ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r. - o nfinansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz z pó.źn. zm.) Prezydent Miasta Ełku zarządza co następuje: Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok załącznik nr 1, do zarządzenia, zgodnie z którym: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi zł - wykonanie ,44 zł - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi zł - wykonanie ,96 zł 2. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia. 3. Informacja o stanie mienia miasta Ełku stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia. 2. Sprawozdania i informacje o którym mowa w 1 przekazać w terminie 7 dni do daty podjęcia niniejszego zarządzenia: 1. Radzie Miasta Ełku. 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Zastępca Prezydenta Miasta Ełku Artur Urbański Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 999/2013 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 27 marca 2013 roku BudŜet Miasta Ełku za 2012 rok zamknął się kwotą wykonania dochodów ,44 zł, co stanowi 98,15 % planu i wydatków ,96 zł, co stanowi 93,61 % planu. NadwyŜka budŝetowa wyniosła ,48 zł przy planowanym deficycie zł. W 2012 roku spłacone zostały raty kredytów w wysokości zł. Zaciągnięto kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości zł. Uwzględniając wolne środki z lat ubiegłych ,93 zł, udzielone poŝyczki zł i spłaty udzielonych poŝyczek zł, pozostały do dyspozycji wolne środki w kwocie ,90 zł. Dochody budŝetowe zostały wykonane w kwocie niŝszej od planowanej o ok. 3,4 mln zł. Mniejsze dochody wykonano z tytułu: środków na realizację inwestycji - 1,9 mln zł, czynszów (działalność usługowa) 1,3 mln zł, sprzedaŝy składników majątkowych (nieruchomości i gruntów) - 1,1 mln zł, 1,8 mln zł udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwiększone dochody dotyczą głównie: przekształceń własnościowych 0,7 mln zł, wieczystego uŝytkowania gruntów 0,8 mln zł, podatku od nieruchomości - 1,4 mln. zł Wydatki budŝetowe zostały wykonane w kwocie niŝszej od planowanej o ok. 11,9 mln zł. Mniejsze wydatki na inwestycje to kwota 4,5 mln zł, w tym m. in. na: transport i łączność - 0,5 mln zł, kulturę fizyczną i sport - 1 mln zł, naukę - 1,9 mln zł ( Rozwój systemu wsparcia działalności innowacyjnej młodzieŝy w ramach transgranicznej współpracy brak realizacji 1,5 mln zł). Wydatki bieŝące zrealizowano w 95,06 %. Mniejsze wykonanie to ok. 6,9 mln zł, głównie na: działalność usługową, wydatki na zasoby mieszkaniowe 1,4 mln. zł, Urząd Miasta 0,6 mln zł, plany zagospodarowania przestrzennego 0,3 mln zł, pomoc społeczną 0,6 mln zł, oświetlenie Miasta 0,6 mln zł, gospodarkę ściekami i ochroną wód 0,3 mln zł, środki na poręczenia i gwarancje oraz rezerwy 0,6 mln zł. NaleŜności Miasta Ełku na koniec 2012 r. wyniosły ,99 zł (w tym: ,31 zł odsetki). Pozostałe naleŝności ,68 zł głównie z tytułu: gospodarki gruntami i nieruchomościami ,50 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej ( Administrator ) ,74 zł, podatków i opłat lokalnych ,07 zł, świadczeń alimentacyjnych ,95 zł, mandatów StraŜy Miejskiej ,54 zł. W naleŝnościach ogółem naleŝności wymagalne bez odsetek to kwota ,40 zł i dotyczą głównie: gospodarki gruntami i nieruchomościami ,5 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej ( Administrator ) ,50 zł, podatków i opłat lokalnych ,27 zł, świadczeń alimentacyjnych ,95 zł, mandatów StraŜy Miejskiej ,54 zł. NaleŜności jednostek budŝetowych ,71 zł, w tym: MOSiR ,71 zł (w tym: wymagane ,14 zł), jednostek oświatowych zł (w tym: wymagalne 8 066,45 zł). Strona 2

3 Zobowiązania Miasta na koniec roku 2012 wyniosły ,40 zł. Zobowiązania wystąpiły głównie z tytułu: wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń ,79 zł, w gospodarce mieszkaniowej Administrator ,28 zł, usługi, energia w Urzędzie Miasta 3 017,48 zł., usługi, energia w oświacie ,15 zł, usługi- oczyszczanie Miasta ,16 zł, energia w MOSiR 4 832,08 zł. Zobowiązania innych jednostek Miasta to zobowiązania: Ełckiego Centrum Kultury w Ełku ,031 w tym: wymagalne 872,10 zł, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku ,73 zł, Muzeum Historyczne w Ełku ,96, w tym wymagalne 838,74 zł. NaleŜności instytucji kultury to: Muzeum Historyczne w Ełku 570 zł, ECK ,90 zł, w tym wymagalne ,50 zł. ZadłuŜenie z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych wyniosło na koniec 2012r zł. ZadłuŜenie z tytuły wyemitowanych obligacji komunalnych na koniec 2012r. wyniosło zł, pozostała kwota zł to zobowiązania z tytułu kredytów, w tym: zł to kredyt zaciągnięty w 2012 r. na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków z UE, spłacony w 2013 r. Całkowita wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec roku 2012 wyniosła zł i dotyczą poręczeń kredytów dla: - Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z. o. o. w Ełku zł, - Pro Medica Sp. z. o. o. w Ełku zł. Strona 3

4 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA EŁKU ZA 2012 ROK Dział Rozdział Par. Treść Plan po zmianach 2012r. Wykonanie 2012r. % wykonania Rolnictwo i łowiectwo ,10 100,01% 2010 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ,10 100,01% 600 Transport i łączność ,59 100,72% Lokalny transport zbiorowy ,46 145,16% 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych , Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieŝące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t ,46 97,52% Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j. s. t ,00 100,00% Drogi publiczne gminne ,00 114,12% 0830 Wpływy z usług 5 950,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych 6290 źródeł , Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł ,26 118,47% Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00% Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego 0 0, Drogi wewnętrzne 0, , Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego , Pozostała działalność ,13 74,19% 6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł ,13 77,57% 6629 Dotacja celowa oytrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwest realizaowane na podstawie porozumień między j. s. t ,00 0,00% 630 Turystyka ,69 72,36% Ośrodki informacji turystycznej ,00 0,00% 2707 Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł ,00 0,00% 6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł ,00 0,00% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,59 88,73% 2705 Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł ,17 149,21% 2707 Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł ,42 36,52% 6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł ,00 0,00% Pozostała działalność ,10 99,75% 2707 Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł ,11 3,94% 6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł , Gospodarka mieszkaniowa ,39 101,76% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,15 101,83% 0470 Wpływy z opłat - wieczyste uŝytkowanie ,75 218,00% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z róŝnych opłat , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych j.s.t ,53 115,75% 0760 Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych ,39 768,92% Strona 4

5 0830 Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,69 95,67% 0920 Pozostałe odsetki ,16 135,76% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , Pozostała działalność ,24 98,58% 0490 Opłata adiacencka ,46 87,44% 6330 Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,78 100,00% 710 Działalność usługowa ,06 80,82% Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 73,96% 2710 Wpływy z tytułu pomocy finans.udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieŝących ,00 73,96% Cmentarze ,00 100,00% 2020 Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na zadania bieŝące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00% Pozostała działalność ,06 80,83% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , Wpływy z róŝnych dochodów ,15 178,88% 0740 Wpływy z dywidend ,00 100,00% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych j.s.t ,71 83,00% 0830 Wpływy z usług ,83 72,94% 0920 Pozostałe odsetki , Informatyka , Pozostała działalność , Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł , Nauka ,11 70,46% Działalność wspomagająca badania ,61 82,85% 6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł ,61 82,85% Pozostała działalność ,50 49,23% 6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł ,50 49,23% 750 Administracja publiczna ,45 103,44% Urzędy wojewódzkie ,41 100,03% Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ,31 100,00% Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 220, Urząd Miasta ,73 119,71% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje , Wpływy z róŝnych opłat , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych j.s.t ,03 131,86% 0830 Wpływy z usług ,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów , Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł ,74 51,43% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,31 103,90% Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieŝące realiz. na podst. porozumie, 2310 umów między j.s.t ,37 94,59% 2320 Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieŝące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t ,79 94,59% 2707 Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł ,15 105,15% Pozostała działalność ,00 0,00% 2707 Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł ,00 0,00% Strona 5

6 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,20 99,99% Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców ,20 99,99% Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,20 99,99% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,86 53,92% StraŜ Miejska ,86 53,92% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności ,86 53,92% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,78 99,11% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,94 93,56% 0350 Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,52 92,81% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 540, Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych ,85 106,10% 0310 Podatek od nieruchomości ,72 106,50% 0320 Podatek rolny ,00 72,29% 0330 Podatek leśny ,00 133,62% 0340 Podatek od środków transportowych ,41 98,31% 0430 Wpływy z opłaty targowej ,50 98,62% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 125,01% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 959, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,39 102,57% 0310 Podatek od nieruchomości ,04 108,29% 0320 Podatek rolny ,95 75,78% 0330 Podatek leśny ,21 65,59% 0340 Podatek od środków transportowych ,68 87,14% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,12 69,46% 0370 Opłata za posiadanie psów ,57 95,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,36 85,75% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 0 400, Wpływy z róŝnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,03 240,29% Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podstawie ustaw ,63 102,02% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,71 81,34% 0480 Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ,67 102,47% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw ,92 174,67% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 448, Pozostałe odsetki 0 750, Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,97 93,82% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 93,34% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,97 106,89% Strona 6

7 758 RóŜne rozliczenia ,50 102,04% Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% RóŜne rozliczenia finansowe ,50 351,94% Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek 0580 organizacyjnych , Pozostałe odsetki ,42 198,89% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,22 130,69% 801 Oświata i wychowanie ,34 96,86% Szkoły podstawowe ,00 89,53% 2010 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,00 100,00% 2707 Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł ,00 70,39% Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00% Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 95,12% Przedszkola ,14 93,58% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,14 93,58% Gimnazja ,41 74,10% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 54, Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł ,20 74,01% Liceum Ogólnokształcące ,87 138,27% 2707 Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł ,00 0,00% 6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł ,87 144,18% Pozostała działalność ,92 90,20% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,93 94,41% Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na zadania bieŝące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,74 99,99% Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,14 85,41% Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,00 71,11% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,26 85,41% 2707 Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł ,87 80,00% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych ,00 100,00% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych ,98 51,37% 851 Ochrona zdrowia ,40 133,27% Izba Wytrzeźwień 0 605, Wpływy z róŝnych dochodów 0 605,40 Strona 7

8 85195 Pozostała działalność ,00 66,00% 2010 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,00 66,00% 852 Pomoc społeczna ,50 98,84% Ośrodki wsparcia ,58 99,99% 2010 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,47 99,98% 2360 Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 19, Wspieranie rodziny ,00 100,00% Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących 2030 gmin ,00 100,00% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,92 99,31% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,74 98,14% 2360 Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,94 99,99% Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne ,91 88,67% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 28, Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,80 100,00% Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin ,00 80,70% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent ,47 98,17% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin ,52 97,94% Zasiłki stałe ,31 89,33% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 312, Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin ,95 89,30% Ośrodki pomocy społecznej ,23 99,62% Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu 2010 adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,00 100,00% Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin ,00 99,61% Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 18, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,01 104,41% 0830 Wpływy z usług ,43 132,03% Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,76 100,00% Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Pozostała działalność ,07 98,71% 0830 Wpływy z usług , Wpływy z róŝnych dochodów 0 731, Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,00 99,81% Strona 8

9 2707 Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł ,53 94,81% 2709 Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł ,85 100,01% 2030 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00% 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ,87 66,24% śłobki ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00% Pozostała działalność ,87 54,21% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,22 46,11% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,78 46,11% Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,00 100,00% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł , Edukacyjna opieka wychowawcza ,76 75,82% Pomoc materialna dla uczniów ,76 75,82% 2030 Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin ,76 75,82% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,38 90,42% Gospodarka odpadami ,64 79,32% 6260 Dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,64 79,32% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,25 34,09% 0830 Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów ,25 23,15% Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych , Pozostała działalność ,58 101,77% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 240, Wpływy z dywidend ,90 101,69% 0830 Wpływy z usług 0 441, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,71 95,58% Pozostałe zadania z zakresu kultury ,00 0,00% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% Biblioteka ,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieŝące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t ,00 100,00% Pozostała działalność ,71 116,26% 2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,04 98,41% Strona 9

10 2710 Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieŝących ,00 100,00% 6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł ,67 128,76% 926 Kultura fizyczna i sport ,56 92,58% Obiekty sportowe ,76 97,56% 6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł ,76 95,65% 6330 Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00% Instytucje kultury fizycznej ,14 106,18% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych j.s.t ,20 105,80% 0830 Wpływy z usług ,88 96,23% 0870 Wpływy ze sprzedazy składników majątkowych , Pozostałe odsetki ,15 13,69% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,95 120,75% 6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł ,96 113,59% Pozostała działalność ,66 66,21% 0830 Wpływy z usług ,10 92,71% 2320 Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieŝące relizowane na podstawie porozumień między j. s. t ,00 100,00% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% 6330 Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00% 6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł ,56 41,06% 6620 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j. s. t ,00 0,00% DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: ,44 98,15% Dotacje celowe na wydatki bieŝące: ,37 95,75% - z budŝetu państwa na zadania własne ,23 93,86% - z budŝetu państwa na zadania zlecone ,38 98,35% - na porozumienia z organami administracji rządowej ,74 100,00% - na porozumienia i umowy z innymi j.s.t ,62 97,50% - pozostałe dotacje ,40 68,15% Dochody bieŝące ,70 98,91% Dochody majątkowe ,74 95,79% Strona 10

11 WYKONANIE WYDATKIÓW BUDśETU MIASTA EŁKU ZA 2012 ROK Dział Rozdz Par. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach 2012r. Wykonanie 2012r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo ,17 90,48% Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin ,07 55,36% Pozostała działalność ,10 100,01% 4300 Zakup usług pozostałych 21 21,68 103,24% 4430 RóŜne opłaty i składki ,42 99,95% 600 Transport i łączność ,70 96,73% Lokalny transport zbiorowy ,08 99,52% 4300 Zakup usług pozostałych ,08 99,25% 6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 100,00% Drogi publiczne gminne ,44 94,78% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,18 52,58% 4430 RóŜne opłaty i składki ,13 97,48% 4270 Zakup usług remontowych ,37 87,89% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 69,19% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,82 95,31% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,94 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 82,70% Drogi wewnętrzne ,74 89,65% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,74 89,65% Pozostała działalność ,44 99,08% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,94 98,97% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,50 99,68% 630 Turystyka ,76 48,92% Ośrodki informacji turystycznej ,54 0,03% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 0,00% 2339 Dotacja celowa przekazana do województwa na zadania bieŝące realiz. na podstawie porozumień (umów) miedzy j. s. t ,54 1,02% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,30 70,63% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 639 0,00 0,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 92,94% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,76 85,07% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 110 0,00 0,00% 4175 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4176 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4127 Składki na FP ,63 24,80% 4129 Składki na FP 46 0,00 0,00% 4217 Zakupy materiałów i wyposaŝenia 278 0,00 0,00% 4219 Zakupy materiałów i wyposaŝenia 30 0,00 0,00% 4305 Zakup usług pozostałych ,49 99,71% 4306 Zakup usług pozostałych ,44 99,71% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 0,00% Strona 11

12 4309 Zakup usług pozostałych 135 0,00 0,00% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,99 27,12% 4419 PodróŜe słuŝbowe krajowe 100 0,00 0,00% 2820 Dotacja cel.z budŝetu na fin.zadań zlec. stowarz ,66 98,07% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,08 99,24% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,25 66,13% Pozostała działalność ,92 80,70% Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieŝące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,21 3,04% Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieŝące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,00 65,60% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,12 99,98% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,91 99,99% 4127 Składki na FP 47 46,62 99,19% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,56 85,89% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 86,20% 4307 Zakup usług pozostałych ,90 81,05% 4309 Zakup usług pozostałych ,10 81,05% 4367 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej ,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,93 90,40% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,46 82,40% 4300 Zakup usług pozostałych ,15 75,73% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 90,31% 4610 Koszty postępowania sądowego ,50 99,93% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝet ,81 84,58% Pozostała działalność ,47 94,38% 4270 Zakup usług remontowych ,41 99,95% 4580 Pozostałe odsetki ,00 100,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,96 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,10 74,52% 710 Działalność usługowa ,67 79,79% Plany zagospodarowania przestrzennego ,15 36,44% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 62,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,15 33,16% Cmentarze ,46 99,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,47 99,62% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 98,68% 4270 Zakup usług remontowych ,37 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 39,43% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,62 98,95% Pozostała działalność ,06 79,81% 4260 Zakup energii ,01 80,83% 4270 Zakup usług remontowych ,09 88,79% 4300 Zakup usług pozostałych ,96 76,99% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych ,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego ,00 100,00% 720 Informatyka ,30 98,81% Pozostała działalność ,30 98,81% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝet ,57 98,66% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝet ,73 99,54% Strona 12

13 730 Nauka ,94 79,88% Działalność wspomagająca badania ,72 92,71% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,15 66,23% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 43,77% 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 73,56% 4120 Składki na FP ,49 35,49% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,33 99,52% 4260 Zakup energii ,78 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych ,64 88,55% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 0,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0,00% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej ,00 0,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,75 80,66% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,00 0,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,81 26,67% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,17 95,02% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,38 95,93% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝet ,16 80,44% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝet ,68 87,69% Pozostała działalność ,22 55,90% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,82 49,52% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,40 76,25% 750 Administracja publiczna ,53 93,24% Urzędy wojewódzkie ,10 98,60% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,75 99,43% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,88 99,47% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,85 99,41% 4120 Składki na FP ,31 98,05% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,31 73,54% Rada Miasta ,26 96,59% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,95 98,81% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,77 87,74% 4270 Zakup usług remontowych ,65 37,08% 4300 Zakup usług pozostałych ,12 58,46% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 96,45% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,77 16,51% 4700 Szkolenia pracowników ,00 39,60% Urząd Miasta ,24 93,04% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,00 92,11% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,97 93,61% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,19 92,17% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,36 99,31% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,55 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,71 93,53% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,78 95,51% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,39 99,83% 4120 Składki na FP ,59 90,61% 4127 Składki na FP ,19 87,27% 4129 Składki na FP ,30 98,84% Strona 13

14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 80,44% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,66 88,53% 4260 Zakup energii ,77 99,94% 4270 Zakup usług remontowych ,33 99,25% 4280 Zakup usług medycznych ,00 82,26% 4300 Zakup usług pozostałych ,22 88,28% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 47,09% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,31 72,90% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej ,45 87,08% 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej ,48 92,85% 4440 Odpisy na ZFŚS ,33 85,41% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,64 93,85% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,07 68,25% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 98,51% 4580 Pozostałe odsetki ,47 99,97% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 100,00% 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych ,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników ,00 94,28% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,98 96,66% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝet ,00 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,79 93,49% 3040 Nagrody o charak.szczególnym niezal.do wynagrodz ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 328 0,00 0,00% 4120 Składki na FP 203 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,70 96,57% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,55 99,93% 4300 Zakup usług pozostałych ,82 93,08% 4430 RóŜne opłaty i składki ,72 14,48% Pozostała działalność ,14 78,04% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 523 0,00 0,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 813 0,00 0,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 68,87% 4127 Składki na FP 116 0,00 0,00% 4129 Składki na FP 13 0,00 0,00% 4217 Zakupy materiałów i wyposaŝenia 136 0,00 0,00% 4219 Zakupy materiałów i wyposaŝenia 16 0,00 0,00% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieŝące ,00 98,24% 4300 Zakup usług pozostałych ,02 66,51% 4430 RóŜne opłaty i składki ,12 88,23% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,20 99,99% Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców ,20 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4120 Składki na FP 89 88,20 99,10% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Strona 14

15 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,75 93,71% Komenda Powiatowa Policji ,00 95,45% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy ,00 95,45% Obrona Cywilna ,32 93,41% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,49 98,15% 4260 Zakup energii ,83 68,17% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 91,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 99,47% StraŜ Miejska ,00 93,38% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,00 92,25% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,95 92,86% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,02 87,40% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,72 97,52% 4120 Składki na FP ,31 87,98% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,76 96,14% 4260 Zakup energii ,08 58,43% 4270 Zakup usług remontowych ,23 99,50% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 96,24% 4300 Zakup usług pozostałych ,44 99,53% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,70 94,88% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 99,91% 4440 Odpisy na ZFŚS ,29 90,33% 4700 Szkolenia pracowników ,50 95,33% Zarządzanie kryzysowe ,43 93,68% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,43 93,43% Pozostała działalność ,00 100,00% 2820 Dotacja cel.z budŝetu na fin.zadań zlec. stowarz ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzialoną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00% 757 Obsługa długu publicznego ,90 94,93% Obsługa kredytów i poŝyczek j. s. t ,90 99,04% 8070 Odsetki od krajowych poŝyczek i kredytów ,40 100,00% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych ,50 98,97% Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 0,00% RóŜne rozliczenia -Rezerwy ,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie ,45 99,11% Szkoły podstawowe ,74 99,74% 3020 Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń ,06 94,68% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,96 99,98% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,78 98,57% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,79 98,55% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,96 100,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,02 98,53% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,12 98,24% 4120 Składki na FP ,98 99,12% 4127 Składki na FP ,64 98,49% 4129 Składki na FP 40 38,57 96,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,22 99,88% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Strona 15

16 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,18 99,93% 4217 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,78 91,79% 4220 Zakup środków Ŝywnościowych ,87 66,46% 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i ksiąŝek ,98 99,97% 4247 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i ksiąŝek ,86 86,37% 4260 Zakup energii ,58 99,73% 4270 Zakup usług remontowych ,61 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,24 73,61% 4300 Zakup usług pozostałych ,63 99,79% 4307 Zakup usług pozostałych ,17 62,07% 4309 Zakup usług pozostałych ,27 64,04% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,53 94,57% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej ,99 97,82% 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej ,78 96,80% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,75 98,92% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 52,00% 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,32 90,40% 4429 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 40 13,68 34,20% 4430 RóŜne opłaty i składki ,76 99,75% 4437 RóŜne opłaty i składki 80 61,68 77,10% 4440 Odpisy na ZFŚS ,30 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 96 0,00 0,00% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów j. s. t ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników ,07 98,53% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,67 99,92% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,47 94,10% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,73 95,63% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,08 99,97% 3020 Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń ,00 94,44% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,11 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,10 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4120 Składki na FP ,02 99,28% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,39 99,81% 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i ksiąŝek ,64 99,96% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,82 99,89% Przedszkola ,36 99,55% 3020 Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń 61 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 99,89% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,93 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,34 99,99% 4120 Składki na FP ,24 99,82% 4140 Składki na PFRON ,00 98,54% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 93,15% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia 10 0,00 0,00% 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i ksiąŝek 1 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 1 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych ,94 99,95% 4300 Zakup usług pozostałych 10 0,00 0,00% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 10 0,00 0,00% 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 10 0,00 0,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 10 0,00 0,00% Strona 16

17 4430 RóŜne opłaty i składki 10 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,45 99,84% 4700 Szkolenia pracowników 10 0,00 0,00% 2540 Dotacja podmiot.z budŝ.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty ,37 98,80% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieŝące ,00 0,28% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,42 93,28% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100,00% Gimnazja ,16 99,72% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,85 99,49% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,35 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,02 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,73 99,97% 4140 Składki na PFRON 50 0,00 0,00% 4120 Składki na FP ,64 95,62% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,21 98,59% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,77 99,98% 4217 Zakupy materiałów i wyposaŝenia 500 0,00 0,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,74 99,99% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,01 93,10% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,53 97,88% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,50 85,07% 4300 Zakup usług pozostałych ,77 98,31% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 43,33% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,62 95,96% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej ,14 93,29% 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej ,97 95,85% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,99 77,81% 4430 RóŜne opłaty i składki ,07 99,99% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników ,99 99,32% 2540 Dotacja podmiot.z budŝ.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty ,00 74,24% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,26 99,99% Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe ,71 94,34% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,56 100,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,76 94,66% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,07 94,64% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,05 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,29 100,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,30 94,65% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,31 94,38% 4120 Składki na FP ,00 100,00% 4127 Składki na FP 231 0,00 0,00% 4129 Składki na FP 41 0,00 0,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 16,92% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 16,92% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 95,95% 4307 Zakup usług pozostałych ,12 96,80% 4309 Zakup usług pozostałych ,32 96,91% 4427 PodróŜe słuŝbowa zagraniczne 96 77,46 80,69% Strona 17

18 4429 PodróŜe słuŝbowa zagraniczne 16 13,68 85,50% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 100,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,79 48,29% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,18 85,66% 2320 Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieŝące - porozumienie ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,03 98,41% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,06 83,43% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 99,29% 4120 Składki na FP ,67 97,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,00 87,50% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,40 66,17% 4700 Szkolenia pracowników ,03 82,17% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,72 79,50% Stołówki szkolne ,61 99,22% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,99 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 99,37% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,18 99,90% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,97 98,33% 4120 Składki na FP ,30 93,32% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,31 99,88% 4270 Zakup usług remontowych ,39 98,49% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,87 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych ,11 99,15% 4440 Odpisy na ZFŚS ,82 100,00% Pozostała działalność ,61 85,09% 2810 Dotacja cel.z budŝetu na finans.zadań zlec.fundacjom ,00 0,00% 2820 Dotacja cel.z budŝ.na finans.zadań zlec.stowarz ,19 76,80% 2830 Dotacja cel.z budŝ.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz ,00 64,04% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,42 66,92% 3110 Zasiłki i pomoc w naturze ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,02 86,32% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,17 60,56% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,89 54,25% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,65 86,35% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,71 77,57% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 99,41% 4120 Składki na FP ,87 54,15% 4127 Składki na FP ,20 68,65% 4129 Składki na FP 10 9,83 98,30% 4270 Zakup usług remontowych ,88 91,32% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,97 99,83% 4217 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,49 77,46% 4219 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,22 77,37% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 31,52% 4307 Zakup usług pozostałych ,40 97,07% 4309 Zakup usług pozostałych ,50 97,36% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,77 75,07% Strona 18

19 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 87,73% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 100,00% 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,66 89,08% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 71,11% 803 Szkolnictwo wyŝsze ,00 73,58% Pozostała działalność ,00 73,58% 3040 Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym ,00 73,58% 851 Ochrona zdrowia ,47 75,93% Szpitale ogólne ,00 82,50% 6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 82,50% Przeciwdziałanie narkomanii ,62 65,78% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 63,50% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,62 96,32% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 32,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,85 72,47% 2820 Dotacja cel.z budŝetu na finans.zadań zlec.stowarzysz ,01 62,23% 2830 Dotacja cel.z budŝetu na finans.zadań zlec.jedn niezalicz, do sektora finansów publicznych ,00 0,00% 2810 Dotacja cel.z budŝetu na finans.zadań zlec.fundacjom ,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,04 80,39% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 77,97% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,09 45,12% 4300 Zakup usług pozostałych ,83 83,24% 4700 Szkolenia pracowników ,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,88 44,64% 6230 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych ,00 100,00% Pozostała działalność ,00 53,35% 2810 Dotacja cel.z budŝ.na finans.zadań zlec.fundacjom ,00 46,00% 2820 Dotacja cel.z budŝ.na finans.zadań zlec.stowarz ,00 60,24% 2830 Dotacja cel.z budŝ.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz ,00 0,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,00 66,00% 852 Pomoc społeczna ,42 97,98% Ośrodki wsparcia ,47 99,98% 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wyngrodz ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,02 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,41 99,93% 4120 Składki na FP ,72 99,33% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,83 100,00% 4220 Zakup środków Ŝywnościowych ,00 100,00% 4230 Zakup leków, wyr. medycznych i produktów biobójczych ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,51 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,31 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,66 100,00% 4350 Zakup usług do sieci Internet ,52 99,93% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej ,88 99,98% 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej ,24 99,91% Strona 19

20 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,05 99,91% 4430 RóŜne opłaty i składki ,32 99,82% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników ,00 100,00% Rodziny zastępcze ,52 79,72% 4300 Zakup usług pozostałych ,52 79,72% Przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,32 60,63% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 50,68% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,32 94,67% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 100,00% Wspieranie rodziny ,02 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,32 99,98% 4120 Składki na FP ,70 99,94% Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz.społeczne ,66 98,13% 2910 Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,94 99,99% 3110 Zasiłki i pomoc w naturze ,37 98,11% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 98,69% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 99,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,97 98,64% 4120 Składki na FP ,31 88,26% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,64 97,36% 4300 Zakup usług pozostałych ,98 99,59% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej ,51 34,28% 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej ,04 97,17% 4440 Odpisy na ZFŚS ,39 90,43% 4700 Szkolenia pracowników ,10 62,78% Skł. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.społ ,83 88,87% 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,83 88,87% Zasiłki i pomoc w naturze ,49 98,74% 3110 Zasiłki i pomoc w naturze ,25 98,16% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4330 Zaku usług od innych jednostek sam. terytorial ,24 99,90% Dodatki mieszkaniowe ,08 99,40% Zasiłki stałe ,95 90,14% 3110 Zasiłki i pomoc w naturze ,95 90,14% Ośrodki Pomocy Społecznej ,46 98,47% 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wyngrodz ,00 97,67% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,14 98,02% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,53 99,97% 4120 Składki na FP ,55 94,77% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,39 100,00% 4260 Zakup energii ,33 99,44% 4270 Zakup usług remontowych ,41 99,89% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,87 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,81 99,95% 4350 Zakup usług do sieci Internet ,80 99,98% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej ,24 99,75% 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej ,38 95,89% Strona 20

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2006 r. Nr 84 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 1451 Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 lutego 28 r. Nr 27 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 63 - Nr XII/198/7 z dnia 2 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. BP.I-3012-2-7/09 arządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 607 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20.12. 2012r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2007 r. Nr 118 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1653 Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r.

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r. Zarządzenie nr 0050/55/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2013r. w związku z zarządzeniem nr 0050/54/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok Uchwała Nr 172 / XXXVI / 213 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 Na podstawie art. art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

217/2004. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 02.07.2004 BP.I-3012-2-18/04. Zarządzenie Nr 217/2004. Prezydenta Miasta Radomia

217/2004. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 02.07.2004 BP.I-3012-2-18/04. Zarządzenie Nr 217/2004. Prezydenta Miasta Radomia i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 02.07.2004 217/2004 BP.I-3012-2-18/04 Zarządzenie Nr 217/2004 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku DZIAŁ, ROZDZIAŁ PARAGRAF KLASYFIKACJA BUDśETOWA PLAN w złotych WYKONA- NIE w złotych 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 0750 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006.

Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006. Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 4040 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo