UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1, podlega przekazaniu Sejmikowi Województwa Lubuskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 1

2 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok i charakterystyka dynamiki zmian. 2. Załącznik Nr 2 - Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok. 3. Załącznik Nr 3 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień roku. 4. Załącznik Nr 4 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień roku. 5. Załącznik Nr 5 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień roku. 6. Załącznik Nr 6 - Realizacja Województwa Lubuskiego za 2015 rok. 7. Załącznik Nr 7 - Plan i wykonanie Województwa Lubuskiego za 2015 rok. 8. Załącznik Nr 8 - Struktura planu Województwa Lubuskiego za 2015 rok. 9. Załącznik Nr 9 - Struktura wykonania Województwa Lubuskiego za 2015 rok. 10. Załącznik Nr 10 - Wykonanie dochodów - część opisowa. 11. Załącznik Nr 11 - Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok. 12. Załącznik Nr 12 - Plan oraz wykonanie dotacji na dzień roku. 13. Załącznik Nr 13 - Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień roku. 14. Załącznik Nr 14 - Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok. 15. Załącznik Nr 15 - Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok. 16. Załącznik Nr 16 - Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok. 17. Załącznik Nr 17 - Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok. 18. Załącznik Nr 18 - Wykonanie wydatków - część opisowa. 19. Załącznik Nr 19 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2015 roku. 20. Załącznik Nr 20 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 21. Załącznik Nr 21 - Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień roku. 22. Załącznik Nr 22 - Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień roku. Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok i charakterystyka dynamiki zmian W uchwale budżetowej na 2015 rok dochody ustalono w wysokości ,00 zł, wydatki natomiast ,00 zł. Plan dochodów po zmianach na koniec roku wyniósł ,97 zł, z tego: dochody bieżące ,97 zł, dochody majątkowe ,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie ,50 zł, z tego: dochody bieżące ,77 zł, dochody majątkowe ,73 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 100,26%. Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco: w złotych Nazwa działu Kwota Rolnictwo i łowiectwo , Rybołówstwo i rybactwo 0, Przetwórstwo przemysłowe , Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa , Administracja publiczna , Obrona narodowa 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie , Szkolnictwo wyższe 2, Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , Kultura fizyczna ,00 OGÓŁEM ,97 W 2015 roku plan wydatków budżetu został zwiększony o kwotę ,97 zł, tj. do wysokości ,97 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie ,61 zł, co stanowi 92,36% planu po zmianach. Plan wydatków bieżących wyniósł ,97 zł i został zrealizowany w kwocie ,88 zł, z tego: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych ,30 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,66 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,64 zł, 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące ,56 zł (w tym kwota ,72 zł dotyczy zwrotów dotacji), Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 3

4 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,51 zł, 4. wydatki na obsługę długu publicznego ,51 zł. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zrealizowane zostały w kwocie ,26 zł. Dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie ,65 zł. Plan wydatków majątkowych wyniósł ,00 zł i został zrealizowany w kwocie ,73 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,66 zł. Ponadto dokonano zwrotów dotacji w kwocie ,19 zł. Z rezerwy budżetu rozdysponowano kwotę ,00 zł w następujący sposób: dział Rolnictwo i łowiectwo dział Transport i łączność dział Administracja publiczna dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dział Ochrona zdrowia dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Sposób rozdysponowania rezerw znajduje się przy opisie rozdziału Rezerwy ogólne i celowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 5.000,00 zł ,00 zł Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach omówione zostało w dalszej części informacji. Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2015 roku przedstawia się następująco: Wykonanie przychodów: 1. z tytułu kredytów ,00 zł, 2. spłaty udzielonych pożyczek ,00 zł, z tego: a) Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o ,00 zł, b) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu ,00 zł, 3. z tytułu wolnych środków ,26 zł razem przychody ,26 zł. Wykonanie rozchodów: 1. spłata kredytów ,08 zł razem rozchody ,08 zł. W 2015 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie ,00 zł. Wskaźnik określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) został spełniony. Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 4

5 Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Załącznik Nr 2 Budżet 2015 roku Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie % 7:5 % 7:6 budżetowej OGÓŁEM: , ,50 116,51 100,26 DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA , ,17 113,75 101,58 DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ UNIJNYCH ,33 128,00 95, Rolnictwo i łowiectwo , ,67 100,96 82,37 Dochody budżetu , ,53 140,05 95,97 Dochody na finansowanie ,14 63,19 63,19 zadań Biura geodezji i terenów ,12 38,34 100,95 rolnych Dochody budżetu ,12 38,34 100,95 Dochody na finansowanie zadań 0690 Wpływy z różnych opłat ,90 197,80 197, Wpływy z usług ,44 37,95 100, Pozostałe odsetki ,83 200,92 200, Wpływy z różnych dochodów , , , Prace geodezyjnourządzeniowe ,00 211,74 100,00 na potrzeby rolnictwa Dochody budżetu ,00 211,74 100,00 Dochody na finansowanie zadań 2210 Dotacje celowe otrzymane z ,00 211,74 100,00 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Zarządy melioracji i urządzeń ,58 492,14 164,05 wodnych Dochody budżetu ,58 492,14 164,05 Dochody na finansowanie zadań 0690 Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług ,62 471,41 157, Wpływy ze sprzedaży , składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Melioracje wodne ,86 93,96 79,88 Dochody budżetu ,79 126,90 93,29 Dochody na finansowanie ,07 62,38 62,38 zadań 0920 Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,39-171, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,56 258,92 100, ,53 238,74 238,74 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 5

6 ustawami 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 6517 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd ,31-75, , ,86-92, ,94-100, ,63 95,27 99, ,92 51,43 99, ,58 61,49 61, ,49 70,17 70, ,72-100, ,01 66,04 66, ,94 60,53 60, ,07 68,53 68, ,05 68,21 68,21 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 6

7 2219 Dotacje celowe otrzymane z ,26 60,23 60,23 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 6518 Dotacje celowe otrzymane z ,02 99,86 99,86 budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 6519 Dotacje celowe otrzymane z ,68 99,86 99,86 budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Wyłączenie z produkcji ,65 204,30 204,30 gruntów rolnych Dochody budżetu ,65 204,30 204,30 Dochody na finansowanie zadań 0690 Wpływy z różnych opłat ,23 199,98 199, Odsetki od nieterminowych , wpłat z tytułu podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki , Usuwanie skutków klęsk ,26-100,02 żywiołowych Dochody budżetu ,26-100,02 Dochody na finansowanie zadań 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z ,16-99,99 budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Pozostała działalność , , ,46 100,00 Dochody budżetu , , ,46 100,00 Dochody na finansowanie zadań 2210 Dotacje celowe otrzymane z , , ,46 100,00 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 050 Rybołówstwo i rybactwo ,10 82,97 82,97 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem ,33 79,22 79, ,77 84,43 84, ,10 82,97 82, ,33 79,22 79, ,77 84,43 84, ,33-48,71 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 7

8 dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach ,83 84,42 84,42 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach ,16 71,98 84,53 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Wpływy ze zwrotów dotacji oraz , płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz , płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz , płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 150 Przetwórstwo przemysłowe ,12 720,46 107,61 Dochody budżetu , ,83 110,83 Dochody na finansowanie ,65 552,57 105,96 zadań Rozwój przedsiębiorczości ,52 552,05 110,41 Dochody budżetu , ,53 116,25 Dochody na finansowanie ,91 433,90 107,72 zadań 0909 Odsetki od dotacji oraz ,97-164,97 płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0929 Pozostałe odsetki ,89-99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,33 364,48 99, ,35 364,49 99,97 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 8

9 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Wpływy ze zwrotów dotacji oraz ,58-181,64 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz ,38-181,63 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz ,02-100,00 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Rozwój kadr nowoczesnej ,60-99,34 gospodarki i przedsiębiorczości Dochody budżetu ,86-98,38 Dochody na finansowanie ,74-100,00 zadań 0690 Wpływy z różnych opłat ,00-100, Odsetki od dotacji oraz ,47-98,39 płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0929 Pozostałe odsetki ,20-99, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz ,74-100,00 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz ,19-97,56 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 600 Transport i łączność ,89 152,73 112,13 Dochody budżetu ,30 130,14 100,24 Dochody na finansowanie ,59 272,75 160,36 zadań Krajowe pasażerskie ,13 122,54 110,53 przewozy kolejowe Dochody budżetu ,58 118,66 100,73 Dochody na finansowanie ,55 128,62 128,56 zadań 0580 Grzywny i inne kary pieniężne ,00 175,73 175,73 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 9

10 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy ,29 55,20 100,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,00 198,21 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu 6539 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ,55 219,21 114, ,00 100,00 100, ,00 128,57 128, ,00 100,00 100, ,00 28,31 100, ,00-100, ,35 100,01 100, ,35 100,01 100, ,00-100, ,00 100,00 100, ,35-99,95 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 10

11 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Drogi publiczne wojewódzkie ,37 252,47 116,86 Dochody budżetu ,60 175,62 99,67 Dochody na finansowanie ,77-192,84 zadań 0580 Grzywny i inne kary pieniężne , od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat ,63 73,13 73, Wpływy ze sprzedaży , składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki ,12 546,62 546, Wpływy z różnych dochodów ,45 50,68 50, Dotacje celowe otrzymane z ,00 137,56 100,00 budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu 6207 Dotacje celowe w ramach ,77-192,84 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacja celowa otrzymana z ,00-99,97 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6530 Dotacje celowe otrzymane z ,00-100,00 budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu Drogi publiczne powiatowe ,95-167,31 Dochody budżetu ,59-168,57 Dochody na finansowanie ,36-166,49 zadań 0909 Odsetki od dotacji oraz ,59-168,57 płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz ,36-166,49 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Drogi publiczne gminne , Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 11

12 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz , płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność , , ,08 Dochody budżetu ,29 109,85 109,85 Dochody na finansowanie , zadań 0920 Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z ,00 100,00 100,00 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 2360 Dochody jednostek samorządu ,50 255,70 255,70 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6207 Dotacje celowe w ramach , programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Turystyka , Dochody budżetu Dochody na finansowanie , zadań Pozostała działalność , Dochody budżetu Dochody na finansowanie , zadań 6207 Dotacje celowe w ramach , programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Gospodarka mieszkaniowa ,28 132,12 131,08 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,28 132,12 131, ,28 132,12 131, ,28 132,12 131, ,81 100,76 100, ,32 218,06 181,20 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 12

13 oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego ,77 129,48 129,48 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Działalność usługowa ,99 128,14 152,43 Dochody budżetu ,38 84,67 100,72 Dochody na finansowanie , zadań Prace geologiczne ,50 101,68 101,68 (nieinwestycyjne) Dochody budżetu ,50 101,68 101,68 Dochody na finansowanie zadań 2210 Dotacje celowe otrzymane z ,00 99,94 99,94 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 2360 Dochody jednostek samorządu , terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Ośrodki dokumentacji ,00 88,48 100,14 geodezyjnej i kartograficznej Dochody budżetu ,00 88,48 100,14 Dochody na finansowanie zadań 0830 Wpływy z usług ,00 4,36 130, Dotacje celowe otrzymane z ,00 100,00 100,00 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Prace geodezyjne i ,00 99,94 99,94 kartograficzne (nieinwestycyjne) Dochody budżetu ,00 99,94 99,94 Dochody na finansowanie zadań 2210 Dotacje celowe otrzymane z ,00 99,94 99,94 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Pozostała działalność ,49 387, ,91 Dochody budżetu ,88 30,39 112,55 Dochody na finansowanie , zadań 0690 Wpływy z różnych opłat ,88 30,39 112, Dotacje celowe w ramach , programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Informatyka , Dochody budżetu , Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 13

14 Dochody na finansowanie , zadań Pozostała działalność , Dochody budżetu , Dochody na finansowanie , zadań 0920 Pozostałe odsetki , Dotacje celowe w ramach , programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach , programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z , gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna ,78 198,49 111,94 Dochody budżetu ,39 457,92 108,11 Dochody na finansowanie ,39 165,84 113,33 zadań Urzędy naczelnych i ,98 22,88 112,31 centralnych organów administracji rządowej Dochody budżetu Dochody na finansowanie ,98 25,55 112,31 zadań 2007 Dotacje celowe w ramach ,98 75,44 112,31 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Urzędy wojewódzkie ,24 99,89 99,89 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 14

15 Dochody budżetu ,24 99,89 99,89 Dochody na finansowanie zadań 0920 Pozostałe odsetki 0 0 3, Dotacje celowe otrzymane z ,44 99,84 99,84 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 2360 Dochody jednostek samorządu , terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy marszałkowskie ,43 187,22 114,09 Dochody budżetu ,10 577,32 577,32 Dochody na finansowanie ,33 182,07 110,38 zadań 0580 Grzywny i inne kary pieniężne , od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat ,97 115,90 115, Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Różnice kursowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,10 165,19 100, ,70 104,70 104, , , ,17 48,30 99, ,27 48,30 99, ,90 48,30 99, ,90 48,30 99,99 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 15

16 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach ,27 48,30 99,88 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Promocja jednostek ,96-118,35 samorządu terytorialnego Dochody budżetu ,08-100,00 Dochody na finansowanie ,88-409,09 zadań 0900 Odsetki od dotacji oraz 0 0 0, płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów ,04-99, Dotacje celowe w ramach ,88-409,09 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacja celowa otrzymana z ,00-100,00 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostała działalność , ,92 89,14 Dochody budżetu , ,36 89,02 Dochody na finansowanie , ,41 89,16 zadań 0920 Pozostałe odsetki , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,42 74,35 99, ,88-88, , ,87 88,88 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 16

17 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Obrona narodowa ,00 100,00 100,00 Dochody budżetu ,00 100,00 100,00 Dochody na finansowanie zadań Pozostałe wydatki obronne ,00 100,00 100,00 Dochody budżetu ,00 100,00 100,00 Dochody na finansowanie zadań 2210 Dotacje celowe otrzymane z ,00 100,00 100,00 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 756 Dochody od osób prawnych, ,83 104,99 104,87 od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody budżetu ,83 104,99 104,87 Dochody na finansowanie zadań Wpływy z innych opłat ,00 215,00 110,54 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody budżetu ,00 215,00 110,54 Dochody na finansowanie zadań 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia ,00 215,00 110,54 na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały województw w ,33 104,84 104,84 podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody budżetu ,33 104,84 104,84 Dochody na finansowanie zadań 0010 Podatek dochodowy od osób ,00 100,87 100,87 fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób ,33 106,23 106,23 prawnych Dywidendy , Dochody budżetu , Dochody na finansowanie zadań 0740 Wpływy z dywidend , Różne rozliczenia ,84 105,68 95,77 Dochody budżetu ,83 100,79 99,87 Dochody na finansowanie ,01 127,47 83,67 zadań Część oświatowa subwencji ,00 99,91 100,00 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody budżetu ,00 99,91 100,00 Dochody na finansowanie zadań 2920 Subwencje ogólne z budżetu ,00 99,91 100,00 państwa Uzupełnienie subwencji ,00-100,00 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 17

18 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody budżetu ,00-100,00 Dochody na finansowanie zadań 6180 Środki na inwestycje na drogach ,00-100,00 publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Część wyrównawcza ,00 100,00 100,00 subwencji ogólnej dla województw Dochody budżetu ,00 100,00 100,00 Dochody na finansowanie zadań 2920 Subwencje ogólne z budżetu ,00 100,00 100,00 państwa Różne rozliczenia finansowe ,20 222,49 195,85 Dochody budżetu ,20 222,49 195,85 Dochody na finansowanie zadań 0920 Pozostałe odsetki ,79 149,17 149, Wpłata środków finansowych z ,41-281,40 niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 8120 Odsetki od pożyczek , udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Część regionalna subwencji ,00 49,92 100,00 ogólnej dla województw Dochody budżetu ,00 49,92 100,00 Dochody na finansowanie zadań 2920 Subwencje ogólne z budżetu ,00 49,92 100,00 państwa Regionalne Programy ,31 169,52 95,78 Operacyjne Dochody budżetu ,99 143,01 100,10 Dochody na finansowanie ,32 211,49 91,54 zadań 0920 Pozostałe odsetki , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w ,00-2, ,72 99,93 99, Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 18

19 paragrafie Dotacje celowe w ramach ,60 240,66 91,70 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach ,67 142,78 99,80 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Program Operacyjny Kapitał ,86 137,71 83,32 Ludzki Dochody budżetu ,64 173,12 84,40 Dochody na finansowanie ,22 81,76 79,92 zadań 0920 Pozostałe odsetki , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,22 81,76 79, ,54 180,80 83, ,87 91,51 91, ,47 22,81 41, ,47 22,81 41, , Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 19

20 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2058 Dotacje celowe w ramach ,47-41,98 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach , programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie , ,93 212,72 100,29 Dochody budżetu , ,62 613,70 102,17 Dochody na finansowanie ,31 141,86 98,90 zadań Szkoły podstawowe ,72-99,27 Dochody budżetu ,72-99,27 Dochody na finansowanie zadań 2230 Dotacje celowe otrzymane z ,72-99,27 budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu Przedszkola ,86-100,00 Dochody budżetu ,66-100,00 Dochody na finansowanie ,20-100,00 zadań 0909 Odsetki od dotacji oraz ,66-100,00 płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz ,20-100,00 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Gimnazja specjalne , ,82-100,00 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji , ,82-100, , ,82-100,00 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 20

21 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Szkoły zawodowe , , ,83 Dochody budżetu , , ,83 Dochody na finansowanie zadań 0970 Wpływy z różnych dochodów ,52 97,53 97, Wpływy do budżetu pozostałości , ,04 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dokształcanie i doskonalenie ,25 168,95 99,13 nauczycieli Dochody budżetu ,14 394,01 99,74 Dochody na finansowanie ,11 129,23 98,80 zadań 2327 Dotacje celowe otrzymane z ,62 120,04 99,17 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2329 Dotacje celowe otrzymane z ,83 120,03 99,17 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2400 Wpływy do budżetu pozostałości ,31-100,00 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2707 Środki na dofinansowanie ,49-94,21 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Biblioteki pedagogiczne ,24-100,00 Dochody budżetu ,24-100,00 Dochody na finansowanie zadań 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00-100, Wpływy do budżetu pozostałości ,24-99,98 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 803 Szkolnictwo wyższe 0 2 1,02-51,00 Dochody budżetu 0 2 1,02-51,00 Dochody na finansowanie zadań Pozostała działalność 0 2 1,02-51,00 Dochody budżetu 0 2 1,02-51,00 Dochody na finansowanie zadań 0929 Pozostałe odsetki 0 2 1,02-51, Ochrona zdrowia ,81 251,45 134,44 Dochody budżetu ,40 248,96 134,37 Dochody na finansowanie ,41-142,79 zadań Szpitale ogólne ,65-81,37 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ,24-80, ,41-100, ,00-100,00 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 21

22 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz ,41-100,00 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6300 Dotacja celowa otrzymana z ,70-76,57 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6309 Dotacja celowa otrzymana z ,54-99,61 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Lecznictwo psychiatryczne ,00-100,00 Dochody budżetu ,00-100,00 Dochody na finansowanie zadań 2710 Dotacja celowa otrzymana z ,00-100,00 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Medycyna pracy ,34 139,32 139,32 Dochody budżetu ,34 138,57 138,57 Dochody na finansowanie , zadań 0830 Wpływy z usług ,04 139,05 139, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,16 67,47 67, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz , płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Zwalczanie narkomanii , Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 22

23 85154 Przeciwdziałanie , alkoholizmowi Dochody budżetu , Dochody na finansowanie zadań 0900 Odsetki od dotacji oraz 0 0 1, płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki , Pozostała działalność , ,32 301,63 Dochody budżetu , ,32 301,63 Dochody na finansowanie zadań 0900 Odsetki od dotacji oraz , płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z ,20 210,82 97,30 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 6300 Dotacja celowa otrzymana z ,00-100,00 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 852 Pomoc społeczna ,45 112,85 100,36 Dochody budżetu ,45 112,85 100,36 Dochody na finansowanie zadań Zadania w zakresie ,49-94,69 przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dochody budżetu ,49-94,69 Dochody na finansowanie zadań 0920 Pozostałe odsetki 0 9 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań ,49-96, ,00-92, ,41 118,87 100, ,41 118,87 100,00 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 23

24 2210 Dotacje celowe otrzymane z ,41 118,87 100,00 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Regionalne ośrodki polityki , społecznej Dochody budżetu , Dochody na finansowanie zadań 0900 Odsetki od dotacji oraz , płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 0 0 0, Wpływy z różnych dochodów , Ośrodki adopcyjne ,24 105,40 100,00 Dochody budżetu ,24 105,40 100,00 Dochody na finansowanie zadań 2210 Dotacje celowe otrzymane z ,24 105,40 100,00 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 853 Pozostałe zadania w zakresie ,39 152,62 95,00 polityki społecznej Dochody budżetu ,12 116,07 95,99 Dochody na finansowanie ,27 181,52 94,51 zadań Państwowy Fundusz ,92-99,86 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dochody budżetu ,92-99,86 Dochody na finansowanie zadań 0970 Wpływy z różnych dochodów ,92-99, Wojewódzkie urzędy pracy ,85 147,71 95,00 Dochody budżetu ,92 105,01 96,08 Dochody na finansowanie ,93 181,47 94,51 zadań 0580 Grzywny i inne kary pieniężne , od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat , Odsetki od dotacji oraz ,78-100,00 płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki 0 4 3,48-87, Wpływy z różnych dochodów ,47 97,07 95, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem , Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 24

25 dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach ,42 99,50 96,79 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach ,62-85,87 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz ,49-100,00 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6207 Dotacje celowe w ramach , programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach ,26-87,25 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,62-80,58 Dochody budżetu ,28-80,15 Dochody na finansowanie ,34-99,89 zadań 0589 Grzywny i inne kary pieniężne , od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat ,00-100, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych ,45-91,34 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 25

26 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0929 Pozostałe odsetki ,02-96, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz ,34-99,89 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz ,20-73,51 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 854 Edukacyjna opieka , wychowawcza Dochody budżetu , Dochody na finansowanie zadań Internaty i bursy szkolne , Dochody budżetu , Dochody na finansowanie zadań 2400 Wpływy do budżetu pozostałości , środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Młodzieżowe ośrodki , wychowawcze Dochody budżetu , Dochody na finansowanie zadań 2400 Wpływy do budżetu pozostałości , środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 900 Gospodarka komunalna i ,25 197,05 108,17 ochrona środowiska Dochody budżetu ,47 197,05 108,17 Dochody na finansowanie 0 3 2,78-92,67 zadań Gospodarka odpadami ,62 601,94 101,64 Dochody budżetu ,62 601,94 101,64 Dochody na finansowanie zadań 2210 Dotacje celowe otrzymane z ,35 95,40 95,40 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 2360 Dochody jednostek samorządu , terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2460 Środki otrzymane od ,60-100,00 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Ochrona powietrza ,62 279,53 95,07 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 26

27 atmosferycznego i klimatu Dochody budżetu ,62 279,53 95,07 Dochody na finansowanie zadań 2210 Dotacje celowe otrzymane z ,12 52,18 78,27 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 2460 Środki otrzymane od ,50-100,00 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zmniejszenie hałasu i wibracji ,00-100,00 Dochody budżetu ,00-100,00 Dochody na finansowanie zadań 2460 Środki otrzymane od ,00-100,00 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Fundusz Ochrony Środowiska 0 4 3,21-80,25 i Gospodarki Wodnej Dochody budżetu 0 1 0,43-43,00 Dochody na finansowanie 0 3 2,78-92,67 zadań 0909 Odsetki od dotacji oraz 0 1 0,43-43,00 płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 0 3 2,78-92,67 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy i wydatki związane z ,78 178,38 109,72 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody budżetu ,78 178,38 109,72 Dochody na finansowanie zadań 0690 Wpływy z różnych opłat ,06 115,62 115, Pozostałe odsetki , Środki otrzymane od ,53-100,00 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z , , ,98 gromadzeniem środków z opłat produktowych Dochody budżetu , , ,98 Dochody na finansowanie zadań 0400 Wpływy z opłaty produktowej , , ,24 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 27

28 0690 Wpływy z różnych opłat , Pozostałe odsetki 0 0 4, Wpływy i wydatki związane z ,13 10,41 10,41 wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów Dochody budżetu ,13 10,41 10,41 Dochody na finansowanie zadań 0690 Wpływy z różnych opłat , Dochody jednostek samorządu , terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność , Dochody budżetu , Dochody na finansowanie zadań 2360 Dochody jednostek samorządu , terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 921 Kultura i ochrona dziedzictwa ,08-112,60 narodowego Dochody budżetu ,18-123,33 Dochody na finansowanie ,90-100,00 zadań Pozostałe zadania w zakresie , kultury Dochody budżetu , Dochody na finansowanie zadań 0900 Odsetki od dotacji oraz , płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz , płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Teatry ,39-100,00 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ,49-100, ,90-100, ,49-100, ,00-100, ,90-100,00 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 28

29 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Muzea ,00-100,00 Dochody budżetu ,00-100,00 Dochody na finansowanie zadań 2310 Dotacje celowe otrzymane z ,00-100,00 gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona zabytków i opieka , nad zabytkami Dochody budżetu , Dochody na finansowanie zadań 0900 Odsetki od dotacji oraz , płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz , płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 925 Ogrody botaniczne i ,48 114,69 100,00 zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Dochody budżetu ,48 114,69 100,00 Dochody na finansowanie zadań Parki krajobrazowe ,48 114,69 100,00 Dochody budżetu ,48 114,69 100,00 Dochody na finansowanie zadań 0830 Wpływy z usług ,00-100, Otrzymane spadki, zapisy i ,00-100,00 darowizny w postaci pieniężnej 2230 Dotacje celowe otrzymane z ,49 100,00 100,00 budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu 2460 Środki otrzymane od ,99-100,00 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna ,85-101,35 Dochody budżetu ,85-101,72 Dochody na finansowanie ,00-100,00 zadań Obiekty sportowe 0 0 0, Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 0 0 0, , Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 29

30 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Instytucje kultury fizycznej ,15-99,54 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,15-99, ,00-100, ,00-100, ,15-87, ,00-100, , , , , Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 30

31 Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień roku Załącznik Nr 3 Klasyfikacja Dochody Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan po Plan po Wykonanie zmianach zmianach Wykonanie RAZEM , , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 realizowane przez samorząd 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 87 87, Zakup usług pozostałych 34 34, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Podatek od towarów i usług (VAT) , Melioracje wodne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , ,92 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 31

32 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , , , ,68 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 32

33 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe , Nagrody konkursowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,41 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 33

34 4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ,16 ustawami realizowane przez samorząd 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , , Zakup usług pozostałych , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych , ,68 jednostek organizacyjnych 600 Transport i łączność , , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Zakup usług pozostałych , Działalność usługowa , , Prace geologiczne (nieinwestycyjne) , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Zakup usług pozostałych , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,00 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 34

35 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Obrona narodowa , , Pozostałe wydatki obronne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Zakup usług pozostałych , Oświata i wychowanie 6 599, , , , Gimnazja specjalne 6 599, , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 6 599, ,82 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 35

36 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65,34 65, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 534, , Ochrona zdrowia , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,20 realizowane przez samorząd 4300 Zakup usług pozostałych , Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia ,00 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Ośrodki adopcyjne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,36 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 36

37 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia ,00 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 100 0, Wynagrodzenia bezosobowe , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Zakup materiałów i wyposażenia ,12 Ponadto Województwu Lubuskiemu na 2015 rok przyznano dotacje celowe na finansowanie w 2015 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd - pismo Wojewody Lubuskiego FBC-I MRat. z dnia 16 lutego 2015 roku. Klasyfikacja Dochody Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 37

38 RAZEM , , Rolnictwo i łowiectwo , , Melioracje wodne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ,58 ustawami realizowane przez samorząd 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,58 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 38

39 Załącznik Nr 4 Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień roku Klasyfikacja Dochody Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan po Plan po Wykonanie Wykonanie zmianach zmianach RAZEM , , Pomoc społeczna , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ,49 przez samorząd na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych ,49 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 39

40 Załącznik Nr 5 Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień roku Klasyfikacja Dochody Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan po Plan po Wykonanie zmianach zmianach Wykonanie RAZEM , , Rolnictwo i łowiectwo , , Melioracje wodne , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie ,72 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Informatyka , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie ,15 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,62 między jednostkami samorządu terytorialnego 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,83 między jednostkami samorządu terytorialnego 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Teatry , ,00 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 40

41 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Muzea , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 41

42 Realizacja Województwa Lubuskiego za 2015 rok Załącznik Nr 6 Dział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie % 4: OGÓŁEM , ,50 100, Rolnictwo i łowiectwo , ,67 82, Rybołówstwo i rybactwo ,10 82, Przetwórstwo przemysłowe ,12 107, Transport i łączność ,89 112, Turystyka , Gospodarka mieszkaniowa ,28 131, Działalność usługowa ,99 152, Informatyka , Administracja publiczna ,78 111, Obrona narodowa ,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ,83 104,87 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia ,84 95, Oświata i wychowanie , ,93 100, Szkolnictwo wyższe 2,00 1,02 51, Ochrona zdrowia ,81 134, Pomoc społeczna ,45 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,39 95, Edukacyjna opieka wychowawcza 0 329, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,25 108, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,08 112, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,48 100, Kultura fizyczna ,85 101,35 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 42

43 Załącznik Nr 7 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 43

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r. UCHWAŁA Nr 2229/273/9 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 sierpnia 29 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 29 rok. Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2013 rok

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2013 rok PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2013 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, listopad 2012 rok Spis treści I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok... 3 1. Uchwała Nr 2699/2012

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2003 roku Toruń, sierpień 2003 rok SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XVII/215/03 z dnia 30.12.2003 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2004 1 2 3 4 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok Na podstawie art. 41 ust.1 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów

Plan dochodów na 2016 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów Plan dochodów na 2016 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVII/312/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 ROK Załącznik 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2059/380/IV/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 ROK Wnosi Zarząd Województwa Katowice, listopad 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE na 2012 rok

DOTACJE CELOWE na 2012 rok Załącznik nr 5b do uchwały budżetowej na 2012 rok DOTACJE CELOWE na 2012 rok w złotych L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w/g uchwały budżetowej DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/118/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XX/118/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok. UCHWAŁA NR XX/118/2016 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Olkuskiego na 2015 r. ustalonym uchwałą nr KI-411/75/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA w sprawie zmian w budŝecie miasta Poznania na rok 2012 W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budŝetu wprowadza się następujące zmiany: klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI / 88 / 2015 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI / 88 / 2015 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI / 88 / 2015 RADY GMINY W CZARNOCINIE z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział NAZWA Zwiększenie Zmniejszenie

Dział Rozdział NAZWA Zwiększenie Zmniejszenie UCHWAŁA NR XXII / 114 / 2012 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wadowice Górne na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 323/2005 ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2005 r

U C H W A Ł A NR 323/2005 ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2005 r U C H W A Ł A NR 323/2005 ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2005 r w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu na 2006 rok Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 50 48 96,2% 01008 Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P. 50 50 48 96,2% 020 LEŚNICTWO 111 315 111 315 106 120 95,3% 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo