DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE"

Transkrypt

1

2 Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,01 100, Pozostała działalność , ,01 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,01 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 756,00 756,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 756,00 756,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756,00 756,00 50, POMOC SPOŁECZNA , ,81 95, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,21 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,21 95,15 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,60 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,60 95, Pozostała działalność , ,00 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 97,08 RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE , ,82 95,99

3 Strona 2 DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,36 100, Dostarczanie wody , ,36 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkó, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(pozostałe) , ,36 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 100, Drogi publiczne powiatowe , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,18 96, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,50 96, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,28 99, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 380, ,00 100, wpływy z różnych opłat , ,57 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,60 96, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,50 94, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 497,00 460,00 92, Pozostałe odsetki 3 000, ,55 107, Pozostała działalność 2 105, ,68 105, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 500, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 605,20 724,68 119, ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 028, ,11 100, Urzędy wojewódzkie 13,00 14,07 108, Wpływy z różnych opłat 13,00 14,07 108, Starostwa powiatowe 3 400, ,00 100,00

4 Strona Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 400, ,00 100, Urzędy gmin 615,01 635,04 103, Pozostałe odsetki 15,01 15,01 100, Wpływy z różnych dochodów 600,00 620,03 103, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 000, ,00 100, Ochotnicze Straże Pożarne 1 000, ,00 100, Wpływy z różnych opłat 1 000, ,00 100, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz wydatki związane z ich poborem , ,47 101, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,22 96, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej , ,02 95, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 150,00 154,20 102, Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,24 101, Podatek od nieruchomości , ,24 100, Podatek rolny , ,90 100, Podatek leśny , ,50 109, Podatek od środków transportowych , ,20 99, Wpływy z różnych opłat 400,00 424,20 106, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,20 101, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 551,00 551,00 100, Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,55 104, Podatek od nieruchomości , ,94 120, Podatek rolny , ,46 86, Podatek leśny 802,00 920,92 114, Podatek od środków transportowych , ,43 106, Podatek od spadków i darowizn 6 500, ,00 96, Opłata od posiadania psów 8 400, ,44 103, wpływy z opłaty targowej 102,00 88,00 86,27

5 Strona Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,63 107, Wpływy z różnych opłat 2 500, ,42 104, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,31 105, Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,45 98, Wpływy z opłaty skarbowej , ,90 87, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,20 85, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,65 116, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podsatwie odrębnych ustaw 3 000, ,70 90, Pozostałe odsetki 447,00 447,00 100, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,01 100, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,01 132, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,42 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu terytorialnego 9 548, ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów gmin 9 548, ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,42 118, Pozostałe odsetki , ,44 124, Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,99 237, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 9 445, ,99 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 1 066, ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,30 96,94

6 Strona Szkoły podstawowe , ,44 96, Wpływy z różnych opłat 385,00 333,00 86, Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 490, ,10 81, Wpływy z usług 6 500, ,23 98, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 427, ,88 99, Pozostałe odsetki 200,00 139,52 69, Wpływy z różnych dochodów 600,00 587,99 98, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) , ,82 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 7 981, ,90 82, Przedszkola , ,21 100, Wpływy z usług , ,65 100, Pozostałe odsetki 30,00 23,56 78, Gimnazja 6 901, ,65 79, Wpływy z różnych opłat 131,00 114,00 87, Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 446, ,78 74, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 814,00 813,12 99, Pozostałe odsetki 100,00 88,89 88, Wpływy z różnych dochodów 410,00 403,86 98, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 350,00 285,00 81, Pozostałe odsetki 250,00 212,00 84, Wpływy z różnych dochodów 100,00 73,00 73, Pozostała działalność 266,00 266,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 266,00 266,00 100,00

7 Strona POMOC SPOŁECZNA , ,81 97, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,17 95, wpływy z różnych opłat 62,00 52,80 85, Wpływy z różnych dochodów 800,00 590,54 73, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 9 000, ,55 94, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 036, ,28 121, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej 9 300, ,66 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 9 300, ,66 95, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,46 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,46 100, Dodatki mieszkaniowe 12,06 12,06 100, wpływy z różnych dochodów 12,06 12,06 100, Zasiłki stałe , ,34 86, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,34 86, Ośrodki pomocy społecznej , ,17 100, Pozostałe odsetki 2 500, ,17 124, Wpływy z różnych dochodów 120,00 114,00 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 500, ,95 113, Wpływy z usług 8 500, ,95 113, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,53 99, Pozostała działalność , ,53 99, Pozostałe odsetki 490,00 477,63 97,48

8 Strona Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(pozostałe) , ,94 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programó i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Współną Politykę Rolną) 8 691, ,96 100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,35 72, Pomoc materialna dla uczniów , ,35 72, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,35 72, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,60 167, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, ,00 #DZIEL/0! 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, ,00 #DZIEL/0! Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,60 114, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 200, ,00 100, Wpływy z różnych opłat , ,68 115, Pozostałe odsetki 790,00 841,92 106, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,62 100, Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby , ,36 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,15 112, Pozostałe odsetki 48,00 58,21 121, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkó, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności w zakresie środków europejskich) , ,00 100, Pozostała działalność , ,26 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności w zakresie środków europejskich) , ,26 100,00 DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE , ,75 100,38 RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE , ,82 95,99 DOCHODY OGÓŁEM , ,57 99,79

9 Strona 8 WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ plan wykonanie OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU w zł i gr wykon. w % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,01 100, Pozostała działalność , ,01 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 741,73 741,73 100, Składki na Fundusz Pracy 106,27 106,27 100, Wynagrodzenia bezosobowe 4 337, ,56 100, Zakup materiałów i wyposażenia 270,95 270,95 100, Zakup usług pozostałych 644,10 644,10 100, Różne opłaty i składki , ,40 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 500, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 004, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1 291, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 186,00 186,00 100, Zakup usług pozostałych 1000, ,00 100, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 756,00 756,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 756,00 756,00 100, Składki na ubezpieczenie społeczne 99,00 99,00 100, Składki na Fundusz Pracy 17,00 17,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 640,00 640,00 100, POMOC SPOŁECZNA , ,81 95, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,21 95, Świadczenia społeczne , ,25 95,04

10 Strona Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 050, ,00 100, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,96 99, Składki na Fundusz Pracy 809,00 759,00 93, Zakup materiałów i wyposażenia 2 434, ,03 82, Zakup usług pozostałych 9 109, ,56 100, Podróże służbowe krajowe 595,00 530,32 89, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 700,00 634,09 90, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600, ,00 90, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,60 95, Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,60 95, Pozostała działalność , ,00 97, Świadczenia społeczne , ,00 97,08 RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE , ,82 95,99 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU planł w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO , ,56 92, Melioracje wodne 2 590,00 688,80 26, zakup usług remontowych 2 590,00 688,80 26, Izby rolnicze , ,76 99, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,76 99, TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ , ,44 76, Drogi publiczne wojewódzkie 400,00 399,40 99, Różne opłaty i składki 400,00 399,40 99, Drogi publiczne powiatowe , ,14 81, zakup usłu pozostałych , ,29 81, Różne opłaty i składki 1 228, ,85 100,00

11 Strona Drogi publiczne gminne , ,90 73, zakup materiałów i wyposażenia 2 500, ,98 100, zakup usług remontowych 8 324, ,03 100, Zakup usług pozostałych , ,49 69, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 200, ,00 83, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500,00 491,40 98, TURYSTYKA , ,21 94, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,21 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 370, ,21 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie środków europejskich) , ,00 92, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Współną Politykę Rolną) 9 000, ,00 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,46 60, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,99 43, Zakup usług pozostałych , ,94 26, Różne opłaty i składki 3 000, ,05 72, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 734, ,00 100, Pozostała działalność , ,47 93, Zakup energii 1 181,02 620,95 52, Zakup usług remontowych 500,00 500,00 100, Zakup usług pozostałych 2 653, ,63 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 200, ,89 98, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,12 97, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,55 99, Zakup usług pozostałych , ,55 99, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,21 80, zakup materaiłów i wyposażenia 6 940, ,09 91, Zakup usług pozostałych 9 400, ,12 72, Cmentarze , ,36 99, zakup matariałów i wyposażenia 8 655, ,74 100,00

12 Strona Zakup energii 3 400, ,05 98, Zakup usług pozostałych , ,57 99, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 300, ,00 99, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,85 97, Urzędy wojewódzkie , ,62 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 063, ,67 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,02 98, Składki na Fundusz Pracy 2 199, ,57 92, Zakup materiałów i wyposażenia 1 900, ,71 99, Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100, Zakup usług pozostałych 3 460, ,64 97, Podróże służbowe krajowe 1 600, ,64 94, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 3 500, ,79 93, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 0,00 0, Starostwa powiatowe 3 400, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 890, ,17 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 439,02 439,02 100, Składki na Fundusz Pracy 70,81 70,81 100, Rady gmin , ,69 96, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,14 98, Zakup materiałów i wyposażenia 6 765, ,43 74, Zakup usług remontowych 500,00 233,70 46, Zakup usług pozostałych 3 153, ,55 96, Podróże służbowe krajowe 546,15 447,87 82, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 310,00 310,00 100, Urzędy gmin , ,07 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300, ,43 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,63 100,00

13 Strona Składki na ubezpieczenie społeczne , ,35 99, Składki na Fundusz Pracy , ,68 99, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 166, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,51 56, Zakup materiałów i wyposażenia , ,06 94, Zakup energii , ,04 96, Zakup usług remontowych 9 850, ,38 99, Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100, Zakup usług pozostałych , ,78 93, Zakup usług dostepu do sieci Internet 5 000, ,51 94, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 250, ,65 96, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,43 91, Podróże służbowe krajowe , ,47 98, Podróże służbowe zagraniczne 600,00 596,79 99, Różne opłaty i składki , ,55 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,91 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,30 98, Pozostała działalność , ,47 96, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 660,00 652,80 98, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 96, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, ,00 85, Zakup materiałów i wyposażenia 9 500, ,06 99, zakup usług pozostałych , ,27 96, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 535, ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 130, ,34 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,78 99, Ochotnicze straże pożarne , ,46 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 129, ,42 100, Składki na ubezpieczenie społeczne 273,60 273,60 100,00

14 Strona Składki na Fundusz Pracy 29,40 29,40 100, Wynagrodzenia bezosobowe 7 314, ,52 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,21 99, Zakup energii , ,64 99, Zakup usług remontowych 1 608, ,07 100, Zakup usług zdrowotnych 3 560, ,00 100, Zakup usług pozostałych 6 781, ,27 99, Zakup usług dostepu do sieci Internet 294,53 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 604,88 604,88 100, Różne opłaty i składki 8 699, ,45 100, Zarządzanie kryzysowe 1 191, ,32 100, zakup usług pozostałych 1 191, ,32 100, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,96 97, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,96 97,13 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,96 97, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,01 11, Różne rozliczenia finansowe 4 331, ,01 100, Zwrot dotacji oraz płatności ( ) 3 873, ,01 100, Pozostałe odsetki 458,00 458,00 100, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,52 97, Szkoły podstawowe , ,57 97, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,35 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,10 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,72 98, Składki na Fundusz Pracy , ,44 93,51

15 Strona Wynagrodzenia bezosobowe 285,00 285,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,80 75, Zakup materiałów i wyposażenia (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 5 737,50 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 1 012,50 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 301, ,03 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) , ,10 94, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 6 968, ,90 94, Zakup energii , ,41 100, Zakup usług remontowych , ,83 100, Zakup usług zdrowotnych 1 020, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,48 99, Zakup usług dostepu do sieci Internet 702,00 701,76 99,97 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 3 499, ,27 100, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 100,00 100,00 100, Podróże służbowe krajowe 1 233, ,72 99, Różne opłaty i składki 4 666, ,51 100, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,15 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 270, ,40 100, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,63 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,24 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,16 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,85 99, Składki na Fundusz Pracy 4 826, ,72 98, Zakup materiałów i wyposażenia 2 200, ,52 100, Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 546,00 546,00 100,00

16 Strona Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,22 100, Przedszkola , ,72 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,60 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,36 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,48 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,59 99, Składki na Fundusz Pracy 4 158, ,92 100, Zakup materiałów i wyposażenia 195,00 195,00 100, Zakup usług zdrowotnych 180,00 180,00 100, Zakup usług pozostałych 122,62 122,62 100, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,15 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25,00 25,00 100, Gimnazja , ,99 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,37 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,70 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,26 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,83 98, Składki na Fundusz Pracy , ,73 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,45 75, Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 2 661, ,76 100, Zakup energii , ,01 100, Zakup usług remontowych 3 021, ,25 100, Zakup usług zdrowotnych 850,00 850,00 100, Zakup usług pozostałych , ,58 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 076, ,25 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 795, ,12 100, Podróże służbowe krajowe 1 909, ,03 100, Różne opłaty i składki 3 162, ,49 100, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,91 100,00

17 Strona Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 512, ,00 100, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,25 94, Dowożenie uczniów do szkół , ,08 98, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 41,95 41,95 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,39 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 274, ,94 100, Składki na ubezpieczenie społeczne 9 180, ,85 99, Składki na Fundusz Pracy 1 277, ,38 99, Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 100, Zakup usług pozostałych , ,07 98, Różne opłaty i składki 4 147, ,00 100, Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 253, ,50 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50,00 50,00 100, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,70 98, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 519,54 519,54 100,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 220,66 220,66 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,88 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,19 100, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,04 99, Składki na Fundusz Pracy 4 580, ,74 91, Wynagrodzenia bezosobowe 1 181, ,85 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,65 100, Zakup usług remontowych 179,58 179,58 100, Zakup usług zdrowotnych 340,00 340,00 100, Zakup usług pozostałych , ,95 100, Zakup dostępu do sieci Internet 324,80 324,80 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 318, ,74 100, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 700,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 309, ,36 100, Różne opłaty i składki 124,00 124,00 100,00

18 Strona Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 375, ,72 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 032, ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,27 33, Zakup materiałów i wyposażenia 1 448,26 680,60 46, Zakup usług pozostałych , ,02 24, Podróże służbowe krajowe 2 979, ,65 56, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 357, ,00 41, Pozostała działalność , ,56 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 200, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 67,86 66,86 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,70 100, OCHRONA ZDROWIA , ,85 80, Zwalczanie narkomanii , ,42 78, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzadowej instytucji kultury 7 644, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 64, Zakup usług pozostałych 600,00 562,00 93, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,43 80, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,25 100, Świadczenia społeczne , ,96 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, ,94 52, Składki na Fundusz Pracy 206,00 114,17 55, Wynagrodzenia bezosobowe , ,35 79, Zakup materiałów i wyposażenia , ,24 44, Zakup usług remontowych 6 000, ,00 83, Zakup usług pozostałych , ,52 52, różne opłaty i składki 400,00 400,00 100, POMOC SPOŁECZNA , ,14 96, Domy pomocy społecznej , ,25 90, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,25 90,92

19 Strona Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 200,00 200,00 100, zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 100, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,87 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 025, ,52 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,46 100, Składki na Fundusz Pracy 1 109, ,90 99, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,66 73, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,66 73, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,03 98, Świadczenia społeczne , ,03 98, Dodatki mieszkaniowe , ,41 100, Świadczenia społeczne , ,41 100, Zasiłki stałe , ,34 82, Świadczenia społeczne , ,34 82, Ośrodki pomocy społecznej , ,25 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 940, ,26 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,97 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,81 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,69 100, Składki na Fundusz Pracy 5 505, ,01 99, Wynagrodzenia bezosobowe 3 727, ,89 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,82 99, Zakup energii 113,00 77,00 68, Zakup usług pozostałych , ,71 97, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 640, ,55 92, Podróże służbowe krajowe 1 930, ,10 99, Różne opłaty i składki 270,00 262,00 97, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 658, ,44 99,95

20 Strona Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 520, ,00 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,49 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 650, ,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,76 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,10 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,31 99, Składki na Fundusz Pracy 2 105, ,87 99, Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100, Podróże służbowe krajowe , ,45 99, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 202, ,00 100, Pozostała działalność , ,84 94, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 000,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,84 95, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,59 94, Pozostała działalność , ,59 94, Świadczenia społeczne (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) , ,10 100, wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) , ,82 100, wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów i projektów ze realizowanych środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 1 328, ,20 100, Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 3 961, ,61 100, Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 231,91 231,91 100, Składki na Fundusz Pracy (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 555,88 555,84 99, Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 32,54 32,54 100,00

21 Strona Wynagrodzenia bezosobowe (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) , ,76 100, Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 2 256, ,24 100, Zakup materiałów i wyposażenia (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 2 592, ,91 98, Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 154,57 152,66 98, Zakup usług pozostałych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) , ,97 87, Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów ze realizowanych środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 4 688, ,03 88, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,81 93, Świetlice szkolne , ,02 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,19 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,59 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,01 100, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,67 97, Składki na Fundusz Pracy 6 280, ,62 97, Zakup materiałów i wyposażenia 2 019, ,54 91, Zakup usług zdrowotnych 300,00 40,00 13, zakup usług pozostałych 45,00 20,00 44, Podróże służbowe krajowe 44,60 44,60 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,80 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 380,00 80,00 21, Pomoc materialna dla uczniów , ,79 77, Zwrot dotacji oraz płatności ( ) , ,21 100, Stypendia dla uczniów 5 205, ,20 100, Inne formy pomocy dla uczniów , ,19 72, Pozostałe odsetki 655,19 655,19 100, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,52 85, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 68,25

22 Strona Różne opłaty i składki 2 448, ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,86 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie środków europejskich) , ,00 96, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalanych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) , ,00 96, Gospodarka odpadami , ,78 2, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 377,34 0, Zakup usług pozostałych 2 000,00 855,44 42, Oczyszczanie miast i wsi , ,62 100, Zakup usług pozostałych , ,62 100, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,74 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,37 92, Zakup usług pozostałych , ,37 99, Ochrona gleby i wód podziemnych 3 500, ,97 85, Zakup usług pozostałych 3 500, ,97 85, Oświetlenie ulic,placów i dróg , ,56 94, Zakup energii , ,87 99, Zakup usług remontowych , ,14 92, Zakup usług pozostałych 2 419,07 799,50 33, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 576, ,27 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie środków europejskich) , ,04 90, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalanych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) , ,74 98, Pozostała działalność 8 228, ,85 99, wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 100, Zakup usług pozostałych 6 485, ,64 100, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,21 99, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,33 98,08

23 Strona Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby , ,57 97, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,76 70, Zakup energii 8 853, ,65 100, zakup usług remontowych 6 800, ,00 48, Zakup usług pozostałych 946,35 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,86 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie środków europejskich) , ,30 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalanych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) , ,00 100, Pozostałe instytucje kultury , ,69 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,69 100, Biblioteki , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100, Muzea , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100, Pozostała działalność , ,07 86, Zakup materiałów i wyposażenia , ,70 84, Zakup usług pozostałych , ,37 92, Różne opłaty i składki 215,00 215,00 100, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,60 96, Obiekty sportowe , ,02 73, składki na ubezpieczenie społeczne 1 677, ,89 72, Składki na Fundusz Pracy 260,00 168,13 64, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 85, Zakup materiałów i wyposażenia 355,00 355,00 100, Zakup usług remontowych 1 300,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 350,00 0,00 0, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80,00 0,00 0,00

24 Strona Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 100, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, Pozostała działalność , ,58 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,62 99, Zakup usług pozostałych 6 498, ,96 99,82 RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE , ,75 95,59 RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE , ,82 95,99 OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY , ,57 95,65 Cedynia dnia r.

25 OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA ZA ROK 2012 DANE OGÓLNE Dochody ustalone na rok 2012 wg planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły ,68 zł, a wykonanie wyniosło ,57 zł. Procentowy wskaźnik wykonania dochodów wyniósł, więc 99,79 %. Przedłożony Radzie Miejskiej w dniu 15 listopada 2011 r. projekt budżetu na rok 2012, następnie uchwalony w dniu 29 grudnia 2011 r. Uchwałą Nr XII/92/2011 Rady Miejskiej w Cedyni opiewał na kwotę: zł. Plan dochodów w ciągu omawianego roku 2012 r. został zwiększony o kwotę ,68 zł, tj. dokładnie o 2,82 %, ale i też był zwiększany i zmniejszany bez wpływu na wysokość dochodów, czy wydatków w ramach przenosin pomiędzy dochodami i wydatkami. Uzasadnienia do zmian były Radzie Miejskiej w Cedyni każdorazowo szczegółowo przedstawiane w uzasadnieniach do podejmowanych uchwał i omawiane na komisjach stałych Rady. Burmistrz także dokonywał zmian zarządzeniami burmistrza w związku z ustawowym upoważnieniem do takich zmian na podstawie zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianie wielkości kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych ustawami i na realizację ustawowych zadań własnych oraz innych zmian wynikających z upoważnienia przekazanego Burmistrzowi w uchwale Rady. Uchwalony plan dochodów przyjęty Uchwałą, jak już wspomniano na wstępie Rady Miejskiej w Cedyni Nr XII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku, wynosił zł, następnie był zmieniany następującymi uchwałami rady i zarządzeniami burmistrza w zakresie: 1. ZB Nr 14/2012 z dnia r. wprowadzono zwiększenie dochodów o kwotę zł, 2. URM Nr XIII/105/2012 z dnia r. wprowadzono zmniejszenie dochodów o kwotę ,74 zł 3. ZB Nr 34/2012 z dnia r. wprowadzono zwiększenie dochodów o kwotę 300 zł 4. ZB Nr 42/2012 z dnia r. wprowadzono zwiększenie dochodów o kwotę ,53 zł 5. URM Nr V/123/2012 z dnia r. wprowadzono zmniejszenie dochodów o kwotę ,57 zł, 6. ZB Nr 55/2011 z dnia r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę zł. 1

26 7. ZB Nr 67/2012 z dnia r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę zł, 8. URM Nr VI/138/2012 z dnia r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę ,40 zł, 9. ZB Nr 83/2012 z dnia r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę zł, 10. ZB Nr 105/2012 z dnia wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę zł, 11. ZB Nr 110/2012 z dnia wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę zł, 12. ZB Nr 119/2012 z dnia wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę zł, 13. URM Nr XVIII/151/2012 z dnia wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę ,20 zł, 14. ZB Nr 135/2012 z dnia wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę zł, 15. ZB Nr 151/2012 z dnia wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę ,48 zł, 16. ZB Nr 155/2012 z dnia wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę zł, 17. ZB Nr 173/2012 z dnia wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zmniejszenie ich wysokości o kwotę zł, 18. ZB Nr 180/2012 z dnia wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę zł, 19. URM Nr XXI/173/2012 z dnia wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę ,20 zł, 20. URM Nr XXII/179/2012 z dnia wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zmniejszenie ich wysokości o kwotę ,82 zł. W związku z przedstawionymi powyżej zmianami, plan dochodów został ostatecznie ustalony na dzień r. w wysokości ,68 zł, wykonanie dochodów za rok 2012 r. wyniosło ,57 zł, co stanowi 99,79 %. Wydatki natomiast, zgodnie z podjętą cytowaną już na wstępie Uchwałą Nr XII/92/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 grudnia 2011 r. zaplanowane zostały w kwocie zł następnie, podobnie jak dochody w ciągu całego roku 2012 roku podlegały zmianom: Zarządzeniami Burmistrza, 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 4040 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r.

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r. Zarządzenie nr 0050/55/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2013r. w związku z zarządzeniem nr 0050/54/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM 743 600,00 852 POMOC SPOŁECZNA 743 600,00 61 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok Uchwała Nr 172 / XXXVI / 213 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2012 rok. Na podstawie art. 267 i 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 607 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20.12. 2012r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 lutego 28 r. Nr 27 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 63 - Nr XII/198/7 z dnia 2 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku DZIAŁ, ROZDZIAŁ PARAGRAF KLASYFIKACJA BUDśETOWA PLAN w złotych WYKONA- NIE w złotych 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 0750 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2007 r. Nr 118 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1653 Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006.

Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006. Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2006 r. Nr 84 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 1451 Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 434/15/02

Uchwała Nr 434/15/02 Uchwała Nr 434/15/02 Zarządu Miasta w Starym Sączu z dnia 01 marca 2002 roku w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2001 rok Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 104/2012 WÓJTA GMINY LEŻAJSK. z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 104/2012 WÓJTA GMINY LEŻAJSK. z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 104/2012 WÓJTA GMINY LEŻAJSK z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok Na podstawie art. 30 ust 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2013 WYDATKI

Budżet na rok 2013 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/414/13 z dnia 2013-09-25 WYDATKI Budżet na rok 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach OP Ośrodek Pomocy Społecznej 14 597 780,00 2 700,00

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E wykonania budżetu GMINY MIASTA GOLUBIA DOBRZYNIA za rok 2010

S P R A W O Z D A N I E wykonania budżetu GMINY MIASTA GOLUBIA DOBRZYNIA za rok 2010 S P R A W O Z D A N I E wykonania budżetu GMINY MIASTA GOLUBIA DOBRZYNIA za rok 2010 I. Wstęp Budżet gminy uchwalany jest w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. Budżet

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 Na podstawie art. art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo