DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2007 r. Nr 118 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1653 Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Janowo na 2007 r Nr VI/34/07 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2007 r Nr IV/15/07 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Stawiguda na rok DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI: 1656 Nr OGD11(26)/2007/535/V/BP z dnia 30 lipca 2007 r UCHWAŁA Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Janowo na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budŝetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budŝetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr NadwyŜkę budŝetu gminy w wysokości zł oraz wolne środki budŝetu w wysokości zł przeznacza się na: 2) planowaną spłatę rat poŝyczek w kwocie zł. 2. Przychody budŝetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr W budŝecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na a) podwyŝki wynagrodzeń, odprawy emerytalne zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4. 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie zł,

2 6320 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 118 Poz Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Uchwala się dotacje podmiotowe dla: 1) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 9, 2) dotacje celowe na zadania własne gminy zlecane do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę zł, zgodnie załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŝyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu w kwocie zł; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŝyczek i kredytów w kwocie zł. 10. UpowaŜnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do wysokości zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008 r.) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku (energia elektryczna, dowoŝenie uczniów, zakup opału, ochrona obiektów gminnych zł, 3) dokonywania zmian w planie wydatków: a) rzeczowych w obrębie działu, b) wynagrodzeń i pochodnych jeŝeli nie powodują zwiększenia ogólnej ich kwoty w dziale z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, c) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy. 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7 i nr 7a. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Janowo Sławomir Ciesielski Dochody Gminy na 2007 r. (złotych) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. Dz. Rozdz. Nazwa Plan na ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, FS oraz SGEFOIGR 020 LEŚNICTWO Gospodarka leśna Wpływy z róŝnych opłat WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ,GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z róŝnych opłat 100

3 6321 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 118 Poz Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości Pozostałe odsetki ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy gmin Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 800 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z róŝnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z róŝnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty skarbowej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓśNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŝetu państwa RóŜne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z BudŜetu Państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Oświata i wychowanie Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin pozyskane z innych źródeł OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wpływy z róŝnych opłat Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu

4 6322 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 118 Poz administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacja na zadania własne Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizacje własnych zadań bieŝących gmin 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Wpływy z usług GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t Wpływy z usług Gospodarka odpadami Wpływy z usług Razem W tym: Dochody własne Dotacje Subwencje Udziały Inne Wydatki budŝetu gminy na 2007 r. (złotych) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. Dz. Rozdz. * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieŝące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń w tym: z tego: Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe ROLNICTWO I X X X X x ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Izby Rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i Zakup energii Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4410 PodróŜe słuŝbowe

5 6323 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 118 Poz RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i RóŜne opłaty i składki GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Podatek od nieruchomości Pozostała działalność Zakup materiałów i Zakup energii remontowych RóŜne opłaty i składki ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i PodróŜe słuŝbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Rady gmin RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i PodróŜe słuŝbowe krajowe Urzędy gmin Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i Zakup energii zdrowotnych dostępu do sieci internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy x inwestycyjne jednostek budŝetowych 6639 Dotacje celowe przekazane x dla samorządu województwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST Pozostała działalność RóŜne opłaty i składki URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROL

6 6324 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 118 Poz I I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup materiałów i OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Ochotnicze straŝe poŝarne Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i Zakup energii RóŜne opłaty i składki Obrona cywilna Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne Zakup materiałów i OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poŝyczek i kredytów 758 RÓśNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy (ogólna) Rezerwy (celowa) OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i Zakup pomocy naukowych Zakup energii remontowych zdrowotnych dostępu do sieci internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej

7 6325 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 118 Poz Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz pracy Zakup materiałów i Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i Zakup pomocy naukowych dostępu do sieci internet 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych DowoŜenie uczniów do szkół 2820 Dotacja celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów RóŜne opłaty i składki Dokształcanie doskonalenie nauczycieli PodróŜe słuŝbowe krajowe Pozostała działalność Nagrody i wydatki osobowe Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 851 OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i PodróŜe słuŝbowe krajowe Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 6326 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 118 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4740 Zakup Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3110 Świadczenia społeczne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i dostępu do sieci internet 4370 Opłaty PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zakup materiałów i x 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkole Wynagrodzenie osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i Zakup środków Ŝywności Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i Zakup energii Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

9 6327 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 118 Poz telefonii komórkowej 4430 RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka odpadami Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii Pozostała działalność remontowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Zakup materiałów i Zakup energii RóŜne opłaty i składki Biblioteki Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostała działalność Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i zdrowotnych RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Razem Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. Źródła finansowania deficytu rozdysponowanie nadwyŝki budŝetowej w 2007 r. przychody i rozchody budŝetu. Lp. Klasyfikacja T r e ś ć Plan na 2007 r. 1. Planowane dochody Planowane wydatki NadwyŜka (1 2) Deficyt ( 12) I. Finansowanie (56) Przychody ogółem Kredyty PoŜyczki Przychody z zaciągniętych poŝyczek na finansowanie zadań 903

10 6328 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 118 Poz realizowanych z udziałem środków UE prefinansowanie 4. Inne źródła ( wolne środki), w tym środki na pokrycie deficytu x II Rozchody ogółem Spłaty kredytów Spłaty poŝyczek, w tym : Spłaty otrzymanych poŝyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE prefinansowanie 3 PoŜyczki udzielone 4 Lokaty Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. Dochody i wydatki związane realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zlecone 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i PodróŜe słuŝbowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 225 urządzeń kserograficznych 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 800 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zakup materiałów i 400 Zakup pozostałych usług BREZPIECZEŃSYTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZCIWPOśAROWA Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200 Zakup materiałów i POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Ustawami 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 449 Zakup materiałów i PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 500 urządzeń kserograficznych Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz

11 6329 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 118 Poz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3110 Świadczenia społeczne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3110 Świadczenia społeczne Ogółem Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok. (w złotych) Lp Wyszczególnienie Plan na 2007 r I. Stan funduszu na początek roku, w tym: II. Przychody wpływy z opłaty produktowej Przelewy redystrybucyjne III. Wydatki Wydatki bieŝące Zakup materiałów Wydatki majątkowe x Wydatki inwestycyjne funduszy celowych x IV Stan funduszu na koniec roku 324 Zadania inwestycyjne w 2007 r. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2007 ( ) dochody własne j.s.t. Planowane wydatki w tym źródła finansowania środki kredyty pochodzące i poŝyczki z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Kanalizacja Muszaki, Urząd Gminy Jagzrzewo, Więckowo i Zachy Zakupy inwestycyjne Wrota Warmii I Mazur Ogółem Urząd Gminy Urząd Marszałkowski Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne (w złotych) Lp. Rodzaj zadłuŝenia Wykonanie na r Przewidywany stan na koniec roku Wyemitowane papiery X X X X X x Wartościowe 2. Kredyty x x X x 3. PoŜyczki x

12 6330 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 118 Poz Przyjęte depozyty X X x X X x 5. Wymagalne zobowiązania: X X X X X x 1) jednostek budŝetowych 2) wynikające z : a) ustaw b) orzeczeń sądu c) udzielonych poręczeń i gwarancji d) innych tytułów 6. Łączna kwota długu na koniec okresu x sprawozdawczego 7. Dochody ogółem % udziału długu j.s.t. w dochodach x Załącznik Nr 7a do uchwały Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu (w tys. zł) Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2006 Plan na 2007 Lata spłaty kredytu/poŝyczki I. Dochody ogółem A. Dochody własne w tym: z podatków i opłat z majątku gminy, inne z udziału w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa B. Subwencje C. Dotacje celowe II. Wydatki ogółem III Spłaty zobowiązań(a+b+c), w tym : A. Spłata zaciągniętych kredytów, poŝyczek, w tym spłata poŝyczek, kredytów 200 krajowych Spłata poŝyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponujących z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. Odsetki B Spłata przewidywanych poŝyczek, kredytów, w tym : x x X X x x 1 Spłata poŝyczek, kredytów krajowych Spłata poŝyczek, kredytów x x 2 zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującymi funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. x 3 Odsetki x x X X X x C Wartość udzielonych poręczeń x D Wykup papierów wartościowych IV WYNIK (III) V Planowana łączna kwota długu, w tym: x 1. Dług zaciągnięty w związku ze x x środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. x VI.1 Dług/dochody(%)( art.170 ust.1 u.f.p.) x VI.2 Spłaty kredytów, poŝyczek do dochodów (%) arty.169 ust.1 u.f.p VII1 Dług/dochody(%)(art.170 ust.3 u.f.p.) x VII2 Spłaty kredytów, poŝyczek do dochodów (%)( art.169 ust.3 u.f.p.)

13 6331 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 118 Poz i 1654 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2007 (w złotych) Lp. Dz. Rozdz. Nazwa Plan na 2007 r Prowadzenie biblioteki Razem Dotacje dla instytucji kultury w roku 2007 (w złotych) Lp. Dz. Rozdz. Nazwa Plan na 2007 r Dotacja dla instytucji kultury Dotacja dla biblioteki Razem Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. Wykaz zadań własnych gminy zlecanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2007 (złotych) Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Kwota DowoŜenie uczniów do szkół Razem UCHWAŁA Nr VI/34/07 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dochody budŝetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budŝetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach , zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a zadania inwestycyjne w 2007 roku). 3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości zł. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budŝetu gminy w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie zł, 2) zaciąganych poŝyczek w kwocie zł, 3) wolnych środków,jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu gminy, wnikających z

14 6332 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 118 Poz rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. 2. Przychody budŝetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr W budŝecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na a) wydatki jednostek pomocniczych zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla: 1) zakładów budŝetowych: przychody zł, wydatki zł zgodnie z załącznikiem nr Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie: 1) z tytułu dopłaty do utrzymania mieszkań komunalnych zł, 2) z tytułu dopłaty do oczyszczania ulic i placów zł, 3) z tytułu dopłaty do utrzymania zieleni na terenie gminy zł zgodnie z załącznikiem nr Dotacje podmiotowe dla: 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę zł, zgodnie załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu w kwocie zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu w kwocie zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŝyczek i kredytów w kwocie zł. 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr UpowaŜnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do wysokości zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy wydatków projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku, 3) dokonywania zmian w planie wydatków nie powodujących zwiększenia wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych nie powodujących zmiany zadania inwestycyjnego w ramach tego samego działu, 5) dokonywania zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w zakresie wydatków bieŝących, 6) udzielania w roku budŝetowym poŝyczek do łącznej kwoty zł, 7) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy. 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14 i nr 14a. 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 15. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Kacprzak

15 6333 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 118 Poz Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/34/07 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 stycznia 2007 r. I. Plan dochodów budŝetu gminy na 2007 rok. w złotych Dz. Rozdz. Treść Plan 2007 r Rolnictwo i Łowiectwo Infrastruktura wodociągowa wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych Pozostała działalność Wpływy z róŝnych opłat (podłączenie do wodociągu) Otrzymane darowizny w postaci pienięŝnej Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Transport i Łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na realizację zadań bieŝących na podstawie porozumień Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy Wpływy z tyt. przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Pozostałe odsetki Pozostała działalność Wpływy z usług Administracja publiczna w tym: Urzędy wojewódzkiezadania zlecone Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących zleconych gminie Wpływy z róŝnych opłat Urzędy gmin Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych ksiąŝki Dzieje Ziemi 600 Zalewskiej Pozostała działalność Wpływy z usług w GCI Wpływy z róŝnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (zlecone) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących zleconych gminie Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje z budŝetu państwa na realizacje zadań bieŝących zleconych gminie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna Dotacje z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących zleconych gminie Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

16 6334 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 118 Poz Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Opłata targowa Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw Opłata skarbowa Wpływy z innych lokalnych opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŝetu państwa RóŜne rozliczenia finansowe Odsetki na rachunkach bankowych Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŝetu państwa Oświata i wychowanie Przedszkola Wpływy z róŝnych opłat Licea ogólnokształcące Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań bieŝących na podstawie porozumień między j.s.t Ochrona Zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących zleconych gminie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zlecone) Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących zleconych gminie Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone) Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących zleconych gminie Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gminy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zlecone) Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gminy Usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gminy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych Dochody ogółem: a) dochody bieŝące w tym: dotacje celowe : na zadania własne, na zadania zlecone, na porozumienia i umowy z j.s.t., b) dochody majątkowe, w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje dochody ze sprzedaŝy majątku dochody z tyt. przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

17 6335 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 118 Poz Dz. Rozdz. Treść Plan wydatków budŝetu gminy na 2007 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/34/07 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 stycznia 2007 r. w złotych Plan na 2007 r Rolnictwo i Łowiectwo Infrastruktura wodociągowa wsi RóŜne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne z funduszy strukturalnych Wydatki inwestycyjne współfinansowanie projektów realizowanych ze środków strukturalnych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Wydatki inwestycyjne Pozostała działalność Zakup materiałów RóŜne opłaty i składki Transport i Łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki na inwestycje RóŜne opłaty i składki zajęcie pasa drogowego(budowa kanalizacji) Drogi publiczne powiatowe Zakup materiałów remontowych Wydatki inwestycyjne Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów remontowych Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne z funduszy strukturalnych Wydatki inwestycyjne współfinansowanie projektów realizowanych ze środków strukturalnych Pozostała działalność remontowych Wydatki na zakupy inwestycyjne Turystyka Pozostała działalność Wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Jeziorak na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla ZGK Gospodarka gruntami i nieruchomościami RóŜne opłaty i składki Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składka na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i Zakup energii remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej RóŜne opłaty i składki Działalność usługowa Plan zagospodarowania przestrzennego RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Administracja publiczna w tym: Zadania własne Zadania zlecone Urzędy wojewódzkie (zlecone)

18 6336 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 118 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składka na Fundusz Pracy PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Rady gmin RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej PodróŜne słuŝbowe krajowe Szkolenia pracowników Urzędy gmin Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i Zakup energii zdrowotnych remontowych do sieci internetowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Koszty postępowania sądowego Szkolenia pracowników Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i obejmujących tłumaczenia PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500 Pozostała działalność w tym Gminne Centrum Informacji Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składka ZUS Składka na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i Zakup energii zdrowotnych do sieci internetowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkolenia pracowników Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. Wrota Warmii i Mazur 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (zlecone) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów

19 6337 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 118 Poz Wybory do Sejmu i Senatu RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów PodróŜe słuŝbowe krajowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Zadania własne Zadania zlecone Ochotnicze StraŜe PoŜarne RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i Zakup energii remontowych zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne Obrona cywilna (zlecone) Zakup materiałów Pozostała działalność GCR Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup energii PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i nie podatkowych naleŝności budŝetowych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów RóŜne opłaty i składki Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Obsługa długu publicznego Obsługa kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od poŝyczek i kredytów Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne Rezerwy celowe wydatki jednostek pomocniczych Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe

20 6338 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 118 Poz Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i Zakup pomocy naukowych Zakup energii remontowych zdrowotnych dostępu do sieci internetowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkolenia pracowników Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na inwestycje Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i Zakup pomocy naukowych Zakup energii zdrowotnych Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Przedszkola miejskie Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii remontowych zdrowotnych do sieci internetowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych Zakup energii remontowych zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln. Szkolenia pracowników Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji DowoŜenie uczniów do szkół RóŜne opłaty i składki Podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Licea ogólnokształcące

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2006 r. Nr 84 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 1451 Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 lutego 28 r. Nr 27 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 63 - Nr XII/198/7 z dnia 2 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 28 lipca 2008 r. Nr 116 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1940 - Nr XVI/114/08 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 29 sierpnia 2006 r. Nr 121 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 1950 - Nr XXII/32/05 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie budŝetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4015 UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY HERBY z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 7 września 2004 r. Nr 123

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 7 września 2004 r. Nr 123 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 września 2004 r. Nr 123 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I ZGROMADZEŃ ZWIĄZKÓW GMIN: 1578 Nr I/1/04 Rady Gminy Lubomino z dnia 6 lutego 2004

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 15 kwietnia 2008 r. Nr 58 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1165 - Nr XII/100/07 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 607 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20.12. 2012r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok Uchwała Nr 172 / XXXVI / 213 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 4040 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 Na podstawie art. art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 marca 2009 roku

Uchwała Nr II/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 marca 2009 roku Uchwała Nr II/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r.

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r. Zarządzenie nr 0050/55/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2013r. w związku z zarządzeniem nr 0050/54/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIII/ 140/ 2005 RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ z dnia 30 grudnia 2005 r. I. DOCHODY BUDŻETOWE 8.589.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIII/ 140/ 2005 RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ z dnia 30 grudnia 2005 r. I. DOCHODY BUDŻETOWE 8.589. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIII/ 140/ 2005 RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ z dnia 30 grudnia 2005 r. I. DOCHODY BUDŻETOWE 8.589.426 zł A Dochody własne ( pkt. 1 i 2 ) 1.022.420 zł 1.Podatki i opłaty

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze

Bardziej szczegółowo