ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), Prezydent Miasta Ełku zarządza co następuje: Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, do zarządzenia, zgodnie z którym: a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi zł, w tym: - dochody bieżące zł, - dochody majątkowe zł, b) wykonanie dochodów za 2015 r. wynosi ,63 zł, w tym: - dochody bieżące ,23 zł, - dochody majątkowe ,40 zł, c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi zł, w tym: - wydatki bieżące zł, - wydatki majątkowe zł, d) wykonanie wydatków za 2015 r. wynosi ,64 zł, w tym: - wydatki bieżące ,77 zł, - wydatki majątkowe ,87 zł. 2. Przychody budżetu wyniosły ,40 zł, rozchody budżetu wyniosły zł. Nadwyżka budżetowa wyniosła ,99 zł. 3. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia. 4. Informacja o stanie mienia miasta Ełku stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia. 2. Sprawozdania i informacje o którym mowa w 1 przekazać w terminie 7 dni do daty podjęcia niniejszego zarządzenia: 1. Radzie Miasta Ełku 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 1

2 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 574/2016 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 31 marca 2016 roku Budżet Miasta Ełku za 2015 rok zamknął się kwotą wykonania dochodów ,63 zł, co stanowi 100,87 % planu i wydatków ,64 zł, co stanowi 93,64 % planu. Nadwyżka budżetowa wyniosła ,99 zł, przy planowanym deficycie w wysokości zł W 2015 roku wykupione zostały obligacje na kwotę zł. Uwzględniając wolne środki z lat ubiegłych ,15 zł, spłaty pożyczek udzielonych ,25 zł, pozostały do dyspozycji wolne środki w kwocie ,39 zł. Zwiększone dochody dotyczą głównie przekształceń własnościowych 0,4 mln zł, opłat za wieczyste użytkowanie 0,2 mln zł, podatku dochodowego od osób fizycznych 4 mln zł, podatku dochodowego od osób prawnych 0,2 mln zł, różnych rozliczeń finansowych 0,6 mln zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0,2 mln zł, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 0,5 mln zł. Niższe od planowanego było wykonanie dochodów pochodzących z UE na realizację programów i projektów inwestycyjnych 2,7 mln zł, wpływów ze sprzedaży mienia 0,7 mln zł, dotacji na zadania bieżące 0,6 mln zł, działalności usługowej czynsze 0,7 mln zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o ok.12,4 mln zł, z czego wydatki bieżące ok. 7,4 mln zł, wydatki majątkowe 5 mln zł. Mniejsze wykonanie wydatków inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE - 2,8 mln zł dotyczy między innymi realizacji inwestycji: Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno turystycznych w mieście II etap 0,4 mln zł, Rozbudowa promenady miasta Ełk wzdłuż ulicy Zamkowej 0,4 mln zł, Inicjowanie działalności innowacyjnej 0,4 mln zł oraz przesunięcia na rok 2016 inwestycji: Farma Fotowoltaiczna w PNT w Ełku 0,3 ml zł, Utworzenie Centrum Naukowego w PNT w Ełku 0,4 mln zł, Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a Centrum Rewitalizacji Społecznej w Ełku 0,9 mln zł Mniejsze wykonanie pozostałych wydatków inwestycyjnych dotyczy przesunięcia w części realizacji na rok 2016 inwestycji: Budowa ulicy: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Sportowa 0,5 mln zł, Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A 0,3 mln zł, zakupy gruntów i nieruchomości 0,5 mln zł Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 1

4 Niższe wydatki bieżące to głownie: odsetki od samorządowych papierów wartościowych 0,5 mln zł, nierozdysponowana rezerwy 0,6 mln zł, działalność usługowa ( Administrator ) 0,9 mln zł, gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,5 mln zł, wydatki oświaty 0,7 mln zł. Niezrealizowane wydatki bieżące, nie rodzą zobowiązań na kolejne lata. Należności Miasta Ełku na koniec 2015 roku wyniosły ,38 zł (w tym: ,80 zł odsetki). Pozostałe należności ,58 zł dotyczą głównie: gospodarki gruntami i nieruchomościami ,63 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej ( Administrator ) ,63 zł, podatków i opłat lokalnych ,48 zł, świadczeń alimentacyjnych ,02 zł, mandatów Straży Miejskiej ,44 zł, gospodarki odpadami ,11 zł, należności jednostek budżetowych ,98 zł (MOSiR ,56 zł, Park Naukowo Technologiczny ,93 zł, MOPS ,49 zł. W należnościach ogółem należności wymagalne bez odsetek to kwota ,74 zł i dotyczą głównie: gospodarki gruntami i nieruchomościami ,93 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej ( Administrator ) ,63 zł, podatków i opłat lokalnych ,71 zł, świadczeń alimentacyjnych ,02 zł, mandatów Straży Miejskiej ,44 zł, gospodarki odpadami ,17 zł, należności jednostek budżetowych ,80 zł (MOSiR ,38 zł, Park Naukowo Technologiczny wymagalne ,93 zł, MOPS ,49 zł. Zobowiązania Miasta na koniec roku 2015 wyniosły ,98 zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania wystąpiły głównie z tytułu: wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń ,78 zł, usług i energii ,24 zł. Należności innych jednostek miasta (instytucji kultury) dotyczą: - Ełckiego Centrum Kultury w Ełku ,16 zł ( w tym: wymagalne: ,32 zł). - Muzeum Historycznego w Ełku zł, Zobowiązania dotyczą: - Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku ,31 zł, - Muzeum Historycznego w Ełku ,60 zł - Ełckiego Centrum Kultury w Ełku ,30 zł. Zadłużenie z tytułu emisji obligacji wyniosło na koniec 2015 roku zł. Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 2

5 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA EŁKU ZA 2015 ROK Dział Rozdział Par. Treść Plan po zmianach 2015 r. Wykonanie 2015 r. % wykonania Rolnictwo i łowiectwo ,15 99,93% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,15 99,93% 600 Transport i łączność ,16 75,78% Lokalny transport zbiorowy ,98 98,80% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,98 98,80% Drogi publiczne gminne ,82 99,74% Dotacja celowa otrzymana z z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,00 100,00% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,00 99,74% Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających 0, Pozostała działalność ,36 47,00% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,36 45,09% 630 Turystyka ,85 201,81% Ośrodki informacji turystycznej , Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,67 472,29% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,47 305,39% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,20 778,62% Pozostała działalność ,13 42,34% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,13 42,34% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,52 98,73% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,39 102,47% 0470 Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie ,35 113,79% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie 0490 odrębnych ustawa , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t ,09 103,66% 0760 Wpływy z tytułu przekształceń własnościwych ,39 222,94% 0830 Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,23 89,21% 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność ,13 7,66% 0490 Opłata adiacencka ,13 35,01% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych 6290 źródeł ,00 0,00% 710 Działalność usługowa ,59 90,89% Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 34,05% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 34,05% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 1

6 71035 Cmentarze ,99 100,33% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00% Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasajacych 0 48, Pozostała działalność ,60 91,06% 0690 Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t ,01 86,41% 0830 Wpływy z usług ,04 99,00% 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów 0 137, Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł ,17 74,49% 720 Informatyka ,84 95,54% Pozostała działalność ,84 95,54% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,84 95,54% 730 Nauka ,35 51,53% Działalność wspomagająca badania ,35 51,53% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 810, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t ,16 81,37% 0830 Wpływy z usług ,71 54,49% 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,52 261,26% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych 6297 źródeł ,50 35,04% 750 Administracja publiczna ,38 97,36% Urzędy wojewódzkie ,92 91,16% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,07 91,13% Dochody j. s. t. związane z relizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 219, Urząd Miasta ,84 162,74% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje , Wpływy z różnych opłat ,96 124,86% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t ,18 102,66% 0830 Wpływy z usług ,00 100,00% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,49 111,87% 0920 Pozostałe odsetki 0 160, Wpływy z różnych dochodów , Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasajacych 0 0, Pozostała działalność ,62 88,75% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,15 77,08% 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,10 84,95% 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,85 176,94% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t ,44 91,80% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t ,08 96,17% Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasajacych ,00 Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 2

7 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,45 98,84% Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców ,89 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,89 100,00% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,87 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,87 100,00% Wybory do Sejmu i Senatu ,37 98,92% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,37 98,92% Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,32 96,25% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,32 96,25% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,89 38,20% Straż Miejska ,89 38,20% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności ,19 33,10% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 654, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 100,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,81 108,29% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,72 144,05% 0350 Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,54 143,48% 0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat 0 363, Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych ,47 100,98% 0310 Podatek od nieruchomości ,32 100,54% 0320 Podatek rolny ,00 136,84% 0330 Podatek leśny ,00 125,82% 0340 Podatek od środków transportowych ,20 93,94% 0430 Wpływy z opłaty targowej ,00 98,94% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,42 187,04% 0690 Wpływy z różnych opłat , Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat , Rekompensata utraconych dochodow w podatkach i opłatach lokalnych , Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,15 102,96% 0310 Podatek od nieruchomości ,19 97,48% 0320 Podatek rolny ,46 98,36% 0330 Podatek leśny ,45 124,02% 0340 Podatek od środków transportowych ,13 111,22% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,92 74,04% 0370 Opłata za posiadanie psów ,67 88,58% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,43 129,64% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 515, Wpływy z różnych opłat , Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podstawie ustaw ,48 113,51% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 82,28% 0480 Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,44 128,52% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 3

8 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie 0490 odrębnych ustaw ,98 133,40% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 562, Pozostałe odsetki 0 508, Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,99 114,90% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 114,65% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,99 121,20% 758 Różne rozliczenia ,09 101,23% Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednotek samorządu terytorialnego ,00 100,00% 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin ,00 100,00% Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Oświata i wychowanie ,75 108,99% Szkoły podstawowe ,15 168,87% 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,06 96,77% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,64 99,97% 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 0 816, Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00% Przedszkola ,24 104,33% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,72 116,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00% Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,52 347,97% Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00% Gimnazja ,47 100,35% 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,91 99,84% 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 0 6, Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,74 99,81% Liceum ogólnokształcące 0, , Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,37 Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 4

9 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych 6297 źródeł , Pozostała działalność ,72 67,68% 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,18-53,49% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00% 851 Ochrona zdrowia ,77 99,94% Ratownictwo medyczne ,00 100,00% 6310 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 100,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 0, Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasajacych 0 0, Pozostała działalność ,54 89,97% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,54 89,97% 852 Pomoc społeczna ,46 97,97% Ośrodki wsparcia ,66 89,96% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 61, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,91 92,43% Dochody j. s. t. związane z relizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 63,13 Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,62 72,29% Przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,23 83,29% 2020 Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,23 83,29% Wspieranie rodziny ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,48 98,32% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 203, Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,46 98,46% Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,42 86,38% Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne ,92 100,20% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 750,34 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,20 99,91% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,38 99,85% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent ,56 101,79% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 23, Wpływy z usług ,97 Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 5

10 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00% Dodatki mieszkaniowe ,69 99,54% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,69 99,54% Zasiłki stałe ,54 100,82% 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00% Ośrodki pomocy społecznej ,00 99,56% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 99,56% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,94 97,80% 0830 Wpływy z usług ,43 94,79% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,60 97,68% Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Pozostała działalność ,44 100,58% 0830 Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,08 64,13% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00% 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ,84 10,60% Żłobki ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00% Pozostała działalność ,84 0,35% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,67 91,20% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,17 91,20% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,69 86,50% Placówki wychowania pozaszkolnego , Wpływy z różnych dochodów 0 54, Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasajacych , Pomoc materialna dla uczniów ,69 85,50% Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,28 89,40% Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,41 59,30% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 6

11 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,02 87,76% Gospodarka ściekami i ochrona wód ,49 15,94% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,49 15,94% Gospodatka odpadami ,36 97,46% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw ,36 97,41% 0690 Wpływy z różnych opłat , Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat 0 103, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,67% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów , Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł , ,83% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,63 100,00% 0690 Wpływy z różnych opłat ,63 100,00% Pozostała działalność ,41 62,73% 0830 Wpływy z usług ,41 62,73% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 100,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 100,00% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,00% Biblioteka ,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podststawie porozumie, umów między j. s. t ,00 100,00% 926 Kultura fizyczna ,02 100,57% Instytucje kultury fizycznej ,02 102,48% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t ,85 88,06% 0830 Wpływy z usług ,78 100,38% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność ,00 93,13% 0830 Wpływy z usług ,00 35,83% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00 100,00% DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: ,63 100,87% Dotacje celowe na wydatki bieżące: ,40 98,01% - z budżetu państwa na zadania własne ,30 99,11% - z budżetu państwa na zadania zlecone ,12 97,54% - na porozumienia z organami administracji rządowej ,23 88,63% - na porozumienia i umowy z innymi j.s.t ,50 97,81% - pozostałe dotacje ,25 117,78% Dochody bieżące ,23 103,59% Dochody majątkowe ,40 75,72% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 7

12 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA EŁKU ZA 2015 ROK Plan po Wykonanie Dział Rozdz Par. WYSZCZEGÓLNIENIE zmianach % wykonania 2015 r. 2015r. 010 Rolnictwo i łowiectwo ,50 84,27% Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin ,35 48,11% Pozostała działalność ,15 99,93% 4300 Zakup usług pozostałych 23 23,08 100,35% 4430 Różne opłaty i składki ,07 99,92% 600 Transport i łączność ,22 95,13% Lokalny transport zbiorowy ,71 99,62% 4300 Zakup usług pozostałych ,71 99,62% Drogi publiczne powiatowe ,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyujnych ,00 100,00% Drogi publiczne gminne ,52 92,36% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,61 42,34% 4430 Różne opłaty i składki ,03 63,15% 4270 Zakup usług remontowych ,13 93,98% 4300 Zakup usług pozostałych ,02 99,83% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,73 92,40% Drogi wewnętrzne ,33 96,88% 4270 Zakup usług remontowych ,76 90,62% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,57 100,00% Pozostała działalność ,66 99,52% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j. s. t ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,16 99,99% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,32 99,52% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,18 99,51% 630 Turystyka ,03 20,86% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,90 84,68% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,04 99,88% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,33 99,94% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,81 99,99% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,54 99,77% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 99,98% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 99,78% 4127 Składki na FP ,96 99,60% 4129 Składki na FP 29 28,55 98,45% 4217 Zakupy materiałów i wyposażenia ,73 97,32% 4219 Zakupy materiałów i wyposażenia ,65 97,32% 4307 Zakup usług pozostałych ,86 53,81% 4309 Zakup usług pozostałych ,43 53,81% Pozostała działalność ,13 16,96% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,13 84,59% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,42 70,87% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,13 32,98% 4300 Zakup usług pozostałych ,13 22,37% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 32,84% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany 1 Strona 1

13 70095 Pozostała działalność ,29 89,37% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,29 72,31% 710 Działalność usługowa ,47 85,64% Plany zagospodarowania przestrzennego ,70 26,68% Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania 2710 bieżące ,00 19,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 67,24% 4300 Zakup usług pozostałych ,70 22,05% Cmentarze ,34 99,56% 4270 Zakup usług remontowych ,54 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych ,80 93,52% Pozostała działalność ,43 87,06% 4307 Zakup usług pozostałych ,49 98,41% 4309 Zakup usług pozostałych ,17 98,41% 4260 Zakup energii ,42 78,38% 4270 Zakup usług remontowych ,59 98,92% 4300 Zakup usług pozostałych ,60 88,00% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych ,16 18,88% 4610 Koszty postępowania sądowego ,00 100,00% 720 Informatyka ,43 99,34% Pozostała działalność ,43 99,34% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,91 98,77% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,44 99,08% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,13 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,64 96,90% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,74 97,72% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,88 100,00% 4120 Składki na FP ,88 95,97% 4127 Składki na FP ,50 98,36% 4129 Składki na FP ,04 99,89% 4217 Zakupy materiałów i wyposażenia ,14 99,94% 4307 Zakup usług pozostałych ,82 99,77% 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,94 87,39% 4417 Podróże służbowe krajowe ,37 96,67% 730 Nauka ,51 52,81% Działalność wspomagająca badania ,51 52,81% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,43 63,89% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,96 91,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,38 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,78 87,48% 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 55,00% 4120 Składki na FP ,27 67,36% 4190 Nagrody konkursowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,61 99,66% 4260 Zakup energii ,36 95,43% 4270 Zakup usług remontowych ,17 99,60% 4280 Zakup usług medycznych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,89 99,25% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,78 77,28% 4410 Podróże służbowe krajowe ,32 91,90% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,08 94,07% 4430 Różne opłaty i składki ,50 97,02% 4440 Odpisy na ZFŚS ,27 93,92% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 99,75% 4530 Podatek od towarów i usług ,00 60,36% 4610 Koszty postępowania sądowego ,55 70,59% 4700 Szkolenia pracowników ,47 86,59% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 2

14 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,39 65,94% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,30 99,62% 750 Administracja publiczna ,81 93,41% Urzędy wojewódzkie ,61 80,09% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,17 84,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99 56,57% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,36 74,05% 4120 Składki na FP ,71 70,02% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,38 50,15% Rada Miasta ,02 97,53% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,54 98,94% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,09 99,91% 4270 Zakup usług remontowych ,73 26,77% 4300 Zakup usług pozostałych ,59 93,67% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,07 3,35% 4700 Szkolenia pracowników ,00 0,00% Urząd Miasta ,99 94,57% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,94 98,61% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,45 99,36% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,92 96,20% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,33 99,83% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,97 91,46% 4120 Składki na FP ,64 72,42% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,76 85,02% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,17 95,45% 4260 Zakup energii ,79 97,54% 4270 Zakup usług remontowych ,51 75,31% 4280 Zakup usług medycznych ,00 89,85% 4300 Zakup usług pozostałych ,94 88,34% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,12 95,76% 4440 Odpisy na ZFŚS ,17 93,34% 4410 Podróże służbowe krajowe ,02 72,57% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,34 46,60% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego ,64 76,64% 4700 Szkolenia pracowników ,00 89,35% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,92 86,63% 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,36 97,72% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,43 97,80% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 335 0,00 0,00% 4120 Składki na FP 207 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,30 89,67% 4190 Nagrody konkursowe ,00 93,87% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,17 99,27% 4300 Zakup usług pozostałych ,95 98,53% 4430 Różne opłaty i składki ,01 26,77% Pozostała działalność ,76 91,53% Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania 2710 bieżące ,00 72,56% 4300 Zakup usług pozostałych ,83 70,39% 4307 Zakup usług pozostałych ,21 69,75% 4308 Zakup usług pozostałych ,15 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych ,34 88,34% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 3

15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,19 96,52% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,11 98,44% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,58 96,20% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,13 90,95% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,40 98,45% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 69,38 97,72% 4120 Składki na FP ,91 91,44% 4128 Składki na FP ,27 98,38% 4129 Składki na FP 10 9,78 97,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,48 98,45% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,45 98,84% Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców ,89 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 100,00% 4120 Składki na FP ,90 99,90% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 100,00% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,87 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,42 99,99% 4120 Składki na FP ,45 99,91% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Wybory do Sejmu i Senatu ,37 98,92% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 97,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,31 98,52% 4120 Składki na FP ,06 98,25% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,32 96,25% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 92,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,40 99,98% 4120 Składki na FP ,92 99,31% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,04 93,59% Komenda Powiatowa Policji ,00 100,00% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy ,00 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 100,00% Obrona Cywilna ,49 93,30% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,89 70,54% 4260 Zakup energii ,45 83,88% 4300 Zakup usług pozostałych ,45 83,03% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 99,73% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,70 99,88% Straż Miejska ,55 92,51% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,60 97,95% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,76 94,40% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,40 96,20% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,01 88,63% 4120 Składki na FP ,16 88,63% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,45 96,73% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 4

16 4270 Zakup usług remontowych ,86 52,61% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 92,48% 4300 Zakup usług pozostałych ,60 74,07% 4410 Podróże służbowe krajowe ,60 97,52% 4430 Różne opłaty i składki ,00 94,63% 4440 Odpisy na ZFŚS ,11 86,02% 4700 Szkolenia pracowników ,00 71,42% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,00% Zarządzanie kryzysowe 1 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 0,00 0,00% Pozostała działalność ,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania 2710 bieżące ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00% 757 Obsługa długu publicznego ,50 79,89% Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t ,50 80,94% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych ,50 80,94% Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 0,00% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie ,10 98,80% Szkoły podstawowe ,07 99,26% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,90 99,58% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,11 99,79% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,53 99,80% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,05 98,52% 4120 Składki na FP ,91 93,84% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,11 93,68% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,24 99,54% 4220 Zakup środków żywności ,29 94,74% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,44 97,30% 4260 Zakup energii ,34 99,45% 4270 Zakup usług remontowych ,91 88,80% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,20 89,03% 4300 Zakup usług pozostałych ,92 98,95% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,25 95,88% 4410 Podróże służbowe krajowe ,17 92,91% 4430 Różne opłaty i składki ,80 89,57% 4440 Odpisy na ZFŚS ,90 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 96 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników ,03 91,40% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,97 99,95% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 5

17 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,83 99,43% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,61 97,31% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,58 99,50% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,64 99,19% 4120 Składki na FP ,20 96,63% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,50 99,79% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 75,17% 4440 Odpisy na ZFŚS ,30 100,00% Przedszkola ,90 97,88% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,93 99,47% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,91 99,67% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,30 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,97 99,22% 4120 Składki na FP ,18 89,73% 4140 Składki na PFRON ,00 96,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 0,00 0,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,15 99,93% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 99,98% 4260 Zakup energii ,56 99,26% 4270 Zakup usług remontowych ,30 94,05% 4300 Zakup usług pozostałych ,06 99,83% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ,25 91,79% Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące ,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,29 99,16% Inne formy wychowania przedszkolnego ,92 81,59% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu 2540 oświaty ,92 81,59% Gimnazja ,79 99,20% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,46 98,45% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,62 99,46% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,73 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 99,01% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,92 99,96% 4140 Składki na PFRON 50 0,00 0,00% 4120 Składki na FP ,86 93,37% 4127 Składki na FP 27 26,93 99,74% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,81 98,55% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99,91% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,59 100,00% 4220 Zakup środków żywności ,00 93,68% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 99,85% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0,00% 4260 Zakup energii ,58 95,11% 4270 Zakup usług remontowych ,40 99,44% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 71,01% 4300 Zakup usług pozostałych ,61 96,67% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 6

18 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,72 92,40% 4410 Podróże służbowe krajowe ,95 83,29% 4417 Podróże służbowe krajowe ,00 73,15% 4427 Podróże służbowa zagraniczne ,62 100,00% 4430 Różne opłaty i składki ,50 99,59% 4440 Odpisy na ZFŚS ,86 100,00% 4700 Szkolenia pracowników ,01 99,03% 4707 Szkolenia pracowników ,17 99,98% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ,02 92,92% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,92 100,00% Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe ,99 99,56% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,45 99,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,20 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,64 98,10% 4120 Składki na FP ,17 98,92% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 67,83% 4440 Odpisy na ZFŚS ,53 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,05 89,30% 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,81 97,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,26 99,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,35 91,72% 4120 Składki na FP ,72 79,31% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 56,88% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00 60,32% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 75,63% 4700 Szkolenia pracowników ,14 93,01% 4410 Podróże służbowe krajowe ,77 86,44% Stołówki szkolne ,58 98,23% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,43 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 98,69% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,66 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 94,87% 4120 Składki na FP ,38 89,60% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,86 99,97% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 93,22% 4300 Zakup usług pozostałych ,43 99,55% 4440 Odpisy na ZFŚS ,42 100,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,10 99,53% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,94 99,59% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,82 98,24% 4120 Składki na FP ,94 95,12% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,64 99,97% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 7

19 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,76 99,69% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ,00 100,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,59 98,73% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,38 98,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,33 97,82% 4120 Składki na FP ,83 93,29% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,06 99,98% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,27 99,58% 4260 Zakup energii ,97 93,86% 4270 Zakup usług remontowych ,12 99,92% 4300 Zakup usług pozostałych ,05 86,19% 4440 Odpisy na ZFŚS ,58 100,00% 4700 Szkolenia pracowników ,00 100,00% Pozostała działalność ,28 96,95% 2360 Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,22 90,08% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,78 74,34% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,80 99,99% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,88 99,95% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,64 99,66% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,48 94,76% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,42 99,92% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,58 99,74% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,80 99,82% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,86 99,47% 4120 Składki na FP ,32 92,21% 4127 Składki na FP 98 97,42 99,41% 4129 Składki na FP 18 17,19 95,50% 4270 Zakup usług remontowych ,47 99,13% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00 83,77% 4217 Zakupy materiałów i wyposażenia ,96 52,35% 4219 Zakupy materiałów i wyposażenia ,58 52,39% 4300 Zakup usług pozostałych ,52 78,20% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,08 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,28 100,00% 803 Szkolnictwo wyższe ,00 97,44% Pozostała działalność ,00 97,44% 4190 Nagrody konkursowe ,00 97,44% 851 Ochrona zdrowia ,56 87,27% Szpitale ogólne ,00 83,33% 6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 83,33% Ratownictwo medyczne ,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,00% Programy polityki zdrowotnej ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 8

20 85153 Przeciwdziałanie narkomanii ,62 58,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 25,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,62 19,34% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 87,80% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,55 83,08% 2360 Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 95,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,02 52,24% 4120 Składki na FP ,38 43,44% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,01 66,17% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,89 6,96% 4300 Zakup usług pozostałych ,20 90,83% 4700 Szkolenia pracowników ,00 55,67% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,05 90,35% Pozostała działalność ,39 92,75% 2360 Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 92,04% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,50 99,78% 4300 Zakup usług pozostałych ,20 98,56% 4410 Podróże służbowa krajowe ,69 89,10% 852 Pomoc społeczna ,67 95,98% Ośrodki wsparcia ,02 89,86% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wyngrodzeń ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,31 99,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 100,00% 4120 Składki na FP ,06 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,30 99,98% 4220 Zakup środków żywnościowych ,99 100,00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,15 99,58% 4260 Zakup energii ,19 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,55 88,45% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,53 99,99% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,40 99,91% 4410 Podróże służbowe krajowe ,40 99,92% 4430 Różne opłaty i składki ,86 91,92% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% 4510 Opłaty za rzecz budżetu państwa ,91 100,00% 4700 Szkolenia pracowników ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,11 65,73% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 97,28% Rodziny zastępcze ,75 89,74% 4300 Zakup usług pozostałych ,75 89,74% Przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,19 77,65% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,70 98,33% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,45 88,83% 4120 Składki na FP ,36 98,10% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 40,55% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 9

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 607 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20.12. 2012r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2006 r. Nr 84 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 1451 Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 Na podstawie art. art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. BP.I-3012-2-7/09 arządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 lutego 28 r. Nr 27 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 63 - Nr XII/198/7 z dnia 2 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta

Bardziej szczegółowo

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W Sprawozdanie Wójta Gminy Zapolice z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Zapolice za 2014 rok I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2014 r. Budżet Gminy Zapolice na rok 2014 został przyjęty

Bardziej szczegółowo

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku DZIAŁ, ROZDZIAŁ PARAGRAF KLASYFIKACJA BUDśETOWA PLAN w złotych WYKONA- NIE w złotych 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 0750 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok Uchwała Nr 172 / XXXVI / 213 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2007 r. Nr 118 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1653 Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 4040 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

217/2004. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 02.07.2004 BP.I-3012-2-18/04. Zarządzenie Nr 217/2004. Prezydenta Miasta Radomia

217/2004. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 02.07.2004 BP.I-3012-2-18/04. Zarządzenie Nr 217/2004. Prezydenta Miasta Radomia i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 02.07.2004 217/2004 BP.I-3012-2-18/04 Zarządzenie Nr 217/2004 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia. 801 Oświata i wychowanie 90 945,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia. 801 Oświata i wychowanie 90 945,00 Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/149/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące 1 187 990,26 801

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 434/15/02

Uchwała Nr 434/15/02 Uchwała Nr 434/15/02 Zarządu Miasta w Starym Sączu z dnia 01 marca 2002 roku w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2001 rok Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r.

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r. Zarządzenie nr 0050/55/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2013r. w związku z zarządzeniem nr 0050/54/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo