalność ,3 a) wydatki bieżące ,3 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,1 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,3 dotacje dla stowarzyszeń ,0 b) wydatki majątkowe OCHRONA ZDROWIA , Programy polityki zdrowotnej ,6 a) wydatki bieżące ,6 z tego: dotacje dla stowarzyszeń , Zwalczanie narkomanii ,5 a) wydatki bieżące ,5 z tego: dotacje dla stowarzyszeń , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,0 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,0 46,6 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,0 dotacje dla stowarzyszeń ,5 z tego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ,1 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,1 42,2 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,1 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ,8 a) wydatki bieżące ,8 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,7 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,7 URZĄD MIEJSKI ,5 a) wydatki bieżące ,5 dotacje dla stowarzyszeń , Pozostała działalność a) wydatki bieżące :5 %

25 25 Dz. Rozdz. Nazwa Plan wg Plan po 6:5 uchwały Wykonanie zmianach budżetowej % POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej ,0 a) wydatki bieżące ,0 - MOPS ,8 - Dom Spokojnej Starości ,3 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,5 z tego: wynagrodzenia bezosobowe DSS ,2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,2 a) wydatki bieżące ,2 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,4 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,1 a) wydatki bieżące ,1 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,2 a) wydatki bieżące , Dodatki mieszkaniowe ,4 a) wydatki bieżące , Ośrodki pomocy społecznej ,7 a) wydatki bieżące ,7 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,5 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,3 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,5 a) wydatki bieżące ,5 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,9 z tego: wynagrodzenia bezosobowe , Pozostała działalność ,4 a) wydatki bieżące ,2 z tego: dotacje dla stowarzyszeń ,3 b) wydatki majątkowe ,7 z tego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ,1 a) wydatki bieżące ,1 ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ,5 a) wydatki bieżące ,5

26 26 Plan wg Plan po Dz. Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,8 a) wydatki bieżące ,8 URZĄD MIEJSKI ,5 a) wydatki bieżące ,3 dotacje dla stowarzyszeń ,3 b) wydatki majątkowe ,7 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ , Żłobki ,0 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,0 50,0 z tego: wynagrodzenia bezosobowe ,4 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne ,9 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,9 50,8 z tego: Świetlica przy SP ,4 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,4 46,4 Świetlica przy SP ,1 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,1 56,3 Świetlica przy SP ,4 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,4 55,0 Świetlica przy SP ,8 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,8 49,5 Świetlica przy SP ,4 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,4 51,2 Świetlica przy SP ,5 a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ,5 48,7 6:5 %

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 607 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20.12. 2012r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2007 r. Nr 118 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1653 Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2012

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2012 Załącznik do Zarządzenia Wójta nr 12 /2013 z dnia 25.03.2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2012 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2012 Ogólne dane

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 50 48 96,2% 01008 Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P. 50 50 48 96,2% 020 LEŚNICTWO 111 315 111 315 106 120 95,3% 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2013 WYDATKI

Budżet na rok 2013 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/414/13 z dnia 2013-09-25 WYDATKI Budżet na rok 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach OP Ośrodek Pomocy Społecznej 14 597 780,00 2 700,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2006 r. Nr 84 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 1451 Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok Uchwała Nr 172 / XXXVI / 213 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku DZIAŁ, ROZDZIAŁ PARAGRAF KLASYFIKACJA BUDśETOWA PLAN w złotych WYKONA- NIE w złotych 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 0750 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Nr 1/2016. Burmistrz Miasta Myszkowa. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2015 rok

Sprawozdanie Nr 1/2016. Burmistrz Miasta Myszkowa. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2015 rok Sprawozdanie Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2015 rok Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak Id: 1F5714EC422747C19C925B904A3EAB61.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 14 listopada 2012r.

Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 14 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/88/2005 Rady Gminy Ostrówek z dnia 05 lutego 2005 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK DOCHODY OGÓŁEM: 5.464.120 9.035.492 816.081 1 Wpływy z podatków

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA w sprawie zmian w budŝecie miasta Poznania na rok 2012 W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budŝetu wprowadza się następujące zmiany: klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok. UHWŁ NR IV/16/10 RDY MIEJSKIEJ IŁEGOSTOKU z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2011 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006.

Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006. Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo